Tussenvonnis

Print this page

IEPT20151106, Rb Den Haag, Brein v Google
Afgifte persoonsgegevens (art. 28(9) Aw) Playstore-account Flȃmanca Hollanda toegewezen: niet duidelijk dat houder Flȃmanca Hollanda zich verzet tegen verwerking persoonsgegevens

IEPT20151005, Rb Den Haag, Brein v Google
Vzgr bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t. landen binnen EU: niet bestreden door Google. Vzgr bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t landen buiten de EU: schadebrengende feit doet of kan zich in Nederland voordoen. Afgifte persoonsgegevens (art. 28(9) Aw) Playstore-account Flȃmanca Hollanda toegewezen: uit te gaan van inbreuk op auteursrechten van bij Brein aangeslotenen in Nederland. Geen beperking artikel 28(9) Aw dat bevel om informatie af te geven slechts mogelijk is indien inbreukmaker partij is in procedure. Voldoende aannemelijk dat afgifte noodzakelijk en evenredig is: belangen Brein wegen zwaarder dan belangen Flȃmanca Hollanda en Google. Onvoldoende onderbouwd dat afgifte persoonsgegevens in strijd met buitenlandse privacywetgeving kan komen. Tussenvonnis: voorwaarde gesteld dat betrokkene niet binnen 14 dagen na datum van dit vonnis bij Google verzet aantekent om verstrekking gegevens te voorkomen.

IEPT20150401, Rb Den Haag, Bacardi v Seva
Bacardi ontvankelijk: onderhavige vordering tot inzage als zelfstandige vordering ingesteld met ander doel dan eerdere incidentele vordering. Toewijsbaarheid deel vorderingen afhankelijk van antwoord prejudiciële vragen in IEPT20140722 over vraag of AGD-goederen als merkenrechtelijk ingevoerd hebben te gelden. T1-aanbod Seva in ieder geval geen inbreuk op Bacardi-merken: ten tijde van aanbod niet noodzakelijkerwijs in EU in verkeer gebracht. Indien HvJEU oordeelt dat AGD-goederen merkenrechtelijk zijn ingevoerd zorgt T2-aanbod voor merkinbreuk. Ook verkopen 740 dozen non-EU Bacardi Carta aan [B] zou dan merkinbreuk zijn. Indien Seva niet slaagt in bewijs dat prijslijst met niet van haar afkomstig is merkinbreuk en onrechtmatige daad.

IEPT20140226, Rb Rotterdam, Deltasync v Delta Archineering
Gedaagden krijgen gelegenheid bewijs te leveren van stelling dat bindend adviseur mondelinge opdracht heeft gekregen om zich over auteursrecht uit te laten en daardoor niet buiten opdracht is getreden. Indien dat wel het geval is, is gebondenheid aan het advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over of oordeel bindend adviseur met term “Rotterdam drijvend paviljoen” het gerealiseerde Rotterdam Paviljoen heeft bedoeld. Interveniënte TU Delft geen auteursrechthebbende op Drijvende Stad en Drijvend Paviljoen grond van artikel 7 Aw, de cao van haar medewerkers of artikel 8 Aw: niet voldaan aan stelplicht, geen auteursrecht overgedragen en niet openbaar gemaakt als van haar afkomstig.

IEPT20140108, Rb Den Haag, VGB v eBenefits

eBenefits wordt in gelegenheid gesteld bij akte te reageren op eisvermeerdering door VBG.
 

IEPT20100428, Rb Den Bosch, ItoM v NXP
Geen heroverweging tussenvonnis: Uit hetgeen NXP en Philips naar voren brengen volgt niet (zondermeer) dat de rechtbank bij haar eerder oordeel is uitgegaan van een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. Veeleer is er sprake van een heropening van het debat, waarvoor de mogelijkheid om terug te komen op een in een eerder tussenvonnis gegeven eindbeslissing niet is bedoeld. Deskundigenbericht bevolen.
 

IEPT20070523, Rb Den Haag, Philips v Princo

Ambtshalve uitlating partijen verzocht in verband met schorsende werking hoger beroep van eerder tussenvonnis
 

IEPT20050119, Rb Den Haag, Stork Titan v CFS Bakel
"Wapper"-verbod voor handhaving octrooi buiten rechte in Nederland - Nederlands recht van toepassing op handhaving octrooi buiten Nederland - Aansprakelijkheid voor handhaving octrooi buiten Nederland afgewezen - Aanhouding oordeel over niet-inbreuk in Nederland wegens cassatie en buiten Nederland in afwachting van HvJEG in GAT v LuK