2000 en ouder HvJEG

Print this page

2000
 

IEPT20001214, HvJEG, Dior v Tuk en Assco v Layher
Bevoegdheid Hof tot uitleg art. 50(6) TRIPs niet beperkt tot merkenrecht. Rechtstreekse werking TRIPs op gebieden waarop gemeenschapswerk van toepassing is en op gebieden van nationaal recht. 
 

IEPT20001109, HvJEG, Ingmar
IPR - Bescherming handelsagent bij beëindiging dwingend recht - ook van toepassing ingeval overeenkomst beheerst wordt door land van niet in EU gevestigde principaal

 

IEPT20001107, HvJEG, Warsteiner Brauerei

Nationale regeling misleidende geografische herkomstaanduiding toelaatbaar

 

IEPT20000926, HvJEG, Commissie v Frankrijk

Ten onrechte douanebeslag bij doorvoer naar andere lid-staat waar wettig verhandeld kan worden

 

IEPT20000622, HvJEG, Adidas v Marca

Gevaar voor verwarring. Positieve vaststelling van verwarringsgevaar noodzakelijk. Bekendheid merk geen grond om bestaan verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.

 

IEPT20000516, HvJEG, België v Spanje
Verplichting tot botteling Rioja-wijn in productiegebied vormt een gerechtvaardigde voorwaarde.

 

IEPT20000511, HvJEG, Renault v Maxicar
EEX-Verdrag: Rechter mag niet beslissing uit andere lid-staat weigeren te erkennen enkel omdat nationaal of gemeenschapsrecht onjuist is toegepast

  

IEPT20000406, HvJEG, Polo-Lauren

 

IEPT20000113, HvJEG, Estée Lauder
Nationale reclameregeling cosmetica mogelijk

 

1999
 

IEPT19991216, HvJEG, Rhone Poulenc Rorer en May Baker

 

IEPT19991123, HvJEG, Portugal v Raad

 

IEPT19991028, HvJEU, ARD v PRO Sieben
Brutobeginsel voor berekening van tijdvak van 45 minuten en reclameonderbrekingen. Lidstaten toegestaan nettobeginsel te hanteren voor onder hun bevoegdheid vallende televisieomroepor-ganisaties

 

IEPT19991014, HvJEG, Adidas
Douanebeslag: Mededeling identiteit aangever of geadresseerde aan merkhouder

 

IEPT19991012, HvJEG, Upjohn v Paranova

 

IEPT19990916, HvJEG, Farmitalia

Reikwijdte ABC: wanneer een product in de in de VHB vermelde vorm door een van kracht zijnd basisoctrooi wordt beschermd, kan het certificaat het product als geneesmiddel dekken in al zijn onder de bescherming van het basisoctrooi vallende vormen

 

IEPT19990914, HvJEG, Chevy

Bekend merk: Bekendheid bij een aanmerkelijk deel van de doelgroep vereist - gedeelte van één van de Beneluxlanden kan genoeg zijn

 

IEPT19990701, HvJEG, Sebago

Uitputting merkenrecht voor producten van buiten EER is geharminseerd en geen zaak van nationaal recht lidstaten - Toestemming per exemplaar

 

IEPT19990629,HvJEG, Butterfly Music v Cemed

Overgangsrecht beschermingstermijnrichtlijn: Artikel 10, lid 3, van Beschermingstermijnricht-lijn 93/98/EEG verzet zich niet tegen een nationale bepaling die voorziet in een beperkte periode voor de distributie van geluidsdragers door personen die deze geluidsdragers vóór de inwerkingtreding van die wet hadden kunnen verveelvoudigen en verhandelen omdat de rechten daarop onder de oude regeling waren vervallen.

 

IEPT19990622, HvJEG, Lloyd v Loint-s

Verwarring: Niet valt uit te sluiten dat enkele auditieve gelijkenis verwarring kan doen ontstaan. Gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten 

 

IEPT19990504, HvJEG, Windsurfing Chiemsee
Herkomstaanduiding merk: dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

 

IEPT19990403, HvJEG, Gorgonzola
het gebruik van een benaming als Cambozola kan als een voorstelling van de beschermde oorsprongs-benaming Gorgonzola worden aangemerkt en de vermelding van de werkelijke oorsprong van het product op de verpakking kan aan deze kwalificatie niet afdoen

 

IEPT19990223, HvJEG, BMW v Deenik

Derde, die zonder toestemming van de merkhouder zich afficheert als gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van waren van een merk "gebruikt" dat merk in de zin van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Gebruik merk om aan te geven dat derde gespecialiseerd is in de verkoop of reparatie van de waren is toegestaan, tenzij merk zo wordt gebruikt dat de indruk kan worden dat er een commerciële band met de merkhouder bestaat.   

 

1998
 

IEPT19981203, HvJEG, Generics

 

IEPT19981126, HvJEG, Bronner

Geen misbruik machtspositie uitgever die weigert concurrent tegen redelijke vergoeding toegang te geven tot het enige landelijke systeem van thuisbezorging van dagbladen in lidstaat

 

IEPT19981117, HvJEG, Van Uden v Deco-Line

 

IEPT19981027, HvJEG, Réunion
Onsplitsbaarheid geschil? dat artikel 6, sub 1, Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een verweerder die woon-plaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, niet in een andere verdragsluitende staat kan worden opgeroepen voor het gerecht waar een vordering is aangebracht tegen een medever-weerder die woonplaats heeft buiten het grondgebied van enige verdragsluitende staat, op grond dat het geschil onsplitsbaar zou zijn en er niet enkel sprake is van samenhangende vorderingen

 

IEPT19980929, HvJEG, Canon v Cannon

Onderscheidende kracht en bekendheid merk van belang bij beoordeling soortgelijkheid en verwarringsgevaar - Verwarring omvat indirecte verwarring in de zin dat publiek kan menen dat sprake is van economisch verbonden ondernemingen

 

IEPT19980716, HvJEG, Silhouette v Hartlauer

Europese harmonisatie merkenrecht: nationale uitspuittingsregels inzake wereldwijde uitputting in strijd met richtlijn

 

IEPT19980716, HvJEG, Gut Springenheide

Misleiding: vermoedelijke verwachting van gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Opinieonderzoek niet uitgesloten.

 

IEPT19980616, HvJEG, Hermes v FHT

Hof bevoegd te oordelen over uitleg voorlopige maatregelen van artikel 50 TRIPS.

 

IEPT19980609, HvJEG, Chiciak en Fol

Samengestelde oorsprongsbenaming biedt niet per se bescherming voor alle onderdelen daarvan

 

IEPT19980519, HvJEG, Drouot Assurances v Consolidated Metallurgical Industries

Litispendentie: Artikel 21 EEX-Verdrag niet van toepassing in geval van twee procedures tussen verschillende partijen, tenzij de belangen van partijen identiek en onlosmakelijk verbonden zijn

 

IEPT19980428, HvJEG, Metronome Musik
Artikel 1(1) Richtlijn 92/100/EG inzake uitsluitend verhuurrecht is geldig

 

IEPT19980316, HvJEG, Feta I
Commissie heeft bij de registratie van de benaming feta geen rekening heeft gehouden met het feit dat die benaming sinds lange tijd legaal gebruikt werd in andere lidstaten dan de Helleense Republiek
 

1997

 

IEPT19971111, HvJEG, Loendersloot
Merkhouder kan zich verzetten tegen opnieuw aanbrengen van zijn merk, tenzij (i) dat leidt tot afscherming van makten van lidstaten, en (ii) de toestand van de waar niet is aangetast, (iii) de reputatie van het merk niet wordt geschaad, en (iv) de merkhouder tevoren is geïnformeerd

 

IEPT19971111, HvJEG, Puma v Sabel

Associatiegevaar geen alternatief voor verwarringsgevaar, maar enkel precisering van de draagwijdte daarvan - Geen gevaar voor verwarring aanwezig enkel indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associeren.

 

IEPT19971104, HvJEG, Dior v Evora

Merkhouder of auteursrechthebbende kan zich niet verzetten tegen in branche gebruikelijke advertenties wederverkoper, tenzij dat de reputatie van het merk ernstig schaadt.

 

IEPT19970626, HvJEU, Familiapress
Verbod op prijsvragen in tijdschrift belemmert vrij verkeer van goederen; geen verkoopmodaliteit. Verbod op tijdschrift met prijsraadsel toelaatbaar indien dit evenredig is voor instandhouding van de pluriformiteit van de pers en dit doel niet kan worden bereikt door minder beperkende maatregelen
 

IEPT19970612, HvJEG, Yamanouchi v Comptroller-General
Voorwaarden ABC: een van kracht zijnde handelsvergunning vereist ten tijde van aanvrage ABC

 

IEPT19970123, HvJEG, Biogen
wanneer een geneesmiddel door meerdere basisoctrooien wordt beschermd, staat de verordening er niet aan in de weg staat dat aan elke houder van een basisoctrooi een aanvullend beschermingscertificaat wordt verleend

 

1996

 

IEPT19961205, HvJEG, Merck en Beecham
Octrooihouder kan zich niet verzetten tegen import uit lid-staat waar geen octrooibescherming mogelijk is, tenzij hij juridisch gebonden is het product daar op de markt te brengen

 

IEPT19960711, HvJEG, Bristol-Meyers Squibb

Uitleg uitputting artikel 7(1) Merkenrichtlijn conform eerdere rechtspraak HvJEG - ompakken geneesmiddelen

 

IEPT19960711, HvJEG, MPA Pharma v Rhône-Poulenc

Uitleg uitputting artikel 7(1) Merkenrichtlijn conform eerdere rechtspraak HvJEG - ompakken geneesmiddelen

 

1995

 

IEPT19951215, HvJEG, Bosman
Verbod van transfer-, opleidings- of promotievergoedingen ter zake van beroepsvoetballers die onderdaan zijn van een Lid-Staat. Verbod van beperking op spelers uit andere Lid-Staat

 

IEPT19950406, HvJEG, Magill

Misbruik machtspositie door niet verstrekken TV programmagegevens

 

IEPT19950307, HvJEG, Shevill v Presse Alliance

 

1994

 

IEPT19941206, HvJEG, Tatry 

 

IEPT19940622, HvJEG, Ideal Standard 

 

IEPT19940202, HvJEG, Clinique
Verbod naam Clinique voor cosmetica niet toegestaan

 

1993
 

IEPT19931020, HvJEG, Phil Collins

 

IEPT19930518, HvJEG, Yves Rocher
Prijsvergelijking: indringende accentuering in catalogus van nieuwe prijs onder verwijzing naar hogere, oude catalogus prijs toegestaan
 

1992

 

IEPT19921110, HvJEG, Exportur

Bilaterale overeenkomst inzake geografische overeenkomsten

 

IEPT19921027, HvJEG, Generics
Dwanglicentie: Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen dwanglicentie die licentiehouder verbieden het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren wanneer de octrooihouder het produkt op het nationale grondgebied vervaardigt, en die invoer toestaan wanneer de octrooihouder zijn octrooi exploiteert door middel van invoer van het produkt uit andere Lid-Staten van de Gemeenschap.

 

IEPT19920116, HvJEG, Nieuwe Nissan

Aanduiding 'nieuw' voor parallel geimporteerde auto's niet misleidend

 

1991

 

IEPT19910627, HvJEG, Overseas Union

Internationale rechtsmacht: Aanhouding door laatst aangezochte rechter

 

IEPT19910321, HvJEG, Delattre
Definitie geneesmiddel niet volledig : omstandigheid dat een produkt in een lidstaat als levensmiddel wordt gekwalificeerd, belet niet er in de betrokken lidstaat de hoedanigheid van geneesmiddel aan toe te kennen wanneer het de kenmerken daarvan vertoont. Honger, zware benen, moeheid of jeuk zijn ambivalente symptomen en de verwijzing daarnaar in de presentatie van een product maakt het niet tot geneesmiddel 

 

IEPT19910416, HvJEG, Upjohn v Farzoo
Toedieningscriterium geneesmiddel: produkt dat geen "therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier" heeft, is een geneesmiddel indien het kan worden toegediend "om organische functies (...) te herstellen, te verbeteren of te wijzigen" - Indien product zowel voldoet aan definitie van geneesmiddel als cosmetsich product, prevaleert geneesmiddelenwetgeving

 

1990

 

IEPT19901017, HvJEG, Hag II

Uiitputting. Vrij verkeer van goederen. Merkhouder kan zich verzetten tegen invoer van producten voorzien van merk van oorspronkelijke dochteronderneming dat na onteigening door een derde is verworven

 

IEPT19900307, HvJEG, GB-INNO-BM
Verboden toepassing Luxemburgs reclamerecht op rechtmatige Belgische reclame
 

IEPT19900111, HvJEG, Dumez France 

 

1989

 

IEPT19891123, HvJEG, Parfumeriefabrik 4711
Cosmeticarichtlijn: volledige harmonisatie ingredientenvermelding; verplichte vermelding nationale onderneming niet toegestaan

 

IEPT19890512, HvJEG, Ottung

Contractuele verbintenis op grond waarvan licentienemer op octrooi verplicht is zonder beperking in de tijd - dus ook na het einde van het octrooi - royalty's te betalen, vormt op zich geen beperking van de mededinging in de zin van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, wanneer de overeenkomst is gesloten na de indiening van de octrooiaanvraag en juist vóór de verlening van het octrooi. Clausule in licentieovereenkomst die verbiedt de producten na opzegging nog te vervaardigen of in de handel te brengen valt niet onder verbod van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, tenzij deze de handel tussen de Lidstaten merkbaar ongunstig kan beïnvloeden.

 

IEPT19890124, HvJEG, EMI Electrola v Patricia
Verschil in beschermingsduur nationaal IE-recht: Verbod van invoer geluidsdragers uit andere lid-staat, waar zij zonder toestemming van de exclusief gerechtigde of diens licentienemer rechtmatig in de handel zijn gebracht en waar een beschermingstermijn voor de producent van die geluidsdragers wel heeft bestaan, doch inmiddels is verstreken

 

1988

 

IEPT19881005, HvJ EG, Maxicar v Renault
Uitoefening modelrecht niet in strijd met vrij verkeer. De loutere verkrijging van siermodellen voor carrosserieonderdelen van auto' s geen misbruik van machtspositie in de zin van artikel 86 EEG-Verdrag vormt;

 

IEPT19881005, HvJEG, Volvo v Veng
Weigering licentie is geen misbruik machtspositie: wanneer de houder van een beschermd model wordt verplicht om derden, zelfs tegen billijke royalty' s, een licentie te verlenen voor de levering van produkten waarin het model is verwerkt, hem de essentie van zijn uitsluitend recht wordt ontzegd, en dat de weigering om zulk een licentie te verlenen op zich geen misbruik van machtspositie kan opleveren

 

IEPT19980927, HvJEG, Kalfelis v Schroeder

Internationale rechtsmacht - Bevoegdheid ex art. 6 EEX-Verdrag uitzondering  op hoofdbeginsel dat rechter van woonplaats bevoegd is. Verband tussen vorderingen vereist om geen afbreuk te doen aan hoofdbeginsel. Dat verband is aanwezig indien risico van onverenigbare uitspraken bestaat bij afzonderlijke berechting. Artikel 5(3) EEX-Verdrag: Verdragsautonome definitie begrip 'verbintenis uit onrechtmatige daad'.

 

IEPT19880517, HvJEG, Warner Brothers
Verhuurrecht videocassettes niet uitgeput door verkoop door auteursrechthebbende in een lid-staat die het verhuurrecht niet specifiek beschermt

 

IEPT19880204, HvJEG, Hoffmann
Onverenigbaarheid artikel 27(3) EEX-Verdrag indien beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten

 

1986

 

IEPT19860128, HvJEG, Pronuptia

Of verkoopfranchising in strijd is met mededinging ex artikel 85(1) EEG-Verdrag is afhankelijk van in franchiseovereenkomst vervatte clausules: clausules die onmisbaar zijn om te voorkomen dat know-how en bijstand aan concurrenten ten goede komt vormen geen beperking van mededinging, clausules die onmisbaar zijn voor behoud en identiteit handelsnaam vormen evenmin beperking van mededinging, clausules die markt onderling verdelen of  prijsconcurrentie onmogelijk maken vormen wel beperking mededinging. 

 

1985

 

IEPT19850709, HvJEG, Pharmon
Octrooihouder kan invoer van in andere lid-staat onder dwanglicentie vervaardigde produkten verhinderen

 

1983

 

IEPT19831130, HvJEG, van Bennekom
Definitie geneesmiddel: product dat wordt aangediend als hebbende, of toegediend vanwege therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier. Classificatie vitaminen: van geval tot geval moet worden beoordeeld of een vitamine is aan te merken als een geneesmiddel

 

IEPT19831115, HvJEG, Duijnstee v Goderbauer
Artikel 16 EEX-Verdrag: Ambtshalve onbevoegdverklaring vereist. Autonoom begrip "geschil ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien". Geschil over Wie rechthebbende is op octrooi, is geen geschil "ten aanzien van registratie of geldigheid".

 

IEPT19830317, HvJEG, Berliner Kindl Weisse Bier

Verboden toepassing nationale regeling zuurgraad op geimporteerd bier

 

1982

 

IEPT19820914, HvJEG, Keurkoop v Nancy Kean
Houder modelrecht kan zich tegen invoer uit andere Lid-Staat verzetten op voorwaarde (i) dat de be-trokken voortbrengselen in die andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridi-sche afhankelijkheid met hem is verbonden, (ii) dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen enkele ondernemersafspraak ter beperking van de mededinging bestaat, en (iii) dat tenslotte de onderscheidene rechten van de houders van het modelrecht in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen.

 

IEPT19820608, HvJEG, Zaaimais
Open, exclusieve licentie niet onverenigbaar met kartelverbod - Absolute gebiedsbescherming licentienemer wel

 

IEPT19820302, HvJEG, IDG v Beele
Slaafse nabootsing: Verbod op produkt dat zonder noodzaak vrijwel identiek product dat nodeloos verwarring wekt is niet in strijd met vrij verkeer voor zover dat dient ter bescherming van de consumenten en ter bevordering van de eerlijkheid van de handelstransacties

 

IEPT19820209, HvJEG, Polydor v Harlequin

Uitoefening auteursrechten ten aanzien van invoer en verhandeling van grammofoonplaten die in Portugal rechtmatig zijn vervaardigd en in het verkeer gebracht door licentiehouders is geen verboden beperking van het handelsverkeer: geen middel tot willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen Gemeenschap en Portugal.

 

1981
 

IEPT19811203, HvJEG, Pfizer v Eurium Pharm 

Merkhouder kan zich niet tegen het ompakken van een door een dochteronderneming in een lidstaat in het verkeer gebracht merkartikel verzetten, wanneer de importeur (i) enkel de buitenverpakking vervangt, (ii) de binnenverpakking ongemoeid laat, (iii) het op de binnenverpakking al aangebrachte merk door nieuwe buitenverpakking zichtbaar is, en (iv) op buitenverpakking vermeldt wordt dat het door de dochteronderneming is vervaardigd en door de importeur is omgepakt 

 

IEPT19810714, HvJEG, Merck v Stephar
Vrij verkeer: Octrooihouder die geneesmiddel in een octrooivrije lid-staat verkoopt kan zich niet met octrooi tegen invoer verzetten

 

IEPT19810122, HvJEG, Dansk Supermarked v Imerco
Rechterlijke instantie kan niet krachtens een auteursrecht of een merkrecht verhandeling verbieden van een waar die door of met toestemming van de houder van dat recht in een andere lid-staat rechtmatig in het verkeer is gebracht - Enkele invoer kan noch bij wet noch bij overeenkomst als oneerlijke handelspraktijk worden gekwalificeerd
 

IEPT19810120, HvJEG, Membran & K-Tel v GEMA
Uitputting auteursrecht: de auteursrechthebbende of zijn licentiehouder kan niet met een beroep op het auteursrecht de invoer van geluidsdragers die in een andere lid-staat door de rechthebbende zelf of met diens toestemming rechtmatig in het verkeer zijn gebracht verhinderen of beperken. Verschillen in nationale royalties mogen niet worden aangegrepen om het vrije verkeer van goederen in de gemeenschappelijke markt te belemmeren

 

1980

 

IEPT19800911, HvJEG, L’Oreal v AMCK
selectief distributiestelsel met toelatingscriteria die verder gaan dan een eenvoudige objectieve selectie van kwalitatieve aard waarschijnlijk onverenigbaar met artikel  85, lid 1

 

IEPT19800521, HvJEG, Denilauler

 

IEPT19800318, HvJEG, Coditel v Cine Vog

Verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van diensten verzetten zich er niet tegen dat degene die in een lidstaat de vertoningsrechten van een film heeft verworven de vertoning daarvan verbiedt indien deze wordt ontvangen en doorgegeven na in een andere lidstaat met toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende te zijn uitgezonden.

 

1979

 

IEPT19790220, HvJEG, Cassis de Dijon

Belemmeringen intracommunautaire verkeer als gevolg van dispariteiten van de nationale wettelijke regelingen moeten worden aanvaard voor zover noodzakelijk voor de doeltreffendheid der fiscale controles, de bescherming van de volksgezondheid, de eerlijkheid der handelstransacties en de bescherming van consumenten

 

1978

 

IEPT19781010, HvJEG, Centrafarm v American Home Products

Merkhouder kan zich verzetten tegen aanbrengen merk op een product ook al is dat product in een andere lidstaat door die merkhouder onder ander merk op de markt gebracht, tenzij de praktijk om verschillende merken in verschillende lidstaten te gebruiken bedoeld is om markten kunstmatig te scheiden

 

IEPT19780523, HvJEG, Hoffman-La Roche v Centrafarm
Wezenlijke functie merk: dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker m.b.t. het gemerkte produkt de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd - in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden.

 

1976

 

IEPT19761130, HvJEG, Handelskwekerij Bier v Mines de Potasse d'Alsace

Plaats waar schadebrengde feit zich heeft voorgedaan in art. 5(3) EEX-Verdrag omvat plaats van schadeveroorzakende gebeurtenis als plaats waar schade intreedt

 

IEPT19760622, HvJEG, Terrapin v Terranova
Vrij verkeer van goederen: Invoerverbod wegens merkinbreuk toegestaan mits er evenwel tussen de betrokken ondernemingen geen concurrentiebeperkende afspraken dan wel juridische of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten onafhan-kelijk van elkaar zijn ontstaan.

 

IEPT19760615, HvJEG, EMI v CBS
Merkhouder merk 'Columbia' kan merk in EG handhaven tegen merkhouder in VS wanneer  kartel-marktafbakeningsafspraken ontbreken

 

IEPT19760520, HvJEG, De Peijper

Vrij verkeer: nationale regeling die fabrikant van farmaceutisch product in staat stelt de invoer en de verhandeling van het produkt te monopoliseren door weigering de documenten betreffende het geneesmiddel te verstrekken is een maatregel van gelijke werking - Enkel therapeutisch relevante varianten kunnen als verschillende geneesmiddelen worden behandeld

 

1974

 

IEPT19741031, HvJEG, Centrafarm v Sterling Drug

Uitoefening octrooirecht bij in andere Lid-Staat door of met toestemming merkhouder in het verkeer gebrachte produkt onverenigbaar met vrij verkeer van goederen 

 

IEPT19741031, HvJEG, Centrafarm v Winthrop

Uitoefening merkrecht bij in andere Lid-Staat door of met toestemming merkhouder in het verkeer gebrachte produkt onverenigbaar met vrij verkeer van goederen

 

IEPT19740711, HvJEG, Dassonville

Iedere handelsregeling der Lid-Staten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren, is als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen te beschouwen

 

1971

 

IEPT19711125, HvJEG, Beguelin
Kartelverbod en alleenverkoopovereenkomst: enkele feit van nevenimport kan niet als oneerlijke handelspraktijk worden aangemerkt

 

IEPT19710608, HvJEG, Deutsche Grammophon Gesellschaft v Metro

Fonogrammenproducent kan zijn exclusief recht niet gebruiken om de verhandeling van door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer gebrachte goederen te verbieden - Enkel uitsluitend recht geen machtspositie - Prijsverschillen kunnen beslissende aanwijzing van misbruik machtspositie zijn

 

IEPT19710218, HvJEG, Sirena

Kartelverbod van toepassing op overeenkomst tot verkrijging van merkrecht of merklicentie - Enkele merkrecht geen machtspositie - Prijsverschillen kunnen beslissende aanwijzing van misbruik machtspositie zijn

 

1968

 

IEPT19680229, HvJEG, Parke Davis

Nederlandse octrooihouder kan zich tegen invoer uit Italië, waar geen octrooibescherming mogelijk was, verzetten - Kartelverbod ziet niet op bestaan of uitoefening recht, behalve in geval van overeenkomst of afgestemde gedraging - Prijsverschil niet noodzakelijkerwijs misbruik machtspositie

 

1966
 

IEPT19660713, HvJEG, Grundig v Consten

Uitoefening merkenrecht met het doel parallelimporten te beperken is in strijd met mededinging EG - Machtiging tot nationale registratie merk GINT waardoor nevenimporten kunnen worden belemmerd valt onder kartelverbod