2009 Handelsnaamrecht

Print this page

Hoge Raad

IEPT20091120, HR, Euro-Tyre v Eurotyre

Onvoldoende gemotiveerde weerlegging bewijsmiddelen inzake kwade trouw. Bescherming oudere handelsnaam tegen jonger merk op grond van ongeoorloofde concurrentie: Het hof heeft hetzij miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt, hetzij zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd

 

Gerechtshoven

IEPT20090818, Hof Amsterdam, ECH v ECP
Geen onderscheidend vermogen “Eurocommerce”: Het teken Eurocommerce bestaat uitsluitend uit een nevenschikking van de gangbare aanduidingen "euro" en "commerce" (Engels en Frans voor handel), die in het algemeen elk vermogen missen om waren of diensten te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen inburgering in gehele Benelux. Geen verwarringwekkende handelsnamen vanwege aard en plaats van bedrijfsactiviteiten

 

IEPT20090728, Hof Arnhem, Restauratie atelier
Oudere handelsnaamrechten: dat [geïntimeerde] met het gebruik van haar ou-dere handelsnamen geen inbreuk maakt op [B]’s jongere handelsnaam [I] al dan niet met de toevoeging “sinds [jaartal]”. Niet van belang is dat haar eenmanszaak sterk was verweven met [appellante] aangezien [geïntimeerde] haar handelsnamen voor het in aanmerking komend publiek voerde ter (externe) aanduiding van haar onderneming.

 

IEPT20090428, Hof Den Haag, Beautycenter Bogaard v Beautycenter Bogár

Verwarringwekkende handelsnaam: niettegenstaande het feit dat de aanduiding beauty center beschrijvend is en Boogaard tot op zekere hoogte ook, is gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten.

 

IEPT20090120, Hof Den Bosch, Sport Direct v Sports Direct International

Beschrijvende handelsnamen ontberen geen bescherming: Vrijhoudingsbelang geldt niet bij handelsnamen: handelsnamen mogen nu juist wel beschrijvend zijn en ontberen dan niet zonder meer bescherming. Gebruik domeinnaam als handelsnaam: Virtueel uithangbord voor webwinkel niet louter een virtueel adres

 

Rechtbanken

IEPT20091223, Rb Almelo, Babylon Grillroom-Pizzeria

Niet duidelijk wie oudste handelsnaamrechten heeft: De voorzieningenrechter constateert dat uit de door [eiser] overgelegde producties niet kan worden afgeleid dat hij als eerste de handelsnaam “Babylon Grillroom-Pizzeria” is gaan voeren.

 

IEPT20091218, Rb Haarlem, Elektro-online

Gebruik domeinnaam als handelsnaam: Hoewel het gebruik van een domeinnaam als zodanig niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, tendeert het daar wel naar als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft. De website van F.T. Promotions die onder de domeinnaam electroonline.nl is te vinden heeft een bedrijfsmatig karakter. Inbreuk handelsnaamrecht. Overdracht domeinnaam? Van overdracht van een aldus tot stand gekomen bezit van een domeinnaam kan in beginsel slechts sprake zijn in het geval van een onrechtmatig handelen door de domeinnaamhouder. Geen sprake van ‘domain name grabbing’: hinderlijk blokkeren van een domeinnaam

 

IEPT20091210, Rb Amsterdam, Dale don Dale XXL
Naam voor feest geen handelsnaam: aannemelijk dat Dale don Dale XXL de naam is waaronder de bedoelde feesten worden georganiseerd, maar niet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Eerste gebruik naam onduidelijk

 

IEPT20091202, Rb Arnhem, PIN Taxi
Geen verwarringsgevaar handelsnamen vanwege verschillende regio’s. Bevel tot wijziging domeinnaam

 

IEPT20091123, Rb Den Haag, Kivi Niria v NLingenieurs
NLingenieurs geen misleidende handelsnaam: Uit de handelsnaam volgt geenszins noodzakelijk dat NLingenieurs de belangen van individuele ingenieurs behartigt. Evenmin wekt de naam de indruk dat dit het geval zou zijn voor alle in Nederland werkzame ingenieurs.

 

IEPT20091119, Rb Dordrecht, Bandenservice
Overtreding door vermelding op bandenwebsites: € 39.000 aan dwangsommen verbeurd: Niet in geschil is dat [eiser] de beheerders van de bandenwebsites in het verleden opdracht heeft gegeven zijn onderneming met die handelsnaam op deze websites te zetten en dat de vermelding diende om klanten te werven. Het gebruik van de verboden handelsnaam op de bandenwebsites dient dan ook te worden aangemerkt als gebruik van de verboden handelsnaam door [eiser],

 

IEPT20091118, Rb Utrecht, UMG v VVP
Uitingsverbod voor advocaat: Ongefundeerde aantijging van beleggingsfraude en niet-nakomen verplichtingen: Gedaagden hebben geen enkele concrete informatie verschaft op basis waarvan ge-concludeerd kan worden dat UMG fraudeert dan wel haar verplichtingen niet nakomt, nóch dat daarvoor gevreesd moet worden. onrechtmatig gebruik merk- en handelsnaam UMG als reclame in Adwords


IEPT20091118, Rb Den Haag, Fu Works
Fu Worxx inbreuk op handelsnaamrecht op Fu Works: Naar voorlopig oordeel maakt Fu door het gebruik van de handelsnaam Fu Worxx inbreuk op het handelsnaamrecht van Weissenbruch, gelet op (i) de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen, (ii) de soortgelijkheid van de activiteiten van de ondernemingen en (iii) de bekendheid van de handelsnaam Fu Works. Familienaam geen rechtvaardiging

 

IEPT20091112, Rb Den Haag, De Volharding v UBN
Overdracht handelsnaam en onderneming in 1993: Uit de inhoud van de akte van inbreng moet voorshands worden afgeleid dat in 1993 alle activa, inclusief de handelsnaam, van de voordien aan De Volharding toebehorende uitvaart-onderneming in Cuvo B.V. zijn ingebracht.

 

IEPT20091104, Rb Middelburg, Touringcarbedrijf
Overdracht handelsnaam met onderneming: De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat met de verkoop en overdracht (de overdracht van het telefoonnummer en de domeinnaam onder voorbehoud) van zulke essentiële onderdelen van de onderneming ter voortzetting van de activiteiten van de onderneming, aan het vereiste van artikel 2 van de Handelsnaamwet is voldaan. Overdracht van alle bestanddelen van de betrokken onderneming is daartoe niet vereist.

 

IEPT20091029, Rb Dordrecht, Curator v GasteRhoon
Verval merkrecht wegens niet normaal gebruik: De curator heeft tegenover de betwisting van GasteRhoon c.s. niet aannemelijk gemaakt dat nadien het merk is gebruikt bij activiteiten die er op waren gericht afzet voor de door het merk beschermde diensten te vinden of te behouden. Het publiceren van een website over de afwikkeling van de boedel en/of de geschiedenis van Hotel Bellevue onder de domeinnaam bellevuedordrecht.nl richt zich niet op het genereren van afzet voor diensten. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnaam Bellevue Dordrecht en Bellevuegroothoofd

 

IEPT20091027, Rb Den Haag, CosmicNavigation v ANWB
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnaam “Onderweg” en jonger merk: gevaar van verwarring voorshands onvoldoende aannemelijk gelet op (i) het weinig onderscheidende vermogen van de gestelde handelsnamen, (ii) de verschillen tussen de gestelde handelsnamen en het merk ANWB Onderweg en (iii) de verschillen tussen het deel van de onderneming van CosmicNavigation waarvoor CosmicNavigation de gestelde handelsnamen zegt te gebruiken en de door ANWB onder het merk ontplooide activiteiten.

 

IEPT20091023, Rb Haarlem, Test & Drive v Snelweg
Naam Theorieshop niet louter beschrijvend: Anders dan Snelweg heeft betoogd, is onvoldoende aannemelijk geworden dat de aanduiding ‘theorieshop’ voor een handel in lesboeken voor het theorie-examen voor het rijvaardigheidsbewijs voor auto, motor of bromfiets op vergelijkbare wijze is ingeburgerd als bijvoorbeeld de aanduiding ‘kleding-winkel’ voor een winkel waar kleding wordt verkocht. Gevaar voor verwarring Theorie-winkel.nl en Theoriehop: Gevaar voor associatie en ongerechtvaardigd voordeel

 

IEPT20091023, Rb Groningen, De Woeste Hoeve

Recht op handelsnaam verbonden aan onderneming: Vaststaat tevens dat ook nu nog hetzelfde bedrijf wordt geëxploiteerd op die plaats. Dezelfde zelfstandigen zonder personeel [zzp’ers] werken er en er wordt eenzelfde soort diensten aangeboden als door [eisers]

 

IEPT20091001, Rb Breda, SAG v Direct Select
Onrechtmatige kaping domeinnamen vakbeursgrootgroen.nl. en grootgroen.nl: Zoals overwogen was Direct Select naar alle aannemelijkheid ruimschoots voor 2000 en onomstotelijk sinds 2000 bekend met het bestaan van de vakbeurs van SAG. Gevorderde overdracht van domeinnamen toegewezen.

 

IEPT20090923, Rb Utrecht, Thuisbezorgd v Jolidé
Belang bij verbod tegen vennoten/bestuurders: dat het nog steeds in de macht ligt van [gedaagden] als vennoten van de vof Jolidé en pro se om de domeinnaam op elk gewenst moment opnieuw aan Jolidé dan wel aan een derde te doen overdragen en dientengevolge haar inbreukmakende en onrechtmatige handelwijze voort te zetten

 

IEPT20090904, Rb Den Haag, Formula One Licensing
Geen inbreukmakende handelsnamen

 

IEPT20090903, Rb Amsterdam, Deen v Deen Coaching

Verbod gebruik Deen zonder toevoeging “Erik”: Nu zijn recht op gebruik van de naam 'Deen' –zoals hiervoor onder 5.4 is overwogen - is beperkt door de eis dat die naam moet zijn voorzien van de hiervoor genoemde toevoegingen en nu het gebruik van de domeinnamen deencoaching.nl en deenreintegratie.nl de verwarring nog groter maakt, maakt Erik Deen door het gebruik van die domeinnamen inbreuk op de (handelsnaam- en merk)rechten van Deen en Herxson.

 

IEPT20090812, Rb Arnhem, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek

Inbreukmakende handelsnamen en merken: De handelsnamen van EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel ‘EBW’ is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen ‘Installatietechnieken’ enerzijds en ‘Elektrotechniek’ anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren.

 

IEPT20090716, Rb Amsterdam, Thuisbezorgd.nl v Just-Eat
Onrechtmatig gebruik domeinnamen: publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst onder handelsnamen haarlemthuisbezorgd.nl, utrecht-thuisbezorgd.nl, bredathuisbezorgd.nl en sushi-thuisbezorgd.nl. Doorlinken geen gebruik als handelsnaam

 

IEPT20090702, Rb Arnhem, Advocaten
Misleidende kantoornaam: Verbod op voeren handelsnaam “Advocaten” voor eenmanskantoor - Samenwerkingsverordening Advocaten niet onverbindend wegens strijd met Handelsnaamwet

 

IEPT20090625, Rb Amsterdam, Implant v Supracom
Onrechtmatige toeeigening merk en domeinnaam door distributeur. Ouder handelsnaam gebruik niet voldoende aannemelijk, evenmin als depot merkdepot te kwader trouw

 

IEPT20090625, Rb Dordrecht, Vloerconsulting v Vloertechniek

Executiegeschil: dwangsommen verbeurd wegens registreren en geregistreerd houd van handelsnaam – gebruik handelsnaam in de zin van het vonnis

 

IEPT20090618, Rb Amsterdam, De Drie Dagen v Amsterdam Village Company
Geen gevaar voor verwarring restaurants NEVY en NEVA: De aard van beide ondernemingen is weliswaar hetzelfde (restaurant), maar de verschillen zijn aanzienlijk. NEVA is onlosmakelijk verbonden met het Hermitage Museum en is gevestigd in hetzelfde gebouw als dit museum. In nagenoeg al haar (schriftelijke) communicatieuitingen verwijst NEVA hiernaar door gebruik van de toevoeging "in Hermitage Amsterdam".

 

IEPT20090610, Rb Amsterdam, Cruise Travel v Cruise Factory

Merkenrecht: gebruik aanduiding “Cruise Travel” als adword toegestaan als kenmerk van aangeboden dienst. Geen gebruik als handelsnaam: Het enkele gegeven dat zij bij Google het adword 'cruise travel' heeft opgegeven is daartoe onvoldoende.

 

IEPT20090518, Rb Rotterdam, Kamminga v HCD

Handelsnaamrecht: geen monopolisering bestanddeel “High Care”. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningen-rechter is "High Care" een binnen de medische wereld gangbare term, die partijen in hun handelsnaam gebruiken ter aanduiding van het terrein waarbinnen zijn hun werkzaamheden verrichten, en die derhalve beschrijvend van aard is.

 

IEPT20090513, Rb Leeuwarden, Clubwear v Clubswear

Verwarringwekkende domeinnamen clubwear.nl en clubswear.nl: Het enkele gebruik van de domeinnaam clubswear.nl is niet voldoende om onrechtmatigheid te kunnen aannemen. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [eiseres] in dat verband terecht gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar. Geen bevel tot overdracht domeinnaam

 

IEPT20090428, Rb Den Bosch, Café Bolle Jan v Apres Skihut Bolle Jan

Merkenrecht: geen gevaar voor verwarring: De rechter is er niet van overtuigd kunnen raken dat het Amsterdamse Café Bolle Jan enige bekendheid geniet in Eersel en wijde omgeving.

 

IEPT20090422, Rb Middelburg, Vloerdecor v Kunststofvloeren
Gebruik domeinnaam als handelsnaam: De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven

 

IEPT20090417, Rb Den Haag, New-It v Libra

Geen bescherming tegen nabootsing merk zonder beroep op merkinschrijving. Geen ouder gebruik als handelsnaam: De enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister of de registratie van de domeinnaam i-pas.nl creëert geen handelsnaamrecht als de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt. 

 

IEPT20090414, Rb Zwolle, Kwik-Fit v Auto-Kwik-Service Kampen

Gevaar voor verwarring: het woord “Kwik” is - op deze kenmerkende wijze geschreven - het sterk onderscheidende en dominerende bestanddeel. Het gebruik door [gedaagde] van dit bestanddeel - met identieke schrijfwijze - in zijn handelsnaam, terwijl partijen dezelfde goederen en diensten aanbieden, maakt reeds dat er sprake is van verwarringsgevaar met het merk en de naam “Kwik-Fit”.Spoedeisend belang: Pas sinds kort bekend met reeds 18 jaar gevoerde handelsnaam

 

IEPT20090409, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Facturen en website maken inbreuk op auteurs-, merken- en handelsnaamrechten van Kamer van Koophandel. Gedaagden hoofdelijk aansprakelijk

 

IEPT20090409, Rb Den Haag, Bax

Onrechtmatig gebruik verwarringwekkende domeinnamen: X gebruikte de domeinnamen voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. Geen actie mogelijk op grond van niet ingeschreven maar enkel gedeponeerd merk. Doorlinkende 'verwijsdomeinnamen' niet gebruikt als handelsnaam.

 

IEPT20090407, Rb Den Haag, Passie en Hartstocht v Stevinos

Gevaar voor verwarring handelsnamen La Pasión en Passie voor restaurant in dezelfde plaats: Daar komt bij dat restaurant La Pasión gevestigd is het pand waarin voorheen een restaurant werd geëxploiteerd door de eigenaars van Passie, de heer en mevrouw [L].

 

IEPT20090326, Rb Den Haag, Einstein v Van Bokhoven

Geen inbreuk handelsnaam- of merkrecht - Etablissement Einstein v Cafe Einstein. Beperkte mate van overeenstemming beeldmerken: in het beeldmerk valt geen dominerend element valt aan te wijzen. Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk. Geen verwarringsgevaar, gelet op plaats van vestiging: de handelsnaam (Etablissement) Einstein wordt buiten Leiden niet gevoerd op een wijze die handelsnaamrechtelijk relevant is.

 

IEPT20090326, Rb Zwolle, Apotheek

Geen verwarringsgevaar door toevoeging "internet": handelsnaam gevormd door de samentrekking van de beschrijving van een activiteit "apotheek" en de plaatsnaam waarin die activiteit wordt uitgeoefend, heeft een zwak onderscheidend vermogen en komt aan die naam dus een beperkte bescherming toe.

 

IEPT20090318, Rb Roermond, Caravan & Camper Limburg v Schipper Caravans

Geen inbreuk op handelsnaam: de woorden "camper", "caravan" en "Limburg" hebben geen althans onvoldoende onderscheidend vermogen en zijn algemeen beschrijvende termen die derhalve als zodanig geen inbreuk maken op het handelsnaamrecht van Caravan & Camper Limburg. Domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam.

 

IEPT20090305, Rb Amsterdam, RED v SBS

Hardrock band RED versus RED Popstars: Geen merkdepot te kwader trouw door SBS. Red heeft geen beschermde handelsnaam - geen sprake van een onderneming. Geen ongeoorloofde mededining: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van de benaming RED! door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van eisers geen gevaar voor verwarring: Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is niet waarschijnlijk

 

IEPT20090304, Rb Zwolle, De Vloerderij v Plankenland
Verwarringsgevaar Plankenland en domeinnaam plankenland.net: voldoende aangetoond dat partijen, anders dan De Vloerderij stelt, (grotendeels) op dezelfde markt opereren (kort gezegd houten planken) en dat beiden (via internet) door heel Nederland actief zijn. De domeinnaam “plankenland.net” is (nagenoeg) identiek aan de handelsnaam en de domeinnaam “plankenland.nl” van [gedaagde sub 1 in verzet].

 

IEPT20090220, Rb Arnhem, The Bubbles Factory

Geen dwangsommen verbeurd door enkele registratie domeinnaam: enkele registratie van domeinnaam als digitaal internetadres kan niet worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik. Daarvoor is méér vereist, te weten dat [eiser] zijn onderneming en bedrijfsactiviteiten op de onder die naam te vinden website aan het publiek presenteert 

 

IEPT20090219, Rb Alkmaar, Huureenbus.nl

Huureenbus geen beschermde handelsnaam: huur-eenbus.nl wel. Deze tekst is weliswaar samengesteld met gangbare woorden, maar de tekst als geheel is door de toevoeging .nl geen gangbaar woord dat enkel uit beschrijvende elementen bestaat

 

IEPT20090218, Rb Zutphen, Zonweringspecialist

Recht op handelsnaam (v/h [naam]): ook als [B] niet meer actief gebruik zou maken van (onderdelen van) de handelsnaam Zonweringspecialist [naam], komt hem een beroep toe op de bescherming van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Overdracht handelsnaam [naam] aan [B] voldoende aannemelijk. Verbod tot zwart maken bij leveranciers en klanten. Voeging toegestaan.

 

IEPT20090122, Rb Haarlem, NewsXS v XS News

Oudere handelsnaamrechten niet voldoende onderbouwd