2017 Handelsnaamrecht

Print this page

Gerechtshoven

 

IEPT20170919, Hof Den Haag, Ans Trading v Parfumswinkel

ANS heeft belang bij hoger beroep, ondanks dat zij geen eigenaar meer is van onderneming die werd gevoerd onder naam “Parfumswebwinkel”: enige mogelijkheid om titel om proceskosten te innen van Parfumswinkel te ontnemen en om proceskostenveroordeling ten gunste van haarzelf te verkrijgen. Artikel 5 Hnw kan bij louter beschrijvende handelsnaam blijkens Artiestenverloningen-arrest (IEPT20151211) alleen met vrucht worden ingeroepen wanneer er naast verwarringsgevaar sprake is van bijkomende omstandigheden. Dit blijkt ook uit parlementaire geschiedenis en oudere rechtspraak van Hoge Raad. Handelsnaam “Parfumswebwinkel” louter beschrijvend: geen enkel element dat niet van huis uit beschrijvend is voor onderneming. Daadwerkelijke verwarring is geen bijkomende omstandigheid. In casu geen bijkomende omstandigheden aanwezig: stellingen van Parfumswinkel m.b.t. bijkomende omstandigheden zien op dat daadwerkelijke verwarring is opgetreden. Ook als enkel verwarringsgevaar in casu wel voldoende is voor artikel 5 Hnw vordering geen sprake van verwarringsgevaar: grote verschillen in vormgeving handelsnamen in combinatie met niet groot, maar niet te verwaarlozen verschil tussen handelsnamen en geringe beschermingsomvang oudere handelsnaam.

 

IEPT20170221, Hof Arnhem-Leeuwarden, TSO
Geen even oude handelsnaamrechten op “TSO”: niet onderbouwd dat voorgangers TSO Techniek handelsnaam vóór 2001 voerde en dat TSO Detachering handelsnaam “TSO” na inbreng TSO Noord is gaan voeren. Aanvang handelsnaamgebruik door Technical Support Oosterhout blijkens brieven en faxen begin 2000. Publiek heeft gebruik beeldmerk door Technical Support Oosterhout in feite opgevat als handelsnaamgebruik. Verwarringsgevaar tussen Handelsnamen “TSO” en “TSO Techniek”, ondanks deskundig publiek”: blijkens overgelegd bericht is ook deskundig publiek in verwarring gebracht. Indien veronderstellenderwijs van stilzwijgende handelsnaamlicentie wordt uitgegaan is deze door sommatiebrief op 15 januari 2010 rechtsgeldig beëindigd. Technical Support Oosterhout heeft ex artikel 5 Hnw rechtmatig belang om zich tegen verwarringsgevaar TSO Techniek te verzetten: TSO Techniek is niet dezelfde onderneming ten aanzien van wie handelsnaam gebruik 2 jaar is gedoogd. Verwarringsgevaar tussen handelsnaam TSO en beeldmerk TSO Techniek. Onvoldoende onderbouwd dat Technical Support Oosterhout auteursrechthebbende is op teksten van aantal brochures. Optreden door TSO Techniek op grond van beeldmerk dat zij op grond van artikel 5 Hnw niet langer mag gebruiken is misbruik van recht.

 

Rechtbanken

IEPT20171218, Rb Gelderland, FlexExpert v EquiPlus

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts met oudere handelsnaam FlexExpert: grote mate van overeenstemming nu kenmerkende delen ‘Flex’ en ‘Expert’ identiek zijn, FlexExpert niet louter beschrijvend, beide ondernemingen richten zich op de uitzendbranche en bieden deels soortgelijke diensten aan. Ook inbreuk op flexexpert.nl door gebruik flex-experts.nl: gebruik aangemerkt als handelsnaamgebruik.

 

IEPT20171208, Rb Noord-Nederland, PKM v E-Entertainment

Geen inbreuk op beeldmerk webcamsex.nl door gebruik teken webcam-sex.nl: door visuele verschillen is geen sprake van verwarringsgevaar. Geen inbreuk ex art. 5a Hnw (opnemen merk in handelsnaam): ook hier is verwarringsgevaar vereist. Geen onrechtmatige daad ondanks gebruik sterk verwarringwekkende domeinnaam webcam-sex.nl: volgens HR Artiestenverloningen (IEPT20151211) is gebruik van een beschrijvende aanduiding alleen onrechtmatig in geval van bijkomende omstandigheden, onvoldoende onderbouwd dat deze er zijn. Ondanks verwarringsgevaar ook geen inbreuk op handelsnaam webcamsex.nl ex art. 5 Hnw: bij beschrijvende handelsnamen zijn eveneens bijkomende omstandigheden vereist om verbod te rechtvaardigen.

 

IEPT20171204, Rb Gelderland, Restaurant De Betuwe v Wegrestaurant Betuwe

Gedaagde dient gebruik handelsnamen Wegrestaurant Betuwe (A15) of enige andere handelsnaam met het woord ‘Betuwe' te staken wegens inbreuk op oudere handelsnaam Restaurant De Betuwe: grote mate van overeenstemming nu dominerende en kenmerkende delen van de handelsnamen - te weten 'Restaurant' en `Betuwe' - identiek zijn en woorden `weg', 'A15' en 'de' niet van doorslaggevende betekenis zijn, 'Restaurant' en `Betuwe' zijn weliswaar beschrijvende aanduidingen maar de handelsnaam heeft door gebruik sinds 1983 onderscheidend vermogen verkregen, aard ondernemingen zeer nauw verwant nu beiden restaurant exploiteren, restaurants bovendien op relatief korte afstand van elkaar gevestigd.

 

IEPT20171127, Rb Midden-Nederland, Foodhall Mout

Foodhall Mout maakt geen inbreuk op het Benelux woordmerk MOUT van Proeflokaal Mout: geen inbreuk ex art 2.20 lid 1 sub b BVIE nu onvoldoende aannemelijk is dat Foodhall Mout het teken MOUT niet alleen als handelsnaam maar ook als merk gebruikt, omstandigheid dat op de foodhall groot ‘MOUT’ is aangebracht maakt dit niet anders, daarnaast is geen sprake van inbreuk ex art 2.20 lid 1 sub d BVIE (gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten) nu Foodhall Mout zich kan beroepen op voorgebruik.

 

IEPT20171117, Rb Gelderland, Powerlight International

Geen verwarringsgevaar tussen geanonimiseerde handelsnaam gedaagde en handelsnaam Key-Light International van zijn voormalige werkgever: aan puur beschrijvende woorden ‘Light’ en ‘International’ komt geen bijzondere betekenis toe, resterende elementen ‘key’ en ‘we’ stemmen auditief weliswaar overeen, maar wijken in begripsmatig en visueel opzicht van elkaar af waardoor verwarringsgevaar niet aannemelijk is. Gedaagde dient gebruik handelsnaam op grond van artikel 6:162 BW echter alsnog te staken: onrechtmatig handelen door keuze voor handelsnaam die enige associatie kan wekken met voormalig werkgever.

 

IEPT20171115, Rb Midden-Nederland, Domicilie v Domica

Geen verwarringsgevaar tussen woordmerken DOMICILIE van makelaarskantoor en DOMICA van franchiseorganisatie op het gebied van makelaardij: DOMICILIE komt geen groot onderscheidend vermogen toe nu het in enige mate beschrijvend is, diensten zijn weliswaar soortgelijk, sprake van hoog aandachtsniveau bij het relevante publiek wegens aanzienlijke financiële gevolgen, enige visuele overeenstemming wordt ongedaan gemaakt door auditieve en begripsmatige verschillen waardoor totaalindruk verschilt. Beroep op handelsnaamrecht hierdoor eveneens afgewezen: ook hiervoor is verwarringsgevaar vereist.

 

IEPT20171027, Rb Oost-Brabant, Fitland v City Hotel

Fitland voldoet door wijzigen handelsnaam in Nelson City Resort Oss aan verbod uit (IEPT20170904) om - op welke wijze dan ook - de naam City Resort Hotel Oss en City Resort Oss te gebruiken: doel en de strekking van de veroordeling was voorkomen verwarring, nieuwe handelsnaam voldoende onderscheidend ten opzichte van verboden namen en niet de bedoeling om gebruik woorden City Resort en Hotel volledig te verbieden. Onvoldoende onderbouwd dat Fitland verboden domeinnamen is blijven gebruiken.

 

IEPT20171023, Rb Rotterdam, Budo Gouweleeuw

Geen onrechtmatige concurrentie bij oprichten judoschool Team Gouwe Sports: geen sprake van non-concurrentiebeding zodat het ex-medewerker in beginsel vrij staat voormalig werkgever Budo Gouweleeuw te beconcurreren, onvoldoende onderbouwd dat wijze van concurreren onrechtmatig is. Handelsnaamwet niet van toepassing: onvoldoende onderbouwd dat vereniging Budo Gouweleeuw handelt als onderneming. Geen onrechtmatig verwarring: onvoldoende gebleken dat naam, website en logo van Team Gouwe Sports onrechtmatige gelijkenis vertonen met die van Budo Gouweleeuw.

 

IEPT20171004, Rb Midden-Nederland, LOTUS

Verwarringsgevaar met merk LOTUS door gebruik van statutaire- en handelsnamen Stichting Lotus Centrale Blaricum & Flevoland' en 'Vereniging Lotus Kring Actie’: aanmerkelijke mate van overeenstemming door gelijkenis in meest kenmerkende en dominante bestanddeel LOTUS, LOTUS heeft groot onderscheidend vermogen, toevoegingen van gedaagden beschrijvend van aard en ook gedaagden willen zich richten op training en opleiding voor nabootsen van letsel of trauma. Gelet op het voorgaande is ook sprake van inbreuk op de handelsnaam LOTUS.

 

IEPT20171103, Rb Midden-Nederland, Brothers v Brothers Weert

Horecagelegenheid Brothers Weert maakt inbreuk op handelsnaam horecagelegenheid Brothers: Brothers is niet beschrijvend en geniet grote landelijke bekendheid, kenmerkende onderdelen handelsnamen stemmen volledig overeen nu toevoeging ‘Weert’ niet kenmerkend is, overlap in werkgebied nu klanten Brothers uit het hele land komen, ondernemingen van gelijke aard nu omvang activiteiten niet ter zake doet, aannemelijk dat publiek zal denken dat Brothers Weert een nevenvestiging van Brothers is.

 

IEPT20170929, Rb Den Haag, American Chiro

Inbreuk op handelsnamen American Chiro en American Chiropractic B.V. door voeren handelsnamen AmeriChiro en American Chiropractic Center: handelsnamen wijken slechts in geringe mate af, ondernemingen zijn van gelijke aard en gevestigd in dezelfde gemeente en onvoldoende aannemelijk dat gedaagde een ouder handelsnaamrecht heeft.

 

IEPT20170922, Rb Midden-Nederland, Puur

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen van twee ondernemingen actief in de uitvaartverzorging: handelsnamen beginnen met het kenmerkende bestanddeel ‘puur’, gevolgd door twee beschrijvende woorden, activiteiten in ieder geval overlappend en werkgebied vertoont eveneens overlap.

 

IEPT20170913, Rb Gelderland, ExcluFloorS v Exclu-Floors

Beneluxwoord-/beeldmerk “With ExcluFloorS you'll get more” niet louter beschrijvend (artikel 2.28(1)(c) BVIE voor exclusieve vloeren: dominant bestanddeel “exclu” is geen woord in Nederlands en Engels en geen gebruikelijke afkorting van woord “exclusief”, sprake van verassende en ongebruikelijke samenstelling. Merk heeft onderscheidend vermogen door verrassende en ongebruikelijke samenstelling, verschillende grafische elementen zoals combinatie woord “ExcluFloorS” met toevoegingen “with” en “you’ll get more” waardoor een slagzin ontstaat, lettertypes en weergave in twee kleuren groen. Verwarringsgevaar tussen Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” en teken “Exclu-Floors: zeer grote overeenstemming en verschillen ondergeschikt. Domeinnamen van Exclu-Floors maken inbreuk op merkenrecht ExcluFloorS door gebruik “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20(1)(d) BVIE: geen geldige reden, verwarringsgevaar en afbreuk onderscheidend vermogen ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen en reputatie van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: niet aangetoond dat Exclu-Floors effectief op de Nederlandse markt actief is onder de handelsnaam “Exclu-Floors”. Geen onrechtmatige daad: onvoldoende bijkomende omstandigheden gesteld.

 

IEPT20170913, Rb Noord-Nederland, Yoghurt Barn v EcoToko

EcoToko dient gebruik teken Loei Lekker op etalageruit nieuw te openen horecagelegenheid te staken wegens inbreuk op woordmerk Loei Lekker van Yoghurt Barn: inbreuk erkend en reële dreiging het teken zal worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten . Geen inbreuk op Yoghurt Barn-beeldmerk door gebruik term Yoghurt Farm: onderscheidende kracht beeldmerk uitsluitend bepaald door beeldelementen nu woordelementen in hoge mate beschrijvend zijn, geen overeenstemming met beeldelementen. Wel inbreuk op handelsnaam Yoghurt Barn door gebruik Yoghurt Farm: handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te hebben en Yoghurt Barn is geen generieke term, verwarringsgevaar door combinatie van Yoghurt met 'Farm,' dat in visueel, auditief en begripsmatig opzicht sterk lijkt op 'Barn’ en omstandigheid dat beide ondernemingen zich mede toeleggen op verkoop yoghurt, omstandigheid dat ondernemingen in andere delen van het land zijn gevestigd maakt dit niet anders. Auteursrechtinbreuk op bedrukking etalageruiten Yoghurt Barn: combinatie elementen bedrukking kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk, totaalindruk etalageruiten EcoToko stemt hier sterk mee overeen door overnemen van onder meer vlakindeling en bijna alle teksten. Beroep op slaafse nabootsing afgewezen: dit beroep heeft alleen kans van slagen indien geen sprake (meer) is van een IE-recht waar Yoghurt Farm zich op kan beroepen.

 

IEPT20170912, Rb Amsterdam, Project Moore v Moore Partners

Handelsnaam “Moore Partners” maakt inbreuk op handelsnaam “Project Moore” door het bestaan van direct danwel indirect verwarringsgevaar. Aannemelijk dat Project Moore handelsnaam “Project Moore” zonder toevoeging “Advocaten” gebruikt. Handelsnaam gedomineerd door bestanddeel "Moore", bestanddelen "Project" en "Partners" beschrijvend. Bestanddeel "Moore" niet beschrijvend voor IT-activiteiten. Aannemelijk dat activiteiten partijen in ieder geval complementair aan elkaar zijn en zelfs overlap vertonen. Beide partijen opereren landelijk. Op grond van het voorgaande is aannemelijk geworden dat het gevaar bestaat dat het publiek bij de huidige stand van zaken de ondernemingen van partijen met elkaar zal verwarren ("directe verwarring") of in ieder geval de indruk zal hebben dat de ondernemingen in verband met elkaar staan ("indirecte verwarring"). 

 

IEPT20170904, Rb Oost-Brabant, City Hotel v Fitland Oss

Inbreuk op handelsnaam City Hotel uit Oss door gebruik van de handelsnaam City Resort (Hotel) Oss: beschrijvende termen als City en Hotel kunnen weliswaar niet worden gemonopoliseerd maar het is aannemelijk dat het onderscheidende element City een bepaalde herkenning oproept en gelet op het feit dat in Oss slechts vier hotels zijn gevestigd en beide ondernemingen zich richten op dezelfde sector en dezelfde doelgroep is voldoende aannemelijk dat verwarring bij het publiek valt te duchten.

 

IEPT20170816, Rb Amsterdam, Handelsnamen Zuidas

Geen inbreuk op handelsnaam tandarts door namen die gedaagde als handelsnaam dan wel adword gebruikt: weliswaar kan naast merkhouder ook degene die rechtmatig een handelsnaam voert bepaald adword-gebruik verbieden, maar de handelsnaam van eiser is zeer beschrijvend voor een tandartsenpraktijk aan de Zuidas waardoor deze slechts zeer geringe mate van bescherming geniet, andere woordvolgorde en ontbreken hoofdletter A in Zuidas zorgen bovendien voor voldoende verschil om gebruik te kunnen rechtvaardigen.

 

IEPT20170809, Rb Rotterdam, Loodgietersbedrijf AWZ

Loodgietersbedrijf gedaagde maakt inbreuk op handelsnaamrecht van eiseres door familienaam in handelsnaam te gebruiken na overname familiebedrijf: niet in geschil dat aard ondernemingen gelijk is en beide een vestiging hebben in dezelfde plaats, gedaagde gebruikt familienaam niet alleen als contactgegeven maar ook als handelsnaam, deze naam vormt in beide handelsnamen een onderscheidend element zodat de handelsnamen slechts in geringe mate afwijken, hierdoor kan verwarring ontstaan.

 

IEPT20170803, Rb Noord-Holland, Het Werkstation

Gebruik naam ‘Werkstation’ kan leiden tot (indirecte) verwarring bij publiek tussen Het Werkstation in Haarlem en Het Werkstation in Heerhugowaard ondanks dat activiteiten niet geheel vergelijkbaar zijn: publiek bestaat niet alleen uit professionals die in staat zijn direct onderscheid te maken tussen beide partijen, de term ‘Werkstation’ heeft onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor de activiteiten van partijen, partijen zijn in de zakelijke dienstverlening actief en zijn deels actief in hetzelfde geografische gebied. Het staken van het gebruik van het lidwoord door verweerster is onvoldoende zwaarwegend: in het normale spraakgebruik ligt de nadruk op ‘Werkstation’ en minder op ‘het’. Het gebruik van overeenkomstige domeinnaam leidt eveneens tot verwarring: na zoekopdracht op ‘Werkstation’ worden de websites van beide partijen onder elkaar getoond.

 

IEPT20170724, Rb Gelderland, Achternaam als handelsnaam

Zoon van oprichter familiebedrijf mag zijn achternaam niet als handelsnaam voor nieuw opgerichte onderneming gebruiken nadat het familiebedrijf is overgenomen door eiseres: verwarringsgevaar te duchten nu in beide handelsnamen de elementen ‘[naam]’ en ‘Grond en Sloopwerk’ voorkomen en ondernemingen zijn gevestigd in aangrenzende gemeenten, eiseres heeft oudere handelsnaamrechten, omstandigheid dat de gebruikte handelsnaam de achternaam van gedaagde is maakte dit niet anders nu familiebedrijf inclusief handelsnaam is verkocht en voldoende recht en spoedeisend belang bij verbod ondanks aanwijzingen dat inbreuk reeds is gestaakt. Geen onrechtmatige daad door oprichten concurrerende onderneming en benadering klanten.

 

IEPT20170707, Rb Noord-Nederland, Loods 5 v Loods G

Logo Loods G maakt geen inbreuk op beeldmerk van Loods 5: sprake van niet gelijkende lettertypes, andere plaatsing woord Loods en beperkte gelijkenis cijfer '5' en de letter 'G'. Ook geen inbreuk op woordmerk Loods 5: onderscheidend vermogen niet meer dan gering, betrokken waren slechts in geringe mate soortgelijk nu meubels die Loods 5 verkoopt vooral nieuw en design betreffen terwijl Loods G beeld van kringloopwinkel oproept. Beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE onvoldoende onderbouwd. Ook beroep op handelsnaam kan Loods 5 niet baten: verwarringsgevaar niet aannemelijk door verschil in betrokken waren en onvoldoende gebleken dat Loods 5 met website beoogt klanten uit het hele land te werven.

 

IEPT20170628, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro
NBG Monuglass wordt verboden om het teken Van Ruysdael als merk of handelsnaam te gebruiken in Nederland: Miro kan zich beroepen op oudere handelsnaam, dat NBG Monuglass het merkenrecht op het Benelux-merk Van Ruysdael heeft verkregen doet hier niet aan af nu handelsnaamrecht geen van merkenrecht afhankelijk recht is, bestaan van verwarringsgevaar is niet bestreden. Content op website NBG Monuglass inbreukmakend: niet in geschil dat content is ontleend aan website VRI, VRI heeft auteursrecht op deze content overgedragen aan Miro. Geen auteursrechtinbreuk op huisstijl website: onvoldoende gesteld dat deze auteursrechtelijk beschermd is. Inbreuk op Franse nationale merk Van Ruysdael. Mededelingen over merk- en handelsnaamrecht en samenwerking met Van Ruysdael misleidend: rectificatie toegewezen.

IEPT20170510, Rb Midden-Nederland, Knijtijzer

Ontwerpen voor modulaire bouwsystemen komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking: vormgeving naast technische en functionele keuzes ook op creatieve keuzes gebaseerd. Gedaagde dient zich te onthouden van gebruik handelsnaam die eiser en echtgenoot van gedaagde gebruikten voor samenwerking: alleen zij hebben het recht om te bepalen welke onderneming onder die handelsnaam mag worden gevoerd.

IEPT20170510, Rb Den Haag, MTA v CCC
Gebruik aanduiding “Meering” als handelsnaam CCC, althans de familienaam van haar vennoten niet in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid: CCC gebruikt de naam "J. Meering" op een manier die veel verder gaat dan nodig is om de familienaam aan te duiden. CCC kan zich niet beroepen op een ouder recht van plaatselijke betekenis: gebruik van "Meering" voor touringcars sinds 1996 gestaakt. Beroep CCC op rechtsverwerking slaagt niet: het gedogen van MTA van het gebruik van Meering op oldtimerbussen verhindert handhaving van MTA van haar merk op gewone touringcars niet. Teken “J. Meering” maakt inbreuk op Beneluxwoordmerk “MEERING”: verwarringsgevaar door gebruik voor zelfde diensten, visuele en auditieve overeenstemming en een groot onderscheidend vermogen. CCC heeft geen geldige reden om inbreukmakende domeinnamen geregistreerd te houden: handelsnaaminbreuk CCC is niet enkel "Meering", maar "Almere-Tours J. Meering", CCC is gevestigd in zelfde regio als MTA (Amsterdam) en één van de domeinnamen is identiek aan de handelsnaam van MTA. CCC maakt inbreuk op handelsnaam Meering Touringcars Amsterdam: handelsnaamrechten MTA zijn ouder.

IEPT20170509, Rb Overijssel, Investeq
Geen inbreuk ‘sub a’ op woordmerk BRUUT door gebruik beeldmerk dat het woordelement bruut bevat: merken niet gelijk omdat uitroepteken en krul in beeldmerk zorgen voor duidelijke verschillen. Ook geen inbreuk ‘sub b’: merken stemmen weliswaar overeen maar het organiseren van enkele feesten in café onvoldoende om gebruik voor dezelfde of soortgelijke diensten (dansfeesten) aan te nemen en gevaar voor verwarring is bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt.  Beroep gedaagde op oudere rechten van plaatselijke betekenis in de zin van art. 2.23 lid 2 BVIE in reconventie afgewezen: niet gebleken van gebruik als onderscheidingsteken of handelsnaam daterend vóór merkaanvraag eisers. Geen inbreuk op handelsnaam Bruut Zwolle door gebruik handelsnamen Bruut en Bruut Concepts : gedaagde voerde handelsnamen eerder.


IEPT20170308, Rb Rotterdam, Allround Koeriers
Geen onbehoorlijke taaksvervulling [Gedaagde 1]: is geen feitelijke beleidsbepaler. AK heeft schuldeisers AKH benadeeld door onrechtmatig gebruik handelsnaam “Allround Koeriers”: onvoldoende onderbouwd dat AKH handelsnaam niet gebruikte, waardoor had moeten worden onderbouwd dat AK gerechtigd was op gebruik handelsnaam.

IEPT20170126, Rb Overijssel, Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente v Short Golf Twente

Geen oudere handelsnaam Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente: geen aantoonbaar daadwerkelijk voeren van die naam voor een onderneming. Proceskosten ex aequo et bono gematigd tot € 1.500.

 

IEPT20170111, Rb Amsterdam, The Office Operators v Bouwens
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “The Office Operators” en “The Office Host: alleen indien bedrijven die kantoorruimte van The Office Operators huren er ook faciliterend personeel bij willen hebben begeven partijen zich in elkaars vaarwater, sprake van relatief deskundig publiek waarbij verwarringsgevaar minder groot zal zijn, geen daadwerkelijke verwarring plaatsgevonden. Handelsnaam “The Office Operators” beschrijvend, waardoor bijkomende omstandigheden vereist zijn om eventueel verwarringsgevaar onrechtmatig te maken, waarvan niet is gebleken. Dat de rode jurken van Bouwens& sterk lijken op die van The Office Operators is niet voldoende. Onrechtmatig profiteren van bekendheid The Office Operators onvoldoende aannemelijk.