2011 HvJEU

Print this page

IEPT20111215, HvJEU, Red Bull v Winters

In opdracht afvullende dienstverlener maakt zelf geen gebruik van merk: dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden. Opdrachtgever aansprakelijk wegens toerekening dienst

 

IEPT20111208, HvJEU, Merck v Patentamt

ABC kan worden afgegeven indien datum van VHB minder dan 5 jaar na aanvraag basisoctrooi ligt. Nut van ABC kleiner of gelijk aan nul: ivm pediatrische verlenging

 

IEPT20111201, HvJEU, Painer v Standard cs

Samenhangende vorderingen: gevaar voor onverenigbare beslissingen. Oorspronkelijkheid en beschermingsomvang werk: portretfoto: dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits – hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan – een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt. Persuitgever mag als regel niet op eigen initiatief een auteursrechtelijk werk gebruiken voor openbare veiligheid. Citaatrecht: (i) niet vereist dat artikel waarin geciteerd wordt auteursrechtelijk beschermd is; (ii) bronvermelding geciteerd werk vereist.
 

IEPT20111201, HvJEU, Philips - Nokia

Douanebeslag: Geen “namaakgoederen” in de zin van verordening indien binnengebracht onder een schorsingsregeling. “Namaakgoederen” bij bewijs dat goederen bestemd zijn voor verhandeling in Unie. Opschorting vrijgave in verband onderzoek; vermoeden van inbreuk 

IEPT20111125, HvJEU, Daiichi Sankyo v Patent Office
Geen ABC mogelijk voor werkzame stoffen die niet zijn vermeld in conclusies van basisoctrooi (zie Medeva-arrest)

 

IEPT20111125, HvJEU, University of Queensland v Patent Office
ABC moet zien op werkzame stoffen vermeld in conclusies basisoctrooi. ABC mogelijk voor in conclusie vermelde werkzame stof, indien geneesmiddel ook andere werkzame stoffen bevat. Bij werkwijze-conclusie is ABC alleen mogelijk voor het de conclusies vermeld rechtstreeks verkregen product

 

IEPT20111124, HvJEU, Georgetown University v Patent Office

ABC mogelijk ook indien niet om bescherming wordt verzocht voor alle werkzame stoffen in het geneesmiddel waarvan de VHB wordt overgelegd

 

IEPT20111124, HvJEU, UCMR – ADA v Circus Globus

”Mededeling aan publiek”:  publiek dat niet aanwezig is op plaats waar mededeling wordt gedaan – geen direct fysiek contact.

 

IEPT20111124, HvJEU, Medeva v Patent Office

Geen ABC mogelijk voor werkzame stoffen die niet zijn vermeld in de conclusies van het basisoctrooi. ABC mogelijk voor samenstelling van twee werkzame stoffen conform basisoctrooi, terwijl geneesmiddel ook andere werkzame stoffen bevat.

 

IEPT20111124, HvJEU, Scarlet v SABAM

Ongeoorloofd bevel tot preventief peer-to-peer filter internetprovider: rechterlijk bevel tot invoering van het litigieuze filtersysteem is dan ook strijdig met het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen de be-scherming van het intellectueleeigendomsrecht, dat houders van auteursrechten ten goede komt, en de vrijheid van ondernemerschap, die operatoren zoals internetproviders genieten.

 

IEPT20111124, HvJEU, Europese Commissie v Koninkrijk Spanje

Overtreding Televisieomroeprichtlijn door toelaten reclameoverschrijdingen Spanje

 

IEPT20111025, HvJEU, eDate Advertising en MGN

Bij aantasting persoonlijkheidsrechten door internet publicatie gerecht van (a) plaats van vestiging uitgever of (b) centrum van belangen gelaedeerde volledig bevoegd inzake volledige schade. Gerecht van plaats van toegang tot internet publicatie enkel bevoegd voor schade veroorzaakt op grondgebied lidstaat. Dienstverlening informatiemaatschappij: waarborg dat verlener niet wordt onderworpen aan strengere eisen dan in staat van vestiging.

 

IEPT20111020, HvJEU, Freixenet v BHIM

Onjuiste stelselmatige uitsluiting als merk van uiterlijke verschijningsvorm van verpakking van de waar zonder opschrift.

 

IEPT20111020, HvJEU, PepsiCo & Grupo v BHIM

Modelrecht: geïnformeerde gebruiker: tussencategorie tussen gemiddelde consument en de vakman: een  gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke  ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Geïnformeerde gebruiker: van kind van vijf tot marketingdirecteur. Vergelijking: zo mogelijk rechtstreeks, maar kan ongebruikelijk zijn. Algemene indruk: daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen kunnen in aanmerking genomen worden. 

 

IEPT20111020, HvJEU, Kanzi

Geen uitputting kwekersrecht bij schending licen-tievoorwaarden of –beperkingen inzake wezenlijke elementen van het betrokken kwekersrecht. Bekend zijn of behoren te zijn van derde met de schending licentievoorwaarden of –beperkingen niet van belang

 

IEPT20111018, HvJEU, Brüstle v Greenpeace

Artikel 6(2)(c) biotechnologierichtlijn sluit octrooieerbaarheid uit van (i) gebruik menselijke embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek en (ii) wanneer technische informatie voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s, of gebruik ervan als basismateriaal, vereist. [conform Grote kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau, 25 november 2008, G 2/06].”Menselijk embryo” Unierechtelijk begrip: elke menselijke eicel, zodra deze is bevrucht, elke niet-bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplanteerd en elke niet-bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese;

 

IEPT20111018, HvJEU, Realchemie v Bayer

begrip „burgerlijke en handelszaken” omvat betaling geldboete tot nakoming rechterlijke beslissing. Kosten exequaturprocedure vallen onder proceskosten handhavingsrichtlijn.

 

IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa

Indirecte en directe doorgifte TV-programma’s: één ondeelbare mededeling aan het publiek, kan separate toestemming nodig hebben. Toestemming voor aanbieder satellietpakket vereist – nieuw publiek.

 

IEPT20111013, HvJEU, Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

Contractbepaling die in kader van selectief distributiestelsel verkoop van cosmetica en lichaamsverzorgingsproducten via internet verbiedt vormt beperking mededinging indien deze gelet op de eigenschappen van de betrokken producten niet objectief gerechtvaardigd is: verwijzende rechter dient te onderzoeken of verbod op grond van legitiem vereiste gerechtvaardigd kan worden, noodzaak om op de persoon toegesneden advies te geven in het kader van receptvrije geneesmiddelen en contactlenzen niet aanvaard als rechtvaardiging, ook instandhouding prestigieuze imago kan dergelijke contractsbepaling niet rechtvaardigen. Dergelijke contractbepaling valt niet binnen werkingssfeer groepsvrijstelling ex artikel 4 sub c Vo 2790/1999 inzake verticale overeenkomsten: geen sprake van verbod om vanuit niet-erkende plaats van vestiging werkzaam te zijn in de zin van dit artikel.

 

IEPT20111004, HvJEU, Premier League

Verbod invoer of gebruik buitenlandse decodeerapparatuur niet toegestaan ook bij valselijk voor commerciële doeleinden verkregen apparatuur: dat artikel 56 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat die de invoer, de verkoop en het gebruik in die staat verbiedt van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee toegang kan worden verkregen tot een gecodeerde satellietomroepdienst uit een andere lidstaat die door de regeling van eerstgenoemde staat beschermd materiaal bevat. Contractsbepaling met verbod op aanbieden decodeerapparatuur voor gebruik buiten grondgebied niet toegestaan. IE-bescherming sportwedstrijden naar nationaal recht mogelijk.

 

IEPT20110922, HvJEU, Interflora v Marks & Spencer

Gebruik merk als trefwoord bij advertentieverwijzingsdienst kan herkomstaanduidingsfunctie en investeringsfunctie merk aantasten, maar niet reclamefunctie. Bescherming bekend merk bij advertentieverwijzingsdiensten tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk: reclame op basis van trefwoord. Geldige reden: gebruik dat valt onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten.

 

IEPT20110922, HvJEU, Budvar v Anheuser-Busch

Rechtsverwerkend gedogen: vereist dat mogelijk was om zich tegen gebruik te verzetten; vereist geen inschrijving ouder merk, wel inschrijving te goeder trouw jonger merk en gebruik, alsmede wetenschap daarvan. Geen nietigverklaring jonger mogelijk in geval van langdurig er eerlijk parallel gebruik dat onder omstandigheden geen afbreuk doet aan herkomstwaarborgfunctie.

 

IEPT20110922, HvJEU, Bell & Ross v BHIM

Niet-ontvankelijkheid: niet tijdig neerleggen origineel verzoekschrift is een niet regulariseerbaar gebrek. Geen verschoonbare dwaling: verantwoordelijkheid advocaat. De strikte toepassing van deze procedureregels is vereist ter wille van de rechtszekerheid en de noodzaak om elke discriminatie of willekeurige behandeling bij de rechtsbedeling te vermijden.

 

IEPT20110728, HvJEU, Orifarm v Merck

Uitputting merkrecht - vrij verkeer: : Vermelding voor ompakken verantwoordelijke vergunninghouder in plaats van feitelijk ompakker toegestaan 

 

IEPT20110728, HvJEU, Synthon v Merz

Aanvullend BeschermingsCertificaat alleen mogelijk voor conform richtlijn 65/65 toegelaten geneesmiddel waarvan onschadelijkheid en doeltreffendheid zijn onderzocht

 

IEPT20110728, HvJEU, Generics v Synaptech

Aanvullend BeschermingsCertificaat alleen mogelijk voor conform richtlijn 65/65 toegelaten geneesmiddel waarvan onschadelijkheid en doeltreffendheid zijn onderzocht

 

IEPT20110714, HvJEU, Viking Gas v Kosan Gas

Navullen niet als regel merkinbreuk: dat de houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, zich niet op grond van die bepalingen ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104.

 

IEPT20110714, HvJEU, BNIC

Nietigheid merk met beschermde geografische aanduiding [Cognac] ingeval van commercieel gebruik voor vergelijkbare producten, profiteren of misbruik. Terugwerkende kracht Verordening inzake bescherming geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken  jegens merkinschrijvingen

 

IEPT20110712, HvJEU, L’Oréal v eBay
Geen gebruik merk door beheerder elektronische marktplaats. In beginsel geen gebruik in het economisch verkeer door natuurlijke bij verkoop op elektronische marktplaats. Inbreuk indien verkoopaanbod van of reclame voor niet-Unie waren bestemd is voor consumenten binnen Unie. Demonstratieartikelen: geen in de handel brengen. Verwijderen buitenverpakking inbreuk indien daardoor wezenlijke informatie ontbreekt of bij afbreuk aan reputatie merk. Gebruik merk als trefwoord in reclame voor diensten elektronische marktplaats inbreukmakend wanneer in reclame onduidelijk is of waren afkomstig zijn van de merkhouder of, integendeel, van een derde. Geen aansprakelijkheid beheerder elektronische marktplaats bij ontbreken actieve rol met “notice-and-take-down” beleid. Rechterlijk bevel aan beheerder elektronische marktplaats inzake toekomstige inbreuken mogelijk. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer scheppen.

 

IEPT20110705, HvJEU, Edwin v BHIM

Nietigverklaring woordmerk Elio Fiorucci wegens strijd met recht op naam, ruime uitleg: Wat de formulering van deze bepaling betreft, dient te worden opgemerkt dat de woorden „recht op de naam” geen enkele steun bieden aan de door rekwirante voorgestelde restrictieve uitlegging, vol-gens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op dit recht als een kenmerk van de persoonlijkheid en niet op de vermogensrechtelijke exploitatie van de naam.

 

IEPT20110630, HvJEU, VEWA v België

Leenrechtvergoeding dient rekening te houden met aantal uitleningen: Artikel 5, lid 1, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, verzet zich tegen een wettelijke regeling als die in het hoofdgeding, die een stelsel invoert waarbij de vergoeding die bij openbare uitlening aan de auteurs verschuldigd is uitsluitend wordt berekend op basis van het aantal in de openbare instellingen ingeschreven leners en een per jaar per lener vastgesteld forfaitair bedrag.

 

IEPT20110630, Hof van Justitie EU, Wamo v JBC

Algemene verbod op aankondiging prijsverminderingen tijdens sperperiode niet toegestaan: dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken aldus moet worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die op algemene wijze aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties daarvan tijdens de sperperiode verbiedt, voor zover deze bepaling de bescherming van de consumenten beoogt. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of zulks het geval is in het hoofdgeding. Werking richtlijn oneerlijke handelspraktijken beperkt tot consumentenbescherming.

 

IEPT20110616, HvJEU, Thuiskopie v Opus

Privégebruiksvergoeding: Eindgebruiker schuldenaar billijke compensatie voor privégebruik. Aan lidstaten toegesteaan stelsel van privé-gebruikvergoedingen in te voeren indien verrekenbaar in eindgebruikersprijs. Bij stelsel privégebruikvergoedingen dient lid-staat ontvangst billijke compensatie door auteurs zeker te stellen. Plaats van vestiging verkoper niet relevant voor resultaatsverplichting lidstaat.Toegestaan nationaal recht zo uit te leggen dat bij onmogelijkheid van incasso bij de koper de handelaar de schuldenaar is

 

IEPT20110616, HvJEU, Union Investment Privatfonds v UniCredito

Ontvankelijkheid; beoordeling verwarringsgevaar is feitenkwestie, maar niet-inaanmerkingneming van alle betrokken omstandigheden voor verwar-ringsgevaar levert onjuiste rechtsopvatting op. UNI-seriemerken: oordeel Gerecht over ontbreken associatie met oudere UNI-seriemerken en gevaar voor verwarring onvoldoende onderbouwd en onderzocht.

 

IEPT20110609, HvJEU, Alter Channel

Sluikreclame: bedoeling om reclame te maken: dat de bedoeling om sluikreclame te maken ook aanwezig kan zijn indien er geen geldelijke of andere vergoeding tegenover staat

 

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving
Alleen vermelding vanafprijs geen misleidende omissie: dat de vermelding van alleen een vanafprijs in een uitnodiging tot aankoop op zichzelf niet als een misleidende omissie kan worden beschouwd. Verwijzing naar website voor productkenmerken mogelijk 

 

IEPT20110505, HvJEU, Novo Nordisk v Ravimiamet

Geneesmiddelenreclame voor artsen en apothekers: omvat ook de in reclame gebruikte citaten uit medische tijdschriften of wetenschappelijke werken. Niet toegestaan: beweringen die in tegenspraak zijn met de samenvatting van de kenmerken van het product; aanvullende beweringen wel toegestaan

 

IEPT20110505, HvJEU, MSD v Merckle GmbH
Geneesmiddelenreclame: Niet verboden: Getrouwe weergave informatie verpakking en bijsluiter. Wel verboden: geselecteerde of gewijzigde informatieverstrekking indien dit uitsluitend uit reclamedoeleinden kan worden verklaard

 

IEPT20110412, HvJEU, DHL Express France v Chronopost

Werking verbod strekt zich in beginsel uit tot gehele EU: Territoriale beperking vereist indien gebruik van teken geen afbreuk doet of kan doen aan functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen. Dwangsom gemeenschapsmerkrechter, dan wel equivalente nationale maatregel, sorteert rechtsgevolg in andere lid-staten.

 

IEPT20110329, HvJEU, Anheuser-Busch v Budějovický Budvar

Oppositie op grond van in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatstelijke betekenis (artikel 8(4)GMeV): Gerecht ten onrechte geoordeeld (i) dat de betekenis van het betrokken teken, die niet louter plaatselijk mag zijn, uitsluitend dient te worden beoordeeld op basis van de omvang van het grondgebied van bescherming van dit teken, zonder rekening te houden met het gebruik ervan op dit grondgebied, (ii) dat het voor de beoordeling van het gebruik van dit teken relevante grondgebied niet noodzakelijkerwijs het grondgebied van bescher-ming ervan is, en (iii) dat het gebruik van dat teken niet noodzakelijkerwijs hoeft te hebben plaatsgevonden vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag

 

IEPT20110324, HvJEU, Ferrero v BHIM

Bekendheid en onderscheidend vermogen van belang voor verband tussen conflicterende merken, niet voor overeenstemming. Bekendheid en soortgelijkheid irrelevant voor beoordeling overeenstemming.Ook bij overeenstemming met woordmerk, spelen visuele en begripsmatige gelijkenis een rol. Bestaan serie- of familie-merk irrelevant voor beoordeling overeenstemming, wel relevant voor verwarringsgevaar.

 

IEPT20110310, HvJEU, Wydawnicza Technopol v BHIM

Cijfers met name geschikt om een kenmerk – c.q. hoeveelheid  te beschrijven: Aangezien dergelijke tekens doorgaans met een getal worden gelijkgesteld, kunnen zij in de handel immers dienen tot aanduiding van met name een hoeveelheid. […]. Vrijhoudingsbehoefte: daadwerkelijk gebruik als gebruikelijke aanduiding niet vereist. Regels voor uitoefening bevoegdheden door BHIM: Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur moeten samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd: terecht geoordeeld dat, rekwirante zich niet met succes kon beroepen op eerdere beslissingen van het BHIM teneinde de conclusie ongedaan te maken.

 

IEPT20110308, HvJEU, Advies inzake octrooigeschillenbeslechting

Voorgenomen Octrooigerecht onverenigbaar met Europees recht: Ontneming bevoegdheden nationale rechterlijke instanties leidt tot aantasting van bevoegdheden die essentieel zijn voor behoud van de aard van het Unie-recht. Lid-Staten kunnen procedures tussen particulieren niet toekennen aan bij internationale overeenkomst opgericht gerecht

 

IEPT20110127, HvJEU, Flos v Semeraro

Auteursrechtelijke bescherming niet aangetast door verval van nationaal modelrecht: dat artikel 17 van richtlijn 98/71 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die de auteursrechtelijke bescherming van die lidstaat uitsluit voor modellen die in of ten aanzien van een lidstaat zijn ingeschreven en die vóór de datum van inwerkingtreding van die wettelijke regeling tot het publiek domein zijn gaan behoren, ofschoon zij aan alle voorwaarden voor een dergelijke bescherming voldoen. Wetgeving inzake herleven auteursrecht – geen ‘veilige haven’ voor modellen waarvan modelrecht is verstreken, ongeacht de datum van fabricage of marketing.