2006 en ouder Handelsnaamrecht

Print this page

2006

 

Gerechtshoven

IEPT20061019, Hof Amsterdam, Quickprint

Inbreuk handelsnaam - Domeinnaam in beginsel adres maar in casu gebruik als handelsnaam - Bevel tot wijziging tenaamsterlling domeinnaam 

 

IEPT20060803, Hof Amsterdam, Airpur

Bewijs eerder voeren handelsnaam - Later merkdepot is te kwader trouw wegens strijd met handelsnaam

 

IEPT20060725, Hof Arnhem, Koophuis Nederland v KoophuisMarkt

Beperkte beschermingsomvang gangbaar woord als handelsnaam. Verwarringsgevaar Koophuis Nederland en Koop-huisMarkt niet aannemelijk. Koophuis Nederland kan niet hangende het geding alsnog de hoedanigheid van licentiehouder aannemen

 

IEPT20060406, Hof Amsterdam, Sinin v Zinin

Verwarringsgevaar voor ondernemingen die vakanties via internet aanbieden

 

Rechtbanken

IEPT20061005, Rb Zwolle, Ongediertebestrijder

Inbreuk handelsnaam De Ongedierte Bestrijder door de Ongediertespecialist

 

IEPT20060714, Rb Rotterdam, Gemnet v Stimular
Merkenrecht: Datacommunicatie en informatie over milieuzorg geen soortgelijke diensten - Overeenstemming Gemnet en Gimnet is niet voldoende onderbouwd - Handelsnaamrecht: Informatiewebsite geen onderneming

 

2005

 

IEPT20050114, HR, Ayk Suncentre v Ayk Suncenter
Onvoldoende gemotiveerd wat onder “de rechten” in overeenkomst wordt verstaan – merkrechten en/of handelsnaamrechten – en in beide varianten onvoldoende gemotiveerde beschikking over rechtsgevolg voor inroepen ouder handelsnaamrecht.

 

IEPT20051027, Hof Amsterdam, Talpa v TV10
Merk TV10 vervallen wegens niet normaal gebruik - geen 'heilung'omdat voorgenomen gebruik door Talpa al op ruime schaal bekend was - Gebruik merken 10 iInbreuk op oudere handelsnaamrechten TV10.

 

2002

 

IEPT20020131, Hof Amsterdam, RedForest v KPN
Inbreuk planetinternet.tv; geen Planet-seriemerk en Planet-woordmerken geen onderscheidend vermogen. Domeinnaam is geen handelsnaam. Overdracht inbreukmakende domeinnamen

 

2001

 

IEPT20010928, HR, Rowa v Hooters 
Waren in artikel 5a Hnw omvat ook diensten: Ofschoon art. 5a Hnw. niet is aangepast ter gelegenheid van de wijziging van de Benelux Merkenwet die haar werkingssfeer met dienstmerken uitbreidde in verband met de implementatie van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, mag daaruit niet worden afgeleid dat art. 5a Hnw. niet van toepassing is ingeval een handelsnaam een dienstmerk bevat. Geen voeren handelsnaam voor 2 september 1994

IEPT20011122, Hof Den Haag, ID-NL v idnl

Handelsnaam en merkenrecht: Sprake van onderneming - Domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam of merk - Geldige reden voor gebruik idnl als begrip voor domeinnamen - - Geen gevaar voor verwarring - Geen onrechtmatig handelen: belangenafweging en geen conurrenten

 

1996

 

IEPT19961220, BenGH, Europabank
Gebruik als dienstmerk: het enkele gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming bij het verlenen of aanbieden van diensten niet tevens gebruik van een aan die handelsnaam gelijkluidend dienstmerk of een daarmee overeenstemmend teken oplevert. Misleidend merk?

 

IEPT19961206, HR, Ster Woningen v Stermij
Oordeel dat Woord 'ster' zwak onderscheidend vermogen heeft en beide namen in hun geheel beschouwd niet toch een zo grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar te duchten is geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting

 

1994

 

IEPT19941125, HR, Overkamp
Verjaring vordering handelsnaaminbreuk.

 

1993

 

IEPT19931230, Hof Amsterdam, Bakkenist
Maatschapsovereenkomst brengt met zich dat Bakkenist ermee akkoord ging dat na zijn uittreden dat zijn geslachtsnaam onderdeel van (handels)naam bleef.Geen misleiding omtrent eigendom door wijziging van de handelsnaam in Bakkenist (Management Consultants). Geen depot te kwader trouw merk Bakkenist. 

 

1990

 

IEPT19900629, HR, Matrix
Beslissend is of de handelsnaam van Matrix Inc. destijds reeds een zodanige bekendheid genoot dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten was en dat het niet van belang is of die bekendheid in Nederland was ontstaan door het voeren van de naam in Nederland dan wel op een andere wijze.

 

1987
 

IEPT19870508, HR, Bouwcentrum
Bouwcentrum door taalkundige ontwikkeling niet langer onderscheidend. Belang derden bij kunnen opnemen beschrijvende aanduiding in hun handelsnaam prevaleert. Latere omstandigheden kunnen alleen onder bijzondere omstandigheden eerder rechtmatige handelsnaam onrechtmatig maken.

 

1986

 

IEPT19860124, HR, Rudolf Huyser + assoc.
Uitzonderingen artikel 4(3) op verbod van artikel 4(1) Hnw beperkt tot daar genoemde gevallen.Misleiding inzake rechtsvorm ongeacht of uit handelsregister ware rechtsvorm blijkt.

 

1985
 

IEPT19851206, HR, Seaship Agencies v Sealiner Agencies Holland
Geen onjuiste rechtsopvatting dat namen te verschillend zijn door hoofdbestanddelen te vergelijken en betekenis toe te kennen aan het regelmatig voorkomen van ‘sea’.Publiek bestaande uit beperkte kring van potentiele relaties in transportbranche zal niet spoedig verwarren.Daadwerkelijke verwarring kan van onvoldoende gewicht zijn.

 

IEPT19850419, HR, Consulair v Air Holland
Rechtverkrijgend gebruik handelsnaam door gebruik naam waarmee onderneming in voorbereidend stadium naar buiten treedt - Verzoekschriftenprocedure Handelsnaamwet beperkt tot wijziging handelsnaam.

 

IEPT19850302, HR, Van Maaren Top-Optiek v Van Maaren Optiek
Geen schending artikel 6 Handelsnaamwet door verzoeksters te veroordelen "hun handelsnaam aldus te wijzigen dat daarin het woord "optiek" niet meer voorkomt".

 

1982

 

IEPT19820402, HR, Accountants
Georganiseerde uitoefening van beroep kan onderneming zijn.

 

1981
 

IEPT19810626, HR, Heipalenhandel
Woord “Heipalenhandel” feitelijk niet gebruikt ter identificatie van onderneming maar als aanduiding van de aard van de onderneming. Komt aan op verwarringsgevaar bij publiek in het algemeen, niet enkel potentiële klanten.

 

1980

 

IEPT19800118, HR, Churrasco
Buitenlandse handelsnaam: oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de naam Churrasco hier te lande een dusdanige bekendheid geniet, dat door het gebruik van de naam Charousko bij het publiek verwarring is te duchten, is wegens het feitelijk karakter daarvan voor toet-sing in cassatie niet vatbaar.

 

1978

 

IEPT19780602, HR, Kooy v Kooy
Verwarringsgevaar handelsnamen mogelijk ook indien plaats van vestiging en gebied waar activiteiten ondernomen worden niet dezelfde zijn.

 

1979

 

IEPT19790209, HR, Diko Best v Dico
Verbod om een of meer letters van het alfabet te gebruiken valt niet binnen de grenzen van de rechterlijke bevoegdheid van artikel 6 Handelsnaamwet.

 

IEPT19790207, Hof Den Bosch, Seepaerdje v 't Silveren Seepaerd

Bescherming oude handelsnaam: dat artikel 5 van de Handelsnaamwet ook het gevaar voor het ontstaan van een dergelijke misvatting bij het publiek beoogt te keren ter bescherming van zowel dat publiek als van de vroegere ondernemer die, als gevolg van het gebruik door een derde van de handelsnaam die eerder rechtmatig door hem werd gevoerd, zijns ondanks door dat publiek met de nieuwe onderneming in verband dreigt te worden gebracht;

 

1977

 

IEPT19770725, Rb Rotterdam, Van der Laan
Bescherming oude handelsnaam: dat, ook wanneer een handelsnaam niet meer wordt gevoerd, de bescherming tegen verwarring blijft bestaan tot een dergelijke verwarring niet meer te duchten is, hetgeen telkens van de bijzondere omstandigheden van het geval afhankelijk zal zijn.

 

1976

 

IEPT19761224, HR, Tandem v Tendum

Handelsnaamrecht. Onderneming: georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen. Publiek: tevens acht te slaan op het normaal oplettend publiek dat niet tot de categorie behoort waarop de ondernemingen zich in het bijzonder richten, zoals bijv. leveranciers.

 

1975
 

IEPT19751114,HR, De Assenburg
Verwarringsgevaar en aard onderneming: Exploitant winkelcentrum wendt zich niet “als detailhandel” tot het publiek. Mogelijk verwarringsgevaar met in winkelcentrum gevestigde ondernemingen impliceert geen verwarringsgevaar met winkelcentrum.

 

1970

 

IEPT19700626,HR, Maastricht Air v Rotterdam Air
Van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Handelsnaam niet slechts sprake ingeval van concurrentie.

 

1967

 

IEPT19670106, HR, Raiffeissen-Bank
Voeren handelsnaam buitenlandse onderneming. Rechtmatig voeren handelsnaam: dat echter de mogelijkheid dat, toen de Centrale Raiffeisen-Bank haar naam ging voeren, verwarring kon ontstaan met in die tijd in Duitsland bestaande ondernemingen welke die naam reeds voordien voerden, de conclusie dat de Centrale Raiffeisen-Bank thans haar naam niet rechtmatig voert, reeds daarom niet kan dragen, omdat de mogelijkheid dat door het voeren van een bepaalde handelsnaam in het verleden verwarring zou ontstaan met andere ondernemingen die deze naam reeds eerder voerden, niet bepalend is voor de vraag of die naam thans rechtmatig wordt gevoerd; Verwarringsgevaar: direct en indirect

 

1965

 

IEPT19650115, HR, Kjellberg
Bescherming buitenlandse handelsnaam die in Nederland bekendheid geniet.
 

1963
 

IEPT19630328, HR, Bali
Verwarringsgevaar te beoordelen op grond van alle omstandigheden, waaronder – bij wege van wegwijzer – aard der ondernemingen en plaats van vestiging.
 

1962
 

IEPT19620906, HR, Apollohotel
Drijven onderneming onder handelsnaam vereist voldoende duurzaam en bekend gebruik.

 

1936

 

IEPT19360130, HR, Hollandia
Eerder rechtmatig gevoerde handelsnaam kan door later opkomende omstandigheden verwarringsgevaar onrechtmatig worden.

 

1933
 

IEPT19330821, HR, Bodega Old Dutch
Oordeel dat verwarringsgevaar handelsnamen Bodega Old Dutch ontbreekt beperkt tot de handelszaken van partijen; geen categorisch oordeel.

 

1929
 

IEPT19291202, HR, De Erve H. De Jong
Vestiging in zelfde plaats niet vereist voor verbod handelsnaam.

 

1928

 

IEPT19280924, HR, Nuss
Geringe afwijking handelsnaam “A.J.H. Nus” en “N.V.A.J. Nuss’ Algemene Kantoor-, Boek- en Kunsthandel en Handelsdrukkerij en –binderij, ondanks verschil in lengte, gelet op o.m. de in beide handelsnamen voorkomende karakteristieke eigen naam.

 

1927
 

IEPT19271219, HR, Lampe
Gebruik handelsnaam ergens in Nederland schept geen recht tot gebruik van die handelsnaam in plaats waar die handelsnaam reeds door ander wordt gebruikt. Handelsnaam werkt in beginsel slechts binnen beperkt gebied waar bedrijf gevestigd is.

 

IEPT19270527, HR, Vita
Bescherming handelsnaamwet van buitenlandse handelsnaam die niet in Nederland wordt gevoerd teneinde te waken tegen misbruik en gelet op Verdrag van Parijs.

 

1926


IEPT19261105, HR, Hotel Central
Geen verwarringsgevaar wegens verschillende aard hotels in Rotterdam: het eene een eenvoudig burgerlogement gehouden in een bovenhuis aan een weinig aanzienlijke straat, het andere een groot geheel modern ingericht hotel aan een hoofdstraat.

 

1925
 

IEPT19251231, HR, Dagblad van Gouda
Handelsnaam alleen overdraagbaar samen met handelszaak