2019 Handelsnaamrecht

Print this page

IEPT20191010, Rb Midden-Nederland, Nicomax v Nico-Fastening

Indirect verwarringsgevaar tussen handelsnamen Nicomax en Nico-Fastening: handelsnamen beginnen met de naam van de oprichter van beide ondernemingen, ondernemingen beide gevestigd in Almere, voldoende aannemelijk dat het relevante publiek zal kunnen denken dat beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn.

 

IEPT20190902, Rb Limburg, Qill International

Geen spoedeisend belang bij behandeling in kort geding van gestelde inbreuk op handelsnaam Derma: met overgelegde e-mails is voldoende aannemelijk gemaakt dat eiser al in april 2018 op de hoogte was van gebruik handelsnaam gedaagde, vervolgens is 10 maanden gewacht met sommatie en daarna ruim 5 maanden met dagvaarding. Ook bij spoedeisend belang geen sprake van inbreuk: voldoende aannemelijk dat eiser met de overdracht van haar onderneming ook (de gebruikersrechten van) de handelsnaam heeft overdragen ondanks andersluidende passage in overeenkomst.

 

IEPT20190731, Rb Amsterdam, ’t Zonnetje

Geen overeenstemming bereikt tussen partijen over overname eenmanszaak “t Zonnetje” door eiseres: wat daarvan verder zij, het komt erop neer dat zij het niet eens zijn geworden, dat er dus geen overeenkomst is en dat daarvan ook geen nakoming of ondertekening kan worden gevorderd. Vordering tot staken en gestaakt houden van gebruik van de handelsnaam ’t Zonnetje toegewezen: overname gaat niet door waardoor het gebruik van de handelsnaam verwarring kan wekken.

 

IEPT20190726, Rb Rotterdam, Stichting WOW v WOW Lijnbaan

Geen merkinbreuk sub a: gebruikte tekens met element WOW zijn niet identiek aan merk WOW van Stichting WOW; Geen inbreuk sub b, geen verwarringsgevaar bij relevante publiek: ingeroepen merken zeer beperkt onderscheidend vermogen, WOW Lijnbaan gebruikt het teken bijna altijd in combinatie met de aanduiding Burger en Fries en kleurgebruik in merk en teken verschilt en aard van de WOW-restaurants verschilt (Fastfood vs cross-over cultuur & horeca). Geen inbreuk op handelsnaamrecht Stichting WOW: geen verwarringsgevaar in het kader van merkenrecht aangenomen en beide partijen bedienen een andere geografisch gebied.

 

IEPT20190723, Rb Noord-Holland, Hyde Park v HPH

Projectontwikkelaar Hyde park kan zich niet op grond van handelsnaam verzetten tegen gebruik van namen als Hyde Park Hotel: regel uit Artiestenverloning-arrest (IEPT20151211) - waar in kader van domeinnaam is geoordeeld dat gebruik beschrijvende aanduidingen zelfs bij verwarring alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen - toegepast op handelsnamen ondanks prejudiciële vragen hierover, door eiser als projectontwikkelaar bedachte aanduiding ‘Hyde Park’ beschrijvend geworden voor de locatie waar zowel Hyde Park en HPH hun diensten aanbieden.  Geen sprake van bijkomende omstandigheden die gebruik aanduiding Hyde Park onrechtmatig maken: voldoende afstand genomen in wijze van aanprijzing, onvoldoende onderbouwd dat Hyde Park in negatief daglicht komt door onbetaalde facturen. Handelsnaam en logo HPH maken geen inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE op woord/beeldmerken Hyde Park: logo’s zijn qua kleurstelling en vormgeving alsmede wat betreft de gebruikte lettertypes volledig anders.

 

IEPT20190717, Rb Noord-Holland, Thuiszorg de Zonnestraal v Thuiszorg De Zonnestraal

Handelsnaam “Thuiszorg De Zonnestraal” maakt inbreuk op handelsnaam “Thuiszorg de Zonnestraal”: volledige auditieve overeenstemming en slechts minimale schriftelijke afwijking, sprake van soortgelijke diensten, ondanks afstand van 130 km tussen beide ondernemingen en het lokale verzorgingsgebied is gevaar voor - in ieder geval indirecte - verwarring reëel.

 

IEPT20190717, Rb Rotterdam, Luxury Bedding Company v Luxury Beds

Luxury Bedding Company is fictieve maker (artikel 8 Aw) van foto’s uit catalogus: vermeld als maker, terwijl naam fotograaf ontbreekt, geen reden om te twijfelen aan juistheid verklaring fotograaf dat hij maker is en rechten aan Luxury Bedding Company heeft overgedragen. Inbreuk op auteursrecht Luxury Bedding Company op de foto’s door twee foto’s op website en één op gevel te gebruiken. Slogans “WE MAKE THE WORLD’S BEST MATTRESS”, “‘T BEST BEWAARDE SLAAPKAMERGEHEIM” en “TAILOR MADE COMFORT AND LUXURY” niet auteursrechtelijk beschermd: sprake is van gebruikelijke combinaties van woorden die geen eigen intellectuele schepping zijn. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Luxury Bedding Company” en “Luxury Beds”: beide ondernemingen richten zich op verkoop van bedden, boxsprings en matrassen aan de consument, door heel Nederland, hoewel handelsnamen in geringe mate afwijken (“Bedding” v “Beds”) sprake van verwarring door associatie met luxe bedden en luxe slapen, verwarringsgevaar vergroot door gebruik van dezelfde foto’s en slogans als Luxury Bedding Company. Door HR te beantwoorden prejudiciële vragen van hof Arnhem-Leeuwarden (IEPT20190614) over bijkomende omstandigheden bij beschrijvende handelsnamen veranderen oordeel Rb niet: in casu sprake van bijkomende omstandigheden. Geen slaafse nabootsing producten Luxury Bedding Company: sprake van producten en modellen die geheel soortgelijk zijn aan die door andere partijen op de markt worden gebracht, dus geen eigen gezicht op de markt. Slaafse nabootsing van onderscheidingsmiddelen gebruikt door Luxury Bedding Company bij presentatie producten en onderneming: verwarringsgevaar door presentatie van letterlijk overgenomen slogans op dezelfde wijze en in hetzelfde lettertype als Luxury Bedding Company, productmodellen hebben veelal gelijke algemeen gebruikelijke benamingen, presentatie aangevuld met gelijksoortige accessoires, verwarring versterkt door gebruik van dezelfde foto’s en gelijkende handels- en domeinnamen die inbreukmakend zijn en verwarring lijkt doelbewust nagestreefd. Schadevergoeding voor gebruik foto’s op website volgens tarievenlijst Stichting FotoAnoniem voor gebruik tot een kwartaal: € 800 (€ 400 per foto). Schadevergoeding voor gevelfoto van 34m2 volgens tarievenlijst Stichting FotoAnoniem van € 1.536: bijzonder tarief voor foto’s groter dan 10m2 ontbreekt, waardoor geen reden is voor toepassing vermenigvuldigingsfactor 3,4, in licht van betwisting dat foto 4 maanden op gevel heeft gestaan onvoldoende onderbouwd dat dit 16 maanden was. Zaak verwezen naar schadestaat inzake onrechtmatige daad.

 

IEPT20190716, Rb Den Haag, De Hypothekers Associatie v HypothekersUnie

De Hypothekers Associatie heeft geen spoedeisend belang bij vorderingen gestoeld op gestelde handelsnaaminbreuk door HypothekersUnie: sommatie verstuurd nadat HypothekersUnie handelsnaam al ruim twee jaar met vijf vestegingen en via internet voerde.

 

IEPT20190612, Rb Midden-Nederland, ZorgDomein v Het Zorg Domein

Voorzieningenrechter gaat uit van nietigheid Beneluxmerken ZorgDomein: geen sprake van inburgering en het merk bestaat zowel afzonderlijk als in combinatie uitsluitend uit benamingen die kenmerken van de dienst kunnen beschrijven. Zorgdomein kan wel een beroep doen op haar handelsnaam: de handelsnaam is niet louter beschrijvend voor de diensten zélf. Inbreuk op handelsnaam ZorgDomein nu sprake is van verwarringsgevaar met Het Zorg Domein: handelsnamen zijn bijna hetzelfde, niet louter sprake van deskundig publiek, overlap in diensten, ondernemingen in de buurt van elkaar gevestigd. 

 

IEPT20190521, Rb Gelderland, ECOBoard International v ECO Board Company

ECOboard Company International heeft handelsnaam “ECOboard Company International” gebruikt: blijkt uit e-mail en domeinnaam www.ecoboardcompany.com, aangezien betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft en Eco Board Company International onder die naam deelneemt aan handelsverkeer. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Eco Board Company (International)” / “ECO Boardcompany” en handelsnaam “ECOBoard International”: geringe afwijking, partijen richten zich op zelfde internationale markt, waaronder Nederland en aard ondernemingen is vergelijkbaar, concrete verwarring voorgekomen. Verweer dat naam EcoBoard door meer partijen wordt gebruikt in verschillende logo’s en beschrijvend is faalt: naam ECOboard International niet zodanig beschrijvend dat naam niet mag worden gemonopoliseerd, overgelegde logo’s onvoldoende toegelicht.

 

IEPT20190517, Rb Midden-Nederland, Sustainalize v Devtaar

Verzet tegen verstekvonnis tijdig en op juiste wijze ingesteld. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sustainalize” en “SustAnalyze” gelet op uiteenlopende aard diensten (advies ondernemingen op gebied van duurzaamheid en verduurzaming productieprocessen v ontwikkelen van software waarmee ondernemingen chemische producten kunnen ontwikkelen). Geen dwangsommen verschuldigd en gelegde beslagen nietig na vernietiging verstekvonnis: vernietiging verstekvonnis heeft terugwerkende kracht, waardoor vonnis in feite niet heeft bestaan, geen rechtsgrond meer voor dwangsommen/beslagen.

 

 

IEPT20190425, Gerecht Sint Maarten, Jordan Village v Sasha Management

Vordering tot gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village Agency” toegewezen: gelet op overlap bij partijen in activiteiten en werkgebied zou dit tot verwarring kunnen leiden bij het publiek. Vordering tot gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village" afgewezen: “Jordan Village” is de benaming is voor de wijk, waarin de appartementen zich bevinden waarop de bemiddeling van partijen ziet, woorden “Jordan Village” zijn louter beschrijvend.

 

IEPT20190410, Rb Den Haag, Sea You v Sea You Hotel Noordwijk

Eiseres voert handelsnaam “Sea You” en niet enkel “Sea You Panorama Restaurant” en “Panorama Restaurant Sea You”: blijkt uit domeinnaam, e-mailadres, website en gevel van pand waar restaurant gevestigd is. Handelsnaam “Sea You” niet uitsluitend beschrijvend: geen gebruikelijke aanduiding voor onderneming die zich toelegt op horecavoorzieningen aan de zee. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sea You” en “Sea You Hotel Noordwijk”: uiteenlopende aard van de diensten (restaurant v hotel, waar niet-gasten geen drankje of lunch/diner kunnen nuttigen), hoewel partijen op het internet actief zijn met gelijkende handelsnamen zou potentiële klant na bestudering website zien dat ene onderneming restaurant betreft en andere onderneming hotel. Geen merkdepot te kwader trouw: enkele weten of behoren te weten van eerdere merk/handelsnaam onvoldoende, niet gebleken dat gedaagden die merk voor hoteldiensten hebben gedeponeerd eisers wilden beletten haar handelsnaam te voeren, terwijl geen sprake is van verwarring. Artikel 1019h Rv proceskosten, incl. success fee conform indicatietarief normale bodemzaak van max € 17.500 toegewezen.

 

IEPT20190403, Rb Rotterdam, Huize Ten Donk v Het Huys Ten Donck

Merken van Het Huys Ten Donck niet normaal gebruikt voor medische diensten (klasse 44): aanbieden van leerwerkplekken is geen medische dienstverlening, voorbereidingshandelingen voor realisatie van zorgwoningen kwalificeren niet als medische dienstverlening. Handelsnaam “Huize ten Donk” maakt geen inbreuk op handelsnaam “Het Huys Ten Donck”: verschillende aard ondernemingen (Huize ten Donk biedt bij haar woningen ook medische dienstverlening, waarvan bij Het Huys Ten Donck geen sprake is). Geen rechtsverwerking Het Huys Ten Donck: geen sprake van gedogen merk Huize Ten Donk gedurende gestelde periode van vijf jaar (artikel 2:24 BVIE), geen sprake van gedogen handelsnaam Huize Ten Donk gedurende gestelde periode van vijf jaar (op basis van gestelde reflexwerking art. 2.24 BVIE / 54 GMeV). “Huize ten Donk” maakt geen inbreuk ex artikel 2.20 (1)(c) BVIE op woordmerk “Donk”: toevoeging “Huize” zorgt voor geheel andere totaalindruk. “Huize ten Donk” maakt inbreuk ex artikel 2.20 (1)(c) BVIE op merken  “Het Huys Ten Donck”: m.b.t. beeldmerk geoordeeld dat visuele gelijkenis vrij gering is, maar ten aanzien van woordmerk groter, auditief en fonetisch zijn merken en teken nagenoeg gelijk, in mindere mate begripsmatige overeenstemming doordat merk en teken zien op huis op een “donck”, maar spelling merk en teken anders is, gestelde verwarring die vooral wordt veroorzaakt door auditieve en fonetische gelijkenis relevant, met name door zeer sterke auditieve en fonetische gelijkenis sprake van vereiste verband, sprake van meeliften op naamsbekendheid Het Huys Ten Donck en afbreuk aan onderscheidend vermogen daarvan.

 

IEPT20190326, Hof Amsterdam, CVmaker v Resumedia

Geen verwarringsgevaar handelsnamen Cvwizard en CV.nl en handelsnaam CVmaker: nadruk ligt op kenmerkende bestanddelen ‘wizard’ en ‘nl’ enerzijds en ‘maker’ anderzijds die niet identiek en geen synoniemen van elkaar zijn. Geheimhoudingsbeding omvat mede een non-concurrentiebeding: appelanten hebben zich verplicht de informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen.

 

IEPT20190320, Gerecht Aruba, Tax Solutions v DC Tax Legal

Vordering DC Tax Solutions op basis merkenrecht afgewezen: gebruik van de namen DC Tax Solutions en DC Tax&Legal voldoet aan definitie van het handelsnaamrecht. Gedaagde handelt door gebruik handelsnaam in Caribisch deel van koninkrijk van handelsnaam DC Tax Legal en de variaties daarop, onrechtmatig jegens eiseres: eerste twee woorden van handelsnamen, de aard van de ondernemingen en de regio waarin ondernemingen opereren, zijn identiek en verwarring heeft inmiddels daadwerkelijk plaatsgevonden.

 

IEPT20190313, Rb Amsterdam, LS Advocaten

LS Advocaten (een marketing bedrijf dat geen advocatenkantoor is) is buiten overeenkomst getreden door telefoonnummer van LS Advocaten te koppelen aan kantoor [maatschap], waardoor bellers niet bij dat kantoor, maar bij LS terechtkomen. Inbreuk op handelsnaam [maatschap] (verwarringsgevaar):   bezoekers kwamen bij invoeren zoektermen [eiseres sub 1] en/of [eiseres sub 2] recent nog steeds bij LS uit en LS werd geruime tijd nadat [maatschap] ondubbelzinnig aan LS had meegedeeld daarvan niet gediend te zijn met [maatschap] geassocieerd. Geen belang meer bij vorderingen m.b.t. telefoonnummer en website LS: geen reden te twijfelen aan toezegging LS dat zij telefoonnummer zal overdragen en het staat onvoldoende vast dat LS tekort is geschoten inzake offline halen contactgegevens [maatschap]. Verstrekking van alle ontvangen oproepen op 010-nummer toegewezen: nodig voor vaststelling schade, geen inbreuk op privacy bellers, aangezien het gaat om bellers die al met [maatschap] in contact wilden komen.

 

IEPT20190304, Rb Gelderland, Binx Smartility v Bincx

Inbreuk BINCX maakt geen inbreuk op Benelux-woordmerk “BINX Smartility” “sub a”: teken en woordmerk niet exact gelijk, teken en woordmerk niet gebruikt voor dezelfde waren of diensten (utiliteitsbouw agrarische en industriële sector v utiliteitsbouw maatschappelijke projecten). Wel inbreuk “sub b”: auditieve overeenstemming door exact dezelfde uitspraak, visueel verschillen teken en woordmerk vrijwel niet, toevoeging “Smartility” maakt dit niet anders doordat consument meer aandacht voor begingedeelte van merk heeft dan einde en omdat dit element deels beschrijvend is voor de diensten door samenvoeging “Smart” en “utility”, sprake van overeenstemmende totaalindruk die leidt tot verwarringsgevaar. Handelsnaam “Bincx”  maakt inbreuk op handelsnaam “Binx Smartility”: Binx Smartility voerde handelsnaam eerder en slechts geringe afwijking handelsnamen, handelsnamen niet louter beschrijvend voor utiliteitsbouw, aard ondernemingen nauw verwant door aanbieden van zelfde soort diensten (bouw van projecten zonder woonbestemming in de maatschappelijke, agrarische en industriële sector, partijen gevestigd en actief in zelfde geografische gebied (midden Nederland) en via internet actief in heel Nederland, verwarringsgevaar, nu beide ondernemingen zijn gevestigd in Gelderland en zij beiden in vaktijdschrift Cobouw genoemd zijn als zijnde opdrachtgever van zelfde soort bouwprojecten, aanzienlijke gelijkenis logo’s en auditieve overeenstemming handelsnamen speelt ook een rol.

 

IEPT20190130, Rb Rotterdam, Dansgroep

Geen misbruik van recht: enkele feit dat partijen gezamenlijk hadden besloten EV Entertainment opdracht te verlenen staat niet in de weg aan registratie merk door een van de opdrachtgevers. Geen rechtsverwerking: dat eiser die de [handelsnaam 1] bezigde sinds de oprichting van de groep tot 2016 geen enkel bezwaar heeft geuit tegen gebruik daarvan door anderen onvoldoende. Geen inbreuk op merk/handelsnaam [handelsnaam 1] in periode tot november 2012 en 2014 toen eiser deel uitmaakte van de dansgroep. Impliciete toestemming gebruik [handelsnaam 1] in periode november 2012 tot datum sommatiebrief eiser. Bewijsopdracht dat eiser vóór 6 januari 2016 heeft aangegeven dat [handelsnaam 1] niet mag worden gebruikt. Bewijsopdracht dat na sommatie van 6 januari 2016 inbreuk is gemaakt op merk/handelsnaam [handelsnaam 1].

 

IEPT20190129, Hof Amsterdam, Addcomm v Appcomm

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Addcomm en Appcomm onvoldoende aannemelijk: publiek zal het bestanddeel “comm” opvatten als verwijzing naar handelsactiviteiten nu beide ondernemingen werkzaam zijn op het gebied van online communicatie waardoor meer nadruk ligt op de niet identieke bestanddelen “Add” en “App”, relevante publiek bestaat uit professionele afnemers met hoog aandachtsniveau, grafische presentatie van handelsnamen verschilt, niet gebleken van bijkomende omstandigheden of enig concreet geval van verwarring. Proceskosten in eerste aanleg ten onrechte gecompenseerd onder motivering dat Addcomm in haar stellingen gedeeltelijk werd gevolgd: nu gevorderde verbod met nevenvorderingen werd afgewezen heeft Addcomm te gelden als geheel in het ongelijk gestelde partij.

 

IEPT20190104, Rb Rotterdam, Rodizio Rotterdam v Braselbinkie

Geen inbreuk op handelsnaam “Rodizio Rotterdam” door “Brasilbinkie Rodizio Rotterdam”: “Rodizio Rotterdam” is zuiver beschrijvend voor in Rotterdam gevestigd rodizio restaurant, Brazilbinkie combineert woorden “Rodizio Rotterdam” met zelfbedachte, unieke naam “Brasilbinkie”, waardoor sprake is van meer dan geringe afwijking van handelsnaam “Rodizio Rotterdam”. Ook niet aannemelijk dat Rodizio Rotterdam aanduiding “Rodizio Rotterdam” eerder gebruikte dan Brasilbinkie.