Jaar

Print this page

2020 

 

IEPT20200205, Rb Limburg, Schmitz

Inzage in beslagen bescheiden toegewezen: voldoende aannemelijk dat sprake van rechtsbetrekking gelegen in onrechtmatig handelen door van schending van (post)contractuele verplichtingen dan wel onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen, bescheiden voldoende duidelijk omschreven. Inzage afgewezen voor zover gestoeld op auteursrechtsinbreuk: inbreuk onvoldoende aannemelijk gemaakt met enkele stelling dat groot aantal foto’s, video’s en teksten met betrekking tot productieproces is gedeeld. Bevel om gebruik en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen te staken en gestaakt te houden toegewezen: voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van bedrijfsgeheimen en dat deze zijn geschonden.

 

2019

 

IEPT20191220, Rb Den Haag, Eichholtz

Model 2 Eichholtz naar voorlopig oordeel nietig: onvoldoende verschil met vormgevingserfgoed (Boyer-tafel) om model 2 eigen karakter te verschaffen nu o.a. beide tafels van glanzend metaal zijn en gekenmerkt door negen rechthoekige rookglazen tafelbladen die afwisselend op twee hoogtes in een recht metalen frame zijn gevat. Modellen 1, 3, 4, 5, 6, 7 Eichholtz geldig: modellen 1 en 3 wekken andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker dan Boyer-tafel, modellen 4 en 5 wekken andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker dan Edward Womley ontwerpen, modellen 6 en 7 wekken andere algemene indruk dan Rizoo-tafel. Gedaagde maakt inbreuk op geldige modellen Eichholtz: onvoldoende onderbouwd dat artikelen die gedaagde thans op website en via Marktplaats aanbiedt, originele door Eichholtz geleverde producten zijn. Ontleningsverweer gedaagde faalt ten aanzien van 28 producten: in producties gedaagde niet c.q. niet leesbaar vermeld in welke periode desbetreffende ontwerp aan publiek ter beschikking is gesteld. Ontleningsverweer gedaagde slaagt ten aanzien van 8 producten: tegenover gemotiveerde stelling gedaagde heeft Eichholtz onvoldoende gemotiveerd waarom aangedragen ontwerpen niet tot vormgevingserfgoed behoren c.q. waarom geen sprake is van verveelvoudiging. Voor twee aangevallen producten auteursrechtelijke bescherming wel voldoende gemotiveerd: ter zitting voldoende gemotiveerd op grond van welke uiterlijke kenmerken er sprake is van een eigen intellectuele schepping ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Inbreuk op auteursrechten Eichholtz ten aanzien van vijf producten onvoldoende aannemelijk gemaakt. Uitputtingsverweer slaagt ten aanzien van “Eichholtz Atlanta Arm Chair”. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op auteursrechten ten aanzien van  30 producten. Inbreuk op productfoto’s Eichholtz. Gebruik van productnamen Eichholtz voor eigen (al dan niet identieke) producten gedaagde onrechtmatige misleiding: hierdoor kan verwarring bestaan bij publiek. Gebruik van lijst van klantcontactgegevens Eichholtz voor mailing is onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheim(artikel 2(2)(c) WBB: niet betwist dat sprake is van bedrijfsgeheim (artikel 1 WBB), gedaagde had moeten begrijpen dat hij in strijd met verplichting om informatie niet te gebruiken voor concurrentie met Eichholtz handelde.

 

IEPT20191218, Rb Midden-Nederland, ASE v ProRail

Geen inbreuk op bedrijfsgeheimen van ASE in aanbestedingsdocumenten ProRail: broncode ASE software geheim gebleven, gebruikte sensortype niet geheim, want zichtbaar op stations waar reizigersstromenmeetsysteem ASE is geïnstalleerd, niet goed uitgelegd waarom functie van treindetectie op sensor geheim is en waarom onthullen van dit geheim maakt dat concurrenten haar product één op één kunnen kopiëren, niet aannemelijk dat plaatsingsplan van de sensoren op de stations waar ASE reizigersstromenmeetsysteem is geïnstalleerd geheime informatie betreft, ook als alle niet geheime bestanddelen samen worden bezien is geen sprake van geheime informatie. Geen volledige proceskostenveroordeling (artikel 1019ie Rv), maar liquidatietarief: geen sprake van “buitengewone omstandigheden”, zoals beschreven in de parlementaire geschiedenis bij de Wbb.

 

IEPT20191014, Rb Overijssel, BGY

Onvoldoende aannemelijk dat BGY eigenaar is (geworden) van recepten en machine-instellingen en dat [gedaagde] die aan haar dient terug te geven: niet aannemelijk dat [gedaagde] zijn know how bij oprichting in 2017 heeft ingebracht in BGY, onvoldoende duidelijk om welke producten, recepten/samenstellingen en machine-instellingen het gaat, niet vast te stellen of recepten en machine-instellingen als auteursrechtelijk werk kunnen worden aangemerkt of dat enkel sprake is van bedrijfsgeheimen die d.m.v. bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst hadden moeten worden beschermd. Onvoldoende onderbouwd dat gedaagde zijn privé e-mailadres heeft gebruikt voor zakelijke e-mailcorrespondentie van BGY en dat gedaagde in het bezit daarvan is. Proceskosten volgens liquidatietarief: zaak niet bewerkelijk, intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van beperkte aard, gevorderde kosten niet tijdig opgegeven en geen gespecificeerde urenspecificaties overgelegd.

 

IEPT20190320, Rb Den Haag, Future Crops v Certhon

Richtlijn en Wet bescherming bedrijfsgeheimen betrokken in beoordeling van gesteld onrechtmatig handelen daterend van vóór inwerkingtreding Wet bescherming bedrijfsgeheimen en omzettingstermijn richtlijn: beide hebben weliswaar geen terugwerkende kracht maar de normen die erin ten uitdrukking zijn gebracht zijn wel onderdeel van het commune aansprakelijkheidsrecht. Stelplicht genuanceerd: Future Crops moet in beginsel voldoende concreet onderbouwen dat sprake is van een bedrijfsgeheim, maar niet zodanig dat zij daarmee inzicht geeft in de werking van de techniek. Knowhow met betrekking tot de irrigatiesystemen voor verticale kruidenteelt kwalificeert als bedrijfsgeheim: voldoende onderbouwd dat de knowhow uniek is, voldoende maatregelen getroffen die redelijkerwijs mochten worden verwacht om het bedrijfsgeheim geheim te houden, voldoende onderbouwd dat de knowhow handelswaarde bezit. Verklaring voor recht dat Certhon onrechtmatig heeft gehandeld door foto’s te nemen van de bedrijfsgeheimen toegewezen: aangemerkt als bewuste poging om de knowhow te verkrijgen. Vorderingen die zien op het verhinderen dat het bedrijfsgeheim door Certhon wordt gebruikt of gedeeld met anderen afgewezen: concrete dreiging niet vast komen te staan.

 

IEPT20190402, Hof Arnhem-Leeuwarden, Geheimhoudingsbeding

Geen sprake van overtreding geheimhoudingsbeding door werkneemster die bestanden van werkgever kopieerde naar haar eigen usb-stick: geheimhoudingsbeding bevat alleen een gebod tot geheimhouding, met het enkele bewaren op een usb-stick wordt geen geheim geschonden.

 

IEPT20190227, Rb Den Haag, ATSSE v eOx

ATSSE-mengverhoudingen zijn bedrijfsgeheim: ATSSE-mengverhoudingen zijn geheim en met contractuele geheimhoudingsverplichting die wordt gehandhaafd zijn redelijke maatregelen genomen om mengverhoudingen geheim te houden, mengverhouding heeft handelswaarde, nu sprake is van markt voor chloordioxideproducten die worden gemaakt met mengverhoudingen en sprake van unieke eigenschappen ATSSE mengverhoudingen. Periode vóór inwerkingtreding Wbb op 23 oktober 2018 beoordeeld aan de hand van artikel 6:162 BW, uitgelegd overeenkomstig artikel 39 TRIPS en periode na inwerkingtreding beoordeeld volgens bepalingen Wbb. ATSSE kan contractueel verbod voor productie en vermarkting van soortgelijke chloordioxide producten niet tegenwerpen aan eOx cs, aangezien verbod alleen geld tussen ATSSE en eOx Productie. Voorshands oordeel dat eOx International de ATSSE-mengverhouding heeft gebruikt bij productie eOxide LQ (0,75%) en/of een opvolgend/ander chloordioxidepoduct. eOx International krijgt gelegenheid bewijsvermoeden te ontkrachten met tegenbewijs en er worden twee deskundigen benoemd.

 

IEPT20190201, Rb Den Haag, ABI v Heineken

Afgifte – behalve voor zover die ziet op in beslag genomen monsters van bag-in-containers – afgewezen: bedrijfsgeheimen Heineken van aanzienlijke waarde in het geding waar ABI een wankel octrooi met een wankele inbreukinterpretatie tegenover stelt en waarbij zij niet voortvarend te werk is gegaan. Gerede kans dat bodemrechter zal oordelen dat door ABI genoemde additieven in de Brewlock dan wel de Blade van Heineken geen additieven zijn in de zin van conclusie 1 EP 486: niet onderbouwd dat additieven ervoor zorgen dat binnen- en buitenwand gelijktijdig hun respectievelijke blaastemperatuur bereiken, Heineken past naar voorlopig oordeel eerder een mechanische/fysische manier toe om probleem op te lossen dan de geoctrooieerde chemische manier. Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat EP 486 in bodemprocedure voor ongeldig wordt gehouden: uit Keisuke is onbestreden een meerlaagse preform voor gezamenlijke opwarming en blaasvorming van een bag-in-container af te leiden, algemene vakkennis om aan de binnenlaag een hitte-absorberend additief toe te voegen zodat deze tegelijk met de buitenlaag te blazen is. Exhibitie heeft voorshands geen haast meer: ABI sinds medio 2014 met gestelde inbreukmakende Brewlocks bekend en heeft in 2015 onderzoek aan die fusten laten doen. Dat ABI niet op de hoogte was van waar fusten geproduceerd werden onvoldoende: locatie bleek uit YouTube-video Heineken waarmee ABI bekend moest zijn, wetenschap van locatie niet vereist voor starten inbreukprocedure, aangezien conclusie 17 ziet op (gevulde) geblazen fusten. Inzage ten aanzien van bag-in-containers toegewezen: niet door Heineken gesteld dat daarmee bedrijfsgeheimen zijn gemoeid, terwijl ABI belang aannemelijk heeft gemaakt omdat zij containers kan testen op additieven.

 

IEPT20190115, Hof Arnhem-Leeuwarden, Allure Energie

Geen schending geheimhoudingsbeding dat enkel ziet op overdragen vertrouwelijke informatie aan “derden”: versturen zakelijke informatie naar privé e-mailadres geïntimeerde valt hier niet onder. Nevenwerkzaamhedenbeding geschonden door zonder toestemming Allure klant van Allure met een mogelijke opdracht aan concurrerend bedrijf te koppelen: geïntimeerde had als hij indruk had dat werkgever geen interesse had in uitbrengen offerte dit nadrukkelijk moeten verifiëren.

 

IEPT20190118, Rb Oost-Brabant, Arkema v Varrotec

Varrotec niet gebonden aan overeenkomsten tussen Arkema en (failliete) Moors waarin non-concurrentiebedingen en geheimhoudingsbedingen zijn opgenomen:  overname van aantal activa Moors onvoldoende om aan te nemen dat Varrotec aan overeenkomsten is gebonden, dat indirecte bestuurder Varrotec adjunct-directeur van Moors was onvoldoende om aan te nemen dat hij wetenschap moet hebben gehad van de inhoud van de overeenkomsten en gebonden is aan geheimhoudings- en non-concurrentiebepalingen. Wet bescherming bedrijfsgeheimen mist toepassing aangezien relevante feiten zich voor inwerkingtreding hebben voorgedaan. Onvoldoende onderbouwd dat Varrotec geheime bedrijfsinformatie van Arkema gebruikt: aannemelijk dat alle aan Arkema toebehorende eigendommen en gegevens na faillietverklaring Moors aan Arkema zijn geretourneerd dan wel zijn vernietigd. Geen reden om aan te nemen dat Varrotec stelselmatig klanten Arkema heeft benaderd: aannemelijk dat klanten zijn benaderd na een zoekactie via Google. Varrotec heeft onrechtmatig gehandeld door zich als hofleverancier van Arkema te profileren, terwijl dat niet het geval is.

 

2018

 

IEPT20181009, Hof Amsterdam, Dobla v Chocolate King

Staafjes van tweekleurige chocolade niet auteursrechtelijk beschermd: zowel de vorm als de contrasterende streepdecoratie in een afwijkende kleur chocola zijn zo triviaal dat zij - ook in combinatie - niet aan de oorspronkelijkheidseis voldoen. Ook tweekleurige chocolade krul niet auteursrechtelijk beschermd: vorm geen uiting van creatieve keuze nu deze zonder dat daaraan enige keuze te pas komt, ontstaat als een concaaf voorwerp over een stijf oppervlak wordt gestreken, toevoegen triviaal versieringselement leidt niet tot een auteursrechtelijk beschermd werk. Geen inbreuk op chocolade toetertje: weliswaar enige oorspronkelijke keuze te erkennen in combinatie van kleurenpatroon en vorm, vorm chocolade Chocolate King gelet op zeer geringe beschermingsomvang voldoende afwijkend. Geen sprake van slaafse nabootsing: weliswaar onvoldoende bestreden dat chocolade krul en toeters van Dobla een eigen plaats op de markt hebben, producten Chocolate King houden voldoende afstand. Niet gebleken dat bestuurders Chocolate King geheimhoudingsbeding met voormalig werkgever Dobla hebben geschonden: uit deskundigenbericht blijkt dat producten door een kundig team middels reverse engineering konden worden gemaakt, tijdsverloop en inrichting machines wijzen niet op schending geheimhoudingsbeding.

 

IEPT20180619, Rb Gelderland, Secmatix v SKU

Eiswijziging ter zitting in strijd met goede procesorde: moet worden gezien als aanvulling van de eis, waardoor toewijzing leidt tot veel uitgebreidere afdracht plicht, waarop SKU zich niet heeft kunnen voorbereiden. Geen schending Solo License Agreement (SLA) door SKU, waarin staat dat indien SKU “Confidential Information” over PIC technologie wil publiceren zij 60 dagen voor publicatie concept aan Secmatix ter beschikking moet stellen: niet duidelijk gemaakt welke vertrouwelijke know how door SKU op Biogel congres 15-18 april 2018 zou zijn geopenbaard, alle informatie en onderzoeksresultaten die tijdens Biogel congres zijn gepresenteerd reeds bij brief van 19 januari aan Secmatix toegestuurd, hetgeen bij “WHS Annual Meeting” van 25-29 april 2018 is geopenbaard is reeds op 8 maart 2018 aan Secmatix ter inzage gestuurd, waardoor geen, althans geen ernstige inbreuk op de SLA is gemaakt. Geen verplichting in SLA voor SKU om deelnames aan projecten en consortia (vooraf) aan Secmatrix kenbaar te maken.

 

IEPT20180608, Rb Midden-Nederland, CTS

Geen bevel ex artikel 28(9) Aw om herkomst inbreukmakende goederen aan auteursrechthebbende mede te delen. Tekeningen van onderdelen van opslagtanks niet auteursrechtelijk beschermd: ontleend aan algemeen bekend Amerikaanse basisontwerp en zijn technisch en functioneel bepaald, onvoldoende toegelicht dat bij vormgeving tekeningen creatieve keuzes zijn gemaakt, aanpassingen ten aanzien van basisontwerp zijn technisch en functioneel bepaald, ook als geheel gezien zijn tekeningen van technische aard. Gebod ex artikel 47 TRIPS-verdrag om inbreukmaker te bevelen rechthebbende informatie te verschaffen over “voorman”  niet opgenomen in richtlijn en Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Ook indien ervan uit wordt gegaan dat bevel om herkomst inbreukmakende goederen inzake bedrijfsgeheimen in beginsel mogelijk is biedt dat geen soelaas: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat tekeningen bedrijfsgeheimen zijn gelet op technische aard en ontlening aan algemeen bekende Amerikaanse standaarden.

 

IEPT20180329, Rb Amsterdam, Essential Aesthetics v Amsterdam Aesthetics

Contactverbod concurrentiebeding overtreden: verzending nieuwsbrief aan klant Essential Aesthetics, die speciaal e-mailadres voor Essential Aesthetics had aangemaakt doet vermoeden dat gebruik is gemaakt van adressenbestand Essential Aesthetics. Geen spoedeisend belang bij toewijzing boete van € 5.000 wegens overtreding contactverbod. Handelsnaam Amsterdam Aesthetics maakt geen inbreuk op handelsnaam Essential Aesthetics: geen gelijkluidende naam en sprake van naam die niet in slechts geringe mate afwijkt in de zin van artikel 5 Hnw door o.a. andere betekenis, uitspraak en beschrijvende aard “Aesthetics”. Logo Amsterdam Aesthetics niet in strijd met vaststellingsovereenkomst of slaafse nabootsing van logo Essential Aesthetics: enkel gelijkenis met betrekking tot de driehoekige vorm van de logo’s en aan de onderkant krullen, verder niet. Website Amsterdam Aesthetics geen slaafse nabootsing website Essential Aesthetics: als er al enige overeenkomst is door een menubalk over de hele breedte met een foto van een vrouwelijk model, is die functioneel bepaald. Geen overtreding concurrentiebeding door gebruik te maken van specialisten die werkzaam zijn (geweest) voor Essential Aesthetics: gelet op betwisting [I] niet bast te stellen dat sprake is van (overtreding van) een comncurrentiebeding, niet in te zien waarom aantrekken zelfde ZZP-er onrechtmatig zou zijn jegens Essential Aesthetics.

 

IEPT20180220, Hof Arhem-Leeuwarden, Ylvas v Transvision

Formulering dictum eerste aanleg inzake het verbeuren dwangsommen wegens het delen van  bedrijfsgevoelige informatie met derden “en per dag dat deze overtreding voortduurt” niet gehandhaafd: indien dictum wordt overtreden door bedrijfsgevoelige informatie met derden te delen zou het verbeuren van dwangsommen doorlopen, omdat zo’n overtreding niet ongedaan te maken is. Vzgr heeft in dictum ten onrechte niet tekst van geheimhoudingsbeding gevolgd. Geen verplichting Ylvas c.s. om bewijsstukken te moeten aanhouden over bedrijfsvertrouwelijke informatie die zij in hun bezit hadden en informatie die zij hebben vernietigd: geheimhouder in beginsel vrij te bepalen op welke manier hij zijn geheimhoudingsverplichting uitvoert en er rust op hem niet een verantwoordingsplicht als door de voorzieningenrechter aangenomen. Hof deelt niet oordeel vzgr dat het ongeloofwaardig is dat opdrachtnemer niets verborgen houdt en door handelswijze verdenking van schending geheimhoudingsverplichtingen op zich afroept: door harde opstelling Transvision in sommatie met een termijn van 24 uur voor vernietiging is in de hand gewerkt dat opdrachtnemer geen andere mogelijkheid zag om zelf papieren informatie te versnipperen en digitale informatie te verwijderen zonder proces-verbaal deurwaarder. Geheimhoudingsbedingen gelet op voorgaande niet geschonden. Maximale dwangsom van € 2.000.000 voor resterende veroordelingen verlaagd naar € 1.000.000: hoewel [de opdrachtnemer] grote schade kan toebrengen is hij natuurlijk persoon, zodat prikkel tot dwangsom in verhouding moet staan met wat hij kan dragen.

 

IEPT20180105, Rb Gelderland, Transvision v Ylvas

Geen nadere voorzieningen met  betrekking tot opgave die is gedaan naar aanleiding van vonnis van 20 oktober 2017 (IEPT20171020): in eerder kort geding geen expliciete voorziening gevorderd om opgave in samenwerking met en/of door deskundigen Transvision te laten plaatsvinden, begrijpelijk dat zoekactie met namen personen Connexxion niet is uitgevoerd door gevaar dat vertrouwelijke info Connexxion bij Transvision bekend zou worden, inhoud van informatie die bij [gedaagde partij c.s.] zou zijn aangetroffen onbekend en daardoor geen aanwijzing dat verder onderzoek vereist is. Gevorderde meewerken aan onderzoek naar delen bedrijfsinformatie Transvision met derden afgewezen: niet duidelijk waarom daarvoor eerder geen aanleiding was en nu wel. [gedaagde partij c.s.] veroordeeld om mee te werken aan onderzoek of laptop nog in enigerlei vorm bestaat: onderzoek aan laptop kan uitwijzen of laptop is vernietigd en of bestanden zijn gekopieerd. Onvoldoende aannemelijk dat [gedaagde 2] zich in strijd met verbod met Valys-aanbesteding heeft bezig gehouden.

 

2017
 

IEPT20171124, Rb Rotterdam, FZB v VZO

Relatie- en concurrentiebeding vernietigd. Onbillijke benadeling de zin van artikel 7:653 lid 3 sub b BW: concurrentie- en relatiebeding [gedaagde 2] met een looptijd van drie jaar en geen geografische beperking is buitenproportioneel, onredelijk om [gedaagde 2] na het einde van de arbeidsovereenkomst te vragen het voortbestaan van de zakelijke relaties met opdrachtgevers te bevorderen, beding dat [gedaagde 3] in nieuwe functie relatie FZB met opdrachtgever niet in de weg mag staan is buitenproportioneel gelet op functie en duur van het dienstverband. Geen onrechtmatige werknemersconcurrentie: niet aannemelijk dat stelselmatig klanten FZB zijn benaderd of is geprobeerd ze over te halen over te stappen en geen stelselmatige en substantiële afbraak bedrijfsdebiet. Geen schending geheimhoudingsbeding door gedaagden: FZB heeft niet concreet gemaakt en onderbouwd dat gedaagden met derden geheime informatie hebben gedeeld. Gevorderde afgifte onvoldoende bepaald: onvoldoende concreet van welke documenten en bescheiden FZB een afschrift wenst.

 

IEPT20171020, Rb Gelderland, Transvision v Ylvas

Ylvas en [gedaagde B] veroordeeld zich aan geheimhoudingsverplichting te houden: niet geloofwaardig dat na afloop van de overeenkomsten van opdracht alle bij [gedaagde B] aanwezige bescheiden zijn vernietigd zonder enige vorm van bewijs daarvan. Geen veroordeling tot geheimhouding jegens CM: niet vast te stellen dat wilsovereenstemming bestond over aangaan samenwerkingsovereenkomst en essentialia van die overeenkomst. Ylvas en [gedaagde B] moeten opgeven welke vertrouwelijke informatie bij hen aanwezig was en afgifte doen van hetgeen bij hen aanwezig is: gedaagden moeten indien alles is vernietigd in staat worden geacht (achteraf) te kunnen opgeven welke stukken dit dan betrof. Geen verbod om één jaar vanaf 15 juli 2017 werkzaamheden voor CTS uit te voeren: geen concurrentiebeding en geen bijkomende omstandigheden. Wel verbod opgelegd aan [gedaagde B] om zich met Valys-aanbesteding in te laten: [gedaagde B] heeft door één van zijn opdrachten veel kennis over Valys-aanbesteding en gelet op enorme belang van de opdracht.

 

IEPT20170906, Rb Noord-Holland, ZCN v De Gemeenten

Geen inbreuk databankrecht door de Gemeenten door het uploaden van Excel-bestand met ritgegevens van ZCN op TenderNed: door gebruik van 2-3% van het totale bestand geen sprake van opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud. Wel sprake van schending bedrijfsgeheimen: andere gegevens die zichtbaar gemaakt konden worden door middel van Excel-bestand leveren bedrijfsgevoelige informatie op. Publicatie van het bestand noch onrechtmatig in het kader van Wbp jegens ZCN, noch schending van zorgvuldigheidsplicht door de Gemeenten: ZCN onvoldoende onderbouwd waaruit de geleden schade bestaat.

 

IEPT20170712, Rb Gelderland, Mosman

Samenwerkingsovereenkomst opgezegd: indien deze al is blijven bestaan na sluiten arbeidsovereenkomst is deze op 28 maart 2016 opgezegd. Onvoldoende aannemelijk dat op moment van opzegging al opdrachten waren verstrekt en aanvaard. Vordering tot afgifte technische gegevens en kennis die in depot zijn gegeven bij notariële akte afgewezen: geen van in de akte genoemde situaties van toepassing (overlijden en wilsonbekwaamheid). Geen verwarring op de markt veroorzaakt door gedaagden: [gedaagde sub 1] was al geruime tijd voor samenwerking met Mosman actief op de markt en als auteursrechthebbende gerechtigd technische kennis en know how over te dragen aan Solex, op geen enkele wijze geconcretiseerd dat de markt ten nadele van Mosman is verward, Mosman dient zich voor eventuele inbreuken op haar auteursrechten te wenden tot Solex. Geen schadevergoeding wegens per direct stopzetten van alle samenwerking door [gedaagde sub 2]: onvoldoende aannemelijk dat nakoming blijvend onmogelijk was, waardoor ingebrekestelling was vereist die is uitgebleven. Depot van het woordmerk [handelsnaam B] is te kwader trouw verricht: [gedaagde sub 1] gebruikte al geruime tijd voor de samenwerking met Mosman [handelsnaam B] als handelsnaam en teken voor zijn product, Mosman wist of behoorde te weten van voorgebruik door gedaagden voor soortgelijke waren in het Benelux-gebied. Het depot merk [handelsnaam B] en gebruik handelsnaam door [handelsnaam B] Mosman onrechtmatig jegens [gedaagde sub 1].

 

IEPT20170208, Rb Amsterdam, SHM v Boretti
Alle vorderingen Sure Heat op Boretti aan SHM gecedeerd. Voldoende belang Sure Heat om zich bij cessionaris SHM te voegen. Sure Heat heeft documenten aan Chant ter beschikking gesteld, waarvan Boretti op de hoogte was en op grond waarvan productie huidige buitenkeukens Boretti plaatsvindt. SHM krijgt gelegenheid te bewijzen dat Boretti op de hoogte was van geheimhoudingsovereenkomt tussen SHM en Chant. Geen slaafse nabootsing: SHM brengt geen eigen producten onder eigen naam op Nederlandse markt. Misleidende en oneerlijke handelspraktijk Boretti  jegens consumenten. Oneerlijke handelspraktijk niet onrechtmatig jegens concurrent Sure Heat: niet gesteld dat handelspraktijk Sure Heat schade berokkent. SHM Bernini geen auteursrechtelijk beschermd werk: oorspronkelijk karakter en creatieve keuzes onvoldoende onderbouwd in het licht van het “Umfeld”. SHM Marciano en SHM Da Vinci niet auteursrechtelijk beschermd: modellen waarop zij zijn gebaseerd – die voor het eerst in de VS op de markt kwamen - niet auteursrechtelijk beschermd in de VS. Geen inbreuk op handleidingen die Sure Heat voor Boretti heeft vervaardigd: Boretti is krachtens artikel 8 Aw maker van de handleidingen.

IEPT20170125, Rb Amsterdam, OraSure v Utermohlen
Geen ongeoorloofd gebruik door Utermöhlen van door haar verkochte know how: uit deskundigenbericht volgt dat vakman op betrekkelijk eenvoudige wijze op basis van octrooi, algemeen toegankelijke bronnen en bestudering Histofreezer de Cryo Professional kan ontwikkelen.

 

2016
 

IEPT20160725, Rb Overijssel, LF v Gastroparts
LF hoeft Gastroparts geen termijn te gunnen om gebruik te blijven maken van LF-databank tot overgang naar GEV is voltooid: Gastroparts heeft zelf overeenkomst met LF zonder termijn beëindigd. Bestaan van auteursrecht LF op foto’s, teksten en structuur databank voldoende aannemelijk. LF-databank is beschermd ex artikel 1(1) onder a Databankenwet: substantiële investering voldoende aannemelijk door personeelskosten, salarissen en schriftelijke verklaringen. Gastroparts maakt inbreuk op databankenrechten en auteursrechten LF. Geen onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheime informatie door Gastroparts: door LF gehanteerde prijzen bekend en makkelijk toegankelijk en geen geheimhoudingsverplichting.

IEPT20160719, Hof Den Haag, Dow v Organik
Dow heeft spoedeisend belang: voldoende voortvarend gehandeld. Inzage in alle bescheiden die door deurwaarder in bewaring worden gehouden afgewezen: onvoldoende bepaald. Subsidiair gevorderde inzage toegewezen m.b.t opaque emulsiepolymeren. Documenten kunnen beschikking Organik over bedrijfsgeheimen Dow onderbouwen. Rechtsbetrekking opaque emulsie polymeren voldoende aannemelijk. Nederlands recht van toepassing. Dow hoeft stellingen niet nader te specificeren: zou meebrengen dat Dow bedrijfsgeheimen in deze procedure moet prijsgeven aan Organik. Recepten en productie-instructies voor emulsiepolymeren en zaadpolymeren zijn bedrijfsgeheim volgens artikel 39(2) TRIPS. voldoende aannemelijk dat Organik op gebied van opaque emulsiepolymeren bedrijfsgeheimen heeft verkregen en gebruikt voor ontwikkeling en productie opaque producten: eigenschappen Organik producten zodanig verbeterd dat die sterk overeenstemmen met producten Dow, hetgeen niet kan zonder kennis bedrijfsgeheimen Dow. Redelijk vermoeden dat ex-werknemers in strijd met arbeidsovereenkomsten bedrijfsgeheimen aan Organik hebben verstrekt en Organik wist van geheimhoudingsverplichting. (toekomstig) gebruik bedrijfsgeheimen voor non-opaque emulsiepolymeren onvoldoende aannemelijk. Niet in te zien dat zustervennootschappen Organik beschikking hadden over bedrijfsgeheimen. Gewichtige reden tegen inzage in informatie over productieproces Organik voor zover dat niet overeenstemt met productieproces Dow. Geen gewichtige reden indien informatie wel overeenstemt met productieproces Dow. Vzgr had geen verlof mogen verlenen voor opstellen gedetailleerde beschrijving productieprocessen Organik: schending bedrijfsgeheimen en wanprestatie geen recht van intellectuele eigendom ex artikel 1019 Rv. Dat bescherming bedrijfsgeheimen wel in TRIPS-overeenkomst wordt genoemd niet relevant: schrijft niet specifiek voor dat lidstaten rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid moeten verlenen tot bescherming bewijs door middel van gedetailleerde beschrijving. Beslag op e-mailboxen die op server in Turkije stonden in stand gehouden. Beslag op financiële administratie van buitenlandse Organik-vennootschappen opgeheven: niet normalerwijze toegankelijk. Belang Dow bij continuering beslag zwaarder dan belang Organik bij opheffing daarvan: reëel risico dat bewijsmateriaal verloren gaat als beslag wordt opgeheven en belang Organik beperkt, want beslagverlof geeft geen recht op inzage. Geen misbruik van bevoegdheid. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over deskundige om selectie te maken m.b.t. opheffing beslag en toegewezen deel inzage.

IEPT20160323, Rb Amsterdam, Orasure v Utermöhlen
Rb komt niet terug op tussenvonnis: geen onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Vragen aan deskundige of voor productie Cryo Professional noodzakelijk is dat gebruik is gemaakt van kennis die niet uit octrooischrift of andere openbare bronnen kan worden ontleend.

IEPT20160229, Rb Den Haag, Onrechtmatige reclame 
Reclame-uiting dat [Autobedrijf 2] aanspreekpunt voor reparatie en onderhoud Mazda blijft onrechtmatig: feitelijk onjuist en dus misleidend. Reclame-uitingen die onjuiste indruk wekken dat [Autobedrijf 2] thans nog Mazdadealer is onrechtmatig. Onvoldoende onderbouwd dat [Autobedrijf 2] met de inrichting van haar showroom de indruk wekt dat zij thans nog een erkende Mazdadealer is. Geen rectificatie voor niet-toelaatbare uitingen: slechts beperkte groep mensen heeft daarvan kennisgenomen, waardoor de impact van de uitingen beperkte is. Advertentie [Autobedrijf 1] in AD Gouda en Krant van Gouda ongeoorloofde vergelijkende reclame, rectificatie toegewezen: wekt onjuiste indruk dat [Autobedrijf 1] (de onderneming van) [Autobedrijf 2] heeft overgenomen en dat [Autobedrijf 2] ophoudt te bestaan. Gesteld gebruik door [Autobedrijf 1] van onrechtmatig verkregen bedrijfsinformatie onvoldoende aannemelijk.

IEPT20160202, Hof Den Haag, DCC v Forax
Niet uit te sluiten dat bewerkingsrecht in Auteursrechtrichtlijn is geharmoniseerd. Inbreuk op (bron)codeniveau software niet bewijsbaar wegens niet overleggen broncode DC-Customized Software. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd als voorbereidend materiaal. In Forax-specificaties overgenomen fragmenten uit DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd: louter feitelijke informatieverstrekking waarin zakelijke, voor de hand liggende terminologie wordt gehanteerd. Forax-software geen bewerking van DC-Functional Design 14.1. Onvoldoende aannemelijk dat DC SA rechthebbende was op S-know how door inbrengen in DC SA. Gebruik door Forax van A-Know how vóór sluiten overeenkomst 10 februari 2011 niet onrechtmatig, omdat DC SA toen geen rechthebbende of gebruiker was. Gebruik A-Know how na overeenkomst ook niet onrechtmatig: DCC Exploitatie heeft onvoldoende maatregelen genomen om informatie geheim te houden (artikel 39 TRIPS).

IEPT20160113, Rb Gelderland, Desmi v Gieterij
Voor beantwoording vraag of sprake is van slaafse nabootsing en onrechtmatig handelen is nadere bewijslevering nodig. Onvoldoende gesteld voor toepassing artikel 39 lid 2 TRIPS: niet aangegeven welke specifieke informatie het betreft en geen redelijke maatregelen getroffen om deze informatie te beschermen.

2015
 

IEPT20151222, Hof Arnhem-Leeuwarden, Ventilex v Tema Process
Oneerlijke concurrentie. Oud-werknemer mag bij voormalig werkgever opgedane kennis, kunde en ervaring gebruiken, maar niet bedrijfsgeheimen voormalig werkgever gebruiken. Bedrijfsgeheim. Oud-werknemer en nieuwe werkgever mag geen oneerlijke concurrentie aandoen door onrechtmatig gebruik informatie, zoals kennis en gegevens omtrent klanten opgedaan bij de oude werkgever, waardoor stelselmatig en substantieel duurzaam debiet van de oude werkgever wordt afgebroken c.q. stelselmatig benaderen klantenbestand oud-werkgever. Onrechtmatig handelen oud-werknemers toe te rekenen aan nieuwe werkgever. Exhibitie toegewezen wegens belang voor schadebepaling. Vaststellingsovereenkomst en kwijting zien niet op onderhavige vorderingen waarvan Ventilex destijds niet op de hoogte was.

  

IEPT20151110, Hof Amsterdam, Nederlandse Loodsencorporatie
Bescherming vertrouwelijke informatie: Na opzegging opdracht tot maken jubileumboek: bevel tot geheimhouding interviews met en foto’s van Loodsen en de teksten en informatie uit het dossier/rapport “Koopmans”, met uitzondering van informatie die aantoonbaar uit andere bronnen bekend is.

 

IEPT20151012, Rb Rotterdam, Dow v Organik
Onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen slechts terzake van 2 van de 90 producten onderbouwd. Voor een veroordeling tot afgifte of inzage van in bewijsbeslag genomen materiaal ontbreekt te veel relevante informatie - fishing expedition. Bewijsbeslag mogelijk in strijd met verlof extraterritoriaal niet beperkt tot uit Nederland direct toegankelijke gegevens, al dan niet in de cloud. Samenhang vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden.

 

IEPT20150930, Rb Oost-Brabant, Chronos v Votech
Niet onrechtmatig gehandeld met betrekking tot de Knowhow: niet voldaan aan artikel 39 lid 2 van het TRIPS-Verdrag.

 

IEPT20150929, Hof Arnhem-Leeuwarden, Trading v Management
Geen schending geheimhoudingsverplichting overnameovereenkomst: redelijke uitleg van geheimhoudingsverplichting in koopovereenkomst brengt mee dat [B] als 100% dochter van koper niet onder het begrip ‘derde’ uit de overeenkomst valt. Geen schending teruggaveplicht: niet onderbouwd dat [appellant 1] ook [geïnformeerde] heeft verzocht om teruggave. Hoofdelijkheid brengt niet met zich dat verzuim van [B] ook schending van verplichting door geïntimeerde is.

 

IEPT20150716, HvJEU, Coty Germany v Stadtsparkasse
Art. 8(3) onder e) Handhavingsrichtlijn verzet zich tegen nationale bepaling op grond waarvan bank zich onbeperkt en onvoorwaardelijk op bankgeheim mag beroepen om niet aan informatieverzoek te voldoen.

 

IEPT20150609, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Winstderving van € 49.435 geheel toe te schrijven aan gebruik onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen door geïntimeerde. Onvoldoende betwist dat door deskundige genoemde omzetten zijn gerealiseerd als gevolg van onrechtmatig handelen medewerker [houtverwerkingsindustrie] en geïntimeerde.


IEPT20150210, Hof Den Bosch, Arte
Appellant heeft onrechtmatig gehandeld door tijdens dienstverband zijn kennis en kunde ter beschikking te stellen aan een concurrent van geïntimeerde. Aansluiting bij definitie van know how uit artikel 39 TRIPS. Geïntimeerde krijgt gezien betwisting appellant gelegenheid te bewijzen dat bedoelde gegevens tot haar know how horen en niet vrij toegankelijk zijn. Geïntimeerde krijgt gelegenheid te bewijzen dat omzet in Rusland is teruggelopen door beschikbaarstelling kennis en kunde appellant aan concurrent. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over benoeming deskundige voor schadeberekening.

IEPT20150123, Rb Overijssel, Christine le Duc
Vraag of concurrentiebeding is komen te vervallen vereist nader onderzoek, waardoor kort geding zich niet leent. Onvoldoende onderbouwd dat geheimhoudingsbeding is geschonden. Betaling voorschot boetes schending concurrentiebeding afgewezen: spoedeisend belang onvoldoende aannemelijk geworden.

2014
 

IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, Farmex v Fabiton
Geen schending concurrentiebeding of onrechtmatig handelen door oud-werknemer [A]: verzenden bedrijfsgegevens van werkmail naar privémail onvoldoende en niet gebleken dat [A] vertrouwelijke informatie over projecten aan Fabiton heeft toegespeeld. Geen onrechtmatige concurrentie door Fabiton door ook mestsilo’s te gaan fabriceren: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20140827, Rb Den Haag, Cavotec v Wauben
Geen onrechtmatig gebruik van know how Cavotec: geen redelijke maatregelen genomen om geheim te houden (artikel 39 (2) TRIPs. Kort geding te beperkt kader om te onderzoeken of kennis [A] bedrijfsgeheim is of eigen vaardigheid werknemer. Geen verbod zonder territoriale beperking wegens schending auteursrecht: onduidelijk naar welk recht vorderingen moeten worden beoordeeld. Geen auteursrechtinbreuk in Nederland: onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: onmogelijk te beoordelen door gebrek aan foto’s beweerdelijk nagebootste Vliegtuigputten. Selectie in beslag genomen materialen niet met exacte zoektermen, maar “aan de hand” daarvan: doet het meeste recht aan het verlof.
 

IEPT20140626, Rb Den Haag, Slamdam
Geen octrooi-inbreuk: aanvrage waarop [X] zich beroept heeft nog niet geleid tot octrooi en staat niet op naam van [X]. Geen onrechtmatig gebruik knowhow: vorderingen hier niet op toegesneden en zelf zijn gestelde bijdrage met Slamdam gedeeld.


IEPT20140604, Rb Den Haag, Ruma Rubber v Shell

Ruma heeft IE-rechten met betrekking tot technische informatie rubber compounds in development agreement aan Shell prijsgegeven: development agreement is helder over verdeling van rechten en uit niets blijkt dat reeds tot stand gekomen samenwerking tussen Ruma en Shell voorafgaand aan de inwerkingtreding van de development agreement opnieuw zou beginnen.
 

IEPT20140311, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Gebruik maken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens concurrent die via een werknemer van die concurrent zijn verkregen om opdrachten weg te kapen is onrechtmatig. Deskundigenonderzoek in boekhouding om vast te stellen of gedaagde gebruik heeft gemaakt van door medewerker eiser verstrekte bedrijfsgevoelige informatie.

 

2013
 

IEPT20130703, Rb Den Haag, Vertrouwelijkheid Schikkingsovereenkomst
Schending vertrouwelijkheid schikkingsovereenkomst niet voldoende aannemelijk. 

 

IEPT20130515, Rb Amsterdam, Ryanair v KRO
Geen afgifte ruw beeldmateriaal interviews. Geen vermoeden dat context uitspraken in ander daglicht stelt; Geen inbreuk op bronbescherming journalist wegens ontbreken algemeen of publiek belang. Belang Ryanair bij imagobescherming is geen publiek belang

 

IEPT20130508, Rb Oost-Brabant, Ingenia
Handelen in strijd met concurrentiebedinmg, relatiebeding en geheimhoudingsplicht onvoldoende onderbouwd. Geen rechtmatig belang bij inzage inbeslaggenomen documenten en digitale bestanden onder ex-bestuurder: niet gesteld dat gedaagde in strijd met concurrentiebeding werkzaam is als bestuurder. Twee genoemde voorbeelden onvoldoende grondslag voor stelselmatig benaderen relaties in strijd met relatiebeding. Onvoldoende aanwijzingen dat gedaagde know how van Ingenia openbaar heeft gemaakt in strijd met geheimhoudingsplicht

 

IEPT20130507, Hof Den Haag, Beckers v JMQ
Verplichting tot verlenging overeenkomst zolang procedé “technisch uniek” is, ongeacht geldigheid octrooi. Deskundigenbericht over vraag of de door Beckers sinds juni 2008 toegepaste werkwijze afwijkt van het JMQ-procedé

 

IEPT20130422, Rb Amsterdam, Nokia v ST
ST is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar en mag tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoons niet aan andere afnemers leveren. Een vordering tot recall van reeds aan HTC geleverde microfoons wordt afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht.

 

IEPT20130417, Rb Rotterdam, Cheil v City Media
T5 TV-display auteursrechtelijk beschermd: combinatie van elementen draagt persoonlijk stempel. Geen inbreukmakende verveelvoudiging: maatvoering en verhoudingen zijn wezenlijk anders.Geen onrechtmatig gebruik tijdens onderhandelingen verstrekte informatie.

 

IEPT20130221, Rb Den Haag, APM v Koseq
Deelgenoot kan mede-uitvinders niet dwingen tot indienen (gezamenlijk) internationale aanvrage.
Inhoudelijke bespreking octrooiaanvrage achter gesloten deuren.


2012
 

IEPT20121129, Hof Amsterdam, SenseTek v FireSense
Onrechtmatig op slinkse wijze overnemen van distributierelatie. Schending geheimhoudingsbeding door kopiëren en beschikbaar stellen inhoud harde schijf. Verkrijgen bedrijfsgegevens in strijd met goed werknemerschap

 

IEPT20121121, Rb Den Bosch, JMK Heating
Geen auteursrecht op warmtewisselaars: constructie van zuiver technische aard, evenmin op technische tekeningen warmtewisselaars. Geen geschriftenbescherming vertrouwelijke tekeningen. Geen slaafse nabootsing: technisch bepaalde warmtewisselaars. Bedrijfsgeheimen: Geen schending geheimhoudingsplicht: (ontwerp van) warmtewisselaar niet geheim. Technische tekeningen kwalificeren wel bedrijfsgeheimen in de zin van het TRIPs-verdrag en gebruik daarvan door gedaagde kan mogelijk onrechtmatig zijn. Geen verbod op misbruik van tekeningen: enkel recht op schadevergoeding.

 

IEPT20121114, Rb Amsterdam, FireSense v SenseTek
Verbod voor duur van 2 jaar om onrechtmatig voordeel te neutraliseren. Onrechtmatig stelselmatig afbreken bedrijfsdebiet ex-werkgever. Onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen. Onrechtmatig profiteren van wanprestatie

 

IEPT20121109, Rb Arnhem, CareFusion v MTT

Rechtsgeldige opzegging distributieovereenkomst door CareFusion naar Engels recht. MTT zal o.a. klantengegevens moeten verstrekken en geen gebruik meer mogen maken van intellectuele eigendommen van CareFusion

 

IEPT20120725, Rb Breda, Multispike v Middenweg
Geen know how licentie, voor zover het de in het vernietigde octrooi beschreven werkwijze betreft; verdere know how niet voldoende geconcretiseerd. € 200.000 voorschot schadevergoeding voor onrechtmatig beslag

 

IEPT20120711, Rb Almelo, Datacolor v Voordeelmarkt

Uitputting tweedehands software: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van sublicentieovereenkomsten met eigendoms-voorbehoud. Geen onrechtmatig gebruik receptuur door gebruik software.

 

IEPT20120613, Hof Arnhem, Rademaker v Kaak

Schending geheimhoudingsverplichting onvoldoende aannemelijk geworden: Rademaker heeft nagelaten concreet aan te geven welke, onder de geheimhoudingsbedingen vallende, gegevens [A], [B] en [C] hebben doorgespeeld aan Kaak c.s. In dit kader kan de algemene verwijzing naar de “tijdens het dienstverband verkregen deegtechnologische kennis” niet als een dergelijke concrete aanduiding worden aangemerkt.

 

IEPT20120530, Rb Almelo, Cinc

Vraag wie auteursrechthebbende is kan in casu in kort geding niet beantwoord worden. Achterhouden geheime informatie onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120522, Rb Leeuwarden, Pootentieel v S.C Heerenveen

Format Champcamp niet te beschouwen als een met een IE-recht gelijk te stellen éénlijnsprestatie. Geen onrechtmatig handelen SC Heerenveen; gaat om onbeschermde informatie en ideeën

 

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

Onrechtmatige betrokkenheid bij oprichten concurrent door verstrekken bedrijfsgeheimen. Vertrouwelijkheid gegevens blijkt uit beveiligingsmaatregelen. Databankenrecht: Spin-off theorie te absoluut uitgangspunt. Substantiële investering van € 1,1 miljoen. Producent databank is degene die risico draagt. Auteursrecht aangenomen op offertes, ontwerptekeningen, werkaantekeningen, gespreksverslagen, gebruikshandleidingen. Materiële werkgever is fictief maker ex artikel 7 Aw.

 

IEPT20120509, Rb Amsterdam, Moog v E2M
Inbreuk auteursrecht software en gebruik bedrijfsgeheimen onvoldoende onderbouwd: Enkel de stellingen dat E2M in een onrealistisch korte periode software heeft ontwikkeld en dat zij niet heeft willen meewerken aan een onafhankelijk onderzoek zijn daartoe onvoldoende. Superbus-project geen concurrerende activiteit: geen electromechanisch of hydromechanisch controlesysteem, maar aandrijfsysteem voor elektrische voertuigen. Geen slaafse nabootsing; overeenstemming vloeit voort uit technische en functionele aspecten

 

IEPT20120427, Rb Den Bosch, Arte

Schending bedrijfsgeheimen: [S] heeft in strijd met de arbeidsovereenkomst gehandeld door knowhow van Arte ook na het dienstverband onder zich te hebben. Belgisch van toepassing op onrechtmatige daad en op arbeidsovereenkomst

 

IEPT20120425, Rb Arnhem, Rademaker

Overtreding geheimhoudingsbeding onvoldoende onderbouwd: Deskundige heeft aangegeven dat de door hem geconstateerde overeenkomsten tussen de Cruto II en de d’Artagnan gelegen zijn in de (deeg-)technologische aspecten van de machines: beide uitrollijnen vanuit technisch oogpunt bezien “duidelijk afwijkend”.

 

IEPT20120222, Rb Den Haag, Cisco v Comtek

Cisco gerechtigd informatie over herkenning originele producten geheim te houden. Reëel gevaar van marktafbakening niet voldoende onderbouwd. Uitputting niet voldoende onderbouwd.

 

IEPT20120113, CBB, Natuur en Milieu v Ctbg

Algemeen belang prevaleert boven belang geheimhouding. Informatie maakt het derden niet mogelijk om elders concurrerend middel te registreren. Verzoeken betreffen milieu-informatie: residustudies en verslagen van veldproeven.

 

2011

 

IEPT20111227, Hof Amsterdam, Super B v BMZ

Bevel geheimhoudingsverplichting na te komen: [...] heeft BMZ tevergeefs betoogd dat de accu's zijn vervaardigd op basis van haar eigen know how. De wijze waarop BMZ dat betoog heeft geadstrueerd maakt dat het hof geenszins kan uitsluiten dat BMZ de overeenkomst niet steeds volledig zal nakomen.

 

IEPT20111221, Rb Rotterdam, Vosta v Holland MT Groep

Auteursrecht technische tekeningen en productinformatie onvoldoende onderbouwd. Geen geschriftenbescherming: niet bestemd om te worden openbaar gemaakt. Geen databankenrecht wegen ontbreken substantiële investeringen in verzamelen gegevens, in plaats van creëren gegevens.

 

IEPT20111221, Rb Den Bosch, Merko v Schippers

Eenzijdige non-concurrentie toezegging geen afdwingbare verbintenis; geen bijkomende omstandigheden. Geoorloofd in dienst nemen personeel concurrent. Geen bescherming tegen weglekken bedrijfsgeheimen – geen oneigenlijke voorsprong. SLAAFSE NABOOTSING. Uitgangspunt: namaken mag, tenzij ... Geen onderscheidend vermogen oormerken. Ontbreken wettelijke toelating oormerk niet onrechtmatig jegens concurrent

 

IEPT20111213, Rb Den Bosch, Medical Participations v De Thermen

Nietige overdracht Benelux merk voor Nederland. Know how: Onduidelijk object: Re-energize concept: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit kort geding onvoldoende komen vast te staan wat precies onder het concept moet worden verstaan.

 

IEPT20111205, Rb Den Haag, SMI v IBC

Rate cards en programmamaterialen auteursrechtelijk beschermd. Gebruik vertrouwelijke informatie: letterlijke overname niet openbaar toegankelijke rate cards. Werkgeversaansprakelijkheid voor schending geheimhoudingsverplichting. Geen inbreuk databankenrechten: geen herhaald en systematisch opvragen/hergebruik niet-substantiële delen databank

 

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell

Onduidelijke afbakening geclaimde know how boorsysteem. Geen gebruik know how: boorsysteem door Shell zelf ontwikkeld.

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, Stork v FTi
Opeising octrooi afgewezen: uitvinding niet door Stork in 2000 afgerond.Geen schending geheimhoudingsverplichting: onvoldoende duidelijk dat kennis geheim was.

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Act One v Invisible

Geen auteursrecht “hand through body routine”. "Head drop routine" auteursrechtelijk beschermd: hoewel deze elementen wellicht ieder voor zich al bekend waren respectievelijk enigszins triviaal overkomen, is voorshands voldoende aannemelijk dat het totaalbeeld van de routine wordt bepaald door een eigen verhaal van de maker en daarmee van creatieve keuzes die leiden tot het persoonlijk stempel van die maker. De routine van de ‘head drop’ komt derhalve voor auteursrechtelijke be-scherming in aanmerking. Wereldwijd verbod auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Behandeling techniek kostuum achter gesloten deuren.

 

IEPT20111014, Rb Den Haag, Samsung v Apple

Inroepen octrooirechten onder omstandigheden mogelijk misbruik van recht. Geen rechtsverwerking naar Nederlands recht door afgeven FRAND-verklaring. FRAND-verklaring geen onvoorwaardelijk aanbod naar Frans recht. Behandeling bedrijfsgeheimen achter gesloten deuren – art. 28(4) Rv. Spoedeisend belang herleeft door meeromvattend internationaal geschil

 

IEPT20111012, Rb Den Haag, Ikio v Hand

Afbreken onderhandelingen: geen gerechtvaardigd vertrouwen dat overeenkomst tot stand zou komen. Geen schending geheimhoudingsverplichting: informatie al bekend bij Hand. Inbreuk auteursrecht onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20111005, Rb Almelo, Slagharen

Onrechtmatig handelen ICT-functionaris/systeembeheerder  ter zake van vertrouwelijke informatie. Exhibitie: belang Slagharen bij inzage inbeslagge-nomen gegevens. Gevraagde inzage duidelijk, concreet en specifiek genoeg

 

IEPT20110921, Rb Utrecht, 1-2-3 Huis v Ballast Nedam

Geen gebruik vertrouwelijke bouwtechnische en/of financiële informatie: Het enkele feit dat de IQ-woningen ook prefabwoningen betreffen en gelijkenissen vertonen met het bouwconcept van l-2-3 Huis, is onvoldoende om een dergelijke conclusie ten aanzien van het overnemen van financiële informatie te rechtvaardigen. Geheimhoudingsverklaring strekt ook ten gunste van 1-2-3 Huis. Geen doorbreking rechtspersoonlijkheid

 

IEPT20110808, Rb Maastricht, BIZ v De Limburger

Voldoende basis voor geuite bedenkingen: "Zorgbedrijf in opspraak": dat De Limburger met dit rekeningafschrift voldoende aannemelijk maakt dat de verklaringen van “[[Y]]” ten tijde van de publicatie voldoende steun vonden in dit rekeningafschrift. Inzage rekeningafschrift beperkt tot rechter onder uitsluiting wederpartij: Analoog aan artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht geldt ook voor partijen in het civiele (kort)geding dat zij, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, het overleggen van stukken ter onderbouwing van hun stellingen kunnen weigeren of de voorzieningenrechter kunnen meedelen dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van de stukken.

 

IEPT20110722, Rb Den Haag, Firstbike v Ridder Ride
Modelrecht: Chopper niet inbreukmakend: andere algemene indruk. Chopper: geen impliciete indirecte modelinbreuk: op zijn minst is vereist dat de door Ridder Ride verhandelde onderdelen bestemd zijn om te worden samengevoegd tot een Enduro. Geen spoedeisend belang opgave winstgegevens. dat zolang nog niet in de bodemprocedure is beslist over een eventuele ver-plichting tot winstafdracht, een proceseconomisch belang van Firstbike om alvast gegevens over de omvang van de door Ridder Ride genoten winst te verkrijgen, niet opweegt tegen het belang van Rid-der Ride om haar bedrijfsgegevens vertrouwelijk te houden 

 

IEPT20110601, Rb Den Haag, Converse v Curator Sporttrading cs

Geen verbod op gebruik bedrijfsvertrouwelijke informatie omdat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat de curator daarmee onrechtmatig jegens Converse zou handelen. Dat is afhankelijk van de aard van de informatie terwijl daarnaast, afhankelijk van de concrete omstandigheden, aan de zijde van de curator een rechtvaardigingsgrond zou kunnen bestaan om de informatie in de inbreukprocedures in te brengen, ook al zou die informatie vertrouwelijk zijn en ook al zou de boedel daarover beschikken doordat zij deze van Van der Kroft heeft verkregen. Geen spoedeisend belang bij inzage bewijsbeslag voor merkinbreuk. Inzage voor vaststellen bedrijfsvertrouwelijke informatie afgewezen: doel beslag beperkt tot vaststellen merkinbreuk, niet voor vaststellen gebruik bedrijfsvertrouwelijke informatie

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto
TRIPs - bedrijfsgeheimen: Daargelaten of artikel 39 TRIPs al dan niet een duidelijke en onvoorwaardelijke bepaling is die zich voor directe toepassing leent, kan de strekking van deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW.Diefstal bedrijfsgeheimen niet aannemelijk.

 

IEPT20110329, Hof Amsterdam, Chocolate King v Dobla

Geen auteursrechtelijke bescherming chocoladevormen. Gebruik geheime productietechnieken of geheime klanteninfomatie niet voldoende aannemelijk zonder raadpleging van deskundigen
 

2010

 

IEPT20101222, Rb Arnhem, Ars Scribendi v Centraal Boekhuis

Citaatrecht voor ISBN-gegevens: CB citeert uit het openbaar toegankelijke ISBN-register ter aankondiging dat de betreffende boeken zijn verschenen en in de handel zijn, waarbij ook is voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a Auteurswet, zoals een duidelijke bronvermelding. Gebruik openbare informatie niet onrechtmatig

 

IEPT20101216, HvJEU, Natuur en Milieu v Ctgb

Toegang tot bedrijfsgeheimen mogelijk indien die zien op emissies in het milieu of algemeen belang prevaleert. Afweging tussen algemeen belang en belang bij geheimhouding dient in elk afzonderlijk geval plaats te vinden. “Milieu-informatie” bevat informatie inzake toelating gewasbeschermingsmiddel.

 

IEPT20101008, Rb Den Haag, CIVC v Unilever
Inbreuk op beschermde oorsprongsbenaming Champagne niet betwist. Reclameverbod. Recall bevolen, inclusief  flessen “op schap”: dat van Unilever kan worden geëist dat zij de flessen Champagne shampoo terugroept bij haar afnemers. Indien Unilever direct na de sommatie door CIVC de levering van de flessen aan haar afnemers zou hebben gestaakt en de meer dan honderdduizend flessen zou hebben teruggeroepen bij de distributiecentra van haar afnemers, zou de door haar gecreëerde onrechtmatige toestand al weken geleden tot een einde zijn gekomen. Volledige proceskosten 1019h Rv bij beschermde oorsprongsbenamingen.

 

IEPT20100729, Rb Arnhem, Royaan
Uitleg concurrentiebeding: Bedoeling partijen inzake ”gelijksoortige ondernemingen” onvoldoende komen vast te staan. Onvoldoende aannemlijk dat in strijd met concurrentiebeding is gehandeld. Overtreding geheimhoudingsbeding door bijna letterlijk overnemen teksten. Ongeoorloofde concurrentie onvoldoende komen vast te staan: Met een beroep op een geheimhoudingsbeding kan Royaan ook niet in redelijkheid van [gedaagde1] vergen dat hij zijn hoofd leegmaakt van vakkennis die hij nu juist nodig heeft voor zijn nieuwe bedrijf.

 

IEPT20100622, Hof Leeuwarden, IFE-Tebel v Tecair

Geen auteursrechtelijk werk – technisch effect: dat de vormen van de functionele onderdelen van een pneumatisch treindeurstysteem, in overwegende mate zijn ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de intellectuele invulling van de auteur. Geen geschriftenbescherming voor bedrijfsgeheimen: dat een geschrift zonder eigen of persoonlijk karakter auteursrechtelijke bescherming toekomt indien dit openbaar gemaakt is of bestemd om openbaar gemaakt te worden. [...] dat de tekeningen aan derden ter beschikking worden gesteld in het kader van de hen verstrekte vertrouwelijke opdrachten. Het hof is van oordeel dat vanwege het vertrouwelijke van de opdrachten, niet gezegd kan worden dat de tekeningen op deze wijze openbaar zijn gemaakt danwel bestemd zijn om openbaar te maken

 

IEPT20100504, Hof Arnhem, Think Legal v Digistart
Contracten tussen derden niet vertrouwelijk: Het enkele feit dat Think Legal bij deze overeenkomsten geen partij was en dat zij niet bij de genotuleerde vergadering aanwezig was, maakt deze stukken nog niet “vertrouwelijk”

 

IEPT20100416, Rb Den Haag, Ventilex v Tema Process

Geen ongeoorloofde concurrentie. Gebruik maken kennis is geen schending geheimhoudingsbeding. Schending geheimhoudingsbeding door bouwen drogers of benaderen klanten onvoldoende onderbouwd. Conform overeenkomst is concurrentiebeding niet van toepassing bij ontslag door Ventilex. Geen analoge toepassing concurrentiebeding

 

IEPT20100322, Rb Zwolle, Bi-Wear v Culinaire Makelaar 
Auteursrechtelijk beschermd werk ern inbreuk aangenomen. Bescherming klantgegevens als bedrijfsgeheim: Nu de omvang van de gemaakte inbreuk vanwege de korte tijdspanne gering is, is de voorzieningenrechter, mede gelet op de aard van deze procedure en van dit onderdeel van de vorderingen, van oordeel dat het belang van De Culinaire Makelaar bij het bewaren van haar bedrijfsgeheimen thans zwaarder dient te wegen dan het belang van Bi-Wear bij een beslissing in deze procedure.

 

2009

 
IEPT20091216, Rb Groningen, Ad Hoc Data
Geen geheimhouding ‘sleepers’ (namen van niet-bestaande bedrijven) tegenover procespartij.  Art. 27 Rv laat weliswaar ruimte open om in verband met de wenselijkheid van bescherming van bedrijfsgeheimen - de zitting met gesloten deuren te doen plaatsvinden, maar hetgeen daar is besproken kan slechts op de voet van art. 29 Rv door de rechter ten opzichte van "derden" als geheim worden bestempeld: aan partijen zélf mag geen informatie worden onthouden.

 

IEPT20091209, Rb Groningen, Gasunie

Recht op afgifte en inzage gegevens waarop Gasunie haar stelling baseert: Gelet op het voorgaande heeft [eiser] in beginsel recht op afgifte van en inzage in de gegevens op ba-sis waarvan de Gasunie stelt dat [eiser] op 20 juli 2005 rond 15.00 uur in Amsterdam vanuit een in-ternetcafé de bewuste mail verzonden heeft. Geen beperking op grond van beveiligingsbelang Gasunie; onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20091012, Rb Arnhem, Kennametal v werknemer
Ontbinding arbeidsovereenkomst: meermalen onbevoegd gebruik gemaakt van de software van Kennametal, terwijl hij iedere werkdag bij het opstarten van zijn computer door middel van de onder 1.4 genoemde pop-up is gewaarschuwd dat dat niet is toegestaan en hij heeft eenmaal inbreuk gemaakt op het merk- en auteursrecht van Kennametal. Vergoeding € 31.419 wegens 40-jarig dienstverband.

 

IEPT20090909, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo
Onrechtmatige toe-eigening octrooibescherming: Nu Vetus en Cuckoo met buitensluiting van Inno Nautic verder zijn gegaan (althans trachten te gaan) met het op de markt brengen van een flexibele pop-up vuilwatertank voor schepen (en zich daar oc-trooibescherming voor toe-eigenen), waarbij onvoldoende steekhoudend is weersproken dat zij daarbij (deels) gebruik maken van hen onder de respectieve geheimhoudingsclausules door Inno Nautic ter beschikking gestelde know how, handelen zij in strijd met hun geheimhoudingsverbintenissen jegens Inno Nautic.

 

IEPT20090617, Rb Alkmaar, Kranen

Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer wegens ontbreken actief optreden naar klant. Tekeningen en berekingen geen bedrijfsgeheim: nu onweersproken is gelaten dat deze tekeningen per email aan de klant werden toegezonden en ter inzage bij de betreffende werf of in het betreffende schip werden gelegd. Tekeningen en berekeningen niet auteursrechtelijk beschermd en missen het voor slaafse nabootsing vereiste onderscheidend  

 

IEPT20090616, Hof Leeuwarden, Ameron v Autionational

Geen know how overgenomen: deze kennis kan niet geacht worden te vallen onder de in artikel 1 van de overeenkomst genoemde know how, aangezien - in de woorden van [betrokkene 1] - "Ameron wist dat dit niet te beschermen kennis was en een en ander van algemene bekendheid was".

 

IEPT20090402, Rb Amsterdam, Habbo

Computervredebreuk en diefstal. Met het alsmaar groeien van het belang en de afhankelijkheid van het internet in de samenleving, is het van belang dat gebruikers daarvan veilig gebruik kunnen maken en dat zij erop moeten en kunnen vertrouwen dat dit mogelijk is. Het internet dient daarom gevrijwaard te blijven van het zogenaamde 'hacken'.

 

IEPT20090323, Rb Almelo, Vaatwasdoseerinstallatie

Schending geheimhoudingsbeding onvoldoende aannemelijk: Aannemelijk is veeleer dat [Gedaagde 1] en [Gedaagde 2 BV] hebben aangesloten bij en voortgeborduurd op de ontwikkeling die zich voltrekt in de markt van de vaatwasdoseerinstallaties.

 

IEPT20090312, Rb Amsterdam, Safe T Sleep v Tom's

Sleepwrap auteursrechtelijk beschermd werk. Geen inbreuk wegens andere totaalindruk. Geen slaafse nabootsing, geen ongeoorloofde concurrentie ex-distributeur en gebruik geheime know how niet aannemelijk. Onrechtmatige suggestie van onveiligheid product: geen rectificatie

 

2008

 

IEPT20081203, Rb Den Bosch, Cyclomedia v Ferro

Geen onrechtmatige toegang tot bedrijfsgeheimen: [...] de vertrouwelijke informatie die aan Ferro Informatie Systemen B.V. zou zijn verstrekt en waarover in de geheimhou-dingsovereenkomst wordt gesproken, bestaat in casu uit de kennis die door [C] is opgedaan tijdens het gebruik van het opnamevoertuig en de daartoe door [K] gegeven instructies

 

IEPT20081111, Rb Den Haag, X v Consumentenautoriteit

Geen inzage onderzoeksrapport in handhavingsfase. Call scripts, voicelogs en standaardbrieven zijn bedrijfsvertrouwelijke gegevens

 

IEPT20081105, Rb Middelburg, Dacotherm v Topvorm

Bedrijfsgeheimen: Algemeen verbod gebruik bedrijfsgegevens toewijsbaar enkel vanwege voormalige vertrouwenspositie gedaagden.  € 197.766 aan boetes verbeurd wegens overtreding arbeidsovereenkomst. Voor het overige geen ongeoorloofde concurrentie.

 

IEPT20081024, Rb Den Haag, Computervredebreuk voorlichter Ministerie SZW

Computervredebreuk: Onrechtmatige toegang tot vertrouwelijke informatie voormalig werkgever

 

IEPT20080718, Rb Arnhem, NXP v Radboud Universiteit

Publicatie artikel over kraakbaarheid NXP chip toegestaan. Auteursrecht: Eigen oorspronkelijk karakter algoritme onvoldoende aannemelijk. Geschrift niet beschermd want juist niet bestemd voor openbaarmaking

 

IEPT20080711, HR, De Telegraaf v De Staat

De rechter die gesteld wordt voor de vraag of gewichtige redenen geheimhouding met betrekking tot bepaalde stukken (of gedeelten daarvan) of bepaalde inlichtingen rechtvaardigen, zal die vraag in het algemeen niet kunnen beantwoorden zonder kennis te nemen van die stukken.

 

IEPT20080623, Rb Den Haag, KPN v OPTA

Geen bedrijfsgeheimen: geen gegevens die inzicht geven in de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers.

 

IEPT20080306, Hof Amsterdam, HMS v DVZ
Geen contractuele verplichtingen inzake know how - vuilwater-verwerkingsinstallaties niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20080214, HvJEG, Varec v Belgische Staat

Waarborgen vertrouwelijkheid zakengeheimen. De voor beroepsprocedure verantwoordelijke instantie moet de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de informatie die is vervat in door de betrokken partijen aan haar overgelegde dossiers, ook al kan zijzelf van deze informatie kennis nemen en deze in haar beschouwing betrekken.

 

2007

 

IEPT20070705, Rb Amsterdam, Archiefbescherming

Gedurende een jaar dienen publiacties 3 weken tevoren aan eiser te worden voorgelegd ter controle of diens archief daarvoor niet gebruikt wordt

 

IEPT20070704, Rb Haarlem, Wika

Geen schending geheimhoudingsverplichting nu naar privé-emailadres verzonden informatie niet aan derden is doorgegeven of geopenbaard 

 

IEPT20070601, Rb Arnhem, Synthon v Astellas Pharma

Conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag voor buitenlandse procedure mogelijk, maar geeft geen recht op inzage inbeslaggenomen stukken

 

IEPT20070424, Hof Arnhem, Geheimhoudingsverplichting

Geheimhoudingsbepaling betekent enkel dat vertrouwelijke informatie niet gebruikt mag worden bij ontwikkeling van een pillenschouwmachine voor een derde

 

2006

 

IEPT20061207, Rb Zutphen, Motorhandschoenen

Ex-werknemer mag niet met vertrouwelijke kennis en gegevens stelselmatig bedrijfsdebiet ex-werkgever afbreken

 

2005

 

IEPT20051221, Rb Den Haag, Tabaksfabrikanten v De Staat II

Productreceptuur bedrijfsgeheim: Geen verplichting tot openbaarmaking. De Regeling verplicht niet tot openbaarmaking of tot geheimhouding van gegevens. Van strijdigheid met de Richtlijn van een openbaarmakingsverplichting uit de Regeling kan dus geen sprake zijn.

 

IEPT20051221, Rb Den Haag, Tabaksfabrikanten v De Staat

Productreceptuur bedrijfsgeheim: Het begrip fabrieksgeheim ("secret commercial", "trade secret", "Geschäftsgeheimnis", "segreto commerciale", "secreto comercial") in artikel 6, tweede lid, tweede volzin, van de Tabaksrichtlijn omvat alle informatie die bedrijven uit concurrentieoverwegingen geheim houden

 

1985

 

IEPT19850329, HR, Enka v Dupont
Bescherming bedrijfsgeheimen: Octrooiaanvrage verschaft slechts 'zwevend recht' en daarvoor hoeft belang van een mededinger bij het geheim blijven van de in zijn bedrijf toegepaste werkwijzen en know-how, niet zomaar te wijken

 

1965

 

IEPT19651112, HR, Cascade

Nabootsing niet onrechtmatig door gebruik door Blanken van door Atlas voor fabricage-opdracht verstrekte tekeningen, ook indien Blanken wist dat het tekeningen van Cascade waren  

 

1919

 

IEPT19190131, HR, Lindenbaum v Cohen

Onder onrechtmatige daad is ook te verstaan een handelen of nalaten dat indruischt tegen hetzij de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt dat onder onrechtmatige daad is te verstaan. Afhandig maken beroepsgeheimen door omkopen personeel is onrechtmatig.