2015 Handelsnaamrecht

Print this page

Hoge Raad

IEPT20151211, HR, Artiestenverloning v Artiestenverloningen
Gebruik beschrijvende aanduiding in domeinnaam of handelsnaam, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

Gerechtshoven

IEPT20151103, Hof Den Haag, Soed v Soed AVD
Niet komen vast te staan dat [V] SOED eerder voerde als handelsnaam dan de VOF anders dan ten behoeve van VOF in status nascendi welk gebruik geen exclusief gebruiksrecht voor [V] heeft doen ontstaan. Enkel registreren domeinnaam en inschrijven handelsnaam levert geen gebruik handelsnaam op. [V] en [D] ontlenen beiden gebruiksrecht op SOED-handelsnaam aan de VOF, welke gebruiksrechten bij gebreke van vereffening van de ontbonden VOF nog niet zijn vervallen.

IEPT20150526, Hof Arnhem-Leeuwarden, Gevelbeheer v Kozijn Beheer
Geen gebruik domeinnaam gevelbeheer als handelsnaam: enkel gebruik gevelbeheer.nl ter doorgeleiding naar kozijnbeheer.nl. Geen onrechtmatig gebruik domeinnaam gevelbeheer: niet gebleken dat Kozijn Beheer domeinnaam is gaan gebruiken nadat Gevelbeheer zekere bekendheid had verworven..

IEPT20150519, Hof Arnhem-Leeuwarden, Handelsnaam

Geen handelsnaaminbreuk: [geïntimeerde] gebruikt geen handelsnaam meer met “[naam]”. Lettercombinatie [geïntimeerde] is voldoende onderscheidend t.a.v. handelsnaam [appellante].

 

IEPT20150320, Hof Arnhem-Leeuwarden, Buffel v Carrienta

Na beëindiging zakelijke relatie met Carriënta laten staan van afbeeldingen en teksten die verwijzen naar Carriënta niet in strijd met artikel 6:194 en 194a BW: klanten zullen niet verwachting daaraan ontlenen dat activiteiten (wederom) bij Carriënta plaatsvinden. Niet aangetoond dat Buffel na afbreken samenwerking inbreuk op handelsnaam- of  merkrechten heeft gemaakt. Bewering over veiligheid tokkel van Carriënta ongeoorloofd en onrechtmatig: ongefundeerde, potentieel schadelijke mededeling om Carriënta in kwaad daglicht te stellen

 

IEPT20150312, Hof Den Bosch, Massage
Kantonrechter had zaak naar dagvaardingsprocedure moeten verwijzen inzake onrechtmatige daadsvorderingen, maar gelet op behoorlijke rechtspleging wordt zaak thans niet verwezen. Onvoldoende aannemelijk dat appellante [handelsnaam 3], [handelsnaam 2] en [handelsnaam 4] duurzaam heeft gebruikt. Verhuren van domeinnamen met gewraakte handelsnamen is onrechtmatige daad en valt buiten bereik verzoekschriftprocedure artikel 6 Hnw. Geïntimeerde 1 maakt thans geen inbreuk op [handelsnaam 1]. Wel handelsnaaminbreuk in het verleden. Geïntimeerde 1 moet in kader van proceskostenveroordeling opgave doen van gebruik aanduiding [handelsnaam 1] vanaf lancering websites tot 12 januari 2015.

 

IEPT20150203, Hof Den Bosch, Spookbrieven
Onvoldoende bewijs dat appellanten ieder voor zich inbreuk op IE-rechten geïntimeerde  hebben gemaakt door verzending spookbrieven. Geïntimeerde toegelaten om bewijs te leveren dat appellanten, ieder voor zich,  betrokken zijn bij het verzenden van de spookbrieven

 

Rechtbanken

IEPT20151104, Rb Gelderland, Fashion on Stage
Inbreng winkels in FOS betekent ook overdracht handelsnaam Noor Amsterdam. Gedaagde kan zich niet op grond van merkrecht tegen Noor Amsterdam verzetten, aangezien hiervoor kennelijk toestemming is gegeven. Het gaat te ver om gedaagde ook de naam Noor te verbieden: onvoldoende aannemelijk dat hiervoor toestemming is gegeven. Verwarringsgevaar aannemelijk: handelsnaam gebruikt voor soortgelijke artikelen in de buurt van winkels van FOS. Onvoldoende duidelijk wat omvang kledingcollectie was, waardoor teruggave wordt afgewezen.

IEPT20151026, Rb Noord-Holland, Bio World Merchandising v Sunset
Stukgelopen relatie tussen partijen moet worden gezien als samenwerking tussen twee in beginsel gelijkwaardige en gelijkgerechtigde partijen, gericht op behalen van gezamenlijk voordeel. Gerede kans dat Benelux/Europese depots “BIOWORLD” van Merchandising te kwader trouw zijn: door samenwerking kan bekendheid Europe met voorgebruik door Merchandising in VS niet ontstaan van merkenrechten in Europa verhinderen. Niet aannemelijk dat Merchandising eerder handelsnaam met “bioworld” in Nederland (en Europa). Europe kan zich op grond van Handelsnaamwet en artikel 6:162 BW verzetten tegen handelsnaam/merkgebruik door Merchandising. Gebruik aanduiding “BIOWORLD” zonder in overleg te treden met Europe om schadelijke gevolgen beëindiging samenwerking te beperken onrechtmatig. Afspraken vereist over domeinnamen partijen met de term “BIOWORLD”. Onvoldoende aannemelijk dat Merchandising exclusieve aanspraken heeft op haar logo. Wel auteursrechtinbreuk op door Merchandising vervaardigde generieke producten die in haar ontwerpafdeling zijn ontwikkeld. Vorderingen op grond van licenties bekende merken afgewezen door gebrek aan volmacht. Merchandising heeft zich onrechtmatig over Europe uitgelaten door de indruk te wekken dat zij de enige rechthebbende is op “BIOWORLD”.

IEPT20150910, Rb Den Haag, Woongilde
Onvoldoende onderbouwd dat eiser oudste handelsnaamrecht heeft op “Woongilde”. Beroep op merk “Woongilde” faalt: aangevraagd terwijl eiseres wist van gebruik van teken “woongilde” door gedaagde voor soortgelijke waren en/of diensten, terwijl voorgebruik onvoldoende is onderbouwd. Facebookpagina Het Woongilde die op verzoek van echtgenoot eiseres is verwijderd moet worden hersteld: echtgenoot door verlenen procesvolmacht aan eiseres naast eiseres materiele procespartij geworden.

 

IEPT20150910, Rb Den Haag, DGH v Dunya Eye
Onvoldoende onderbouwd dat [T] van DGH recht op handelsnaam Dunya Eye heeft verworven. Verwarringsgevaar tussen “DÜNYAGÖZ 2004/2012 merken en teken “Dunya Eye”: sterke mate van overeenstemming van dominante element “Dunya”, identieke diensten. Inbreuk “sub d” op DÜNYAGÖZ  merken door geregistreerd houden handelsnaam “Dunya Eye” en domeinnaam dunyaeye.nl: wekt indruk van bijzondere band met DGH. Inbreuk “sub a” door teken Dünya Göz in televisierapportage en brochure te gebruiken voor identieke diensten als DÜNYAGÖZ 2012 merk. Gebruik teken “Dunya Goz” als handelsnaam is inbreuk “sub d”. Inbreuk op merk “WORLDEYE” door gebruik van o.a domeinnamen worldeye.nl en worldeyehospital als doorlink naar website dunyaeye.nl door verwarringsgevaar. Overdracht Beneluxmerk Dunya Goz toegewezen: geen verweer tegen stelling dat depot te kwader trouw was. Doorlink op website dunyaeye.nl naar klantenbeoordelingen die betrekking op nadien gestaakte samenwerking tussen [T] en DGH hebben zijn misleidend door indruk dat beoordelingen betrekking hebben op huidige situatie.

 

IEPT20150909, Rb Midden-Nederland, PGA v Nefkens
Niet voldoende gesteld of gebleken dat PGA bescherming van de handelsnaam ‘Nefkens’ toekomt. Wel komt PGA bescherming van ‘Nefkens Leeuw’ toe en is verwarring te duchten door ‘Stam Nefkens’ door geringe afwijking in naam, activiteit in zelfde markt en regio en hebben van dezelfde aard. Geen merkinbreuk wanneer Stam Nefkens slechts activiteiten in Amersfoort blijft ondernemen, wel als deze activiteiten zal ondernemen in Utrecht die tot verwarringsgevaar zullen leiden. Recht ‘Nefkens Amersfoort’ te voeren is ouder dan merkrecht PGA, waardoor PGA zich niet kan verzetten tegen gebruik van de met het merk overeenstemmende tekens ‘Stam Nefkens’. Vordering handelsnaam uit te schrijven afgewezen: inschrijving van die naam levert op zichzelf geen inbreukmakend handelen op. Gebruik ‘Henri Nefkens Bovee Amersfoort’ valt ook onder merkgebruik: geen omstandigheden waardoor beschermende werking merk kan worden ontzegd.


IEPT20150826, Rb Rotterdam, Financial Lease Nederland v OrangeAutoLease

Schending concurrentiebeding: nieuw opgerichte onderneming 'OrangeAutoLease' biedt diensten op hetzelfde terrein aan als Financial Lease. Onrechtmatig gehandeld door X door Y in dienst te nemen: hierdoor was voorzienbaar dat bestaande klanten van Financial Lease opdrachten zouden verstrekken aan Orangelease met schade ten gevolg. Geen inbreuk handelsnaamrecht: 'OrangeAutoLease' wijkt in voldoende mate af van 'Financial Lease' en groot aantal andere handelsnamen in gebruik met de woorden 'financial lease', waardoor geen verwarring te duchten is. Geen auteursrechtinbreuk: in kort geding niet met voldoende zekerheid vast te stellen of websites Financial Lease en de mailings voldoende oorspronkelijk zijn.


IEPT20150824, Rb Midden-Nederland, Aktietaxi v TCMN

Domeinnamen aktie-taxi.nl en actie-taxi.nl worden als handelsnaam gebruikt aangezien zij voldoen aan vereisten handelsnaam. Sprake van verwarringsgevaar door bestaan van daadwerkelijke verwarring, hoge mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en actief zijn in dezelfde markt.

IEPT20150728, Rb Den Haag, Babytank
Handelsnaam “Babytank Industries” maakt inbreuk op handelsnaam “Babytank Martial Arts”: eiser was eerder, aard ondernemingen komt deels overeen, grotendeels zelfde publiek en toevoegingen “Martial Arts” en “Industries” beschrijvend. Eiser kan zich op merkdepot kort voor dagvaarding beroepen: eiser is voor-voorgebruiker te goeder trouw voor kleding nu hij als eerste kleding voorzien van teken “babytank” heeft aangeboden. Teken “Babytank Industries” maakt inbreuk op merk “BABYTANK”: visuele, begripsmatige en auditieve overeenstemming, en soortgelijke waren. 


IEPT20150722, Rb Midden-Nederland, The Crystal Music Company
Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen CMC onrechtmatig waren. Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANOS” nietig door verwarringsgevaar met ouder woordmerk  ‘LUCIDPIANO’. T moet gebruik tekens “LUCIDPIANOS” en “Lucid Piano’s” staken: nagenoeg identiek aan Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANO” en soortgelijke waren en diensten. T moet gebruik tekens “LUCIDPIANOS” en “Lucid Piano’s” staken: nagenoeg identiek aan Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANO” en soortgelijke waren en diensten. Onvoldoende onderbouwd dat auteursrecht op logo CMC aan eiser toekomt: blijkt ook niet uit opdrachtrelatie. Vleugel T niet auteursrechtelijk beschermd: vormgeving niet resultaat van creatieve keuzes. Inbreuk op foto’s en renders door E onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: vleugel T heeft geen onderscheidend vermogen. Overdracht domeinnaam crystalpianos.com door inbreuk op handelsnaamrecht T: geen beroep op een opschortingsrecht. Geen inbreuk op handelsnaam “Lucid Pianos”: niet gebleken dat deze werd gebruikt vóór registratie domeinnaam lucidpianos.com. Geen schending databankrecht T: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een databank.
 

IEPT20150716, Rb Den Haag, Railpro v Railpromo

“Railpromo” tekens maken geen inbreuk “sub a” op “Railpro”-merken: geen gelijk teken en geen soortgelijke waren. Geen inbreuk “sub b”: auditief ligt de klemtoon anders en visueel weinig gelijkenis, terwijl begripsmatig het bestanddeel “pro” iets anders betekent dan “promo” en zeer geringe soortgelijkheid tussen waren en diensten. Geen inbreuk op grond van sub c: onvoldoende onderbouwd dat Railpro een bekend merk is. Geen handelsnaaminbreuk door verschillende aard ondernemingen.

IEPT20150716, Rb Den Haag, De Vries Schoenen

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “De Vries schoenen” en “Schoenmode [voornaam ged 2] de Vries”: meest kenmerkende element overgenomen. Partijen richten zich op zelfde publiek in gemeente Krimpenerwaard en zijn broers.

 

IEPT20150713, Rb Gelderland, Zonwering-Lochem

Domeinnaam www.zonwering-lochem.com niet als handelsnaam gebruikt. Ook indien wel sprake is van handelsnaam geen inbreuk: beschrijvend en zou leiden tot monopolisering algemeen beschrijvende woorden. Voor onrechtmatige daadsvorderingen dient Zonwering-Lochem zich te wenden tot domeinnaamhouder Roma Benelux.


IEPT20150708, Rb Noord-Holland, Voetbalreizen.com v Eurotravel Sports

Eurotravel Sports voert domeinnaam “voetbalreizenonline.com” als handelsnaam. Soortgelijke bedrijfsactiviteiten met een soortgelijk aanbod van diensten. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “voetbalreizen.com” en “voetbalreizenonline.com”: websites duidelijk verschillend, Handelsnamen partijen in hoge mate beschrijvend, consument bijzonder oplettend door bekendheid met verschillende aanbieders die zich onder sterk gelijkende domein- en/of handelsnamen presenteren en Daadwerkelijke verwarring in de zin van artikel 5 Hnw niet aannemelijk geworden. Bijkomende omstandigheden die gebruik “voetbalreizen.com” onrechtmatig maken onvoldoende aannemelijk gemaakt.

IEPT20150623, Rb Overijssel, Stol v Stol Nederland
Handelsnaaminbreuk: oudere rechten op handelsnamen ‘Stol’, ‘Stol Nederland’ en ‘Stol Grossraumbestuhlungen’ liggen bij principaal Stol en niet bij voormalig agent. Inbreuk: domeinnaam stol-nederland.com als handelsnaam gebruikt. Geen ongeoorloofde concurrentie door voormalig agent: staat hem vrij op dezelfde markt te opereren, concurrerend product aan te bieden en oude klanten hiervoor te benaderen.

IEPT20150522, Rb Overijssel, Eethuis Laila

Geen handelsnaaminbreuk: eiser voert geen onderneming onder handelsnaam “Eethuis Laila” door enkel gebruik naam voor pand


IEPT20150520, Rb Rotterdam, SVn v NACA

Geen spoedeisend belang: na misgelopen onderhandelingen 15 maanden gewacht om kort geding aanhangig te maken. Ten overvloede: merken met daarin “starterslening” zijn beeldmerken en geven geen bescherming voor gebruik enkele woord “starterslening. Woord “Starterslening” is beschrijvend: geen sprake van algemeen bekend merk. Geen misleidende mededelingen/oneerlijke handelspraktijken. Geen handelsnaaminbreuk: geen inschrijving woordmerk “starterslening” en geen bekend merk.


IEPT20150507, Rb Midden-Nederland, Good Bears v SLB

Handelsnaam “Goodbearshop” maakt inbreuk op handelsnaam “Good Bears”: zelfde waren/diensten en publiek en verwarring heeft zich reeds voorgedaan. Geen oneerlijke concurrentie door [L] tijdens zijn bestuursfunctie bij de Stichting. Wel oneerlijke concurrentie na beëindigen bestuursfunctie door domeinnamen toe te eigenen en ervoor te zorgen dat website goodbears.nl voor langere tijd onbereikbaar was. Merkenrechtelijke vorderingen afgewezen: niet gebleken dat de Stichting als licentiehouder toestemming heeft voor procedure  

 

IEPT20150430, Rb Den Haag, Byelex v Galjoenstaete

Byelex heeft spoedeisend belang bij provisionele voorziening. Provisionele voorziening tot staking inbreuk op handelsnaam en Beneluxwoordmerk “STORGRID” toegewezen: gebruik van “STORGRID” niet betwist en bestaan van oudere rechten Galjoenstaete staat nog geenszins vast.


IEPT20150428, Rb Den Haag, De Fontijn v Eazy Event
Fonteinbar is auteursrechtelijk werk: creatieve keuzes, elementen die bepalend zijn voor totaalindruk niet technisch bepaald. De Fontijn auteursrechthebbende: aannemelijk dat auteursrecht door [X] en [Y] is overgedragen en fonteinbar openbaar gemaakt als van De Fontein afkomstig. Auteursrechtinbreuk: ontwerp Eazy Events stemt in grote lijnen overeen met fonteinbar van De Fontijn. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet gebruikt ter aanduiding van een onderneming.

IEPT20150422, Rb Midden-Nederland, Curator v Flore

Geen depot te kwader trouw door A12: sprake van voor-voorgebruik merk “FLORE”. Gestelde overdracht of toestemming van gebruik merk kan Flore niet baten: gebeurd voordat het merk was ingeschreven. Geen handelsnaaminbreuk: “Flore” niet gebruikt ter aanduiding van onderneming. Geen beroep op artikel 7 Aw: onvoldoende weersproken dat CRP-software door [H] vóór dienstverband bij A12 is ontworpen. Bewijsopdracht dat auteursrecht niet ex. artikel 8 Aw op A12 is overgegaan. Afbreken bedrijfsdebiet A12 onvoldoende onderbouwd: geen paulianeuze handeling en mededeling dat continuïteit A12 niet kon worden gegarandeerd niet onrechtmatig, gezien financiële problemen en niet gedaan om klanten te lokken.


IEPT20150403, Rb Overijssel, CTK

ROC heeft handelsnaam “CTK/Container Terminal Kampen” in handelsverkeer gebruikt. CTK maakt inbreuk op handelsnaam “CTK/Container Terminal Kampen”: niet louter beschrijvend.


IEPT20150401, Rb Noord-Nederland, Direct ICT

Niet meer in geschil dat Direct ICT haar handelsnaam eerder heeft gebruikt dan [A] de handelsnaam “ICT-Direct”. Direct ICT kan geen zwaarwegende rechten ontlenen aan haar handelsnaam: louter beschrijvend. Ook geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Direct ICT” en “ICT-Direct”: grote afstand tussen ondernemingen, verschillende doelgroepen, verschillende activiteiten en andere volgorde "Direct" en "ICT".

IEPT20150320, Rb Rotterdam, Soho

Aannemelijk dat in bodenprocedure wordt geoordeeld dat handelsnaam “S’Oranje” aan Soho toekomt: alle kosten van festival volledig voor rekening Soho gekomen. Verwarringsgevaar tussen handelsnaam “S’Oranje” en domeinnamen soranje.nl/.com en facebookpagina S’Oranje Festival.

IEPT20150320, Rb Den Haag, Magic of Motown

Geen inbreuk op handelsnaam “Magic of Motown” door theatervoorstelling “Magic of Motown – THE REACH OUT Tour”: niet gebruikt als handelsnaam. Gebruik “Magic of Motown” niet onrechtmatig: niet gebleken dat DG Theater bij handelsnaam heeft willen aanhaken en geen verwarringsgevaar door andere diensten.


IEPT20150317, Rb Overijssel, Taximaxx

Beslag op 3 auto’s niet opgeheven: belang gedaagde bij handhaving weegt zwaarder dan belang eisers bij opheffing. Inbreuk op handelsnaam “TAXIMAXX”: handelsnaam na ongeclausuleerde overdracht aan eisers blijven gebruiken.

IEPT20150304, Rb Midden-Nederland, Fuelplaza v Gaos
Domeinnaam www.ok.nl maakt geen merkinbreuk “sub a” op woordmerk “OK”: geen actieve website aan domeinnaam gekoppeld. Geen inbreuk “sub d”: Geen inbreuk “sub d”: niet kunnen krijgen van domeinnaam ”ok.nl” heeft niets te maken met onderscheidend vermogen van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. Registreren domeinnaam die overeenkomt met merk en weigeren domeinnaam te verkopen aan Fuelplaza niet onrechtmatig en geen bijkomende omstandigheden die dat wel onrechtmatig maken.

IEPT20150303, Rb Gelderland, Parick v Parck
Verwarringsgevaar tussen handelsnaam “Parick advocatuur” en handelsnaam “Parck advocatuur” en domeinnaam www.parckadvocatuur.nl”.  Parick voerde handelsnaam eerder. Visuele overeenstemming: namen verschillen slechts één letter. Auditieve overeenstemming: op min of meer zelfde wijze uitgesproken. Begripsmatige overeenstemming: toevoeging “advocatuur” in beide handelsnamen zorgt ervoor dat publiek Parick associeert met advocatenkantoor bij het Oranjepark. Korte afstand tussen ondernemingen.

IEPT20150220, Rb Gelderland, Urban Green Store

Aannemelijk dat eiser handelsnaam “Urban Green Store” eerder voerde dan Kenco. Verwarringsgevaar tussen handelsnaam “Urban Green Store” en Urban greenstore.nl / “Urban Green Store Apeldoorn”: beide ondernemingen hebben landelijk bereik door webshop, domeinnamen nagenoeg identiek, soortgelijke waren en diensten en onvoldoende afstand genomen met de toevoeging “Apeldoorn”.

IEPT20150107, Rb Noord-Nederland, IDTM
Niet eiser, maar IDTM auteursrechthebbende op onderwijsmodules: sprake van dienstverband. Registreren beeldmerk zonder toestemming IDTM onrechtmatig: niet aannemelijk dat beeldmerk in opdracht van eiser is ontworpen. In strijd met toezegging verwarringwekkende handelsnamen gebruikt door eiser.