2021 Auteursrecht

Print this page

IEPT20210720, Rb Amsterdam, SeARCH v BPD en Stijlgroep

Gebod staken inbreuk auteurs- en persoonlijkheidsrechten op het totaalontwerp (Masterplan) voor het project Vlietvoorde afgewezen: Visiedocument met kenmerkende basiselementen is opgesteld door Stijlgroep en partijen verschillen van mening over bijdrage van SeARCH en nader onderzoek naar feiten vereist voor beantwoording vraag of sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht. 

 

IEPT20210713, Hof Arnhem-Leeuwarden, Beckx v Rubik

Rubik’s Cube zonder kleurvlakken is geen auteursrechtelijk beschermd werk: vormgevingkeuzen van de kubus in hoge mate functioneel bepaald en kinetische aspect van draaiende elementen is het wezenlijke element en functioneel bepaald. Oorspronkelijk karakter Rubik’s Cube komt voort uit de breedte, de kleur en de dikte van de grid tezamen met de kleurtinten rood, groen, geel, blauw, wit en oranje: algemene keuze om iedere deelkubus identificeerbaar is te maken is functioneel en wijze waarop aan de zijvlakken en aan de grid vorm wordt gegeven biedt ruimte voor creatieve keuzen.

 

IEPT20210630, Rb Limburg, Vitaal Succes

Niet komen vast te staan dat de door [D] ontwikkelde opleiding en daaruit voortvloeiende materialen auteursrechtelijk zijn beschermd: [S] heeft gemotiveerd betwist dat sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter van de werken van [D] en [D] heeft niet aan zijn stelplicht voldaan, belangrijke elementen van sheets presentatie zowel qua inhoud als vormgeving (technisch) bepaald door algemene eisen aan een presentatie en bijzondere eisen aan een Code-95-opleiding en aldus niet het gevolg van creatieve keuzes. Geen sprake van slaafse nabootsing: sheets wekken geen overeenstemmende totaalindruk en wekken niet de indruk dat zij van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

 

IEPT20210625, HR, DFW v Ziggo

Dutch Filmworks krijgt geen klantgegevens van Ziggo: cassatieberoep afgewezen op grond van artikel 81 RO.

 

IEPT20210617, HvJEU, Mircom v Telenet BVBA

Upload van eerder gedownloade onderdelen van een mediabestand door gebruiker naar eindapparatuur van andere gebruikers in peer-to-peernetwerk is beschikbaarstelling voor het publiek in de zin van artikel 3, leden 1 en 2, van de Auteursrechtrichtlijn: gebruikers peer-to-peernetwerk hebben kennis van verlenen toegang tot beschermde werken aan onbepaald aantal potentiële ontvangers. Houder IE-rechten die enkel schadevergoeding wil vorderen kan gebruikmaken van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen uit Handhavingsrichtlijn: ter waarborging van hoog beschermingsniveau van IE-rechten in interne markt. Artikel 6 AVG staat in beginsel niet in de weg aan systematische verwerking IP-adressen van gebruikers peer-to-peernetwerken in geval van inbreukmakende handelingen: correcte inning van schuldvorderingen kan gerechtvaardigd belang vormen.

 

IEPT20210607, Rb Den Haag, BagJump v BigAirBag

Geen sprake van wanprestatie door BigAirBag: in correspondentie tussen partijen heeft BigAirBag nimmer de toezegging gedaan om geen kopieën van de OnePiece Landing en het Model van BagJump meer te verhandelen. BAB Product van BigAirBag maakt geen inbreuk op Gemeenschapmodel op ontwerp van OnePiece Landing van BagJump: basisvorm van landings is een gegeven en bij Model is van overgebleven ontwerpvrijheid op weinig onderscheidende manier gebruik gemaakt, BAB Product wekt, gelet op verschillen met Model, een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. BigAirBag maakt geen auteursrechtinbreuk op OnePiece Landing: geen sprake van overeenstemmende totaalindrukken. BigAirBag maakt met teken ‘One Piece Lander’ geen inbreuk op merk ‘One Piece Landing’: merk OnePiece Landing sterk beschrijvend waardoor gerede twijfel bestaat over geldigheid merk en verwarringsgevaar, gerede kans dat bodemrechter oordeelt dat sprake is van eerlijk gebruik in de handel door BigAirBag.

 

IEPT20210602, Rb Den Haag, Ferrari v Kitcar Collection

Auto van Kitcar Collection maakt inbreuk op merkenrecht Ferrari: tekens zijn gebruikt in economisch verkeer, ook tekens die met duct tape afgeplakt zijn. Geen sprake van inbreuk op auteursrechten van Ferrari: totaalindrukken stemmen niet overeen en Ferrari heeft nagelaten concreet te stellen en onderbouwen waarom de totaalindruk hetzelfde zou zijn. Geen sprake van slaafse nabootsing: gelet op verschillen tussen de auto’s is geen sprake van onrechtmatig handelen. Vordering tot vernietiging auto afgewezen: vernietiging niet evenredig nu een redelijk alternatief voor beëindiging van de inbreuk beschikbaar is.

 

IEPT20210602, Rb Limburg, Boekenreeks My Shredded Lifestyle

Aan [eiser] komt geen auteursrechtelijke bescherming toe ten aanzien van de werken in de ‘My Shredded Lifestyle’ boekenreeks en 365 Brandz B.V. maakt dan ook geen inbreuk door het openbaarmaken en verveelvoudigen van de boeken: niet gebleken dat [eiser] creatieve keuzes met een persoonlijk stempel heeft gemaakt voor de tekst en opmaak van de boeken en evenmin dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen.

 

IEPT20210518, Rb Noord-Nederland, Mr Chadd v Mister Einstein

Mr. Chadd onvoldoende belang bij de gevraagde voorzieningen met betrekking tot het merkgebruik van het merk Mr. Chadd: Mister Einstein heeft volledig zorggedragen voor verwijdering van het merk MR. CHADD in de door haar op haar website gebruikte teksten. Mr. Chadd heeft auteursrecht op teksten website: teksten voldoen aan werktoets vanwege gemaakte keuzes in woordgebruik en rangschikken van woorden. Mister Einstein maakt inbreuk op het auteursrecht van Mr. Chadd op de teksten op de website: teksten op website Mister Einstein vertonen voldoende gelijkenis met de teksten op de website van Mr. Chadd. Rectificatie op landingspagina van website Mister Einstein toegewezen: Mr. Chadd heeft belang bij en recht op rectificatie om potentiële klanten ervan op de hoogte te stellen van het auteursrechtinbreuk door Mister Einstein.(Voorschot op) Schadevergoeding afgewezen: omvang vordering kan niet worden vastgesteld en voldoet niet aan het criterium dat deze in hoge mate aannemelijk is.

 

IEPT20210315, Rb Gelderland, Slaap Totaal

Niet is komen vast te staan dat gedaagden een namaakdekbed op de markt hebben gebracht met gebruikmaking van de merknaam en een inlegvel van Slaap Totaal: Slaap Totaal kan niet bewijzen dat ter zitting getoond dekbed afkomstig is van gedaagden, uit aankoopfactuur overgelegd door [gedaagde 3] kan worden afgeleid dat originele Cool Cotton dekbedden zijn ingekocht bij groothandel, rechtsgeldigheid merkinschrijving betwist en niet uit te sluiten dat sprake is van uitputting ter zake van de aan gedaagden verkochte dekbedden. Niet komen vast te staan dat inlegvel auteursrechtelijk beschermd is: onvoldoende onderbouwd door Slaap Totaal en betwist door gedaagden.

 

IEPT20210413, Hof Amsterdam, Airwair v Primark

Primark heeft met de chunky boots en chelsea boot geen inbreuk gemaakt op de (eventuele) auteursrechten van Airwair: totaalindruk van Primark schoenen wijkt voldoende af binnen de stijl waartoe de schoenen behoren. Verwarringsgevaar bij de doelgroep niet aannemelijk geworden: bij Primark-schoenen ontbreken aspecten die Airwair-schoenen het eigen gezicht geven.

 

IEPT20210128, Rb Den Haag, OmniChannel v Cazoom

Inbreuk op IE-rechten van Capbran door aanbieden van NutriBullet-Baby product terwijl Happy Baby product werd gekocht en geleverd kan aangenomen worden, [M] niet betrokken bij de inbreuk: Cazoom, [M] en [A] hebben standpunt dat het gaat om een origineel product niet herhaald in de pleitnota en evenmin tijdens de zitting, eenmanszaak van [M] is overgedragen aan [A] en verkopersinformatie is later aangepast, aangenomen kan worden dat Cazoom Happy- Baby product aan [A] heeft geleverd. [A] moet oneerlijke handelspraktijken, bestaande uit het adverteren met een EAN-code die niet op het door hen verkochte en geleverde product staat vermeld maar slechts op de originele producten, het adverteren met de slogan ‘Bekend van TV’ en het gebruikmaken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping staken: [A] en Cazoom mogen slogan Bekend van TV (en varianten daarop) niet gebruiken ter aanprijzing van producten die niet zijn of worden geadverteerd door TT Shopping op lineaire televisiekanalen, [A] en Cazoom mogen geen gebruik maken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping, vermelding van deze EAN-code is alleen toegestaan als hij hetzelfde originele product verkoopt als het product het assortiment van TT Shopping en dat product is voorzien van de EAN-code van dat originele product.

 

IEPT20210409, Rb Amsterdam, Hostnet

Domeinnaamhouder maakt niet automatisch ook inbreuk op auteursrecht indien op de website die gekoppeld is aan de domeinnaam inbreukmakend materiaal wordt geplaatst: Hostnet presenteert zich naar de buitenwereld als domeinnaamhouder en maakt geen inbreuk op auteursrecht van [eiser] op door hem gemaakt beeldmateriaal huwelijk Grapperhaus De stelling van [eiser] dat ook Hostnet inbreuk. Hostnet handelt ook niet anderszins onrechtmatig jegens [eiser]: Hostnet betwist gemotiveerd dat zij de hosting provider was en [eiser] heeft daar onvoldoende tegenover gesteld, Hostnet was als registrar niet in staat om aan de sommatie van [eiser] om de content te verwijderen te voldoen en Hostnet heeft uit eigen beweging de klacht doorgeleid naar de klant en de naam en het adres van haar klant aan de advocaat van [eiser] doorgegeven.

 

IEPT20210329, Rb Den Haag, Schlumberger v ITT Controls

Merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo door gebruik domeinnamen waarvan Schlumberger-merken onderdeel uitmaken en door gebruik tekens ITT Cameron en ITT Barton: reële kans dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat ITT Controls officiële wederverkoper is of anderszins een commerciële band heeft met Schlumberger. Misleidende reclame door vermelding “exclusieve leverancier”: vaststaat dat ITT Controls geen officiële wederverkoper is. Auteursrechtinbreuk: door kopiëren handleidingen, waarbij CAMERON-merk is vervangen door haar eigen logo en onderaan iedere pagina eigen internetadres en e-mailadres is vermeld en door volledig overnemen afbeeldingen, foto’s en CAD-tekeningen van Schlumberger op webpagina’s. Geen auteursrechtinbreuk op ‘look and feel’ van de website van Schlumberger: totaalindruk na verwijderen afbeeldingen kan nu niet worden beoordeeld.

 

IEPT20210329, Rb Amsterdam, Grafisch Ontwerper

Sprake van twee overeenkomsten tussen [A] en grafisch ontwerper [H] en [A] is uit hoofde daarvan een vergoeding van € 21.477,50 verschuldigd aan [H] ten aanzien van door [H] verrichte werkzaamheden: uit mailwisseling blijkt dat partijen een overeenkomst hebben gesloten ten aanzien van ontwerpwerkzaamheden voor schoenenmerk, expliciet gesproken over fee van € 15.000,00, ook ten aanzien van de ontwerpwerkzaamheden voor het merk […] is een overeenkomst van opdracht gesloten tussen partijen en overeenstemming is ontstaan over de financiële afwikkeling van het project. Geen inbreuk op auteursrecht [H] nu sprake is van een impliciete licentie op grond waarvan [A] het design en de logo’s mocht gebruiken: geen voorbehoud besloten in de impliciete licentie en deze geldt dan ook zonder dat betaling heeft plaatsgevonden.

 

IEPT20210323, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dagelijks Leven v Sena Buma

Dagelijks Leven moet voor het afspelen van muziek in de woonkamers van haar zorginstellingen een vergoeding betalen aan Buma en Sena: rechtbank heeft miskend dat volledige harmonisatie van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ meebrengt dat wanneer geen sprake is van een dergelijke mededeling er ook geen sprake is van een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw en artikel 2 Wnr, Dagelijks Leven vervult bij het ten gehore brengen van de muziek een centrale rol en verricht daarmee een ‘handeling bestaande in een mededeling’, sprake van een wisselend publiek die niet tot een private groep behoort en die de-minimis drempel overschrijdt, ten gehore brengen van muziek heeft voor Dagelijks Leven commerciële waarde en dus is gerechtvaardigd dat zij een vergoeding betaalt, rechtstreeks beroep op Handvest is niet mogelijk indien het een volledig geharmoniseerde handeling betreft zoals een ‘mededeling aan het publiek’.

 

IEPT20210317, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Facebook

Geen auteursrechtinbreuk door Facebook: Facebook doet geen ”mededeling aan het publiek”.

 

IEPT20210316, Rb Den Haag, G.S.M. City v MoMo Allround

Overnemen door MoMo Allround van door G.S.M. City geregistreerde en gebruikte EAN-codes maakt inbreuk op merkenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht van G.S.M. City: MoMo Allround heeft geen verweer gevoerd tegen de gestelde inbreuken zodat de vorderingen worden toegewezen.

 

IEPT20210309, HvJEU, VG Bild-Kunst v SPK

Het opnemen, door middel van framing, van een met toestemming van de rechthebbende op een vrij toegankelijke website beschikbaar werk op de website van een derde is ‘mededeling aan het publiek’ indien daarbij de getroffen of geïnitieerde voorzieningen tegen framing worden omzeild: het toestaan van een dergelijke opneming zou indruisen tegen het exclusieve en onuitputtelijke recht van de auteursrechthouder om op grond van artikel 3, leden 1 en 3, van de Auteursrechtrichtlijn elke mededeling van zijn werken aan het publiek toe te staan of te verbieden.

 

IEPT20210303, Rb Amsterdam, Nordisk v Curator 

Anders dan in tussenvonnis, wordt geoordeeld dat Nordisk niet mede-auteursrechthebbende van het tv-format voor een talentenjacht voor helderzienden is: curator voldoende tegenbewijs geleverd. Medewerker A van TéVé heeft verklaard dat hij voor het televisieprogramma een format heeft gemaakt en die in de format Bible heeft neergelegd, hierbij is geen overleg geweest met medewerker B van Nordisk. De subsidiaire vordering (Wanneer rechtbank oordeelt dat de auteursrechten op het format niet van rechtswege (gedeeltelijk) berusten bij Nordisk de curator beveelt binnen het aan Nordisk toekomende deel van de op het format rustende auteursrechten om niet over te dragen aan Nordisk) afgewezen: In het tussenvonnis is geoordeeld dat als de curator slaagt in het leveren van tegenbewijs, de subsidiaire grondslag niet kan slagen en de vorderingen van Nordisk zullen worden afgewezen. Er bestaat geen aanleiding om van de in het tussenvonnis genomen bindende eindbeslissingen terug te komen. Nordisk onvoldoende naar voren gebracht dat deze beslissing zou berusten op onjuiste juridische of feitelijke grondslag.

 

IEPT20210218, Rb Den Haag, Tinnus

Aan waterballonvuller Bunch O Balloons van Tinnus komt geen auteursrechtelijke bescherming toe: alle elementen zijn technisch bepaald of laten enkel ruimte voor triviale keuzes die de persoonlijkheid van de maker niet weerspiegelen. Als wordt uitgegaan van de geldigheid van de Modellen van Tinnus en rechtbank aldus toekomt aan beoordeling merkinbreuk zou [gedaagde] waterballonvuller geen inbreuk maken: beperkte beschermingsomvang Modellen en [gedaagde] waterballonvuller maakt andere algemene indruk. Procedure wordt geschorst ten aanzien van alle Modellen: beslissing EUIPO over gevorderde nietigverklaring dient afgewacht te worden.

 

IEPT20210121, HvJEU, UCMR-ADA v Asociatia Culturala Suflet de Roman

Houder van auteursrechten op muziekwerken verricht een dienst onder bezwarende titel in de zin van de btw-richtlijn: er is sprake van een rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en royalty’s vormen daadwerkelijke tegenprestatie voor de dienst. Organisatie voor collectief beheer is belastingplichtige in de zin van artikel 28 van de btw-richtlijn: in onderhavig geval is collectief beheer verplicht, kunnen exclusieve vermogensrechten niet worden overgedragen aan de organisatie, is de organisatie verplicht om niet-exclusieve licenties te verlenen en zal de verleende toestemming bedragen omvatten die de organisatie op eigen naam maar voor rekening van de auteursrechthebbenden ontvangt.

 

IEPT20210209, Hof Amsterdam, Foto bij blog

Hoger beroep appellant slaagt ten dele: tegen geïntimeerde is verstek verleend. Hof wijst schadevergoeding van € 500 alsnog toe: het bedrag is niet onredelijk als gevolg van de auteursrecht inbreuk. Het hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat appellante onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat zij als gevolg van de publicaties van ‘onrechtmatige’ publicaties van geïntimeerde opdrachten is misgelopen: het hof acht het onvoldoende onderbouwd dat mensen die haar niet kennen, niet eens meer moeite doen contact op te nemen om haar een opdracht te geven. Publicaties zijn niet onrechtmatig: hof gaat mee in de beoordelingsmaatstaf van de kantonrechter, de geplaatste berichten door geïntimeerde waren voldoende duidelijk voor de lezer. Hof veroordeeld geïntimeerde alsnog in de proceskosten eerste aanleg in reconventie: vordering betreffende onrechtmatige publicaties hangt niet samen met vordering van appellant betreffende auteursrechtinbreuk.