2011 Auteursrecht

Print this page

IEPT20111227, Hof Den Bosch, Montis

BC alleen toepasselijk buiten land van oorsprong. Minimumbeschermingsduur BC van 25 jaar voor werk van toegepaste kunst: eindigend per 1 januari 2008. Geen door artikel 18 VWEU verboden discriminatie bij ongunstiger behandeling eigen onderdanen door een lid-staat. Land van oorsprong: eerste publicatie: dat Montis de Charly tijdens de genoemde beurs voor het eerst aan het publiek, waaronder de meubelverkopers, heeft aangeboden en dat potentiële afnemers de mogelijkheid hadden de Charly te bestellen en/of te kopen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20111223, Rb Amsterdam, Cozzmoss v Klap

Inbreuk auteursrecht door houden artikel op niet-afgeschermde server. Geen schadevergoeding: inbreuk rechtsvoorganger niet toerekenbaar en daarna directe verwijdering.

 

IEPT20111221, Rb Alkmaar, PB

€ 1.440 schadevergoeding voor foto op website + € 500 advocatenkosten

 

IEPT20111221, Rb Rotterdam, Vosta v Holland MT Groep

Auteursrecht technische tekeningen en productinformatie onvoldoende onderbouwd. Geen geschriftenbescherming: niet bestemd om te worden openbaar gemaakt. Geen databankenrecht wegen ontbreken substantiële investeringen in verzamelen gegevens, in plaats van creëren gegevens.

 

IEPT20111220, Hof Leeuwarden, BNO-voorwaarden

Meerwerk: € 4.935. Geen schade in aanvulling op vergoeding overeengekomen ontwerpwerkzaamheden conform BNO-voorwaarden (inclusief licentie)

 

IEPT20111216, Rb Rotterdam, Concrete v RMG

Interieurontwerp wel, meubelontwerpen niet auteursrechtelijk beschermd: aannemelijk dat voor wat betreft het interieurontwerp van Mazzo als geheel sprake is van een [...] creatieve inspanning van Concrete. Evenwel geldt dit niet voor de afzonderlijke meubelmodellen als de muurbedekkende vakkenkast en de indeling daarvan (...), de hoge bartafels (zie hierna 4.12 sub 6) en de vakkenkast bij de barafscheiding (...), op welke afzonderlijke meubelmodellen concrete auteursrechtelijke bescherming claimt. Geen inbreuk

 

IEPT20111216, Rb Amsterdam, Trouw
€ 400 schadevergoeding: Als onweersproken staat vast dat de website van [gedaagde] een hobbymatig karakter heeft. [ge-daagde]  heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat de website een laag bezoekersaantal kent. Bovendien heeft [gedaagde] de artikelen direct na de sommatiebrief van [eiseres] van de website verwijderd. Gelet op deze omstandigheden, wordt aangenomen dat de artikelen weinig zijn bekeken.

 

IEPT20111216, Rb Den Haag, Vopo v Hertog

Roosterreiniger geen auteursrechtelijk beschermd werk. Geen eigen gezicht Vopo-roosterreinigers op markt: Negeren feit dat Vopo de grootste leverancier is van rooster-/krooshekreinigers terwijl deze markt klein is

 

IEPT20111214, Rb Den Bosch, NWB

Geen spoedeisend belang: Enkel financiële schade die voortbestaan niet in gevaar brengt geen spoedeisend belang; niet aannemelijk gemaakt dat het toestaan van hergebruik van het NWB voor haar onmiddellijk tot onomkeerbare gevolgen zal leiden. Geen schorsing besluit tot onvoorwaardelijk hergebruik Nationaal Wegenbestand: Informatie neergelegd in NWB verkregen in het kader van publieke taak. Verweerder heeft het NWB ook openbaar gemaakt. Niet valt dan ook in te zien dat verweerder niet bevoegd is hergebruik van het NWB toe te staan.

 

IEPT20111214, Rb Arnhem, Troedoor v DTP-Import

Voorshands niet aannemelijk dat IE-rechten en D-Bodhi-collectie niet aan D-Bodhi toekomen. Conservatoir beslag tot afgifte gehandhaafd.

 

IEPT20111213, Hof Amsterdam, Maas v Armada
Geen algemene stizwijgende licentie; enkel stilzwijgende licenties beperkt tot specifieke producties. Licentie onder Flodderformat tot nieuwe verveelvoudigingen gerealsieerde Flodderfilms en Flodder tv-series.

 

IEPT20111213, Hof Den Haag, Slewe v The Groove Garden

BLOOM auteursrechtelijk beschermd werk: creatieve keuzes uit elementen uit vormgevingserfgoed. GG-Pot inbreukmakend: te weinig verschillende totaalindrukken. Modelrecht: Beoordeling ingeschreven model en feitelijk verhandeld model: voor vaststellen aard, bestemming of functie ervan en enkel ter bevestiging van hetgeen uit ingeschreven model blijkt. Model nieuw en eigen karakter: andere algemene indruk dan VAS-ONE.

 

IEPT20111208, Rb Amsterdam, W&K v Modular Lighting

Verbod tot het nemen van rechtsmaatregelen (anti-suit injunction) afgewezen. Inbreuk niet op voorhand evident: Mogelijk is oorspronkelijkheid van Nomad in loop der tijd verwaterd. Nomad aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd werk. Rechtsmacht wegens domiciliekeuze en gestelde loci delicti: Met een gedaagde die in Nederland domicilie heeft gekozen en een eisende partij die stelt dat door gedaagde in Nederland een onrechtmatige daad wordt gepleegd, is de rechtsmacht van de Nederlandse rechter gegeven.

 

IEPT20111207, Rb Haarlem, Masterfile

Inbreuk door professionele partij in beginsel toerekenbaar: In geval van een professionele partij wordt niet snel aangenomen dat de inbreuk niet toegerekend dient te worden. [gedaagde] is een dergelijke professionele partij. Geen bewijs verkrijging als rechtenvrije stock-foto.€ 2.080 gederfde licentievergoedingen; geen boete

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Carodel v Zeeman

Grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter. Auteursrechthebbende te bepalen naar lex originis: Belgisch recht. Werkgevers model- en auteursrecht. Inbreuk Frans en Duits auteursrecht of onrechtmatigheid naar Frans of Duits recht onvoldoende  onderbouwd

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Bodum v Ten Berg

Ontwerp Bodumglazen in belangrijke mate technisch bepaald. Geen inbreuk auteursrecht: Van de door Bodum genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken blijft aldus slechts over de keuze van de vorm van het buiten- en binnenglas. Die keuze wordt in theorie alleen beperkt door de eis dat het binnenglas past in het buitenglas en dat het binnenglas een vorm heeft die geschikt is om een inhoud te bevatten. Keuzevrijheid beperkt [...] omdat vele vormen technisch gecompliceerd zijn en/of leiden tot aanzienlijk hogere productiekosten. Mede om die reden is de door Ten Berg gekozen afwijkende basisvorm van het buitenglas van de Pavinaglazen niet van ondergeschikte betekenis, maar moet worden geoordeeld dat de Ten Berg glazen een andere totaalindruk wekken en dus geen inbreuk maken op dat werk. Schorsing modelrechteisen hangende nietigheidprocedure bij BHIM

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Golden Dream v PBH

Auteursrechtelijk makerschap [X] onvoldoende onderbouwd: eerdere verkoop voor december 2008 in Gemeenschap. Ontbreken modelrechtelijke nieuwheid per februari 2009

 

IEPT20111206, Rb Den Haag, New Steps v Schuurman

Chopper auteursrechtelijk beschermd: Tot de subjectieve elementen die daaraan bijdragen rekent de voorzieningenrechter met name de (verhoudingen van de) botte (brede) enigszins platte neus met apart neusstuk met aan weerszijden niet doorlopende stiksels, en een tot over de wreef doorlopende schacht alsmede de twee overlappende hielstukken. Geen inbreuk: overeenkomsten onvoldoende om het totaalbeeld te bepalen - niet dezelfde totaalindruk.

 

IEPT20111206, Rb Den Haag, BREIN v Techno Design

Bevel hosting provider om identificerende gegevens inbreuk auteursrecht te verschaffen: voorshands  geoordeeld dat op Techno Design een op maatschappelijke zorgvuldigheidnormen  gebaseerde rechtsplicht rust om identificerende gegevens betreffende de verantwoordelijken  te verstrekken aan BREIN.

 

IEPT20111205, Rb Den Haag, SMI v IBC

Rate cards en programmamaterialen auteursrechtelijk beschermd. Gebruik vertrouwelijke informatie: letterlijke overname niet openbaar toegankelijke rate cards. Werkgeversaansprakelijkheid voor schending geheimhoudingsverplichting. Geen inbreuk databankenrechten: geen herhaald en systematisch opvragen/hergebruik niet-substantiële delen databank

 

IEPT20111201, HvJEU, Painer v Standard cs

Samenhangende vorderingen: gevaar voor onverenigbare beslissingen. Oorspronkelijkheid en beschermingsomvang werk: portretfoto: dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits – hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan – een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt. Persuitgever mag als regel niet op eigen initiatief een auteursrechtelijk werk gebruiken voor openbare veiligheid. Citaatrecht: (i) niet vereist dat artikel waarin geciteerd wordt auteursrechtelijk beschermd is; (ii) bronvermelding geciteerd werk vereist.

 

IEPT20111130, Rb Amsterdam, Pearson
Geen databankenrecht: substantiële investeringen in verkrijging, controle of presentatie van normgegevens onvoldoende onderbouwd. Auteursrecht: Bewijsopdracht dat dat op de normtabellen met normgegevens alsmede op de vragen en antwoorden van de VLGT auteursrecht rust

 

IEPT20111124, HvJEU, Scarlet v SABAM

Ongeoorloofd bevel tot preventief peer-to-peer filter internetprovider: rechterlijk bevel tot invoering van het litigieuze filtersysteem is dan ook strijdig met het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen de be-scherming van het intellectueleeigendomsrecht, dat houders van auteursrechten ten goede komt, en de vrijheid van ondernemerschap, die operatoren zoals internetproviders genieten.

 

IEPT20111124, HvJEU, UCMR – ADA v Circus Globus

”Mededeling aan publiek”:  publiek dat niet aanwezig is op plaats waar mededeling wordt gedaan – geen direct fysiek contact.

 

IEPT20111123, Rb Amsterdam, Cozzmoss

€ 1.591 schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk op website

 

IEPT20111123, Rb Breda, VHS v VGM 
Geen auteursrechtelijke bescherming ManiRail: De tekeningen en modellen die ten behoeve van de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt, zijn gemaakt met het oog op de realisatie van een technisch effect ten aanzien van die “Manitou” verreiker. Geen Slaafse nabootsing. Onnodige verwarring niet gesteld; technische producten: Het behoort de concurrentie namelijk vrij te staan de desbetreffende techniek, die niet is geoctrooieerd, in volle omvang toe te passen en te leveren aan afnemers.

 

IEPT20111122, Hof Amsterdam, Dyson v Royal Appliance

Ontwerp Dyson auteursrechtelijk beschermd. Geen (zeer) ruime beschermingsomvang bij gebruiksvoorwerpen: Een gebruiksvoorwerp als het onderhavige heeft immers veel kenmerken die (hoe vernieuwend ook) door de gebruiksbestemming daarvan zijn bepaald; het moet derden in beginsel vrijstaan om dergelijke kenmerken (de zogenoemde objectieve trekken van het ontwerp), ook in combinatie, in eigen producten met een gelijksoortige functie te verwerken. Geen (sterk) overeenstemmende totaalindruk. Geen onrechtmatige nabootsing

 

IEPT20111122, Hof Amsterdam, VEVAM v NL Film & TV

Geen ongeoorloofde uitlokking of bevordering wanprestatie: Niet gezegd kan worden dat het NL Film & TV in zijn algemeenheid niet vrij zou staan slechts met die regisseurs te contracteren, die bereid en in staat zijn meerbedoelde rechten aan haar over te dragen. Exclusieve bevoegdheid Hof Den Haag inzake onredelijk bezwarende algemene voorwaarden

 

IEPT20111121, Rb Arnhem, Foto op website

€ 750 Schadevergoeding gebruik 3 foto’s op website. Geen citaat: geen beoordeling en geen naamsvermelding. Geen verminking: geen nadeel aan goede naam.

 

IEPT20111116, Rb Utrecht, Cozzmoss v Anbo

€ 1.883 Schadevergoeding: op basis van hergebruiksvergoeding Volkskrant van € 0,36 per woord; algemene voorwaarden NVJ niet van betekenis

 

IEPT20111116, Rb Alkmaar, Dobla v Chocolate King
Incident: door kantonrechter verwezen naar meervoudige kamer rechtbank: Echter, de kantonrechter is met eiseressen van oordeel dat de zaak ongeschikt is voor de behandeling en beslissing door één rechter, zodat hij de zaak op grond van art. 98 Rv jo art. 15 lid 2 Rv en art. 71 lid 1 Rv zal verwijzen naar een meervoudige kamer van de sector civiel van deze rechtbank

 

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl

Ongeoorloofde nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing. Figuren geen personage-werken. Geen ‘eigen gebruik’ artikel 16 Aw bij vervaardiging met indirect commercieel oogmerk of openbaarmaking. Ongeloofwaardig dat niet [Y] maar [G] werken heeft vervaardigd; bewijsaanbod gepasseerd.

 

IEPT20111115, Rb Amsterdam, Next Team v Kawasaki

Communautair auteursrecht – lex protectionis. Toepassing kleur lime-groen in streepvorm in Next Team Retail Identity nog net een auteursrechtelijk beschermd werk. Misbruik van recht; beroep op auteursrecht tegenover Kawasaki in strijd met redelijkheid en billijkheid.

 

IEPT20111114, Rb Den Haag, Thuiskopie v Q-Supply

Verstekvonnis: verbod blanco informatiedragers in Nederland te importeren en/ of vanuit het buitenland aan in Ne-derland wonende en/of gevestigde afnemers te ver-kopen zonder daarover opgave te doen aan eiseres en/ of zonder de verschuldigde thuiskopievergoeding aan eiseres te betalen op verbeurte van een dwangsom van € 250

 

IEPT20111111, Rb Almelo, Friends v Savon

Geen gerechtvaardigde vrees voor inbreuk auteursrecht

 

IEPT20111111, Rb Arnhem, Wijchens Weekblad

Toerekenbare inbreuk auteursrecht foto. Schade € 300

 

IEPT20111109, Rb Zutphen, Cozzmoss v Pensioen Consultancy

€ 2.568 schadevergoeding inbreuk auteursrecht: Tweemaal economische waarde van € 1.114 wegens verlies exclusiviteit plus € 339 administratiekosten voor vaststelling schade

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, KNMP v ID/farma

Geen stilzwijgende duurlicentie. Geldige beëindiging G-standaard licentie. Onrechtmatige executie kort geding vonnis. Inbreukmakend fungeren als “doorgeefluik”.

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Act One v Invisible

Geen auteursrecht “hand through body routine”. "Head drop routine" auteursrechtelijk beschermd: hoewel deze elementen wellicht ieder voor zich al bekend waren respectievelijk enigszins triviaal overkomen, is voorshands voldoende aannemelijk dat het totaalbeeld van de routine wordt bepaald door een eigen verhaal van de maker en daarmee van creatieve keuzes die leiden tot het persoonlijk stempel van die maker. De routine van de ‘head drop’ komt derhalve voor auteursrechtelijke be-scherming in aanmerking. Wereldwijd verbod auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Behandeling techniek kostuum achter gesloten deuren.

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Verachtert v Tribus

Geen inbreuk octrooi: kenmerkende maatregelen ontbreken. Ter zitting gedaan beroep op equivalentie verworpen. Betaaltafel auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20111104, Rb Amsterdam, NSE v Brein

Geen schorsing executie vonnis 28 september 2011 op basis van Premier League-arrest: andere feitelijke situatie. Vonnis geen juridische misslag wegens L'Oréal/eBay-arrest

 

IEPT20111103, Rb Rotterdam, Dakopbouw

Schending auteursrecht geen evident privaatrechtelijke belemmering voor ontheffing bouwplan.

 

IEPT20111102, Rb Den Haag, Real Networks

Openbaarmaking is voor publiek toegankelijk maken of distributie onder publiek. Geen openbaarmaking: programma al voor publiek toegankelijk op website en niet pas door link toegankelijk geworden. Geen distributiehandeling: feitelijk werd niet gedownload van een server van [X] maar van een server van Freenet.  [X] geen tussenpersoon – artikel 26d Aw. Geen onrechtmatig structureel doelbewust faciliteren van inbreuk makend downloaden software

 

IEPT20111102, Rb Amsterdam, Huurteam

[A] rechthebbende Huurteam-website als maker en domeinnaam: Hoofdregel van auteursrecht is dat wie de (in dit geval) website maakt, de rechten heeft. Partijen zijn het erover eens dat de website huurteam.com door [A] is gemaakt, dus hij heeft daarop in beginsel de rechten. Dat [A] daarvoor facturen heeft verstuurd naar het Huurteam, welke facturen door het Huurteam zijn betaald, doet hier (op grond van het au-teursrecht) niet aan af. Geen onrechtmatige exploitatie Huurteam-website door [A]

 

IEPT20111102, Rb Den Haag, Alcomij v KG Systems

Geen overeenstemmende totaalindrukken: Veronderstellenderwijs tot uitgangspunt nemend dat het hoekstuk van Alcomij auteursrechtelijk beschermd is, is naar voorlopig oordeel geen sprake van een voldoende overeenstemmende totaalindruk, gelet op de beschermde trekken en waarbij in acht is genomen dat de vormgevingsvrijheid voor de producten in kwestie in aanzienlijke mate door functionele vereisten wordt beperkt. De voorzieningenrechter constateert met KG Systems een aanzienlijk aantal in het oog springende verschillen. Geen ander oordeel op grond van modelrecht of slaafse nabootsing.

 

IEPT20111102, Rb Almelo, Discovery v Cogas
Uitleg overeenkomst: gekoppelde analoge en digitale doorgifte: aannemelijk dat Discovery de toestemming voor digitale doorgifte heeft gegeven onder de voorwaarde van voortzetting van analoge doorgifte van Animal Planet en dat de continuering van de analoge doorgifte een essentieel element vormde van haar overeenkomst met Cogas. Opzegging wegens tekortkoming in analoge doorgifte

 

IEPT20111031, Rb Arnhem, Omroep Gelderland.

Verminking foto’s door inzoomen. € 5.228 schade conform Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie en de richtprijzen Nederlandse prijzen Vakfotografie.

 

IEPT20111028, HR, MAG v Edco

Bewijslast auteursrechtelijke reciprociteitsteits art. 2(7) Berner Conventie rust op partij die auteursrechtelijke bescherming claimt. Bewijsoordeel in andere zaak ontheft Hof niet van zelfstandige beoordeling. Nietigheid merk kan als verweer worden ingeroepen, geen nietigheidsvordering vereist. Geen restrictieve toepassing artikel 14(8) BTMW. Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

 

IEPT20111026, Rb Roermond, Kamp v Twico

”Fietsplus” geen auteursrechtelijk beschermd werk: combinatie bestaande woorden. Inbreuk auteursrecht door gebruik Fietsplus-logo op winkelpui. Merkinbreuk: gebruik gelijk teken voor dezelfde waren


IEPT20111026, Rb Zwolle Bi-Wear v Culinaire Makelaar

Bi-Wear collectie geen auteursrechtelijk werk; individuele beoordeling 22 kledingstukken. Beschermde ontwerpen: eigen invulling bekende vorm- en stijlelementen. Niet beschermde functionele ontwerpen. Inbreuk: dat de totaalindrukken van de kleding van Bi-Wear en van de kleding van De Culinaire Makelaar zo weinig van elkaar verschillen dat de kleding van De Culinaire Makelaar niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. SLAAFSE NABOOTSING: Eigen plaats in de markt onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20111026, Rb Amsterdam, EIG v ABN AMRO

Inbreukmakende digitale verveelvoudiging van nieuwsbrieven. Amerikaans recht toepasselijk op abonnementen: kenmerkende prestatie is opstellen en leveren nieuwsbrieven. Schadevergoeding US$ 1.197,84 op basis van abonnementen voor 12 collega’s.

 

IEPT20101025, HvJEU, eDate Advertising en MGN

Gerecht van plaats van vestiging c.q. centrum van belangen uitgever bij internet publicatie volledig bevoegd inzake volledige schade. Gerecht van plaats van toegang tot internet publicatie enkel bevoegd voor schade veroorzaakt op grondgebied lidstaat. Dienstverlening informatiemaatschappij: waarborg dat verlener niet wordt onderworpen aan strengere eisen dan in staat van vestiging.

 

IEPT20111025, Rb Den Haag, Lego v Banbao

Standaardisatiebehoefte aangenomen. Nodeloos verwarringsgevaar door het aanbieden van naam- en tekenloze bouwstenen die wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg gelijk zijn aan de bouwstenen van Lego. Evenzo ter zake van overige elementen. Stelselmatig nabootsen productlijn niet onrechtmatig. Auteursrechtinbreuk op Lego mini-figuur, aankleding en gezichtjes  en Duplo-figuur en verpakkingen.

 

IEPT20111019, Rb Leeuwarden, Janssen v Stichting Pantera

€ 500 schadevergoeding voor de inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van fotograaf

 

IEPT20111019, Rb Den Haag, Thuiskopie v De Staat

Besluiten tot bevriezing stelsel thuiskopievergoeding niet onrechtmatig. telsel thuiskopievergoeding niet in strijd met richtlijn: Gezien de ruime beleidsvrijheid die de richtlijn de lidstaten geeft bij de vorm, de wijze van financiering en inning en het niveau van de compensatie kan niet snel worden geoordeeld dat de compensatie niet als billijk kan worden aangemerkt.

 

IEPT20111018, Hof Arnhem, Culinaire Makelaar v Bi-Wear Werkgeversauteursrecht artikel 7 Aw aannemelijk: Daarbij gaat het hof, met partijen, er vanuit dat het begrip dienstverband als bedoeld in artikel 7 Auteurswet in beginsel samenvalt met het criterium voor een arbeidsovereenkomst volgens artikel 7:610 BW. Dat veronderstelt, naast arbeid en loon, een gezagsverhouding.

 

IEPT20111017, Rb Den Haag, Zumba Fitness

Nederlandse rechter bevoegd ter zake van inbreuk, ondanks in overeenkomst aangewezen bevoegde Amerikaanse rechter. Inbreukmakend gebruik handelsnaam Zumba Fitness. Merkinbreuk door gebruik teken “zumba” in domeinnaam. Verbod op inbreuk auteursrecht onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20111013, HvJEU, Airfield & Canal Digitaal v Sabam & Agicoa

Indirecte en directe doorgifte TV-programma’s: één ondeelbare mededeling aan het publiek, kan separate toestemming nodig hebben. Toestemming voor aanbieder satellietpakket vereist – nieuw publiek

 

IEPT20111012, Rb Utrecht, Rubik v Out Of The Blue

Basisvorm Rubik’s kubus niet auteursrechtelijk beschermd: naar voorlopig oordeel van de voorzieningen-rechter is in de keuze van Rubik voor de kubus als hoofdvorm en de splitsing daarvan in 26 (schijnbaar 27) kleinere kubussen (zie onder 4.7 sub a. en b.) geen creatieve keuze van Rubik te ontdekken.

 

IEPT20111012, Rb Den Haag, Livius v Fewmore

Onrechtmatig niet ter beschikking stellen content website, ook niet nadat zulks bij vonnis van 25 juni 2008 aan Fewmore was bevolen. Schadestaat inzake causaal verband en schade door niet ter beschikking stellen content website.

 

IEPT20111012, Rb Den Haag, Ikio v Hand

Afbreken onderhandelingen: geen gerechtvaardigd vertrouwen dat overeenkomst tot stand zou komen. Geen schending geheimhoudingsverplichting: informatie al bekend bij Hand. Inbreuk auteursrecht onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20111011, Hof ‘s-Gravenhage, Cassina v Van Roon

Toerekenbare inbreuk designklassieker. Gederfde winst Cassina: € 2.478. Reputatieschade et bono begroot op: € 1.000

 

IEPT20111005, Rb Almelo, Slagharen

Onrechtmatig handelen ICT-functionaris/systeembeheerder  ter zake van vertrouwelijke informatie. Exhibitie: belang Slagharen bij inzage inbeslagge-nomen gegevens. Gevraagde inzage duidelijk, concreet en specifiek genoeg

 

IEPT20111004, HvJEU, Premier League

Verbod invoer of gebruik buitenlandse decodeerapparatuur niet toegestaan ook bij valselijk voor commerciële doeleinden verkregen apparatuur: dat artikel 56 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat die de invoer, de verkoop en het gebruik in die staat verbiedt van buitenlandse decodeerapparatuur waarmee toegang kan worden verkregen tot een gecodeerde satellietomroepdienst uit een andere lidstaat die door de regeling van eerstgenoemde staat beschermd materiaal bevat. Contractsbepaling met verbod op aanbieden decodeerapparatuur voor gebruik buiten grondgebied niet toegestaan. IE-bescherming sportwedstrijden naar nationaal recht mogelijk.

 

IEPT20110929, Rb Den Haag, Feestartiesten

Inbreuk auteursrecht; € 960,00 schadevergoeding: M heeft erkend, althans onvoldoende weersproken, dat hij de foto zonder toestemming van L op de webpagina feestartiesten.eu heeft geplaatst. Dit levert een inbreuk op het aan L toebehorende auteursrecht op.

 

IEPT20110928, Rb Amsterdam, Brein v NSE

Ruime uitleg verveelvoudigingsbegrip en openbaarmakingsbegrip. Geen reproducties van voorbijgaande aard op spoolservers. Geen openbaarmaking bij synchronisatie – geen nieuw publiek. Openbaarmaking door beschikbaar stellen aan gebruikers vanaf de spoolservers. Openbaarmaking door beschikbaar stellen aan gebruikers in het kader van het synchronisatieproces. Brein niet gerechtigd tot collectieve actie tot schadeplichtigheidsverklaring tegenover individuen

 

IEPT20110928, Rb Leeuwarden, Januskachels

Geen inbreuk door gebruik Janus-domeinnamen ter aanduiding van kachels. Niet-exclusieve licenties tot gebruik Janus -naam en beeldmerk. Inbreukmakend gebruik van Janus-tekens: Janus® scheve hoek, Janus®rond, doorkijk Janus®, hang Janus®, inbouw Janus®, Janus® mini, Janus® middel, Janus® met schuine hoek, Janus® inzet, Janus ® doorkijk, Janus® vrij hangend model.Geen overdracht merken- en auteursrechten bij gebreke akte.

 

IEPT20110928, Rb Den Haag, Thuiskopie

Thuiskopieheffing: € 949.820. Thuiskopieregeling niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM: geen buitensporige last:

 

IEPT20110926, Rb Den Haag, Multi Tasking Beheer v Informa

Inzage in bewijsbeslag genomen documentatie door onafhankelijke accountant. Hernieuwde vordering tot inzage ontvankelijk: nieuw feit. Herhaaldelijk Ongeautoriseerd verstrekken software is grove tekortkoming. Rechthebbendebepaling in Distributieovereenkomst ook van toepassing op updates en upgrades software.

 

IEPT20110923, Rb Amsterdam, CCCP v Talpa
Draadstaal: inbreuk auteursrecht door oorspronkelijke makers: De stelling dat Van de Ven de typetjes heeft be-dacht en samen met Van Koningsbrugge verder heeft uitgewerkt is onvoldoende om aan te nemen dat Talpa geen inbreuk maakt op de auteursrechten van CCCP.

 

IEPT20110921, Rb Amsterdam, Talpa v Endemol

Geen restrictieve uitleg overeengekomen rechten op format: mede gelet op het feit dat niet betwist is dat formats geen vaststaande, maar dynamische grootheden zijn, dat ervan moet worden uitgegaan dat niet alleen de rechten op het DITDformat ten tijde van de SA, maar ook de rechten op toekomstige bewerkingen daarvan bij Talpa zijn gebleven. Wezenlijke kenmerken format overgenomen.

 

IEPT20110920, Rb Zwolle, BCM Academy

Geen werkgeversauteursrecht: [gedaagde] was werkzaam in de functie van Principal Educational Services; verantwoordelijk was voor training en opleiding en dat [gedaagde] daarnaast consultancywerkzaamheden verrichtte. niet aannemelijk dat het vervaardigen van teksten voor een pocketboek tot de functie van [gedaagde] behoorde.Geen overtreding relatiebeding; Bij vaststellingsovereenkomst beperkt tot werkzaamheden als trainer niet als manager

 

IEPT20110914, Rb Breda, Cozzmoss v Weblication

Inbreuk auteursrecht:  Geen persexceptie: De website van [gedaagde] heeft niet als hoofddoel het brengen van dagelijks nieuws op diverse onderwerpen, maar is, naar eigen zeggen, een platform voor reizigers. Schadevergoeding: € 360 plus € 78,50 administratiekosten.

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Crocs

Overeenstemmende totaalindruk onvoldoende onderbouwd met overgelegd fotomateriaal. Volledige proceskosten art 1019h Rv omvatten kosten wrakingsprocedure.

 

IEPT20110913, Hof Den Bosch, Johnny Hoes

geen verplichting de Oude Catalogus af te geven aan [Y.] BV: Geen lastgeving en geen economische eigendom 

 

IEPT20110913, Hof Amsterdam, Bruna v Punt.nl

Toelaatbare parodieën: Parodie-exceptie: met behoud van de voor een parodie noodzakelijke herkenbaarheid van het origineel, voldoende afstand tot het origineel genomen om de parodie niet als een klakkeloze kopie aan te merken. Ten aanzien van de kennelijk humoristische en ironiserende bedoeling van de parodie geldt ook hier, dat niet nodig is dat iedereen erom kan lachen. Geen schending persoonslijkheidsrechten:  Geslaagd beroep op parodie-exceptie sluit beroep op persoonlijkheidsrechten uit. Geen merkinbreuk ter zake van “ander gebruik” artikel 2.20(1)(d) BVIE: Toelaatbare parodieën.

 

IEPT20110908, Rb Amsterdam, Emryss

Beoordeling feiten en omstandigheden voor ontbinding overeenkomst leent zich niet voor kort geding. Ordemaatregel: [V] toegestaan het boek Plants bij een andere uitgeverij uit te geven.

 

IEPT20110907, Rb Den Haag, General Biscuits v Hoppe

Merkinbreuk: verwarringwekkend overeenstemmende visuele impact.
 Marktonderzoek niet concludent: ontbreken controlegroep inzake stimulus voor uitfilteren marktleiderseffect. Grensoverschrijdend inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan belang

 

IEPT20110906, Rb Amsterdam, Cassina v Superfurniture

Openbaar maken: aanbieden door Superfurniture in Nederland: De inbreukmakende modellen worden immers aangeboden in de catalogus van Super Studio (die in de showroom wordt verstrekt) en op de website superestudio.com, welke in de Nederlandse taal te bezoeken is, en waarop modellen kunnen worden besteld door te bellen naar het telefoonnummer van Superfumiture in Nederland (Amsterdam).

 

IEPT20110905, Rb Den Bosch, Goossens v Arco

Graphic tafel auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk: overeenstemmende totaalindruk. Niet bestaande BV in verzoekschrift:geen consequenties verbinden aan het feit dat in het verzoekschrift en de beschikking een niet bestaande B.V. als gerekestreerde genoemd staat

 

IEPT20110901, Rb Breda, Benstout v Dreamgirl

Geen overtreding vonnis: Naar voorlopig oordeel van de voorzieningen-rechter kan het opgeslagen houden van de foto’s op een server die niet zonder meer voor het publiek toegankelijk is, niet worden aangemerkt als een overtreding van het vonnis van 27 juni 2011.

 

IEPT20110901, Rb Amsterdam, DeLex v Boek9

Delex rechthebbende op website en sponsorgelden Boek9. Delex rechthebbende op databank archief Boek9: geen spin off van dagelijkse berichtgeving. Vernietiging gekopieerde databank Boek9. Auteursrecht op berichten bij individuele maker: geen werkgeversauteursrecht en geen openbaarmaking als afkomstig van Delex. Verbod overnemen elkaars berichten: geen nieuwsberichtenexceptie.

 

IEPT20110831, Rb Maastricht, CBS v RBL en Gemeente
Bewijsopdracht levering auteursrecht bij akte. Vormgeving Acqui abri auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk Evoshell

 

IEPT20110831, Rb Den Haag, Deltex v Jade

Ontwerp kussen auteursrechtelijk beschermd: Het ontwerp van het kussen als geheel is wel aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk, in het bijzonder door de afbeelding van de gezichten. Geen inbreuk ontwerp kussen: geen afbeelding gezichten. Vorm kussen  en stiksel fungeert niet als herkomstaanduiding. Enkel begripsmatige overeenstemming beeldmerken onvoldoende voor verwarringsgevaar

 

IEPT20110826, Rb Arnhem, Heijboer v Fanahave

Licentie architect ter zake van schaalmodellen mogelijk. Stadion auteursrechtelijk beschermd. Inbreukmakend miniatuurmodel: Wanneer het stadion en het miniatuurmodel met elkaar worden vergeleken, leidt deze vergelijking naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter tot de conclusie dat het miniatuurmodel van Fanahave in het geheel genomen sterk overeenstemt met het stadion. Alle hiervoor genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken van het stadion zijn terug te vinden in het miniatuurmodel van Fanahave.

 

IEPT20110825, Rb Den Haag, Qoncepts v Mercurius

Auteursrecht [P] onvoldoende gemotiveerd betwist. Inbreuk auteursrecht en modelrecht aannemelijk: moet voorshands met Qoncepts worden geoordeeld dat, ondanks de door Mercurius genoemde verschillen, sprake zou zijn van inbreuk indien Mercurius nieuwe schepen zou bouwen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller. Gestelde partiële ontbinding licentie onevenredig: Die ontbinding komt er namelijk op neer dat alle verplichtingen van Mercurius vervallen, maar de prestatie van Qoncepts, de licentieverschaffing, blijft bestaan

 

IEPT20110825, Rb Breda, Australian Gold v Thoba

Merkenrecht: Geen toestemming gebruik merk Australian Gold als domeinnaam. Auteursrecht: Thoba logo inbreukmakende bewerking Australian Gold logo

 

IEPT20110824, Rb Amsterdam, Gillissen
Openbaarmaking foto door in staat te stellen kennis te nemen van foto via “inline” link naar server van [naam dagblad].Inbreuk wegens ontoereikende licentie dagblad.

 

IEPT20110824, Rb Amsterdam, Overname foto op website

€ 200 licentievergoeding: in staat stellen tot kennisnemen artikel met fotot via website is openbaarmaken. Geen citaatrecht.

 

IEPT20110824, Rb Utrecht, Cozzmoss v Alliance Experts

Schadevergoeding voor hergebruik krantenartikelen conform voor hergebruik gevraagde vergoedingen. Geen hogere vergoeding dan hergebruikstarief.

 

IEPT20110824, Rechtbank Rotterdam, FXP-Board

3 maanden gevangenisstraf: deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk hacken en uitwisselen auteursrechtelijk beschermde werken (FXP-board)

 

IEPT20110818, Rb Amsterdam, Mietzeb v Frozz
MIETZEB auteursrechthebbende, geen leiding en toezicht K. Geen modelrecht illustratie: geen sprake een werk dat vatbaar is voor een modelrècht. Het gaat hier om illustraties die dienen ter ondersteuning van de verkoop van yoghurtijs en die kunnen niet worden aangemerkt als een weergave van het uiterlijk van een product van industriële vormgeving. € 1.000 voorschot gebruiksvergoeding per winkel.

 

IEPT20110817, Rb Haarlem, Noordhoff
Antwoordenboeken auteursrechtelijk beschermd: Ook de wijze waarop de makers de specifieke uitwerkingen van de antwoorden in de antwoordenboeken hebben vastgelegd, berust op creatieve keuzes. Openbaarmaking door plaatsing op server.

 

IEPT20110817, Rb Amsterdam, Cozzmoss

Kranten rechthebbende ex artikel 7 en artikel 8 Aw. Geen persexceptie (art. 15 Aw) voor website: genereren nieuws niet als doel

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Crocs v Sieraden

Overeenstemming FROG’S met bekend merk CROCS. Non-discriminatie auteursrechtelijke bescherming voor werken met EU-land als land van oorsprong. Auteursrechtelijke bescherming markante basisvorm Aqua Clog, in afwijking van hetgeen – op basis van andere stellingen en stukken – aangenomen in de zaak Crocs / Makro-Capelli. Deels inbreuk, deel geen inbreuk op auteursrecht Aqua Clog. Samenloop: tevens slaafse nabootsing. Schoen 4.6 geen auteursrechtinbreuk, maar wel slaafse nabootsing. Geen inbreuk op modelrecht model Mary Jane

 

IEPT20110815, Rb Rotterdam, Teachers Channel v XXL

Mede-auteursrechthebbende zijn  Teachers Chanel op broncodes staat onvoldoende vast. Mogelijk dat een nadere deskundigenbericht tot een ander oordeel zal leiden, maar het is aan Teachers Channel c.s. om binnen dit kort geding haar stellingen aannemelijk te maken.

 

IEPT20110803, Rb Amsterdam, Fan Media v Herselman

Voorwaardelijke overdracht bij voorbaat auteursrecht: Zoals aangevoerd door Herselman en onvoldoende betwist door L, blijkt uit deze bepaling dat de auteursrechten op voorhand zijn overgedragen omdat ervan uit wordt gegaan dat dit automatisch het geval zal zijn vanaf het moment dat de content is geproduceerd en uitgezonden. Een dergelijke overdracht van toekomstige auteursrechten is mogelijk nu volstrekt duidelijk is om welke afleveringen het gaat. Bovendien is niet betwist dat dit in deze branche gebruikelijk is.

 

IEPT20110803, Rb Alkmaar, Silk Screen

Toerekenbare inbreuk auteursrecht: Geen gerechtvaardigd vermoeden dat uitgever auteursrechthebbende is. Materiële schade geschat op € 2.500. Geen immateriële schade auteur: Nu [eiser]] zich op het standpunt heeft gesteld dat zijn naam ontbrak, kan niet worden volgehouden dat [eiser]] door de typefouten in zijn eer en goede naam is aangetast.

 

IEPT20110802, Rb Utrecht, Cher v UIM

Exhibitieplicht: Rechtmatig belang bij inzage in administratie voor vaststelling royalties: Het belang van Cher om inzage te verkrijgen in de in Schedule A genoemde bescheiden is gelegen in de mogelijkheid om haar stelling dat zij jegens Incorporated nog aanspraak kan maken op royalties kan staven. Niet slechts directe rechtsbetrekkingen tussen partijen zelf. Bepaalde bescheiden: specifieke documenten benoemen en aanwijzen.

 

IEPT20110726, Hof Den Bosch, Search v Aquatest

Proceskosten ten onrechte gecompenseerd: hof is van oordeel dat in deze zaak sprake is geweest van een flagrante auteursrechtinbreuk zodat Search terecht haar hoofdvorderingen in eerste aanleg heeft ingesteld. Toewijzing van de hoofdvorderingen van Search leidt er naar het oordeel van het hof toe dat Aquatest in eerste aanleg beschouwd dient te worden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Spoedeisend belang bij opgave om inbreuken te voorkomen. Geen spoedeisend belang bij schadebegroting.

 

IEPT20110726, Hof Leeuwarden, NDP v Provincie Flevoland
Knipselkranten: Auteursrechtvoorbehoud art. 15(1) Aw ook mogelijk bij nieuwsberichten en gemengde berichten. Nieuwsartikelen auteursrechtelijk beschermd.

 

IEPT20110726, Rb Amsterdam, Buma Stemra v Target Media

Inbreuk: geen toestemming voor beltonen online: Uit de bepaling dat zal worden onderhandeld kan, anders dan door Target Media c.s. betoogd, in ieder geval geen toestemming worden afgeleid. Dat Buma/Stemra voorschotnota's voor het gebruik van de muziekrechten aan Target Media heeft gezonden maakt dat niet anders. 

 

IEPT20110721, Rb Amsterdam, More-in v DPA

Bevel gebruik website te staken, tenzij € 4.000 aan ontwerpkosten wordt betaald. Inbreuk aangenomen: overeenstemmende totaalindruk: een van de hiervoor genoemde elementen (1 tot en met 7) komt voor in de oude website, noch in het ontwerp van K , met uitzondering van de verdeling van het middelste deel van de pagina in drie kolommen en een brede balk aan de bovenkant van de pagina. More-in Ontwerp DPA-website auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20110720, Rb Den Haag, Thane v Robba

Wel verwarringsgevaar “Slim-‘n-Lift-merk en teken “Slim ’n Lift Supreme Body Suit”. Geen verwarringsgevaar “Slim-‘n-Lift-merk en teken “Slim & Lift Supreme Body Suit”. Geen inbreuk te kwader trouw ondanks bewust profiteren van merk. Productfoto auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20110720, Rb Dordrecht, Cozzmoss v BVFP

Geen persexceptie: website geen persfunctie maar voornamelijk archief. Geen citeren in overeenstemming imet hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is. Krantenartikelen uit Volkkrant, Trouw, NRC en Cobouw auteursrechtelijk beschermd. Bewijsopdracht mondelinge toestemming 2002. Schadebegroting op basis van gehanteerde tarieven. Geen boete.

 

IEPT20110719, Hof Den Haag, KSI

€ 53.492 schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk lampen. 50% toerekening verkopen aan verwarringwekkende nummering. Winstbegroting € 33.400: 30% directe variabele kosten

 

IEPT20110714, Rb Amsterdam, Westermoskee

Verbod ontwerp voor Westermoskee te realiseren of aan te tasten

 

IEPT20110713, Rb Den Haag, Aerodata v Mzoem

Inbreuk auteursrecht luchtfoto's Aerodata. € 20.404 schadevergoeding: gederfde licentievergoeding en ontbreken naamsvermelding. Niet gebleken dat gebruik in folders is toegestaan onder Google Pro Earth licentie. Nederlands recht van toepassing op handelingen in Nederland.

 

IEPT20110713, Rb Amsterdam, Kerstkaartfoto’s VU

Recht op naamsvermelding natuurlijke maker bij fictief makerschap. € 2.160 schadevergoeding voor opname 36 kerstkaartfoto's in VU Beeldbank zonder licentie en zonder naamsvermelding. Of de foto's veel zijn bekeken en/ of zijn gebruikt acht de rechtbank niet relevant. Bij het aangaan van een licentieovereenkomst voor opname in een beeldbank is de omvang van het gebruik dat van de foto's zal worden gemaakt immers niet bekend.

 

IEPT20110712, Rb Den Haag, Kamernet v Kamerenzo

Broncode website auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk auteursrecht broncode, ontlening: Voorop staat dat voorshands moet worden aangenomen dat bij het schrijven van de broncode van de website van Kamerenzo gebruik is gemaakt van de broncode van de website van Kamernet. Kamernet heeft in dit verband – onweersproken – aangevoerd dat zeer grote delen van haar broncode terugkomen in de broncode van Kamerenzo, waaronder zelfs delen die geen actieve functie hebben op de website van Kamerenzo.

 

IEPT20110711, Rb Den Haag, VGB v eBenefits

Overdracht auteursrecht software evident: dat, gelet op de aard en inhoud van de overeenkomst van over-dracht en de gekozen bewoordingen dat zowel RBH als eBenefits met de overeenkomst beoogden het auteursrecht op de Software aan RBH over te dragen. Gebod tot levering software. Belang bij verbod inbreuk EblPro. Exhibitieplicht: onderzoek voldoende onderbouwde mogelijke inbreuken. Bescherming bedrijfsgeheimen: inzage door deskundige

 

IEPT20110708, Rb Den Haag, BUMA v Nederland FM

Embedded link auteursrechtelijke openbaarmaking? Aan de be-antwoording daarvan wordt evenwel niet toegekomen.Geen spoedeisend belang BUMA/Stemra: Tussen partijen staat vast dat [S] reeds in 2001 de website Nederland FM is gaan exploiteren. […].  Gelet op de in r.o. 4.3. t/m 4.5. genoemde omstandigheden, kan niet worden gezegd dat Buma c.s. in deze procedure voortvarend heeft gehandeld.

 

IEPT20110708, HR, Thuiskopie

Overtreding wettelijke licentie thuiskopie rechtvaardigt verbod in kort geding

 

IEPT20110705, Hof Den Bosch, Eestairs v Dirrix

Gevouwen trap van stripstaal auteursrechtelijk beschermd – niet technisch bepaald of gebruikelijk. Zo verwatering auteursrecht al mogelijk is, is daarvoor onvoldoende gesteld. Rechthebbende: geen ontwerp onder leiding en toezicht van een ander

 

IEPT20110705, Hof Amsterdam, Maas v Armada

Flodderformat zelfstandig werk voorafgaand aan latere verfilmingen. Maas is maker en enig auteursrechthebbende van het Flodderformat. Geen door Maas opgewekte schijn van beschikkingsbevoegdheid FFF – curator inzake Flodderformat; onderzoeksplicht. Artikel 3:88 BW beschermt niet tegen beschikkingsonbevoegdheid curator inzake Flodderformat wegens ontbreken eerdere overdracht

 

IEPT20110705, HR, Valse merkkleding
Identificatie door deskundige getuige – objectief waarneembare kenmerken; moet het aangevallen oordeel van het Hof aldus worden verstaan dat het daarmee, zij het in minder gelukkige bewoordingen, tot uitdrukking heeft gebracht dat het hier gaat om bevindingen van een deskundige getuige, gedaan op grond van diens ervaring op het gebied van valse merkkleding.

 

IEPT20110630, HvJEU, VEWA v België

Leenrechtvergoeding dient rekening te houden met aantal uitleningen: Artikel 5, lid 1, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, verzet zich tegen een wettelijke regeling als die in het hoofdgeding, die een stelsel invoert waarbij de vergoeding die bij openbare uitlening aan de auteurs verschuldigd is uitsluitend wordt berekend op basis van het aantal in de openbare instellingen ingeschreven leners en een per jaar per lener vastgesteld forfaitair bedrag.

 

IEPT20110629, Rb Utrecht, Gielissen v Qbtec

Geen makerschap wegens leiding en toezicht na ontwerp bij wege van “pitch”. Maatstaf inbreuk: totaalindrukken. Inbreuk op basis van overname deel elementen: dat bij vergelijking van de hieronder weergegeven afbeeldingen geconcludeerd moet worden dat deze auteursrechtelijk relevante elementen in zodanige mate door Qbtec zijn overgenomen, dat sprake is van een overeenkomende totaalindruk.

 

IEPT20110629, Rb Breda, Cozzmoss v Richards

Geen persexceptie voor website financieel dienstverlener – schadevergoeding € 3.319,66.

 

IEPT20110628, Hof Den Haag, Stichting Leenrecht v VOB

Verlenging uitlening is geen nieuwe uitlening. Uitlening is, zo blijkt uit de VRL (zie hiervoor, rov. 8), alsook uit de hiervoor aangehaalde bepalingen van de Aw (vergelijk ook artikel 15g Aw), een rechtshandeling, waarbij het werk voor een beperkte tijd aan een bepaalde persoon uit het betreffende publiek ten gebruik wordt afgestaan. Verlenging is, gelet op het voorgaande, niet als een, in het kader van het communautaire begrip 'uitlening' relevante nieuwe rechtshandeling aan te merken. De periode van verlenging valt immers onder de 'beperkte tijd' gedurende welke een gebruiker het werk tot zijn (feitelijke) beschikking krijgt. Uitleg getoetst aan drie-stappentoets

 

IEPT20110627, Rb Breda, Dreamgirl v Benstout

Inbreuk auteursrecht foto’s: Vastgesteld kan dus worden dat de foto's van eisers zonder toestemming van eisers door Benstout op de website benstout.nl zijn geplaatst. Dit levert dan ook in beginsel een inbreuk op door Benstout op de aan de eisers toebehorende auteursrechten.

 

IEPT20110622, Rb Den Haag, Thuiskopie

Veroordelingen voor totaal  € 845.000 aan thuiskopievergoedingen. Geen bewijs inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Geen volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv n bij incasso thuiskopievergoeding: omdat de handhavingsrichtlijn niet van toepassing is op procedures zoals de onderhavige zaak, die uitsluitend gaan over de inning van thuiskopievergoedingen.

 

IEPT20110622, Rb Middelburg, LVP v TEZ

€ 17.554 schadevergoeding wegens virtualisatie software in strijd met licentie. Het ligt voor de hand bij de begroting van de schade aansluiting te zoeken bij de offerte van LVP van 4 november 2008, welke naar de rechtbank begrijpt bij acceptatie door TEZ tot een vergelijkbaar resultaat zou hebben had geleid met de door TEZ zelf gerealiseerde virtualisatie. De schade van LVP kan dan gesteld worden op het bedrag dat zij in dat geval van TEZ zou hebben ontvangen, namelijk € 17.554, .

 

IEPT20110622, Rb Utrecht, SVT v Mediq en Mediveen

Mediq-logo en huisstijl auteursrechtelijk beschermd. Toerekenbare tekortkoming licentie door toestemming aan buitenlandse vennootschappen. Gerechtvaardigde opzegging licentie per 11 november 2009. Contractuele boete van € 1,8 miljoen verschuldigd.

 

IEPT20110616, HvJEU, Thuiskopie v Opus

Privégebruiksvergoeding: Eindgebruiker schuldenaar billijke compensatie voor privégebruik. Aan lidstaten toegesteaan stelsel van privé-gebruikvergoedingen in te voeren indien verrekenbaar in eindgebruikersprijs. Bij stelsel privégebruikvergoedingen dient lid-staat ontvangst billijke compensatie door auteurs zeker te stellen. Plaats van vestiging verkoper niet relevant voor resultaatsverplichting lidstaat.Toegestaan nationaal recht zo uit te leggen dat bij onmogelijkheid van incasso bij de koper de handelaar de schuldenaar is

 

IEPT20110615, Rb Utrecht, Adventure Bags v Kruidvat

Schadevergoeding Kruidvat € 548.713. . Algemene voorwaarden Kruidvat van toepassing. Toerekenbaar niet nakomen garantieverplichting Adventure Bags. Gerechtvaardigde ontbinding overeenkomst – betaling € 307.317 afgewezen. Vordering Kruidvat € 548.713. Verrekening mogelijk. € 4 per product geen irreëel schikkingsbedrag met Oilily. Terugwerkende kracht herziening ex parte bevel: dat aan de herziening van een ex parte bevel terugwerkende kracht toekomt, zodat daardoor de grondslag ontvalt aan eventuele op grond van dat bevel verbeurde dwangsommen.

 

IEPT20110614, Rb Amsterdam, Hema v Albert Heijn

Geen persoonlijk stempel etui: dat de voornaamste kenmerken van het etui, te weten de vorm, de rits, de vouw aan de zijkanten en het lipje geen oorspronkelijk karakter hebben en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen. De uitvoering van het Hema-etui in de zilveren leatherlook met de lichtgrijze rits en het lichtgrijze lipje draagt evenmin een persoonlijk stempel van de maker.  Geen slaafse nabootsing: Geen onderscheidende etui.

 

IEPT20110609, Rb Middelburg, Minister van Defensie

Auteursrecht op kaart: De informatie gevraagd in punt 15 betreft een kaartcoördinaat. Deze kaart is wel aanwezig op het Ministerie van Defensie, maar het auteursrecht van de kaart behoort toe aan de regering van de Verenigde Staten van Amerika. Van die zijde heeft verweerder geen toestemming gekregen om de kaart openbaar te maken. Dus op zichzelf is de weigering van verweerder gerechtvaardigd.

 

IEPT20110609, Rb Den Haag, NTT v Boretti

Geen inbreuk auteursrecht tuinmeubel: andere totaalindruk: Van belang daarbij zijn onder meer het afwijkende materiaalgebruik, de toepassing van metalen (Luxius) versus houten (Boretti) deur en ladefronts en de afwijkende indeling van de kastjes aan weerszijden van het fornuis (bij Boretti ontbreekt het wijnrek, waardoor het combinatiemeubel ook minder asymmetrisch is dan het Luxiusmeubel). Geen merkinbreuk: “te combineren met Boretti M-System elementen”.