2010 HvJEU

Print this page

IEPT20101222, HvJEU, Bezpečnostní softwarová asociace

Grafische gebruikersinterface geen uitdrukkingswijze van een computerprogramma.Niettemin kan een dergelijke interface als werk wel onder de auteursrechtelijke bescherming vallen van richtlijn 2001/29, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur vormt. Oorspronkelijkheidscriterium sluit elementen die louter worden gekenmerkt door technische functie uit. Tonen grafische interface tijdens tv-uitzending geen mededeling aan publiek: dat het tonen van een grafische gebruikersinterface tijdens een televisie-uitzending geen mededeling van een auteursrechtelijk beschermd werk aan het publiek vormt in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29

 

IEPT20101220, HvJEU, Bayerische Brauerbund v Bavaria

De datum van inwerkingtreding van de registratie van beschermde geografische aanduiding volgerns de vereenvoudigde procedure is de referentiedatum voor de toepassing van voormeld artikel 14, lid 1 van verordening 2081/92

 

IEPT20101216, HvJEU, Natuur en Milieu v Ctgb

Toegang tot bedrijfsgeheimen mogelijk indien die zien op emissies in het milieu of algemeen belang prevaleert. Afweging tussen algemeen belang en belang bij geheimhouding dient in elk afzonderlijk geval plaats te vinden. “Milieu-informatie” bevat informatie inzake toelating gewasbeschermingsmiddel.

 

IEPT20101207, HvJEU, Pammer en Hotel Alpenhof

Gericht zijn van internetsite op een lidstaat: dat, dient te worden nagegaan of uit deze internetsites en de algemene activiteit van de ondernemer blijkt dat deze van plan was om handel te drijven met consumenten die woonplaats hebben in één of meerdere lidstaten, waaronder die waar deze consument woonplaats heeft. Niet-uitputtende lijst van factoren die aanwijzingen kunnen zijn. De loutere toegankelijkheid van de internetsite van de ondernemer of de tussenpersoon in de lidstaat waar de consument woonplaats heeft is daarentegen onvoldoende. Hetzelfde geldt voor de vermelding van een e-mailadres en andere contactgegevens of voor het gebruik van een taal of een munteenheid wanneer deze taal en/of een munteenheid gewoonlijk worden gebruikt in de lidstaat waar de ondernemer gevestigd is.

 

IEPT20101118, HvJEU, Lidl v Vierzon Distribution

Vergelijkende reclame: voldoende uitwisselbare producten. Misleidende vergelijking (i) indien vaststaat dat een aanzienlijk aantal consumenten tot wie de advertentie zich richt, tot aankoop zou kunnen besluiten in de onjuiste overtuiging dat de door de adverteerder samengestelde productenkorf representatief is voor diens algemene prijsniveau ten opzichte van zijn concurrent, (ii) indien blijkt dat, voor de vergelijking van de prijzen alleen, levensmiddelen zijn uitgekozen die nochtans verschillen vertonen die de keuze van de gemiddelde consument aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zonder dat deze verschillen duidelijk blijken uit de betwiste advertentie. Controleerbaarheid vergelijkende reclame

 

IEPT20101111, HvJEU, Lovells v Bayer

ABC mogelijk bij voorlopige handelsvergunning gewasbeschermingsmiddel: dat artikel 3, lid 1, sub b, van verordening nr. 1610/96 aldus moet worden uitgelegd dat het niet belet dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een gewasbeschermingsmiddel waarvoor een van kracht zijnde VHB is verleend op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 91/414

 

IEPT20101109, HvJEU, Mediaprint v Osterreich
Geschenk bij verkoop krant niet per se een oneerlijke handelspraktijk. Algemeen verbod op verkopen met geschenken in strijd met richtlijn.  strijd met professionele toewijding vereist. dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale bepaling, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die voorziet in een algemeen verbod op verkopen waarbij geschenken worden aangeboden, en niet enkel gericht is op de bescherming van de consument, maar ook andere doeleinden nastreeft.

 

IEPT20101028, HvJEU, Canon v IPN Bulgaria
Geen sprake van “invoeren” wanneer oorspronkelijke producten nog niet in het vrij verkeer zijn gebracht, maar onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst. Merkhouder kan zich verzetten tegen de eerste verhandeling in de EER zonder zijn toestemming van de van zijn merk voorziene waren.

 

IEPT20101021, HvJEU, Padawan v SGAE

Verband tussen heffing en vermoedelijk privé-gebruik vereist. “Billijke compensatie”autonoom Unierechtelijk begrip. Billijke compensatie - schadevergoeding: op basis van schade auteursrechthebbenden door invoering uitzondering voor kopiëren voor privé-gebruik.

 

IEPT20100914, HvJEU, Lego v BHIM
Teken bestaat “uitsluitend” uit de vorm die noodzakelijk is voor technische uitkomst: dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant; Noodzakelijk voor technische uitkomst– alternatieve oplossingen: op goede gronden geoordeeld dat deze voorwaarde niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen. Vaststelling “wezenlijke kenmerken”: geen sprake van een systematische hiërarchie tussen de verschillende types van elementen die een teken kan bevatten en moet niet dwingend worden verricht uit het oogpunt van het relevante publiek. Beoordeling technische functionaliteit kan aan de hand van octrooidocumenten

 

IEPT20100909, HvJEU, BHIM v BORCO
Onderscheidend vermogen: Geschiktheid van een teken als merk dient steeds concreet onderzocht te worden. BHIM mag zich zonder relevante rechtvaardiging niet op veronderstellingen of loutere twijfels beroepen. BHIM gehouden tot ambtshalve onderzoek relevante feiten – geen omkering bewijslast

 

IEPT20100902, HvJEU, Calvin Klein v BHIM
Handelwijze aanvrager niet relevant in geval van oppositieprocedure ex artikel 8 GMeV. Bij gebreke overeenstemming is algemene bekendheid  of reputatie ouder merk niet relevant. Geen overeenstemming op grond van totaalindruk samengesteld merk

 

IEPT20100902, HvJEU, Kirin Amgen v Lietuvos Respublikos.
Overgangsrecht ABC: Geen Aanvullend Beschermings-Certificaat mogelijk voor middelen waarvoor meer dan zes maanden voor toetredingsdatum Lietouwen een Gemeenschapshandelsvergunning is verkregen, maar voor dit product in Litouwen geen (nationale) vergunning voor het in de handel brengen is verkregen.

 

IEPT20100729, HvJ EU, Anheuser-Busch v BHIM - Budvar - Budweiser
Bewijslast oppositie: Bureau bevoegd bewijs vernieuwing ouder merk te verlangen, maar bewijs vernieuwing hoeft niet uit eigen beweging te worden overgelegd. Nieuw middel dat voorwerp geschil uitbreidt niet toelaatbaar in hoger beroep

 

IEPT20100708, HvJEU, Sjöberg & Gerdin

Strengere bestraffing promoten buitenlandse kansspelen niet toegestaan: Artikel 49 EG verzet zich tegen een regeling van een lid-staat die kansspelen onderwerpt aan een stelsel van exclusieve rechten en die het promoten van deze in een andere lidstaat georganiseerde spelen strenger bestraft dan het promoten van dergelijke zonder vergunning op het nationale grondgebied georganiseerde spelen. Het staat aan de verwijzende rechter na te gaan of dit bij de nationale regeling in de hoofdgedingen het geval is. Verbod op reclame voor buitenlandse kansspelen toelaatbaar

 

IEPT20100708, HvJEU, Portakabin v Primakabin.
Gebruik zoekwoord inbreuk ingeval van aantasting herkomstaanduidingsfunctie merk. Door artikel 5 verboden gebruik in het algemeen in strijd met eerlijke handelsgebruiken. Uitputting: Gebruik merk toegestaan tenzij sprake is van een gegronde reden, zoals herkomstverwarring of reputatieschade

 

IEPT20100706, HvJEU, Monsanto v Cefetra
Octrooirechtelijke bescherming DNA-sequentie beperkt tot materie waarin het zijn functie uitoefent. geen octrooirechtelijke bescherming wanneer het geoctrooieerde product aanwezig is in sojameel, waarin het niet de functie uitoefent waarvoor het is geoctrooieerd, maar die functie eerder heeft uitgeoefend in de sojaplant, waarvan dat meel een verwerkingsproduct is, of wanneer het eventueel die functie opnieuw zou kunnen uitoefenen na uit het meel te zijn geïsoleerd en in de cel van een levend organisme te zijn ingebracht. Uitputtende harmonisatie artikel 9 Biotech-richtlijn. Geen aanvullende bescherming nationaal recht van voor vaststelling richtlijn. Verhouding TRIPS en artikel 9 Biotech-richtlijn: dat de artikelen 27 en 30 van de TRIPs-overeenkomst de aan artikel 9 van de richtlijn gegeven uitlegging niet beïnvloeden

 

IEPT20100624, HvJEU, Barbara Becker
Beoordeling begripsmatige overeenstemming merken: onjuiste rechtsopvatting door beoordeling op aan de rechtspraak ontleende algemene overwegingen te baseren, zonder alle relevante – voor de onderhavi-ge zaak specifieke – elementen te onderzoeken, in weerwil van het vereiste dat het gevaar voor ver-warring globaal dient te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante factoren van het concrete geval en op basis van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk

 

IEPT20100603, HvJEU, Sporting Exchange v Sporttotalisator
Verbod aan legitieme buitenlandse aanbieders om via internet kansspelen aan te bieden: dat artikel 49 EG aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat zoals die aan de orde in het hoofdgeding, die de organisatie en de bevordering van kansspelen aan een gesloten stelsel onderwerpt ten gunste van één marktdeelnemer en elke andere marktdeelnemer, een in een andere lidstaat gevestigde marktdeelnemer daaronder begrepen, verbiedt om op het grondgebied van eerstgenoemde lidstaat via internet onder dit stelsel vallende diensten aan te bieden. Transparantieverplichting bij vergunningverlening

 

IEPT20100603, HvJEU, Ladbrokes v Sporttotalisator

Exclusieve vergunning beperking vrijheid dienstverrichting – evenredigheidstoetsing nationale rechter. Blokkade website voor ingezetenen onmisbaar element. een toetsing evenredigheid uitvoeringsmaatregel in elk concreet geval vereist. Verbod aan legitieme buitenlandse aanbieders om via internet kansspelen aan te bieden

 

IEPT20100603, HvJEU, Internetportal v Schlicht
Kwade trouw EU-domeinnaamregistratie: dat artikel 21, lid 3, van verordening nr. 874/2004 aldus moet worden uitgelegd dat kwade trouw kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van die bepaling zijn opgesomd. Dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw in de zin van artikel 21, lid 1, sub b, van verordening nr. 874/2004, gelezen in samenhang met lid 3 van dat artikel, rekening dient te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de .eu-topniveaudomeinnaam is geregistreerd.

 

IEPT20100603, HvJEU, Coty v Simex
Toestemming – uitputting - niet aannemelijk bij testflacons met verkoopverbod: In omstandigheden als die van het hoofdgeding, die erin bestaan dat „parfumtestflacons” zonder eigendomsoverdracht en met een verbod op verkoop ervan ter beschikking worden gesteld van met de merkhouder contractueel gebonden tussenhandelaren opdat hun klanten de inhoud ervan voor testdoeleinden kunnen verbruiken, en waarbij de merkhouder deze waar te allen tijde kan terugroepen en de presentatie ervan zich duidelijk onderscheidt van die van de parfumflacons die de merkhouder gewoonlijk ter beschikking stelt van deze tussenhandelaren, kan er, aangezien deze test-flacons parfumflacons zijn waarop de vermeldingen „demonstratie” en „mag niet worden verkocht” zijn aangebracht, bij gebreke van enig bewijselement in tegengestelde zin – waarover de verwijzende rechter dient te oordelen – niet van worden uitgegaan dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen ervan.

 

IEPT20100415, HvJEU, Heine v Verbraucherzentrale 

Ook verzendkosten terugvorderbaar bij uitoefening herroepingsrecht: Artikel 6, lid 1, eerste alinea, tweede volzin, en lid 2, van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling volgens welke de leverancier, in een op afstand gesloten overeenkomst, de kosten van verzending van de goederen mag aanrekenen aan de consument wanneer deze laatste zijn herroepingsrecht uitoefent. Wel toegestaan om de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aan te rekenen aan de consument in geval van herroeping door deze laatste. 

 

IEPT20100415, HvJEU, Schräder v CBP  

Soort bestaat enkel via zijn rassen: Zoals de advocaat-generaal in punt 67 van zijn conclusie heeft aangegeven, bestaat een „soort” per definitie enkel via zijn verschillende rassen en kan een plantensoort dus niet gedetailleerd worden beschreven, los van de rassen die tot deze soort behoren. Marginale toetsing oordeel Kamer van Beroep inzake onderscheidbaarheid ras

 

IEPT20100415, HvJEU, VEGAP v ADGAP – Dali 
Beperking overgang volgrecht bij erfopvolging tot erfgenamen toegestaan: artikel 6, lid 1, van richtlijn 2001/84 verzet zich niet tegen een nationale bepaling, op grond waarvan het volgrecht enkel toekomt aan de erfgenamen bij versterf van de kunstenaar, met uitsluiting van de testamentaire legatarissen. De verwijzende rechterlijke instantie dient bij de toepassing van een nationale bepaling tot uitvoering van voornoemd artikel 6, lid 1, naar behoren rekening te houden met alle relevante regels die ertoe strekken, wetsconflicten op het gebied van de vererving van het volgrecht op te lossen.

 

IEPT20100325, HvJEU, BergSpechte v Trekking at Reisen

Gebruik trefwoord in zoekmachineadvertentiedienst: Merkhouder gerechtig te verbieden wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

 

IEPT20100323, HvJEU, Google Adwords

Inbreukmakend gebruik trefwoord door Adwords-adverteerder: Gebruik merk als trefwoord door inbreukmakend wanneer de reclame het moeilijk maakt om herkomst waren of diensten te bepalen. Geen gebruik merk door zoekmachineadvertentiedienst. Zoekmachineadvertentiedienst niet aansprakelijk bij passieve rol: wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens.

 

IEPT20100318, HvJEU, Hotelhouder

Mededeling aan het publiek: De hotelhouder die televisietoestellen installeert in de kamers van zijn hotel en deze toestellen verbindt met de centrale antenne van het hotel, verricht door dit loutere feit een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

 

IEPT20100316, HvJEU, Olympique Lyonnais v Olivier Bernard en Newcastle

Regeling inzake “beloften” beperking vrij verkeer: Er dient te worden vastgesteld dat een regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij een speler van de categorie „beloften” bij afloop van zijn opleidingsperiode op straffe van schadevergoeding verplicht is zijn eerste contract als beroepsspeler te sluiten met de club die hem heeft opgeleid, deze speler ervan kan weerhouden zijn recht van vrij verkeer uit te oefenen. Geen gerechtvaardigde beperking: schadevergoeding waarvan het bedrag losstaat van de werkelijke opleidingskosten, is niet noodzakelijk om de verwezenlijking van doelstelling - indienstneming en opleiding van jonge spelers aan te moedigen - te waarborgen.

 

IEPT20100225, HvJEU, Lancome v BHIM – Color Edition
“Color Edition” gangbare associatie van woorden: dat de associatie van de woorden „color” en „edition” geen ongebruikelijke, maar een gangbare structuur vertoonde gelet op de lexicale regels van de Engelse taal en dat het aangevraagde merk bij het doelpubliek dus geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van woordelementen waaruit het merk bestond zodat de betekenis of de draagwijdte ervan werd gewijzigd. Advocatenkantoor kan nietigheid op absolute gronden vorderen

 

IEPT20100121, HvJEU, Audi v BHIM

Reclameboodschap kan tevens merk zijn. Onderscheidend vermogen reclameboodschap: Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.

 

IEPT20100114, HvJEU, Wettbewerbzentrale v Plus

Toepasselijkheid Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken: Richtlijn van toepassing op elke handelspraktijk die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, de verkoop of de levering van een product aan consumenten. [...] enkel nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die „alleen” de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren, zijn van de werkingssfeer van deze richtlijn uitgesloten. Algemeen verbod op aankoopverplichting bij deelname aan kansspel in strijd met Richtlijn.

.