2013 HvJEU

Print this page

IEPT20131219, HvJEU, Innoweb v Wegener
Hergebruik van geheel of substantieel deel van databank door dedicated metazoekmachine met in wezen zelfde zoekfunctionaliteiten, die zoekopdrachten van de eindgebruikers „realtime” vertaalt naar de zoekmachine van de databank, zodat alle gegevens van deze databank worden doorzocht, en – aan de eindgebruiker de gevonden resultaten toont in de opmaak van haar website, waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd, maar in een volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke door de zoekmachine van de betrokken databank worden gebruikt om de resultaten weer te geven.

 

IEPT20131219, HvJEU, Trento Sviluppo v AGCM

Handelspraktijk is misleidend als praktijk onjuiste informatie betreft die gemiddelde consument kan bedriegen en van dien aard is dat zij de consument ertoe kan brengen een besluit te nemen over de transactie die hij anders niet had genomen. Begrip “besluit over transactie”  omvat alle besluiten die rechtstreeks verband houden met het besluit om het product al dan niet te kopen.

 

IEPT20131212, HvJEU, Eli Lilly v HGS

ABC in beginsel mogelijk indien werkzame stof onder een functionele formule valt die is vermeld in de conclusies van het octrooi en evenwel op voorwaarde dat op basis van dergelijke conclusies, uitgelegd met name in het licht van de beschrijving van de uitvinding zoals vereist in artikel 69 EOV en het protocol inzake de uitleg ervan, kan worden geconcludeerd dat deze conclusies impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hadden op de betrokken werkzame stof, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat.
 

IEPT20131212, HvJEU, Actavis v Sanofi
Geen nieuw ABC mogelijk in het geval dat houder van een van kracht zijnd basisoctrooi een geneesmiddel in de handel brengt dat (1) een als zodanig door zijn basisoctrooi beschermde werkzame stof bevat en (2) een andere, als zodanig door dit octrooi niet beschermde werkzame stof.

 

IEPT20131212, HvJEU, Georgetown University v Octrooicentrum Nederland
Een octrooi dat meerdere onderscheiden producten beschermd kan in beginsel meerdere ABC’s verkrijgen. ABC mogelijk voor één van de werkzame stoffen uit een basisoctrooi, wanneer voor de samenstelling van de werkzame stoffen al een ABC is verkregen.

 

IEPT20131212, HvJEU, Rivella v BHIM
Begrip “oudere nationale merken” (artikel 42 GMeV) betreft alle merken met werking in een lidstaat, ongeacht nationale of internationale inschrijving.


IEPT20131114, HvJEU, Astrazeneca v Patent Office
Door Zwitserse autoriteiten afgegeven en automatisch in Liechtenstein erkende vergunning voor geneesmiddel, is eerste vergunning artikel 13 Verordening ABC Geneesmiddelen wanneer deze eerder is afgegeven dan de vergunningen voor het in de handel brengen die zijn afgegeven door het EMA of door autoriteiten van EU lidstaten

IEPT20131114, HvJEU, GSK v Patent Office
Octrooirecht. ABC. Adjuvans – die therapeutische werking antigen versterkt – is geen “werkzame stof” en een samenstelling van een werkzame stof met een adjuvans is geen “samenstelling van werkzame stoffen”. 
 

IEPT20131114, HvJEU, Environmental Manufacturing v BHIM
Verwateringsgevaar bekend merk: Autonome voorwaarde dat verwateringsgevaar een aantoonbare economische gedragsverandering of grote kans op toekomstige gedragsverandering van de gemiddelde consument vereist. Wijziging economische gedragsverandering is een objectieve voorwaarde, die niet niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet. Verwateringsgevaar Vereist een ernstig gevaar voor afbreuk onderscheidend vermogen op grond van logische gevolgtrekkingen, die niet mogen voortvloeien uit louter veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

 

IEPT20131017, HvJEU, Sumitomo v Patent und Markenamt
Geen aanvullend beschermingscertificaat mogelijk voor gewasbeschermingsmiddel waarvoor een nood-handelsvergunning is afgegeven; geen functionele gelijkwaardigheid verleningscriteria handelsvergunning en nood-handelsvergunning. Aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat kan niet worden aangevraagd voordat handelsvergunning is verleend.

 

IEPT20131017, HvJEU, RLvS v Stuttgarter Wochenblatt
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken verzet zich niet tegen nationaal recht dat inhoudt dat uitgever bij iedere betaalde publicatie het woord „advertentie” („Anzeige”) moet vermelden, tenzij deze publicatie door vorm en indeling algemeen herkenbaar is als reclame. Een dergelijke uitgeverspraktijk is geen handelspraktijk omdat het geen wezenlijke verstoring vormt van economisch gedrag van consumenten om de krant te verwerven of mee te nemen. In die omstandigheden beoogt de richtlijn niet een concurrent van de betrokken krantenuitgever te beschermen.

 

IEPT20131017, HvJEU, Isdin v BHIM
Globale motivering weigeringsgrond merk volstaat niet ter zake van niet-homogene groepen waren of diensten binnen eenzelfde klasse nu de belanghebbenden op grond van dat arrest niet de redenen kennen waarop het Gerecht dienaangaande zijn vernietiging van de litigieuze beslissing baseert

 

IEPT201301003, HvJEU, Rintisch v BHIM - Protisnack
Na verstrijken gestelde termijn bij BHIM aangevoerd bewijs; beoordelingsvrijheid BHIM.Hoger beroep moet bestreden onderdelen en argumenten duidelijk aangeven op straffe van niet-ontvankelijkheid 

 

IEPT20131003, HvJEU, BKK v Wettbewerbszentrale
Publiekrechtelijke instelling, belast met een taak van algemeen belang, zoals beheer van een verplichte ziekteverzekering, is een “handelaar” in de van richtlijn oneerlijke handelspraktijken: doel van de richtlijn is een hoog niveau van consumentenbescherming. Autonome eenvormige uitleg unierechtelijke bepalingen: Bewoordingen van een Unierechtelijke bepaling die niet uitdrukkelijk naar recht van de lidstaten verwijst, dient in de gehele Europese Unie autonoom en op eenvormige wijze moeten worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling en met het doel van de betrokken regeling

 

IEPT20131003, HvJEU, Pinckney v Mediatech
Rechter van plaats waar schade door auteursrechtinbreuk intreedt enkel bevoegd voor schade op grondgebied van zijn lidstaatveroorzaakte schade vast te stellen.

 

IEPT20130926, HvJEU, Centrotherm Systemtechnik v BHIM II
Gerecht kan niet oordelen over door kamer van beroep niet beoordeelde bewijzen

 

IEPT20130926, HvJEU, Centrotherm Systemtechnik v BHIM
Kamer van beroep dient beoordelingsbevoegdheid van aanvullende bewijzen objectief en gemotiveerd uit te oefenen; geen gunst. Vervallenverklaring kan enkel worden uitgesproken wanneer binnen door BHIM gestelde termijn geen enkel bewijs van het gebruik is overgelegd, of het verstrekte bewijsmateriaal volstrekt irrelevant is. Bewijslast normaal gebruik merk rust op houder; geen ambtshalve onderzoeksverplichting voor BHIM. Beoordeling van feiten en bewijzen, met name bewijskracht, behoort tot feitenonderzoek en is, behoudens onjuiste opvatting van feiten, geen rechtsvraag die vatbaar is voor toetsing door Hof.

 

IEPT20130919, HvJEU, Martin Y Paz v Fabrique van Maroquinerie Gauquie
Nationale rechter kan het uitsluitende merkrecht niet beperken, anders conform artikel 5 t/m 7 Merkenrichtlijn. Bij verval instemming merkhouder met voortbestaan gedeeld gebruik merk met derde, dient merkhouder het merkrecht voor de betreffende waren aan die derde te kunnen tegenwerpen en zelf het merk voor die waren te kunnen gebruiken.


IEPT20130919, HvJEU, CHS v Team4 Travel
Als sprake is van oneerlijke handelspraktijk hoeft niet te worden nagegaan of praktijk in strijd is met vereisten van professionele toewijding
 

IEPT20130718, HvJEU, Citroën v FvF
Algemeen verbod gezamenlijke aanbieding financiële diensten aan consumenten toelaatbaar onder richtlijn en vrij verkeer van diensten

 

IEPT20130718, HvJEU, Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO
Farmaceutisch werkwijze-octrooi moet niet worden geacht om vanaf inwerkingtredingsdatum TRIPs op grond van artikel 27 en artikel 70 TRIPs tevens farmaceutisch product te beschermen. Artikel 27 van de Trips-overeenkomst valt onder gemeenschappelijke handelspolitiek.

 

IEPT20130718, HvJEU, Green Swan Pharmaceuticals
Gezondheidsclaim kan ook ziekterisicobeperkingsclaim zijn zonder claim dat risicofactor “in significante mate” wordt beperkt. Commerciële mededeling kan merk of handelsnaam zijn op voorwaarde dat voldaan wordt aan vereisten toepasselijk merken- of handelsnaamrecht

 

IEPT20130718, HvJEU, New Yorker Jeans v BHIM
Bijkomend bewijs normaal gebruik merk in aanvulling eerder tijdig geleverd bewijs toelaatbaar binnen beoordelingsvrijheid BHIM.

 

IEPT20130718, HvJEU, Sky Italia v AGCOM
Kortere maximumzendtijden voor tv-reclame betaalzenders toelaatbaar met inachtneming van evenredigheidsbeginsel

 

IEPT20130718, HvJEU, Specsavers v Asda
Dat aanzienlijk deel van het publiek een kleur met derde associeert relevant voor de globale beoordeling van (i) verwarringsgevaar, (ii) ongerechtvaardigd voordeel of (iii) geldige reden voor beweerdelijk inbreukmakend teken. Normaal gebruik mogelijk van ingeschreven merk dat enkel in combinatie met erover geplaatst woordmerk wordt gebruikt, voor zover verschil tussen gebruikt en ingeschreven het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigt.

  

IEPT20130711, HvJEU, Amazon v Austro-Mechana
Stelsel van thuiskopieheffing zonder onderscheid bij bedrijfsmatig in verkeer brengen onder bezwarende titel van alle dragers, met restitutie-mogelijkheid ingeval van niet-heffingsplichtig gebruik toegestaan, indien door praktische moeilijkheden gerechtvaardigd en recht op teruggave doeltreffend is.Stelsel waarbij helft van vergoedingen wordt uitgekeerd aan sociale en culturele instellingen die zich daadwerkelijk inzetten voor rechthebbenden toelaatbaar. Betaling analoge vergoeding in andere lidstaat sluit verplichting tot vergoeding voor financiering billijke compensatie voor privégebruik in een lidstaat niet uit.

 

IEPT20130711, HvJEU, BEST v Visys
Gebruik van domeinnaam en gebruik van metatags kan onder “reclame” vallen, de registratie van een domeinnaam niet

 

IEPT20130627, HvJEU, VG Wort
Reproductie met fotografische of soortgelijk resultaat opleverende techniek omvat reproducties door printer verbonden met pc; billijke compensatie kan dan voor een onderdeel verschuldigd zijn, maar totale compensatie voor onderdelen dient niet hoger te zijn dan de billijke compensatie bij een equivalent apparaat Al dan niet gebruik technische voorzieningen tast recht op billijke vergoeding niet aan. Toestemming rechthebbende geen invloed op verschuldigde billijke vergoeding voor reproductie. Auteursrechtrichtlijn niet van toepassing op gebruik werken tussen inwerkingtredingsdatum 22 juni 2001 en omzettingsdatum 22 december 2002.

 

IEPT20130627, HvJEU, Malaysia Dairy
Kwade trouw is autonoom, eenvormig uit te leggen unierechtelijk begrip. Irrelevant dat bepaling facultatief is. Geen ruimte voor bijzondere, afwijkende nationale beschermingsregelingen berustend op wetenschap inzake buitenlands merk. Enkele wetenschap van buitenlands gebruik van verwarringwekkend merk door derde volstaat niet voor kwade trouw

 

IEPT20130516, HvJEU, Melzer v MF Global
Geen bevoegdheid op grond van plaats van handeling van een veronderstelde mede-veroorzaker schade ten aanzien van andere veronderstelde veroorzakers schade

 

IEPT20130418, HvJEU, Colloseum v Levi Strauss
Rechtsinstandhoudend normaal gebruik mogelijk van een ingeschreven merk als onderdeel van samengesteld, ingeschreven merk. De voorwaarden die voor “normaal gebruik” gelden zijn vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken door inburgering. Wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, valt dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, indien het merk nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.

 

IEPT20130416, HvJEU, Spanje v Europese Raad
Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming rechtsgeldig

 

IEPT20130411, HvJEU, Novartis v Apozyt
Geneesmiddelenrecht: Geen VHB-plichtig ‘in de handel brengen’ door op basis van individueel recept ten behoeve van voorschrijvende arts voorvullen van injectiespuiten.

 

IEPT20130307, HvJEU, ITV v TVCatchup
Mededeling aan het publiek bij rechtstreekse wederdoorgifte door andere organisatie van televisie-uitzendingen van livestream via internet. Niet van belang dat wederdoorgifte gefinancierd wordt door reclame en winstoogmerk heeft. Irrelevant of organisaties concurreren.

 

IEPT20130221, HvJEU, FCI v FCIPPR
Verzet tegen jonger gemeenschapsmerk mogelijk zonder voorafgaande nietigheidsverklaring: dat artikel 9, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard

 

IEPT20130124, HvJEU, Stanleybet v Ypourgos
Vrijheid van dienstverrichting en van vestiging kunnen zich verzetten tegen nationaal kansspelenmonopolie: ter beoordeling van nationale rechter

 

IEPT20130122, HvJEU, Sky Osterreich v ORF
Handvest EU grondrechten en overgangsrecht richtlijnimplementatie: artikel 16 (vrijheid ondernemerschap) en 17 (verworven rechtspositie) Handvest verzetten zich niet tegen beperkte compensatie voor korte nieuwsverslagen van belangrijke evenementen ex art. 15(6) Richtlijn audiovisuele mediadiensten: voorrang wordt gegeven aan de toegang van het publiek tot informatie boven de contractsvrijheid.