2018 Auteursrecht

Print this page

IEPT20181207, HR, HP v De Staat en Thuiskopie

Aangevoerde klachten tegen oordeel dat regeling thuiskopieheffing in AMvB’s 2012/2013 en 2015 niet onverbindend en onrechtmatig is, kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

IEPT20180606, Rb Limburg, C&O Travel

Reisorganisatie maakt auteursrechtinbreuk door op haar website zonder toestemming en zonder naamsvermelding twee foto’s van eiser te plaatsen: schadevergoeding van € 1.620 toegewezen, proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv van ruim € 2.000.

 

IEPT20181205, Rb Oost-Brabant, Homeplanner

Eiseres noch gedaagde kan auteursrechtelijke bescherming kan inroepen voor het format van de Organizing Agenda: de opgesomde algemene elementen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt en bevatten onvoldoende vormbepalende elementen om voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Titel “Organizing Agenda” niet auteursrechtelijk beschermd. Op auteursrechtinbreuk geënte vorderingen over en weer afgewezen: afzonderlijke agenda’s van eiseres en gedaagde zijn auteursrechtelijk beschermd, geen auteursrechtelijk beschermde elementen van elkaar overgenomen. Slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20181127, Hof Amsterdam, Nomenta v Nikki

Nomenta auteursrechthebbende van de speaker-lamp-wijnkoeler Asserbo: gelet op de stellingen van partijen en in rechtspraak en literatuur veel voorkomende opvatting wordt makerschap beoordeeld naar lex loci protectionis, stelling dat toezending vanuit fabriek als eerste openbaarmaking als bedoeld in artikel 8 Aw moet worden gezien miskent dat pas de openbaarmaking die leidt tot een min of meer ruime mate van kenbaarheid van het werk buiten de kring van de betrokkenen bij het creatie- en productieproces kan worden beschouwd als openbaarmaking, met het publiceren en rondmailen aan haar afnemers is Asserbo voor het eerste openbaar gemaakt als afkomstig van Gavefabrikken zodat het auteursrecht ex artikel 8 Aw bij haar is komen te liggen, rechtsgeldigheid overdracht auteursrecht aan Nomenta niet betwist. Lampion van Nikki maakt inbreuk op de Asserbo: Asserbo auteursrechtelijk beschermd nu vormgeving afwijkt van oudere producten, niet betwist dat Lampion en Asserbo identiek zijn.

 

IEPT20181107, Rb Limburg, Foto zonder toestemming

Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto geplaatst op website zonder toestemming en betaling van vergoeding aan eiser. € 322,50 schadevergoeding en € 177,50 vergoeding van de kosten ter vaststelling en invordering van de schade: hoogte schadevergoeding in samenspraak met tarieven van Stichting Foto Anoniem en niet door gedaagde betwist en vergoeding van kosten niet gemotiveerd betwist.

 

IEPT20181113, HvJEU, Levola v Smilde

De smaak van een voedingsmiddel niet kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk: het begrip werk impliceert noodzakelijkerwijs een uitdrukkingsvorm van het voorwerp van bescherming waardoor dit voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd, de identificatie van de smaak van een voedingsmiddel berust echter hoofdzakelijk op subjectieve en variabele smaakbeleving en smaakervaring, het is volgens de huidige stand van de wetenschap bovendien niet mogelijk om met technische middelen de smaak van een voedingsmiddel nauwkeurig en objectief te identificeren.

 

IEPT20181108, Rb Amsterdam, Joris No Smell v Pet Bedding

Aandelen Sunshine in vaststellingsovereenkomst overgedragen aan eisers. Vaststellingsovereenkomst geschonden. Geen dwaling bij aangaan vaststellingsovereenkomst: overige uit vaststellingsovereenkomst voorgekomen overeenkomsten getekend, niet onderbouwd dat wilsovereenstemming ontbrak. Eisers mochten erop vertrouwen dat [B] met vaststellingsovereenkomst de IE-rechten op naam “Joris no smell”, logo konijn en afbeeldingen verpakking heeft ingebracht in Sunshine of de C.V. en met de vaststellingsovereenkomst aan hen overdroeg. Aannemelijk dat auteursrecht op konijn en afbeeldingen andere dieren ex art. 8 Aw bij Sunshine berustte en niet bij [B] in privé. Indien concurrentiebeding nietig is baat dit [B] niet: in vaststellingsovereenkomst bepaald dat ongeldige bepaling wordt vervangen door geldige bepaling, concurrentiebeding van 3 jaar zou aanvaardbaar zijn, binnen die periode is door [B] gehandeld. Merkdepots door Pet Bedding te kwader trouw gelet op voorgebruik door Sunshine en de C.V.. Voor-voorgebruik merken door Pet Bedding niet aannemelijk.

 

IEPT20181026, Rb Amsterdam, Nine & Co v Van Meel

Onvoldoende spoedeisend belang bij toewijzing vorderingen inzake gestelde auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing van babykleding: collectie inmiddels gewijzigd in een waartegen eiser geen bezwaar heeft, voldoende aannemelijk dat oude collectie is uitverkocht, dat mogelijk nog enkele kledingstukken online zijn te vinden vormt - mede nu het geen uitgemaakte zaak is dat sprake is van inbreuk - geen rechtvaardiging voor toewijzing vorderingen. Proceskosten gecompenseerd: dat het tot een kort geding is gekomen valt beide partijen te verwijten.

 

IEPT20181019, HR, ITV v MC&F

Beroep in cassatie verworpen (artikel 81 RO): de in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

IEPT20181018, HvJEU, Bastei Lubbe

Unierecht verzet zich tegen een nationale wettelijke regeling krachtens welke de houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld onder de blote stelling dat een ander gezinslid ook toegang had tot deze aansluiting: een dergelijke regeling zou de vaststelling van de vermeende inbreuk en de identificatie van de inbreukmaker onmogelijk maken en bijgevolg niet voldoen aan het vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen de verschillende grondrechten in kwestie.

 

IEPT20181010, Rb Den Haag, Philips v Lidl

Rechtbank onbevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Lidl Stiftung en Lidl Kompernaß: Lidl Stiftung heeft geen woonplaats op het grondgebied van Nederland als bedoeld in artikel 4 lid 1 Brussel 1 bis-Vo , onvoldoende onderbouwd zij zijn betrokken bij onrechtmatig handelen waarbij het schadebrengende feit ex artikel 7 lid 2 zich in Nederland heeft voorgedaan, Lidl Nederland heeft geen woonplaats in het arrondissement Den Haag zodat bevoegdheid niet op grond van artikel 8 lid 1 kan worden aangenomen. Vorderingen gericht op inbreuk of onrechtmatig handelen door Lidl Nederland buiten Nederland, op feitelijke gronden afgewezen: gelet op gemotiveerde betwisting onvoldoende onderbouwd dat Lidl Nederland buiten Nederland betrokken is bij verhandeling Silvercrest. Philips kan zich niet beroepen op auteursrecht op Arcitec scheerapparaat: onvoldoende onderbouwd dat de Artitec als afkomstig van haar openbaar is gemaakt ex artikel 8 Aw, ontwerper was in dienst bij Philips International zodat het auteursrecht ex artikel 7 Aw aan haar toekomt, geen geldige overdracht van deze auteursrechten nu “Deed of assignment” niet door Philips International is ondertekend. ST3D auteursrechtelijk beschermd: voldoende vrije en creatieve ontwerpkeuzes in vorm, verwerking aan/uit knop, kleur- en materiaalkeuze en inkeping aan de achterzijde. Silvercrest scheerapparaat maakt geen inbreuk op de ST3D: veel van de overeenkomsten zien op niet auteursrechtelijk beschermde elementen, overige elementen wegen niet op tegen verschil in vorm, contouren, inkeping, ribbels en matte versus glanzende effect. Geen sprake van slaafse nabootsing: ST3D werd niet meer door Philips op de markt gebracht ten tijde van marktintroductie Silvercrest.

 

IEPT20181009, Hof Amsterdam, Dobla v Chocolate King

Staafjes van tweekleurige chocolade niet auteursrechtelijk beschermd: zowel de vorm als de contrasterende streepdecoratie in een afwijkende kleur chocola zijn zo triviaal dat zij - ook in combinatie - niet aan de oorspronkelijkheidseis voldoen. Ook tweekleurige chocolade krul niet auteursrechtelijk beschermd: vorm geen uiting van creatieve keuze nu deze zonder dat daaraan enige keuze te pas komt, ontstaat als een concaaf voorwerp over een stijf oppervlak wordt gestreken, toevoegen triviaal versieringselement leidt niet tot een auteursrechtelijk beschermd werk. Geen inbreuk op chocolade toetertje: weliswaar enige oorspronkelijke keuze te erkennen in combinatie van kleurenpatroon en vorm, vorm chocolade Chocolate King gelet op zeer geringe beschermingsomvang voldoende afwijkend. Geen sprake van slaafse nabootsing: weliswaar onvoldoende bestreden dat chocolade krul en toeters van Dobla een eigen plaats op de markt hebben, producten Chocolate King houden voldoende afstand. Niet gebleken dat bestuurders Chocolate King geheimhoudingsbeding met voormalig werkgever Dobla hebben geschonden: uit deskundigenbericht blijkt dat producten door een kundig team middels reverse engineering konden worden gemaakt, tijdsverloop en inrichting machines wijzen niet op schending geheimhoudingsbeding.

 

IEPT20181005, Gerecht Curacao, LaLiga v 1xcorp

Auteursrechtinbreuk door op gokwebsite beelden te tonen van Spaanse voetbalcompetitie: geen sprake van toestemming, voldoende aannemelijk dat eiseres rechthebbende is, gelet op eerder handelen gedaagde bestaat ondanks stelling dat inbreukmakend handelen is gestaakt belang bij inbreukverbod. 

 

IEPT20180919, Rb Midden-Nederland, Woonvoorziening v Buma en Sena

Gebruik televisie en geluidsinstallatie in gezamenlijke huiskamers woonzorgvoorzieningen voor ouderen geen mededeling aan het publiek in Europeesrechtelijke zin: met maximaal tien bewoners en een verzorgende is sprake van een kleine groep, opeenvolging bewoners en sporadische bezoekers maken aantal potentiële kijkers niet onbepaald. Woonvoorziening toch vergoedingsplichtig aan Buma en Sena: Nederlandse bescherming is ruimer en strekt zich – tenzij het gaat om een openbaarmaking in de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring – ook uit tot besloten kring, niet aannemelijk dat alle bewoners met elkaar zijn verbonden door een hechte band van persoonlijke aard.

 

IEPT20181017, Rb Overijssel, Fiftytwoways v Multi Smart

Auteursrechtinbreuk op fopspeen met snor: afwijkende vormgeving ‘Moustache Pacifier’ maakt dat deze eigen oorspronkelijk karakter heeft en persoonlijk stempel van de maker draagt, vormgeving ‘Coolbaby Pacifier’ is op het oog gelijk en heeft daarmee overeenstemmende totaalindruk.

 

IEPT20180911, Hof Amsterdam, Stichting Kankantrie

Stichting Kankantrie geen auteursrechthebbende op Groot Surinaams Kookboek: onvoldoende gemotiveerd  betwist dat kookboek destijds samengesteld op initiatief van Surinaamse Huishoud- en Industrieschool en betrokken medewerkers auteursrechtelijke makers zijn. Stichting Kankantrie heeft niet auteursrecht verworven: vermelding van copyright notice onvoldoende, te minder nu deze naast die van de makers niet kwalificeert als openbaarmaking in de zin van artikel 8 Aw, gestelde overdrachtsakte niet in het geding gebracht. Reconventie: Schadevergoeding wegens schending distributieovereenkomst afgewezen: vergt nader feitelijk onderzoek, waarvoor kort geding zich niet leent en geen spoedeisend belang.

 

IEPT20180827, Rb Amsterdam, Rutten v RF Mediaproducties

Radiofreak.nl dient fotograaf € 1.500 schadevergoeding te betalen wegens auteursrechtinbreuk door foto’s gemaakt in het kader de overstap van Giel Beelen naar Veronica - waartoe toegang werd verkregen doordat de link van de Wetransfer-map in beeld kwam tijdens een livestream van Beelen - openbaar te maken: foto’s waren niet openbaar gemaakt door rechthebbende, geen toestemming voor openbaarmaking.

 

IEPT20180823, Rb Den Haag, Silhouet Sinterklaas

Inbreuk op auteursrecht eiseres door drie soorten geschenkpapier te verkopen met daarop een door haar gemaakt silhouet van Sinterklaas te paard: silhouet heeft eigen, oorspronkelijk karakter en draagt persoonlijk stempel van de maker nu de combinatie van elementen de afbeelding een voldoende eigen gezicht geven, deze elementen zijn één op één overgenomen waardoor de afbeelding op het geschenkpapier dezelfde totaalindruk wekt. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiseres door ontbreken naamsvermelding, vermelding andere naam als maker en wijziging van het werk. Schadevergoeding van € 2.250 voor inbreuk auteursrecht. Schadevergoeding van € 5.000 voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten en ongeautoriseerde wijziging van het werk. Proceskosten ex artikel 1019h Rv begroot op € 4.828. Vennoten van VOF die twee van de drie dessins voor het geschenkpapier leverde in vrijwaring veroordeeld tot vergoeden 2/3e deel van de schade:  sprake van toerekenbare tekortkoming door leveren inbreukmakende dessins, vrijwaringsprocedure biedt geen plaats voor beroep op eigen schuld of niet in acht nemen vrijwaringsplicht.

 

IEPT20180822, Rb Den Haag, Arco v MDF

De Slim-tafel van Arco komt auteursrechtelijke bescherming toe: binnen het vormgevingserfgoed voldoende creatieve keuzes gemaakt om het ontwerp als oorspronkelijk aan te kunnen merken en de kenmerkende hoekverbinding is onderdeel van het design en niet louter technisch bepaald. Tense Material van MDF maakt geen inbreuk op het auteursrecht op de Slim-tafel van Arco: de Tense Material geeft door een andere bevestiging van de poten, door het ontbreken van ruimte tussen de fineerlaag en het einde van de diagonale lijn en het ontbreken van het kenmerken trompe l’oeil-effect, een andere totaaldruk dan de Slim. Geen slaafse nabootsing: MDF heeft er alles aan gedaan wat mogelijk en nodig was om die verwarring te voorkomen.

 

IEPT20180815, Rb Midden-Nederland, Madam Is Not Good

Uitgever maakt auteursrechtinbreuk op titel, foto en omslag van door eiseres geschreven boek bij aankondiging dat tweede druk bij haar zal verschijnen: uit correspondentie blijkt dat partijen weliswaar uitvoerig hebben gesproken over samenwerking maar dat op geen enkel moment een overeenkomst tot stand is gekomen.

 

IEPT20180808, Rb Midden-Nederland, Wärtsilä v Aegir

Spoedeisend belang bij vorderingen in incident, behalve jegens de Bestuurders: zijn vanuit hoedanigheid als bestuurder gehouden zich aan eventuele veroordeling vennootschap te houden. Vorderingen jegens AM - inzake gestelde inbreuk door constructietekeningen en andere bedrijfsvertrouwelijke informatie o.a. te hebben verveelvoudigd - afgewezen: : enkele e-mail (waarin bedrijfshandtekening ontbreekt) te mager om inbreukmakend handelen van desbetreffende persoon aan AM toe te rekenen. Constructietekeningen Wärtsilä c.s auteursrechtelijk beschermd: hoewel keuzes bij vormgeving door functionele eisen worden beperkt en door algemene normen die gelden voor constructietekeningen en bij het maken van de tekeningen alom gebruik wordt gemaakt van het zelfde programma, is er voldoende ruimte voor creatieve keuzes, constructietekeningen Wärtsilä c.s. maken gestileerdere indruk dan tekeningen van andere ondernemingen. Inbreuk gelet op e-mails [X] aan derden voldoende aannemelijk. Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen: niet voldaan aan eis dat alle redelijke maatregelen zijn getroffen om informatie (constructietekeningen en overhaallijsten) geheim te houden. 

 

IEPT20180807, HvJEU, Land Nordrhein-Westfalen v Renckhoff

Uploaden foto die eerder volgens dezelfde technische werkwijze, zonder beperkingen en met toestemming van de auteursrechthebbende op een andere website is gepubliceerd valt onder het begrip “mededeling aan het publiek”: sprake van “handeling bestaande in een mededeling” nu een dergelijke plaatsing het bezoekers van de website waarop de foto is geplaatst mogelijk maakt om op deze website toegang te verkrijgen tot die foto, sprake van mededeling aan een “publiek” nu deze zich richt tot alle mogelijke gebruikers van de website waarop de foto is geplaatst , sprake van nieuw publiek nu het publiek dat door de auteursrechthebbende in aanmerking werd genomen toen hij toestemming verleende voor de oorspronkelijke mededeling enkel uit de gebruikers van die website bestond, andersluidende rechtspraak over linken niet van toepassing.

 

IEPT20180727, Rb Den Haag, Plus 100 v Van der Garde

Geen afbeeldingen van de Passion loungeset zonder kussens in het geding gebracht, waardoor voorzieningenrechter “met een normaal ontwikkeld fantasiegevoel” moet beoordelen hoe het zitvlak eruitziet. Passion wekt andere algemene indruk dan modellen 0002 en 0004: Passion wordt enkel in “vaste opstelling” verhandeld, waardoor modellen 0002 en 0004 niet exact in de Passion “in te passen” zijn. Ook overigens geen inbreuk op modellen 0001 t/m 0004 door het bestaan van aantal verschillen tussen modellen en de loungeset: zitvlak lijkt niet te zweven, zoals bij modellen, licht naar achteren gebogen rugleuning  met curve afwezig, zitvlak Passion oogt niet als massief blok, modellen breder uitgevoerd en ogen brede, Passion heeft geen strakke en minimalistische uitstraling, zwarte naad tussen de elementen ontbreekt bij Passion. Meegewogen dat aantal kenmerken die bij modellen en de Passion vergelijkbaar zijn eveneens vergelijkbaar terugkomen in vormgevingserfgoed. Auteursrechtinbreuk onvoldoende onderbouwd. Passion is geen slaafse kopie van PASSION Lounge-set.

 

IEPT20180718, Rb Den Haag, Happy Cocooning v Arpe

Tafelgashaard Model 2 als nieuw aangemerkt: overgelegde stukken kunnen stelling deze is gebaseerd op een voor de datum van depot beschikbaar gestelde identieke gashaard niet dragen. Model 2 heeft eigen karakter: Model 2 bestaat uit a) een vierkante bak, die één geheel vormt, met een strak lijnenspel, waardoor sprake is van een strakke minimalistische vormgeving; b) de ronde, bassin-achtige, glooiende uitsparing aan de bovenzijde van de bak; c)  de matte look in een donkere kleurstelling; d) uitsparingen onderaan de bak, waardoor deze een enigszins zwevend karakter heeft; e) chroomkleurig bedieningspaneel aan de (rechter)voorzijde, stelling dat kenmerken b, d en e uitsluitend door de technische functie worden bepaald verworpen, totaalindruk van als vormgevingserfgoed gepresenteerde modellen wijkt hiervan af. Tafelgashaard Thyone maakt geen inbreuk op modelrecht Model 2: beide bestaan weliswaar uit een vierkante bak met gelijkende uitsparingen en aan de rechtervoorzijde een bedieningspaneel met twee ronde knoppen waarbij de linker knop groter is dan de rechter, de Thyone wekt door de ‘houtlook’ echter een andere totaalindruk. Geen sprake van auteursrechtinbreuk: hooguit kenmerk b, c en d zijn auteursrechtelijk beschermd, verschillen dusdanig groot dat totaalindrukken niet overeenstemmen. Geen sprake van slaafse nabootsing: voldoende afstand genomen.

 

IEPT20180717, BenGH, Montis

Schrappen artikel 21 lid 3 (oud) BTMW heeft niet tot gevolg dat auteursrecht op werk van toegepaste kunst dat is vervallen wegens niet tijdig afleggen instandhoudingsverklaring, herleeft: uit antwoorden op aan HvJEU gestelde prejudiciële vragen (IEPT20161020) volgt dat beslist moet worden op grond van het autonome Benelux-recht, een overgangsrechtelijke bepaling ontbreekt in het Protocol houdende wijziging BTWM, Gemeenschappelijk Commentaar geeft evenmin uitsluitsel, hieruit moet gelet op de betekenis die toekomt aan de beginselen van billijkheid en rechtszekerheid worden afgeleid dat aan de wijziging van de BTMW geen terugwerkende kracht toekomt.

 

IEPT20180716, Rb Amsterdam, Eek v Schijf Restoric

Eikenhouten kantinetafels Ontwerp 1 en 2 van Piet Hein Eek auteursrechtelijk beschermd: tafels hebben een als afkomstig van Eek herkenbare vormgeving. Tafels A en B van Schijf Restoric maken inbreuk op ontwerp 1 en 2 nu dermate veel (auteursrechtelijk) beschermde trekken zijn overgenomen dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk: tafels zijn voorzien van een rechthoekig blad met een vergelijkbare dikte en afmeting,  twee stevige staanders met opvallend vormgegeven schuinoplopende voeten die niet aan de uiterste korte zijden onder het tafelblad maar enigszins naar binnen zijn gepositioneerd, rechte stroken hout en nagenoeg identieke kleur, bij tafel B en Ontwerp 2 komt daarbij dat beide zijn gemaakt van sloophout met afwisseling van rechte stroken met kleine vierkantjes, het verschil in dikte en hoek van de poten is van zodanig ondergeschikte betekenis dat het niet afdoet aan de overeenstemmende totaalindrukken.

 

IEPT20180711, Rb Den Haag, Haga

Geen auteursrechtinbreuk door Stichting Hagaziekenhuis dat niet verantwoordelijk is voor gebruik afbeeldingen op website gyn-care.nl: website feitelijk beheerd door gynaecologen van Maatschap Gynaecologie Haga Ziekenhuis dat ook houdster is van domeinnaam (ook na wijziging rechtsvorm), inhoud website wijst erop dat alleen de vakgroep auteursrecht op inhoud website claimt, dat gebruik afbeeldingen is gestaakt na sommatie van Haga wijst niet op toegang Haga tot website, nu zij sommatie aan vakgroep heeft doorgezonden. Geen matiging proceskosten doordat Haga pas bij CvA heeft aangevoerd dat eiser andere partij moest aanspreken: uit SIDN-register had eiser redelijkerwijs kunnen afleiden dat mogelijk andere rechtspersoon gedagvaard had moeten worden.

 

IEPT20180711, Rb Den Haag, Stertil v LSI

Vrachtwagenblokkeringssysteem Powerlock maakt wegens afwijkende totaalindruk geen inbreuk op auteursrecht Combilok: slechts de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm zijn mogelijk zelfstandig auteursrechtelijk beschermde trekken, de geïntegreerde wielgeleiding en het huis van de blokkeerarm van de Powerlock wijken af van die van de Combilok, Combilok wegens mate van technische bepaaldheid bovendien slechts beperkt auteursrechtelijk beschermd. Geen sprake van slaafse nabootsing: voor zover sprake is van eigen plaats op de markt heeft LSI alles gedaan wat mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen zonder dat de functionaliteit in het geding komt.

 

IEPT20180710, Hof Den Bosch, Newsconnection v Brein

Usenetprovider Newsconnection moet Brein gegevens uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal verstrekken: betreffen specifieke gegevens met betrekking tot nauwkeurig gedefinieerde groep gebruikers, persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet op ontoelaatbare wijze in geding en Newsconnection handelt in strijd met haar zorgvuldigheidsverplichting jegens de auteursrechthebbenden voor wie Brein opkomt. Op één onderdeel gaan de gevraagde gegevens te ver: Brein dient geen toegang te krijgen tot de inhoud van financiële transacties als zodanig. Grieven 1 en 2 strekkende dat Newsonnection niet aan de veroordeling kan voldoen omdat zij als reseller niet over de IP-adressen beschikt en dat toets van Lycos/Pessers alleen geldt als de tussenpersoon de gevraagde gegevens heeft, falen: de verplichting tot het verstrekken van NAW gegevens brengt met zich mee dat zij op eenvoudige wijze over die gegevens dient te beschikken. Hof vernietigt beslissing voorzieningenrechter dat gebiedt Newsconnection haar administratie en bedrijfsvoering zo in te richten dat zij aan Brein, binnen 5 dagen na eerste verzoek van Brein dan wel na een gerechtelijk bevel daartoe, aan haar raadsman de identificerende gegevens kan verschaffen van al haar klanten: verplichting om met een derde een overeenkomst te sluiten met een voorgeschreven inhoud is een te ver gaande inbreuk op de autonomie van betrokken partijen.  

 

IEPT20180710, Rb Den Haag, Eredivisie v Eetcafe Kenitra

Inbreuk op auteursrechten Eredivisie door zonder zakelijke licentie auteursrechtelijk beschermde beelden te tonen in cafés.

 

IEPT20180706, Rb Rotterdam, Poezenmand

Poezenmand eiseres is auteursrechtelijk beschermd: combinatie van de tipi-vorm, materiaalkeuze van rotan, kleur en verdere afwerking maakt de poezenmand zodanig afwijkend van de overige reeds bestaande poezenmanden dat het ontwerp een voldoende eigen karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt. Eiseres is maker krachtens artikel 8 Aw: poezenmand eerder dan Boony-poezenmanden gedaagde openbaar gemaakt als afkomstig van eiseres. Dat Boony-versie 1 poezenmanden nog worden verkocht door bepaalde detailwinkels niet in strijd met afspraak partijen: geen recall overeengekomen en niet bekend welke aantallen reeds (aan de detailhandel) waren verkocht. Boony-versie 2 maakt inbreuk op poezenmand eiseres: overeenstemmende totaalindruk door overeenstemming in tipi-vorm, materiaalkeuze, kleur, vlechtwerk en afmetingen, verschil in opening poezenmand onvoldoende om overeenstemming weg te nemen.

 

IEPT20180705, Rb Noord-Holland, Brandwacht Huren

Handelsnaam Brandwacht Huren komt geen bescherming toe: zuiver beschrijvend voor het verhuren van brandwachten. Gebruik beschrijvende aanduiding alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen: regel uit HR Artiestenverloning (IEPT20151211) over domeinnamen geldt ook voor handelsnamen. In dit geval is van onrechtmatigheid sprake: bewust verwarring in de hand gewerkt met oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij Brandwacht Huren. Teksten, lay-out en logo website Brandwacht Huren niet auteursrechtelijk beschermd: teksten en lay-out niet creatief en oorspronkelijk, logo met schild en vlam is gebruikelijk in branche zodat bij klein verschil geen sprake is van ontlening.

 

IEPT20180703, Hof Den Haag, Foto zonder toestemming

Appellant mocht er niet vanuit gaan dat geïntimeerde auteursrecht aan model had overgedragen en had nader onderzoek moeten doen. Model had toestemming foto te gebruiken voor promotie van haarzelf als model, waar het gebruik van de foto door appellant ter promotie van goud niet onder valt. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten geïntimeerden door tekst “Fortunate Gold” in grote letters over foto heen te tonen en door gebrek aan naamsvermelding. Schadevergoeding volgens tarieven Stichting Foto Anoniem. Kostenveroordeling eerste aanleg van € 4.300,16 ligt ruim onder indicatietarief eenvoudige bodemzaak van € 8.000 en is proportioneel. Appellant krijg gelegenheid te reageren op proceskosten geïntimeerde in hoger beroep.

 

IEPT20180627, Rb Den Haag, Novomatic v Betsoft

Rechtbank Den Haag internationaal en relatief bevoegd ten aanzien van vorderingen jegens Curaçaose en Costa Ricaanse rechtspersonen: voor auteursrecht ex artikel 6 onder e Rv nu vermeend inbreukmakende spellen via websites in Nederland raadpleegbaar waren, voor Uniemerken ex artikel 125 lid 2 UMVo, voor Beneluxmerken ex artikel 4.6 lid 1 BVIE.  Fronts van fysieke gokkasten ‘Hot Shot’, ‘Random Runner’, ‘Revolution’ en ‘Hell Raiser’ auteursrechtelijk beschermd: spelconcepten weliswaar niet beschermd, ruimte voor creatieve keuzes in vormgeving van de afzonderlijke elementen. De fronts van de gewraakte digitale versies van de spellen maken hierop inbreuk: zelfde totaalindruk nu vormgeving vrijwel één op één is overgenomen. Inbreukverbod beperkt tot Nederland: geen enkele nadere invulling gegeven aan stelling dat inbreuk is gemaakt in andere landen op basis van daar geldende auteurswetten. Merkinbreuk door overnemen als merk ingeschreven namen van de spellen: gelijke tekens gebruikt voor soortgelijke waren zodat verwarringsgevaar bestaat. Proceskosten begroot conform het liquidatietarief: kosten onvoldoende gespecificeerd.

 

IEPT20180622, Rb Amsterdam, Media Digitaal

Inbreuk auteursrecht door artikel van eiser op server Media Digitaal te plaatsen: artikel was beschikbaar voor abonnees en openbaarmaking gebeurde zonder toestemming eiser.

 

IEPT20180619, GHvJ, 1XCorp v IMG

Algeheel inbreukverbod op auteursrecht IMG toegewezen: voldoende aannemelijk dat 1XCorp ook na (IEPT20170616) - waarin verbod op embedden sportwedstijden op gokwebsite slechts ten aanzien van in dat vonnis genoemde wedstrijden werd opgelegd - stelselmatig en op grote schaal inbreuk is blijven maken. 

 

IEPT20180615, Rb Den Haag, KT Group v Dé Beheermakelaar

Inbreuk op auteursrecht en merkenrecht KT Group door na beëindiging samenwerking zonder toestemming gebruik te maken van video’s en brochure en Uniemerk van The Resort Group. Proceskosten gecompenseerd: procedure was gelet op o.a. dat gedaagden telkens bereid waren aan verwijderverzoeken te voldoen en dat KT Group aan gedaagden geen onthoudingsverklaring heeft voorgelegd wellicht niet nodig geweest, twee vorderingen toegewezen, maar alle overige vorderingen afgewezen.

 

IEPT20180612, Rb Overijssel, RUG

(Delen van) door voormalig docent van de Rijksuniversiteit Groningen bewerkte syllabi vormen auteursrechtelijk beschermd werk: wijzigingen in opzet en volgorde vloeien voort uit een persoonlijke visie en dragen daarmee een eigen en persoonlijk stempel. Auteursrecht op syllabi berust op grond van artikel 7 Aw bij de universiteit: werkzaamheden verricht ten behoeve van dienstbetrekking, dat docent werkzaamheden in eigen tijd en op eigen computer heeft verricht doet daar niet aan af, dat de RUG geen expliciete opdracht heeft gegeven tot bewerken syllabi maakt dat niet anders. Beroep op persoonlijkheidsrechten strandt: nu RUG wordt aangemerkt als maker is zij ook berusten persoonlijkheidsrechten bij haar, gelet op discussie over vraag of persoonlijkheidsrechten wel aan fictieve maker kunnen toekomen wordt ten overvloede overwogen dat beroep op persoonlijkheidsrecht docent niet zou baten nu het beroep onvoldoende is onderbouwd.

 

IEPT20180608, Rb Midden-Nederland, CTS

Geen bevel ex artikel 28(9) Aw om herkomst inbreukmakende goederen aan auteursrechthebbende mede te delen. Tekeningen van onderdelen van opslagtanks niet auteursrechtelijk beschermd: ontleend aan algemeen bekend Amerikaanse basisontwerp en zijn technisch en functioneel bepaald, onvoldoende toegelicht dat bij vormgeving tekeningen creatieve keuzes zijn gemaakt, aanpassingen ten aanzien van basisontwerp zijn technisch en functioneel bepaald, ook als geheel gezien zijn tekeningen van technische aard. Gebod ex artikel 47 TRIPS-verdrag om inbreukmaker te bevelen rechthebbende informatie te verschaffen over “voorman”  niet opgenomen in richtlijn en Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Ook indien ervan uit wordt gegaan dat bevel om herkomst inbreukmakende goederen inzake bedrijfsgeheimen in beginsel mogelijk is biedt dat geen soelaas: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat tekeningen bedrijfsgeheimen zijn gelet op technische aard en ontlening aan algemeen bekende Amerikaanse standaarden.

 

IEPT20180530, Rb Den Haag, Auteursrecht Babyboek

Auteursrechtinbreuk op babyboek: onderwerp, gestelde vragen, woordkeuze, chronologie en keuze om bepaalde onderwerpen bij bepaalde leeftijd weken van de baby te vermelden grotendeels gelijk, boek eiseres door gedaagde besteld waarna 2 maanden later boek gedaagde uit kwam, terwijl gedaagde geen ervaring met prematuur geboren kinderen heeft. Geen verminking: niet duidelijk waarom kleine aanpassingen door gedaagde in de tekst voor misvorming zorgen. Inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiseres door gebrek aan naamsvermelding en omdat gedaagde doet alsof teksten door haar zijn bedacht. Door registeraccountant gecontroleerde en goedgekeurde opgave teneinde schade, winstafdracht en afgifte te kunnen vaststellen.

 

IEPT20180530, Rb Zeeland-West-Brabant, Eredivisie

Gedaagde wordt bij verstek veroordeeld om vertoning Eredivisie wedstrijdbeelden in horecagelegenheid te staken.

 

IEPT20180523, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medexs

Blocks uit AutoCAD-tekeningen Telstar zijn auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes gemaakt in onder meer hoeveelheid lijnen, dikte, kleur en arcering, maker block heeft voldoende keuzevrijheid. Ook bestandsnamen blocks auteursrechtelijk beschermd: niet technisch bepaald. Medexs maakt inbreuk op deze blocks en bestandsnamen: niet in geschil dat deze één op één zijn overgenomen. Ook (deel)tekeningen auteursrechtelijk beschermd: maker moet creatieve keuzes maken voor indeling, kleur, benamingen, inzoomen, positionering en vormgeving. Medexs en G&A hoofdelijk aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk bij zestal projecten:onvoldoende weersproken dat onduidelijk is wie welke handeling heeft verricht nu tussen partijen nauwelijks onderscheid te maken was.

 

IEPT20180522, Hof Arnhem-Leeuwarden, Mollen v Bakker

Slaafse nabootsing van grijpers mogelijk: beperkte ruimte waarin producenten van grijpers keuzes met betrekking tot vormgeving kunnen maken, waarbij concurrenten alles aan moeten doen om verwarring te voorkomen. RBOX-grijper heeft voldoende eigen gezicht op de markt: combinatie van gewelfde vorm van de schalen en armen, wijze waarop armen doorlopen in de schalen, vorm van brugstuk met buigingen en de vorm en positie en (dubbele) functie van borgsleutel niet terug te vinden in grijpers die op markt worden aangeboden. Y-Grab 1 is slaafse nabootsing van de RBOX: hof neemt beslissingen Vzgr over en maakt deze tot de zijne. Gewijzigd ontwerp Y-Grab 1 geen slaafse nabootsing van RBOX: voldoende afstand door andere vorm grijperarmen en brugstuk. Y-Grab 2 is geen slaafse nabootsing van de RBOX: voldoende afstand door blauw gekleurd brugstuk dat bestaat uit twee kappen en twee brugstukassen. Voorshands aannemelijk dat handleiding Y-Grab 1 gekopieerd is van handleiding BDV-grijper: BDV-Grijper sinds 2003 op de markt, Y-Grab 1 sinds 2013, Y-Grab 1 is slaafse nabootsing RBOX-grijper. Gevorderde opgave en afgifte terecht toegewezen: voorshands aannemelijk dat Bakker schade heeft geleden door onrechtmatig in verkeer brengen Y-Grab 1 waardoor zij belang heeft om te weten hoeveel grijpers onrechtmatig in verkeer zijn gebracht. Auteursrechtelijk aspect zo ondergeschikt dat proceskostenveroordeling conform liquidatietarief worden begroot.

 

IEPT20180517, Rb Rotterdam, ASZ

Eiser heeft exclusieve gebruiksrecht op 2 medische illustraties, waarvan [J] auteursrechthebbende is: gelet op overeenkomst tussen [J] en eiser en verklaring van [J] is exclusieve recht aan eiser gegeven. Dat de exclusieve rechten al bij Mardeno lagen en daardoor niet meer konden worden overgedragen door [J] is onvoldoende onderbouwd. Auteursrechtinbreuk door ASZ vanwege opnemen van de illustraties op website en in patiëntenfolders. Door eiser onvoldoende onderbouwd dat tarieven Pictoright c.q. Fotoanoniem gerechtvaardigd uitgangspunt zijn voor vaststellen schade. Rechtbank knoopt aan bij vergoeding die [J] kon bedingen. Zaak aangehouden zodat eiser kan reageren op door het ASZ overgelegde facturen van [J].

 

IEPT20180516, Rb Zeeland-West-Brabant, Amgen

Schema en tabel uit wetenschappelijke publicatie waarmee diagnose voor Familiaire Hypercholesterolemie kan worden gesteld niet auteursrechtelijk beschermd: verzameling van vragen en scores komt in beginsel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, onvoldoende onderbouwd dat schema en tabel het resultaat zijn van creatieve keuzes. 

 

IEPT20180515, Hof Amsterdam, Diwar v 4UDesigned

Terecht geoordeeld dat Carlito Wood stoel geen inbreuk maakt op auteursrecht Jim stoel: weliswaar laat hof anders dan rechtbank het verschil in bevestiging van de poten buiten beschouwing nu dit niet zichtbaar is bij normaal gebruik, totaalindrukken verschillen nu houten poten de Carlito Wood een sober, robuust uiterlijk geven passend in de Scandinavische stijl, terwijl glimmende metalen poten van de Jim aansluiten bij de Italiaanse stijl van de jaren '50. Geen sprake van slaafse nabootsing: zeker onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180509, Rb Limburg, Brein v Leaper

Verstrekken unieke verkorte hyperlink waarmee bestand kan worden geopend dat toegang geeft tot tv kanalen en films (IPTV) vormt mededeling aan het publiek ex artikel 3(1) Auteursrechtrichtlijn: sprake van “handeling bestaande uit een mededeling” nu Leaper met volledige kennis intervenieert teneinde klanten toegang te verlenen tot beschermd werk dat anders slechts met moeite kan worden verkregen, dat beweerdelijk per klant andere link wordt verschaft maakt niet dat geen sprake zou zijn van een mededeling aan een “publiek”, Leaper weet of behoort te weten dat content wordt ontsloten die zonder toestemming rechthebbenden online staat.

 

IEPT20180501, Hof Arnhem-Leeuwarden, Demalux Dakkapellen

Niet vermelden van eiswijziging in kop van memorie van grieven leidt niet tot gevolg dat wijziging buiten beschouwing moet blijven. Handelingen die door geïntimeerde zijn verricht voor plaatsen foto op websites Prefab en DSN vallen onder één auteursrechtinbreuk: ook niet relevant of handelingen al dan niet door zelfde persoon zijn verricht. Hof past op schadevergoeding korting van 50% toe in plaats van korting van 60% volgens tarievenlijst Foto Anoniem: foto was op tweede niveau geplaatst, niet op derde niveau. Geen afzonderlijke vergoeding voor hyperlinks naar sites van Prefab en DSN: geen nieuw publiek en geen winstoogmerk bij bekijken foto’s als zodanig of verwijzen van zoveel mogelijk bezoekers naar websites Prefab en DSN. Buitengerechtelijke incassokosten terecht afgewezen: slechts 3% van buitenrechtelijk gevorderde € 5.437,74 toegewezen, waardoor buitengerechtelijke werkzaamheden niet de redelijkheidstoets doorstaan.

 

IEPT20180426, Rb Rotterdam, Eredivisie

Gedaagde maakt inbreuk op auteursrechten Eredivisie door zonder licentie wedstrijdbeelden te vertonen in zijn coffeeshop: dat initiatief uitgaat van klanten die de wedstrijden ‘casten’ op zijn televisie neemt niet weg dat sprake is van inbreuk.

 

IEPT20180424, Hof Arnhem-Leeuwarden, Siemens v Almteq

Ook [geïntimeerde5] jr. aansprakelijk voor schade Siemens wegens inbreuk op NX software: door [geïntimeerde3] sr. tijdens comparitie verklaard dat software door [geïntimeerde5] jr. op computer [geïntimeerde3] sr is geïnstalleerd. Bewijsopdracht Siemens van stelling dat gedragingen [geïntimeerde3] sr. en/of [geïntimeerde5] jr. aan Almteq respectievelijk 3D 4Every1 kunnen worden toegerekend. Forfaitaire vergoeding voor inbreuk op NX software vastgesteld op basis van modules die daadwerkelijk door [geïntimeerde5] jr. zijn geïnstalleerd en gebruikt: aannemelijk dat NX-programmatuur veelomvattend softwarepakket is waarvan klant doorgaans slechts licentie koopt voor toepassing die hij nodig heeft. Licentievergoeding één keer in rekening gebracht: aannemelijk dat bij aanvraag licentie voor twee computers niet tweemaal de licentievergoeding verschuldigd zou zijn geweest. Siemens krijgt gelegenheid zich na memorie van enquête uit te laten over hoogte licentievergoedingen en gegevens over onderzoeks- en opsporingskosten over te leggen. Materiële schade door uitholling auteursrecht kan relevante component zijn voor hoogte opslag. Siemens krijgt gelegenheid inzichtelijk te maken op welke schaal inbreuken op de NX-programmatuur worden gepleegd en welke neerwaartse druk dat op de licentievergoeding heeft m.b.t. opslag voor schade door uitholling auteursrecht.

 

IEPT20180425, Rb Den Haag, Haakwerken

Gehaakte stola’s van [Z] auteursrechtelijk beschermd: combinatie van vorm, vlakverdeling, kleurgebruik en decoraties is oorspronkelijk. Stola’s van [D] maken hierop geen inbreuk: ontwerp A maakt een rondere, romantischere indruk en Model 1 een rechtere, simpelere, speelsere, meer Freestyle' indruk ontwerp B maakt een romantische, gedetailleerde indruk, terwijl Model 2 een simpelere, speelsere, meer Freestyle' indruk maakt, ontwerp C maakt een romantische, gedetailleerde, weelderige totaalindruk, terwijl Model 3 een simpelere, speelsere, meer Freestyle' indruk maakt. Ook geen sprake van slaafse nabootsing: geen verwarring wekkende nabootsing gelet op uiterlijke verschillen. [Z] dient uitlatingen dat [D] haar kopieert te rectificeren: uitlatingen voorshands onjuist en schadelijk. 

 

IEPT20180418, Rb Den Haag, Same-D v Gemeente Leiden

“Iconenkleed” uit door Gemeente Leiden gekozen ontwerp voor beeldelementen Singelpark maakt geen inbreuk op auteursrecht van Same-D: idee om iconen te gebruiken niet auteursrechtelijk beschermd, gelijkenissen komen voornamelijk voort uit idee om iconen te gebruiken, concrete uitwerking van de iconen is duidelijk verschillend.

 

IEPT20180418, Rb Limburg, Videma v Animo

Schadevergoeding van € 904,00 voor openbaar maken televisieprogramma’s zonder licentie in hotel van Animo: in 2017 en 2016 mogelijkheid geboden om op de tien kamers van het hotel tv te kunnen kijken.

 

IEPT20180418, Rb Amsterdam, Graypants v Think Paper

In de VS ontworpen Scraplight lampen niet auteursrechtelijk beschermd in Nederland: volgens reciprociteitstoets uit artikel 2 (7) Berner Conventie is voor bescherming in Nederland vereist dat aan de lampen in VS bescherming toekomt. Van inbreuk zou bovendien geen sprake zou zijn: totaalindrukken komen niet overeen, geen auteursrecht op gebruik (laagjes) karton. Geen sprake van slaafse nabootsing: vorm van de lampen stemt niet overeen, nabootsen stijl alleen in geval van bijkomende omstandigheden onrechtmatig. Geen auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen door verveelvoudigen dan wel slaafs nabootsen van gebruikt beeldmateriaal: onvoldoende onderbouwd dat aan wijze van presenteren van de lampen auteursrecht toekomt in de VS, onrechtmatig handelen onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180418, Geschillencommissie Auteurscontractenrecht, Regisseuse Soof 2

Om te bepalen of overeengekomen vergoeding van de maker een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van een werk in de zin van artikel 25d Auteurswet (bestsellerbepaling) moet worden gekeken naar de volledige opbrengst in de gehele keten: het gaat hierbij om een ‘netto’ exploitatie-opbrengst. Commissie Auteurscontractenrecht is echter alleen bevoegd te beslissen in geschil tussen maker en producenten. Royaltyvergoeding van 7% voor de regisseuse van de film Soof 2 is tegenover 50% voor de producenten ernstig onevenredig: regisseuse heeft essentiële bijdrage geleverd aan het succes van de film, een verhoging van de vergoeding met 5% doet meer recht aan die bijdrage.

 

IEPT20180418, Geschillencommissie Auteurscontractenrecht, Scenarioschrijfster Soof 2

Om te bepalen of overeengekomen vergoeding van de maker een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van een werk in de zin van artikel 25d Auteurswet (bestsellerbepaling) moet worden gekeken naar de volledige opbrengst in de gehele keten: het gaat hierbij om een ‘netto’ exploitatie-opbrengst. Commissie Auteurscontractenrecht is echter alleen bevoegd te beslissen in geschil tussen maker en producenten. Royaltyvergoeding van 5% voor de scenarioschrijfster van de film Soof 2 is tegenover 50% voor de producenten ernstig onevenredig: scenarioschrijfster heeft essentiële bijdrage geleverd aan het succes van de film, een verhoging van de vergoeding met 5% doet meer recht aan die bijdrage.

 

IEPT20180413, Rb Rotterdam, Eredivisie II

Café bij verstekvonnis veroordeeld voor auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden zonder licentie: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. 

 

IEPT20180413, Rb Rotterdam, Eredivisie

Café maakt inbreuk op auteursrechten Eredivisie: met ingebrachte processen-verbaal van is gerechtsdeurwaarder voldoende aannemelijk gemaakt dat eredivisiewedstrijden zijn vertoond zonder licentie.

 

IEPT20180411, Rb Noord-Holland, Eredivisie

Café bij verstekvonnis veroordeeld voor auteursrechtinbreuk door tonen eredivisiewedstrijden zonder licentie: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Proceskosten ex artikel 1019h Rv begroot op € 3.900: zaak aangemerkt als ‘eenvoudig’ en niet als  ‘zeer eenvoudig’ kort geding waarvoor krachtens Indicatietarieven in IE-zaken het liquidatietarief wordt toegepast.

 

IEPT20180405, Rb Den Haag, Erfgoed Leiden

Erfgoed Leiden maakt inbreuk op auteursrecht eiser op 25 foto’s door opname daarvan in online beeldbank. Geen sprake van anoniem gepubliceerde foto’s: [R] maker door stempel met zijn naam op zijn foto’s, waarvan uitgevers prentbriefkaarten produceerden, niet noodzakelijk dat maker naam op alle vereenvoudigingen van het werk plaatst. Beroep op artikel 8 Aw (fictief makerschap) faalt: uitgevers moeten toestemming van [R] hebben gekregen voor gebruik desbetreffende foto’s. dat uitgever zich als uitgever prentbriefkaart bekend maakt, leidt er niet toe dat hij zich daarmee als maker heeft aangeduid en auteursrecht op foto heeft toegeëigend, terwijl uitgever bekend was met auteursrecht [R], uit omstandigheden dat prentbriefkaarten van zelfde foto soms met en zonder naam/logo uitgever zijn uitgegeven blijkt dat uitgevers niet zoveel waarde hechtten aan vermelding van hun naam. Onvoldoende onderbouwd dat auteursrecht foto’s niet met overdrachtsakte uit 1982 is overgedragen aan eiser. Schadevergoeding ter hoogte van gebruikelijke licentievergoeding eiser: € 75 per foto, € 1.875 in totaal. Verhoging schadevergoeding past niet in Nederlandse systeem van reële schadevergoeding. Geen beperking schadevergoeding op grond van regeling verweesde werken: niet rechtstreeks van toepassing en geen aanleiding voor stellen prejudiciële vragen.

 

IEPT20180328, Rb Den Haag, NUV v Tom Kabinet

Vervolg op tussenvonnis (IEPT20170712). Geen prejudiciële vragen over uitleg van “mededeling aan het publiek” nu rechtbank hier in het tussenvonnis al een eindoordeel heeft gegeven: slechts bij onjuiste juridische of feitelijke grondslag kan hierop worden teruggekomen, HvJEU Filmspeler (IEPT20170426) en Brein v Ziggo (IEPT20170614) nopen niet tot heroverweging nu deze arresten zien op andere situatie. Geen prejudiciële vragen over toepasselijkheid Softwarerichtlijn: ook hierover is reeds bindende eindbeslissing gegeven. Voorgestelde formulering prejudiciële vragen blijft grotendeels in stand.

 

IEPT20180321, Rb Den Haag, Ross-Tech

Onvoldoende onderbouwd dat [A] degene is die namaak producten heeft aangeboden op marktplaats.

 

IEPT20180307, Rb Midden-Nederland, MIHN

Gebruik namen ‘Making It Happen Now’ en ‘Making It Happen Now Netherlands’ door gedaagden niet onrechtmatig: eiser heeft geen ouder recht. Inschrijving depot beeldmerk door gedaagde niet nietig: geen depot te kwader trouw van het beeldmerk door gedaagde. Eiser geen auteursrecht op beeldmerk: eiser is niet de maker en heeft onvoldoende gesteld dat het logo op naar zijn ontwerp of onder zijn leiding en toezicht tot stand is gekomen. Geen proceskostenvergoeding 1019h Rv voor eiser: eiser kan geen IE-rechten geldend maken.

 

IEPT20180301, Rb Oost-Brabant, Bellino

Eisers Layer II en III lampen zijn auteursrechtelijk beschermd: lampen onmiskenbaar het resultaat van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes, ontlening aan eerdere lampen van Bellino niet aannemelijk, lampen wijken af van oudere lampen in dezelfde stijl. Rainbow lampen van Bellino maken inbreuk: karakteristieke uiterlijke kenmerken komen één op één terug, verschillen zijn van ondergeschikt belang.

 

IEPT20180221, Rb Rotterdam, NVZ v Videma

Rechtbank neemt conclusies uit deskundigenbericht geschillencommissie Auteursrechten - die oordeelde dat het door Videma vastgestelde tarief voor ziekenhuizen voor 2013 en 2014 onbillijk is in de zin van artikel 22 Wet toezicht cbo’s - over: rechter heeft beperkte beoordelingsvrijheid door wettelijk verplichte karakter van het deskundigenbericht, conclusies komen overtuigend voor. Opleggen onbillijke vergoeding onrechtmatig jegens ziekenhuizen: Videma dient zorgvuldig met economische machtspositie om te gaan. Excessieve stijging all-in tarief levert misbruik van economische machtspositie op: objectieve reden voor stijging ontbreekt. Verklaring voor recht dat NVZ-leden aanspraak hebben op een schadevergoeding op te maken bij staat toegewezen. Verklaring voor recht dat NWZ-leden gelet op HvJEU AKM v Zurs (IEPT20170316) geen toestemming nodig hebben voor kabeldoorgifte tv-beelden afgewezen: arrest ging om uitzonderlijke situatie en staat alleen in rij uitspraken waarin is geoordeeld dat gelijktijdige, volledige en onveranderde doorgifte een vorm van openbaar maken/mededelen aan het publiek is.

 

IEPT20180220, Hof Den Haag, Arpe v Happy Cocooning

Genoemde kenmerken Gemeenschapsmodel voor tafelgashaard (Model 2) niet uitsluitend technisch bepaald. Beschermingsomvang Model 2 redelijk groot: afstand met vormgevingserfgoed niet gering. Tafelgashaard Thyone maakt geen inbreuk op Model 2: de overeenkomsten - een vierkanten bak, en uitsparingen - betreffen minder opvallende dan wel gebruikelijke elementen terwijl de verschillen - één geheel of niet, rommelige versus strakke vormgeving, houten versus steenachtige look, verkleuringen versus monochrome kleurstelling, bedieningspaneel verzonken of niet, en donkere versus lichtere kleurstelling - in het oog springen. Ook geen auteursrechtinbreuk: genoemde modelrechtelijke kenmerken zijn hooguit gedeeltelijk auteursrechtelijke trekken, door houten in plaats van steenachtige matte look stemmen totaalindrukken niet overeen. Geen sprake van slaafse nabootsing: eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd, bovendien geen gevaar voor nodeloze verwarring.

 

IEPT20180215, Rb Amsterdam, Masterfile v Overstappen.nl

Schadevergoeding van € 290 voor gebruik stockfoto zonder toestemming Masterfile: uitlokking onvoldoende onderbouwd, schade begroot op bedrag dat Masterfile in rekening had mogen brengen indien toestemming was gevraagd, geen grond voor hogere vergoeding. Proceskosten gecompenseerd.

 

IEPT20180214, Rb Den Haag, Cerme

Bewijsopdracht Cerme dat [A] auteursrechten op programma Mega-Kassa in 2005 volledig heeft ingebracht in de VOF. Indien Cerme niet slaagt in bewijsopdracht zijn auteursrechten niet ingebracht en konden deze niet in 2010 vanuit VOF worden overgedragen aan Cerme: in dat geval geen onrechtmatige daad [A], nu hij auteursrechthebbende is gebleven. Als Cerme wel slaagt in bewijsopdracht geldt dat auteursrechten aan de vennoten gezamenlijk toebehoorden: [A] in dat geval niet bevoegd voor verkoop auteursrechten aan Ekip en sprake is van onrechtmatige daad. Overeenkomst waarmee rechten door vennoten aan Cerme zijn overgedragen niet vernietigbaar op grond van dwaling of bedrog. Overeenkomst niet door [A] overtreden: onvoldoende aannemelijk dat [A] in relevante mate betrokken is geweest bij introductie en verdere verkoop BLC Kassa.

 

IEPT20180207, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v Web & Vloed

Inbreukverbod op Flippin’ Burgers-beeldmerk: belang blijkt uit door gedaagde verstuurde e-mail, sprake van dreigende inbreuk. Inbreukverbod op handelsnaam Flippin’ Burgers: belang bij instellen vordering nu voorlopige voorziening uit (IEPT20161220) anders ex art. 1919i lid 1 Rv haar kracht zou verliezen, sprake van dreigende inbreuk. Geen inbreukverbod op logo: niet vast komen te staan dat auteursrecht op logo aan eiser is overgedragen.

 

IEPT20180206, Rb Den Haag, B&B

Auteursrechtinbreuk op stoffen met door oud-Hollandse meesters geïnspireerde bloemmotieven: voldaan aan werktoets gelet op vereiste creatieve arbeid in selectie, kleurstelling, vormgeving en positionering van de bloemen, stoffen gedaagden vertonen slechts minimale verschillen die niet van invloed zijn op de totaalindruk.

 

IEPT20180206, Hof Amsterdam, Anne Frank

Tentoonstellen van de brieven een openbaarmaking in de zin van de Aw: brieven aan een breed publiek tegelijkertijd tentoongesteld. Tentoonstellingsexceptie van artikel 23 AW strekt zich niet uit tot brieven: kennisnemen van een ter lezing aangeboden tekst verschilt te veel van de aanschouwing van de in artikel 23 AW genoemde vormen van kunst. Beroep citaatrecht onvoldoende onderbouwd: enkele stelling dat de omvang van de drie brieven beperkt is, is onvoldoende. Beroep op uitputting eveneens onvoldoende onderbouwd: enkele feit dat de brieven bij verzending of bij veiling in het verkeer zijn gebracht levert geen uitputting auteursrecht op. Stichting onvoldoende onderbouwd dat haar belang bij uitoefening van vrijheid van informatie zwaarder weegt dan het belang van Fonds bij handhaving auteursrechten: voor tentoonstellen toestemming Fonds nodig. Het door Fonds gevorderde algemeen inbreukverbod is te breed en te onbepaald geformuleerd, maar een minder verstrekkend verbod, dat Stichting wordt verboden de drie brieven opnieuw op soortgelijke wijze tentoon te stellen, wel toewijsbaar.

 

IEPT20180205, Rb Den Haag, Regio15

Auteursrechtinbreuk door gebruik beelden uit video eiser op website gedaagde: geen sprake van toestemming, beroep op citaatrecht reeds wegens gebrek aan bronvermelding verworpen. Tevens inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiser: naamsvermelding ontbreekt, video is bewerkt door conversie naar gif-bestand en verwijderen watermerk. Schadevergoeding begroot op € 1.875,50: schade wegens auteursrechtinbreuk aan de hand van gebruikelijke licentievergoeding begroot op € 1.225, schade als gevolg van inbreuk persoonlijkheidsrechten ex aequo et bono begroot op € 612,50.

 

IEPT20180205, Rb Den Haag, OHM

Auteursrechtinbreuk door gebruik hotelfoto’s op website hotelmarketingadviseur OHM: toestemming hoteleigenaar kan OHM niet baten nu het gebruik niet valt onder de door de fotograaf verstrekte licentie voor gebruik binnen de bedrijfsvoering van het hotel, beroep op citaatrecht strandt reeds op ontbreken bronvermelding. Tevens inbreuk op persoonlijkheidsrechten fotograaf: naamsvermelding ontbreekt, foto’s gewijzigd. Schadevergoeding begroot op € 9.880: schade wegens auteursrechtinbreuk aan de hand aan de hand van Stichting Foto Anoniem begroot op € 6.588, schade wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten ex aequo et bono begroot op 50% daarvan.

 

IEPT20180131, Rb Den Haag, Doorbraak

Verwijdering cartoons van website Doorbraak afgewezen: Doorbraak mocht ervanuit gaan dat met de toestemming van 3 december 2012 geplaatste cartoons geplaatst mochten blijven: zij hoefde er niet op bedacht te zijn dat de aan eiser zijn toestemming verbonden voorwaarde "tot wederbericht” niet alleen inhield dat er vanaf dat moment geen nieuwe cartoons meer mochten worden overgenomen, maar ook dat eerder overgenomen cartoons dienden te worden verwijderd

 

IEPT20180129, Rb Den Haag, Foto op website

Geen auteursrechtinbreuk op foto’s, gerechtvaardigd vertrouwen dat foto’s naar eigen inzichten vrijelijk gebruikt konden worden: onvoldoende weersproken dat foto’s onvoorwaardelijk door eiser zijn afgestaan aan gedaagde ten tijde van de gestelde vriendschap en samenwerking.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, Premier League v Ecatel

Internet service provider Ecatel dient diensten die door derden worden gebruikt voor illegaal streamen van Premier League wedstrijden binnen 30 minuten na melding te staken voor de duur van de wedstrijd: beeldverslagen van voetbalwedstrijden zijn auteursrechtelijk beschermd, Ecatel aangemerkt als tussenpersoon ex artikel 26d Auteurswet, vrijheid van ondernemerschap niet in kern geraakt, bevel niet disproportioneel, recht op vrijheid van informatie voldoende in acht genomen, maatregel effectief nu kijken van illegale streams op zijn minst wordt bemoeilijkt, geen minder bezwaarlijke mogelijkheid voorhanden.

 

IEPT20180124, Rb Oost-Brabant, FSEL v Verum

Heads of Agreement (vaststellingsovereenkomst) niet rechtsgeldig ontbonden: dat partijen geen overeenstemming konden bereiken waardoor geen licentieovereenkomst is gesloten is geen tekortkoming in de nakoming. Heads of Agreement niet buitengerechtelijk vernietigd: geen dwaling. Geen rechtmatig gebruik FDR op grond van Heads of Agreement: geen licentieovereenkomst gesloten. Artikel 4(2) Softwarerichtlijn lex specialis ten opzichte van Auteursrechtrichtlijn. Geen uitputting FDR 2.83: wel sprake van verstrekking van een kopie voor onbepaalde tijd, maar niet tegen vergoeding die overeenstemt met de economische waarde. Voor zover Dienstverleningsovereenkomst 2013 op FDR 2.94 ziet geen uitputting: geen vergoeding tegen economische waarde. Vernietiging sourcecode toegewezen: rechten niet overgegaan van Verum Holding naar Verum en geen uitputting. Verum moet inzage verschaffen in haar source code.

 

IEPT20180124, Rb Noord-Holland, NHV

Schadevergoeding van € 540 en proceskostenveroordeling van € 2.000 wegens inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrechten fotograaf: NHV Verzekeringen heeft zonder toestemming een auteursrechtelijk beschermde foto van een ongeluk op haar website geplaatst.

 

IEPT20180119, HR, DCC v Forax

Geen onjuiste rechtsopvatting dat nog geen sprake is van ‘voorbereidend materiaal’ in de zin van artikel 1 Softwarerichtlijn indien nog een programmeerslag met creatieve stappen nodig is om van het materiaal een computerprogramma te maken. Hof mocht gelet op rapporten deskundigen oordelen dat nog geen sprake was van voorbereidend materiaal dat tot een reproductie van het computerprogramma of dat programma zelf kon leiden en dat stellingen dat dit wel zo was onvoldoende waren onderbouwd: uit stellingen DC c.s. niet af te leiden in hoeverre de functionele specificaties concrete oplossingen bieden voor genoemde programmeervraagstukken. Hof heeft kern verwijten inzake onrechtmatige daad onder oog gezien en hoefde niet op elke stelling uitdrukkelijk in te gaan. Hof moest voor het tot een correctie op de artikel 1019h Rv proceskostenveroordeling overging eerst vaststellen of het totaal van de door Forax opgevoerde kosten juist was.

 

IEPT20180117, Rb Den Haag, Body Engineers

Gedaagde dient te zorgen dat Body Engineers-merken op naam van eiser worden gezet: overeenkomst van opdracht om deze op naam van eiser te registreren niet nagekomen. Registratie op naam vennootschap gedaagde echter niet onrechtmatig: bijkomende omstandigheden vereist. Naam Body Engineers auteursrechtelijk beschermd: geen sprake van louter beschrijvende naam, verweer gedaagden onvoldoende onderbouwd. Logo - ook indien ontleend aan bestaande logo’s - auteursrechtelijk beschermd: elementen in ieder geval deels anders weergegeven en op creatieve wijze samengevoegd. Eiser auteursrechthebbende: geen sprake van mede-auteursrechthebbenden door bemoeienis met kleurkeuze of aandragen ‘superhelden-idee’.

 

IEPT20180115, Rb Amsterdam, CCC

Auteursrechtinbreuk op foto caravan door publicatie op website. De Stichting auteursrechthebbende op foto: Foto gemaakt ten behoeve van de Stichting en voorzitter heeft creatieve keuzes gemaakt en op foto sprake van herkenbaarheid van optische kenmerken. Sprake van inbreuk: geen toestemming en zonder naamsvermelding op website gepubliceerd. Geen schadevergoeding: niet gebleken dat foto is gemaakt door professional en geen commercieel belang.

 

IEPT20180112, Rb Midden-Nederland, Brein v Internetproviders

Vzgr bevoegd m.b.t. vorderingen jegens Zeelandnet: zodanige samenhang dat redenen van doelmatigheid gezamenlijke behandeling van de vorderingen rechtvaardigen. Vonnis Rb Den Haag (IEPT20120111) richtinggevend, arrest hof Den Haag (IEPT20140128) op enkele cruciale punten onjuist bevonden. Blokkade The Pirate Bay totdat in bodemprocedure over blokkade is beslist: blokkade effectief en proportioneel, nu aannemelijk is dat door blokkade gebruik van The Pirate Bay afneemt.

 

IEPT20180110, Rb Gelderland, FSN v Accon

Onvoldoende gebleken dat software waarop vermeende inbreuk wordt gemaakt auteursrechtelijk beschermd is: onduidelijk op welke concrete uitdrukkingswijze auteursrecht wordt geclaimd, voor zover wordt verwezen naar broncode had deze in het geding gebracht moeten worden. Eisers ex art 1019h Rv veroordeeld in proceskosten van drie maal het maximale indicatietarief voor een complexe IE-zaak (3 x € 40.000 = € 120.000): tot twee keer toe akte van grondslag- en eiswijziging genomen waardoor zaak in wezen drie verschillende procedures omvat, twee incidenten, procedure onnodig gecompliceerd gemaakt.