2013 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20131217, Hof Arnhem-Leeuwarden, ITW

De in artikel 6 Hnw voorziene (verzoekschrift)procedure moet worden aangemerkt als een bodemprocedure ten opzichte van een kort geding en als een hoofdzaak in zin van artikel 1019i Rv. Afstemming oordeel in kort geding met oordeel in bodemprocedure: verwarringsgevaar tussen handelsnamen van appellanten en van ITW.

IEPT20131217, Hof Arnhem-Leeuwarden, Bel v ITW
Bodemprocedure mag ook na verstrijken van onder artikel 1019i Rv bepaalde termijn aanhangig worden gemaakt. ITW voert handelsnamen "Elektroburo H. Vos", "Vos Elektra" en "Vos Installatiebedrijven": in geval van doorstart van gefailleerde vennootschappen mag aan voortgezet gebruik van handelsnaam in overgangsperiode niet al te hoge eisen worden gesteld. (Enkele) inschrijving in handelsregister is onvoldoende voor verkrijging of behoud van handelsnaam. Verwarringsgevaar tussen oudere handelsnamen "Elektroburo H. Vos", "H. Vos Materieel" en "Vos Installateurs" enerzijds en "Vos Installatietechniek" anderzijds: geringe afwijking, identieke werkzaamheden, hetzelfde publiek en dezelfde regio.
 

 

IEPT20130709, Hof Den Haag, Prae v Artiestenverloningen
Conform afstemmingsregel oordeelt Hof in kort geding conform vonnis in bodemprocedure: Geen sprake van juridische misslag in vonnis: Niet is gebleken dat de bodemrechter is uitgegaan van de regel dat het enkele bestaan van verwarringsgevaar in dit verband voldoende is en dat hij niet ook andere, bijkomende omstandigheden heeft meegewogen in dit verband

 

IEPT20130625, Hof Amsterdam, NL Philharmonisch Orkest v NL Symfonieorkest
Bestaan afspraak aangenomen dat NedSym in Nederlands taalgebied nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken

 

IEPT20130205, Hof Arnhem-Leeuwarden, Hei Bike v Accell
Geen depot te kwader trouw merk HAIBAIKE voor fietsen door Accell wegens bekendheid met oudere handelsnaam HEI-BIKE voor handel in fietsen. Gebruik jonger merk HAIBAIKE voor fietsen onrechtmatig tegen oudere handelsnaam HEI-BIKE voor handel in fietsen

 

IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

“Porschespecialist” in merk- of handelsnaam niet toegestaan; “gespecialiseerd in Porsche” in reclame wel. Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche. Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten. Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd.

 

Rechtbanken

IEPT20131220, Rb Overijssel, Regge v Rego
Verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerk "REEF HOUT" en beeldmerk "Houthandel REEF". Soortgelijke activiteiten:
houthandel, gevestigd in Goor en gericht op particulieren. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "Reef Hout" en "Houthandel Reef".


IEPT20131218, Rb Overijssel, De Smaak Van v De smaak van Twente
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “De smaak van” en “De smaak van twente”: soortgelijke (culinaire) activiteiten, beide partijen zijn actief binnen zelfde gebied (Twente). Geen beschrijving van de activiteiten door de handelsnaam ‘De smaak van’; geen ongeoorloofde monopolisering.

IEPT20131217, Rb Midden-Nederland, Taxi Blaricum
Handelsnaamrecht. Procesrecht. Ex parte bevel ex 1019e Rv tegen een taxibedrijf dat onder andere handelde onder de naam “Taxi Blaricum” en “Blaricum Taxi”, wegens inbreuk op het handelsnaamrecht van verzoekster toegewezen. Dwangsom van € 500 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van €25.000.
 

IEPT20131030, Rb Oost-Brabant, VBA Events
Gemeenschappelijk recht handelsnaam kroegentocht.nl. Werkgeversauteursrecht op huisstijl: niet ter zake van freelancers, wel terzake van werknemers. Gebod om Facebook te verzoeken tot terugplaatsing VBA-pagina VBA.

 

IEPT20131029, Rb Overijssel, Soffimat v Triogen
Dagvaarding op handelsnaam ontvankelijk.

 

IEPT20131023, Rb Noord-Nederland, Beheer Hondensport Fryslân
Onrechtmatig registreren handelsnaam stichting en (tijdelijk) onbereikbaar maken website stichting. Opdracht tot registratie domeinnaam op naam van stichting onvoldoende onderbouwd. € 2.555 schadevergoeding voor bouwen nieuwe website.

 

IEPT20131107, Rb Amsterdam, An Info
Gelet op eerdere auteursrechtinbreuk op website van X wordt inbreukverbod toegewezen. Terechte vrees dat in nabije toekomst inbreuk op handelsnaamrecht ‘Ekirana’ zal worden gemaakt

 

IEPT20131015, Rb Amsterdam, Netmerk v Snobber
Geen gebruik van “Netmerk(.nl)” als handelsnaam: slechts ter aanduiding/aankondiging van nog te ontwikkelen project zonder winstoogmerk.Registratie domeinnaam netmerk.nl niet te kwader trouw. Gebruik van “Netmerk(.nl)” niet onrechtmatig: geen concurrerende producten zodat vooralsnog geen sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20131014, Rb Gelderland, Agri Retail v BoerenBond Retail
Agri Retail is rechthebbende op handelsnaam en merk “Boerenbond”; eigen recht Boerenbond Retail onvoldoende gebleken. Gedurende ontvlechting franchise mag Boerenbond Retail gebruik blijven maken van het merk 'BoerenBond'.

 

IEPT20131009, Rb Midden-Nederland, PIT v Bushman
Uitleg non-concurrentiebepalingen IMPALA activa-overeenkomst en licentieovereenkomst. Opzegging contractueel mogelijk op grond van enkel niet meer voldoen aan verplichtingen; beroep daarop niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

IEPT20130916, Rb Den Haag, CHPW
Spoedeisend belang bij spoedige beëindiging inbreuk; geen onthoudingsverklaring. Inbreuk op RE AUDIO-merken: geen toestemming van merkhouder en gebruik van gelijke c.q. overeenstemmende tekens voor dezelfde waren.Verbod op gebruik van Re Audio-handelsnamen die oudere woordmerk RE AUDIO bevatten.

 

IEPT20130731, Rb Midden-Nederland, Taxi Concurrent v De Taxiconcurrent
Handelsnaam ‘Taxi Concurrent’ is in zijn geheel (indirect) beschrijvend, maar bescherming ervan leidt niet tot monopolisering van kenmerkende woorden. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen ‘Taxi Concurrent’ en ‘De Taxiconcurrent’: nagenoeg identieke namen, dezelfde aard, dezelfde soort klanten en op geringe afstand van elkaar gelegen.

 

IEPT20130723, Rb Gelderland, Connect v ConAct
Verwarringsgevaar tussen merk CONNECT en teken CONACT voor uitzendbureaus. Evenzeer verwarringsgevaar tussen handelsnamen Connect en Conact, inclusie domeinnaam uzbconact

 

IEPT20130722, Rb Rotterdam, Gall & Gall v Call & Call
Ex parte bevel tot staking van iedere inbreuk op de GALL & GALL merken en GALL & GALL handelsnaam, meer: in het bijzonder door het gebruik van het CALL & CALL.

 

IEPT20130716, Rb Noord-Holland, Virgin Experience
Geen feitelijk gebruik als handelsnaam van namen Ontknaap Service, Virgin Experience en Interact Service maar gebruik voor diensten.

 

IEPT20130712, Rb Midden-Nederland, LvB Beheer v Magni
Inbreuk handelsnaam Lammerts van Bueren ook na faillissement.Verbod beeldmerk met daarin handelsnaam “Lammerts van Bueren” over te dragen of te licentiëren aan derde

 

IEPT20130711, Rb Amsterdam, 't Kwassie
Vooralsnog aangenomen dat overdracht van deel van onderneming ook handelsnaam ’t Kwassie omvatte, gelet op o.m. overnamesom. Niet zeker dat eiser nog aanspraak kan maken op handelsnaam ’t Kwassie, wegens wijziging handelsnaam, en verwarringsgevaar onaannemelijk

 

IEPT20130711, Rb Amsterdam, LA Law v LA-Law.nl
Geen verwarringsgevaar tussen "L.A. Law B.V." en " LA-Law.nl" in verband met de aard en de plaats: A voert de advocatenpraktijk niet onder de naam "L.A. Law B.V." maar onder de naam [A] & [B] advocaten. Onder die naam worden cliënten bediend, gaan er brieven uit en worden er processtukken ingediend. Bovendien voert verweerster haar praktijk in Amsterdam, en niet in Utrecht of in de onmiddellijke omgeving daarvan.
 

IEPT20130710, Rb Noord-Holland, Sweet Things v MD Pastries
Gebruik “Sweet Things” als handelsnaam door gebruik domeinnaam sweetthings.nl naast (officiële) handelsnaam; verwarringsgevaar. Merkdepot te kwader trouw na aanschrijving door oudere gebruiker: oogmerk tot benadeling Sweet Things

 

IEPT20130626, Rb Gelderland, ECEM v ECEMed
Geringe beschermingsomvang van uit lettercombinatie en afkorting van beschrijvende naam bestaande handelsnaam. Geen verwarringsgevaar handelsnamen ECEM en ECEMed enkel omdat feiten op gebied van gevaarlijke en chemische stoffen actief zijn (artikel 5 HnW). Merk ECEM geen verwarringwekkend onderdeel van handelsnaam ECEMed (artikel 5a Hnw). Gebruik ECEMed als merk voor waren of diensten onvoldoende gebleken (artikel 2.20(1)(a) en (b) BVIE. Ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk reputatie merk ECEM door gebruik handelsnaam ECEMed onvoldoende onderbouwd (artikel 2.2.0(1)(d) BVIE)

 

IEPT20130621, Rb Amsterdam, Le Salon Amsterdam
Verwarringsgevaar Le Salon Amsterdam voor kapperszaken in Amsterdam.Onrechtmatig verwarringwekkende domeinnaam lesalon-Amsterdam.nl. Geen schending art. 21 Rv: geen zuivere onwaarheden en toegestaan zo gunstig mogelijke voorstelling van zaken te geven

 

IEPT20130614, Rb Den Haag, Systec Designs
Gebruik van doorlink-domeinnaam systek.nl als doorlink naar website met nieuwe handelsnaam ‘Inno 3D’ is geen gebruik van domeinnaam als handelsnaam; wel gebruik als merk voor de daar aangeboden waren en diensten. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Systec Designs” en “Systek”

 

IEPT20130531, Rb Overijssel, Dealerstation v Dealerdirect
Geen inbreuk op besteautobod.nl: domeinnaam beste-autoaanbod niet als handelsnaam gebruikt, slechts als doorlink naar website van Dealerdirect. Geen onrechtmatig profiteren van andermans onderscheidingsmiddel: (in)direct verwarrings-gevaar onaannemelijk

 

IEPT20130524, Rb Noord-Nederland, Fysiosupplies
Executiegeschil: gebruik “fysiosupplies” als beschrijvende term voor producten die All4Fysio verkoopt is geen gebruik als handelsnaam

 

IEPT20130521, Rb Amsterdam, NMLK v DIDIO
Domeinnaam “nieuwemensenontmoeten.nl” tevens gebruikt als handelsnaam voor onderneming. Verwarringsgevaar “Nieuwe Mensen Ontmoeten” en “Nieuwe Mensen Leren Kennen”

 

IEPT20130521, Rb Den Haag, Wolfrat Boten v Rederij WK
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Rederij Wolfrat” en “Wolfrat Boten” gezien nauwe verband tussen activiteiten en jarenlange samenwerking. Mondelinge licentie niet meer van kracht: slechts verleend in kader van overname. Overdracht van domeinnamen rederijwolfrat.nl en wolfratrondvaarten.nl en telefoonnummer: slechts ter beschikking gesteld onder voorwaarde van overname

 

IEPT20130502, Rb Noord-Holland, Wereldwinkel
Aanduiding ‘wereldwinkel’ is een algemene en generieke term geworden en tot het publiek domein gaan behoren. Collectieve actie franchisegever ten behoeve van leden. Misleidende suggestie dat alle wereldwinkels aangesloten zijn bij de stichting en cadeaubon accepteren.

 

IEPT20130426, Rb Noord-Holland, Wijziging Japanse handelsnaam
Verwarringwekkende Japanse handelsnamen voor all-you-can-eat-restaurants in Hoornse binnenstad

 

IEPT20130424, Rb Amsterdam, Vliegtickets.nl v E-Pepper
Geen verwarringsgevaar woordmerken vliegtickets.nl en vliegticket.nl: beperkte beschermingsomvang voor in hoge mate beschrijvend merk. Geen gebruik domeinnaam vliegticket.nl voor portalwebsite als handelsnaamVLIEGTICKETS.NL heeft onderscheidend vermogen als merk door inburgering, mede op grond van gebruik na depot. Geen depot te kwader trouw: legitiem belang en 5-jaarstermijn na depot in 2005 verstreken. Geen inbreuk beeldmerk: geen overeenstemming figuratieve elementen.

 

IEPT20130417, Rb Rotterdam, De Scheidingsmakelaar
Geen boetes verbeurd: gedaagde heeft verplichtingen franchiseovereenkomst afgekocht en vaststellingsovereenkomst bevat geen boetebeding.Gevorderde verbod op gebruik handelsnaam De Scheidingsmakelaar, modellen en knowhow op grond van vaststellingsovereenkomst toegewezen

 

IEPT20130404, Rb Oost-Nederland, Showtime
Geen gebruik “keveruitje” als handelsnaam door gedaagde. Programmaboekje ‘keveruitje’ auteursrechtelijk beschermd.Inbreukmakende ontlening programmaboekje

 

IEPT20130327, Rb Oost-Brabant, Witloof v Proeverij Wit-loof
Geen inbreuk op merk “Witloof” door gebruik handelsnaam “Proeverij Wit-loof”: geen verwarringsgevaar voor relevante publiek (afnemers horecadiensten) gezien afstand tussen beide restaurants, het verschillende concept, verschillende uitstraling websites en onvoldoende onderbouwde stelling dat verwarring zich concreet heeft voorgedaan. Evenmin inbreuk op handelsnaam “Witloof” door voeren handelsnaam “Proeverij Wit-loof” 

 

IEPT20130326, Rb Amsterdam, Holland Destination Travel Service v Holland Destination Services
Verwarringwekkende handelsnamen Holland Destination Travel Service en Holland Destination Services; gebruik extra “s” doet daar niet aan af. Overdracht domeinnamen bevolen. Geen verwarring of nawerking HDSHolland

 

IEPT20130320, Rb Oost-Nederland, Your Hosting v Stathosting
Oudere handelsnaamrechten starthosting v stathosting niet aannemelijk. Geen spoedeisend belang na ruim acht jaar.

 

IEPT20130320, Rb Den Haag, Scallywags
Dwangsom verschuldigd bij overtreding verbod met kennelijke verschrijvingen. Doorlinken domeinnaam is gebruik maken van domeinnaam. Overtreding verbod gebruik handelsnaam door laten doorlopen gesponsorde advertenties bij Google. Reconventie: geen misbruik procesrecht door vernieuwd verbod na verval eerdere voorlopige voorziening

 

IEPT20130313, Rb Oost-Nederland, Hogeschool Wageningen v Aeres
Geen verwarringwekkende handelsnamen “Hogeschool Wageningen” en “Stoas Hogeschool Wageningen. Woordmerk “Hogeschool Wageningen” nietig; uitsluitend beschrijvende benamingen .

 

IEPT20130313, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren
[S] rechthebbende handelsnamen door gebruikt sinds oktober 2005, ondanks eerder gebruik [D B]. Depot beeldmerk te kwader trouw vanwege oudere handelsnaamrechten

 

IEPT20130312, Rb Noord-Holland, Test & Drive
Handelsnaam Theorieshop.nl gevoerd sinds maart 2004. Verwarringswekkende handelsnamen Theorieshop.com em theorie-shop.com, niet voor autotheorieshop.nl

 

IEPT20130306, Rb Zeeland-West-Brabant, SiteSupport v Advasu
Spoedeisend belang ondanks gebruik domeinnaam gedurende 2 jaar. Inbreukmakend gebruik domeinnaam sitesupport voor onderneming. Onrechtmatig occuperen handelsnaam door depot domeinnaam: overdracht bevolen

 

IEPT20130301, Rb Den Haag, Gillette v Gillette Bat
Vestiging te Alkmaar van Russische Gillette Bat Company. Dreigende merkinbreuk in EER door verkoop Gillette batterijen. Inbreuk handelsnaam in Nederland door brochure, niet door website of aanwezigheid op beurs in Moskou

 

IEPT20130222, Rb Zeeland-West Brabant, Kever-Club v Beautiful Budel
Organisatie internationaal Keverweekend is onderneming. Gebruik “Beautiful Budel” als handelsnaam voor keverweekend onvoldoende gebleken. Auteursrecht op webpagina’s onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar door gebruik website geneutraliseerd door pop-up-vensters

 

IEPT20130128, Rb Den Haag, Luxaflex v Luxorflex
Ex parte bevel wegens merk- en handelsnaaminbreuk door Luxorflex

 

IEPT20130121, Rb Rotterdam, Tegeldump.nl v M.R. Tegels

Geen dwangsommen verbeurd door Tegeldump.nl: geen gehoudenheid handelsnaam op websites van derden te doen verwijderen, zelfs niet als dat mogelijk is