2010 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20101229, Hof Amsterdam, Cruise Travel v Cruise Factory

Combinatie ‘cruise travel’ beschrijvend voor diensten in reiswereld. Gebruik als adword toegestaan. Geen gebruik ‘cruise travel’ als handelsnaam. Geen verwarring ondernemingen door gebruik zoekwoorden.

 

IEPT20101214, Hof Amsterdam, De Projectenfabriek

Proceskosten handelsnaamzaak € 15.289,43: verwijst De Projectenfabriek B.V. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van X op de voet van art. 1019h Rv begroot op € 15.289,43 inclusief btw en 6% kantoorkosten

 

IEPT20101123, Hof Amsterdam, City Spa

Verwarringsgevaar: dat de aard van de ondernemingen van [D] en de Zwaluwhoeve weliswaar niet geheel identiek is, maar dat er toch zodanige overlappingen - beide  bieden huid- en haarverzorging en ontspannende massages aan voor vrouwen als mannen - dat ver warring mogelijk is. Bovendien zijn hun ondernemingen op betrekkelijk korte afstand van elkaar in Amsterdam gevestigd. “City Spa” geen generieke term: onvoldoende aannemelijk dat de city spa zodanig is ingeburgerd in Nederlandse taal dat deze reeds thans als een generieke term kan worden beschouwd die (alleen maar) de aard van een onderneming weergeeft, zoals bijvoorbeeld het woord sauna dat doet

 

IEPT20100928, Hof Den Bosch, HSBS v Siladent

Inbreukmakend merk- en handelsnaamgebruik Siladent. Geen oudere Nederlandse handelsnaamrechten Siladent Duitsland. Bewijslast [A] inzake afwijkende afspraken gebruik. Overdracht inbreukmakende domeinnaam mogelijk. Niet-ingeschreven merklicentiehouder niet-ontvankelijk

 

IEPT20100921, Hof Amsterdam, Geëxpireerde domeinnaam
Onrechtmatig bezet houden domeinnaam? doordat de domeinnaam was vrijgevallen (en op rechtmatige wijze door [geïntimeerde] is gere-gistreerd, is het enkele feit dat [appellant A sub 1] thans niet kan beschikken over die domeinnaam, echter onvoldoende om thans onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] te kunnen aannemen. Wel merkt het hof volledigheidshalve op dat verlenging van de registratie van de domeinnaam na 13 november 2010 door [geïntimeerde] mogelijkerwijs wel onrechtmatig zal zijn. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam. Onrechtmatig verwarringwekkend doorlinken.

 

IEPT20100907, Hof Amsterdam, De Projectenfabriek

Verwarringsgevaar Projectenfabriek.com en De Projectfabriek: Terecht heeft de voorzieningenrechter in aanmerking genomen dat het feit, dat De Projectenfabriek B.V. anders dan Projectfabriek.com ook het ontwikkelen van vastgoedprojecten tot haar activiteiten rekent, niet wegneemt dat beide ondernemingen ook vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, namelijk communicaties over vastgoedprojecten, ontplooien. Gebruik handelsnaam

 

IEPT20100831, Hof Den Bosch, Maximus Security v Maximum Security

Co-existentie overeenkomst handelsnamen mogelijk. Geen ontbinding mogelijk door in verzuim zijnde partij: voorshands aannemelijk dat Maximum Security in verzuim verkeerde, zodat zij de overeenkomst niet kon ontbinden, nog afgezien van de vraag of er sprake was van een tekortkoming aan de zijde van Maximus Security. Inhoud samenwerkingsafspraak niet zonder meer duidelijk

 

IEPT20100713, Hof Amsterdam, NL Unlimited v theagenda.nl
Inbreuk agenda.nl op handelsnaam theagenda.nl: NL Unlimited had over legio variaties kunnen beschikken om in haar handelsnaam gebruik te maken van de aanduiding "agenda. nl". Onrechtmatig faciliteren inbreuk: het (blijven) verlenen door Newhold aan NL Unlimited van een uitsluitend gebruiksrecht op de handelsnaam/domeinnaam, waarmee zij de handelsnaaminbreuk structureel faciliteert

 

IEPT20100427, Hof Amsterdam, De Drie Dagen v Amsterdam Village Company
Geen verwarringsgevaar merken en handelsnamen Nevy en Neva: Voor beide restaurants geldt dat het hier in aanmerking te nemen publiek bestaat uit bezoekers van de betere restaurants en dat dezen over het algemeen goed geïnformeerd zullen zijn over het te bezoeken restaurant. Daarbij moet worden aangenomen dat zij wel degelijk onderscheid zullen weten te maken tussen een restaurant gevestigd in een museum aan de Amstel en een visrestaurant gevestigd nabij het IJ in Amsterdam.

 

IEPT20100323, Hof Den Bosch, Bolle Jan
Geen verwarringsgevaar merken- en handelsnamen aangenomen: beoordeeld zal moeten worden of de gemiddelde café-bezoeker - kort gezegd – Café Bolle Jan zal verwarren met Après Skihut Bolle Jan, maar het feit dat het bezoekend publiek in dit geval zeer verschillend is kán één van de bij de toets of sprake is van verwarringsgevaar te betrekken omstandigheden zijn.

 

IEPT20100309, Hof Amsterdam, Dutch Media Investments
Rechthebbende op domeinnaam decibel.nl: Tenaamstelling op niet gevoerde handelsnaam vennootschappen verwijst niet naar [Y] in privé. Voldoende aannemelijk gemaakt dat Radio Deci-bel sinds 2002 door BBP als handelsnaam is gevoerd. Naar het oordeel van het hof is dan ook aannemelijk dat, zoals DMI stelt, de registratie van de domeinnaam in 2002 op naam van BBP/Radio Decibel verwijst naar BBP en de door haar gevoerde handelsnaam Radio Decibel.

 

IEPT20100309, Hof Den Haag, Taartenwinkel v GefeliciTAART
Geen gebruik domeinnaam taartwinkel.nl als handelsnaam, wel onrechtmatig gebruik verwarringwekkende domeinnaam taartwinkel.nl: in aanmerking nemende dat Taartenwinkel.nl, gelet op het aanzienlijke marktaandeel dat zij zich heeft weten te verwerven, bij het relevante publiek een zekere bekendheid heeft verworven. De domeinnaam taartwinkel.nl vertoont zoveel gelijkenis met de handelsnaam (en domeinnaam) Taartenwinkel.nl, dat de kans dat consument, op zoek naar het bedrijf van Taartenwinkel.nl, taartwinkel.nl intypt, aanzienlijk is.

 

Rechtbanken

IEPT20101222, Rb Amsterdam, Havenservice Nuon v NUON

Oudere handelsnaam Havenservice Nuon niet geniet gebruikt. Havenservice NUON B.V. is in november 1992 wegens faillissement opgeheven. De rechtbank moet er daarom met Nuon van uitgaan – hetgeen door [A] niet is betwist – dat de eventuele handelsnaam Ha-venservice NUON B.V. sinds die tijd niet meer is gevoerd.

 

IEPT20101222, Rb Zutphen, Dredging International v Dredging International Gendringen

Geen verwarringsgevaar Dredging International en Dredging International Gendringen: Vanwege specialistische markt, verschillende activiteiten en toevoeging “Gendringen. Geringe beschermingswaarde beschrijvende handelsnaam: in die zin dat niet al te snel kan worden geoordeeld dat van verwarringsgevaar sprake is wanneer een andere onderneming een handelsnaam voert met gelijke beschrijvende bewoordingen. Hiermee wordt voorkomen dat algemeen

 

IEPT20101208, Rb Utrecht, BDRM v de Minibar

Rb Utrecht onbevoegd: geen bekendheid handelsnaam in arrondissement Utrecht: dat het café aan de Kleine Berg te Eindhoven van de Minibar BV een lokaal verzorgingsgebied heeft.

 

IEPT20101206, Rb Den Bosch, KBO Brabant v Unie KBO
Pro forma aanhouding IE-aspecten: Alle vorderingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (merkenrecht, handelsnaam) worden met instemming van beide partijen pro forma aangehouden tot 31 januari 2011. Enig uitstel geeft partijen de mogelijkheid om zich te beraden op een schikking. Denkbaar is namelijk dat partijen meer gebaat zijn in een investering in een "nieuwe jas" dan in een kostbare procedure over de vraag wie de oude mag gebruiken.

 

IEPT20101202, Rb Den Bosch, CWS v BOCO

Gebod tot staking executie: Geen overtreding door Google-zoekresultaten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan het enkele feit dat men via in google ingevoerde zoektermen met het woord 'boco' resultaten krijgt die (indirect) in verband zijn te brengen met CWS, niet worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik waardoor verwarring te vrezen valt in de zin van artikel 5 Huw. Geen overtreding door vermelding van de naam cws-boco door werknemers van CWS op Linked-In.

 

IEPT20101118, Rb Den Haag, Solutions Advice v Viewtech

Verwarringsgevaar pafumswinkel.nl en parfumwinkel.nl. Parfumswinkel niet louter beschrijvend. Productomschrijvingen auteursrechtelijk beschermd. Geen letterlijke vertalingen. Relatieve bevoegdheid Rb Den Haag bij landelijke inbreuk

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, Digid v de Staat

Geen gebruik DigiD als handelsnaam voor onderneming: Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Geen gebruik DigiD als merk: geen gebruik om afzet te vinden in economisch verkeer. Geen sprake van bijkomende omstandigheden naast (gevaar voor) verwarring.

 

IEPT20101116, Rb Amsterdam, New Motion v The New Motion
Geen verwarringsgevaar handelsnamen New Motion en The New Motion. Dat bezoekers op website eigenlijk op zoek zijn naar The New Motion en dat New Motion steeds verder zakt in Google-resultaten onvoldoende voor verwarringsgevaar handelsnamen.  De aard van de ondernemingen van partijen wijkt daarvoor te veel van elkaar af. Proceskosten beperkt van € 22.080,59 tot € 6.000.

 

IEPT20101110, Rb Utrecht, Opsis

Bewijs verplichting tot overdracht domeinnaam oogartsenpraktijk.nl: Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de combinatie van de als producties 4 en 9 door Opsis overgelegde stukken dat [X] op enig moment de verplichting op zich heeft genomen om de domeinnaam op naam van Opsis te stellen. Door haar medewerking aan de wijziging van de tenaamstelling thans te weigeren handelt zij in strijd met deze afspraak, en schiet zij derhalve tekort in de nakoming van deze afspraak. Doorlinken naar website geen voeren handelsnaam

 

IEPT20101013, Rb Den Bosch, Ortho King v Voxel
(On)bevoegdheid t.a.v. Spaanse gedaagden: Onbevoegd ingeval van een veelvoud van plaatsen bij verbintenis uit overeenkomst. Bevoegd voor vorderingen uit onrechtmatige daad vanwege plaats waar schade intreedt. Onbevoegd voor (Benelux) merk- en handelsnaam inbreuk – veelvoud van plaatsen. Onbevoegd voor Gemeenschapsmerk: rechtbank Den Haag. Onbevoegd terzake van auteursrechtinbreuk

 

IEPT20101012, Rb Amsterdam, City Spa

City Spa geen zuiver beschrijvende handelsnaam, maar beperkte beschermingsomvang ingeburgerde woordcombinatie City Spa. Verwarringsgevaar aangenomen. Verbod gebruik domeinnnamen die identiek zijn aan handelsnamen. Geen grond voor overdracht domeinnaam

 

IEPT20100922, Rb Amsterdam, Boost v BST

‘(to) boost’ niet louter beschrijvend: Van het Engelse woord ‘(to) boost’ kan niet worden gezegd dat het zodanig in het Nederlands is ingeburgerd dat het (in het Nederlandse taalgebied) als louter beschrijvend voor een kenmerk van de door partijen aangeboden diensten moet worden aangemerkt en daarom niet meer als (handels) naam of onderscheidingsteken kan dienen. Gebruik boosten als werkwoord geen inbreuk. Inbreuk door aanzetten tot uitspreken BST als boost.

 

IEPT20100920, Rb Maastricht, Combi Taxicentrale

Geen voorschot boete non-concurrentiebeding in kort geding – omvang onduidelijk. Geen belang bij verbod handeslnaaminbreuk: Met gedaagde is de voorzieningenrechter van oordeel dat eiseres geen (spoedeisend) belang heeft bij deze vordering, nu gedaagde direct nadat eiseres hem op de website gewezen heeft een wijziging heeft aange-bracht, dit euvel heeft dus slechts kort bestaan

 

IEPT20100903, Rb Arnhem, Connect Uitzendbureau v EU-Connect
Connect enig onderscheidend vermogen voor uitzenddiensten. Verwarringsgevaar merken. Normaal rechtsinstandhoudend gebruik Gevoerde handelsnamen: Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, geen Connect (sec). Verwarringsgevaar handelsnamen. Inbreukmakend gebruik domeinnaam als handelsnaam

 

IEPT20100825, Rb Maastricht, Atlas Hotels v Hotel Atlas 2000

Hernieuwde dwangsom wegens niet uitvoeren eerder bevel: reeds € 100.000,--aan dwangsommen verbeurd: Als uitgangspunt moet worden genomen dat een hernieuwde vordering tot veroordeling van een partij op straffe van een hoger maximum van in totaal te verbeuren dwangsommen dan opgelegd bij de oorspronkelijke veroordeling, omdat de dwangsommen tot het maximum zijn verbeurd zonder dat de veroordeling is nagekomen, toelaatbaar is.

 

IEPT20100804, Rb Den Haag, Holland Hotels v Dijk

Verwarringsgevaar Holland Hotels  en Holland Hotelcheque: Gelet op de gelijkende handelsnaam en de geheel overeenkomende bedrijfsactiviteiten is voorshands aannemelijk dat door de door Dijk c.s. gevoerde handelsnaam "Holland Hotelcheque" bij het relevante publiek in meer of minder mate gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is, ook omdat partijen hun diensten beide op internet en dus landelijk aanbieden.Geen merkinbreuk: Beschrijvend gebruik niet inbreukmakend

 

IEPT20100709, Rb Rotterdam, Rhijnsburger Kok v FF-Tijd Strandclub
Geen verwarringsgevaar tussen “FF verse Friet” en “Strandclub ff-Tijd”. Geen directe verwarring omdat beide horecagelegenheden voorzien in verschillende boeften en trekken daardoor publiek met een verschillend doel. Geen indirecte verwarring omdat de wijze waarop de handelsnamen worden gepresenteerd teveel verschilt.

 

IEPT20100707, Rb Roermond, Autoschade Venray v Schadenet Venray
Geen verwarringsgevaar Autoschade Venray en Schadenet Venray: dat met de termen ‘Autoschade’ en ‘Schadenet’ voldoende onderscheid wordt gemaakt tussen de ondernemingen van verzoekster en verweerster. Vervolgens is de kantonrechter van oordeel dat het gebruik van de term ‘Venray’, de plaatsnaam waar de activiteiten worden uitgevoerd, in onderhavig geval niet enkel aan verzoekster kan worden voorbehouden

 

IEPT20100706, Rb Arnhem, Energie Consulting Nederland v Kobespa Service
Inbreuk handelsnaamrechten: Verwarringsgevaar Energie Consulting Nederland en ECNed enerzijds en Energie Collectief Nederland anderzijds

 

IEPT20100630, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Inbreuk auteursrecht KvK brief en website. Inbreukmakende handelsnaam “Kantoor voor Klanten”. Misleidende bijdragebrief. Onrechtmatig handelen in groepsverband – hoofdelijke aansprakelijkheid – schade € 401.836.

 

IEPT20010625, Rb Breda, Pontifix v TAN
Voormalig deelgenoten maatschap gelijkgerechtigd tot handelsnaam; ordemaatregel ten behoeve van partij met meeste klanten

 

IEPT20100608, Rb Rotterdam, Sportdesign v E-SportDesign
Gevaar voor verwarring handelsnamen: Gelet op de aard van de bedrijfsvoering van zowel Sportdesign als E-SportDesign, alsmede hun beoogde (soortgelijke) afuemers en de nabijheid van de plaatsen waar zij gevestigd zijn, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. Geen voldoende belang bij verbod nadat naam is gewijzigd

 

IEPT20100602, Rb Utrecht, Harbourclub v Utrechtse Haven
Woordbestanddeel Harbour Club mist onderscheidend vermogen als merk.Zuiver beschrijvende handelsnaam beschermd; Gevaar voor verwarring: Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek (de bezoeker van een restaurant) kan dit verwarrend zijn, in die zin dat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de beide restaurants.

 

IEPT20100531, Rb Den Haag, Progeria v Cheval Homme

Handelsnaam Private Baby Care inbreukmakend op Babycare: Cheval Homme c.s. maakt naar voorlopig oordeel inbreuk op het handelsnaamrecht van Progeria omdat (i) Progeria oudere handelsnamen heeft (ii), de handelsnaam van Cheval Homme c.s. slechts in geringe mate afwijkt van die oudere handelsnamen, en (iii) ten gevolge van het gebruik van die naam bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet.

 

IEPT20100526, Rb Leeuwarden, Vehosg v Van der Velde
Oudste gebruik voor “Van der Velde” voor makelaardij. Rechtmatig voeren handelsnaam na inbreng handelsnaamrechten bij oprichting vennootschap. Gevaar voor verwarring Van der Velde & Hoen Makelaardij o.z. en Van der Velde (Verzekeringen en Makelaardij)

 

IEPT20100525, Rb Zutphen, ’t Haveke

Voeren handelsnaam t Haveke door BV en verwarringsgevaar: dat de bedrijfsactiviteiten van partijen raakvlakken vertonen -beide partijen houden zich bezig met de exploitatie van onroerend goed - en de ondernemingen van partijen zich op geringe afstand van elkaar bevinden, is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van verwarringsgevaar. Geen spoedeisend belang: al met al het opleggen van een met dwangsommen versterkt verbod op het gebruik van de handelsnaam - ondanks de voorshands aannemelijk geworden inbreuk op de handelsnaam van [X] niet opportuun.

 

IEPT20100521, Rb Groningen, Kasteel Nienoord v Pannekoekenkasteel Nienoord
Direct en indirect verwarringsgevaar Kasteel Nienoord en Pannekoekenkasteel Nienoord 

 

IEPT20100520, Rb Arnhem, Connect Uitzendbureau v Connect Transportservice
Inbreuk handelsnaam- en merkrechten: Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken Connect Transportservice, het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval de werkzoekenden, verwarring kan ontstaan.

 

IEPT20100512, Rb Rotterdam, Stella Navigation v Mammoet
Overeenkomst tot niet-gebruik naam geen ontloetbare mededingingsbeperkende nevenrestrictie. Voldoende belang bij vordering: Voor toewijsbaarheid van de vordering is niet vereist dat vaststaat dat Mammoet Holding en/of de nieuwe Mammoet Shipping B.V. "vervoer van zware lading over zee" (gaan) verrichten. Nu Mammoet Holding blijkbaar heeft geweigerd een verklaring af te geven met de strekking dat zij art. 3 van de overeenkomst zal naleven, kan niet worden gezegd dat zij onnodig in rechte is betrokken.

 

IEPT20100512, Rb Amsterdam, Me Worldwide v MultiCopy
Geen onderscheidend vermogen woordmerk “The Communication Company”. Geen verwarringsgevaar beeldmerken. Geen verwarrinsgevaar handelsnamen The Comminication Company en MultiCopy/The Communication Company. Geen bijkomende omstandigheden voor ongeoorloofde concurrentie

 

IEPT20100512, Rb Den Bosch, Boco Chemie v CWS-boco

Verwarringsgevaar handelsnamen aangenomen: Gering verschil handelsnamen Boco en CWS-Boco. Verschil in vestigingsplaatsen niet relevant,. Aard van ondernemingen: Gelet op het feit dat beide ondernemingen zich richten op bedrijfshygiëne, waaronder sanitaire hygiëne, en zij vergelijkbare producten leveren, liggen de bedrijfsactiviteiten zozeer in elkaars verlengde, dat door het gebruik van het element “boco” de indruk kan ontstaan dat tussen beide bedrijven een band van economische of juridische aard bestaat

 

IEPT20100507, Rb Den Haag, A Roma v Roma Palace
Verwarringsgevaar handelsnamen aangenomen wegens letterlijk en figuurlijk dicht bij elkaar liggen: De handelsnamen A ROMA en ROMA PALACE worden immers gebruikt voor identieke ondernemingen, te weten ondernemingen die een Italiaans restaurant exploiteren. Daarnaast zijn de ondernemingen zeer dicht bij elkaar gevestigd, te weten op nog geen 400 meter van elkaar

 

IEPT20100504, Rb Haarlem, Travel Card v Multi Tank Card
Merkenrecht: Travelcard beschrijvend voor tankpas: de aanduiding TRAVELCARD is beschrijvend voor de branche waarin partijen opereren en mist zij - ook als geheel - ieder onderscheidend vermogen. Travelcard niet gebruikt als handelsnaam: Het gebruik van de aanduiding TRAVELCARD als adword of in Google-advertenties doet daaraan niet af.

 

IEPT20100421, Rb Almelo, Wesselerbrink
Geen spoedeisend belang: door eisers zijn geen concrete voorbeelden van verwarring aangedragen en is evenmin onderbouwd waar de schadelijke gevolgen voor eisers uit zouden kunnen bestaan. Gelet hierop en gelet op het feit dat gedaagden sub 2 tot en met 6 al ruim zeventien jaar en gedaagde sub 1 al ruim 3 jaar de naam van de oude maatschap gebruiken en onder deze naam werkzaam zijn, zal de voorzieningenrechter de door eisers gevorderde voorziening wegens het ontbreken van spoedeisend belang afwijzen.

 

IEPT20100412, Rb Arnhem, Switch v Switchit
Geen louter beschrijvende handelsnaam Switch. Verwarringsgevaar Switch en Switchit aangenomen: Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam Switchit afwijkt van de handelsnaam Switch, in verband met hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de aard van beide ondernemingen en het feit dat Switch ook feitelijk actief is in de omgeving van de vestigingsplaats van Switchit, is in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Switch en Switchit. Beide domeinnamen gebruikt als handelsnaam.

 

IEPT20100407, Rb Alkmaar, VOV v De Zandhorst

Geen verwarringsgevaar schip Jules Verne en vaste locatie Jules Verne: het publiek zal een welbewuste keuze maken tussen een mobiele locatie als het schip Jules Verne met vele opstapmogelijkheden door de Benelux, en een vaste locatie als Restaurant Jules Verne te Heerhugowaard. Gelet op de overige hiervoor genoemde punten van verschil met betrekking tot de overnachtingsmogelijkheden, de oriëntatie tot het lokale respectievelijk het internationale publiek en gelet op het feit dat het schip Jules Verne zich, anders dan Restaurant Jules Verne, louter als eventlocatie presenteert en doorgaans alleen voor groepen en niet voor particulieren toegankelijk is. valt voor verwarring niet te vrezen.

 

IEPT20100407, Rb Amsterdam, EADS & Airbus v Stichting

Gerechtvaardigd gebruik EADS in de zin van art. 2.20(1)(b) BVIE: Er is een geldige reden voor de stichting om een teken te gebruiken dat aan haar publiek duidelijk maakt wat haar doel is. Geen ongerechtvaardigd voordeel Stichting – geen concurrentievoordeel. Handelsnaam of statutaire naam geen gebruik als merk in de zin van art. 2.20(1)(c) BVIE. Gebruik “Compensation” in naam stichting doet geen afbreuk aan goodwill EADS. Handelsnaamrecht: Stichting voert geen onderneming – geen oogmerk van commercieel voordeel.

 

IEPT20100401, Rb Haarlem, Krimpenerwaard v Blok
Onduidelijk wie handelsnaam (en als eerste) voerde: [...] aan de hand van hetgeen in dit kort geding door partijen naar voren is gebracht valt niet vast te stellen wie als eerste de handelsnamen heeft gebruikt, en ten behoeve van welke onderneming dat is geschied

 

IEPT20100324, RvSt, Advocaten

Misleidende suggestie samenwerkingsverband door gebruik "Advocaten". De rechtbank heeft terecht overwogen dat in dit geval de schijn van een samenwerkingsverband onvoldoende kan worden weggenomen door het stellen van voorwaarden aan de ontheffingverlening, zoals plaatsing van een voetnoot op eisers briefpapier of andere schriftelijke communicatievormen, inhoudende dat het om een eenmanszaak gaat

 

IEPT20100318, Rb Amsterdam, Lava v Volcano
Inbreuk beeld- en woordmerk Lava. Geen begripsmatige overeenstemming Lava en Volcano: Voorop staat dat 'lava' en 'volcano' (het engelse woord voor vulkaan) niet dezelfde betekenis hebben. De enkele omstandigheid dat er een relatie bestaat tussen lava en een (actieve) vulkaan, is onvoldoende om begripsmatige overeenstemming aan te nemen

 

IEPT20100317, Rb Groningen, Oldambt v Nuravon
Misleiding domeinnaam gemeenteoldabt: De omstandigheid dat de naam gemeenteoldambt.nl in handen is van een andere partij dan de gemeente Oldambt, levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter het reële gevaar op dat het publiek in verwarring wordt gebracht of wordt misleid omtrent de mogelijkheid met die naam toegang te verkrijgen tot officiële informatie van de gemeente Oldambt of omtrent de herkomst van aan te treffen informatie.

 

IEPT20100225, Rb Den Haag, Toet BV v Kaviarist
Geen misleidende handelsnaam met persoonsnaam: Uit artikel 3 lid 3 Handelsnaamwet (Hnw) volgt evenwel dat dit toelaatbaar is indien de handelsnaam en de onderneming afkomstig zijn van iemand die de handelsnaam rechtmatig heeft gevoerd. Deze uitzondering doet zich in casus voor. Gebruik persoonsnaam als persoonsnaam geen inbreuk op handelsnaamrecht: Toet B.V. kan zich niet op grond van artikel 5 Hnw verzetten tegen het feit dat de eigenaar van eenmanszaak de Kaviarist de naam Jacobus Toet draagt en ook gebruik maakt van zijn naam als zijn persoonsnaam. Het is de Kaviarist enkel verboden de aanduiding ‘Jacobus Toet’ als handelsnaam te gebruiken.

 

IEPT20100219, Rb Utrecht, Spakenburger Paling v Jaak
inbreukmakende domeinnamen palingspakenburg: De enkele omkering in de volgorde van de gebruikte - identieke - namen is echter onvoldoende om een meer dan gering verschil te kunnen aannemen.

 

IEPT20100211, Rb Arnhem, Educatiepartner Doetinchem
Onrechtmatig verwarringwekkend gebruik domeinnamen voor genereren traffic. De verwarring bestaat hierin dat iemand die geinteresseerd is in een opleiding van ED op het gebied van design en styling via een van de domeinnamen van [gedaagden] kan belanden op de website van [gedaagden]. Deze verwarring is nodeloos omdat [gedaagden] geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van een concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit, zoals hiervoor reeds is overwogen, enkel met het doel om ‘traffic’ te generen naar haar eigen website [naam site].nl. Geen feitelijk gebruik ingeschreven handelsnamen en domeinnamen als handeslnamen

 

IEPT20100125, Rb Arnhem, Connect v Connection

Merkinbreuk: Gelet op de grote mate van visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken Connection Uitzendbureau, het feit dat de aangeboden diensten identiek zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval de werkzoekenden en de opdrachtgevers, verwarring kan ontstaan. Inbreukmakend gebruik domeinnamen als handelsnaam.

 

IEPT20100113, Rb Den Bosch, Loods 5
Oudere handelsnaam Loods 5 geldige reden: In dat geval is er immers sprake van een oudere handelsnaam waarvoor het jongere merkrecht van Loods 5 c.s. moet wijken. De rechtbank is dan ook van oordeel dat [V] c.s. vanaf 1997 zowel onder de naam Loods 5 Ontwerpers als onder de naam Loods 5 naar buiten zijn getreden.