Goodwill

Print this page

 

Hoge Raad

IEPT20161216, HR, NFE v De Staat
Goodwill dan wel de waarde van een onderneming is geen eigendom ex artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM (EP) indien het bestaan daarvan enkel kan worden onderbouwd door verwijzing naar toekomstige inkomsten. Hof heeft reikwijdte relevante rechtspraak EHRM over artikel 1 EP niet miskend door vast te stellen dat NFE c.s. de waarde of goodwill van hun ondernemingen vrijwel volledig, zo niet uitsluitend, baseren op de toekomstige inkomsten.

 

Rechtbanken

IEPT20151209, Rb Gelderland, Kiosk Hertenkamp Epe
Vergunning om een onderneming (kiosk) te drijven en de mogelijkheid daarmee door te gaan, nadat de vergunning is herroepen is eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol  EHRM. […].  Los van het vorenstaande geldt dat indien [gedaagde] de kiosk dient te verwijderen, sprake is van een inbreuk op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), welk artikel (vertaald) luidt als volgt: “Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.” Het begrip eigendom wordt door het EHRM ruim uitgelegd. Volgens de jurisprudentie van het EHRM is van ontneming van eigendom sprake indien een maatregel zodanig ingrijpende gevolgen heeft dat geen zinvolle alternatieve vorm van gebruik van de eigendom overblijft of de eigendom van elke waarde wordt beroofd. Dit is hier het geval. Onder het begrip eigendom valt derhalve ook de vergunning om een onderneming te drijven en de mogelijkheid daarmee door te gaan, nadat de vergunning is herroepen.