2008 HvJEG

Print this page

IEPT20081222, HvJEG, The Wellcome Foundation v Paranova - Zovirax

Noodzaak ompakken, informatieplicht en bestrijden lekken in verkooporganisatie: indien ompakken noodzakelijk is kan merkhouder zich enkel verzetten tegen nieuwe verpakking wegens reputatieschade. Parallelimporteur dient informatie te verschaffen die noodzaak ompakken aannemelijk maakt, maar die informatie mag niet gebruikt worden om lekken in verkooporganisatie op te sporen en parallelhandel te bestrijden.

 

IEPT20081218, HvJEG, Mobilix
Neutralisatie overeenstemming: Volgens de rechtspraak houdt de globale beoor-deling van het verwarringsgevaar in dat auditieve en visuele overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, voor zover ten minste een van deze te-kens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen

 

IEPT20081216, HvJEG, Huber v Duitsland
Verwerking persoonsgegevens buitenlanders: (i) toelaatbaar indien het uitsluitend gegevens betreft die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de wetgeving en die uitvoering daardoor efficiënter kan verlopen; (ii) Niet toelaatbaar is een systeem speciaal voor buitenlandse Unie-burgers met als doel criminaliteitsbestrijding

 

IEPT20081216, HvJEG, Veroporssi

Verwerking persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden: indien zij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën tot doel hebben, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben

 

IEPT20081211, HvJEG, Kanal 5 en TV 4 v STIM

Misbruik machtsposiitie auteursrechtenbureau? Als regel geen misbruik machtspositie in geval van gebruiksgerelateerde royalty. In beginsel misbruik machtspositie bij verschillende voorwaarden voor commerciële of publiek televisiezenders  

 

IEPT20081209, HvJEG, Radetzky-Orden v BKFR 

Normaal gebruik merk door vereniging zonder winstoogmerk: een merk wordt normaal wordt gebruikt wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen

 

IEPT20081127, HvJEG, Intel v CPM - Intelmark

Bekende merken: Uitleg "verband"in de zin van Adidas-arrest en beoordeling ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie.

 

IEPT20081016, HvJEG, Bundesverband v Deutsche Internet Versicherung

Contactinformatie electronische dienstverlener: de dienstverlener is verplicht nog vóór de sluiting van een overeenkomst, naast zijn elektronischepostadres andere informatie beschikbaar te stellen, welke niet noodzakelijkerwijs een telefoonnummer hoeft te zijn.

 

IEPT20081009, HvJEG, Directmedia v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Opvraging databank: Raadpleging en individuele beoordeling databank op scherm vormt een Opvraging wanneer dit neerkomt op de overbrenging van een - vanuit kwalitatief of kwantitatief opzicht - substantieel deel van de inhoud van de beschermde databank.

 

IEPT20081002, HvJEG, K-Swiss v BHIM

Procesrecht: Bewijslevering mogelijk van de ontvangstdatum van een onjuist verzonden kennisgeving. Beroep niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

 

IEPT20080916, HvJEG, GSK

leveringsweigering van normale bestellingen door bepaalde groothandelaren ter voorkoming van parallelexport is misbruik machtspositie 

 

IEPT20080717, HvJEG, Aire Limpio
Geslaagde oppositie Arbre Magique: Zwak onderscheidend vermogen van huis uit staat niet in de weg aan kunnen verwerven van bijzonder onderscheidend vermogen wegens bekendheid. Bewijs onderscheidend vermogen op datum depot: rekening mag worden gehouden met gegevens die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de aanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum

 

IEPT20080612, HvJEG, Tocai

Verbod Italiaanse Tocai per 31 maart 2007 in overeenstemming met toepasselijke regelgeving

 

IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G

Verwarringsgevaar en geoorloofde vergelijkende reclame sluiten elkaar uit. Verwarringsgevaar vereist voor verbod op gebruik van met het merk overeenstemmend teken in vergelijkende reclame.

 

IEPT20080508, HvJEG, Eurohypo
Woordmerk Eurohypo heeft geen onderscheidend vermogen

 

IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina
Auteursrechtelijke distributie vereist eigendomsovergang zaak:  van distributie onder het publiek van het origineel van een werk of een kopie daarvan, anderszins dan door verkoop, in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29, is uitsluitend sprake wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak plaatsvindt

 

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex
Vrijhoudingsbehoefte speelt geen rol bij bepalen beschermingsomvang merk, behalve indien teken gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven (art. 6(1)(b) Richtlijn)

 

IEPT20080313, HvJEG, Schneider v Rheinland-Pfalz
Etikettering wijn: Aanduiding productie-, bereidins-,rijpingsmethode of kwaliteit wijn mag geen verwarring wekken met aanvullende traditionele aanduidingen.Traditionele aanduiding beschermd voor dezelfde wijnsoort ongeacht producerende lidstaat. Vertaling aanduiding dient geen te geven tot verwarring of tot misleiding van de personen voor wie zij bestemd is

 

IEPT20080313, HvJEG, Doulamis - Reclameverbod tandverzorgingspraktijk

Algemeen reclameverbod tandverzorgingspraktijk toelaatbaar

  

IEPT20080226, HvJEG, Parmesan

"Parmesan" is gebruik van Beschermde Oorsprongs-Benaming "Parmigiano Reggiano". Niet aangetoond dat de benaming "Parmesan" is gebruik van Beschermde Oorsprongs-Benaming "Parmigiano Reggiano". Niet aangetoond dat de benaming "parmesan" een soortnaam is. Commissie heeft niet bewezen dat de Bondsrepubliek Duitsland, door formeel te weigeren op te treden tegen het gebruik op haar grondgebied van de benaming "parmesan" op het etiket van producten die niet voldoen aan de eisen van het productdossier van de BOB "Parmigiano Reggiano", de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens verordening nr. 2081/92 

 

IEPT20080214, HvJEG, Varec v Belgische Staat

Waarborgen vertrouwelijkheid zakengeheimen. De voor beroepsprocedure verantwoordelijke instantie moet de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de informatie die is vervat in door de betrokken partijen aan haar overgelegde dossiers, ook al kan zijzelf van deze informatie kennis nemen en deze in haar beschouwing betrekken. 

 

IEPT20080214, HvJEG, Dynamic Medien v Avides Media
Filmkeuring: Het vrij verkeer van goederen verzet zich niet tegen een Duitse wettelijke bepaling die de postorderverkoop van beelddragers (dvd's, video's) verbiedt wanneer daarop niet staat vermeld dat zij een Duitse leeftijdskeuring hebben ondergaan

 

IEPT20080129, HvJEG, Promusicae v Telefonica inzake Kazaa
Lidstaten zijn volgens de richtlijnen 2000/31, 2001/29, 2004/48 en 2002/58 niet gehouden verplichting op te leggen om ter verzekering van de doeltreffende bescherming van het auteursrecht in het kader van een civiele procedure persoonsgegevens te verstrekken