2019

Print this page

IEPT20190712, Rb Amsterdam, Dijkstra v Dutch News

Geen inbreuk op auteursrecht fotograaf door portret van Mathijs Bouwman op te nemen bij door hem geschreven artikelen op website Dutch News: sprake van de in artikel 19 lid 3 Aw genoemde uitzonderingssituatie waarin een in opdracht gemaakt portret zonder toestemming van de maker door de geportretteerde aan nieuwsbladen of tijdschriften worden aangeboden.

 

IEPT20190614, Rb Amsterdam, Foto catsuit

Auteursrechtinbreuk door plaatsing op website van 14 door eiser gemaakt foto’s waarop van een door een zakenpartner van gedaagde ontworpen catsuit te zien is. Schadevergoeding begroot op bijna € 8.000: licentievergoeding van € 280 per foto vermeerderd met 200% wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten.

 

IEPT20190607, HR, Brein v NSE

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen in geschil tussen Brein en usenetprovider NSE nu gerede twijfel bestaat of NSE mededeling aan het publiek heeft verricht: enerzijds geldt dat het hof heeft geoordeeld dat de diensten van NSE een louter technisch, automatisch en passief karakter hebben waardoor niet is uit te sluiten dat NSE slechts faciliteiten ter beschikking heeft gesteld als bedoeld in punt 27 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn, anderzijds geldt dat door tussenkomst van NSE beschermde werken ter beschikking zijn gesteld aan het publiek zonder toestemming van de rechthebbenden nu NSE heeft gefaciliteerd dat deze werken met behulp van een door NSE aangeboden zoekfunctie en aan de hand van een overzicht van nieuwsgroepen en/of een uniek message-id eenvoudig konden worden gevonden en gedownload door de gebruikers van het platform.

 

IEPT20190522, Rb Den Haag, Diesel v Calvin Klein

Beneluxmerk Diesel bestaande uit een teken dat bestaat uit een contrasterende baan diagonaal op een zakje rechts op de heup van een broek nietig verklaard: teken valt samen met de waar waarvoor het merk is ingeschreven en heeft daarom enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, het merk bevat geen enkel opvallend element dat significant afwijkt van dit gebruik door andere marktdeelnemers, onvoldoende overtuigend bewijs van inburgering in de gehele Benelux. Ook geen sprake van inbreuk op auteursrecht: onduidelijk wat precies het ‘werk’ is waarvoor bescherming wordt ingeroepen, aangenomen al dat sprake is van een werk stemt de totaalindruk van het label van Calvin Klein daar onvoldoende mee overeen.

 

IEPT20190522, Rb Den Haag, Petsbelle v EBI

Waarschijnlijk dat Gemeenschapsmodel Maine Coon 173 krabpaal in een nietigheidsprocedure nietig zal worden bevonden vanwege het ontbreken van de vereiste nieuwheid: meer dan 12 maanden gewacht met inschrijving na eerste openbaarmaking in promotiefilmpje. Petsbelle komt geen beroep toe op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel Maine Coon 173: onvoldoende onderbouwd dat zij - en ingevolge artikel 14 lid 3 GModVo werkgever EBI - houder is. Geen inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten Maine Coon 120: Melrose Krabpalen wekken andere algemene indruk. Niet aannemelijk dat auteursrecht op Maine Coon 173 krabpaal bij Petsbelle berust: onvoldoende onderbouwd dat zij - en niet ingevolge artikel 7 Aw werkgever EBI - rechthebbende is. Geen inbreuk op auteursrecht op Main Coon 120 krabpaal: Melrose krabpalen geven heel andere totaalindruk.

 

IEPT20190517, Rb Amsterdam, De Persgroep II

Partijen ex artikel 22 Rv opgedragen alle hen ter beschikking staande stukken in geding te brengen om vast te stellen of  vergoeding aan freelance journalist van € 0,13  per woord billijk is ex artikel 25c lid 1 Aw: of vergoeding billijk is hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard en omvang van de overgedragen exploitatiebevoegdheid, de marktverhoudingen, exploitatierisico’s en wat in de branche gebruikelijk is, wat journalist per uur overhoudt en hoe dit in verhouding staat tot journalist in loondienst en andere freelance journalisten zijn in dit kader relevante gezichtspunten, deze informatie is deels niet beschikbaar.

 

IEPT20190517, Rb Amsterdam, De Persgroep

Partijen ex artikel 22 Rv opgedragen alle hen ter beschikking staande stukken in geding te brengen om vast te stellen of de vergoeding van € 42 per foto billijk is ex artikel 25c lid 1 Aw: of vergoeding billijk is hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard en omvang van de overgedragen exploitatiebevoegdheid, de marktverhoudingen, exploitatierisico’s en wat in de branche gebruikelijk is, wat journalist per uur overhoudt en hoe dit in verhouding staat tot journalist in loondienst en andere freelance journalisten zijn in dit kader relevante gezichtspunten, deze informatie is deels niet beschikbaar.

 

IEPT20190510, Rb Den Haag, Glutton

Onduidelijkheid ontstaan door summiere dagvaarding komt voor rekening eiser: bij een industrieel product als het onderhavige - waaraan allerlei technische en functionele eisen zijn te stellen die van directe invloed zijn op bestaan en reikwijdte van de ingeroepen rechten - verzet het karakter van een kort geding zich ertegen dat een eisende partij mogelijke verweren afwacht. Auteursrechtinbreuk op Glutton-afvalzuiger kan niet worden vastgesteld: onduidelijk gebleven welke elementen mogelijk auteursrechtelijk relevant zijn, hierdoor kan geen vergelijking worden gemaakt met de beweerdelijk inbreukmakende afvalzuiger, onvoldoende aannemelijk dat eiser auteursrechthebbende is nu hij in interview heeft gesteld een ontwerper te hebben ingeschakeld. Geen merkinbreuk door gebruik “glutton” als adword: niet gesteld dat merkfuncties worden aangetast. Beroep op nietigheid Glutton Unievormmerk gehonoreerd: voorzieningenrechter gaat niet uit van vermoeden van geldigheid, merken die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de waar hebben alleen onderscheidend vermogen deze op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niets gesteld waaruit kan blijken dat hier sprake van is.

 

IEPT20190424, Rb Oost-Brabant, Planit v G.T.A.

Inbreuk op software Planit door deze eenmalig te verveelvoudigen: software eenmaal geïnstalleerd op een gevirtualiseerde server en toegankelijk via drie computers. Download installatie cd/dvd Vero Software met installatieinstructies op NAS-disk betreft geen (seperate) verveelvoudiging. Geen aanvullende verveelvoudigingen: meldingen vanuit beveiligingsmechanisme betreffen installatie van Edgecam, waarover G.T.A. reeds is aangeschreven en waarover partijen reeds een regeling hebben getroffen. Stelling dat slechts enkele modules zijn gebruikt en niet de hele software verworpen: onvoldoende betwist dat gebruik gekraakte versie software niet kan worden beperkt door Planit licentiemanager en dus toegang tot volledige versie bevat. Geen beroep op artikel 45j Aw (verveelvoudiging door rechtmatige verkrijger): G.T.A. is geen rechtmatige verkrijger van de volledige software, maar enkel van een aantal modules. Geen bestuurdersaansprakelijkheid [gedaagde sub 4]: onvoldoende eigen betrokkenheid bij inbreuk en geen persoonlijk ernstig verwijt. Schade omvat geen onderhoudsvergoedingen die Planit zou hebben ontvangen bij normaal gebruik: in de aard van auteursrechtinbreuk is gelegen dat er geen onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. Schadevergoeding ten hoogte van gebruikelijke licentievergoeding van € 476.003 toegewezen: bedragen onvoldoende betwist met stelling dat door Planit overgelegde bedragen inzake gebruikelijke licentievergoeding niet gecontroleerd kunnen worden. Gestelde reputatieschade en schade in verband met verlies van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden onvoldoende onderbouwd. Onderzoekskosten van € 5.000 onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20190418, Rb Amsterdam, Eredivisie

Auteursrechtinbreuk door Eredivisiewedstrijden zonder zakelijke licentie uit te zenden. 1019h Rv proceskostenveroordeling verminderd met € 475,39 wegens onduidelijkheid over pro forma nota en € 150, omdat de zitting geen uur maar een half uur heeft geduurd: € 3.473,09.

 

IEPT20190410, Rb Midden-Nederland, Rainbow

Of sprake is van auteursrechtinbreuk kan nog niet worden vastgesteld: Rb gaat ervan uit dat alle verrichte (onderhouds)werkzaamheden uit de lijst met werkzaamheden een verveelvoudiging inhielden, niet duidelijk wat de door [verweerster sub 1] verrichte werkzaamheden aan de [afkorting softwareproduct 1]-software precies inhouden. Verweersters moeten akte nemen en gedetailleerde toelichting geven over verrichte werkzaamheden in kader van artikel 45j Aw. Gelet op vonnis 22 maart 2017 is door verweersters verstuurde brief aan oude klanten [handelsnaam] onrechtmatig. Rainbow kan in deze procedure alsnog vordering tot schadevergoeding instellen als gevolg van onrechtmatige brief: in civiele procedure geen beginsel dat niet 2x over dezelfde kwestie mag worden geprocedeerd en in eerdere procedure gevorderde rectificatie geldt niet als schadevergoeding. [verweerster sub 2] niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuk: heeft als holdingmaatschappij geen werkzaamheden uitgevoerd aan de software en geen bestuurdersaansprakelijkheid. In licht van verweer gedaagden onvoldoende onderbouwd dat er onvoldoende rectificatiebrieven verstuurd zijn. Verweersters hebben voldaan aan rapportageplicht uit vonnis 22 maart 2017 door aan letterlijke tekst veroordeling te voldoen: geen ruimte voor ruimere uitleg veroordeling aangezien daaruit zonder meer duidelijk moet zijn welke acties moeten worden ondernomen om verbeuren dwangsommen te voorkomen. Verweersters hebben voldaan aan eis om op objectief verifieerbare wijze inzichtelijk te maken of lijst van werkzaamheden klopt: dictum voor tweeërlei uitleg vatbaar, waardoor verificatie bewijsstukken door accountant voldoet aan veroordeling, verweerders hebben zo voldaan aan doel veroordeling.

 

IEPT20190410, Rb Midden-Nederland, Hollandse Hoogte

€ 173,44 voor plaatsen foto zonder toestemming en naamsvermelding op website: gebaseerd op tarievenlijst 2015 Stichting Foto Anoniem voor één maand voor het kleinste formaat, korting van 25% wegens plaatsing op dieperliggend niveau website, opslag van 25% wegens ontbreken naamsvermelding. € 35 voor opsporing / onderzoek naar auteursrechtinbreuk. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie met beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

IEPT20190405, Rb Midden-Nederland, Foodfoto

Culinaire foto auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door gekozen compositie, achtergrond, belichting, hoek en uitsnede. Vordering tot betaling van schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk afgewezen: onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat eiseres als niet-exclusieve licentieneemster schade heeft geleden, uit niets blijkt dat gedaagde desgevraagd geen licentie zou hebben gekregen van auteursrechthebbende [A] en niet aangevoerd dat gedaagde licentie bij eiseres zou hebben afgenomen.

 

IEPT20190405, HR, Brein v NSE

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen in geschil tussen Brein en usenetprovider NSE nu gerede twijfel bestaat of NSE mededeling aan het publiek heeft verricht: enerzijds geldt dat het hof heeft geoordeeld dat de diensten van NSE een louter technisch, automatisch en passief karakter hebben waardoor niet is uit te sluiten dat NSE slechts faciliteiten ter beschikking heeft gesteld als bedoeld in punt 27 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn, anderzijds geldt dat door tussenkomst van NSE beschermde werken ter beschikking zijn gesteld aan het publiek zonder toestemming van de rechthebbenden nu NSE heeft gefaciliteerd dat deze werken met behulp van een door NSE aangeboden zoekfunctie en aan de hand van een overzicht van nieuwsgroepen en/of een uniek message-id eenvoudig konden worden gevonden en gedownload door de gebruikers van het platform.

 

IEPT20190403, Rb Midden-Nederland, ANP

€ 310,31 (€ 248,25 voor inbreuk + € 62,06 voor ontbreken naamsvermelding) op website gedaagde: berekening uitgaande van gemiddelde van tarieven Stichting Foto Anoniem voor foto gebruik foto in verschillende pixelmaten voor plaatsing van één week tot één maand op Nederlandstalige website met .nl domeinnaam niet weersproken, kantonrechter acht opslag van 25% (€ 62,06) voor ontbreken naamsvermelding redelijk. Proceskosten volgens liquidatietarief.

 

IEPT20190403, Rb Den Haag, Tribu v Borek

Natal Alu-stoel auteursrechtelijk beschermd: ontwerper heeft aan het al bestaande principe van een stoel met een frame met U-vormen en een zwevende zitschelp een persoonlijke noot gegeven. Collin-stoel maakt hierop inbreuk: genoemde verschillen tussen beide stoelen vallen zodanig weg in strakke lijnenspel van frame en zitschelp dat niet gesproken kan worden van een andere totaalindruk.

 

IEPT20190402, Hof Den Bosch, Vertaler zonder Auteursrecht

Comparitie van partijen gelast met oog op inwinnen nadere inlichtingen en onderzoeken schikking: de grieven stellen kwesties aan de orde waarover het hof, bij gebreke van voldoende informatie, nog geen eindoordeel kan geven.

 

IEPT20190329, HR, De Vier Jaargetijden

Wijziging van een werk die moet worden aangemerkt als een aantasting van dat werk die tot reputatieschade kan leiden valt onder beschermingsbereik artikel 25(1)(d) Aw. Artikel 25(1)(c) Aw ziet op wijzigingen die geen afbreuk doen aan auteursrechtelijk beschermde trekken van een werk en voor wijzigingen in een werk die wel een aantasting opleveren maar niet tot reputatieschade kunnen leiden. Aan beoordeling van redelijkheid van verzet tegen een wijziging ex artikel 25(1)(c) Aw wordt pas toegekomen als van reputatieschade geen sprake kan zijn. Maker kan zich ex artikel 25(1)(d) Aw slechts tegen een aantasting van zijn werk verzetten, indien deze aantasting tot reputatieschade kan leiden, ook wanneer aantasting bestaat in een misvorming of verminking van dat werk. Geen ruimte voor nadere belangenafweging bij beroep op artikel 25(1)(d) Aw: in reputatieschadetoets ligt reeds een afweging tussen belangen maker en belangen van degene die werk willen wijzigen. Oordeel hof over aantasting Zuidgevel en Noordgevel bevat geen onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en niet onvoldoende gemotiveerd.

 

IEPT20190326, Rb Amsterdam, De Vinderij
De Vinderij maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto is zonder toestemming geplaatst op een door de Vinderij geëxploiteerde website. Veroordeling tot bekendmaking herkomst foto zinledig: na al die tijd niet te achterhalen wie degene is die de foto op de website heeft geplaatst. Schadevergoeding € 750,-: bedrag is gelijk aan licentievergoeding, maar wordt niet vermenigvuldigd wegens een inbreuk die meerdere jaren heeft geduurd en wettelijke handelsrente niet van toepassing op vordering uit onrechtmatige daad.

 

IEPT20190322, Rb Amsterdam, Kaasfoto

Auteursrechtinbreuk door openbaarmaking foto van een Franse Morbier-kaas op website zonder toestemming. Eiseres in de gelegenheid gesteld te reageren op vermoeden van schending artikel 21 Rv: eiseres lijkt informatie van tarievenlijst te hebben weggelaten die tot de conclusie leidt dat lagere tarieven van toepassing zijn dan geëist.

 

IEPT20190321, Rb Amsterdam, AMC

Voormalig co-promotor AMC moet e-mails waarin zij co-auteurschap op artikelen uit proefschrift van promovenda claimt rectificeren: door International Committee of Medical Journal Editors opgestelde norm is  ook in rechte van belang, de bijdrage van de voormalige co-promotor is volgens deze norm niet voldoende om als co-auteur te kunnen worden aangemerkt, onvoldoende aanleiding om van deze norm af te wijken en de bijdrage aan de onderzoeksopzet voldoende te achten om als co-auteur van de publicaties te worden erkend.

 

IEPT20190319, Hof Arnhem-Leeuwarden, Nachtwacht

Kopie van de Nachtwacht inclusief verwijderde delen is geen nieuw werk: bedoeling was om een natuurgetrouwe kopie te maken van de Nachtwacht, geen persoonlijk stempel van de maker te herkennen in de kopie.

 

IEPT20190319, Hof Den Haag, De Poortere v By-Boo

Patchwork-dessin 2 tapijten van By-Boo maken geen inbreuk op ongeregistreerde modelrechten en auteursrechten op Vintage Multi tapijten van De Poortere: tapijten in patchworkstijl bestonden al, totaalbeeld van de tapijten wordt bepaald door de wijze waarop de diverse onderdelen zijn samengevoegd, juist op deze punten vertonen de tapijten verschillen. Geen sprake van slaafse nabootsing: er was reeds een grote verscheidenheid aan patchwork tapijten op de markt zodat een eigen gezicht op de markt niet kan worden aangenomen.

 

IEPT20190319, Rb Overijssel, ANP v Step

Schadevergoeding van € 322,50 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht: zonder toestemming van ANP foto op website geplaatst, schade vastgesteld op 1,5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding uit de tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Ex artikel 1019h Rv gevorderde proceskostenvergoeding van € 629 komt te hoog voor: liquidatietarief van € 144 toegewezen nu sprake is van eenvoudige niet bewerkelijke bodemzaak en ANP bovendien vaker op dezelfde gronden haar auteursrecht handhaaft.

 

IEPT20190319, Rb Overijssel, ANP

Schadevergoeding van € 967,50 toegewezen wegens inbreuk op auteursrecht: zonder toestemming van ANP 3 foto’s op website geplaatst, schade vastgesteld op 1.5 maal de minimale gemiddelde licentievergoeding uit de tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Ex artikel 1019h Rv gevorderde proceskostenvergoeding van € 689 komt te hoog voor: liquidatietarief van € 144 toegewezen nu sprake is van eenvoudige niet bewerkelijke bodemzaak en ANP bovendien vaker op dezelfde gronden haar auteursrecht handhaaft.

 

IEPT20190318, Gerecht Curaçao, Building Depot

BDT heeft foto’s waarvan eiseres auteursrechthebbende is gebruikt. Geen overeenkomst tot stand gekomen m.b.t. gebruik foto’s: geen definitieve wilsovereenstemming.

 

IEPT20190315, Rb Amsterdam, Rodi Media

Met mobiel gemaakte foto tijdens Musical The Bodyguard auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door situering [naam 1] in het centrum met op achtergrond de acteurs en de daarmee gepaarde houding, moment van de lichtinval, de spots van bovenaf en rode lichten die uit de vloer oplichten en drie hoofden op de voorgrond. Schadevergoeding van € 426 toegewezen voor publicatie in Almere Deze Week: foto in eerste instantie voor vergoeding van twee kaartjes aan [naam 2] ter beschikking gesteld, niet aannemelijk dat eiser professionele fotograaf is, waardoor tarieven Foto Anoniem onvoldoende aanknopingspunten vormen, door eiser in eerste instantie gevraagde vergoeding van € 426 biedt schattenderwijs afdoende recht aan geleden schade. Advocaatkosten gecompenseerd. Ten overvloede: door eiseres ingediende proceskosten van € 12.920,51 en door gedaagde ingediende proceskosten € 5.801,96 onevenredig: auteursrecht is bedoeld om aan auteurs gerechtvaardigde vergoeding te geven voor vervaardigde werk, niet om vergoeding van de gemachtigde op te drijven.

 

IEPT20190313, Rb Den Haag, Hyundai

Dealer- en reparateurovereenkomsten tussen voormalig importeur Hyundai GNC en [BV I c.s.] geëindigd per 31 maart 2016: [BV I c.s.] kon niet verwachten dat contracten door contractsoverneming door Hyundai na einde van importeurschap GNC voor onbepaalde tijd zouden worden voortgezet, aangezien contractsoverneming enkel de per 31 maart 2016 eindigende overeenkomsten kon betreffen. Geen rechtmatig belang bij inzage in (gedeelten) overnameovereenkomst (APA): inzage kan niet meebrengen dat de contractsoverneming door HMNL ander gevolg zou hebben. Belettering, vlaggen en borden [BV I c.s.] maken inbreuk op Hyundai-merken: telkens gebruik gemaakt van woordmerk HYUNDAI in (nagenoeg) gelijk lettertype, woord HYUNDAI groot en opvallend weergegeven, indien HYUNDAI met andere aanduidingen is gecombineerd zijn die kleiner en minder opvallend weergegeven, belettering, vlaggen en borden lijken op die van Hyundai-dealers. (Door BV I c.s.] gemaakte) Hyundai Winterinspectie-brochure maakt inbreuk op auteursrecht HMNL en is overtreding artikel L 4.5 dealer- en reparateurovereenkomst: openbaarmaking van deel van werk HMNL, brochure wekt indruk dat [BV I c.s.] deel uitmaakt van Hyundai dealer- en reparateurnetwerk. Aanwezigheid Hyundai-Garantiesticker op raam van bedrijfspand [BV1] na 31 maart 2016 is inbreuk auteursrecht Hyundai. Uitstallen officiële verkoopbrochures Hyundai maakt inbreuk op merkrechten Hyundai en overtreedt artikel L 4.5. Plaatsen stempel in onderhoudsboekje behorende bij Hyundai voertuig waaraan op 1 augustus 2016 onderhoud is verricht is merkinbreuk en overtreding artikel L 4.5. Verkoop nieuwe auto die vóór einde overeenkomst bij HMNL is gekocht is overtreding artikel L 4.5: verkoop op zichzelf niet in strijd met overeenkomst,    sprake van bijkomende omstandigheden die verkoop in strijd met artikel L 4.5 maken, nu aanbieden van auto met omvangrijke en opvallende belettering met gebruik van de Hyundai-merken de indruk van een commerciële band met Hyundai c.s. wekt. Redelijke uitleg overeenkomst is dat [BV I c.s.] verbeurde boete éénmaal verschuldigd is (€ 60.000 voor BV I, € 54.000 voor BV II):betreft door Hyundai opgestelde eenzijdige (standaard)overeenkomst, niet over de inhoud onderhandeld, beding ten voordele van partij die contract heeft opgesteld, geen tijdbepaling opgenomen, boetebedrag niet gemaximeerd. Geen matiging boete.

 

IEPT20190313, Rb Midden-Nederland, Foodfoto II

Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten door zonder toestemming in gewijzigde vorm en zonder naamsvermelding openbaar maken van foto op website: gedaagde is aansprakelijk door het exploiteren eenmanszaak  welke opdracht heeft gegeven voor de content op de website. € 248,44 (€ 198,75 schadevergoeding met 25% opslag) en € 26,25 voor gemaakte kosten: aansluitend bij tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem en opslag wegens geleden schade voor ontbreken naamsvermelding en gebruik in bewerkte vorm. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie, met een beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

IEPT20190313, Rb Midden-Nederland, Foodfoto

Auteursrechtinbreuk en inbreuk op persoonlijkheidsrechten door zonder toestemming plaatsen van Food & Lifestyle foto in gewijzigde vorm op website: gebruik van de foto zonder daartoe strekkende licentie. € 149,06 schadevergoeding en € 26,25 voor gemaakte onderzoeks/opsporingskosten: aansluitend bij tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem met een korting van 25% nu de foto op een subpagina heeft gestaan. Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige inbreukkwestie, met beperkt feitencomplex zonder uitgebreid inhoudelijk verweer.

 

IEPT20190307, Rb Rotterdam, ANP

€ 322,50 (1,5x economische waarde foto) voor zonder toestemming plaatsen foto ANP op website, gebaseerd op tarieven Foto Anoniem. € 177,50 voor vaststelling en invordering schade. Proceskosten ex artikel 1019h Rv van € 604 toegewezen.

 

IEPT20190306, Rb Midden-Nederland, Logo

Geen schending artikel 5.2 algemene voorwaarden eiseres door geen bezwaar te maken toen derden voornemen uitten om logo te maken in lijn met  [handelsnaam van gedaagde sub 1] –logo:  geen sprake van “laten gebruiken” dat actieve handeling vereist. Geen verboden sublicentiëring door de stichting: actieve handeling vereist. Geen persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders stichting: eiseres heeft niet met bestuurders in persoon gecontracteerd, geen ernstig persoonlijk verwijt. Tonen inbreukmakende [naam 1]-logo op website stichting is zelfstandige inbreuk op auteursrecht eiseres op [handelsnaam van  gedaagde sub 1]-logo: geen bagatel nu logo in ieder geval enkele weken op website heeft gestaan. Voor schadevergoeding uitgegaan van bedrag dat aan eiseres verschuldigd zou zijn geweest voor overdracht auteursrecht op het logo: € 925.

 

IEPT20190306, Rb Limburg, Foto kop-staart botsing

€ 270 schadevergoeding voor auteursrechtinbreuk door zonder toestemming foto kop-staart botsing te plaatsen op website: aangesloten bij eigen tarieven fotograaf, richtprijzen Nederlandse Vakfotografie en Tarievenlijst Stichting Foto Anoniem. Geen schadevergoeding voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten: foto slechts door zeer select groepje mensen gezien, waardoor niet aannemelijk is dat eiser door publicatie inkomsten is misgelopen.

 

IEPT20190228, Rb Zeeland-West-Brabant, Quapi Kidswear v Jola

Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv om iedere inbreuk op auteursrecht op zomerjurkje te staken toegewezen: dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat in strijd met het bevel wordt gehandeld met een maximum van € 100.000.

 

IEPT20190227, Rb Midden-Nederland, Innovam v Bikeflex

Auteursrechtinbreuk op lesmateriaal Innovam: auteursrecht Innovam op het lesmateriaal niet in geschil, Bikeflex mocht gelet op samenwerkingsovereenkomst en uitvoering daarvan materiaal na einde samenwerking niet verder blijven gebruiken, Bikeflex heeft materiaal Innovam ruimer gebruikt dan toegestaan. Schade Innovam onvoldoende onderbouwd: niet gebleken dat lesmateriaal na de samenwerking op grote schaal is gebruikt/vermarkt, niet in te zien dat cursisten Bikeflex het lesboek zouden hebben aangeschaft wanneer inbreuk achterwege was gebleven, geen winst gemaakt door Bikeflex en geen omzetderving Innovam. 


IEPT20190220, Rb Midden-Nederland, Ingetrokken toestemming gebruik foto

Auteursrechtinbreuk door gebruik foto’s nadat toestemming was ingetrokken: geen sprake van onopzegbaar eeuwigdurende licentie en intrekken toestemming is geen misbruik van bevoegdheid, nu gedaagde met publicatie foto’s zonder naamsvermelding voorwaarde voor toestemming heeft geschonden. Auteursrechtinbreuk door tekening van paardenhoef zonder naamsvermelding eiseres als medeauteur openbaar te maken: eiseres moet worden beschouwd als medeauteursrechthebbende. € 843,75 schadevergoeding waarbij 25% opslag is gehanteerd per foto vanwege misgelopen naamsbekendheid: aansluitend bij tarievenlijst Stichting Foto Anoniem en compensatie voor inbreuk persoonlijkheidsrechten.

 

IEPT20190215, Rb Rotterdam, Foto in werkstuk op website

Auteursrechtinbreuk door plaatsen van werkstuk met foto van legbatterijkippen op website: foto is auteursrechtelijk werk door bewuste, creatieve keuzes in gebruikte camera(instelling), invalshoek en belichting en geen sprake van een incidentele, ondergeschikte verwerking in de zin van artikel 18a Aw. Totaal € 332,50 schadevergoeding, € 214,00 verhoogd met factor 0,5 voor kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid: gezien de commerciële aard van de website en het aantal paginaweergaven niet onredelijk geacht en verhoging redelijk en niet enkel punitief. Geen misbruik van recht: uitoefenen en handhaven auteursrecht levert als zodanig geen misbruik van recht op. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: zeer eenvoudige en niet-bewerkelijke zaak, hetgeen ook blijkt uit veelal gestandaardiseerde teksten in de dagvaarding.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, Stobi v De Staat

Niet-ontvankelijkheidsverweer op grond van artikel 3:305a BW faalt: artikel 3:305a(3) BW staat in de weg staat aan vorderen schadevergoeding, maar niet voor vorderen verklaring voor recht. Verjaringsverweer Staat slaagt voor periode voor 21 januari 2010. Stobi krijgt gelegenheid te reageren op twee weken voor de comparitie in geding gebracht Sman(2016)-rapport. Indien na deze uitlatingen wordt geconcludeerd dat de thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was door ook schade wegens kopiëren uit illegale bron te verdisconteren heeft de Staat onrechtmatig gehandeld. Onrechtmatige daad toerekenbaar aan de Staat: door De Staat aangedragen omstandigheden komen krachtens verkeersopvattingen voor rekening van de Staat. Partijen dienen zich uit te laten over de vraag of de in de AmvB’s bepaalde thuiskopievergoeding daadwerkelijk te hoog was door bevriezings AmvB’s. Schade aannemelijk, “doorberekeningsverweer” de Staat faalt: niet aannemelijk dat gehele achterban Stobi en de individuele eisers de thuiskopievergoeding volledig hebben doorberekend en dat concurrentienadeel niet aan de orde kon zijn.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, ANP

€ 397,50 (€ 198,75 per foto) voor plaatsen twee foto’s zonder naamsvermelding fotograaf/rechthebbende op basis van gemiddelde tarief Stichting Foto Anoniem: aangezien pixelmaat niet duidelijk is, is het gerechtvaardigd om van gemiddelde uit te gaan. Geen verhoging met 50% wegens inbreuk zelfbeschikkingsrecht of ter ontmoediging van plegen inbreuk. Artikel 1019h Rv proceskosten van € 1.147 en € 318 voor kosten m.b.t. opsporing toegewezen.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation

Imation alleen thuiskopievergoeding verschuldigd voor leveringen van blanco gegevensdragers aan particuliere eindverwervers: “Mutalisaton-stelsel” gelet op oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) strijdig met artikel 5(2).  Oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) dat Imation geen beroep op terugbetaling/verrekening heeft inzake thuiskopie voor professioneel gebruik onjuist in licht van antwoord prejudiciële vragen (IEPT20171006). Imation krijgt gelegenheid te reageren op betoog Thuiskopie op grond van A-contract. Geen ongerechtvaardigde verrijking bij Thuiskopie: teveel betaalde bedrag niet in eigen vermogen Thuiskopie is gevloeid, maar afgedragen aan rechthebbenden. Staat moet Sman-rapport op grond waarvan wordt gesteld dat Thuiskopieheffing niet te hoog was in geding brengen. Imation moet zich uitlaten over vraag of in AmvB’s bepaalde thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was. Vaststaand dat Imation volledige bedrag aan betaalde thuiskopievergoeding als kostenpost heeft doorberekend aan haar afnemers. In incassoprocedure dienen partijen zich voor geval dat thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was uit te laten over te hanteren parameters. In restitutieprocedure geoordeeld dat terugbetaling thuiskopieheffing aan Imation niet te verenigen is met Unierecht: leidt tot verlaging kosten en grotere winstmarge Imation, dus tot verrijking. Imation krijgt mogelijkheid inzichtelijk te maken dat zij gestelde omzetschade heeft geleden, waardoor terugbetaling niet in strijd met Unierecht zou zijn. Gestelde onrechtmatige uitlatingen van staatssecretaris van Justitie niet inhoudelijk behandeld wegens parlementaire immuniteit.

 

IEPT20190213, Rb Midden-Nederland, Ara Shoes

€ 300 schadevergoeding voor inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser: vast staat dat gedaagden zonder toestemming een banner met daarin een uitsnede van een door eiser gemaakte foto openbaar hebben gemaakt.

 

IEPT20190208, Rb Midden-Nederland, DFW v Ziggo

Lycos-arrest van de Hoge Raad (IEPT20051125) waarin is bepaald dat artikel 6:162 BW als wettelijke grondslag voor afgifte klantgegevens kan gelden is niet achterhaald door Europese jurisprudentie: omstandigheid dat naderhand de e-Privacyrichtlijn is geïmplementeerd welke een specifieke wettelijke basis vereist voor het opvragen van privacygevoelige gegevens betekent niet dat artikel 6:162 BW niet als een dergelijke wettelijke basis zou kunnen gelden, beroep op HvJEU Promusicae/Telefonica (IEPT20080129) en EHRM Sunday Times leidt niet tot ander oordeel. Onvoldoende grond voor oordeel dat Ziggo onrechtmatig handelt jegens DFW door medewerking te weigeren aan de verstrekking NAW-gegevens achter IP-adressen waarmee The Hitman’s Bodyguard is gedownload: weliswaar voldoende aannemelijk dat het downloaden van de film met behulp van BitTorrent-netwerken onrechtmatig is jegens DFW, DFW heeft - ook in aanmerking nemende dat houder internetaansluiting volgens HvJEU Bastei Lübbe (IEPT20181018) niet automatisch aansprakelijk is voor de inbreuk - reëel belang bij verkrijgen gegevens, niet aannemelijk dat er een minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen, belangenafweging valt echter uit in voordeel Ziggo en haar abonnees nu onduidelijkheid bestaat over te kiezen handelswijze van DFW.

 

IEPT20190208, Rb Amsterdam, Hollandse Hoogte v BLiP

Gedaagde aansprakelijk voor schade door gebruik zonder toestemming van stockphoto van band The Mysterons, ook voor zover dit door derden is gebeurd: foto werd door gedaagde aan derden gepresenteerd als persfoto waardoor verspreiding ter promotie beoogd was. Gebruikelijke licentievergoeding voor gebruik van foto aan de hand van tarievenlijst Hollandse Hoogte vastgesteld op € 4.550,-: onvoldoende onderbouwd dat gebruik op website en op sociale media twee afzonderlijke vormen van gebruik  zijn. Geen verhoging van 1,5 keer gebruikelijke vergoeding toegekend: uitgangspunt van een reële vergoeding en geen punitief karakter en geen aantasting van exclusiviteit op de foto, nu dat reeds is vervat in de licentievergoeding.  

 

IEPT20190206, Rb Zeeland-West-Brabant, Kwantum

Inbreuk auteurs- en persoonlijkheidsrecht door in  winkels, fysieke folders en online aanbieden van ontwerp van kerstkaart  van eiseres: Kwantum erkent schending auteursrecht en wijziging van het formaat van de kerstkaart in een A4-formaat tekstbord en kleurwijziging leidt tot schending persoonlijkheidsrecht. Geen belang bij vordering tot onthouden van inbreuken en gestaakt houden van inbreuk: gelet op door Kwantum opgestelde onthoudingsverklaring en onvoldoende onderbouwd dat na de verklaring verkoop tekstborden niet is gestaakt. € 270,00 aan schadevergoeding: schatting van 300 gederfde verkopen vermenigvuldigt met uitgangspunt van € 0,90 per ontwerp. € 3500,00 aan morele schade: eiseres ontwerpt exclusieve producten voor (kleinere) speciaalzaken, door inbreuk Kwantum is werk op grote schaal aangeboden in context die haaks op marktsegment eiseres staat. Kwantum veroordeelt in de proceskosten volgens indicatietarief in IE-zaken: € 6.599,47:  eenvoudige zaak tot uitgangspunt genomen omdat het debat zeer beperkt is geweest.

 

IEPT20190129, Hof Amsterdam, Montis

Charly-stoel van Montis komt geen auteursrechtelijke bescherming meer toe nu na verval modelrecht geen instandhoudingsverklaring is afgelegd hetgeen volgens artikel 21 lid 3 (oud) BTMW is vereist: instandhoudingsverklaring slechts in strijd met Berner Conventie voor zover deze afbreuk doet aan minimum beschermingstermijn van 25 jaar welke in 2008 is verstreken, non-discriminatiebeginsel uit artikel 18 VWEU leidt niet tot andere uitkomst, auteursrecht volgens HvJEU niet herleefd door het vervallen van artikel 21 lid 3 en 24 (oud) BTMW, onvoldoende onderbouwd dat de Charly op 1 juli 1995 voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam in Duitsland en Frankrijk zodat beroep op artikel 51 lid 1 Aw niet slaagt. Montis heeft geen gegronde reden zich te verzetten tegen verdere verhandeling van ter zitting getoonde herstelde Charly-stoelen: merk wordt na vervanging hoes niet opnieuw aangebracht, voor zover merk wordt gebruikt in reclame-uitingen is duidelijk dat het gaat om tweedehands, door Klaver gerevideerde stoelen. Montis heeft ook geen gegronde reden zich te verzetten tegen verkoop herstelde stoelen met originele bodemplaat waarop het merk Montis is aangebracht: geen wezenlijke kwaliteitsverschillen met het origineel, verwijdering merk kan niet van Klaver worden gevergd.

 

IEPT20190123, Rb Gelderland, 50PlusBeurs v Eldee

Voldoende onderbouwd dat op 24 augustus 2017 reeds bestaande vorderingen uit hoofde van auteursrechtinbreuk aan 50PlusBeurs zijn overgedragen. Foto/campagnebeeld 50Plusbeurs auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes door keuze voor twee 50-plussers die door feit dat ze op een scooter zitten en een selfie maken uitstralen dat je je als 50-plusser nog jong kunt voelen, keuzes in belichting, afstand, de positie van de modellen en de gekozen achtergrond auteursrechtelijk beschermde elementen. Logo auteursrechtelijk beschermd ondanks beschrijvende naam 50PlusBeurs: wijze van afbeelden van deze naam door vormgeving van de letters auteursrechtelijk beschermd. Flyer van Eldee maakt inbreuk op foto 50PlusBeurs door overeenstemmende totaalindruk: auteursrechtelijke trekken stemmen bijna één op één overeen door gebruik identieke (uitgesneden) afbeelding die is gespiegeld en met roodfilter is bewerkt, logo dat qua vormgeving identiek is aan logo 50PlusBeurs afgebeeld, althans auteursrechtelijk beschermde trekken overgenomen. Schadevergoeding (ex aequo et bono) op 25% van ontwikkelkosten foto  en logo (€ 14.400) begroot: € 3.600: onvoldoende onderbouwd waarom ontwikkelkosten één op één als schadevergoeding kunnen worden gevorderd. Proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv volgens indicatietarief voor eenvoudige bodemzaak: € 8.000.

 

IEPT20190122, Hof Arnhem-Leeuwarden, Autostickers

Geen auteursrechtinbreuk door niet direct over te gaan tot verwijdering van autostickers na inleveren leaseauto: geen sprake van mededeling aan het publiek.

 

IEPT20190117, Rb Rotterdam, Fotozaak

Verstekvonnis: veroordeling tot betaling € 1.200 aan eisers voor inbreuk auteurs- en persoonlijkheidsrechten, € 358,88 voor vaststelling schade en €180 aan buitengerechtelijke incassokosten. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief.

 

IEPT20190109, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht Tafels

[naam 1] tafel auteursrechtelijk beschermd: twee houten bladen van Mangohout die nadrukkelijk in het oog springen niet terug te vinden in vormgevingserfgoed, creatieve keuzes met het persoonlijk stempel van de maker door combinatie van ontwerpkeuzes ten aanzien van het frame, tezamen met de twee houten bladen, die als gevolg van de gekozen houtsoort en specifieke afwerking een karakteristiek uiterlijk geven. Iron wooden pipe coffee table [gedaagde sub 1] maakt inbreuk op [naam 1] tafel: vrijwel gelijk, enige verschil is niet zichtbaar. [naam 2] auteursrechtelijk beschermd: onderscheid zich voldoende van wat al bestond op de markt door blad van mangohout dat is bewerkt om indruk van oud hout te geven en vormgeving van hairpin-poten, waardoor sprake is van persoonlijk stempel van de maker. Tafel [gedaagde sub 1] maakt inbreuk op [naam 2] tafel: niet in geschil dat tafels identiek of vrijwel identiek zijn. Onthoudingsverklaring rechtsgeldig: [gedaagde sub 1] niet ten onrechte aangezet tot ondertekenen onthoudingsverklaring, aangezien [eiseres] wel degelijk auteursrechthebbende is van de [naam 1] en de [naam 2]. Onthoudingsverklaring geschonden, maximale boete van € 50.000 verbeurd: [gedaagde sub 1] heeft (salon)tafels ingevoerd in Nederland om te verkopen, [bedrijfsnaam 2] heeft tafels identiek aan de [naam 1] geleverd gekregen van [gedaagde sub 2].