Uniemerk

Print this page

IEPT20210728, Rb den Haag, MSAR

Primaire vordering tot niet-ontvankelijkverklaring MSAR afgewezen: materieel geschilpunt dat in de hoofdzaak dient te worden beoordeeld. Vordering [gedaagden] tot oproepen derden in procedure in conventie en reconventie afgewezen: geen aanleiding om Oxbridge, waarvan [gedaagden] stelt dat deze gezamenlijk merkhouder is met MSAR, als derde op te roepen nu vorderingen MSAR in conventie niet gestoeld zijn op de Beneluxmerken en het Uniemerk en ook geen aanleiding daartoe bij eventuele vermeerdering van de grondslag van eis, [gedaagden] heeft geen belang bij haar incidentele vordering tot het oproepen van Oxbridge nu rechtbank het ervoor houdt dat MSAR enig merkhoudster is van de Beneluxmerken, vordering zou eveneens worden afgewezen als Oxbridge wel gezamenlijk merkhouder zou zijn nu op grond van artikel 136 Rv een reconventionele vordering enkel ingediend kan worden tegen de (materiële) eisende procespartij, artikel 118 Rv kan niet worden ingezet om deze regel te omzeilen zodat vervolgens tegen de opgeroepen derde een vordering in reconventie kan worden ingesteld, ten aanzien van het Uniemerk, waarvan Oxbridge en MSAR gezamenlijk merkhouder lijken te zijn, heeft te gelden dat artikel 118 Rv niet bedoeld is voor het geval waarin de eisende partij aan haar eigen zijde heeft verzuimd alle (juiste) eisende partijen in het geding te betrekken, ook geen aanleiding om (mede)bestuurders MSAR (en Oxbridge) als derden op te roepen nu geen sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding ten aanzien van de Beneluxmerken en het Uniemerk, (mede)bestuurders zijn geen rechthebbenden van de merken.

 

IEPT20200916, HvJEU, Edison

Geen schending van procedurele rechten en artikel 75 Gemeenschapsmerkenverordening: het bestreden arrest is niet ontoereikend gemotiveerd en Edison herhaalt reeds aangevoerde argumenten.

 

IEPT20160721, HvJEU, EUIPO v Grau Ferrer
Hogere voorziening afgewezen. Kamer van beroep wel beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van aanvullend bewijs. Regel 50 uitvoeringsverordening kan niet uitgebreid worden tot nieuw bewijs. Onjuist oordeel GEU ten aanzien van de beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot nieuwe bewijzen. Oordeel GEU over de schending artikel 76 lid 2 Gemeenschapsmerkverordening, juist.

IEPT20150121, Rb Den Haag, City Box v Boxaround

Inbreukverbod op City Box merken: Boxaround heeft inbreuk niet erkend in onthoudingsverklaring en slechts geclausuleerd boetebeding aanvaard.


IEPT20140702, Rb Noord-Holland, Stichting Eco Communicatie
Ventoux Advocaten geen belanghebbende bij vordering vervallenverklaring collectief woord/-beeldmerk “ECO LABEL”: geen zelfstandig belang. Stichting Eco Communicatie ook geen belanghebbende: ‘anonieme client’ die feitelijk geen andere werkzaamheden (heeft) verricht dan fungeren als ‘formele’ procespartij. 1019h Rv proceskosten wegens misbruik van recht (€ 8.274,00): proefproces waarvoor geding voor burgerlijke rechter niet bestemd is en derden bij betrokken zijn, die onnodig op aanzienlijke kosten worden gejaagd.

IEPT20070313, HvJEG, Kaul v Bayer
Schending regels inzake tijdig aanvoeren feiten: Gerecht ten onrechte geoordeeld dat Kamer van Beroep niet mag weigeren rekening te houden met pas in beroep aangevoerde feiten en bewijsmiddelen
 

IEPT20060718, HvJEG, Miss Rossi v Sissi Rossi

Beoordelingbewijs oppositie Gemeenschapsmerk souvereine bevoegdheid GvEA - Verzoekschrift niet-ontvankelijk wanneer de wezenlijke elementen niet coherent en begrijpelijk worden weergegeven 
 

IEPT20060914, Hof Amsterdam, Pepsi v Ipsei

Misbruik van procesrecht nu in tweede kort geding aangevoerde stellingen in eerste kort geding zonder redelijke grond zijn achtergehouden - Merkinbreukvorderingen o.g.v. Gemeenschapsmerk formeel andere grondslag dan Beneluxmerk, maar materieel geen verschil