2020 Handelsnaamrecht

Print this page

IEPT20200424, Rb Amsterdam, Holy Boat

Aannemelijk dat eiser naast handelsnaam “Holyboot” handelsnaam “Holyboat” gebruikt: onvoldoende betwist dat eiser op Facebookpagina/website gebruik maakt van tweetalige presentatie, waarbij haar naam op Engelstalige versie “Holyboat” is en brochures neerlegt bij hotels, restaurants, fietsverhuur en VVV in Amsterdam. Grote mate van overeenstemming tussen handelsnaam “(The) Holy Boat” en “Holyboot” en “Holyboat”: afgezien van spatie zijn handelsnamen identiek, toevoeging “The” verwaarloosbaar, woord Boot/Boat een algemene aanduiding die niet onderscheidend is voor een aanbieder van boottochtjes, meest onderscheidend in beide handelsnamen is het woord ‘holy’,visuele weergave van de benamingen doet niet af aan grote mate van overeenstemming. Verwarringsgevaar: ondernemingen werkzaam in zelfde branche,  aanbieden van recreatieve bezigheden op het water, gering verschil in geografische vestiging, beide partijen gevestigd in Amsterdam op 9,9 km afstand, diensten beide partijen aangeboden vanuit de binnenstad, doelgroepen beide ondernemingen hebben substantiële overlap, beide partijen bieden diensten aan op internet via hun websites.

 

IEPT20200311, Rb Noord-Nederland, RAI v Auto Aanpassing

Benelux woordmerk “AUTO AANPASSERS NEDERLAND” nietig: beschrijvend voor kenmerk waren en diensten, het aanpassen van auto’s in/vanuit Nederland. Benelux woordmerk “A.A.N.” geldig: lettercombinatie niet direct aan de beschrijvende woorden waarvan zij de afkorting vormen te koppelen. Benelux woordmerk A.A.N. normaal gebruikt: afgelopen vijf jaren normaal gebruikt door leden RAI op website autoaanpassers.nl, als keurmerk, op beurzen en op/in eigen bedrijfslocaties. Merk kan niet aan Auto Aanpassing Noord Nederland worden tegengeworpen: op moment dat zij gewraakte tekens is gaan gebruiken (15 juli 2016) was merk A.A.N. van RAI door verstrijken geldigheidsduur vervallen, waardoor sprake is van ouder recht (artikel 2.23(2) BVIE). RAI aan te merken als onderneming in de zin van de handelsnaamwet door gebruik door leden. Artiestenverloningen-arrest (IEPT20151211) van toepassing op handelsnamen. Handelsnaam “AUTO AANPASSERS NEDERLAND” zuiver beschrijvend en geen bijkomende omstandigheden. Geen verwarringsgevaar tussen niet zuiver beschrijvende handelsnaam “A.A.N.” en “AANN”: hoewel partijen in zelfde branche en (onder meer) in zelfde geografische gebied opereren en handelsnamen slechts één letter verschillen, vermeldt Auto Aanpassing Noord Nederland in al haar communicatie echter haar volledige handelsnaam naast de afkorting AANN, al dan niet onder toevoeging domeinnaamextensie .nl, dus wordt de afkorting niet zelfstandig gebruikt.

 

IEPT20200305, Rb Amsterdam, VATfree v Innova

Gebruik van woord “taxfree” in handelsnaam/logo Innova gezien beschrijvende aard toegestaan: een onrechtmatig aanhaken bij of verwarringsgevaar met (naam) "VATfree". Innova mag niet haar voordeel doen met de formulieren waarop persoonsgegevens staan van klanten, die zijn bestemd voor VATfree en die per ongeluk in de brievenbussen van Innova worden gedeponeerd en mag niet Vatfree in negatief daglicht stellen. Innova moet formulieren die zijn bestemd voor VATfree en die in de brievenbussen van Innova worden gedeponeerd, zo snel mogelijk doorsturen.

 

IEPT20200225, Rb Amsterdam, Fundr v Rabobank

Rabobank maakt met gebruik van de aanduiding “fundr” geen inbreuk op handelsnaam “Fundr” ex artikel 5 Hnw: niet aannemelijk gemaakt dat Rabobank “fundr” als handelsnaam gebruikt.  Ook geen sprake van onrechtmatig handelen ex artikel 6:162 BW (oudere handelsnaam “Fundr” tegen jonger merk “Fundr”) nu geen sprake is van verwarringsgevaar:  handelsnaam en merk stemmen overeen, benaming “fundr” in elk geval in enige mate beschrijvend en heeft daardoor een geringere beschermingsomvang, publiek zal door bekendheid Rabobank en verschil in aangeboden diensten niet snel in verwarring zijn met wie ze te maken hebben, hierdoor is niet aannemelijk dat verwarring te duchten is.

 

IEPT20200129, Rb Gelderland, Motech v Motech

Handelsnaam Autobedrijf Motech maakt inbreuk op handelsnaam Motech: verschil in logo’s neemt niet weg dat de auditieve gelijkenis maakt dat bij publiek de indruk kan ontstaan dat het om dezelfde handelsnaam gaat, aard ondernemingen gelijk nu beide onderhoudsdiensten aanbieden, enkele feit dat de ondernemingen in respectievelijk Arkel en Zevenaar zijn gevestigd onvoldoende om verwarringsgevaar weg te nemen gelet op landelijke activiteit. Autobedrijf Motech maakt ook inbreuk op merk Motech: eventueel eerder gebruik door eerstgenoemde staat aan de geldigheid van het merk niet in de weg, beroep op ouder recht van plaatselijke betekenis faalt nu Autobedrijf Motech haar handelsnaam niet rechtmatig voerde, sprake van verwarringsgevaar ex artikel 2.20 lid 2 sub b nu sprake is van overeenstemmende tekens voor gelijke diensten. Gewijzigde namen Mtech en M-tech maken geen inbreuk: gezien het duidelijke begripsmatige en auditieve verschil, de slechts beperkte visuele overeenstemming en het beperkte onderscheidend vermogen is er geen verwarringsgevaar te duchten.

 

IEPT20200129, Rb Gelderland, Motech v Motech

Handelsnaam Autobedrijf Motech maakt inbreuk op handelsnaam Motech: verschil in logo’s neemt niet weg dat de auditieve gelijkenis maakt dat bij publiek de indruk kan ontstaan dat het om dezelfde handelsnaam gaat, aard ondernemingen gelijk nu beide onderhoudsdiensten aanbieden, enkele feit dat de ondernemingen in respectievelijk Arkel en Zevenaar zijn gevestigd onvoldoende om verwarringsgevaar weg te nemen gelet op landelijke activiteit. Autobedrijf Motech maakt ook inbreuk op merk Motech: eventueel eerder gebruik door eerstgenoemde staat aan de geldigheid van het merk niet in de weg, beroep op ouder recht van plaatselijke betekenis faalt nu Autobedrijf Motech haar handelsnaam niet rechtmatig voerde, sprake van verwarringsgevaar ex artikel 2.20 lid 2 sub b nu sprake is van overeenstemmende tekens voor gelijke diensten. Gewijzigde namen Mtech en M-tech maken geen inbreuk: gezien het duidelijke begripsmatige en auditieve verschil, de slechts beperkte visuele overeenstemming en het beperkte onderscheidend vermogen is er geen verwarringsgevaar te duchten.

 

IEPT20200127, Rb Oost-Brabant, Waes v Connect Ways

Connect Ways maakt geen inbreuk op handelsnaam WAES: aard van beide ondernemingen weliswaar (ver)gelijk(baar) nu beiden technisch personeel aanbieden, handelsnamen verschillen in visueel opzicht in sterke mate, ook groot begripsmatig verschil, mogelijke auditieve overlap gelegen in WAES/Ways onvoldoende grond voor aannemen verwarringsgevaar.

 

IEPT20200108, Rb Den Haag, Expert

Logo en teken OUTLETEXPERT maken inbreuk op beeldmerken Expert: gelet op punten van overeenstemming, omstandigheid dat aangeboden waren en diensten identiek zijn en de beeldmerken groot onderscheidend vermogen hebben kan het teken bij het publiek de suggestie van economische verbondenheid wekken. Eveneens sprake van inbreuk op handelsnaam Expert: toevoeging outlet onvoldoende om verwarringsgevaar weg te nemen nu publiek hierdoor juist kan denken dat het gaat om outlet van Expert.