Concurrentiebeding

Print this page

Gerechtshoven

 

2018

IEPT20180109, Hof Den Bosch, Concurrentiebeding

Bodemrechter moet bepalen of er zwaarwegende bedrijfs-of dienstenbelangen bestaan voor opname concurrentie- en relatiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst: niet in kort geding te bepalen. In casu niet mogelijk vooruit te lopen op oordeel bodemrechter. Ten overvloede valt belangenafweging ook uit in nadeel [de vennootschap]: [de vennootschap] heeft niet voldoende concreet en specifiek gesteld dat zij door de indiensttreding van [geïntimeerde] bij IMCD daadwerkelijk (vermogensschade) heeft geleden of zal lijden. [Geïntimeerde] heeft voldoende financieel belang bij overstap naar IMCD. Geen zwaarwegende bedrijfs-dienstenbelangen van [de vennootschap] dat beroep op non-concurrentie- en relatiebeding gehonoreerd moet worden.

 

IEPT20180126, Rb Amsterdam, McFly Brown

Ontslag verzoeker op staande voet niet rechtsgeldig: niet aannemelijk dat verzoeker tijdens werktijd bezig was met voorbereiden en starten eigen concurrerende onderneming, niet onverwijld gegeven. Concurrentiebeding niet vernietigd: verzoeker zou met beoogde werkzaamheden wel degelijk concurreren met McFly & Brown, nu hij feitelijk alleen andere contractsvorm zou bieden. Concurrentiebeding wel beperkt in tijd tot 1 juli 2018 doordat hij onbillijk door beding wordt benadeeld: verzoeker slechts kort in dienst geweest bij McFly & Brown, sinds 20 september 2017 heeft verzoeker geen concurrerende werkzaamheden meer kunnen en mogen uitvoeren. Geen overtreding relatie- en concurrentiebeding: niet vast komen te staan dat screenshot LinkedIn inbox toebehoort aan verzoeker. Reconventie: Geen verwijdering LinkedIn connecties verzoeker: geen afspraken gemaakt over connecties die verzoeker tijdens werkzaamheden zou maken, LinkedIn connecties vallen niet onder bedrijfsmiddelen en - voor wat betreft de kandidaten - niet onder relaties.

 

2016

IEPT20161129, Hof Amsterdam, JVANH Media

Wereldwijd concurrentiebeding gedeeltelijk geschorst waardoor ex-werknemer eigen onderneming mag starten op Aziatische markt; voor verdere inperking bestaat echter geen grond. Concurrentiebeding beperkt in tijd: in voldoende mate aan belang ex-werkgever tegemoetgekomen door beding met duur van één jaar.

 

IEPT20161108, Hof Arnhem-Leeuwarden, USG 
Concurrentiebeding terecht per 1 december 2016 geschorst: wezenlijk belang geïntimeerde bij overstap naar Olympia voldoende aannemelijk, Olympia geen grote en overwegend directe concurrent van USG, geïntimeerde houdt zich aan geheimhoudingsbeding en relatiebeding, kennis die niet onder geheimhoudings/relatiebeding valt raakt niet bedrijfsdebiet USG, niet aannemelijk dat geïntimeerde op de hoogte is van alle relevante aspecten van strategie USG en in recent verleden is concurrentiebeding bij vertrek zeven collega’s geïntimeerde gematigd.

 

IEPT20161004, Hof Den Bosch, Axians v Rockstars
Concurrentiebeding geldig: koop aandelen Axians door Vinci Energies maakt van Axians geen nieuwe werkgever, zodat geen sprake is van (stilzwijgende) voortzetting arbeidsverhouding met rechtsopvolger werkgever. [geïntimeerde] schendt concurrentiebeding door indiensttreding bij Rockstars: onvoldoende onderbouwd dat Rockstars geen concurrent is van Axians. Axians heeft zwaarwegend belang bij handhaving concurrentiebeding o.a. vanwege investeringen in [geïntimeerde]. [geïntimeerde]  kan Axians met zijn opgedane kennis rechtstreeks concurrentie aandoen.

IEPT20160809, Hof Den Bosch, Handel in hekwerken
Schorsing concurrentiebeding vanaf 1 maart 2015 bekrachtigd: geïntimeerde kon positie verbeteren door indiensttreding bij [X], niet concreet aangegeven welke kennis geïntimeerde zou bezitten die bedrijfsbelangen zou schaden en sprake van relatiebeding.

 

 

IEPT20160802, Hof Amsterdam, Getronics v TOP

Schending van concurrentiebeding door TOP: uitleg Getronics van concurrentiebeding - dat het TOP verboden is om al dan niet via derden in contact te treden met Kodak - vindt steun in aard, strekking en bewoording beding en handelen TOP aan te merken als verboden gedraging; geacht ingestemd te hebben met presentatie als team met ICS ten overstaande van Kodak.

IEPT20160712, Hof Den Haag, SQL Integrator
Concurrentiebeding geschorst: [O] onredelijk beperkt in zijn mogelijkheden om in zijn levensonderhoud te voorzien als hij niet als Hippo CMS Developer zou mogen werken. SQL heeft zwaarwegend belang bij handhaving relatiebeding: Bedrijfsmodel eist dat zij klant- en leveranciersrelaties beschermt. Relatiebeding beperkt tot klanten, leveranciers en ketenpartners waarvoor [O] 11 maanden voor einde dienstverband bij SQL heeft gewerkt: [O] was via tussenpersonen gedetacheerd en heeft geen specifieke kennis en bedrijfsgeheimen van SQL opgedaan.

 

IEPT20160112, Hof Arnhem-Leeuwarden, Focus on Human
Concurrentiebeding geldig: onvoldoende aannemelijk dat appellant arbeidsovereenkomst moest beëindigen in verband met ernstig verwijtbaar handelen door FOH, waardoor beding geldigheid zou hebben verloren. Beding staat in de weg aan dat [appellant] tot 1 juni 2016 anders dan als werknemer van [Y] bij [Y] werkzaamheden verricht in Almere en Lelystad. Concurrentiebeding m.b.t. BIG behandelwerkzaamheden beperkt tot straal van 20 km rond vestiging FOH in Almere.

 

2015

IEPT20151208, Hof Den Bosch, Rabobank
Concurrentiebeding niet zwaarder gaan drukken na fusie Rabobankvestigingen: fusie voorzienbaar en niet aangevoerd dat geïntimeerde moeite had met werkvinden en klanten overgestapt naar Aon.

 

IEPT20150623, Hof Den Haag, Gedon v De Krom Groep

Uitleg concurrentiebeding: bestuurders Gedon mochten niet ten behoeve van derde werkzaamheden te verrichten in concurrerende onderneming. Geen voortdurende schending concurrentiebeding. Concurrentiebeding 7x geschonden: boete € 350.000. Geen matiging boete: bewuste schending concurrentiebeding.

 

IEPT20150609, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Onvoldoende onderbouwd waarom hof bevindingen deskundige niet zou moeten overnemen. Onvoldoende betwist dat door deskundige genoemde omzetten zijn gerealiseerd als gevolg van onrechtmatig handelen medewerker [houtverwerkingsindustrie] en geïntimeerde. Winstderving van € 49.435 geheel toe te schrijven aan onrechtmatig handelen geïntimeerde jegens [houtverwerkingsindustrie].

 

IEPT20150602, Hof Den Haag, Fairmount v OMB

Non-concurrentiebeding niet in strijd met mededingingsrecht: voor daadwerkelijke overdracht van sterk aan [B] verbonden goodwill en knowhow noodzakelijk om duur non-concurrentiebeding te relateren aan vertrek [B] en [B] beschikte als CEO van Fairmount over vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Schending non-concurrentiebeding door OMB: [B] heeft verregaande bemoeienis gehad met oprichting concurrent ALP, boete € 10.000. Ook sprake van voortdurende schending, door voortdurende financiering van ALP. Boete gematigd tot totale boete van € 1.000.000. [B] moet schadevergoeding op te maken bij staat betalen voor oprichten concurrerende onderneming.

 

IEPT20150526, Hof Den Bosch, Nestinox

Nestinox heeft belang bij handhaven concurrentiebeding: voldoende aannemelijk dat geïntimeerde over essentiële bedrijfsinformatie beschikt. Onvoldoende onderbouwd dat geïntimeerde door concurrentiebeding in belangrijke mate wordt belemmerd in vinden van werk. Geen aanleiding om concurrentiebeding te schorsen: belang Nextinox weegt zwaarder dan belang geïntimeerde.

 

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Facade v IBS

Comparitie gelast omdat hof behoefte heeft aan nadere inlichtingen en om een minnelijke regeling te beproeven.

IEPT20150512, Hof Den Bosch, Paraat Brandbeveiliging

Paraat had en heeft spoedeisend belang bij vorderingen: afwachten bodemprocedure kan niet worden gevergd, nu concurrentie/relatiebedingen tot 1 juni 2015 resp. 1 juni 2016 duren. Onvoldoende onderbouwd dat Paraat geen beroep meer op relatiebeding zou doen. Geen overtreding concurrentiebeding: nader onderzoek nodig naar vestigingsplaats Perfect Brandpreventie waar in kort geding geen plaats voor is.

 

IEPT20150203, Hof Amsterdam, Dam Spirit v Coffee Company

Coffee Company heeft spoedeisend belang: Dam Spirit is naam “Coffee Company” na einde licentieovereenkomst blijven gebruiken. Dam Spirit mag non-concurrentiebeding niet opschorten: voldoende aannemelijk dat Coffee Company alle relevante informatie ter beschikking heeft gesteld en niet op tijd geklaagd over gestelde tekortkomingen en afwezigheid van een franchisehandboek. Geen ontbinding licentieovereenkomst door Dam Spirit: geen tekortkomingen. Coffee Company heeft spoedeisend belang bij toewijzing boete: creëren van duidelijkheid met oog op haar andere franchisenemers.

 

2014

IEPT20141028, Hof Amsterdam, Vision Gallery v ArtVenture

Geen schending geheimhoudingsbeding: elke bezoeker van expositie Vision Gallery kan overgenomen aspecten zien en iedereen die schilderijen wil exposeren en verkopen zou het op wijze Vision Gallery doen. Benaderen van zelfde hotels en congrescentra als Vision Gallery niet onrechtmatig en geen verwarring ontstaan omtrent hoedanigheid huurder. Concurrentiebeding terecht geschorst: zeer kort dienstverband, ArtVenture pas jaar na einde dienstverband gestart en gevorderde leeftijd van geïntimeerden.


IEPT20141014, Hof Amsterdam, Trainingsmethode 

Geen staking executie non-concurrentiebeding wegens staking onderneming: belang om appellant aan non-concurrentiebeding te houden, vanwege mogelijke overdracht van de onderneming. Onvoldoende aannemelijk dat niet de handelsnaam, maar een gebruiksrecht aan de BV van partijen is overgedragen en dat ontbinding samenwerking rechtsgeldig was. Niet aannemelijk dat klantenbestand, trainersbestand en trainingsmethode auteursrechtelijke werken zijn.

 

IEPT20140708, Hof Den Bosch, the Way of Beauty

Geen overtreding concurrentiebeding door geïntimeerde 4: gezien CAO gold beding slechts voor 6 maanden en onderneming daarna begonnen. Overtreding concurrentiebeding door andere geïntimeerden onvoldoende onderbouwd. Geen (dreiging van) onrechtmatig handelen, omdat ten tijde van dagvaarding geïntimeerden handelsnaam niet meer gebruikten.

 

2011  

IEPT20110524, Hof Amsterdam, Robidus

Concurrentiebeding van toepassing bij voortzetting arbeidsovereenkomst - € 20.000 boete. Er is geen rechtsregel die vereist dat bij voortzetting van een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen.

 

2010

IEPT20100209, Hof Amsterdam, Waterwijs

Geen depot te kwader trouw: dat het teken JOIN THE PIPE in juni 2008 is gebruikt in het kader van de voorgenomen internationale activiteiten van Waterwijs c.s. Anders dan [A] c.s. kennelijk menen, is het enkele feit dat het [B] is geweest die de aanduiding JOIN THE PIPE heeft aangedragen op zichzelf niet voldoende om het depot daarvan als merk door Het Oplaadpunt als depot te kwader trouw te beschouwen. Gebonden aan concurrentiebeding.

 

Rechtbanken

 

2018

IEPT20180302, Rb, Noord-Holland, Winteb

Gedaagde handelt in strijd met non-concurrentiebeding door aanbieden ontluchter voor tanks die na certificering ook geschikt is geworden voor tanks zonder inert gas: gedaagde heeft zich verplicht zich te onthouden van activiteiten die in de breedst mogelijke zin concurrerend kunnen zijn.

 

2017

IEPT20171124, Rb Rotterdam, FZB v VZO

Relatie- en concurrentiebeding vernietigd. Onbillijke benadeling de zin van artikel 7:653 lid 3 sub b BW: concurrentie- en relatiebeding [gedaagde 2] met een looptijd van drie jaar en geen geografische beperking is buitenproportioneel, onredelijk om [gedaagde 2] na het einde van de arbeidsovereenkomst te vragen het voortbestaan van de zakelijke relaties met opdrachtgevers te bevorderen, beding dat [gedaagde 3] in nieuwe functie relatie FZB met opdrachtgever niet in de weg mag staan is buitenproportioneel gelet op functie en duur van het dienstverband. Geen onrechtmatige werknemersconcurrentie: niet aannemelijk dat stelselmatig klanten FZB zijn benaderd of is geprobeerd ze over te halen over te stappen en geen stelselmatige en substantiële afbraak bedrijfsdebiet. Geen schending geheimhoudingsbeding door gedaagden: FZB heeft niet concreet gemaakt en onderbouwd dat gedaagden met derden geheime informatie hebben gedeeld. Gevorderde afgifte onvoldoende bepaald: onvoldoende concreet van welke documenten en bescheiden FZB een afschrift wenst.

 

IEPT20170706, Rb Noord-Holland, Royaal Vastgoed

Concurrentie- en relatiebeding in tijdelijk contract werknemer 2 geldig: zwaarwegende bedrijfsbelangen en voldoende specifiek ingegaan op kennis die werknemer zal vergaren en expliciet gewezen op klantcontact in relatiebeding. Noodzakelijkheid in concrete geval voldoende onderbouwd: in aanraking met vertrouwelijke informatie gekomen en bezit kennis van werkwijzen en knowhow Royaal Vastgoed. Werknemer 1 en 2 door concurrentie- en relatiebeding niet in onbillijke mate benadeeld: vormden hart van organisatie, kunnen kennis direct toepassen en kans aanwezig dat zij zakelijke mogelijkheden voor zichzelf hebben bewaard. Werknemer 1 en 2 moeten ook alle informatie en documenten m.b.t. de percelen grond die zij wilden aanschaffen c.q. hebben aangeschaft aan Royaal Vastgoed verstrekken. 

 

2016

IEPT20161125, Rb Rotterdam, Schutter
Concurrentiebeding in stand gebleven: geen nieuwe, aansluitende arbeidsovereenkomst gesloten zonder concurrentiebeding, concurrentiebeding geen geldigheid verloren door omzetting arbeidsovereenkomst naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Arbeidsverhouding gedaagde ingrijpend gewijzigd. Concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaan drukken: voldoende aangetoond dat gedaagde, meer dan indien geen functiewijziging tot operationeel directeur had plaatsgevonden, door handhaving van het concurrentiebeding belemmerd wordt in het vinden van een gelijkwaardige functie. Concurrentiebeding geldig gebleven voor zover het ziet op werkzaamheden gedaagde als expediteur: dat deel is niet aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. Schending concurrentiebeding voor werkzaamheden bij BCI Rotterdam tussen 1 en 30 juni 2016. Geen matiging boete: 3 werknemers overgestapt naar bedrijf gedaagde en substantiële schade Schutter door overstappen klanten naar dit bedrijf.


IEPT20161018, Rb Rotterdam, Meijer
Concurrentiebeding tussen Meijer en gedaagde nietig: schriftelijke motivering waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ontbreekt. Geen rechterlijk verbod geheimhoudingsbeding: een rechterlijk verbod voegt aan de erkenning van gedaagde van deze verplichting niets toe. Eén overtreding geheimdhoudingsbeding door doorsturen lijst contactgegevens dienstverleners: het kan zoals [gedaagde] aanvoert zo zijn dat deze informatie ook op andere plaatsen (op internet) te vinden is, maar als dat zo is had [F.] zelf op die plaatsen naar die informatie moeten zoeken. Voorschot boete gematigd van € 10.000 naar € 6.000: gegevens openbaar en overtreding betreft geen prijsafspraken.

 

IEPT20160622, Rb Overijssel, FBD 

Spoedeisend belang:  eisers kunnen door concurrentiebeding niet meer in hun levensonderhoud voorzien. Concurrentiebedingen geschorst. FBD heeft geen belang bij concurrentiebedingen eisers: geen sprake van te beschermen door FBD overgedragen know how. Door FBD onvoldoende onderbouwd dat sprake is van franchising.

 

IEPT20160620, Rb Amsterdam, JVANH Media

Vordering om concurrentiebeding in tijd en plaats te beperken afgewezen: gerechtvaardigde vrees voor wereldwijde concurrentie, ex-werknemer kan ook op andere gebieden binnen marketing werkzaam zijn, ex-werknemer werd voldoende gewaardeerd en heeft contract zelf opgezegd en onvoldoende gemotiveerd dat kennis eerder dan na twee jaar te veel is verouderd om bedreigend te zijn voor ex-werkgever.


IEPT20160615, Rb Midden-Nederland, PDR Calculator

Concurrentiebeding ziet naast werkzaamheden als schadehersteller/uitdeuker niet ook op werkzaamheden m.b.t. PDR-calculator. Onvoldoende aannemelijk dat IE-rechten PDR-calculator onder IE-beding in arbeids- en beëindigingsovereenkomst vallen. Reconventie: Inbreuk op handelsnaam PDR-Calculator door domeinnamen pdrcalculator.nl en pdrcalculator.com onvoldoende aannemelijk.

 

2015

IEPT20151014, Rb Gelderland, Yarden v De Passage
Geen boetes verbeurd door [gedaagde] door schending niet-concurrentiebeding: niet in persoon gebonden aan franchiseovereenkomst. [gedaagde] heeft wel onrechtmatig gehandeld door in strijd met franchiseovereenkomst te bewerkstelligen dat geen concurrentiebeding in haar arbeidsovereenkomst werd opgenomen en vervolgens met Yarden te concurreren. [gedaagde] heeft ook onrechtmatig gehandeld door in strijd met geheimhoudingsverplichting van Passage-vennootschappen te handelen. Passage-vennootschappen hebben € 123.000 boete verbeurd wegens schending franchiseovereenkomst en blijven gebruiken (handels)naam en beeldmerk Yarden na beëindigen franchiseovereenkomst.

IEPT20150909, Rb Overijssel, Otto Simon

Boete- en schadebedingen in strijd met artikel 7:651 BW. Gedaagde niet onredelijk benadeeld door concurrentiebeding: onvoldoende onderbouwd. Duur concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding beperkt van 1 jaar tot 6 maanden: kennis gedaagde relatief snel verouderd. Reconventie: beslagen opgeheven door gebrek aan grondslag. Otto Simon moet achterstallig loon gedaagde betalen over de maand juli 2015.


IEPT20150826, Rb Rotterdam, Financial Lease Nederland v OrangeAutoLease

Schending concurrentiebeding: nieuw opgerichte onderneming 'OrangeAutoLease' biedt diensten op hetzelfde terrein aan als Financial Lease. Onrechtmatig gehandeld door X door Y in dienst te nemen: hierdoor was voorzienbaar dat bestaande klanten van Financial Lease opdrachten zouden verstrekken aan Orangelease met schade ten gevolg. Geen inbreuk handelsnaamrecht: 'OrangeAutoLease' wijkt in voldoende mate af van 'Financial Lease' en groot aantal andere handelsnamen in gebruik met de woorden 'financial lease', waardoor geen verwarring te duchten is. Geen auteursrechtinbreuk: in kort geding niet met voldoende zekerheid vast te stellen of websites Financial Lease en de mailings voldoende oorspronkelijk zijn.

 

IEPT20150624, Rb Den Haag, Enza Zaden v Westland Seeds     

Voorshands oordeel dat [A] c.s. inbreuk op kwekersrecht Enza heeft gemaakt door beschermde paprikaras OP 0802 te gebruiken voor productie WT 8106. Bewijsopdracht [A] c.s. om tegenbewijs van gestelde kwekersrechtinbreuk te leveren. Geen schending geheimhoudingsbeding: houdt slechts plicht tot geheimhouding in en niet verbod op enkele gebruik vertrouwelijke informatie. Bewijsopdracht dat [A] al vóór afloop concurrentiebeding werkzaamheden heeft verricht voor Westland. Bewijsopdracht dat [A] onrechtmatig heeft gehandeld door plantmateriaal ouderlijnen te gebruiken als ouderlijnen van rassen van Westland.


IEPT20150612, Rb Midden-Nederland, Houttuin v HLPG

Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemers Houttuin jegens Houttuin: onvoldoende aannemelijk. Geen rechtmatig belang bij vorderingen ex 843a Rv nu geen sprake is van onrechtmatige daad.


IEPT20150605, Rb Overijssel, BS&F v DZI Beheer
Zwaar gewicht aan taalkundige uitleg niet-concurrentiebeding door uitvoerige onderhandelingen over concurrentiebeding door (raadslieden) partijen. Onvoldoende aannemelijk dat gedaagden sub 1-4 in strijd met non-concurrentiebeding handelen: voldoende aannemelijk dat CZM en GZP van BS&F geen vergelijkbare (concurrerende) producten zijn. Geen profiteren van wanprestatie door gedaagde sub 5 nu DZI Beheer niet in strijd met non-concurrentiebeding handelt.
 

IEPT20150522, Rb Noord-Nederland, Hornbach Bouwmarkt

Concurrentiebeding geschorst: door promotie [A] is het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. Onvoldoende aannemelijk dat [A] over dusdanige gevoelige bedrijfsinformatie dat Bauhaus daar haar voordeel mee kan doen.


IEPT20150512, Rb Gelderland, Anthura
Geen schending concurrentiebeding: beding zag alleen op het gewas ‘anthurium’ en woord ‘anthuriumbranche’ impliceert niet ook het gewas ‘phalaenopsis’. Uitbreiding concurrentiebeding blijkt niet uit overige omstandigheden.


IEPT20150506, Rb Gelderland, DA v In de Gaper

DA kan geen rechten ontlenen aan non-concurrentiebeding na beëindiging overeenkomst: geen nawerking. Voorbereidende activiteiten voor voortzetting onderneming onder De Stadsdrogist/Perfumerie-formule niet in strijd met non-concurrentiebeding: geen concurrerende activiteiten. Inkoop bij derde-leverancier niet in strijd met non-concurrentiebeding: noodzakelijk ter voorkoming van schade nu DA leveranties aan In de Gaper had beperkt. Onvoldoende onderbouwd dat persbericht in strijd is met non-concurrentiebeding en afbreuk doet aan imago DA.


IEPT20150409, Rb Limburg, Alizonne

Overeenkomsten in stand gebleven: geen ingebrekestelling verzonden. Gebod tot gebruik maken van nieuwe Utrilog machine afgewezen: niet duidelijk of vernieuwde machine deugdelijk is. Allizone UK moet non-concurrentiebedingen nakomen: nietigheid daarvan wegens strijd met kartelverbod onvoldoende aannemelijk.

IEPT20150408, Rb Den Haag, Business Haaglanden

[B] niet gebonden aan concurrentiebeding: niet in privé, maar met vennootschap [B] holding gesloten. Geen substantiële en stelselmatige werving van klanten en adverteerders van [A] door [B].


IEPT20150216, Rb Amsterdam, Advalley v Kabaall

Alleen (digitale) afbeelding Deluxebox op www.deluxebox.com valt onder werkbegrip: eigen intellectuele schepping van de auteur. Geen auteursrechtinbreuk: auteursrechtelijk beschermde elementen niet of nauwelijks terug te vinden in Digitale Giftbox van Kabaall. Geen merkinbreuk, want geen overeenstemming: identiek bestanddeel “box” louter beschrijvend en van ondergeschikt belang. Geen slaafse nabootsing: werkwijze van eisers op zich niet beschermd en gelijkenissen in hoge mate technisch bepaald of functioneel noodzakelijk. Geen bijkomende omstandigheid die handelen Kabaall onrechtmatig maakt. Geen schending geheimhoudingsbeding: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150213, Rb Gelderland, Yarden v De Passage
Concurrentiebeding overtreden: alle schijn dat De Passage vennootschappen uitvaarten verzorgen onder naam [gedaagde] Uitvaartzorg, al dan niet in samenwerking met De Vallei. Relatiebeding overtreden gelet op verstuurde brief aan familie [naam]. Gedaagde niet gebonden aan concurrentiebeding: niet opgenomen in haar arbeidsovereenkomst. Concurrerende activiteiten door gedaagde toch onrechtmatig: als bestuurder zelf bewerkstelligd dat non-concurrentiebeding niet in haar arbeidsovereenkomst is opgenomen. Geen schending relatiebeding door gedaagde: niet aan gebonden en hoefde niet in arbeidscontract gedaagde te worden opgenomen.


IEPT20150122, Rb Limburg, Sky-Access

Onvoldoende onderbouwd dat negatieve uitlatingen via Whatsapp jegens oud-medewerker Sky-Access onrechtmatig zijn. Klacht gedaagde bij IRATA niet onrechtmatig: gedaagde heeft naar waarheid verklaard over werk bij Sky-Access. Plaatsen negatief bericht op LinkedIn over Sky-Access niet i.s.m. geheimhoudingsbeding: reeds verwijderd en geen aanleiding te veronderstellen dat in toekomst geheimhoudingsbeding wordt geschonden. Enkel overleggen logboek geen schending geheimhoudingsplicht.


IEPT20150115, Rb Limburg, Paraat Brandbeveiliging

Non-concurrentiebeding geldig: niet aannemelijk dat functie ingrijpend is gewijzigd of non-concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Geen plaats in kort geding voor vereist nader onderzoek naar schending non-concurrentiebeding. Relatiebeding geldig en geschonden door bij ex-werknemer Paraat in dienst te treden.

 

2014

IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, Farmex v Fabiton
Geen schending concurrentiebeding of onrechtmatig handelen door oud-werknemer [A]: verzenden bedrijfsgegevens van werkmail naar privémail onvoldoende en niet gebleken dat [A] vertrouwelijke informatie over projecten aan Fabiton heeft toegespeeld. Geen onrechtmatige concurrentie door Fabiton door ook mestsilo’s te gaan fabriceren: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20140723, Rb Midden-Nederland, Feedimpex v Interfeed

€ 2.445.000 boete voor schending concurrentiebeding. Geen matiging boete: bewuste schending concurrentiebeding. Onrechtmatige daad Interfeed door te profiteren van wanprestatie door [gedaagde sub 1]. [gedaagde sub 1] hoofdelijk naast Interfeed veroordeeld voor schade wegens (het onrechtmatig profiteren van) [gedaagde sub 1]‘s overtredingen van het concurrentiebeding: € 165.922. Kosten vaststelling aansprakelijkheid (€ 48.889,25 toegewezen: nodig om wanprestatie boven tafel te krijgen en hoogte kosten redelijk.

IEPT20140708, Rb Overijssel, Masol
Gedaagden (behalve Masol i.G.) gebonden aan concurrentiebeding uit koopovereenkomst: geen toerekenbare tekortkoming eiser. Inbreuk op IE-rechten geen tekortkoming nakoming verplichtingen uit koopovereenkomst: geen verplichtingen m.b.t. inbreuken opgenomen. Geen beroep op forum- en rechtskeuze partijen t.a.v. gestelde (dreigend) onrechtmatig handelen: ambtshalve toetsing EEX-vo en schadebrengende feit niet in Nederland, waardoor NL rechter onbevoegd is.

IEPT20140603, Rb Amsterdam, Doctor Feelgood v Feelgood Store

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen/merk “Doctor Feelgood” en “Feelgood Store”: “feelgood” beschrijvend voor diensten en producten in categorie persoonlijke verzorging. Geen schending non-concurrentiebeding: Feelgood Store meer dan 15 km verwijderd van dichtstbijzijnde vestiging Doctor Feelgood.

IEPT20140526, Rb Den Haag, Bloom Training v Hulshof

Ondeugdelijkheid vordering wegens niet-nakoming relatiebeding niet summierlijk aannemelijk gemaakt. Beslagen onder bank en crediteuren X opgeheven: niet betwist dat beslag op woonhuis X voldoende is. Inbreuk op enig auteursrecht onvoldoende aannemelijk gemaakt.

IEPT20140526, Rb Amsterdam, Coffee Company v Dam Spirit

Dam Spirit moet gebruik naam “Coffee Company Dam” op grond van licentieovereenkomst staken en onderneming staken wegens overtreden non-concurrentiebeding licentieovereenkomst: niet eerder geklaagd over tekortkomingen en soortgelijke horecaonderneming. Geen overdracht onderneming aan Coffee Company: overeenkomst niet door opzegging beëindigd.

IEPT20140305, Rb Overijssel, Slaapboulevard

Onrechtmatige concurrentie niet aannemelijk gemaakt: niet gebonden aan relatie- of concurrentiebeding en geen overige omstandigheden aangevoerd die onrechtmatige concurrentie aannemelijk maken.

IEPT20140211, Rb Noord-Nederland, World of Bookings
Gelet op gebruikte bewoordingen ziet overeen-komst slechts op (gezamenlijk) organiseren van bingo-evenementen, die gerelateerd zijn aan tv-serie “Gooische Vrouwen”. Door naamswijziging van “Gooische Vrouwen Bingo” in “Gooische Bingo Show” kan WOB niet meer aan verplichting voldoen om bij [A] dergelijke evenementen te organiseren. Organisatie van bingo-evenement “Gooische Glamour Bingo” door gedaagde niet in strijd met non-concurrentiebeding.

IEPT20140117, Rb Noord-Nederland, Nevenwerkzaamheden
Artikel 6 van beëindigingsovereenkomst tussen partijen vernietigbaar wegens dwaling. Verbod op gebruik van en bevel tot overdracht van (concurrerende) domeinnamen die gedaagde tijdens dienstverband heeft geregistreerd. Onvoldoende onderbouwd dat sprake is van onrechtmatige concurrentie (na einde van dienstverband).

 

2013

IEPT20131009, Rb Midden-Nederland, PIT v Bushman
Uitleg non-concurrentiebepalingen IMPALA activa-overeenkomst en licentieovereenkomst. Opzegging contractueel mogelijk op grond van enkel niet meer voldoen aan verplichtingen; beroep daarop niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

IEPT20130508, Rb Oost-Brabant, Ingenia
Handelen in strijd met concurrentiebedinmg, relatiebeding en geheimhoudingsplicht onvoldoende onderbouwd. Geen rechtmatig belang bij inzage inbeslaggenomen documenten en digitale bestanden onder ex-bestuurder: niet gesteld dat gedaagde in strijd met concurrentiebeding werkzaam is als bestuurder. Twee genoemde voorbeelden onvoldoende grondslag voor stelselmatig benaderen relaties in strijd met relatiebeding. Onvoldoende aanwijzingen dat gedaagde know how van Ingenia openbaar heeft gemaakt in strijd met geheimhoudingsplicht.

 

2012 

IEPT20121010, Rb Leeuwarden, Lennoc v ProBe

Door vaststellingsovereenkomst geen beroep meer op geheimhoudings- en non-concurrentiebeding arbeidsovereenkomst. Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer: geen stelselmatige en substantieel afbreuk aan duurzaam bedrijfsdebiet. Geen inbreuk auteursrechten: Claimbrieven niet auteursrechtelijk beschermd – weinig oorspronkelijk. Geen inbreuk op auteursrecht op bijlage bij claimbrieven – geen ontlening aangetoond. Inbreukmakende ontlening SAP-Killer applicatie niet voldoende onderbouwd. Geen inbreuk geschriftenbescherming claimbrief: gelijkenis onvermijdelijk vanwege opname rechten van passagiers.

 

IEPT20120725, Rb Amsterdam, Sanoma

Concept babykadobon geen auteursrechtelijk werk; de uitvoering daarvan wel. Geen inbreuk door Babygiftcard. Geen overtreding non-concurrentie of geheimhoudingsbeding voor periode van anderhalf jaar.

 

IEPT20120704, Rb Arnhem, Ebo van den Bor v Asiatico

Merkhouder auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw. Geen overgang handelsnaam bij erfopvolging omdat niet ook onderneming is overgegaan. Inbreuken merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht. Geen afstand van IE-bescherming door non-concurrentiebeding. Belang bij vorderingen ondanks uitvoering kort geding vonnis: dat Asiatico B.V. niet bereid is definitieve afspraken te maken en weigert inbreuken op de rechten van [eiseres] B.V. te erkennen.

 

2010

IEPT20100226, Rb Arnhem, Vredo - zodenbemester
Geldige en overtreden non-concurrentiebedingen. Ongeoorloofde concurrentie ex-werknemers:  voldoende aannemelijk dat door [gedaagde1] en [gedaagde2] het duurzame bedrijfsdebiet van Vredo stelselmatig en substantieel wordt afgebroken. Ongeoorloofd profiteren van wanprestatie: dat [gedaagde3] welbewust heeft geprofiteerd van het onrechtmatig handelen van [gedaagde1] en [gedaagde2]. Daarmee heeft [gedaagde3] eveneens onrechtmatig gehandeld jegens Vredo.

 

2009

IEPT20090408, Rb Dordrecht, Krohne

Beperkte uitleg concurrentiebeding: Concurrentiebeding ziet op specifieke NMR technologie niet op iedere meerfasige meter. Als elke meerfasige meter verboden was binnen het concern had [eiseres] dat met zo veel woorden ondubbelzinnig in de overeenkomst moeten laten opnemen, juist als over dit punt uitgebreid is onderhandeld, zoals [eiseres] stelt.

 

2008

IEPT20081218, Rb Dordrecht, To The Point

Uitleg concurrentiebeding leent zich niet voor kort geding: een kort geding leent zich niet voor een uitvoerig onderzoek naar en bewijslevering ter zake van de achtergrond van het concurrentiebeding, de bedoeling van partijen en de wijze waarop zij aan het beding sedert de totstandkoming ervan gevolg hebben gegeven.