2014 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

IEPT20141223, Hof Den Bosch, Van der Valk Eindhoven
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Van der Valk Hotel Eindhoven” en “Van der Valk Eindhoven” enerzijds en “Van der Valk-hotel Eindhoven-Best” anderzijds: toevoeging plaatsnaam “Best” is meer dan geringe afwijking.

 

IEPT20141014, Hof Amsterdam, Trainingsmethode 

Geen staking executie non-concurrentiebeding wegens staking onderneming: belang om appellant aan non-concurrentiebeding te houden, vanwege mogelijke overdracht van de onderneming. Onvoldoende aannemelijk dat niet de handelsnaam, maar een gebruiksrecht aan de BV van partijen is overgedragen en dat ontbinding samenwerking rechtsgeldig was. Niet aannemelijk dat klantenbestand, trainersbestand en trainingsmethode auteursrechtelijke werken zijn.

 

IEPT20140925, Hof Den Bosch, LMR Advocaten v LR Advocaten
LMR Advocaten heeft oudste handelsnaamrechten op een aanduiding waarin naast advocaten (ook) “L” en “R” voorkomen. Geen verwarringsgevaar, ondanks dat “LR Advocaten” nog in logo op briefpapier, website en de gevel van gedaagden voorkomt: lijkt niet op logo LMR Advocaten en gebruik in combinatie met onderschrift Liebrand Ruis advocaten. Gebruik oude domeinnaam “LR Advocaten” geen handelsnaamgebruik: slechts gebruikt als tussenscherm voor doorlink naar nieuwe domeinnaam. Gebruik oude e-mailadressen met LR Advocaten geen handelsnaamgebruik.

 

IEPT20140909, Hof Arnhem-Leeuwarden, ECEM v ECEMed
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “ECEM” en “ECEMed”: “ECEM” beschrijvend en weinig onderscheidend en partijen actief op gescheiden markten: distributie chemische stoffen en onderzoek en advies en onderzoek inzake gevaarlijke stoffen. Teken ECEMed veelal gebruikt met toevoeging “Expertise Centrum Environmental Medicine”. ECEM-beeldmerk geen verwarringwekkend onderdeel handelsnaam ECEMed (5a Hnw): woordmerk door oppositie nog niet ingeschreven.

 

IEPT20140722, Hof Den Haag, Recticel v Swiss Sense

Nabootsing Zwitsers staatsembleem onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende gemotiveerd dat Swiss Sense merken misleidend zijn: publiek vindt herkomst niet relevant voor aankoop slaapsysteem. Geen rechtsverwerking. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “SWISSFLEX” en “SWISS SENSE” en tussen “SWISSFLEX” en merken met “SWISS SENSE” als dominant bestanddeel. Geen verwarringsgevaar met het teken waar “SWISS SENSE” zeer klein is afgebeeld: ondergeschikte plaats in teken. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “SENSUS” en teken “SENSE”. “SWISS SENSE” in handels/domeinnaam gebruikt voor waren en diensten. Handelsnaaminbreuk door geringe afwijking handelsnaam “Swiss Sense” van woordmerk “SWISSFLEX”. Geen misleidende handelsnaam door onjuiste suggestie dat Swiss Sense Zwitsers is en geen misleidende reclame: niet aannemelijk dat onjuistheid herkomst Swiss Sense producten consument beïnvloedt.

 

IEPT20140708, Hof Den Bosch, the Way of Beauty

Geen overtreding concurrentiebeding door geïntimeerde 4: gezien CAO gold beding slechts voor 6 maanden en onderneming daarna begonnen. Overtreding concurrentiebeding door andere geïntimeerden onvoldoende onderbouwd. Geen (dreiging van) onrechtmatig handelen, omdat ten tijde van dagvaarding geïntimeerden handelsnaam niet meer gebruikten.

 

IEPT20140506, Hof Den Haag, Artiestenverloning v Artiestenverloningen
Verwarringsgevaar met domein- of handelsnaam door gebruik louter beschrijvende domeinnaam “artiestenverloning(en)” niet onrechtmatig zonder bijkomende omstandigheden. Prae gebruikt de domeinnaam artiestenverloning.nl niet als handelsnaam. Onvoldoende onderbouwd dat Prae bewust bij handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen heeft aangehaakt.

 

IEPT20140422, Hof Arnhem-Leeuwarden, Fysiosupplies
Geen inbreuk handelsnaamrecht “FysioSupplies” in logo All4Fysio Fysiosupplies: overwegend beschrijvend en voldoende afstand genomen door nevenschikkende presentatie van woord “fysiosupplies”.

 

IEPT20140415, Hof Amsterdam, Orthodontic Services v Integrated Dentistry
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “European Academy of Integrated Orthodontics” of “Integrated Orthodontics” en “Integrated Orthodontic Services”: beschrijvend, voldoende afstand genomen en deskundig publiek. Domeinnaam integratedorthodontics.nl maakt inbreuk op handelsnaam Integrated Orthodontics: onvoldoende afstand genomen.

 

IEPT20140218, Hof Amsterdam, Philarmonisch Orkest v NL Symfonieorkest
Geen schorsing executie verbod: NedSym heeft eventuele noodtoestand aan zichzelf te wijten. Starten bodemprocedure na arrest Hof geen nieuw feit. Geen misbruik van bevoegdheid NedPho door ten uitvoer leggen arrest. 

 

Rechtbanken

IEPT20141224, Rb Amsterdam, PR Sport v PRSportmanagement
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “PR Sport” en “PRSportmanagement”: handelsnamen niet identiek, sterk beschrijvend en de aard en activiteiten van de ondernemingen komen niet overeen.

IEPT20141205, Rb Overijssel, Vera Hotel v Noord-West-Touristik

Onrechtmatig gebruik gemaakt van handelsnaam Vera Hotel in brieven aan consumenten: onvoldoende onderbouwd dat overeenkomst met Vera Hotel tot stand is gekomen. Indien overeenkomst wel tot stand is gekomen was [A] niet bevoegd deze te sluiten en is beroep op opgewekt vertrouwen volmacht (3:61(2) BW) onvoldoende onderbouwd.

IEPT20141106, Rb Den Haag, Ronist v POS4

Geen inbreuk op handelsnaam “Cashdesk”: weliswaar op internet gebruikt, maar niet als handelsnaam. Geen misleidende reclame: “overstappen van” geen extreem negatieve uitdrukking, ongeoorloofde vergelijkende reclame onvoldoende onderbouwd. Ongeoorloofde mededinging onvoldoende aannemelijk gemaakt.

IEPT20141028, Rb Overijssel, Bulldozerverhuur

Onvoldoende onderbouwd dat gedaagden handelsnaam met Bulldozerverhuur eerder voerden: eerdere inschrijving onvoldoende. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen die achternaam en “Bulldozerverhuur” bevatten: geringe afwijking, zelfde werkzaamheden, zelfde vestigingsplaats en verwarring daadwerkelijk plaatsgevonden. Gedaagden handelen onrechtmatig door nagenoeg zelfde afbeelding als logo te gebruiken.

 

IEPT20141027, Rb Noord-Holland, TS-Shops v Sportbadge
Geen handelsnaaminbreuk: handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’ niet gebruikt ter aanduiding van onderneming in handelsverkeer, maar slechts ter aanduiding van producten van Sportbadge. Misleidende handelspraktijk van Sportbadge: door vermelding van (handels)namen ‘Loomfun’ en ‘TS-Shops’ in haar advertenties wordt verwarring gewekt t.a.v. handelsnamen van concurrent.


IEPT20141021, Rb Zeeland-West-Brabant, King Cuisine
Verwarringsgevaar tussen beeldmerk “KING SALADES” en woordmerk “KING CUISINE”: combinatie “KING” en “SALADE en gebruik koningskop zal worden geassocieerd met KING CUISINE en gedaagde in verleden bij King Cuisine betrokken geweest. Ook handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar dat wordt versterkt door korte afstand tussen ondernemingen. Auteursrechtinbreuk op logo, zelfs als Glas Studio’s rechthebbende is: geen auteursrechtoverdracht aan gedaagde en aannemelijk dat King Cuisine licentie heeft.


IEPT20141014, Rb Amsterdam, Gigaboek v Gigaprint
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Gigaprint” en “Gigaboek”: geen overlap van activiteiten, aangezien Gigaboek zich uitdrukkelijk profileert als uitgeverij, terwijl Gigaprint uitsluitend plat printwerk verricht, “Giga” niet zodanig onderscheidend dat indruk wordt gewekt dat het om gelieerde ondernemingen gaat en websites wijken sterk van elkaar af.


IEPT20140917, Rb Midden-Nederland, Dierenkliniek
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen: zeer beschrijvend, met duidelijke verwijzing naar vestigingslocatie en ondernemingen aan andere zijde van plaats gevestigd, terwijl voornamelijk lokaal clientèle wordt bediend. Geen verwarringsgevaar tussen domeinnamen: bevat handelsnaam + beschrijvende element “.nl”.

IEPT20140910, Rb Midden-Nederland, Brasserie Vuur v Stoke
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Restaurant Vuur” en “HOOG VUUR”: gevestigd op verschillende locaties en andere concepten en uitstraling. Beroep op artikel 5a Hnw en merkenrechten afgewezen om zelfde reden. Niet aannemelijk gemaakt dat Stoke ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van Restaurant Vuur.

IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, TSO

Ondanks oudere handelsnaam “TSO” geen handelsnaaminbreuk: licentie voor gebruik handelsnaam gegeven aan TSO Noord en licentie TSO Noord overgedragen aan TSO Techniek. Technical Support Oosterhout kon gezien zwaarwegend belang TSO Techniek in redelijkheid niet tot intrekking licentie komen en niet duidelijk waarom verwarringsgevaar nu groter is dan toen TSO Noord handelsnaam gebruikte. Onvoldoende onderbouwd dat Technical Support Oosterhout auteursrechthebbende is op teksten op website TSO techniek. Reconventie: beeldmerk “TSO” zonder licentie gebruikt door Technical Support Oosterhout. Verbodsvordering gebruik beeldmerk “TSO” misbruik van recht: enkel ingesteld vanwege dagvaarding door Technical Support Oosterhout. Geen overdracht woordmerk “TSO” aan TSO techniek: gezien standpunt in conventie wordt aangenomen dat TSO Techniek geen verwarringsgevaar ziet. Ook als er wel verwarringsgevaar is, geen inbreuk: handelsnaam “TSO” ouder dan beeldmerk, waaraan woordmerk gelijk is.

IEPT20140716, Rb Midden-Nederland, Internetnotarissen v Intervivos

Geringe bescherming handelsnaam “Verklaringvanerfrecht.nl”, gezien beschrijvend karakter. Geen verwarringsgevaar met verklaring-erfrecht.nl en verklaringvanerfrechtservice.nl, door koppelteken tussen “verklaring” en “erfrecht”, dan wel de toevoeging “service, waardoor handelsnamen voldoende afwijken en onvoldoende aannemelijk dat handelsnaam Verklaringvanerfrecht.nl zeer grote bekendheid heeft verworven. Geen onrechtmatig aanhaken, onrechtmatig gebruik als Adword en onrechtmatig doorlinken.

IEPT20140715, Rb Noord-Holland, BKR v BKR Bedrijven
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “BKR”/“Bureau Krediet Registratie” en “BKR Bedrijven”/“Bureau Krediet Registratie Bedrijven”: toevoeging “bedrijven” van ondergeschikte aard. Hoewel onderhavige BKR Bedrijven logo en BKR beeldmerken dezelfde look en feel hebben en zonder reden ongerechtvaardigd voordeel uit bekendheid BKR wordt getrokken geen “sub b” en "sub c" merkinbreuk: geen gebruik in economisch verkeer. Wel “sub d” merkinbreuk aangenomen, want gebruik in economisch verkeer geen vereiste.

IEPT20140625, Rb Gelderland, Internetnotarissen

Handelsnamen “Verklaringvanerfrecht.nl” en “goedkopeverklaringvanerfrecht.nl” deels beschrijvend en stemmen aanzienlijk overeen. Geen verwarringsgevaar, want voldoende afstand genomen met toevoeging “goedkope”: Internetnotarissen biedt ruimer pakket aan diensten aan dan gedaagde, websites hebben een verschillende lay-out en uit algemene voorwaarden blijkt met wie men van doen heeft. Geen onrechtmatig aanhaken.


IEPT20140619, Rb Oost-Brabant, Natuursteen

Onvoldoende vast komen te staan dat gedaagde ondubbelzinnig heeft toegezegd aan sommatie te voldoen. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen voor verkoop tegels: andere doelgroep en 75 km afstand tussen ondernemingen.


IEPT20140618, Rb Midden-Nederland, Knijtijzer
Auteursrechtinbreuk op ontwerpen voor inrichting kamers: Knijtijzer is enige maker en heeft creatieve keuzes gemaakt. Geen inbreuk op “Woodstacker Module”: inbreuk onvoldoende onderbouwd. Portretrechtinbreuk door portret Knijtijzer in negatieve context op blog te plaatsen zonder enige informatieve waarde of maatschappelijk belang. Handelsnaaminbreuk afgewezen voor naam “Finch Buildings”, maar toegewezen voor naam “Woodstacker”: samenwerking met betrekking tot handelsnaam tussen Knijtijzer en echtgenoot van B, waardoor B geen recht heeft op gebruik handelsnaam.

IEPT20140617, Rb Rotterdam, Postbike v DBG
Postbike 2013 merk niet louter beschrijvend, wegens ongebruikelijke combinatie “post” en “bike”. Geen depot te kwader trouw, wegens voor-voorgebruik van rechtsvoorgangers Postbike. Geen (merk)inbreuk in het verleden, gezien verkoop fietsen vóór inschrijving Postbike 2013 merk en geen wanprestatie. Wel dreiging van toekomstige inbreuk, gezien aankondiging DBG ter zitting om in toekomst voorraad Postbike fietsen aan derden te verkopen. Geen misbruik van recht/onrechtmatig handelen, gezien situatie die lijkt op licentieverhouding. Reputatieschade wegens slechte accu’s in elektrische fietsen onvoldoende onderbouwd.

IEPT20140603, Rb Amsterdam, Doctor Feelgood v Feelgood Store

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen/merk “Doctor Feelgood” en “Feelgood Store”: “feelgood” beschrijvend voor diensten en producten in categorie persoonlijke verzorging. Geen schending non-concurrentiebeding: Feelgood Store meer dan 15 km verwijderd van dichtstbijzijnde vestiging Doctor Feelgood.

IEPT20140602, Rb Rotterdam, MAGgroep v Qaboos
Overhevelen van domeinnaam en dropbox-account naar eigen omgeving en niet overzetten dossiers naar nieuwe systeem Basecone, nadat Qaboos op hoogte was gekomen van voornemen van ontslag onrechtmatig. Reconventie: onvoldoende gebleken dat ontslag niet rechtsgeldig was en niet gebleken dat Qaboos alleenrecht heeft op handelsnaam en woord-/beeldwerk "=MAGzorg". Handelsnaam jaar na oprichting MAG-Franchise gaan gebruiken en merk pas na ontslag gedeponeerd.
 

IEPT20140528, Rb Den Haag, Brunel v Brunet Recruitment

Herstelvonnis vanwege kennelijke fouten: termijn voor wijziging handelsnaam gewijzigd naar vier weken en aanduiding “Brunet Recruitment Advocaten” gewijzigd in “Brunet Advocaten”

IEPT20140522, Rb Den Haag, Brunel v Brunet Recruitment
Voldoende spoedeisend belang Brunel: voldoende voortvarend opgetreden, door te proberen tot een vergelijk te komen. Beroep op rechtsverwerking faalt: Brunet Recruitment heeft geen merk geregistreerd en onvoldoende aannemelijk geworden dat medewerkers Brunel op gestelde ruime schaal eerder bekend waren met Brunet Recruitment. Verwarringsgevaar tussen “Brunet” en “Brunet Recruitment” en “Brunel”: “Brunet” is dominant en de tekens schelen slechts één letter. Door geringe afwijking ook inbreuk op handelsnaam. Beroep op gebruik van eigen naam faalt: daargelaten of rechtspersoon zich kan beroepen op gebruik van een eigen naam bestuurders wordt slechts deel van eigen naam gebruikt.

IEPT20140522, Rb Oost-Brabant, Haan Techniek v Boomgaard
Geen inbreuk vaststellingsovereenkomst, waarin is bepaald dat Boomgaard de aanduiding “(de) Haan” niet meer zou gebruiken: afdoende bewezen dat geen opdracht is gegeven voor vermelding op telefoongids.nl. Wegens redelijke uitleg verbod geen inbreuk indien in verleden toestemming is gegeven voor vermelding op telefoongids.nl. Voldaan aan inspanningsverplichting door websites aan te schrijven om inbreukmakende vermelding op internet te verwijderen. Geen inbreuk wegens gebruik van aanduiding “de haan” in metatag: gebruik metatag is geen handelsnaaminbreuk, verwijderd na sommatie.

IEPT20140520, Rb Midden-Nederland, VEC v Capability Online
Capability Herstel niet-ontvankelijk: uit handelsregister blijkt dat er een naamswijziging heeft plaatsgevonden en dat zij thans niet meer onder die naam bestaat. VEC heeft gebruik van ‘Capability’ als handelsnaam niet onderbouwd; bewijsaanbod ter zitting is tardief. Ten overvloede: VEC onvoldoende gemotiveerd gesteld dat zij ouder handelsnaamrecht heeft en geen verwarringsgevaar te duchten tussen ‘Capability’ en ‘Capability Online’ (andere activiteiten).

 

IEPT20140429, Rb Zeeland-West-Brabant, Dealerdiensten

Geen beroep op BVIE, omdat woord “Dealerverzekering” niet als Beneluxmerk is ingeschreven (maar als Gemeenschapsbeeldmerk). Geen handelsnaaminbreuk: niet gebleken dat onderneming van Dealerdiensten zich onder handelsnaam “Dealerverzekering” presenteert. Geen onrechtmatig handelen wegens gebruik afbeeldingen die zouden lijken op Gemeenschapsbeeldmerk “Dealer Verzekering”: geen overeenstemmende totaalindrukken.


IEPT20140428, Rb Rotterdam, VLM Airlines
[A] maakt Inbreuk op handelsnaamrechten VLM Airlines door zich als rechthebbende van handelsnaam “VLM Airlines” te presenteren: handelsnaam actief gebruikt door VLM Airlines. Hoewel termijnen van merkdepots van VLM waren verstreken, is niet genoegzaam gebleken dat VLM uitdrukkelijk afstand van haar merken heeft gedaan: op tijd heropnemingsdepot verricht, merken normaal gebruikt en aannemelijk dat merk van [A] nietig zal worden verklaard. Handelingen van [A] in kader van contractuele arbeidsverhouding tussen [A] en VLM Airlines zonder meer als onrechtmatig te kwalificeren.

IEPT20140423, Rb Oost-Brabant, VPW v Domica
Geen merken- of handelsnaamrechtinbreuk op “ROTS-VAST (Groep)”: VPW had gedaagden redelijk termijn moeten gunnen om informatie op websites van derden aan te passen dan wel te verwijderen. Ook geen inbreuk op grond van nieuw geplaatste informatie op internet. Misleidende advertentie niet gerechtvaardigd als reactie op onjuiste mededeling van Rots-Vast. Geen schending vaststellingsovereenkomst: geen omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat vaststellingsovereenkomst ook zag op domeinnaam rotsvandenbosch.nl en domeinnaam inactief.

 

IEPT20140418, Rb Overijssel, Inbitex

Geen handelsnaamrecht inbreuk op “www.filter-webshop.nl”: domeinnaam “filterwebshop.nl slechts als internetadres gebruikt die doorlinkt naar website gedaagde. Geen onrechtmatig gebruik domeinnaam: gedaagde heeft domeinnaam als eerste geregistreerd en domeinnamen hebben beschrijvend karakter.


IEPT20140418, Rb Den Haag, APK Haaglanden
Geen inbreuk op handelsnaam “APK Haaglanden” door Y: eerder gebruik door Y aangetoond met facturen van derden die gericht zijn aan “APK Haaglanden”.


IEPT20140407, Rb Amsterdam, Garbo Amsterdam v Garbo for Women
Gebruik van handelsnaam “Garbo Amsterdam” niet in overeenstemming met tussen partijen gemaakte afspraken. Verwarringsgevaar tussen oudere handelsnaam “Garbo for Women” en merk, handelsnaam en domeinnamen “Garbo Amsterdam”: soortgelijke activiteiten en dezelfde locatie.

 

IEPT20140402, Rb Amsterdam, Kleding.nl v Kleding.com

“kleding.nl” en “kleding.com” gebruikt als handelsnamen: partijen presenteren zich in reclame-uitingen en sociale media onder deze namen aan potentiële afnemers. Handelsnaaminbreuk door “kleding.com”: gelijke bedrijfsactiviteiten, hetzelfde publiek en zodanig gelijkende handelsnaam. Misleidende reclame door “kleding.com”: juistheid van concrete en meetbare reclame-uitingen niet aangetoond en geen beroep op overdrijving.

IEPT20140326, Rb Midden-Nederland, Cash Software v Reeleezee
Merk "CASH" niet zuiver beschrijvend voor software met betrekking tot financiële betalingssystemen. Geen verwarringsgevaar tussen merken "CASH" en "CASHR" voor (online) kassaregistratiesystemen: geen soortgelijke waren. Slechts sprake van geringe overeenstemming tussen merken Geen handelsnaaminbreuk: onvoldoende aannemelijk dat CASHR en cashr.nl worden gebruikt als handelsnaam.

 

IEPT20140326, Rb Den Haag, IJs van Columbus v Brood van Columbus
Ex parte bevel wegens merk- en handelsnaam-inbreuk op “Het IJs van Columbus” door “Het Brood van Columbus” afgewezen.

 

IEPT20140314, Rb Oost-Brabant, LMR Advocaten v LR Advocaten

Geen handelsnaaminbreuk “LR Advocaten” op “LMR Advocaten”: LR Advocaten heeft ouder handelsnaamrecht. Domeinnaam “LR Advocaten” niet onrechtmatig vanwege oudere handelsnaamrechten.


IEPT20140312, Rb Overijssel, Vandenberg

Eiser geen recht op merk en handelsnaam “Vandenberg”: samenwerkingsverband (de band) en einde ervan niet schriftelijk vastgelegd, en er heeft geen vorm van scheiding en deling plaatsgevonden.

IEPT20140307, Rb Gelderland, WE R Music
Geldig woordmerk "WE R": hoewel zuiver beschrijvend, zorgt wijze waarop het met hoofdletters is geschreven voor enig onderscheidend vermogen. Geen merkinbreuk door gebruik van teken "We are Hardstyle": geen gelijke tekens (sub a), geen visuele overeenstemming (sub b) en geen kielzogvaren (sub c). Geen gebruik van teken "We are Hardstyle" als handelsnaam.

IEPT20140305, Rb Oost-Brabant, Van der Valk Eindhoven

Geen inbreuk op handelsnamen “Van der Valk Hotel Eindhoven” en “Van der Valk Eindhoven” door “Van der Valk-hotel Eindhoven-Best”: voldoende afstand genomen en toevoeging plaatsnaam ‘Best’ is meer dan een geringe afwijking. Enkele inschrijven van handelsnaam in Handelsregister valt niet te beschouwen als voeren van een handelsnaam.

 

IEPT20140304, Rb Gelderland, Eisma v Macrider

Tekens “www.horsestv.nl” en “www.horses.tv” niet gelijk aan beeldmerken “horses.nl” en “horses”.Geen verwarringsgevaar tussen horses.tv (als onderdeel van logo Macrider) en beeldmerken “horses.nl” en “horses”. Geen merk- of handelsnaamgebruik horses.tv en horsestv.nl als link naar website en vermelding ervan in logo: vermelding neemt geen prominente plaats in.

IEPT20140207, Rb Amsterdam, Wetenschapsoriëntatie NL v WON Akademie
Verbod op (later) gebruik van handelsnaam "WON Akademie”. Overdracht van domeinnamen wonakademie.nl en platformwon.nl bevolen. Gedaagde [D] is maker van en rechthebbende op lesdocumenten. Overeenkomst van opdracht tussen [D] en eiseres moet zo worden uitgelegd dat [D] (impliciet) een exclusieve licentie voor onbepaalde tijd aan eiseres heeft verleend voor gebruik van haar werken.


IEPT20140130, Rb Den Haag, Doosopmaat
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen "doosopmaat.nl" enerzijds en "123doosopmaat.nl" en "123dozenopmaat.nl" anderzijds.Gebruikmaken van algemeen beschrijvende termen zoals “doos op maat” om hoger in zoekresultaten te komen, ook in metatags en in broncode van website, niet onrechtmatig. Niet onaanvaardbaar dat X onderhandelingen met Doosopmaat heeft afgebroken.

 

IEPT20140129, Rb Amsterdam, NL Symfonieorkest v NL Philharmonisch Orkest
Schorsing executie arrest Hof Amsterdam 25 juni 2013: Gedwongen naamswijziging kort voor uitspraak bodemrechter gaat te ver.Status arrest in kort geding: geen gezag van gewijsde, toetsing verbod executie conform criterium executiegeschil. Overeenkomst geen onopzegbare vaststellingsovereenkomst: Enkele onzekerheid over toelaatbaar zijn naam niet voldoende: beogen rechtstoestand vast te stelen is vereist.

 

IEPT20140129, Rb Den Haag, De Haaglanden v Haaglanden
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Assurantiekantoor De Haaglanden” en “Haag-landen Financieel Advies”: aard ondernemingen deels hetzelfde, gevestigd in dezelfde straat, kenmerkende bestanddeel “Haaglanden”, eiseres is daar al lange tijd (bijna 30 jaar) gevestigd.Gevorderde termijn van twee dagen om inbreukmakende handelsnaam te wijzigen oneven-redig kort; termijn van twee weken redelijk geacht. Onvoldoende onderbouwd dat EHC haar onderneming daadwerkelijk onder handelsnamen “Financieel DienstenCentrum Haaglanden” en/of “FDC Haaglanden Financieel Planners & Adviseurs” drijft: enkele inschrijving van handelsnaam in handelsregister is hiervoor onvoldoende.

 

IEPT20140129, Rb Midden-Nederland, Spruit ICT v Yows
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "Spruit in Company" en "Spruit in company trainingen" enerzijds en "Spruitt" anderzijds. Soortgelijke activiteiten en zelfde doelgroep. Dat partijen andere vestigingsplaats hebben doet hier niet aan af.

IEPT20140121, Rb Amsterdam, Fact Financial Services v Fact Accountants
Geen inbreuk op handelsnaam “Fact Financial Services” door “Fact Accountants & Adviseurs”, gelet op verschillende aard van ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (meer dan 100 km afstand). Evenmin sprake van onrechtmatig handelen door Fact Accountants & Adviseurs: enkele feit dat beide partijen “Fact” in hun handels- en domeinnaam hebben opgenomen is hiervoor onvoldoende.

 

IEPT20140121, Rb Gelderland, Helldorfer v Helldorfer Binnenstad
Gedaagde gerechtigd tot gebruik van enkel de handelsnaam “Helldorfer Presikhaaf”. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Hell-dorfer (Antiek)” en “Helldorfer (Juwelier/Binnen-stad)”: kenmerkende bestanddeel ‘Helldorfer’ geniet grote bekendheid in Arnhem voor handel in juwelen en antiek. Geen rechtsverwerking op grond van gebruik van ‘Helldorfer’ als handelsnaam in combinatie “Helldorfer Presikhaaf” en als handelsnaam op internet.

 

IEPT20140115, Rb Amsterdam, Mobi Design v Mobi Homestyling
Verwarringsgevaar merken en handelsnamen ‘Mobi Design’ en ‘Mobi Homestyling’: in geringe mate van elkaar afwijkende handelsnamen, bekendheid in dezelfde regio en dezelfde activiteiten (meubelverkoop). Overeenstemmende tekens (visuele gelijkenis), soortgelijke diensten (meubelverkoop) en, grote mate van bekendheid c.q. onderscheidend vermogen in regio Noord-Holland.

 

IEPT20140110, Rb Noord-Nederland, Kopland v Stichting Het Kopland
Niet aannemelijk dat naam “Het Kopland” tot verwarring of associatie met naam van dichter Rutger Kopland zal leiden: te afwijkende woordcombinaties. Evenmin aannemelijk dat met keuze voor naam “Het Kopland” wordt aangehaakt bij bekendheid en reputatie van Rutger Kopland: op geen enkele wijze link gelegd met Rutger Kopland of diens werk.