Handelsnaamrecht 2021

Print this page

IEPT20210723, Rb Limburg, Teamleiders.nu v Sky-Walker

Gebod tot staken gebruik van de domeinnamen www.teamleiders.nl en www.teamleider.nu toegewezen: woord teamleider of teamleiders niet louter beschrijvend voor activiteiten van Teamleiders.nu en domeinnamen wijken in geringe mate af van handelsnaam “Teamleiders.nu” waardoor verwarring bij relevante publiek kan ontstaan.

 

IEPT20210720, Rb Oost-Brabant, StichtingKanker.nl v StichtingKanker

StichtingKanker maakt inbreuk op handelsnaamrecht van Stichting Kanker.NL: handelsnamen van StichtingKanker worden gebruikt voor dezelfde soorten diensten en beide organisaties opereren landelijk via internet, handelsnamen van StichtingKanker wijken slechts in geringe mate af van de handelsnaam Stichting Kanker.NL, verwarringsgevaar heeft zich daadwerkelijk voorgedaan en niet relevant dat StichtingKanker de handelsnaam van Stichting Kanker.NL tijdens haar vooronderzoek niet is tegengekomen op het internet.

 

IEPT20210720, Rb Den Haag, Kapsalon Promise v Kapsalon Promise 1

Geen verwarringsgevaar aangenomen tussen handelsnaam Kapsalon Promise VOF en gebruik van handelsnaam door eiseres: aangenomen dat gedaagde als belanghebbende tegen gebruik handelsnaam van de VOF door eiseres opkomt, niet aannemelijk dat de VOF landelijke bekendheid heeft waardoor de handelsnaam geacht wordt in Leiden werking te hebben en geen afspraken over kiezen andere handelsnaam. Verbod op  gebruik handelsnaam Kapsalon Promise 1 door gedaagde toegewezen: eerder rechtmatig gebruik van handelsnaam Kapsalon Promise door eiseres en verwarringsgevaar.

 

IEPT20210719, Rb Amsterdam, Youvia v Telefoongids.com

Gedaagde bij verstek bevolen inbreuk op handelsnaam- en merkenrecht DE TELEFOONGIDS van Youvia te staken: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20210616, Rb Noord-Holland, Kinderwens MC v Dijklander Ziekenhuis

Dijklander Ziekenhuis maakt door gebruik van de naam ’Centrum voor Kinderwens’ geen inbreuk op de handelsnaam ’Medisch Centrum Kinderwerns’ van Kinderwens MC: naam ’Medisch Centrum Kinderwens’ kan als puur beschrijvend gekwalificeerd worden waardoor Handelsnaamwet in beginsel geen of slecht geringe bescherming biedt aan Kinderwens MC, geen sprake van inburgering,relevante publiek zal, gezien de aard van de aangeboden dienstverlening, meer oplettend zijn dan het normaal oplettende consumentenpubliek en zal de verschillen tussen de namen ’Medisch Centrum Kinderwens’ en ’Centrum voor Kinderwens’ eenvoudig opmerken, geen sprake van verwarringsgevaar. Geen sprake van merkinbreuk: verwarringsgevaar ontbreekt en geen sprake van overeenstemmende tekens nu door Kinderwens MC gecombineerd woord/beeldmerk is ingeschreven waarvan dominant bestanddeel geen of slechts zeer beperkt onderscheidend vermogen heeft.

 

IEPT20210609, Rb Gelderland, Sakura Sushi Bar v Blue Sakura

Blue Sakura maakt geen inbreuk op handelsnaamrecht Sakura Sushi Bar: doorgaans wordt meer aandacht besteed aan het begingedeelte van een handelsnaam, (zeer) beperkte mate van overeenstemming wordt verder afgezwakt gelet op de verschillende logo’s van partijen en door het verschil in betekenis tussen beschrijvende elementen ‘Sushi Bar’ en ‘Sushi & Grill’, onvoldoende aannemelijk dat sprake is van te duchten verwarringsgevaar nu publiek dat sushi afhaalt anders is dan publiek dat Aziatisch/Japans eet in een restaurant, op online bestelplatforms worden de volledige handelsnamen en logo’s van partijen gebruikt.

 

IEPT20210318, Rb Gelderland, Welson v Wellux

Geen inbreuk ten aanzien van woordmerk ‘Welson’ en teken ‘Wellux’: (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen woordmerk en teken. Merkinbreuk door het gebruik van het logo ‘Wellux’: totaalindruk in grote mate dezelfde door ‘golfbeweging’ in beide logo’s. Geen handelsnaaminbreuk: geen (andere) concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat verwarringsgevaar te duchten is.

 

IEPT20210316, Rb Den Haag, G.S.M. City v MoMo Allround

Overnemen door MoMo Allround van door G.S.M. City geregistreerde en gebruikte EAN-codes maakt inbreuk op merkenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht van G.S.M. City: MoMo Allround heeft geen verweer gevoerd tegen de gestelde inbreuken zodat de vorderingen worden toegewezen.

 

IEPT20210308, Rb Rotterdam, VR Arcade

VR Arcade (Rotterdam) wordt als handelsnaam gevoerd door [gedaagde 1] maar gebruik maakt geen inbreuk op handelsnaam VR Arcade nu deze naam puur beschrijvend is en aldus geen of geringe bescherming geniet onder de Handelsnaamwet: onvoldoende gebleken dat handelsnaam is ingeburgerd en met toepassing van het arrest van de Hoge Raad in Dairy Partners kan worden geoordeeld dat kleine variatie die door [gedaagde 1] c.s. is aangebracht verwarringsgevaar voldoende zal kunnen wegnemen, ook geen sprake van merkinbreuk of onrechtmatig handelen door [gedaagde 1] c.s..

 

IEPT20210303, Rb Den Haag, Busch-Jaeger v Klusspullen

Klusspullen kon en mocht erop vertrouwen dat Busch-Jaeger instemde met het gebruik van het woordmerk in handels- en domeinnaam, op website en e-mailadres: Klusspullen mocht toestemming Busch-Jaeger afleiden uit e-mailcorrespondentie met [medewerker 1], [medewerker 2] en [medewerker 4] van ABB, niet gebleken dat Busch-Jaeger telefonisch of via sommatiebrief kon overgaan tot opzegging of beëindiging van de toestemming.

 

IEPT20210219, HR, DOC v Dairy Partners

Bij de toepassing van artikel 5 Hnw gelden geen nadere, niet in het artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist: aan de vrijhoudingsbehoefte kan voldoende recht worden gedaan door deze te betrekken bij de beoordeling van de vraag of bij het publiek verwarringsgevaar te duchten is en publiek is gewend aan gebruik van beschrijvende handelsnamen.

 

IEPT20210128, Rb Amsterdam, The Tasting Games

Vordering van [M] om inbreuk door The Tasting Games c.s. op haar handelsnaam ‘Tasting Game’ te staken afgewezen: ‘(the) tasting game’ is een beschrijvende handelsnaam en komt beperkte beschermingsomvang toe, [M] heeft de naam ‘(the) tasting game wel rechtmatig gevoerd, gebruik van de domeinnaam tastinggames.nl door Tasting Games c.s. is niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam en niet verboden op grond van artikel 5 Hnw, The Tasting Games c.s. gebruikt de naam ‘the tasting games’ niet als handelsnaam maar als merk en als domeinnaam waartegen niet opgetreden kan worden op grond van de Handelsnaamwet, geen sprake van bijkomende omstandigheden en gebruik als onderdeel van een merk en domeinnaam door The Tasting Games c.s. ook niet onrechtmatig op grond van artikel 6:162 BW.

 

 

IEPT20210127, Rb Midden-Nederland, RNHB

Niet-ontvankelijkverklaring nu [verzoeker] geen belanghebbende is in de zin van artikel 6 Hnw: [verzoeker] heeft geen (concrete) relatie met RNHB anders dan dat hij met het bestaan daarvan bekend is als algemeen publiek en vanuit zijn historie met de Rijnlandse Hypotheekbank respectievelijk RNHB vóór de splitsing in 2016. Inhoudelijk zou verzoek ook niet zijn toegewezen nu niet kan worden geoordeeld dat RNHB een van de door [verzoeker] genoemde verboden heeft overtreden: artikel 3:7 Wft kan verzoeker niet helpen nu het moet gaan om een handelsnaam die wordt gevoerd in strijd met de Handelsnaamwet, geen sprake van strijd met artikel 3 Hnw nu nergens blijkt dat RNHB de gedeponeerde naam uit 2008 nog steeds voert en voor afsplitsing beschikte RNHB over bankvergunning, door RNHB wordt niet een verkeerde rechtsvorm gebruikt, beroep op artikel 5 Hnw slaagt niet nu er geen oudere handelsnaam meer is na splitsing, als sprake zou zijn geweest van onjuiste suggestie dat RNHB (nog) een bank is, is die suggestie inmiddels weggenomen en uitsluitend een verkeerde veronderstelling van het karakter van de onderneming levert niet direct misleiding op.