2009 Auteursrecht

Print this page

IEPT20091230, Rb Breda, Blond Amsterdam v Xenos

Geen inbreuk auteursrecht: enkel stijlverwantschap. Nu ieder ter zitting en in de producties getoond product van Blond Amsterdam is voorzien van een dessin dat volledig, althans in belangrijke mate, afwijkt van het dessin van een ander product, kan slechts worden vastgesteld dat de op de diverse dessins getoonde afbeeldingen zijn ontworpen in (min of meer) dezelfde stijl. Geen slaafse nabootsing: negatieve reflexwerking auteurswet. Geen bijkomende omstandigheden.

 

IEPT20091224, Rb Amsterdam, VARA v RTL en Henkel
uitleg begrip “merchandising” van het character Mien Dobbelsteen: Nu het begrip merchandising, althans de invulling daarvan, verschillend kan worden uitgelegd, kan voor het thans gevraagde oordeel niet worden aangehaakt bij een letterlijke (taalkundige) betekenis van dat woord. [...] dat de VARA daarbij niet bedacht had hoeven te zijn op de verstrekking door RTL van een sublicentie aan derden voor reclamedoeleinden van die derden, zoals aan Henkel, waarbij het character en merk van Mien Dobbelsteen worden gekoppeld aan het merk Witte Reus. [...] gaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter te ver om RTL nu te veroordelen de sublicentie aan Henkel voor de op handen zijnde reclamecampagne in te trekken.

 

IEPT20091222, Hof Den Haag, KSI
KSI-lampen auteursrechtelijk beschermd: de vorm en het uiterlijk van de KSI-lampen wijke zodanig af van de door [appellant] getoonde reeds eerder in de handel gebrachte lampen in dezelfde stijl, dat daaruit in voldoende mate blijkt van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker. Maker/rechthebbende: wanneer een (al dan niet gedeponeerd) model op bestelling is ontworpen en deze bestelling is gedaan met het oog op het gebruik daarvan in de handel, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd en aldus auteursrechthebbende is, behoudens andersluidend beding

 

IEPT20091222, Rb Amsterdam, Dick Bruna v Punt.nl
Auteursrechtelijke en merkenrechtelijke parodie-exceptie. Dit ligt anders bij de afbeeldingen 1 en 7. Hier wordt onvoldoende afstand genomen van de woord- en beeldmerken van Mercis. De afbeeldingen zijn nagenoeg letterlijke kopieën van het werk van Dick Bruna en vertonen zeer grote gelijkenis met de geregistreerde beeldmerken. Behalve het flatgebouw in afbeelding 7 zijn er geen beeldelementen toegevoegd. Het flatgebouw is bovendien getekend in de stijl van Dick Bruna. Hier is geen sprake van toelaatbare parodieën, zodat evenmin sprake is van een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Vrijstelling aansprakelijkheid – art. 6:196(c) BW: Haar activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter; zij heeft kennis noch controle over de informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.

 

IEPT20091221, Rb Zwolle, GAC v Black Box
Toestemming tot gebruik ontwikkelde software: Uit deze omstandigheden – die door GAC niet worden betwist – moet worden afgeleid dat GAC toestemming heeft verleend aan Black Box voor het gebruik van de door haar ontwikkelde add-ons en maatwerksoftware en dat Black Box geen inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door het gebruik van deze producten. Dat de licentie (alleen) op naam stond van Novacare doet daaraan niet af.

 

IEPT20091218, Rb Groningen, Cassina v Box Seven

Inbreuk niet betwist. Winstopgave afgewezen. Vernietiging toegewezen: De voorzieningenrechter ziet onvoldoende grond om van die vernietiging af te zien, omdat Box Seven onvoldoende concreet heeft aangegeven welke veranderingen zij wil aanbrengen en thans geenszins zeker is dat die veranderingen de inbreuk in voldoende mate en ten aanzien van de kenmerkende  elementen van de meubels zullen opheffen.

 

IEPT20091218, Rb Den Haag, Ten Berg v Bodum

Geen inbreuk wegens verschil tussen tonvormige en halftonvormige glazen: In het midden kan blijven of de door Bodum aangevoerde ronde vormen (ii) en afwezigheid van scherpe hoeken en randen (iii) daarvoor volstaat. Juist die elementen van het ontwerp van de glazen van Bodum komen namelijk naar voorlopig oordeel in duidelijk mindere mate naar voren in de glazen van Ten Berg. Herziening ex parte beschikking geen terugwerkende kracht

 

IEPT20091214, Rb Den Haag, Kruidvat v Adventure Bags
Geen inbreuk auteursrecht- opheffing ex parte verbod:  Anders dan viel op te maken uit de foto’s bij het verzoekschrift, lieten de ter zitting getoonde exem-plaren een aantal in het oog springende verschillen in de vormgeving van de tassen zien.

 

IEPT20091210, Rb Dordrecht, Digital Innovations v BAM Pro Electronics
Auteursrechtelijke bescherming software? Digital Innovations kan echter slechts auteursrechtelijke bescherming inroepen indien haar werk voldoet aan de eis dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Of aan die eis voldaan wordt kan in deze procedure niet worden vastgesteld. Daarvoor is, nu B.A.M. Pro Electronics betwist dat aan die eis voldaan wordt, bewijslevering nodig. Daarvoor leent een kort gedingprocedure zich niet. Een bodemprocedure is daartoe meer geschikt.

 

IEPT20091209, Rb Den Haag, Rijkswaterstaat
Geen misbruik van auteursrecht door licentiegweigering: Daargelaten of het optreden van RWS een schoonheidsprijs verdient,  contractueel heeft X zich (tevoren en met oog voor eventuele consequenties) uit vrije wil aangemeten, wat hij achteraf als een te strak keurslijf ervaart.

 

IEPT20091204, Rb Almelo, Jade v Deltex
Geen auteursrechtelijk werk en geen geldig vormmerk; wel slaafse nabootsing: Er is sprake van onnodige nabootsing door Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20091202, Rb Amsterdam, Rhea v Watersport
Geen auteursrecht op motorsloep: geen auteursrechtelijk beschermde aspecten van de [A] motorsloep heeft genoemd die een of meer van de vier in beslag genomen mallen 10.35 (de hemelmal, de ankerbakmal, de piekkastmal (oud model) en de fundatiemal) betreffen. Onrechtmatige publicatie: dat Rhea onrechtmatig heeft gehandeld door op deze wijze inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van [A] Watersport en [C] en daarmee op hun eer en goede naam. De gevorderde verklaring voor recht dat de op de website van Rhea geplaatste publicatie onrechtmatig is jegens [A] Watersport zal derhalve worden toegewezen.

 

IEPT20091201, Hof Den Haag, Spirid v TLC
Impliciete licentie – afgifte producten: gelet op het feit dat Spirid niet heeft betwist dat zij gehouden is de resultaten van haar arbeid over te dragen aan TLC – terwijl niet gesteld of gebleken is dat TLC daarvoor, naast de vergoeding voor die arbeid, nog een aparte vergoeding zou moeten betalen – voorshands aannemelijk dat in de afspraken tussen partijen besloten ligt dat, voor zover auteursrecht zou rusten op de door Spirid ontwikkelde producten, dit aan TLC toekomt, althans dat zij daarvoor een gebruiksrecht heeft.

 

IEPT20091201, Rb Den Haag, Tower v Schram
Oorspronkelijke combinatie van subjectieve vormgevingselementen: Deze subjectieve vormgevingselementen betreffen in elk geval het toegepaste materiaal (teak met grey wash afwerking), de robuuste handgrepen, de dikke poten en brede buitenranden om de panelen, de toepassing van groeven in de kastdeuren, zijkanten en bovenblad met een op gelijke hoogte (of diepte) liggend paneel, alsmede het willekeurige gebruik van ‘dingkliks’ uitsluitend voor de sier.

 

IEPT20091126, Rb Amsterdam, Illegale dvd’s en cd’s
Inbreuk auteursrecht niet bewezen: dat uit het totaal aantal inbeslaggenomen dvd’s, 10 willekeurig uitgekozen dvd’s zijn onderzocht blijft onduidelijk aan wie deze dvd’s toebehoorden. Niet kan worden vastgesteld dat de onderzochte dvd’s de dvd’s betreffen, die onder verdachte in beslag zijn genomen.

 

IEPT20091120, HR, Thuiskopie v Opus Supplies

Prejudiciële vragen over uitleg van Auteursrecht in Informatiemaatschappijrichtlijn: Wie is “importeur” c.q. thuiskopievergoeding verschuldigd in geval van grensoverschrijdende koop op afstand?

 

IEPT20091117, Hof Den Haag, Hauck v Stokke
Tussen-arrest: directe en indirecte auteursrechtelijke openbaarmaking: distributie onder eindgebruikers en niet reeds groothandel en detaillisten? Geen vormmerk voor gebruikskenmerken? (...) lijkt het de bedoeling dat gebruikskenmerken niet door middel van het merkenrecht kunnen worden beschermd?

 

IEPT20091117, Rb Amsterdam, Revotec v BAR
Ex parte bevel auteursrecht marinelift

 

IEPT20091113, Rb Arnhem, Magenta v Shophouse
Auteursrecht: geen overeenstemmende totaalindruk: Het feit dat in het Shophouse-logo ook gebruik wordt gemaakt van om een centraal punt heen gesitueerde driehoekjes, terwijl het vierkant met de driehoekjes gezamenlijk een ruit vormen, is daarvoor onvoldoende

 

IEPT20091111, Rb Zutphen, Fashion Box v Vingino
Auteursrecht: Importeren geen openbaar maken. Verkoop, levering en ten verkoop aanbieden is openbaar maken. Export en productie als inbreuk te beoordelen naar Chinees recht. Rechtskeuze voor Nederlands recht ter zake van inbreuk in China mogelijk. Matiging boete: dat bij een boetebepaling als de onderhavige van een redelijk handelend schuldeiser mag worden verlangd dat hij aan de vermeende inbreukmaker kenbaar maakt dat er naar zijn mening sprake is van overtreding van de verbodsbepaling.

 

IEPT20091111, Rb Den Haag, Thuiskopie
Voeging wegens hoofdelijke betaling: Beide zaken zijn bij deze rechtbank aanhangig en vertonen een zodanige samenhang dat consistentie van de uitspraken wenselijk is. Naar Stichting de Thuiskopie stelt hebben de zaken namelijk betrekking op het zelfde feitencomplex, op basis waarvan zij hoofdelijke betaling van verschuldigde thuiskopievergoeding vordert van de gedaagden in beide zaken.


IEPT20091109, Rb Haarlem, Poppenhuis
Geen spoedeisend belang: Vast staat immers dat [gedaagde] het beweerdelijk inbreukmakende poppenhuis aan de raadsman van [eisers] heeft afgegeven. Gelet hierop is niet aannemelijk dat op dit moment enige kans bestaat op verveelvoudiging dan wel openbaarmaking van het poppenhuis door [gedaagde]. De enkele stelling dat [gedaagde] weigert de inbreuk op de auteursrechten van [eisers] te erkennen en dat [eisers] als gevolg daarvan vrezen dat [gedaagde] met het poppenhuis aan de slag gaat is derhalve onvoldoende.

 

IEPT20091106, Rb Den Bosch, Boek Herculesramp
Geen auteursrecht op antwoorden op gestelde vragen: kan niet worden gezegd dat de woorden waarin zij de gebeurtenissen weergeven, een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en hun persoonlijk stempel dragen. Het gesprek betreft enkel hun antwoorden op de door Taal en Jonker gestelde vragen in het kader van zakelijke informatieverschaffing. Geringe, gerechtvaardigde schending persoonlijke levenssfeer:  De verklaringen die zij hebben afgelegd, hebben ook enkel betrekking op de gang van zaken bij de Herculesramp en gaan in het geheel niet over hun privé-leven.

 

IEPT20091030, Rb Middelburg, De Kerk in Klooster
Inbreukmakende uitgave gedenkboek: Dat eisers een beroep toekomt op hun auteursrecht met betrekking tot het gedenkboek en dat gedaagde door het zonder toestemming van eisers uitbrengen van dit boek in strijd met dit auteursrecht handelt.

 

IEPT20091030, Rb Den Haag, Noordhoff
ex parte verbod auteursrechtinbreuk: aangenomen dat [X] niet alleen een website beheert met hyperlinks naar (op afzonderlijke servers opgeslagen) auteursrechtelijk beschermde werken, maar die werken tevens op de servers plaatst en beheert of doet plaatsen en beheren, zodat sprake is van inbreuk door [X] op het auteursrecht van Noordhoff.

 

IEPT20091030, HR, Charlie en Chaplin

Geen beroep op formaliteitenverbod Berner Conventie nu Nederland land van oorsprong is: Dat betekent, gelet op art. 5 lid 3 BC, dat het oordeel van het hof dat art. 5 lid 2 BC toepassing mist, juist is, wat er ook zij van de daarvoor door het hof gebezigde grond. Het beroep van Montis op art. 93 en 94 Gw. berust op een onjuiste rechtsopvatting. Deze bepalingen hebben immers geen betrekking op de vraag of een eenieder verbindende verdragsbepaling in een gegeven geval van toepassing is. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden aan de hand van het desbetreffende verdrag of de inhoud van de verdragsbepaling zelf.

 

IEPT20091028, Rb Zutphen, Tulipa Vaas
Geen schade in de zin van gemiste licentievergoeding: zij stelt eveneens dat zij beslist niet zou zijn overgegaan tot het afgeven van een licentie voor het produceren van een raamsticker met een afbeelding van de Tulipa vaas, nu dit product van beduidend minder allure is dan de vaas zelf en niet past bij het segment van de markt waarop zij zich wil richten. € 1.000 ideële schade wegens inbreuk persoonlijkheidsrecht. Compensatie proceskosten: De procedure is gevoerd, terwijl al ruim voor het uitbrengen van de dagvaarding het grootste deel van het verschuldigde bedrag door [gedaagde] aan [eiseres] is betaald.

 

IEPT20091022, Rb Amsterdam, The Pirate Bay v Brein
Onrechtmatig stelselmatig faciliteren inbreuk auteursrechten: The Pirate Bay stelt haar gebruikers stelselmatig in staat om inbreuk te maken op auteursrechten. The Pirate Bay stelt daartoe torrents ter download beschikbaar, helpt gebruikers bij het vinden van de gewenste torrent, moedigt gebruikers aan meer torrents te uploaden, en zorgt ervoor dat de torrents bruikbaar zijn voor haar gebruikers. Aansprakelijkheid eisers voor The Pirate Bay: voorshands voldoende aannemelijk dat de bodemrechter tot de slotsom komt dat [eisers in verzet] verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het onrechtmatig handelen van The Pirate Bay jegens Stichting Brein. 

 

IEPT20091022, Hof Amsterdam, 20 oktober 2009, PP Impex en Edco v MAG

vormmerken missen onderscheidend vermogen en geen inburgering vormmerken mogelijk. Geen auteursrecht op model in Nederland bij gebreke van bewijs inzake concrete auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten. Geen slaafse nabootsing mogelijk wegens artikel 14(8) BTMW.

 

IEPT20091021, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij
Schade - € 10.000 aan kostenbesparingen door inbreuk: uitgespaard door op onrechtmatige wijze ten behoeve van haar webwinkel een deel van de webwinkel van De Roode Roos over te nemen. Zij heeft zich hierdoor ten koste van De Roode Roos een concurrentievoor-sprong kunnen verschaffen. Licentievergoeding niet onderbouwd. Omzetderving niet aannemelijk. Toerekening winst aan inbreuk?

 

IEPT20091021, Rb Den Haag, Bloom v Groove

Nietig modelrecht. Geen auteursrechtinbreuk. Bij de door Groove aangeboden bloempot is juist wat betreft het onderscheidende element een geheel ander weg ingeslagen. Persoonlijk stempel ten gevolge van technische keuzes: Aannemelijk is dat de maker door het doen van op zich zelf technische keuzes in niet te verwaarlozen mate invloed kan uitoefenen op de algemene indruk die de gehele pot wekt en dat als gevolg daarvan die pot zich kan onderscheiden van andere potten met of zonder verlichting.

 

IEPT20091021, Rb Amsterdam, Stokke v Jamak
Oorspronkelijke keuze binnen stijl - geen inbreuk: De belangrijkste keuze die Opsvik heeft gemaakt, betreft de keuze voor de ondersteuning van het zijdeel naar de grond. Hij heeft gekozen voor een horizontaal deel langs de grond. Samen met de opgaande stijl ontstaat aldus een staander die het beeld vertoont van een cursieve hoofdletter L. De Leander vertoont niet in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen.


IEPT20091014, Rb Amsterdam, Visionvale v Playlogic

Overdracht auteursrecht Playlogic: Nederlands recht van toepassing. Overdracht overeengekomen: Op grond van de tekst van de SDA moet dan ook geoordeeld worden dat partijen een overdracht van auteursrecht op Playlogic zijn overeengekomen. Het standpunt dat uit het overeenkomen van royalty's afgeleid moet worden dat slechts een licentie zou zijn verstrekt, deelt de rechtbank niet. De rechtbank leidt evenmin uit opzegregeling af dat van overdracht van auteursrecht geen sprake heeft kunnen zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien van het regelen van een exploitatietermijn. Rechtsgeldige ingebrekestelling en opzegging. Geen dwangsommen verbeurd inzake vernietigd vonnis

 

IEPT20091012, Rb Arnhem, Kennametal v werknemer
Ontbinding arbeidsovereenkomst: meermalen onbevoegd gebruik gemaakt van de software van Kennametal, terwijl hij iedere werkdag bij het opstarten van zijn computer door middel van de onder 1.4 genoemde pop-up is gewaarschuwd dat dat niet is toegestaan en hij heeft eenmaal inbreuk gemaakt op het merk- en auteursrecht van Kennametal. Vergoeding € 31.419 wegens 40-jarig dienstverband.

 

IEPT20091012, Rb Maastricht, Orkestbanden
Gebruik orkestbanden schending contractuele verplichting en inbreuk op recht van fonogrammenproducent en auteursrecht. Enkele negatieve of onjuiste uitlating nog niet onrechtmatig.

 

IEPT20091009, Rb Den Haag, Wemgola v Four G

Bedrijfsconcept geen oorspronkelijk werk: Een ondernemingsconcept waarbij deelnemers worden geworven die geld kunnen verdienen door op hun beurt nieuwe deelnemers aan te brengen is niet oorspronkelijk, ook niet als die verdiensten bedoeld zijn om, in samenhang met het verstrekken van informatie en cursusmateriaal – waarvan overigens geen documentatie is overgelegd – het persoonlijk leven van betrokkenen in balans te brengen. Actief benaderen relaties niet voldoende aannemelijk

 

IEPT20091008, Rb Groningen, Witte duiven
Tekst website niet auteursrechtelijk beschermd: Al die bedrijven prijzen, net als [eiseres] hun diensten aan en vertellen hoe die duiven bij een huwelijk zorgen voor een- mooi te fotograferen onvergetelijk moment en bij een begrafenis troost en steun bieden. Dat daarbij woorden als geluk, liefde, verdriet, hoop, vrede e.d. worden gebruikt ligt voor de hand. Geen vergoeding buitengerechtelijke kosten

 

IEPT20091001, Rb Den Bosch, Ron's Photography v Wegener
Geen naamsvermelding bij citaat: schadevergoeding € 448,07.

 

IEPT20090930, Rb Amsterdam, Specialsauce
Auteursrechten fotograaf: Artikel 8 Aw slechts bewijsvermoeden. Maker wegens dienstbetrekking

 

IEPT20090930, Rb Zwolle, Benschop
Geen licentieovereenkomst tot stand gekomen: [B] heeft, ermee bekend zijnde dat de auteursrechten met betrekking tot de gedichten op de eerdere CD’s aan Uitgever Kok toebehoorden, uit de aantekening en / of de gestelde gedragingen dan ook niet redelijkerwijs kunnen of mogen afleiden dat Benschop de wil had om een licentierecht met de door [B] gestelde inhoud aan [B] te verschaffen. In dit verband is van belang dat (ook) de hoge leeftijd (Benschop was ten tijde van de aantekening en de beweerdelijke gedragingen reeds ouder dan 80 jaar) [B] had moeten nopen tot extra behoedzaamheid.

 

IEPT20090930, Rb Arnhem, Brand van Egmond
Inbreuk auteursrecht aangenomen: Het nader door Brand van Egmond in het geding gebrachte bewijsmateriaal bevestigt haar stelling dat de bij [K] c.s. aangetroffen lampen artikelen zijn die ongeoorloofde verveelvoudigingen zijn van de originelen en daarom inbreuk maken op het auteursrecht van Brand van Egmond.

 

IEPT20090929, Hof Amsterdam, G-Star v Bestseller
Geen inbreuk op auteursrecht Elwood spijkerbroek: De gelijkenis van de broeken is niet zodanig dat de Zinko als verveelvoudiging van de Elwood in auteursrechtelijke zin kan worden aangemerkt; daarvoor is de aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend. Door Bestseller is voldoende aannemelijk gemaakt dat de vormgevingselementen die het karakteristieke uiterlijk van de Elwood bepalen door Morisset in 1995 voor het merendeel (bewust) zijn ontleend aan het model van een motorbroek en dat deze elementen voorts toen al jarenlang toepassing vonden in de (motor)sport- en werkkledingbranche.

 

IEPT20090928, Rb Rotterdam, 010 v PPP
Verzamelaarsauteursrecht 010: dat 010 gezamenlijk met de vormgever [vormgever] gerechtigd is tot het verzamelaarsauteursrecht. inbreuk: dat de Verzamelwerken I en II in te veel essentiële en karakteristieke aspecten overeenstemmen met de Boeken I, II en III om van een nieuw oorspronkelijk werk te kunnen spreken.Belangenafwegingen ter zake van voorzieningen - rechtsverwerking.

 

IEPT20090922, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina
Aanbieden in Nederland - Website onmiskenbaar mede op Nederland gericht: Vaststaat dat een Nederlandse ingezetene met zijn eigen computer, door gebruik te maken van de website en zonder nog enige handeling te behoeven verrichten die niet met de computer uitgevoerd kan worden, kan doen wat nodig is om het door Dimensione gedane aanbod te aanvaarden. Het gebod de website "ontoegankelijk te maken voor internetpubliek in Nederland, danwel deze website(s) zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk zijn voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd" is een geeigende voorziening.


IEPT20090918, Rb Breda, De Vredesduif
Plaatsing kunstwerk op sokkel van 3.5 meter: is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van aantasting van het werk bij plaatsing op de thans door de Stichting voorgenomen wijze tegen de uitdrukkelijke wil van [Hermans].

 

IEPT20090916, Rb Amsterdam, Film IEP!
Geschil over versie film. Lemming gerechtigd zich te beroepen op artikel 6.5 van overeenkomst - in het geval de producent en de regisseur niet tot overeenstemming komen over de aan te brengen wijzigingen en indien het geschil de financiering van de film aantoonbaar in gevaar brengt, het uiteindelijke oordeel van de producent zal prevaleren.- zodat een arbitrageprocedure geen verandering meer kan brengen in de keuze om alleen de versie van Lemming af te werken.

 

IEPT20090916, Rb Den Haag, Thuiskopie v SDC
Geen aansprakelijkheid bestuurder voor inbreuk auteursrecht: Voor aansprakelijkheid van [X] als bestuurder van SDC is namelijk ook vereist dat [X] een persoonlijk en ernstig verwijt treft ten aanzien van het onverhaalbaar blijven van de vordering. Geliquideerde proceskosten bij verstek: De proceskosten kunnen jegens een niet in het geding verschenen gedaagde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv worden toegewezen indien die kosten zijn gespecificeerd in de dagvaarding of nadien bij afzonderlijk exploot aan de niet-verschenen gedaagde zijn bekendgemaakt.

 

IEPT20090915, Rb Den Haag, Debonair v Procter & Gamble
Geen ontlening.

 

IEPT20090909, Rb Den Haag, Thuiskopie
Bewijs van import van ten minste 272.400 blanco informatiedragers in Nederland: De rechtbank is voorshands, behoudens door [A] te leveren tegenbewijs, van oordeel dat de Thuiskopie in het leveren van bewijs van die stelling is geslaagd. 

 

IEPT20090909, Rb Utrecht, DMO Marketing v Fa-Med
Factotaal en Faktotaal geen auteursrechtelijk beschermde werken : Anders dan DMO Marketing stelt, leveren de aanduidingen “Factotaal” en “Faktotaal” naar het oordeel van de rechtbank - zonder nadere motivering die ontbreekt - niet een zodanig creatieve prestatie op dat zij kunnen worden aangemerkt als een eigen intellectuele schepping en derhalve als oorspronkelijk

 

IEPT20090903, Rb Den Bosch, Foto Cruijff
Ouder niet aansprakelijkheid voor inbreuk op website van 15-jarige zoon: De kantonrechter is van oordeel dat [B] een vrijheid genoot die, voor iemand van 15 jaar, normaal kan worden geacht en dat [gedaagden] niet zijn tekort geschoten in hetgeen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van hen kon worden gevergd. Er is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die zouden meebrengen dat [B] een grotere mate van toezicht behoefde dan voor kinderen van deze leeftijd normaal is.

 

IEPT20090901, Hof Den Bosch, AOP v Multi Cadeau
Onduidelijkheid over auteursrechthebbende door meerdere overdrachten: Het hof onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter dat onduidelijkheid bestaat over de vraag aan wie de auteursrechten op de door [appellant] vervaardigde illustraties en teksten toekomen, nu deze rechten door middel van een aantal opvolgende overeenkomsten zijn overgedragen aan respectievelijk AOP B.V., [appellant] zelf, Castafiori en vervolgens weer [appellant], waarbij niet steeds duidelijk is omschreven om welke rechten het ging. Licentie aannemelijk

 

IEPT20090827, Rb Rotterdam, Omzroep Zuid-Holland v NMa – BUMA tarief
Toetsing misbruikelijke tarieven op grond van internationale tariefsvergelijking: Nu er geen economisch-theoretisch bevredigende methode is om, althans in de onderhavige zaak, de welvaartseffecten van tariefdifferentiatie vast te stellen en langs die weg geen uitsluitsel over eventueel misbruik kan worden verkregen, heeft verweerder de gebruikelijke methode van internationale tariefsvergelijking toegepast

 

IEPT20090826, Rb Utrecht, Brein v Mininova
Geen openbaar maken door Mininova. Structureel faciliteren, bevorderen en profiteren van inbreuken is onrechtmatig. De grote mate van betrokkenheid van Mininova bij de inhoud van hetgeen op haar platform is en wordt opgeslagen, betekent dat die zorgplicht zich uitstrekt tot een verplichting om effectieve maatregelen te nemen om de aanwezigheid van torrents die verwijzen naar bestanden met auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen. "Notice-and-Take-Down”- procedure van Mininova niet voldoende effectief.

 

IEPT20090824, Rb Den Haag, Horren.com

Ex parte bevel en bewijsbeslag: De voorzieningenrechter stelt vast dat voorshands als uitgangspunt kan worden genomen dat de door Horren.com op haar website geplaatste productpresentatiefilm, de algemene voorwaarden en de privacy statement auteursrechtelijk beschermde werken zijn, zoals ook door Horren.com is gesteld. Op grond van hetgeen door Horren.com bij verzoekschrift naar voren is gebracht is bovendien aannemelijk dat het auteursrecht op deze werken bij Horren.com berust.

 

IEPT20090819, Rb Zutphen, Kampri Kitchen v EOM
Schadevergoeding wegens gebruik tekeningen keuken: Kampri heeft immers genoegzaam aangetoond dat haar ontwerp van de keukeninrichting, op een detail na is gebruikt voor de uitvoering van de keuken. Dat aan Kampri slechts één vergoeding toekomt, namelijk die ter zake van het maken van de tekeningen.

 

IEPT20090813, Rb Dordrecht, G-Star v H&M
Elwood broek auteursrechtelijk beschermd door de combinatie van vijf elementen. H&M broeken inbreukmakend

 

IEPT20090812, Rb Den Haag, Dharma Productions

Onduidelijk wie de filmproducent-rechthebbende is. Mogelijk is de film feitelijk geproduceerd door [P.] en [Q.], maar zijn deze activiteiten ingebracht in Dharma. Geen bewijs verkoop of verhuur Franse dvd’s


IEPT20090811, Rb Den Bosch, Güfa v Sauna Tibet

Proceskosten gematigd van € 15.510 naar € 4.500: Güfa heeft recht op een volledige proceskostenvergoeding. De daarvoor gevorderde € 15.570,25 zijn evenwel buitensporig. Sauna Tibet heeft niet betwist dat zij tot het Güfa repertoire behorende films vertoont, terwijl zij daarvoor geen toestemming heeft gekregen van Güfa.

 

IEPT20090805, Rb Rotterdam, TGS Solutions
Bewijsopdracht auteursrechtinbreuk: Vast moet komen te staan dat [geopposeerde] (delen van) de software die eigendom zijn/is van TGS Solutions tevens heeft gebruikt in de website die hij heeft gebouwd voor The Game Syndicate.

 

IEPT20090805, Rb Den Haag, Thuiskopie
Betalingsverplichting vervalt bij export: Als bevrijdend verweer heeft [G] evenwel betoogd dat alle in Oldenzaal afgeleverde of naar Oldenzaal vervoerde blanco informatiedragers na werktijd door hem naar de opslag in Duitsland (Bad Bentheim) werden vervoerd, zodat de krachtens artikel 16c leden 2 en 3 Aw op hem rustende verplichting tot betaling van de thuiskopievergoeding met betrekking tot deze geïmporteerde informatiedragers ingevolge artikel 16c lid 4 Aw zou zijn vervallen. Geen schijnconstructie

 

IEPT20090730, Rb Amsterdam, Brein v GGF – The Pirate Bay
Bevel om na overname van The Pirate Bay inbreuken in Nederland te staken:  Als die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, dreigt GGF inbreuk te maken op de auteursrechten van de bij Stichting Brein aangesloten organisaties. Door die dreigende inbreuk heeft Stichting Brein een belang bij haar vorderingen jegens GGF.

 

IEPT20090729, Rb Maastricht, Loxodrome v Fortior

Schending persoonlijkheidsrecht architect: genoegzaam aannemelijk dat de nadere aanpassingen door de andere architecten alsmede de in de latere fases uit te voeren werkzaamheden grote invloed (kunnen) hebben op de uiteindelijke verschijningsvorm van het ontwerp van Loxodrome; de aanmerkelijke kans is met andere woorden aanwezig dat een ander gebouw wordt gerealiseerd dan Loxodrome op basis van haar ontwerp voor ogen heeft gestaan.

 

IEPT20090729, Rb Rotterdam, Counterfeit

In voorraad hebben counterfeit waren: wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 7, 8 en 9 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat: […] hij in de periode van 01 juni 2008 tot en met 13 november 2008 te Rotterdam opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, te weten […] in voorraad heeft gehad

 

IEPT20090729, Rb Den Haag, SpecTec v MirTac
MirTac is op grond van de BPA uitsluitend gerechtigd de AMOS software bij derden te installeren indien die derden een geldige licentieovereenkomsten hebben gesloten met SpecTec 

 

IEPT20090729, Rb Arnhem, Younique Music Group
Inbreuk auteursrechtInbreuk – verstekvonnis: verbiedt [S] en [D] na 12 uur na betekening van dit vonnis de in het lichaam van de dagvaarding omschreven midi-files van YMG in nagebootste en/of bewerkte vorm openbaar te maken en/ofte verveelvoudigen, waaronder tevens wordt begrepen het (doen) kopiëren, publiceren, te koop aanbieden, adverteren, leveren, in gebruik of in voorraad hebben.

 

IEPT20090722, Rb Den Haag, Carodel v Zeeman
Auteursrecht: Oproeping in vrijwaring leverancier toegestaan. Niet uit te sluiten valt dat Zeeman, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Shapes International.

 

IEPT20090716, HvJEG, Infopaq v DDF

datacaptureprocedé: Printen geen reproductiehandeling van voorbijgaande aard zodat toestemming auteursrechthebbende vereist is. Gedeeltelijke reproductie: Uit elf woorden bestaand fragment kan onder “gedeeltelijke reproductie” Uit elf woorden bestaand fragment kan inbreukmakende “gedeeltelijke reproductie” zijn wanneer weergegeven bestanddelen een uitdrukking van een werk zijn

 

IEPT20090715, Rb Zutphen, Fashion Box v Vingino
Primair taalkundige uitleg onthoudingsverklaring: beperkt tot op dat moment bestaande werken. T-shirt inbreukmakend. Boete van € 10.000 verbeurd per inbreukmakend model, niet per exemplaar. Spijkerbroek en spijkerjurk geen auteursrechtelijk beschermde ontwerpen.

 

IEPT20090714, Rb Anrhem, Philips v Aldi
Ex parte bevel toegewezen op grond van auteursrecht en modelrecht. Het gevorderde onder C wordt afgewezen omdat schending van art. 6:162BW geen aanspraak op een voorziening ex art. 1019e Rv geeft.

 

IEPT20090714, Hof Amsterdam, Visionvale v Playlogic
Overdracht auteursrecht na beëindiging softwareontwikkelings-overeenkomst? Met onvoldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat Visionvale cs zich jegens derden ten onrechte als rechthebbenden afficheren.

 

IEPT20090709, Rb Amsterdam, Buma v Fresh FM
Geen toestemming voor webcasting in Nederland: Voor webcasting gericht op Nederland,  waarvan in het onderhavige geval naar voorlopig oordeel sprake is nu bezoekers van de desbetreffende website in het Nederlands worden uitgenodigd om de muziekkanalen te beluisteren en niet is betwist dat de reclame op de muziekkanalen eveneens in het Nederlands is, is door PRS derhalve geen toestemming verleend. Ook aanvullende toestemming voor dj’s op feesten vereist

 

IEPT20090708, Rb Amsterdam, Stemra v Fan en Tonny Keijzers

Toerekenbare inbreuk op "Congratulations": Dat Fan had gemeld dat het liedje ' rechten vrij' was, zoals door Tonny Keijzers ter zitting verklaard, doet niets af aan de eigen onderzoeksplicht van Tonny Keijzers. Het had op de weg van Tonny Keijzers gelegen om nader onderzoek te verrichten naar de eventuele inbreuk op het auteursrecht. Dat zij - al dan niet afgaande op de mededelingen van Fan - dit heeft nagelaten, komt voor haar risico. Schade vastgesteld op €  25.000.

 

IEPT20090708, Rb Den Haag, De Acteur v Bridge
Redelijke vergoeding dvd-exploitatie: Lumpsum van € 250 redelijk voor bijrol. Naar oordeel van de rechtbank is dan ook een vergoeding van € 250 – zoals door Bridge aangeboden – voor medewerking in een bijrol, als marktconform en bij afwezigheid van andere aanknopingspunten ook als redelijk aan te merken.

 

IEPT20090707, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Auteursrecht. Ontbreken Frans auteursrecht laat overdracht Nederlands auteursrecht onverlet.Inbreuk aangenomen. Zowel de doorzichtige houders als de gele PET-fles van Owens bieden een totaalindruk die geheel overeenstemt met die van het honingpotje van Michaud (zonder de Baton-dop die buiten het auteursrecht van Michaud valt).

 

IEPT20090630, Hof Den Haag, Stokke v Fikszo

Inbreuk Bambino op Tripp Trapp stoel: Bij een revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel past een ruime beschermingsomvang en kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn

 

IEPT20090626, Rb Utrecht, Sifam v Radio SBS

Inbreuk door illegale kopie aangenomen: conclusie dat Radio SBS inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van KMI door een illegale kopie van de filmtitel Jai Veeru in haar winkel aan te bieden.

 

IEPT20090625, Rb Arnhem, Van Leest v D.P. Factory

Inbreuk auteursrecht: In elk van de knuffeldieren van D.P. Factory, zoals hierboven nogmaals duidelijk afgebeeld, komt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dezelfde bijzondere, karakteristieke vorm terug die de beesten op de door Van der Leest overgelegde ontwerptekeningen hebben. Geen opdrachtgeversauteursrecht: Stilzwijgend akkoord met “andersluidend beding”, waardoor opdrachtgever van niet-ingeschreven model geen auteursrechthebbende is

 

IEPT20090624, Rb Den Haag, Chooli Fashion v Black Hole Recordings cs

Oproeping in vrijwaring toegestaan: Gelet op de door Black Hole Recordings overgelegde vrijwaringsverklaring van Whackytag valt niet uit te sluiten dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Whackytag

 

IEPT20090623, Rb Zwolle, Parasympaticus
Uitgeven niet-geredigeerde versie in strijd met uitgeefovereenkomst: Op grond van artikel 3 lid 3 van de uitgeefovereenkomst behoort het tot de taak van de uitgever om zo nodig de kopij in overleg met de auteur te redigeren.

 

IEPT20090619, HR, BUMA v Chellomedia

Geen openbaarmaking: Uplinken en downlinken van gecodeerde programmasignalen voor kabelstations en DTH-platforms geen “mededeling aan het publiek”. Richtlijnconforme uitleg “openbaarmaking”: “mededelingen aan het publiek”.

 

IEPT20090618, Rb Amsterdam, Poot-Van der Windt v SWP

Geen inbreuk door gepubliceerd artikel over omrollen: Weliswaar wordt in beide werken over hetzelfde onderwerp geschreven, te weten het omrollen van baby's, maar de uitwerking van het onderwerp is een geheel andere. Publicatieverbod van het (al dan niet gewijzigde) manuscript zonder voorafgaande inzage door Poot-Van der Windt is niet toewijsbaar

 

IEPT20090617, Rb Alkmaar, Kranen

Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer wegens ontbreken actief optreden naar klant. Tekeningen en berekingen geen bedrijfsgeheim: nu onweersproken is gelaten dat deze tekeningen per email aan de klant werden toegezonden en ter inzage bij de betreffende werf of in het betreffende schip werden gelegd. Tekeningen en berekeningen niet auteursrechtelijk beschermd en missen het voor slaafse nabootsing vereiste onderscheidend  

 

IEPT20090612, Rb Den Haag, VF v Masita

Geen onrechtmatige nabootsing Napapijri-concept: Hoewel niet is uitgesloten dat de nabootsing van verschillende elementen uit het NAPAPIJRI concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op rechten van VF en niet onrechtmatig zijn jegens VF, in samenhang beschouwd onrechtmatig zijn jegens VF, is daarvan in dit geval geen sprake. Geen actie ter zake van niet-ingeschreven merkaanvrage. Geen inbreuk auteursrechten op kleding, badge en folder.

 

IEPT20090611, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder

Bevestiging overdracht: Maas kan zich niet succesvol beroepen op de stelling dat er meerdere overeenkomsten zijn waarbij (format)rechten worden overgedragen. Juist is dat Maas zijn (format)rechten maar één keer kan overdragen, maar de eventuele aanwezigheid van meerdere overeenkomsten op dat punt maakt nog niet dat de thans aan de orde zijnde overeenkomst III niet de intentie had om te bevestigen dat de formatrechten waren overgedragen. Het is aan Maas om hiervoor nader materiaal aan te dragen, maar hij heeft dat nagelaten.

 

IEPT20090610, Rb Arnhem, Montis v Het Anker

Afspraak inzake model Kira: Montis is er niet in geslaagd het door Het Anker geleverde bewijs inzake te ontzenuwen.

 

IEPT20090603, Rb Utrecht, Nails International

Geen royalty verschuldigd over voorradige boeken: Met Nails International is de rechtbank van oor-deel dat een dergelijke afspraak niet voortvloeit uit de overeenkomst tussen partijen en de wijze waarop daar door partijen gedurende enkele jaren uitvoe-ring aan is gegeven (zie 2.1. en 2.2.). Gedurende enkele jaren heeft Nails International immers per verkocht boek EUR 4,24 aan [eiseres] afgedragen en gesteld noch gebleken is dat [eiseres] ooit tegen deze gang van zaken heeft geprotesteerd.

 

IEPT20090528, Rb Alkmaar, KS Verlichting v Tierlantijn

Executiegeschil: verkoop op website buiten macht van KS. onvoldoende aannemelijk geworden dat KS het in haar juridische en/of feitelijke macht heeft om het te koop aanbieden door de vof op meergenoemde website te staken. Nieuwe ontwerpen Viena 1, 2 en 3 geen ongeoorloofde nabootsingen

 

IEPT20090526, Hof Arnhem, Enja Records

Uitgaveovereenkomst: Vorderingen tot rekeningen en verantwoording over periode 1995- 1999 verjaard

 

IEPT20090526, GHvJNAA, Carribean Cartographics

Geen auteursrechtelijke bescherming: De in de Smart Diving Road Map opgenomen registers van straatnamen, hotels, stranden en andere locaties vertonen uiteraard wel overeenkomsten, maar ook verschillen, en kunnen niet worden aangemerkt als kennelijk van de Drive & Dive Road Map te zijn gekopieerd. Geen slaafse nabootsing: Kaart niet wezenlijk onderscheidend van andere kaarten. Geen ongeoorloofde concurrentie ex-werknemers

 

IEPT20090522, Rb Amsterdam, Woonruimte bemiddelaars

Geen inbreuk auteursrecht website: Al met al zijn de verschillen zodanig dat niet kan worden gezegd dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Geen slaafse nabootsing wegens ontbnreken verwarringwekkende gelijkenis

 

IEPT20090522, Rb Den Bosch, Rosero v VDL

Geen model- of auteursrechten Vermeersch: Zo er al sprake is van een auteursrecht of model-recht op de Picardie, zouden deze rechten toekomen aan Rosero, en dat in ieder geval niet VDL enig beschermingswaardig recht op het model van de Picardie toekomt. Geheimhouden modeldepot tijdens samenwerking is misbruik van recht.

 

IEPT20090513, Rb Dordrecht, Faber v Ningbo cs

Narvik Nova auteursrechtelijk beschermd: Vormgeving niet noodzakelijk voor technisch effect. Grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van Nederlandse gedaagden, niet ter zake van Duitse en Chinese gedaagde.

 

IEPT20090508, Rb Assen, Oilily v Adventure bags
Inbreuk auteursrecht en slaafse nabootsing. Eerder ontwerp van Oilily en ontlening daaraan aannemelijk. Overdracht en licentie auteursrechten voldoende gebleken

 

IEPT20090508, HR, 7-Eleven v 7 Alive

Antilliaans auteursrecht - Makerschap rechtspersoon: Uit artikel 8 van de Auteursverordening 1913 volgt dat 7-Eleven reeds op grond van de door haar gestelde openbaarmaking, waarbij zij niet een natuurlijk persoon heeft genoemd, zonder dat zij nadere documentatie behoefde over te leggen, behoudens tegenbewijs, als maker van haar logo dient te worden aangemerkt

 

IEPT20090506, Rb Den Amsterdam, Supportersvereniging Ajax v Fotograaf
Geen dwaling inzake overdracht auteursrecht. Uitleg overdracht auteursrecht: dat partijen voor ogen stond de exploitatierechten aan SVA over te dragen. Een redelijke uitleg brengt met zich dat onder de alleen dia’s van spelers van Ajax in het shirt van Ajax vallen. Dit betekent dat daaronder niet vallen dia’s van trainers, van een masseur of van spelers die niet in het Ajax-shirt (maar bijvoorbeeld in een trainingspak of met ontbloot bovenlijf) gehuld zijn.

 

IEPT20090428, Hof Leeuwarden, Het Fietscafe v Trapbar

Uitvoering fietscafé niet auteursrechtelijk beschermd: De uitvoering is in ieder geval deels in hoge mate technisch bepaald. Het had daarom op de weg van de VOF gelegen haar vordering toe te spitsen op die aspecten van de vormgeving van (een specifieke uitvoering van) het fietscafé die als te beschermen auteursrechtelijke trekken daarvan zijn aan te merken. Geen slaafse nabootsing.

 

IEPT20090422, Rb Utrecht, NPU - Moooicollectie

Productfoto's auteursrechtelijk beschermd. Publicatie op website valt niet onder uitputtingsregel artikel 12b Aw. Eigenaarsexceptie niet van toepassing. Bewijsopdracht inzake (impliciete) toestemming door Moooi.

 

IEPT20090415, Rb Den Haag, Vlaar v Markant

Computerophangsysteem (COS) auteursrechtelijk beschermd. Bij het COS is een zekere aankleding aanwijsbaar. Het is deze aankleding die als subjectieve laag over de objectief gegeven vorm van spindel en twee bevestigingsplaten speelruimte biedt. inzake overdracht auteursrecht wacht rechtbank hoger beroep van beslissing van de rechtbank Utrecht over monitorophangsysteem (MOS) af.

 

IEPT20090415, Rb Utrecht, Redcus v Giesswein

Inbreuk auteursrecht op foto strandstoel. Verbod en voorschot schadevergoeding tegen leverancier, maar niet tegen afnemers te goeder trouw, die inmiddels gestopt zijn met verkoop. Internationale rechtsmacht tegen Duitse leverancier vanwege verbondenheid met vorderingen tegen Nederlandse afnemers.

 

IEPT20090415, Rb Maastricht, Foto's

Schadevergoeding inbreuk auteursrecht foto: de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt om - naar analogie - op die basis de schade te begroten, zodat de kantonrechter de vordering voor dat gedeelte aan [eisende partij] zal toewijzen.

 

IEPT20090409, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Facturen en website maken inbreuk op auteurs-, merken- en handelsnaamrechten van Kamer van Koophandel. Gedaagden hoofdelijk aansprakelijk

 

IEPT20090409, Rb Leeuwarden, Privé-filmpje op You Tube

180 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor publiceren naaktfilmpje: Het is niet overdreven om te vrezen dat het slachtoffer nooit meer uit het virtuele moeras zal komen waarin zij zich door toedoen van verdachte bevindt. Schrijnend daarbij is te horen dat verdachte zegt dit allemaal in een melige bui te hebben gedaan. Belediging en strafbare inbreuk op auteursrecht en portretrecht

 

IEPT20090408, Rb Alkmaar, Baas in Eigen Huis v Zuka

Stichting ontvankelijk voor zover het betreft een verbod dat zich enkel richt tegen het gebruik van objectgegevens van makelaars(kantoren) die bezwaar hebben gemaakt of zullen maken tegen het gebruik van deze gegevens indien en nadat dit bezwaar aan Zuka ter kennis is gebracht. De combinatie van fotografische afbeelding en de daarbij gepresenteerde tekst komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

 

IEPT20090403, Rb Amsterdam, Reebok v Dolcis en Ferro

Slaafse nabootsing Reebok Freestyle Hi Snowflake. Geen auteursrechtelijke bescherming: Reebok heeft voorshands onvoldoen-de tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen

 

IEPT20090403, Rb Amsterdam, Reebok v Bristol en Ferro

Slaafse nabootsing Reebok Freestyle Hi Square. Geen verwarringwekkende nabootsing overige modellen. Geen auteursrechtelijke bescherming: Reebok heeft voorshands onvoldoende tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen

 

IEPT20090401, Rb Den Haag, Colorful Licenses en Oilily v Kruidvat

ex parte verbod auteursrechtinbreuk: Het op de tassen van Kruidvat aangebrachte dessin wekt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen andere totaalindruk dan het dessin van Colorful Licences. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder het Romeinse cijfer V is aangevoerd, is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor Colorful Licences en Oilily zal veroorzaken.

 

IEPT20090326, Rb Alkmaar, Tierlantijn v KS

Slaafse nabootsing: Niet aannemelijk dat onmogelijk was andere lamp op de markt te brengen. Lampen auteursrechtelijk beschermd, maar niet voldoende zekerheid  dat eiser auteursrechthebbende is

 

IEPT20090325, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij

Geschriftenbescherming gegevensverzameling en onrechtmatig overnemen productfoto's: Productfoto's en productbeschrijvingen niet auteursrechtelijk beschermd. Rangschikking gegevensverzameling enigzins oorspronkelijk, maar geen inbreuk. Website is databank, maar niet beschermd wegens ontbreken substantiële investering: een investering in een webwinkel valt niet onder de doelomschrijving van de richtlijn.

 

IEPT20090325, Rb Groningen, VDW International v Bosman - Coin Pusher

Fun City niet auteursrechtelijk beschermd. Geen slaafse nabootsing: Genoemd gat en genoemde overbodige sleufvormen echter op het geheel van deze machines een dermate onbetekenend détail, dat dááraan niet sancties als door eiseressen gewenst kunnen worden verbonden.

 

IEPT20090325, Rb Utrecht, Karel Appel Stichting Oeuvre catalogus

Oeuvre-catalogus maakt inbreuk op auteursrecht. Geen citaatrecht wegens commercieel doel. Geen toelaatbare verveelvoudiging door afbeelding in sterk verkleinde vorm. Verkoopexecptioe niet van toepassing. Uitingsvrijheid niet in het geding: Hoewel het onder omstandigheden mogelijk moet worden geacht dat het algemeen maatschappelijk belang zo zwaar moet wegen dat het auteursrecht daarvoor moet wijken, is daarvan in het onderhavige geval geen sprake. Geen misbruik van recht.

 

IEPT20090325, Rb Amsterdam, Adani v ODMedical

€ 575.000 aan boetes onder vaststellingsovereenkomst verbeurd: Inbreuk merkrechten: Geen geldige reden voor gebruik testrapporten en certificaten. Inbreuk auteursrecht bodyscanner. Misleidende reclame door gebruik van testrapporten, certificaten en afbeeldingen op de CDROM en via de link "SOTER presentation CD" op de website van ODMedical ter ondersteuning van de verkoop van de SOTER RS.

 

IEPT20090318, Rb Den Haag, Crocs v Makro en Cappelli

Geen inbreuk auteursrecht omdat auteursrechtelijk beschermde trekken onvoldoende terugkomen. De 'look and feel' van de Crocs modellen wordt in belangrijke mate bepaald door de uitvoering in flexibele kunststof en de uit één stuk bestaande hoofdstructuur. Naar het oordeel van de rechtbank hangt dit in hoge mate samen met keuzes die zijn gemaakt op het vlak van stijl en techniek. Evenmin inbreuk modelrecht, noch slaafse nabootsing.  

 

IEPT20090312, Rb Amsterdam, Safe T Sleep v Tom's

Sleepwrap auteursrechtelijk beschermd werk. Geen inbreuk wegens andere totaalindruk. Geen slaafse nabootsing, geen ongeoorloofde concurrentie ex-distributeur en gebruik geheime know how niet aannemelijk. Onrechtmatige suggestie van onveiligheid product: geen rectificatie

 

IEPT20090306, Rb Maastricht, Fotostudio A.B.

Bewijsvermoeden auteursrechthebbende art 4. Aw door naamsvermelding fotograaf

 

IEPT20090310, Hof Arnhem, Relatiegeschenken Noord-Nederland v Schuitema

Oost-doosje inbreukmakend op Noord-doosje: Noord-doosje auteursrechtelijk beschermd. Geen gemeenschappelijk auteursrecht: Schuitema heeft weliswaar gegevens aangeleverd, maar niet bijgedragen aan de oorspronkelijke schepping van het werk.Geen overdracht auteursrecht: Uit het enkele feit dat Schuitema RNN heeft be-taald voor het ontwerp, kan een dergelijke overdracht in ieder geval niet worden afgeleid.

 

IEPT20090306, Rb Den Haag, Noordwand v Spits

Oorspronkelijke werken: Noordwand heeft de dessins namelijk ontworpen door uit een veelheid van mogelijke patronen, kleurstellingen en structuren een zestal specifieke combinaties van patroon, kleurstelling en structuur te kiezen. Die keuzes zijn, mede gelet op de context waarin zij zijn gemaakt, te weten het ontwerpen van dessins van behang, te kwalificeren als creatief. Inbreuk aangenomen. Nevenvorderingen afgewezen

 

IEPT20090305, Rb Zwolle, ABK v Ornell

Inbreuk tekst en lay-out brochure en wijnrek: Bij het ontwerpen van een van RVS-plaat gemaakt wijnrek kan de maker wel degelijk andere creatieve keuzes maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de rand en de vorm en grootte van de uitsparingen, waarbij hij zich uiteraard wel kan laten inspireren door een reeds bestaand wijnrek. LBG productnaam en code niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20090304, Rb Haarlem

Invorderen dwangsommen misbruik van recht: Grondslag aan vonnissen en onthoudingsverklaring ontvallen: Uit het Bossche kortgedingvonnis van 17 juni 2008 blijkt dat [A] zijn schetstekening van de Fatboy the Original heeft vervaardigd door simpelweg overtrekken van de foto van de Airbag van [B] in het Finse tijdschrift FRAME van december 1997. Het ontwerp van [A] mist derhalve originaliteit,

 

IEPT20090303, Hof Arnhem, Muziekpiraterij

Bedrijfsmatige inbreuk: 12 maanden gevangenisstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar wegens bedrijfsmatige inbreuk auteursrecht door verspreiding 15.000 illegale kopieën

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Reckitt v Action

Geen inbreuk merkrechten, modelrechten of auteursrechten Cillit Bang en Vanish-verpakkingen. Spoedeisend belang bij verbod; niet bij nevenvorderingen of voorschot schadevergoeding

 

IEPT20090224, Hof Arnhem, Style & Concepts v Bébé-Jou

Auteursrechtlicentie niet verbindend voor rechtsopvolger onder bijzondere titel: bij overdracht onder bijzondere titel van het auteursrecht gaan de contractuele verplichtingen zoals die krachtens de licentieovereenkomst voor E&S 'oud' hebben gegolden niet mee. Niet onaanvaardbaar dat rechthebbende na overdracht  auteursrechten tegen licentienemer inroept. Overdracht debiteuren omvat niet vorderingen ter zake van inbreuk. 

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Carmo v Reich

Geen inbreuk model- of auteursrecht: vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie komen niet voor bescherming in aanmerking. De niet uit de registratie blijkende kenmerken mogen geen rol spelen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Tijdige specificatie proceskosten - 1019h Rv: de onderbouwing en specificatie van kosten, voor zover bekend, moet uiterlijk op de elfde werkdag voor het pleidooi worden ingediend.

 

IEPT20090220, Rb Zutphen, Dejoha v Digicontrol

Rechtsgeldige overdracht auteursrecht door curator: Een verplichting tot overdracht van de auteursrechten op de bewerkte bestanden aan GFR blijkt niet uit de overeenkomst. Dat die auteursrechten zijn overgedragen aan GFR, is evenmin gebleken. Ook verbiedt de overeenkomst overdracht van de auteursrechten op de bewerkte bestanden aan een derde niet. Op de overdracht van het auteursrecht is niet Duits recht, maar Nederlands recht van toepassing.

 

IEPT20090219, HvJEU, LSG v Tele2

Doorgeven persoonsgebonden verkeersgegevens aan particuliere derden voor civielrechtelijke vervolging van inbreuken op het auteursrecht toegestaan. Accesprovider is tussenpersoon

 

IEPT20090219, Rb Roermond, C More v MYP2P

Auteursrecht: Zaak zowel feitelijk als juridisch te complex voor kort geding: 

 

IEPT20090217, Hof Amsterdam, Thuiskopie v IRDA

veroordeling Thuiskopie tot betaling € 1.098.583: Door met IRDA deze vaststellingsovereenkomst te sluiten kan Thuiskopie zich er niet meer met vrucht op beroepen dat IRDA geen volledige kostenverantwoording tot en met 31 december 2003 heeft afgelegd.

 

IEPT20090212, Rb Alkmaar, Sloophout

Oorspronkelijke werken: door een bijzondere wijze van schikking van het gebruikte materiaal met de daarop voorkomende dan wel aangebrachte kleurtinten, het kiezen van zekere productieprocessen en bepaalde hulpstoffen. Inbreuk: Afgewezen ter zake van drie ontwerpen, toegewezen terzake van 1 ontwerp 

 

IEPT20090212, Rb Amsterdam, Cassina v Dimensione

Inbreukmakende verkopen via op Nederland gerichte website: Dimensione biedt haar inbreukmakende meubelmodellen middels haar website, catalogus, direct mailings per post en per email (mede) rechtstreeks te koop in Nederland. Ontoegankelijk maken website voor Nederland bevolen.

 

IEPT20090212, Rb Amsterdam, Cassina v Baraka
Inbreuk auteursrecht aangenomen: Baraka heeft haar betwisting dat sprake is van een auteursrechtinbreuk op het LC2 meubelstuk van Le Corbusier evenwel onvoldoende toegelicht. Geen voorschot schadevergoeding. Matiging proceskosten van € 5.987 naar € 4.000.

 

IEPT20090203, Hof Amsterdam, Voortman v HS Design

Opdrachtgever geldt als ontwerper/maker, behoudens andersluidend beding. Voortman bestrijdt terecht dat, zoals rechtbank heeft overwogen, een dergelijk andersluidend beding kan worden afgeleid uit de brieven van Voortman van 6 maart 1992 en 3 september 1997 en derhalve geacht moet worden tussen partijen te zijn overeengekomen.

 

IEPT20090203, Rb Den Haag, Jems v Hollywood Nails

Auteursrechtinbreuk achterkant verpakkingen, in tegenstelling tot voorkant. Geen spoedeisend belang nevenvorderingen.

 

IEPT20090128, Rb Den Haag, Thuiskopie v Mediadisc

€ 150.000 aan boetes en thuiskopievergoeding verschuldig.

 

IEPT20090127, Rb Almelo, Primeoak Buildings

Auteursrechten niet voldoende aannemelijk: Gedaagde heeft het voorgaande gemotiveerd betwist, daartoe stellende dat hij de foto's zelf heeft gemaakt, de gebouwen op de foto's bovendien zelf heeft ontworpen en ook de gebouwen eigenhandig, samen met zijn partner, heeft gebouwd.

 

IEPT20090122, Rb Den Haag, Eredivisie v MyP2P

Ex parte bevel wegens inbreuk merk- en auteursrechten

 

IEPT20090120, HvJEG, Sony v Falcon

Bescherming fonogrammenproducenten: Fonogrammenproducent, die geen onderdaan van een lid-staat is, geniet bescherming wanneer het betrokken werk of voorwerp op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat als zodanig werd beschermd door de nationale wetgeving van deze lidstaat

 

IEPT20090120, Hof Arnhem, Typisch Enschede v Stichting Beeldrecht

Inbreuk auteursrecht door bank gedurende tien weken in krant te gebruiken als onderdeel van een collage van enkele voor de stad Enschede kenmerkende objecten.

 

IEPT20090107, Rb Haarlem, Stokke v H3 - Tripp Trapp stoel

Inbreuk auteursrecht: Tripp Trapp stoel auteursrechtelijk beschermd ondanks technische aspecten en stijlelementen van de vormgeving. Overeenstemmende totaalindruk. Geen schending persoonlijkheidsrechten.