2019 Hoge Raad

Print this page

IEPT20191206, HR, ING v Curator

Hoogte griffierecht terecht vastgesteld op tarief geldend voor zaken met betrekking tot vordering met een beloop van meer dan € 100.000 (€ 6.591): zowel de waarde van de vordering van de curator in conventie en de vordering van ING in reconventie bedraagt meer dan € 100.000.

 

IEPT20191122, HR, Colopast v Medical4You

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO)

 

IEPT20191122, HR, Dagboek moeder Vaatstra

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO).

 

IEPT20190927, HR, Ryanair v PR Aviation

Klachten tegen oordeel dat gebruiksvoorwaarden website Ryanair naar Iers recht niet tussen partijen zijn overeengekomen door louter bezoek aan de website kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

IEPT20190830, HR, NZO v Alpro

Geen onjuiste rechtsopvatting hof dat het gebruik van voorbehouden zuivelbenaming enkel voor sojaproducten verboden is: hangt af of met gebruik van voorbehouden zuivelbenaming wordt aangegeven, geïmpliceerd of gesuggereerd dat het betrokken product een zuivelproduct is, welk antwoord op zijn beurt afhangt van de omstandigheden van het geval. Klacht NZO dat oordeel hof dat ‘zuivel’ zelf geen voorbehouden benaming is onjuist is, faalt: zuivel is een soortnaam en geen aanduiding voor een specifiek product. Alpro handelt met het gebruik van de benamingen 'mild', 'zacht' en 'romig' op de verpakking niet in strijd met punt III.6 Verordening 1308/2013.

 

IEPT20190719, HR, Tata Steel v ArcelorMittal

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO)

 

IEPT20190719, HR, Sandoz v Astrazeneca

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO)

 

IEPT20190628, HR, Pretium

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO)

 

IEPT20190628, HR, Capri Sun v Riha

Klachten tegen nietigverklaring Vormmerk Sta-zakje Capri Sun falen: indien is aangetoond dat functionele kenmerken van de vorm van de waar  uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven is, is het bestaan van alternatieve vormgeving waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden bereikt niet relevant, de omstandigheid dat het HvJEU in het Doceram-arrest (IEPT20180308) in het kader van het modellenrecht heeft overwogen dat acht kan worden geslagen op de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld geeft geen grond tot twijfel. Klacht dat hof er in het kader van slaafse nabootsing aan is voorbij gegaan dat er alternatieve vormen bestaan die tot eenzelfde technische uitkomst leiden faalt: in oordeel hof ligt besloten dat de door Capri Sun genoemde alternatieve vormen voor een sta-zakje wat betreft deugdelijkheid en bruikbaarheid niet gelijkwaardig zijn aan het sta-zakje van Capri Sun. Ook klacht inhoudende dat het hof ten onrechte aan de opdruk van de sta-zakjes van Riha de conclusie heeft verbonden dat Riha voldoende afstand heeft genomen faalt: indien er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen kan het voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken  afstand van het nagebootste product wordt genomen.

 

IEPT20190607, HR, Brein v NSE

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen in geschil tussen Brein en usenetprovider NSE nu gerede twijfel bestaat of NSE mededeling aan het publiek heeft verricht: enerzijds geldt dat het hof heeft geoordeeld dat de diensten van NSE een louter technisch, automatisch en passief karakter hebben waardoor niet is uit te sluiten dat NSE slechts faciliteiten ter beschikking heeft gesteld als bedoeld in punt 27 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn, anderzijds geldt dat door tussenkomst van NSE beschermde werken ter beschikking zijn gesteld aan het publiek zonder toestemming van de rechthebbenden nu NSE heeft gefaciliteerd dat deze werken met behulp van een door NSE aangeboden zoekfunctie en aan de hand van een overzicht van nieuwsgroepen en/of een uniek message-id eenvoudig konden worden gevonden en gedownload door de gebruikers van het platform.

 

IEPT20190510, HR, Simiramida v Diageo

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO)

 

IEPT20190419, HR, HP v Digital Revolution

Geheugeneenheid uit de stand van de techniek die zodanig is geconfigureerd dat geen aanpassing nodig is om nadien geclaimde werkwijze uit te voeren is ‘aangepast’ om relevante stappen/functies uit te voeren. Geen onjuiste rechtsopvatting dat voor nieuwheid niet relevant is dat Paulsen werkwijze afwijkt van in EP 617 beschreven werkwijze: elke volgens conclusie 1 geconfigureerde (‘aangepaste’) geheugeneenheid (ook die van Paulsen) kan immers de onder bescherming gestelde werkwijze uitvoeren, mits de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Hof vrij om alleen inventiviteit van eerste hulpverzoek te onderzoeken, maar heeft ook nieuwheid onderzocht. Oordeel hof dat in tweede hulpverzoek tweede foutdetectiecode af-fabriek wordt berekend niet onbegrijpelijk. Nationale rechter dient in nietigheidsprocedure hulpverzoek aan artikel 84 EOV te toetsen: rechter vervult rol van verlenende instantie, wijziging van octrooi dat door hulpverzoek wordt gewijzigd is niet in verleningsfase aan daarvoor geldende voorwaarden getoetst, ook in oppositieprocedure bij EOB wordt gewijzigde conclusie aan artikel 84 EOV getoetst, andere verdragslanden ook van oordeel dat toetsing aan artikel 84 EOV mogelijk is. Geen onjuiste rechtsopvatting dat aanbieden van niet-inbreukmakende cartridges niet indirect inbreuk maakt op conclusie 7: geen ontneming van eigendom, nu software van de printer gebruik van cartridges DR mogelijk maakt en voor gebruik van die software licentie is verleend. 

 

IEPT20190405, HR, Brein v NSE

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen in geschil tussen Brein en usenetprovider NSE nu gerede twijfel bestaat of NSE mededeling aan het publiek heeft verricht: enerzijds geldt dat het hof heeft geoordeeld dat de diensten van NSE een louter technisch, automatisch en passief karakter hebben waardoor niet is uit te sluiten dat NSE slechts faciliteiten ter beschikking heeft gesteld als bedoeld in punt 27 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn, anderzijds geldt dat door tussenkomst van NSE beschermde werken ter beschikking zijn gesteld aan het publiek zonder toestemming van de rechthebbenden nu NSE heeft gefaciliteerd dat deze werken met behulp van een door NSE aangeboden zoekfunctie en aan de hand van een overzicht van nieuwsgroepen en/of een uniek message-id eenvoudig konden worden gevonden en gedownload door de gebruikers van het platform.

 

IEPT20190329, HR, De Vier Jaargetijden

Wijziging van een werk die moet worden aangemerkt als een aantasting van dat werk die tot reputatieschade kan leiden valt onder beschermingsbereik artikel 25(1)(d) Aw. Artikel 25(1)(c) Aw ziet op wijzigingen die geen afbreuk doen aan auteursrechtelijk beschermde trekken van een werk en voor wijzigingen in een werk die wel een aantasting opleveren maar niet tot reputatieschade kunnen leiden. Aan beoordeling van redelijkheid van verzet tegen een wijziging ex artikel 25(1)(c) Aw wordt pas toegekomen als van reputatieschade geen sprake kan zijn. Maker kan zich ex artikel 25(1)(d) Aw slechts tegen een aantasting van zijn werk verzetten, indien deze aantasting tot reputatieschade kan leiden, ook wanneer aantasting bestaat in een misvorming of verminking van dat werk. Geen ruimte voor nadere belangenafweging bij beroep op artikel 25(1)(d) Aw: in reputatieschadetoets ligt reeds een afweging tussen belangen maker en belangen van degene die werk willen wijzigen. Oordeel hof over aantasting Zuidgevel en Noordgevel bevat geen onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en niet onvoldoende gemotiveerd.