2018 Handelsnaamrecht

Print this page

IEPT20181130, Rb Den Haag, Finext v Finaxe

Spoedeisend belang aangenomen ondanks verstrijken 6 maanden tussen reactie op sommatie en dagvaarding: voldoende voortvarend gehandeld nu  tussenliggende tijd actief is gebruikt om te onderzoeken of een procedure kans van slagen zou hebben. Finaxe maakt inbreuk op handelsnaam Finext: Finext is geen beschrijvende handelsnaam, grote mate van auditieve overeenstemming, beperktere visuele overeenstemming biedt hier onvoldoende tegenwicht aan, doordat aanbod deels complementair en deels concurrerend is en partijen zich mede door middel van hun websites met sterk gelijkende domeinnamen profileren in heel Nederland is verwarringsgevaar te duchten.

 

IEPT20181127, Rb Midden-Nederland, Ribatutta

Geen handelsnaaminbreuk. Niet aannemelijk dat eiser [D] eerder gebruik heeft gemaakt van handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble: niet gebruikt in periode vóór oprichting Stichting Ribattuta in 2004, stichting is volgens [D] geen onderneming en kan geen handelsnaam hebben gehad, niet aannemelijk dat tijdens samenwerking eenmanszaak [D] onder handelsnaam Ribatutta heeft gehandeld en website www.ribattuta.nl heeft gebruikt. Beeldmerk [V] maakt geen inbreuk “sub a” op woordmerk “Ribattuta Ensemble”: tekens niet gelijk. Geen inbreuk “sub b”: verweer dat depot woordmerk door [D] te kwader trouw is verricht wegens voorgebruik door [V] niet onaannemelijk, nader bewijs nodig waarvoor in kort geding geen ruimte is. Beroep op oneerlijke handelspraktijk door onderneming mogelijk. Geen oneerlijke handelspraktijk: misleiding publiek onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20181112, Rb Gelderland, Libema v Teka

Teken AVIODOME maakt geen inbreuk op woordmerk AVIODROME (sub a) nu geen sprake is van dezelfde waren of diensten: teken gebruikt voor exploitatie van evenementenlocaties, terwijl dat bij woordmerk beduidend minder het geval is (circa 30%), Teka richt zich enkel op zeer bijzondere locaties. Verwarringsgevaar tussen het woordmerk AVIODROME en het teken Aviodome (sub b): soortgelijke diensten, nu beide partijen zich op exploitatie van evenementenlocaties, auditieve en visuele overeenstemming doordat verschil enkel uit letter R bestaat. Voldoende aannemelijk dat Teka naam Aviodome als handelsnaam voor haar nieuwste evenementenlocatie in Amsterdam Sloterdijk gaat gebruiken: gebruik naam in domeinnaamregistraties en websites met informatie over nieuwe locatie duiden erop hierop, naam begin 2018 in handelsregister ingeschreven (en na sommatie daaruit verwijderd). Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Aviodrome en Aviodome: uit beoordeling merkinbreuk volgt dat sprake is van geringe mate van afwijking, handelsnamen Aviodrome en Aviodome niet louter beschrijvend voor aangeboden diensten (exploitatie evenementenlocaties), aard ondernemingen nauw verwant, ondernemingen actief in zelfde geografische gebied en actief in heel Nederland door gebruik websites op internet, voldoende aannemelijk dat het publiek de handelsnamen kan en zal verwarren.

 

IEPT20181010, Rb Oost-Brabant, Unga v Boost

Gelegde bewijsbeslag niet vervallen: ingestelde vordering ex artikel 843a Rv is evenals vordering in kort geding te beschouwen als eis in de hoofdzaak ex artikel 1019i lid 1 Rv, niet is in te zien dat Boost schade lijdt of hinder ondervindt van beslag op kopie server. Stelling dat het Unga niet vrijstaat door te procederen in hoofdzaak nadat vordering in kort geding is afgewezen verworpen. Inzage ex artikel 843a Rv afgewezen nu geen sprake is van rechtsbetrekking: door Unga verstrekte informatie geen bedrijfsgeheim, geen sprake van intellectuele eigendomsrechten op Little Shop-concept en/of afzonderlijke miniaturen of van verzamelauteusrecht, geen sprake van slaafse nabootsing daar uiterlijke kenmerken voldoende verschillend zijn, geen sprake van auteursrechtinbreuk door tonen samples, geen sprake van onrechtmatige concurrentie, onrechtmatig handelen in verleden door inschrijving merk Little Shop onvoldoende voor aanname rechtsbetrekking. Unga kan gebruik door Boost van teken Little Shop niet verbieden: teken wordt niet gebruikt als naam, registratie beeldmerk dateert van na instellen vordering, gebruik beschrijvende woorden 'little shop' kan niet verboden worden op grond van beeldmerk.

 

IEPT20181001, Rb Gelderland, Colohouse

Gedaagde en eiser in incident tot tussenkomst [eiser 2] moeten opdracht geven tot wijziging houder domeinnaam colohouse.nl in Colohouse: gedaagde heeft aangevoerd dat hij domeinnaam heeft verkocht aan eiser 2 waardoor hij geen belang heeft bij behoud domeinnaam, [eiser 2] kan domeinnaam niet in gebruik nemen zonder inbreuk te maken op handelsnaam Colohouse zodat ook hij geen belang heeft bij behoud domeinnaam.

 

IEPT20180928, Rb Rotterdam, LAWFOX v Lawfort

Verwarringsgevaar tussen Benelux-woordmerk “LAWFOX” en tekens “LawFort”, “Lawfort Juristen” en “Lawfort B.V.”: sterke visuele overeenstemming doordat eerste vijf letters het zelfde zijn, sterke auditieve overeenstemming doordat grootste deel merk en teken identiek is, geen hoge begripsmatige overeenstemming door overeenstemming eerste gedeelte “LAW”, maar niet overeenstemmend tweede gedeelte, soortgelijke diensten, namelijk juridische dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen, dienstverlening LawFort valt onder diensten waarvoor woordmerk is ingeschreven. Verwarringsgevaar tussen handelsnaam “LAWFOX” en   handelsnamen “LawFort”, “Lawfort Juristen” en “Lawfort B.V.”: slechts geringe afwijking, soortgelijke diensten en landelijk actief.

 

IEPT20180912, Rb Amsterdam, Marakesh v Marrakech

La Boulangerie traditionelle Marrakech maakt geen inbreuk op handelsnaam Bakkerij Marakesh: handelsnaam Bakkerij Marakesh in hoge mate beschrijvend waardoor deze slechts een zeer geringe mate van bescherming geniet, voldoende verschil tussen beide handelsnamen om gebruik te rechtvaardigen.

 

IEPT20180829, Rb Zeeland-West-Brabant, Herken Ouderverstoting

Vordering met betrekking tot handelsnaam afgewezen: geen sprake van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw.

 

IEPT20180801, Rb Midden-Nederland, Broodje Mario v Sfizio Mario

Geen inbreuk sub a op woordmerk BROODJE MARIO, dat is geregistreerd voor belegde broodjes: niet aannemelijk gemaakt dat Sfizio Mario onder de naam Broodje Mario een Italiaanse bol heeft verkocht of dit in de toekomst zal gaan doen. Geen inbreuk sub b op woordmerk BROODJE MARIO door voeren handelsnaam Sfizio Mario: Sfizio Mario gebruikt die naam niet ter onderscheiding van waren of diensten. Geen inbreuk sub d: merk en handelsnaam niet identiek of gelijkend. Overeenstemming tussen handelsnaam Sfizio Mario en   handelsnamen Pizzakraam Mario en Broodje Mario onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen: de elementen van de handelsnamen zijn in Utrecht weliswaar bekend waardoor de gehele handelsnaam een ruime beschermingsomvang geniet, maar deze bescherming geldt niet voor het afzonderlijke element Mario.

 

IEPT20180725, Rb Midden-Nederland, Van Haren Uitvaartverzorging v Van Haren Uitvaartzorg

Van Haren Uitvaartzorg dient gebruik van haar handelsnaam te staken in de gemeente De Bilt wegens verwarringsgevaar aldaar met handelsnaam Van Haren Uitvaartverzorging: ouder gebruik rechtsvoorganger gedaagde alleen relevant bij gebruik in De Bilt, hiervan is geen sprake, grote mate van overeenstemming tussen handelsnamen, aard ondernemingen komt overeen, overlap in werkgebied nu gedaagde sinds kort ook actief is in De Bilt.

 

IEPT20180724, Rb Den Haag, Mexx International v Globa Sleep

Gebruik teken Mexx (Bedding) maakt inbreuk op Uniewoordmerk Mexx van Mexx International. Merk en teken komen sterk overeen en er is gevaar bij het relevante publiek te verwachten. Verbod op gebruik handelsnaam Mexx Bedding: de handelsnaam wijkt in geringe mate af van het Mexx-Uniewoordmerk en wordt gebruikt voor een onderneming die dezelfde soort waren verhandelt. (artikel 5a Hnw). Inbreukverbod strekt zich ook uit tot social media kanalen: de voorzieningenrechter gaat ervan uit dat Globa de profielen kan opeisen bij de voormalige werknemers dan wel social media kanalen.

 

IEPT20180711, Rb Amsterdam, Bandit

Bandit Mistgeneratoren (BM) en Bandit Installatietechniek (BI) hebben geen toestemming voor gebruik woord “Bandit”: toestemming vloeide voort uit beëindigde distributieovereenkomst tussen Bandit NV en FRS, BM en BI hadden op de hoogte moeten zijn van beëindiging van distributieovereenkomst. Handelsnamen “Bandit Mistgeneratoren” en “Bandit Installatietechniek” maken inbreuk op handelsnaam “Bandit”: verwarringsgevaar door geringe afwijking naamgeving en zelfde handelsactiviteiten  (verkoop van beveiligingsapparatuur en desgewenst de installatie daarvan). Merkinbreuk “sub a”: woord “bandit” in handelsnamen en domeinnamen van BM en BI gelijk aan merkenrechten Bandit NV. Merkinbreuk “sub b”.

 

IEPT20180706, Rb Oost-Brabant, ‘t Winkeltje v Twinkeltje

Kledingzaak Twinkeltje mag geen vestiging openen in Uden wegens inbreuk op oudere handelsnaam ’t Winkeltje van kledingzaak in dezelfde straat: ’t Winkeltje is weliswaar een beschrijvende handelsnaam, maar volgens het Parfumswinkel-arrest (IEPT20170919) kan verwarringsgevaar ook bij beschrijvende handelsnaam volstaan voor inbreuk indien deze is ingeburgerd, ’t Winkeltje is ingeburgerd bij het publiek, sterke visuele gelijkenis, uitspraak handelsnamen nagenoeg gelijk, verschil in logo’s onvoldoende ter voorkoming van verwarring als gevolg van bovenstaande gelijkenis en omstandigheid dat het gaat om ondernemingen van gelijke aard in dezelfde straat. 

 

IEPT20180705, Rb Noord-Holland, Brandwacht Huren

Handelsnaam Brandwacht Huren komt geen bescherming toe: zuiver beschrijvend voor het verhuren van brandwachten. Gebruik beschrijvende aanduiding alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen: regel uit HR Artiestenverloning (IEPT20151211) over domeinnamen geldt ook voor handelsnamen. In dit geval is van onrechtmatigheid sprake: bewust verwarring in de hand gewerkt met oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij Brandwacht Huren. Teksten, lay-out en logo website Brandwacht Huren niet auteursrechtelijk beschermd: teksten en lay-out niet creatief en oorspronkelijk, logo met schild en vlam is gebruikelijk in branche zodat bij klein verschil geen sprake is van ontlening.

 

IEPT20180627, Rb Den Haag, Beach Hotel

Geen verwarringsgevaar tussen [naam VOF] en Beach Hotel: aard ondernemingen weliswaar vergelijkbaar (verschaffen onderdak in hotel dat nabij de kust is gelegen), maar partijen actief in verschillende regio’s (144 km afstand) en beschikken over verschillende faciliteiten. Ten overvloede: ook als wel sprake is van verwarringsgevaar wordt verzoek niet toegewezen: niet vast komen te staan dat handelsnaam verzoekster ouder is dan handelsnaam verweerster.

 

IEPT20180606, Rb Limburg, Car Care Venray

Overdracht social media inglocodes en verbod op concurrerende activiteiten bij verstekvonnis in kort geding toegewezen: voldoende aannemelijk dat gedaagde gestelde inbreuken op tussen partijen gesloten overeenkomst pleegt. Inbreukverbod op handelsnamen Car Care Venray en [X] afgewezen: gaat om beschrijvende aanduiding in combinatie met persoons- of plaatsnaam waardoor handelsnamen niet of nauwelijks beschermd zijn, wegens toegewezen verbod op concurrerende activiteiten bestaat bovendien geen verwarringsgevaar meer waardoor spoedeisend belang vervalt.

 

IEPT20180605, Hof Den Bosch, BenB

Inbreuk op handelsnaam Sunsation door gebruik handelsnaam Sunsational Tanning voor zonnestudio’s: handelsnamen wijken in geringe mate af nu de verzonnen woordcombinatie ‘Sunsational’ het eerst zal opvallen en de toevoegingen geen relevante afwijking opleveren, verschillende vestigingsplaatsen doen niet af aan verwarringsgevaar. Geen merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE: teken Sunsational Tanning en Sunsation niet gelijk. Wel inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE wegens verwarringsgevaar: woordmerk Sunsational betreft creatieve woordcombinatie met zeker onderscheidend vermogen, woordcombinatie komt terug in het teken, toevoegingen zijn onbeduidend. Geregistreerd houden van domeinnaam en doorlinken naar nieuwe website niet onrechtmatig: geen gebruik als handelsnaam, geen gebruik ter onderscheiding van waren of diensten, merkinbreuk ‘sub d’ (ander gebruik) onvoldoende onderbouwd. Kosten voor hoger beroep begroot op liquidatietarief: geen opgave gedaan.

 

IEPT20180605, Rb Den Haag, Eatalia v Papa Eatalia

Papa Eatalia maakt inbreuk op handelsnaam Eatalia: Ealalia niet volledig beschrijvend en geen gebruikelijke aanduiding voor Italiaanse eetgelegenheid, handelsnaam Papa Italia wijkt niet in meer dan geringe mate af van handelsnaam Eatalia, nu het gaat om vergelijkebare ondernemingen die zijn gevestigd in het centrum van Den Haag is verwarringsgevaar te duchten.

 

IEPT20180517, Rb Den Haag, Verstekvonnis inbreukmakende handelsnaam

Inbreukverbod en gebod tot wijziging handelsnaam bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor en Indien [C] niet tijdig aan gebod tot wijziging handelsnaam voldoet, komt dit vonnis in plaats van de daartoe te verrichten handeling van [C] Proceskosten begroot volgens liquidatietarief: Proceskosten noch opgegeven en gespecificeerd in dagvaarding noch na de dagvaarding als zodanig kenbaar gemaakt aan niet verschenen gedaagde.

 

IEPT20180426, Rb Rotterdam, Van Donge & De Roo v DR Logistics

Geen inbreuk op handelsnaamrecht Van Donge & De Roo: onvoldoende onderbouwd dat zij DR als handelsnaam gebruikt, handelsnaam DR Logistics wijkt in meer dan geringe mate af van haar handelsnaam D&R. Geen sprake van onrechtmatig handelen door bewust creëren verwarring: verwarring onvoldoende aannemelijk nu partijen zich op ander marktsegment richten en logo’s verschillen.

 

IEPT20180425, Rb Den Haag, AHK v NFo

Geen verwarringsgevaar tussen Dutch Filmers Academy en Uniewoordmerk Netherlands Film Academy voor opleidingen: grootste punt van overeenstemming is de begripsmatige, lichte auditieve overeenstemming, zeer beperkte visuele overeenstemming, onderscheidend vermogen van het Uniemerk is wegens de beschrijvendheid zeer gering, zeer hoge mate van oplettendheid bij relevante publiek. Ook geen verwarring met Uniewoordmerk Nederlandse Filmacademie: auditieve- en visuele overeenstemming hier nog kleiner en ook dit merk is in grote mate beschrijvend. Hetzelfde geldt voor Uniewoordmerk De Filmacademie: overeenstemming hier het kleinst en ook dit merk is zeer beschrijvend. Geen sprake van inbreuk op handelsnamen Nederlandse Filmacademie en Netherlands Film Academy door gebruik Dutch Filmers Academy: beperkte overeenstemming, beperkte beschermingsomvang, aard van de opleidingen is heel verschillend.

 

IEPT20180411, Rb Amsterdam, AddComm v Appcomm

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen AddComm en Appcomm onvoldoende om inbreukverbod toe te wijzen: handelsnamen wijken weliswaar visueel en auditief slechts in geringe mate af en betreffen beide evidente samenstelling die niet louter beschrijvend is, partijen begeven zich echter in beperkte mate op dezelfde markt en bedienen zakelijk publiek met hoger dan gemiddeld niveau van oplettendheid.

 

IEPT20180330, Rb Oost-Brabant, Leff! Kinderkleding v LEF! Kinderschoenen

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen LEF! Kinderschoenen en Leff! Kinderkleding: handelsnamen stemmen in aanzienlijke mate overeen, ondernemingen zijn van duidelijk vergelijkbare aard en betrekkelijk dicht bij elkaar gevestigd.

 

IEPT20180329, Rb Amsterdam, Essential Aesthetics v Amsterdam Aesthetics

Contactverbod concurrentiebeding overtreden: verzending nieuwsbrief aan klant Essential Aesthetics, die speciaal e-mailadres voor Essential Aesthetics had aangemaakt doet vermoeden dat gebruik is gemaakt van adressenbestand Essential Aesthetics. Geen spoedeisend belang bij toewijzing boete van € 5.000 wegens overtreding contactverbod. Handelsnaam Amsterdam Aesthetics maakt geen inbreuk op handelsnaam Essential Aesthetics: geen gelijkluidende naam en sprake van naam die niet in slechts geringe mate afwijkt in de zin van artikel 5 Hnw door o.a. andere betekenis, uitspraak en beschrijvende aard “Aesthetics”. Logo Amsterdam Aesthetics niet in strijd met vaststellingsovereenkomst of slaafse nabootsing van logo Essential Aesthetics: enkel gelijkenis met betrekking tot de driehoekige vorm van de logo’s en aan de onderkant krullen, verder niet. Website Amsterdam Aesthetics geen slaafse nabootsing website Essential Aesthetics: als er al enige overeenkomst is door een menubalk over de hele breedte met een foto van een vrouwelijk model, is die functioneel bepaald. Geen overtreding concurrentiebeding door gebruik te maken van specialisten die werkzaam zijn (geweest) voor Essential Aesthetics: gelet op betwisting [I] niet bast te stellen dat sprake is van (overtreding van) een comncurrentiebeding, niet in te zien waarom aantrekken zelfde ZZP-er onrechtmatig zou zijn jegens Essential Aesthetics.

 

IEPT20180321, Rb Amsterdam, Link Advocaten v Linq Advocaten

Verwarringsgevaar tussen handelsnaam LINQ Advocaten en oudere handelsnaam LINK Advocaten: gehele auditieve- en sterke visuele gelijkenis, LINK niet beschrijvend, kern ondernemingen is gelijk, ondernemingen begeven zich ondanks geografische afstand in elkaars vaarwater.

 

IEPT20180308, Rb Noord-Holland, Vakantie Makelaar

Vakantie Makelaar maakte gebruik van de handelsnaam Vakantiemakelaar (aan elkaar) reeds voordat gedaagde P. de domeinnaam de-vakantiemakelaar.nl registreerde. Gedaagde gebruikt de-vakantiemakelaar.nl als handelsnaam. Sprake van verwarringsgevaar: de namen verschillen in geringe mate van elkaar. Tevens aannemelijk dat gedaagde bewust meeliftte op bekendheid Vakantie Makelaar: P. was bekend met de Vakantie Makelaar en richtte zich specifiek op hetzelfde park als Vakantie Makelaar zich richtte. 

 

IEPT20180307, Rb Midden-Nederland, MIHN

Gebruik namen ‘Making It Happen Now’ en ‘Making It Happen Now Netherlands’ door gedaagden niet onrechtmatig: eiser heeft geen ouder recht. Inschrijving depot beeldmerk door gedaagde niet nietig: geen depot te kwader trouw van het beeldmerk door gedaagde. Eiser geen auteursrecht op beeldmerk: eiser is niet de maker en heeft onvoldoende gesteld dat het logo op naar zijn ontwerp of onder zijn leiding en toezicht tot stand is gekomen. Geen proceskostenvergoeding 1019h Rv voor eiser: eiser kan geen IE-rechten geldend maken.

 

IEPT20180306, Rb Rotterdam, Conflicterende handelsnaam

Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen [naam eiseres] en [naam gedaagde]: niet aannemelijk dat partijen dezelfde klanten bedienen, gelet op activiteitenomschrijving KvK en betwisting door gedaagde. Ook als klanten en relaties wel overlappen geen verwarringsgevaar: niet weersproken dat partijen niet dezelfde diensten aanbieden. 

 

IEPT20180221, Rb Limburg, Fysio Roermond v Fysiotherapie Roermond

Fysio Roermond geen beschermde handelsnaam: zuiver beschrijvend. Gebruik aanduiding Fysiotherapie Roermond niet onrechtmatig jegens Fysio Roermond: volgens HR Artiestenverloningen (IEPT20151211) is gebruik beschrijvende aanduidingen ook bij verwarringsgevaar slechts onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dit meebrengen, mogelijke verwisseling patiëntgegevens is geen bijkomende omstandigheid. Gebruik domeinnaam fysio-roermond.nl en e-mailadres info[@]fysio-roermond.nl om deze reden eveneens niet onrechtmatig.

 

IEPT20180207, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v Web & Vloed

Inbreukverbod op Flippin’ Burgers-beeldmerk: belang blijkt uit door gedaagde verstuurde e-mail, sprake van dreigende inbreuk. Inbreukverbod op handelsnaam Flippin’ Burgers: belang bij instellen vordering nu voorlopige voorziening uit (IEPT20161220) anders ex art. 1919i lid 1 Rv haar kracht zou verliezen, sprake van dreigende inbreuk. Geen inbreukverbod op logo: niet vast komen te staan dat auteursrecht op logo aan eiser is overgedragen.