2012 HvJEU

Print this page

IEPT20121219, HvJEU, Elaris en Brookfield v Schniga
Gerecht kan kwalificatie feiten door CPB op fouten beoordelen. CPB bevoegd afzonderlijk te verzoeken om te onderzoeken plantenmateriaal en schriftelijke bewijzen dienaangaande. CPB bevoegd tot nieuw verzoek plantenmateriaal, na onnauwkeurig eerder verzoek; beginselen van behoorlijk bestuur en doeltreffend procesverloop

 

IEPT20121219, HvJEU, Leno v Hagelkruis
Normaal gebruik binnen de Gemeenschap: geabstraheerd van grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Te letten op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

 

IEPT20121206, HvJEU, AstraZeneca v Europese Commissie
€ 60 miljoen boete voor misbruik octrooisysteem en procedures voor het in de handel brengen van farmaceutische producten om de lancering van concurrerende generieke geneesmiddelen op de markt te verhinderen of te vertragen en om de parallelhandel te belemmeren. Eerste misbruik: Bewust trachten octrooibureaus en gerechtelijke autoriteiten te misleiden bij verkrijging Aanvullend Beschermingscertificaten (“ABC’s”).Tweede misbruik: intrekking van de Vergunning voor in Handel Brengen (“VHB”) van het oorspronkelijke geneesmiddel ter belemmering registraties generieke geneesmiddelen en parallel import

 

IEPT20121115, HvJEU, RWZ v STV

Ontstaan en reikwijdte informatieplicht loonwerker inzake landbouwer. Informatieverzoek aan loonwerker hoeft geen bewijs nalevingsverplichting landbouwer te bevatten

 

IEPT20121115, HvJEU, Bericap v Plastinnova

Handhavingsrichtlijn, Verdrag van Parijs en TRIPs niet van toepassing op nietigheidsprocedure – betreft geen handhaving of inbreuk. Geen rechtsgangen om inbreuk op een bestaand intellectueel-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen

 

IEPT20121025, HvJEU, Folien Fischer v Ritrama
Negatieve declaratoire vordering tot vaststelling niet-inbreuk valt binnen werkingssfeer artikel 5(3) EEX-Verordening

 

IEPT20121025, HvJEU, Rintisch v Eder

Normaal gebruik merk door gebruik in afwijkende vorm indien onderscheidend vermogen niet is gewijzigd, ook indien afwijkende vorm als (defensief) merk is ingeschreven

 

IEPT20121018, HvJEU, Purely Creative

Oneerlijke handelspraktijk indien indruk wordt gewekt dat consument al prijs heeft gewonnen, terwijl consument eerst (minimale) kosten moet maken om in aanmerking te komen voor de prijs;ook indien de prijs op verschillende wijzen kan worden opgeëist, waarvan minstens één gratis, maar aan de andere wijzen wel kosten zijn verbonden; het is aan de nationale rechterlijke instanties om te beoordelen of de aan consument verstrekte informatie duidelijk en begrijpelijk is

 

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

Gemeenschapsmodel niet nietig o.g.v. ouder Gemeenschapsmerk: verschil in gelaatsuitdrukking een wezenlijk kenmerk dat de geïnformeerde gebruiker, bijblijft. Juiste maatstaf door oordeel te baseren op de onvolmaakte herinnering van de gewekte algemene indruk die bij geïnformeerde gebruiker bijblijft en heeft rekening  gehouden met volledige relevante publiek. Beoordeling algemene indruk is een beoordeling van feiten en geen voor toetsing door Hof in hoger beroep vatbare rechtsvraag

 

IEPT20121018, HvJEU, Jager & Polacek

Mededeling BHIM aan opposant dat oppositie ontvankelijk is verklaard, is niet slechts een procedurele maatregel maar een beslissing die enkel met inachtneming van verordening kan worden herroepen of vernietigd

 

IEPT20121018, HvJEU, Football Dataco v Sportradar

Hergebruik in lidstaat: sprake van hergebruik door verzender in lidstaat B wanneer een persoon gegevens via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten
 

IEPT20120906, Hof van Justitie, Kreussler v Sunstar
Geneesmiddelenrecht: Voor „farmacologisch effect” volstaat interactie tussen stof en cellulair bestanddeel in het lichaam; interactie op moleculair niveau niet vereist. Uitleg ‘farmacologisch effect’ in Geneesmiddelenrichtlijn op grond van toelichting nzake de afbakening tussen cosmetische producten en geneesmiddelen.

 

IEPT20120906, HvJEU, Deutsches Weintor v Land Rheinland-Pfalz

“Licht verteerbaar” met vermelding van verlaagde zuurgraad een verboden “gezondheidsclaim” voor wijn. Verbod van juiste claim verenigbaar vrijheid van beroepsbeoefening en ondernemerschap (artikel 6(1) VEU): bescherming gezondheid consument weegt zwaarder

 

IEPT20120719, HvJEU, Pie Optiek v Bureau Gevers

Merklicentiehouder: houder van alleen maar machtiging door merkhouder tot registratie eu-domeinnaam, maar zonder machtiging tot commercieel gebruik geen “licentiehouder van oudere rechten” ten behoeve van stapsgewijze introductieperiode eu-domeinnaam

 

IEPT20120719, HvJEU, Neurim v Comptroller-General of Patents

Enkele bestaan eerdere vergunning  diergeneesmiddel staat niet in de weg aan ABC voor andere toepassing binnen basisoctrooi. Artikel 13 ABC-Vo: handelsvergunning van product dat binnen basisoctrooi valt. Irrelevant of twee geneesmiddelen dezelfde werkzame stof bevatten; tweede vergunning een volledige aanvraag vereiste; of dat product binnen ander octrooi viel dat aan andere houder toebehoorde.

 

IEPT20120712, HvJEU, Smart Techonologies v BHIM
Gebrek aan onderscheidend vermogen slogan "Wir machen das besondere einfach": Bevinding Gerecht dat merk elk onderscheidend vermogen mist, berust niet op feit dat het een verkoopbevorderende formulering is. Gerecht heeft terecht geoordeeld dat voor slogans geen strengere criteria dienen te worden gehanteerd dan voor andere tekens. Hoger aandachtsniveau deskundig publiek rechtvaardigt niet een zwakker onderscheidend vermogen

 

IEPT20120712, HvJEU, Hit Larix v Bundesminister
Verbod op kansspelreclame indien buitenlands kansspel niet gelijkwaardige spelersbescherming biedt toelaatbaar

 

IEPT20120712, HvJEU, Compass-Datenbank v Republik Österreich

Geen economische activiteit overheidsinstantie bij uitvoering wettelijke meldingsplicht; geen onderneming (misbruik machtspositie)

 

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell

Mogelijkheid van onverenigbare beslissingen (artikel 6 EEX-Vo) indien vennootschappen ieder worden beticht van inbreuk  op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi met hetzelfde product. Exclusieve jurisdictie inzake nietigheid blokkeert niet speciale jurisdictie inzake voorlopige maatregelen

 

IEPT20120705, HvJEU, Geistbeck v STV

“Passende schadevergoeding” wegens inbreuk kwekersrecht overeenkomstig licentie C: de vergoeding die in hetzelfde gebied moet worden betaald voor het in licentie produceren van teeltmateriaal van hetzelfde ras. “Passende vergoeding” omvat niet handhavingskosten

 

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle

Uitputting distributierecht bij gebruiksrecht tegen betaling voor onbepaalde tijd. Tweede en latere verkrijger die zich op uitputting kunnen beroepen is een rechtmatig verkrijger van kopie van computerprogramma. Sui generis en overdraagbaar eigendomsrecht op kopie van software

 

IEPT20120621, HvJEU, Donner

Distributie onder het publiek in een lidstaat, indien  men zich op publiek in die lidstaat richt en levering in die lidstaat, al dan niet via derde, mogelijk maakt. Vrij verkeer van goederen verzet zich niet tegen (nationale) strafvervolging wegens illegale distributie onder publiek vanuit lidstaat waar werken niet (meer) auteursrechtelijk beschermd zijn

 

IEPT20120619, HvJEU, CIPA v Registrar

Waren- of dienstenclassificatie dient voldoende duidelijk en nauwkeurig te zijn; algemene benamingen van hoofdklassen toelaatbaar; keuze binnen hoofdklasse in beginsel vereist.Toelaatbaar proefproces: daadwerkelijk ingediende merkaanvrage en objectieve behoefte verwijzende rechter, inherent aan oplossing van voorgelegd geschil.

 

IEPT20120524, HvJEU, Formula One v BHIM

Gerecht heeft in kader van oppositieprocedure ten onrechte geoordeeld element “F1” van nationaal merk een soortnaam is, die beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Geldigheid van nationale merken niet betwistbaar in oppositieprocedure Gemeenschapsmerk. Onderscheidend vermogen nationaal merk verondersteld.

 

IEPT20120524, HvJEU, Lindt v BHIM

Op juiste gronden geoordeeld dat onderscheidend vermogen ontbreekt:
Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen. Bestaande inschrijvingen in lidstaten kunnen in aanmerking worden genomen, maar BHIM niet verplicht nationale beoordelingen te volgen voor Gemeenschapsmerk

 

IEPT20120510, HvJEU, L’Oréal v BHIM

Bekende Botox-merken v Botocil en Botolist. Toekomstig niet theoretisch gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel of schade voldoende: dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.Bekende merken bij elk der categorieën van het relevante publiek: Een bij het grote publiek bekend merk wordt in beginsel verondersteld bekend te zijn bij professionals. Bekendheid onderzocht voor het gehele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk

 

IEPT20120502, HvJEU, SAS Institute v WPL

Afzonderlijke trefwoorden, syntaxis, opdrachten, opties, standaardinstellingen, etc., geen intellectuele schepping; de keuze, schikking en combinatie van woorden, cijfers of wiskundige concepten mogelijk wel. Functionaliteit computerprogramma, program-meertaal, en indeling gegevensbestanden geen uitdrukkingswijze programma; niet auteursrechtelijk beschermd. Licentienemer gerechtigd programma te gebruiken en te analyseren om ideeën en beginselen programma vast te stellen. Reproductie in een computerprogramma of gebruikshandleiding van auteursrechtelijk beschermde elementen ander programma kan inbreukmakend zijn.

 

IEPT20120426, HvJEU, Deichmann v BHIM

Geen onjuiste rechtsopvatting Gerecht dat aangevraagde merk niet afwijkt van norm of van wat in schoenenindustrie gebruikelijk is, waardoor het geen onderscheidend vermogen heeft voor orthopedisch schoeisel. BHIM niet verplicht om onderzoek naar onderscheidend vermogen aangevraagd merk uit te breiden naar andere vormen van gebruik dan die het meest waarschijnlijk wordt geacht.

 

IEPT20120426, HvJEU, TV2 Danmark v NCB

Auteursrechtrichtlijn maakt (onderdelen van)  Berner Conventie tot Unierecht.Uitdrukking “met hun eigen middelen” is Unierechtelijk begrip. Eigen middelen omroep omvat ook derden die namens of onder verantwoordelijkheid omroep handelen: Verplichting voor omroeporganisatie om elk nadelig gevolg van handelen en nalaten van derde op te heffen

 

IEPT20120419, HvJEU, Wintersteiger v Products 4U

Bevoegde rechter (grensoverschrijdend) bij inbreuk nationaal Oostenrijks merk door gebruik trefwoord op landgebonden topniveaudomein voor Duitsland: (Google.de): (i) de rechter van de lidstaat waar het merk is ingeschreven, of (ii) de rechter van de plaats waar de adverteerder is gevestigd

 

IEPT20120419, HvJEU, Bonnier Audio v ePhone

Internetprovider kan bij auteursrechtinbreuk worden gelast NAW-gegevens te verstrekken aan auteursrechthebbende. de omstandigheid dat de betrokken lidstaat richtlijn 2006/24 nog niet in nationaal recht heeft omgezet ofschoon de termijn daarvoor is verstreken, in het hoofdgeding irrelevant is

 

IEPT201220322, HvJEU, Génesis v Boys Toys

Enkel dag, niet ook uur en minuut, van indiening gemeenschapsmerkaanvraag relevant voor bepaling welke aanvraag ouder is

 

IEPT20120301, HvJEU, Football Dataco v Yahoo
Auteursrecht op databank: indien de keuze of de rangschikking van de gegevens die zij bevat een oorspronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; Databankenrichtlijn harmoniseert auteursrechtelijke bescherming databanken

 

IEPT20120216, HvJEU, SABAM v Netlog

Bevel aan hostingprovider tot installeren litigieus filtersysteem niet toegestaan

 

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

Modelrechtinbreuk: later ingeschreven gemeenschapsmodel kan inbreuk maken op eerder gemeenschapsmodel. Intentie en gedrag derde irrelevant voor inbreukvraag.

 

IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso

Geen “mededeling aan het publiek” bij kosteloze uitzending muziek in tandartsenpraktijk buiten wil van patiënten. Begrip “mededeling aan het publiek” zoveel mogelijk uit te leggen conform TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome. Naar Europees recht geen rechtstreeks beroep particulieren op TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome.

 

IEPT20120315, HvJEU, PPL v Ierland

Hotelexploitant die (i) tv en radio of (ii) afspeelapparatuur en (fysiek of digitaal) fonogrammen, ter beschikking stelt is zelf gebruiker die uitgezonden fonogrammen meedeelt aan publiek en billijke vergoeding verschuldigd is. Hotelexploitant kwalificeert niet voor privégebruik exceptie.

 

IEPT20120315, HvJEU, Securvita v Öko-Invest

Combinatie van beschrijvende benamingen en afkortingen mist onderscheidend vermogen

 

IEPT20120312, Hof van Justitie EU, Perenicova v SOS financ

Beoordeling voorbestaan overeenkomst kan ex artikel 6(1) Richtlijn 93/13/EEG inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten niet uitsluitend worden gebaseerd op gunstige gevolgen nietigverklaring voor een van de partijen: richtlijn verbiedt lidstaten niet om wel in deze optie te voorzien. Kredietovereenkomst die te laag rentepercentage opgeeft is misleidend indien deze gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

 

IEPT20120209, HvJEU, Luksan v van der Let

Berner Conventie via het WIPO-Auteursrechtverdrag te eerbiedigen onderdeel van Unierecht. Exploitatierechten van cinematografische werk dienen van rechtswege toe te komen aan hoofdregisseur, maar weerlegbaar vermoeden van overdracht exploitatierechten cinematografische werken toegestaan. Recht op billijke compensatie voor privégebruik dient rechtstreeks toe te komen aan hoofdregisseur als auteur en al dan niet weerlegbaar vermoeden van overdracht daarvan niet toegestaan

 

IEPT20120119, HvJEU, BHIM v Nike International

Nike had in de gelegenheid gesteld moeten worden cessie voor procesbevoegdheid ingeroepen oudere recht R10 te bewijzen

 

IEPT20120117, HvJEU, Infopaq v DDF

Toegestane tijdelijke reproductiehandeling bij data-captureprocedé: sprake van een integraal en technisch procedé, ondanks menselijke tussenkomst aan het begin en aan het einde.  Dat in het kader van een data-captureprocedé verrichte tijdelijke reproductiehandelingen als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, moeten worden geacht te voldoen aan de voorwaarde dat de reproductiehandelingen geen afbreuk mogen doen aan de normale exploitatie van het werk en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk mogen schaden, wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden van artikel 5, lid 1, van de Infomatierichtlijn