Raad van State

Print this page

2020

 

IEPT20200310, RvS, Gilead v OCNL

Hoger beroep ongegrond. Terecht geen ABC verleend voor Truvada:  Rechtbank terecht geoordeeld dat niet is voldaan aan tweede eis Gilead-arrest van het Hof van Justitie EU dat stof emtricitabine in het licht van alle door het octrooi bekend gemaakte gegevens specifiek kan worden geïdentificeerd. Het medicijn komt niet in aanmerking voor een aanvullend beschermingscertificaat op grond van artikel 3 aanhef en onder a, van de ABC-verordening. OCNL heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat combinatie tenofovir disoproxil met emtricitabine bestaat en niet wordt beschermd door basisoctrooi.

 

2018

 

IEPT20181010, RvS, Teva v CBG

Teva belanghebbende bij besluiten tot verlening handelsvergunningen aan Synthon en Mylan, waarbij is verwezen naar Teva’s geneesmiddel Copaxone als referentiegeneesmiddel. Relativiteitsvereiste kan niet aan Teva worden tegengeworpen: geen grond voor oordeel Rb dat artikel 42(6) Geneesmiddelenwet (verkorte hybride procedure tot verlening handelsvergunning) niet strekt tot bescherming belangen van een  marktdeelnemer als Teva. Voor vraag of verkorte hybride procedure tot verlening handelsvergunning kan worden toegepast gaat het erom of therapeutische equivalentie tussen referentiegeneesmiddel en vergunde geneesmiddelen is aangetoond.

 

IEPT20180919, RvS, Bayer  v Octrooicentrum Nederland

Uit Neurim-arrest (IEPT20120729) blijkt dat mogelijkheid om op grond van artikel 3, aanhef en onder d, Vo ABC Geneesmiddelen een ABC te verkrijgen voor een door een basisoctrooi beschermde nieuwe therapeutische toepassing van een bekende werkzame stof, waarvoor eerder een handelsvergunning is verleend, zich mede uitstrekt tot situatie dat zowel eerdere als latere handelsvergunning ziet op humaan gebruik geneesmiddel voor zover die nieuwe toepassing binnen de beschermingssfeer van een van kracht zijnd basisoctrooi valt en het eerste toegelaten geneesmiddel buiten de grenzen van de beschermingsomvang van het door de aanvrager als basisoctrooi aangewezen octrooi valt.

2017
 

IEPT20171220, Raad van State, Scripties Studentonderzoekers

Korpschef politie mocht Wob-verzoek inzake openbaarmaking gegevens studentonderzoekers naar etnisch profileren weigeren wegens eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking masterscripties mocht echter niet op grond van auteursrecht worden geweigerd: Wob is blijkens wetsgeschiedenis beperking op het auteursrecht.

 

IEPT20170113, RvS, Vrijzinnige Partij v de Kiesraad
Beroep Vrijzinnige Partij tegen inschrijving ‘Vrouwen Partij (VP)’ in kiesregister afgewezen: de afkorting VP is geen onderdeel van de door Vrijzinnige Partij geregistreerde aanduiding waardoor de aanduiding 'Vrouwen Partij (VP)'  niet overeenstemt met een eerdere registratie, niet aannemelijk dat aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ anderszins misleidend is voor de kiezer.

 

2016


IEPT20160217, RvS, PAZ v NL Octrooicentrum

Herstelbevoegdheid vervallen octrooi komt toe aan NL Octrooicentrum en appellant kan alleen een verzoek aan dit orgaan doen voor dit herstel. Fout werknemer betekent dat niet de geboden zorgvuldigheid in de zin van de Row is betracht. Rechtbank had NL Octrooicentrum tot proceskostenvergoeding moeten veroordelen door passeren gebrek in besluit met toepassing van art. 6:22 Awb.

 

IEPT20170113, RvS, Vrijzinnige Partij v de Kiesraad
Beroep Vrijzinnige Partij tegen inschrijving ‘Vrouwen Partij (VP)’ in kiesregister afgewezen: de afkorting VP is geen onderdeel van de door Vrijzinnige Partij geregistreerde aanduiding waardoor de aanduiding 'Vrouwen Partij (VP)'  niet overeenstemt met een eerdere registratie, niet aannemelijk dat aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ anderszins misleidend is voor de kiezer.

IEPT20160203, RvS, Nestec v NL Octrooicentrum
Bestuursrechter niet bevoegd te beoordelen of NL Octrooicentrum terecht in registers heeft opgenomen of octrooi van rechtswege is vervallen: burgerlijke rechter uitsluitend bevoegd hierover te oordelen, aangezien sprake is van een feitelijke handeling. Verzoek om herstel octrooi afgewezen: niet tijdig betalen jaartaks door vertegenwoordiger CPA moet aan Nestec worden toegerekend. NL Octrooicentrum mocht op 16 mei 2012 jaartaks retourneren: octrooi was op 10 mei 2012 (datum betaling CPA)  nog niet verleend. Niet aannemelijk dat administratie CPA voorzag in deugdelijke controle op voorzienbare fouten die ook gemaakt kunnen worden door goed ingewerkte, ervaren en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers.

 

2015

 

IEPT20150218, RvS, Syngenta v NL Octrooicentrum

Verzoek tot wijziging beschermingsduur ABC op grond van artikel 17(2) Vo ABC Gewasbeschermingsmiddelen ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard: apart rechtsmiddel. Correctiemogelijkheid artikel 17 (2) Vo ABC Gewasbeschermingsmiddelen niet gebonden aan beroepstermijnen. NL Octrooicentrum heeft ten onrechte Finse vergunning niet als eerste vergunning aangemerkt: beschermingsduur verlengt tot 18 december 2015.

 

2014

 

IEPT20141119, RvS, Pharmacosmos v Octrooicentrum

Verval octrooi wegens niet tijdig betalen taks geen besluit: van rechtswege en niet gericht op rechtsgevolg. Verschoonbare termijnoverschrijding niet aannemelijk gemaakt. Verzoek tot herstel niet enige mogelijkheid om octrooi te herstellen: Octrooicentrum moet door haar gemaakte fouten corrigeren. Dergelijke correctie is geen besluit en kan slechts bij burgerlijke rechter worden aangevochten.

IEPT20140908, RvS, Syngenta v Octrooicentrum

Verzoek tot herstel verlopen ABC afgewezen: rechtszekerheid derden weegt zwaarder dan financiële belang Syngenta

 

IEPT20140813, RvS, Octrooicentrum NL

Beroep tegen afwijzing verzoek tot herstel vervallen octrooi gegrond: conform eigen beleid (tot begin 2012) diende Octrooicentrum NL verontschuldigbaarheid hersteltermijn te beoordelen.


IEPT20140115, RvS, Astion v NL Octrooicentrum
Verzoek om herstel van Europees octrooi in vorige toestand (na verval wegens niet voldoen jaartaks) op grond van artikel 23(1) Row afgewezen: administratieve systeem moet voorzien in controle op voorzienbare fouten die ook gemaakt kunnen worden door goed ingewerkte, ervaren en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers.

 

2013

 

IEPT20130523, RvS, Beroepscommissie Examens ASG
Geen sprake van beoordeling van kennen en kunnen van leerling. Plagiaat leerling vastgesteld

 

2010

 

IEPT20121024, RvSt, Philips v NL Octrooicentrum

Brief van NL Octrooicentrum besluit: daarin wordt octrooi-houder kennis gegeven van aan vertaling klevende gebreken en hersteltermijn is geboden, is een besluit dat op enig rechtsgevolg is gericht, nl. rechtsverlies indien gebreken niet worden hersteld

 

IEPT20100324, RvSt, Advocaten

Misleidende suggestie samenwerkingsverband door gebruik "Advocaten". De rechtbank heeft terecht overwogen dat in dit geval de schijn van een samenwerkingsverband onvoldoende kan worden weggenomen door het stellen van voorwaarden aan de ontheffingverlening, zoals plaatsing van een voetnoot op eisers briefpapier of andere schriftelijke communicatievormen, inhoudende dat het om een eenmanszaak gaat

 

2009 

 

IEPT20090819, RvSt, Yeda Research
Bij biologisch geneesmiddel productomschrijving in handelsvergunning bepalend voor Aanvullend Beschermings-Certificaat: De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat deze zaak, waarin het om een biologisch geneesmid-del gaat, wezenlijk verschilt van de situatie die is beoordeeld in het Farmitalia-arrest en dat het OC-NL derhalve geen aanleiding behoorde te zien om bij de productomschrijving in het aan Yeda ver-leende certificaat af te wijken van de omschrijving van de werkzame stof in de handelsvergunning.

 

IEPT20090617, RvSt, Octrooicentrum v Systemate

Brief is besluit:Brief bevat oordeel van OCN dat de aanvraag niet aan de vereisten voldoet, waardoor een betalingsverplichting is ontstaan voor het verrichten van een nieuwheidsonderzoek, teneinde een octrooi voor twintig jaar te verkrijgen. Daarmee is die beslissing op enig rechtsgevolg gericht en die brief een besluit, als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

 

IEPT20090527, RvSt, Yeda v Aventis en Octrooicentrum

Geen Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC): De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat, ook indien een product via indirecte inbreuk naar nationaal recht door een basisoctrooi zou kunnen worden beschermd, het OCNL aan Aventis geen certificaat voor cetuximab hoefde af te geven, nu artikel 73, eerste lid, van de Row haar niet in alle gevallen bescherming biedt tegen het aanbieden of leveren van dat product.

 

IEPT20090429, RvSt, Gemeente Amsterdam v Landmark

College geen producent van de databank: Deze databank is mede met het oog op het vergemakkelijken van de aan het college opgedragen publieke taak samengesteld. De databank is geproduceerd op kosten en in opdracht van de gemeente Amsterdam en een aanzienlijk deel van de in de databank geïnvesteerde gelden is, in verband met de van overheidswege aan de gemeente Amsterdam verleende opdracht de plaatselijke bodemverontreiniging in kaart te brengen, door de minister van VROM bij wijze van subsidie ter beschikking gesteld.

 

2008

 

IEPT20080618, RvS, Fornix v Octrooicentrum
Afwijzing verzoek nieuwheidsonderzoek geen besluit

 

IEPT20080227, RvSt, HBG v Octrooicentrum

Toestemmingsvereiste voor inschrijving afstandsakte: Een dagvaarding tot nietigverklaring van een octrooi is een rechtsvordering het octrooi betreffende, zodat akte houdende afstand van octrooi niet kan worden ingeschreven zonder toestemming eiser in nietigheidsactie. 

 

2007

 

IEPT20070606, RvSt, Algemene Zaken v NPS
Koningin geen bestuursorgaan - derhalve diende het verzoek evenmin naar de Koningin te worden doorgestuurd

 

2006

 

IEPT20061108, RvSt, nieuwheidsrapport

Nieuwheidsrapport inzake octrooiaanvraag geen 'besluit'

 

IEPT20061101, RvSt, Giebels v Koninklijk Huisarchief

Koninklijk Huisarchief geen bestuursorgaan Wet Openbaarheid van Bestuur