2011 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20111227, Hof Arnhem, Lierenshop

Ongeoorloofd verwarringwekkend gebruik domeinnamen. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam: Het enkele doorlinken van een domeinnaam (lieren-shop) naar een andere website (L T) is naar het voorlopig oordeel van het hof niet voldoende om gebruik van die domeinnaam als handelsnaam aan te nemen.

 

IEPT20111220, Hof Den Bosch, TAN

TAN Onderzoekscentrum UvT geen onderneming: geen handelsnaam. Onderneming maatschap: dat de binnen de maatschap door [X.] en [Y.] uitgeoefende beroepspraktijk op commerciële wijze heeft deelgenomen aan het rechtsverkeer. Beide maten hebben aanspraak op verdeling handelsnaam. Ordemaatregel: Y gerechtigd handelsnamen te voeren. Domeinnaam behoort ook aan maatschap.

 

IEPT20111108, Hof Den Bosch, UNIE KBO v KBO Brabant

Geen gebod inzake verwarring; verwarring aan beide partijen te verwijten. een verbod op ledenwerving. Geen statutaire regeling inzake concurrentie na uittreden. Rekening houden met gerechtvaardigde belangen uitgetreden ex-lid. Onvoldoende concrete feiten en omstandigheden voor onrechtmatig handelen.

 

IEPT20110920, Hof Amsterdam, Bied & Geniet v Emesa

Gehoudenheid om verwarring met handelsnaam die beschrijvend deel bevat te voorkomen.Gebruik domeinnaam als handelsnaam. Assumptie geldigheid merk na inschrijving: Indien een deposant naar het oordeel van het BBIE heeft aangetoond dat een teken onderscheidend vermogen heeft (al dan niet door inburgering), dient de kortgedingrechter tot uitgangspunt te nemen dat het desbetreffende merk rechtsgeldig is ingeschreven. Dat is anders indien de wederpartij voldoende aannemelijk maakt dat de bodemrechter de merkinschrijving nietig zal verklaren. Beoordeling inburgering door rechter na depotdatum. Inburgering vakantieveilingen.nl als merk aannemelijk.

 

IEPT20110913, Hof Arnhem, Otoplus v Oto Nijkerk

Verwarringsgevaar Oto Nijkerk en Otoplus aannemelijk: Als gevolg van het overeenstemmende en dominerende element 'Oto', het feit dat beide ondernemingen een garagebedrijf in ruimere zin exploiteren en in het bijzonder de geringe afstand waarop zij binnen dezelfde plaats van elkaar zijn gevestigd (ongeveer 400 m), valt voorshands verwarring te duchten bij het relevante publiek (de consumenten en toeleveranciers).

 

IEPT20110719, Hof Den Haag, Dierenambulance Wassenaar

Ouder handelsnaamrecht niet bewezen: Op grond van het voorgaande komt het hof tot de slotsom dat in ieder geval niet is komen vast te staan dat SDW de handelsnaam voerde, in ieder geval niet vóór 2005, zodat haar conventionele vordering terecht is afgewezen, nu zij immers geen ouder recht op de handelsnaam kan doen gelden dan Dierenzorg. Gebruik naam Dierenambulance Wassenaar niet onrechtmatig

 

IEPT20110705, Hof Leeuwarden, Liv Oost v Previtas

Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam maar als internetadres: dat de domeinnaam door Liv Oost slechts ge-bruikt wordt om klanten te informeren met betrek-king tot de overname van Previtas B.V. door Liv Oost en de naamswijzing. Dergelijk gebruik van de domeinnaam is naar het voorlopige oordeel van het hof slechts aan te merken als een gebruik als adres of vindplaats op internet, en gelet op de inhoud van de website niet tevens als handelsnaam. Belang zonder normschending geen grond voor overdracht domeinnaam

 

IEPT20110607, Hof Den Bosch, Shoetime

Geen verwarringsgevaar bij wegdenken domeinnaam: verschillende plaats van vestiging en aard ondernemingen. Gebruik domeinnaam leidt niet per se tot landelijke bekendheid en bescherming handelsnaam. Het enkele feit dat de domeinnaam verwarring kan doen ontstaan is evenwel onvoldoende voor het opleggen van het verbod van artikel 5 Hnw. Verwarringsgevaar door slordig lezen verdient geen bescherming. Verwarringsgevaar bij raadpleging handelsregister niet relevant. Gebruik Shoetime als handelsnaam

 

IEPT20110628, Hof Den Haag, Fysio-Reeuwijk

Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam: Uit de overlegde bescheiden blijkt dat Hartog en Keulen zich in advertenties, afsprakenkaartjes, briefpapier, de telefoongids, de Reeuwijkse gemeentegids, de Reeuwijkse (sport)presentatiegids, documenten zoals een kwaliteitsjaarverslag en een zorgplan, en in reclame langs het sportveld, steeds presenteert onder de naam ‘[appellante]’ (dan wel – in enkele gevallen – onder de eigennamen [appellante]). De domeinnaam ‘fysioreeuwijk.nl’ is daarbij steeds opgenomen als contactgegeven, vrijwel steeds naast andere contactgegevens zoals emailadres, adres, telefoonnummer e.d.

 

IEPT20110104, Hof Amsterdam, Just-Eat v Thuisbezorgd.nl

Verwarringwekkend gebruik gelijkende handels- en domeinnamen: Gelet op de gelijkenis tussen de handels- en domeinnaam van Thuisbezorgd.nl en de door Just-Eat gebruikte domeinnamen, de overeenkomende bedrijfsactiviteiten alsmede op de omstandigheid dat partijen beiden op het internet actief zijn, is oldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Geen geldige reden: Daarbij komt dat de woord/lettercombinatie "thuisbezorgd.nl" niet in die mate beschrijvend is voor de activiteiten van Just-Eat dat hierin een rechtvaardiging voor het gebruik kan zijn gelegen.

 

Rechtbanken

IEPT20111216, Rb Den Haag, Duinrand

Rechtsgeldige overdracht handelsnaam en deel activa en passiva: Tussen partijen staat vast dat De Stalpert B.V. vrijwel al haar activiteiten op het gebied van assurantiebemiddeling heeft overgedragen aan Duinrand en dat is overeengekomen dat De Stalpert B.V. de handelsnamen “Duinrand Financiële Dienstverleners” en “Duinrand Makelaars in Assurantiën” niet zou gebruiken voor de resterende activiteiten. Onder die omstandigheden is een overdracht van de handelsnamen naar voorlopig oordeel mogelijk. Verwarringwekkende Duinrand-handelsnamen.

 

IEPT20111201, Rb Den Haag, Boerenleenbank v Boerenleen

Handelsnaam ”Boerenleenbank: geniet nog aanzienlijke bekendheid. Verwarringwekkende gelijkenis handelsnamen Boerenleenbank en Boerenleen.Blijkens het marktonderzoeksrapport denkt 33% van de ondervraagden bij het zien van het woord 'Boerenleen' aan de Rabobank.

 

IEPT20111130, Rb Leeuwarden, LOFT v WTC

Verwarringsgevaar LOFT-handelsnamen voor kerkgebouw Drachten en restaurant op 11e verdieping WTC Leeuwarden

 

IEPT20111124 Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

Geen overtreding vonnis: uit het vonnis volgt niet dat [M]  gehouden was meer te doen dan de openbaarmaking van de website te staken en met het opzeggen en de opheffing van de website lijkt daar vooralsnog aan te zijn voldaan

 

IEPT20111124, Rb Maastricht, BIQ v BIC Architecten
Verwarringsgevaar BIC Architecten en BIQ Architecten: dat BIC Architecten een handelsnaam voert, die visueel, auditief en begripsmatig slechts in een geringe mate afwijkt van de naam van eiseres sub 2 (BIQ Architecten).

 

IEPT20111116, Rb Assen, Wedding Fair
Verwarringsgevaar onvoldoende onderbouwd: beschrijvende handelsnamen. De domeinnaam geeft een beschrijving van de in rov. 4.5. bedoelde activiteit en de domeinnaam specificeert waar die activiteit plaatsvindt. Voor de vaststelling van het eventuele gevaar voor verwarring is dit van belang, omdat het de vraag doet opkomen waarom in dit concrete geval bij het publiek de verwarring kan ontstaan dat de weddingfair die [gedaagde] organiseert op het Landgoed Lemferdinge, een weddingfair betreft georganiseerd door [eiser].

 

IEPT20111116, Rb Rotterdam, Arvano

Klachtermijn garantie ter zake van handelsnaam Aveha vervallen. Klachttermijn non-conformiteit koopovereenkomst verlopen

 

IEPT20111115, Rb Arnhem, Ecostuc v Eco-Stuc

Niet volledige nakoming vaststellingsovereenkomst inzake handelsnaam: Dit alles is niet weersproken en staat dus in het beperkte kader van dit kort geding voldoende vast

 

IEPT20111017, Rb Den Haag, Zumba Fitness

Nederlandse rechter bevoegd ter zake van inbreuk, ondanks in overeenkomst aangewezen bevoegde Amerikaanse rechter. Inbreukmakend gebruik handelsnaam Zumba Fitness. Merkinbreuk door gebruik teken “zumba” in domeinnaam. Verbod op inbreuk auteursrecht onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20111103, Rb Den Haag, Allround ITC

Merkenrecht: Geen verwarringsgevaar door gebruik power button. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘I make IT Repair Centre’ en ‘Computerrepaircentre’ of ‘Laptoprepaircentre’

 

IEPT20110930, Rb Amsterdam, VandenBerg

Van den Berg rechthebbende op naam Vandenberg: Dat Van den Berg bij de oprichting van de band, de naam Vandenberg  - waarvan aannemelijker is dat deze is afgeleid van de achternaam van Van den Berg dan van een luchtmachtbasis in Amerika - heeft overgedragen aan een gemeenschappelijk vermogen dat toebehoorde aan de vier bandleden, is gelet op het voorgaande niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20110929, Rb Arnhem, Prevent Brandbeveiliging v Fire Prevent

Fire Prevent geen inbreukmakende handelsnaam: Prevent Brandbeveiliging haar handelsnaam, althans het woord ‘Prevent’ niet monopoliseren en staat het Fire Prevent in beginsel vrij om in haar handelsnaam hetzelfde beschrijvende woord (prevent) te gebruiken, zij het dat dit niet op verwarrende wijze mag geschieden

 

IEPT20110915, Rb Dordrecht, Artiestenverloningen v Prae Artiestenverloning

Verwarringsgevaar artiestenverloningen.nl en artiestenverloning.nl: Naar voorlopig oordeel heeft Artiestenverloningen verwarringsgevaar niet slechts te duchten, maar heeft dit gevaar zich bovendien al gerealiseerd.

 

IEPT20110901, Rb Roermond, Chique v Doja

Verwarringsgevaar Café Sjiek te Roermond met Café Sjiek te Maastricht

 

IEPT20110831, Rb Den Haag, Ecodrive v Axus

Kans dat teken Ecodrive als beschrijvend voor toeren en snelheidsbegrenzers voor voertuigen wordt aangemerkt. Ecodrive niet beschrijvend voor gegevensverwerkende apparaten.Verwarringsgevaar voor gegevensverwerkende apparaten onvoldoende gemotiveerd. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam

 

IEPT20110823, Rb Rotterdam, Acétra v Acetrex
Verwarringwekkende handelsnamen Acetra en Acetrex: Gezien de aard van de bedrijfsvoering van zowel Acétra c.s. als Acetrex en de klanten die zij beide bedienen, en nu niet zonder meer aannemelijk is dat de naam Acétra niet meer gebruikt zou worden, is bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten.

 

IEPT20110722, Rb Den Haag, Race Hardware v Brax Race Hardware

RACE HARDWARE geen gangbare aanduiding voor autosportmaterialen, ingeburgerde handelsnaam. Verwarringwekkende handelsnaam: Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het onderscheidend vermogen en op het feit dat beide ondernemingen in autosportmaterialen handelen en zich richten op dezelfde landelijke doelgroep, wijkt de handelsnaam BRAX RACE HARDWARE naar voorlopig oordeel onvoldoende af van de handelsnaam RACE HARDWARE om verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet te voorkomen.

 

IEPT20110721, Rb Alkmaar, USN

Betrokkenheid bij misbruik handelsnaam – valse facturen – onvoldoende aannemelijk: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat X actief betrokken is geweest bij het misbruik van de handelsnaam van USN en de toezending van valse facturen aan de klanten van USN en dat zij het in haar macht had en heeft deze praktijken te beëindigen.

 

IEPT20110720, Rb Breda, Verkeersslachtoffers

Vereniging voor Verkeersslachtoffers v Stichting voor Verkeersslachtoffers. Geen handelsnamen bij gebreke van ondernemingen. Geen aanvullende bescherming – algemeen gebruikelijke en beschrijvende aanduiding

 

IEPT20110719, Rb Middelburg, Circus Herman Renz v Circus Renz

Verwarringsgevaar Circus Renz: Beide partijen stellen het oudste recht op de naam Renz te hebben en zich derhalve te mogen presenteren als Renz, danwel Circus Renz. Vooralsnog staat door de inschrijving uit 1973 van eiseres in het handelsregister voldoende vast dat zij recht heeft op het voeren van haar naam. De eerste inschrijving van gedaagde dateert van dit jaar. Gebod tot het voeren van de handelsnamen Circus Renz International of Circus Franz Renz.

 

IEPT20110713, Rb Amsterdam , De Taarten Kamer v De Taartenmaker

Handelsnaam De Taarten Kamer niet louter beschrijvend. Taartenmaker niet essentieel voor beschrijven  aangeboden diensten.
Verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20110711, Rb Almelo, Lierenshop

Inbreukmakend gebruik handelsnaam voor doorlinken sites. Overdracht van in opdracht geregistreerde domeinnaam Lierenshop.nl: De weigering van [gedaagde] om de domeinnaam naar [eiseres] te doen overschrijven maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die [eiseres] op de website kan doen gelden. Het belang van [eiseres] om over de domeinnaam lierenshop.nl te kunnen beschikken is, gelet op al het voorgaande, evident. De enkele dreiging van [gedaagde]  ook al heeft hij ter zitting gesteld een en ander niet zo bedoeld te hebben  om de website op ‘zwart te zetten’ geeft [eiseres] daartoe reeds voldoende belang.
 Geen spoedeisend belang bij overdracht niet gebruikte domeinnaam Winchshop.be

 

IEPT20110701 Rb Den Haag, C&A v G&A Design

Verwatering C&A-merken door gebruik G&A Design voor identieke waren: Naar voorlopig oordeel kan C&A zich op grond van artikel de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE verzetten tegen het gebruik van het teken G&A DESIGN door [Gedaagde] op zijn producten omdat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken. Inbreukmakende handelsnaam G&A Design.

 

IEPT20110622, Rb Den Haag, Nefertete v Bogár

Handelsnaam Beauty Center Bogár inbreukmakend: Niet toegestaan beschrijvende aan duiding beauty center te verbinden aan handelsnaam Bogár. Geen merkinbreuk: Niet aannemelijk is geworden dat de handelsnaam buiten een straal van 5 km rondom het winkelcentrum het merk in gedachten oproept.

 

IEPT20110615, Rb Amsterdam, Mediavacature v Mediavacatures

Mediavacatures.nl inbreukmakende handelsnaam op mediavature.nl. Enkel gebruik domeinnaam mediavacatures.nl met handelsnaam M/V Jobs niet onrechtmatig: Deze domeinnaam wordt, aldus gedaagden, thans enkel "in de lucht gehouden" voor het doorlinken van geïnteresseerde internetbezoekers naar de website van gedaagden waar zij vanaf 11 mei 2011 onder de handelsnaam M/V Jobs actief zijn.  Twitteraccount@mediavacatures niet onrechtmatig:

 

IEPT20110608, Rb Haarlem, Medec v EJW

Geen gebruik handelsnaam in Nederland: Geen gebruik handelsnaam Medec door Endomed: dat Endomed producten met de naam Medec aan de man heeft gebruikt. Geen exclusief gebruik in Nederland van de handelsnaam Medec door Medec Benelux: Daarbij is mede van belang dat Medec Benelux nimmer in het geweer is gekomen tegen de door Medicare reeds sedert 2002 geëxploiteerde website medec.nl, welke website sinds 2010 ook door EJW wordt gebruikt.

 

IEPT20110610, Rb Almelo, Traveleventgroup v Rent-a-Tent

Overeenstemming Noa Vakantie en ViaNoa: dat de totaalindruk van het teken en het merk, globaal beoordeeld, zodanig is dat er sprake is van een teken dat grotendeels overeenstemt met het merk. Inbreukmakende handelsnaam ViaNoa.

 

IEPT20110601, Rb Zwolle, Chip4power

Bevel gebruik domeinnaam en e-mailadres te staken: totdat in rechte is komen vast te staan dat [eiser] en [gedaagde] een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan [eiser] de eigendom van de domeinnaam aan [gedaagde] heeft overgedragen, de voorzieningenrechter [gedaagde] veroordeelt het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres te staken.

 

IEPT20110601, Rb Zutphen, Copla v Copla

Inbreukmakende gebruik handelsnaam Copla Holding: Merkinbreuk

 

IEPT20110517, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

[S] rechthebbende op handelsnaam "Galerie Wijdemeren" op grond van gebruik. Voorop gesteld dat een handelsnaam wordt gevestigd door het gebruik daarvan in het handelsverkeer. Depot beeldmerk te kwader trouw wegens oudere handelsnaam.

 

IEPT20110421, Rb Den Bosch, VDS v Van der Steen

Merkenrecht: Tekens “VDS”, “ VDS Auto’s BV” en “vds.nl” inbreukmakend op woordmerk VDS. Handelsnaamrecht: inbreukmakende VDS-handels en -domeinnamen. Overdracht domeinnaam: VDS kan voorts uit hoofde van zijn exclusieve recht op de handelsnaam aanspraak maken op een kostenloze overdracht van de (als handelsnaam gebruikte) domeinnaam "vdsauto.nl" door Van der Steen, die deze domeinnaam heeft laten registreren.

 

IEPT20110415, Rb Rotterdam, Argene v arGEN-X

Relatieve bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen bij Gemeenschapsmerken: rechtbank Rotterdam bevoegd. Geen inbreuk Gemeenschapsmerk door gebruik handelsnaam. Geen verwarringsgevaar Argene en arGen-X: Gelet op de hiervoor omschreven verschillen, waaronder het verschil tussen diagnostische en therapeutische toepassing van antistoffen (dat op dit punt sprake is van een wezenlijk verschil wordt ondersteund door productie 7 van arGEN-X), richten partijen zich logischerwijs ook op een ander - hoogspecialistisch - publiek. Handelsnaam Franse Argene niet bekend in Nederland; geen bescherming. Geen spoedeisend belang bij claims van medio 2010

 

IEPT20110414, Rb Amsterdam, Caesar Capital v Today’s

Eerder voeren handelsnaam onvoldoende onderbouwd: De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Gebruik domeinnamen voorafgaand aan merkregistratie. 
 

IEPT20110408, Rb Groningen, Previtas Nederland v Liv Oost

Geen overdracht handelsnaam Previtas aan Liv Oost: op grond van de in 6:248 lid 1 BW vastgelegde aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en gelet op de wederzijdse belangen van partijen, in elk geval in rechte te worden aangenomen dat Previtas Nederland het gebruik van de Handelsnaam heeft mogen voortzetten Inbreukmakend gebruik domeinnaam previtas.nl door Liv Oost. Eigendom bronbestanden van website onvoldoende duidelijk.

 

IEPT20110407, Rb Alkmaar , Swiss Sense v De Ondernemer

Swiss Sense en Swiss Comfort overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren. Swiss Sense bekend merk. Depot Swiss Comfort te kwader trouw. Artikel 5a Hnw: inbreukmakende handelsnaam Swiss Comfort.

 

IEPT20110401, Rb Groningen, Hotelkamerveiling v Hotelveiling

Ouder gebruik handelsnaam onvoldoende onderbouwd. Beschrijvende handelsnaam: dat de in geding zijnde handelsnamen louter uit beschrijven-de elementen bestaan. Niet aannemelijk is geworden dat de handelsnaam van eiseres hetzij door langdu-rig gebruik is ingeburgerd hetzij van een grote ori-ginaliteit getuigt, waardoor deze handelsnaam een (grote) onderscheidingskracht heeft verworven. Geen ongeoorloofde concurrentie.Geen bijzondere omstandigheden.

 

IEPT20110324, Rb Amsterdam, Wegener v De Telegraaf

“Dichtbij” mist onderscheidend vermogen als merk. Geen verwarringsgevaar. Geen handelsnaam wegens ontbreken handelsonderneming: Het begrip handelsonderneming kan worden gedefinieerd als een min of meer blijvend georganiseerd verband dat naar buiten optreedt en het oogmerk heeft materieel voordeel te behalen. Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Geen slaafse navolging:
De feiten zijn onvoldoende eenduidig

 

IEPT20110316, Rb Almelo, Familienaam

Verbod op voeren familienaam als handelsnaam: Het verweer van [gedaagde] dat hem niet kan worden verboden om zijn eigen naam als handelsnaam te voeren kan hem naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet baten. De werking van artikel 5 Hnw kan immers meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigen naam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming. Wel toegestaan is het normale gebruik van de eigen naam ter identificatie van de persoon die de onderneming drijft.

 

IEPT20110315, Rb Den Bosch, APK Autoservice v APK & Autoservice

APK AUTOSERVICE onvoldoende onderscheidend vermogen. Nauwelijks gevaar voor verwarring. Het onderscheidend vermogen is immers met name gelegen in de toevoeging "Brabant", "Hedel", of "Hobo" aan de woordencombinatie "APK Autoservice". Het feit dat verweerder in dienst is geweest van verzoekster maakt dit niet anders.

 

IEPT20110303, Rb Breda, Melan v Team LC Concept

Geen gebruik domeinnaam HappyLights.nl als handelsnaam: De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Inbreuk door afbreuk aan reputatie bekend merk: Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met daarin de woorden ,,Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. Inbreuk door gebruik trefwoord.

 

IEPT20110303, Rb Amsterdam, Emesa v E
Vakantieveilingen.nl bekend merk: Nu het BBIE heeft besloten het merk in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. Verwarringwekkende handelsnamen Vakantieveilingen.nl en Vakantieveiling.nl.

 

IEPT20110223, Rb Rotterdam, Lock Expert

Geen inbreuk handelsnaamrecht: Geen verwarringsgevaar oudere handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen" en jongere handelsnaam "Your key and lock expert". Onjuiste voorlichting rechtbank: De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat Lock Expert c.s. zich één en andermaal op het standpunt stelt dat Lock Expert houdster is van het merk "Lock Expert" en - uitdrukkelijk - niet van het merk "Lock Expert Beveiligingen"

 

IEPT20110221, Rb Den Bosch, BDRM v Minibar

Geen verwarringsgevaar: verschillende concepten en overige verschillen: dat beide horecagelegenheden opereren op basis van een totaal verschillend concept. En niet alleen het concept, ook de eigen website en de inrichting van beide minibars vertonen aanzienlijke verschillen. Sociale media geen overwegende betekenis: dienstverlening in een café/bar is bij uitstek plaatsgebonden en niet virtueel. Uit een beeldscherm komt geen bier.

 

IEPT20110216, Rb Den Haag, Koop handelsnaam

Alleen koop handelsnaam en activa; geen schuldoverneming: De koop en het gebruik van de handelsnaam van [een derde] door [gedaagde] maakt dit niet anders. Het is immers niet ongebruikelijk dat in het handelsverkeer handelsnamen van derden worden gekocht en gebruikt.

 

IEPT20110215, Rb Den Haag, Bed4less v Sleep4less
Beschrijvend element “4less”. Geen inbreuk handelsnaam: geen monopolisering begrippen. De bescherming die artikel 5 Handelsnaamwet biedt, gaat naar voorlopig oordeel voorts niet zo ver dat door gebruik van het beschrijvende bestanddeel ‘bed’ in een handelsnaam, ook ieder ander beschrijvend woord met weliswaar (grotendeels) dezelfde betekenis, maar dat auditief en visueel daarvan duidelijk afwijkt, zoals ‘sleep’, zou kunnen worden gemonopoliseerd.

 

IEPT20110210, Rb Arnhem, Oto Nijkerk v Otoplus

Oto Nijkerk onderscheidende handelsnaam. Verwarringsgevaar Otoplus en Oto Nijkerk te duchten: In aanmerking genomen de geringe mate waarin de handelsnamen Otoplus en Vakgarage Otoplus afwijken van de handelsnaam Oto Nijkerk is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het onderscheidend vermogen, de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Oto Nijkerk en Otoplus.

 

IEPT20110128, Rb Arnhem, Ebo van den Bor BV v Van den Bor BV

Geen afstand IE-rechten na afloop non-concurrentiebeding. Rechthebbende handelsnaam: inbreng handelsnaam niet relevant, feitelijk gebruik beslissend. Verwarringwekkende handelsnamen en merken. Fictief makerschap logo – art. 8 Aw

 

IEPT20110128, Rb Groningen, Koops v Nieuwenhuis

Inbreuk handelsnaam Nieuwenhuis Verhuizingen. Gebruik familienaam als handelsnaam: De werking van artikel 5 Hnw kan meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigennaam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming.

 

IEPT20110119, Rb Arnhem, Hei-Bike v Accell

Merkdepot te kwader trouw bij voorgebruik handelsnaam: omdat ook een rechthebbende op een oudere handelsnaam zich op artikel 2.4 (t) BVIE kan beroepen. Kwade trouw niet komen vast te staan:Hei-Bike c.s. hebben geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die aantonen dat Accell of Winona in 2004 daadwerkelijk op de hoogte waren van hun bestaan. Aanvullende bescherming handelsnaam tegen jonger merk. Geen verwarringsgevaar bij relevant publiek