2006 HvJEG

Print this page

IEPT20061214, HvJEG, Nokia

Nationale rechter dient verbod bij inbreuk Gemeenschapsmerk uit te spreken - Omstandigheid dat naar nationaal recht verbod opzet of grove nalatigheid vereist is, is geen 'speciale reden' in de zin van artikel 98 GMeV

 

IEPT20061207, HvJEG, SGAE v Rafael Hoteles - hotelkamer

Doorgeven tv-signaal door hotel aan gasten in hotelkamer is een auteursrechtelijke 'mededeling aan publiek', ondanks privé-karakter hotelkamer

 

IEPT20061205, HvJEG, Cippola - Tariefregeling advocatenhonoraria
Wettelijke tariefregeling toelaatbaar, maar verbod om af te wijken van minmumhonoraria voor aan advocaten voorbehouden verrichtingen ontoelaatbaar

 

IEPT20061109, HvJEG, Montex v Diesel

Doorvoer naar lidstaat waar geen merkenrechtelijke bescherming bestaat slechts verboden wanneer handelingen worden verricht die noodzakelijkerwijs impliceren dat de goederen in de lidstaat van doorvoer, waar wel merkenrechtelijke bescherming bestaat, in de handel worden gebracht - irrelevant of goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat of een derde staat en of zij al dan niet rechtmatig in het land van oorsprong zijn vervaardigd

 

IEPT20061026, HvJEU, Commissie v Spanje
Vrijstelling van meeste openbare uitleeninstellingen van uitleenvergoeding niet toelaatbaar

 

IEPT20060919, HvJEG, Lidl v Colruyt
Vergelijkende reclame: Assortimentsvergelijking warenhuisketens toelaatbaar. Uitdrukkelijke en uitputtende vermelding produkten niet vereist. Productprijzen enerzijds en het algemene prijsniveau assortiment vergelijkbare producten anderzijds zijn controleerbare kenmerke. Kenmerk voldoet slechts aan vereiste van controleerbaarheid indien de geadresseerden van die reclame zelf de juistheid van dat kenmerk kunnen (laten) controleren

 

IEPT20060912, HvJEG, Laserdisken v Kulturministeriet

Geharmoniseerde uitputting distributierecht vereist eigendomsovergang binnen EG. Artikel 4(2) Richtlijn 2001/29 geldig

 

IEPT20060907, HvJEG, Europolis

Onderscheidend vermogen door inburgering vereist inburgering in gehele grondgebied van een lidstaat of in geval van Benelux een geheel taalgebied

 

IEPT20060718, HvJEG, Meca-Medina en Majcen v Commissie
Zuiver sportieve regeling kan onder kartelverbod vallen. Buitensporige dopingregelgeving valt binnen kartel-verbod. dopingregelgeving inzake nandrolon niet buitensporig

 

IEPT20060718, HvJEG, Miss Rossi v Sissi Rossi

Beoordeling bewijs oppositie Gemeenschapsmerk souvereine bevoegdheid GvEA - Verzoekschrift niet-ontvankelijk wanneer de wezenlijke elementen niet coherent en begrijpelijk worden weergegeven 

 

IEPT20060713, HvJEG, Roche v Primus

Bij inbreuk door verschillende gedaagden in meerdere landen op Europees octrooi is geen sprake van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens: geen risico van tegenstrijdige beslissingen art. 6(1) EEX-Verdrag - Voordelen van concentratie bij een rechter wegen niet op tegen gevaren - Afwijzing 'spin in het web'-doctrine

 

IEPT20060713, HvJEG, GAT v Luk

De exclusieve bevoegdheid van de rechter van het land van registratie van een octrooi inzake de geldigheid of registratie daarvan (art. 16(4) EEX-Verdrag) geldt ongeacht het procedurele kader (vordering of verweer) en in ieder stadium  van de procedure 

  

IEPT20060713, HvJEU, Commissie v Portugal

Geen verhuurrecht voor producenten beelddragers: dat de Portugese Republiek, door in het nationale recht eveneens een verhuurrecht toe te kennen aan producenten van beelddragers, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 2, lid 1, van de richtlijn en dat de Portugese Republiek, door in de nationale wetgeving verwarring te scheppen met betrekking tot de identiteit van de persoon die de aan de kunstenaars wegens overdracht van hun verhuurrechten te betalen vergoeding verschuldigd is, niet heeft voldaan aan artikel 4 van de richtlijn, juncto artikel 2, leden 5 en 7, daarvan.

 

IEPT20060706, HvJEG, Commissie v Portugal
Niet-nakoming Verhuurrichtlijn Portugal door vrijstelling van alle categorieën instellingen voor openbare uitlening

 

IEPT20060622, HvJEG, Storck
 dat het aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de snoepgoedsector gangbaar is - Verkoopcijfers en reclamekosten volstaan niet als bewijs dat merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, bij gebreke van informatie over aandeel in de snoepgoedmarkt in het algemeen en in de totale omvang van de voor deze markt gedane reclame-uitgaven

IEPT20060601, HvJEG, Uradex

SatKabRichtlijn richtlijn verzet zich niet tegen wettelijk vermoeden van overdracht van recht op doorgifte.  

 

IEPT20060511, HvJEG, Vitafruit

Kwantitatieve drempel normaal gebruik niet bij voorbaat en in abstracto te bepalen

 

IEPT20060504, HvJEG, MIT

 

IEPT20060427, HvJEG, Levi Strauss
Merkenrecht: beoordeling inbreuk ten tijde van aanvang gebruik - bevel tot staking inbreuk met name gecshikte maatregel om bescherming merkrecht te waarborgen 

 

IEPT20060330, HvJEG, Emanuel v CSL

Merk niet misleidend enkel omdat het naam van ontwerper/eerste producent van de waren bevat, met name na overdracht clientèle en onderneming

 

IEPT20060323, HvJEG, Mülhens v BHIM
Verwarringsgevaar: totaalindruk – enkel auditieve overeenstemming niet beslissend. Neutralisering auditieve overeenstemming door visuele of begripsmatige verschillen

 

IEPT20060309, HvJEG, Matratzen Concord v Hukla Germany
Merkenrichtlijn verzet zich er niet tegen verzet dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lid-staat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen

 

IEPT20060223, HvJEG, Siemens v VIPA
Geen oneerlijk voordeel trekken uit bekend kernelement van Siemens bestelnummer

 

IEPT20060112, HvJEG, Picasso v Picaro

Merkenrecht: begripsmatige verschillen kunnen visuele en fonetische gelijkenissen neutraliseren - mate van oplettendheid van publiek relevant

 

IEPT20060112, HvJEG, Deutsche SiSi-Werke
Consument zal vorm van drankverpakking slechts als herkomstaanduiding opvatten wanneer die meteen als zodanig wordt opgevat - Rekening te houden met wijze waarop vloeibare levensmiddelen in het algemeen worden verpakt