2005 en ouder Octrooi

Print this page

2005

 

IEPT20051221, Rb Den Haag, Profile Repair v Meinema
Uitleg octrooi: Grammaticaal en uit de wijze van totstandkoming volgt uit conclusie 1 dat het corresponderende profiel dient te worden gezocht op dezelfde wand als de beschadigde wand.Geen inbreuk door gebruik donorplaten.

 

IEPT20051109, Rb Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton
Beschermingsomvang octrooi beperkt tot verpakking voor blikjes - In de beschrijving bakent het octrooi (op interventie van de examiner) uitdrukkelijk af  tegen verpakkingen voor (bier)flesjes, waarna het octrooi uitdrukkelijk is toegeschreven op een bierblikjes-verpakking. Daar kan bij de vraag naar de beschermingsomvang dan niet meer zodanig ten gunste van flesjes van worden afgeweken, dat het technische kenmerk cans zou mogen worden wegge-interpreteerd als niet wezenlijk

 

IEPT20050909, HR, Navcom v Philips
Overgangsrecht: geen terugwerkende kracht nawerkbaarheidsvereiste octrooi. iet-nawerkbaarheid geen nietigheidsgrond tot 1 december 1987. Discretionaire bevoegdheid inzake deskundige voorlichting

 

IEPT20050715, Rb Den Haag, Teva v Abbott
Beschermingsomvang stofconclusies beperkt tot situatie waarin de betreffende stof een technische toepassing heeft. Geen inbreuk op stofconclusie van EP ‘415: voldoende aannemelijk dat sporen (als ongewenst bijproduct) geen enkele bijdrage in werkzaamheid en derhalve geen reële technische toepassing hebben. Gerede kans dat EP ‘899 geldigheidstoets in bodemprocedure/oppositie niet zal overleven, vanwege toegevoegde materie

 

IEPT20050713, Rb Den Haag, Philips v Furness & Princo

Anti-Piraterij Verordening; Fictieve vervaardiging in Nederland. Aldus gaat het om de vraag of de CD-R’s en CD-RW’s geacht moeten worden naar Nederlands octrooirecht, uitgaande van de fictie dat zij alhier vervaardigd zouden zijn, inbreuk maken op één van de octrooien van Philips. Octrooi-inbreuk: verwijzing naar standaard. Philips kan aan de hand van die standaard (gecombineerd met de claim dat de discs daarmee compatibel zijn) aannemelijk maken dat aan de kenmerken is voldaan, indien de standaard die dwingend voorschrijft (een zogenaamd “essentieel octrooi”). Niet alleen heeft Philips daarmee in beginsel voldaan aan haar stelplicht, bovendien zou daaraan de gevolgtrekking kunnen worden ontleend dat voorshands voldoende aannemelijk is, behoudens door Princo c.s. te leveren tegenbewijs, dat aan de betreffende kenmerken uit de (conclusies van de) octrooien is voldaan.

 

IEPT20050707, Hof Den Haag, Almex v Kahl
Indirecte inbreuk - algemeen in de handel verkrijgbare producten dient niet beperkt te worden uitgelegd en dat mitsdien spijkers en moeren wel en meer gecompliceerde producten daar niet onder zouden vallen. Aanzetten tot plegen inbreuk niet aannemelijk. Hoofdconclusie niet nieuw, partiële nietigheid

 

IEPT20050616, HvJEG, Commissie v Italië

Schending bio-technologierichtlijn: Italiaans octrooirecht biedt niet de mogelijkheid delen van het menselijk lichaam die werden geïsoleerd te octrooieren. Geen beoordelingsmarge lid-staten inzake niet-octrooieerbaarheid daar genoemde werkwijzen en gebruik. Bescherming voor rechtsreeks door werkwijze verkregen biologisch materiaal en door reproductie of vermeerdering verkregen. Dwanglicentie bij afhankelijkheid biotechnologische uitvinding en kwekersrecht


IEPT20050421, HvJEU, Novartis v Patent Office
Door Zwitserse autoriteiten afgegeven en automatisch in Liechtenstein erkende eerste vergunning voor in handel brengen geneesmiddel binnen EER, is eerste vergunning artikel 13 Verordening ABC Geneesmiddelen
 

IEPT20050119, Rb Den Haag, Stork Titan v CFS Bakel
"Wapper"-verbod voor handhaving octrooi buiten rechte in Nederland - Nederlands recht van toepassing op handhaving octrooi buiten Nederland - Aansprakelijkheid voor handhaving octrooi buiten Nederland afgewezen - Aanhouding oordeel over niet-inbreuk in Nederland wegens cassatie en buiten Nederland in afwachting van HvJEG in GAT v LuK

 

2004

 

IEPT20041124, Rb Den Haag, Omeprazol
Octrooi: Op te lossen technische probleem is te voorzien in een orale formulering van omeprazol die een langduriger stabiliteit heeft en een verbeterde weerstand kent tegen maagsappen die doordringen tot de kern - Oplossing niet inventief: de gemiddelde vakman (een formuleringsdes-kundige) zal zonder inventieve denkarbeid begrijpen dat de oorzaak van de verminderde stabiliteit schuilt in een incompatibiliteit tussen de enterische coating en de omeprazol. (could-would; geen 'hindsight')

 

IEPT20041112, HR, Impro v Liko

Slechts wanneer na bestudering octrooi redelijk twijfel over uitleg conclusie bestaat, mag gebruik gemaakt worden van gegevens uit openbaar deel verleningsdossier - Datgene waarmee vinding zich onderscheidt van stand van techniek is niet daarom tevens een essentieel kenmerk van het octrooi.

 

IEPT20040331, Rb Den Haag, Medinol v Cordis
Meervoudige octrooiering strijdig met fundamenteel beginsel van octrooirecht. Onvoldoende belang bij inroepen bescherming divisionals naast moederoctrooi.

 

IEPT20040303, Rb Maastricht, Biotronik
Onvoldoende aannemelijk dat de aard van de dienstbetrekking het doen van uitvindingen met zich bracht: louter commerciële functie

 

IEPT20040312, HR, PTC v Dieseko

Uitvindingsgedachte in oordeel betrokken en geen inbreuk omdat Dieseko probleem van octrooi niet oplost - Uitleg " onderscheiden van" gebonden aan octrooi - Geen pioniersuitvinding, mede gezien dichte stand van de techniek
 

2003

 

IEPT20031211, HvJEG, Hässle v Ratiopharm
Geldigheid ABC-Verordening (1768/92). Eerste vergunning: dat met betrekking tot geneesmiddelen voor ge-bruik door de mens het begrip eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in de Gemeen-schap in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92 alleen doelt op de eerste vergunning die wordt geëist door de bepalingen ter zake van ge-neesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65 en die is afgegeven in een willekeurige lidstaat, en dus niet op de vergunningen die door de regelingen inzake de vaststelling van de prijs en de vergoeding van ge-neesmiddelen worden geëist.Nietigheid certificaat bij strijd met ABC-Verordening.

 

IEPT20031031, HR, Sara Lee v Intergro

Uitleg octrooi is van feitelijke aard en kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst - Indirecte octrooiinbreuk: Enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt

 

2002

 

IEPT20020725, Rb Den Haag, EUR/AZR v Pharming
Redelijk belang EUR/AZR bij tegengaan overdracht aandeel in octrooi door Pharming aan Genzyme: Genzyme kan dan als medeoctrooihouder het octrooi toepassen zonder toestemming van EUR/AZR


IEPT20020606, Hof Den Haag, Intergro v Sara Lee
Geen indirecte octrooi inbreuk: koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel geen (middel betreffende) wezenlijk bestanddeel van uitvinding. Koffiebuiltjes met vrijwel dezelfde vorm als door Sara Lee op markt gebracht reeds lang in de handel.
 

IEPT20020329, HR, Van Bentum v Kool

Gemiddelde vakman mag slechts dan aannemen dat afstand is gedaan van gedeelte van beschermingsomvang waarop wezen van de vinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat - Hof heeft ten onrechte wezenlijke van de vinding in het midden gelaten - Geen regel dat onzorgvuldige redactie conclusie ten nadele van octrooihouder werkt.

 

IEPT20020303, Rb Maastricht, Biotronik
Niet voor de hand liggend dat werkgever aanspraak op octrooi heeft van commerciële functionaris. Geen bepaling in arbeidsovereenkomst
 

IEPT20020301, HR, TNO
Vergoeding voor gemis octrooi; geldt alleen voor geval dat geoctrooieerde uitvinding niet gedaan is in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort.

IEPT20020118, Rb Den Haag, Sara Lee v Intergro
Indirecte octrooi inbreuk: O’Lacy koffiebuiltjes passen precies in padhouder Senseo Crema en zijn middel betreffende wezenlijk bestanddeel van de uitvinding.

 

2001

 

IEPT20011102, HR, BT v KPN

Geen belang bij beantwoording vraag of voorrangsdatum on inbreukdatum maatgevend is. Klacht dat inzicht van gemiddelde vakman, niet van BT, na lezing van octrooi op beslissende datum relevant is, mist feitelijke grondslag. Niet aannemelijk geacht dat gemiddelde vakman ruimere opvatting over toepassing octrooi zou hebben dan BT zelf.

 

IEPT20011009, HvJEG, Nederland v Parlement & Raad

Biotechnologie-richtlijn beoogt discrepanties in praktijk en rechtspraak te voorkomen. Genetische verandering van een plantenras is niet octrooieerbaar, maar een verandering die zich verder uitstrekt, bijvoorbeeld tot een soort, is wel octrooieerbaar.
Biotechnologierichtlijn ontneemt keuzemogelijkheid onder TRIPS, maar is daarmee te verenigen. Biotechnologische uitvinding versus ontdekking

 

IEPT20010920, Hof Den Haag, Koppert v Boekestein

Geen risico-aansprakelijkheid voor handhaving nietig octrooi - mogelijk aansprakelijk indien octrooi wordt gehandhaafd terwijl octrooihouder  weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat octrooi ongeldig is

 

IEPT20010510, HvJEG, BASF v BIE

Product: ‘as is’, inclusief verontreinigen. Vereiste meerdere marktvergunningen: irrelevant voor vraag of sprake van dezelfde gewasbescher-mingsmiddellen. Verschil in verhouding werkzame stoffen onvol-doende om van verschillende producten te spreken

 

IEPT20010301, Hof Den Haag, Boogaard v IPB

Combinatie niet inventief nu suggestie van kunststofmateriaal voor de hand lag - Geen partiële nietigheid octrooi omdat verschillende conclusievoorstellen aangeven dat géén daarvan voor de gemiddelde vakman tevoren voor de hand lag om te concluderen dat octrooi slechts verleend had mogen worden met die beperking

 

IEPT20010216, HR, Van Egmond v WIVA

Partiële nietigheid octrooi conform Spiro/Flamco-arrest. Hof niet gehouden zonder eerst het Europees Oc-trooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom te verzoeken het in stand te houden ge-deelte van het octrooi te toetsen op nieuwheid en inventiviteit

 

2000

 

IEPT20000712, Rb Den Haag, BAT v Staat
Afdeling van Beroep Octrooiraad geen onafhankelijke en onpartijdige rechter. Geen uitvindingshoogte: dat het mogelijk maken van negen inhaleringen in de stand van de techniek lag besloten. BAT heeft geen maatregelen geclaimd die inventief zijn.

 

IEPT20000703, Rb Zwolle, Compound v Timmerman
Inschrijvingsvereiste inzake tegenwerpen overdracht beschermd alleen derde die een rechtshandeling terzake van het octrooi heeft verricht; niet een beslaglegger

 

IEPT20000127, Hof Den Haag, Boehringer Mannheim v Kirin Amgen (EPO)

Het is redelijk de uitvinder een conclusie toe te staan die gericht is op een werkwijze met toepassing van het nieuwe 'middel', zodat de uitvinder bescherming krijgt voor de daarmee rechtstreeks verkregen recombinant EPO-verbindingen waaronder recombinant EPO dat identiek is aan het bekende uEPO.Het voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de werkwijze als omschreven in conclusie 27 van het octrooi van Kirin Amgen is meebeschermd. Hierbij doet niet terzake of het ver-kregen voortbrengsel nu nieuw of niet nieuw is; ook een niet nieuw voortbrengsel verkregen met die werkwijze valt dus onder het octrooi.

 

1999

 

IEPT19991123, Rb Den Haag, Lubo
Uitvinding in dienstbetrekking: niet vereist dat werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit aanwenden van bijzondere kennis voor het doen van uitvindingen; voldoende dat dit deel is van feitelijk takenpakket. Gelet op aard functie en notitie omtrent functiewijziging – begeleiding van productontwikkeling – onaannemelijk dat aanwenden van kennis voor het doen van uitvindingen niet tot feitelijke takenpakkeet behoorde.

 

IEPT19991123, Rb Den Haag, Akapp
Uitvinding in dienstbetrekking: niet vereist dat werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit aanwenden van bijzondere kennis voor het doen van uitvindingen; voldoende dat dit deel is van feitelijk takenpakket

 

IEPT19990916, HvJEG, Farmitalia

Reikwijdte ABC: wanneer een product in de in de VHB vermelde vorm door een van kracht zijnd basisoctrooi wordt beschermd, kan het certificaat het product als geneesmiddel dekken in al zijn onder de bescherming van het basisoctrooi vallende vormen

 

IEPT19990901, Rb Den Haag, Rabobank v HBT en ATO
Geen derdenbescherming niet-ingeschreven pand-akte octrooi - Nederlandse rechter niet bevoegd inzake geldigheid en registratie buitenlandse octrooien ingevolge art. 16(4) EEX-Verdrag

 

IEPT19990804, Rb Den Haag, Arco v Shell

Nietigheidsverweer in versneld regime procedure in octrooiprocedures vereist reconventionele nietigheidsvordering - letterlijke inbreuk en equivalentie

 

IEPT19990623, Rb Den Haag, Sherwood v Staat
Afdeling van Beroep van de Octrooiraad kan niet worden beschouwd als een onafhankelijk en onpartijdig gerecht in de zin van art. 6 EVRM. Geen verontschuldigbare termijnoverschrijding taxe betaling

 

IEPT19990120, Rb Den Haag, Bom v Boal
Gemeenschappelijk octrooi: ieder gerechtig voorbehouden handelingen te verrichten (art. 39 Row 1910)

 

1998

 

IEPT19980715, Rb Den Haag, Epitope v Tenta

Aanspraak bestaat ongeacht verval van octrooiaanvrage. Verval van aanvrage laat recht van voorrang onverlet. Voorrangsrecht is afhankelijk van latere aanvrage.

 

1997

 

IEPT19971001, Rb Den Haag, Epitope v Tenta
Alleen Duitse rechter bevoegd inzake opeising Europese octrooiaanvrage.

 

IEPT19970905, HR, Stamicarbon v Dow
Octrooirecht: Geen noodzaak tot raadpleging verleningsdossier inzake gehanteerde stand van de techniek bij ontbreken redelijke twijfel over inhoud conclusie. Geen equivalentie bij toepassing werkwijze die belangrijk minder resultaat oplevert dan de geoctrooieerde werkwijze.

 

IEPT19970612, HvJEG, Yamanouchi v Comptroller-General
Voorwaarden ABC: een van kracht zijnde handelsvergunning vereist ten tijde van aanvrage ABC

 

1996

 

IEPT19961205, HvJEG, Merck en Beecham
Octrooihouder kan zich niet verzetten tegen import uit lid-staat waar geen octrooibescherming mogelijk is, tenzij hij juridisch gebonden is het product daar op de markt te brengen.

 

IEPT19960704, Hof Den Haag, Lucas v Litech
Problem-solution-approach en hindsight. Could versus would.

 

1995

 

IEPT19950623, HR, Organon v ARS
Octrooirecht: Niet nieuwheidsschadelijke openbaarmaking. Kennelijk misbruik ten opzichte van aanvrager: “clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received”. Termijn van zes maanden voorafgaand aan prioriteitsdatum in plaats van indieningsdatum.

 

IEPT19950522, Rb Den Haag, Sandoz v Stephar
Onderzoeksvrijstelling inbreuk door registratie: invoer en aanbieding voor registratie is inbreuk - tijdelijk verbod teneinde te beletten dat Stephar ten nadele van Sandoz voordeel geniet van de door haar gepleegde octrooiinbreuk.

 

IEPT19950421, HR, Boehringer Mannheim v Kirin Amgen (EPO)
Geen uitputting: instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt.Arresten HvJEG wettigen niet de conclusie dat art 36 EEG het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover 'een ieder' met dezelfde 'gestrengheid' handhaaft.het Hof kon zonder miskenning van enige rechtsregel oordelen dat een inbreukverbod alleen dan achterwege behoorde te blijven als — kort gezegd — aannemelijk zou worden gemaakt dat een gerede kans bestond dat in deze procedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, de oppositie wèl gegrond zou worden bevonden.

 

IEPT19950113, HR, Ciba Geigy v Oté Optics

Beschermingsomvang octrooi: Komt aan op wat wezenlijk is: wat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte is - Gebrek aan duidelijkheid conclusie werkt in be-ginsel ten nadele van octrooihouder - Verleningsdossier relevant en kan eventueel ook ten gunste van door octrooihouder gebruikt worden - Mate van vernieuwing geoctrooieerde uitvinding relevant

 

1994

 

IEPT19940707, Hof Den Haag, Metselprofielen
Functionele uitleg begrip 'venster' in conclusie

 

IEPT19940608, Rb Den Haag TNO
In octrooiaanvrage beschreven vinding geen resultaat van stagewerkzaamheden bij TNO

 

IEPT19940527, HR, Hupkens v Van Ginneken
Uitvinding in dienstbetrekking: in de regel zal mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi. Onjuist uitgangspunt om de  vergoeding te stellen op het geldelijk belang van de uitvinding en aan de waardering van dit belang een veronderstelde licen-tieovereenkomst tussen Hupkens en Schugi ten grondslag legt, aldus het geldelijk belang afhanke-lijk stellende van de exploitatie van de uitvinding door Schugi

 

1993

 

IEPT19930403, Rb Den Haag, Meester
Meester kan aanspraak maken op octrooi, tenzij voormalig werknemer [Y] tegendeel bewijst

 

1992

 

IEPT19921218, HR, Medicopharma v ICI

Onderzoeksvrijstelling Rijksoctrooiwet 1910: Dat is slechts het geval als onderzoek uitsluitend van zuiver wetenschappelijke aard is dan wel enkel is gericht op enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals het verder ontwikkelen der techniek - Inbreukmakend aanbieden voor afleveren na afloop octrooi

 

IEPT19921027, HvJEG, Generics
Dwanglicentie: Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen dwanglicentie die licentiehouder verbieden het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren wanneer de octrooihouder het produkt op het nationale grondgebied vervaardigt, en die invoer toestaan wanneer de octrooihouder zijn octrooi exploiteert door middel van invoer van het produkt uit andere Lid-Staten van de Gemeenschap.

  

1990

 

IEPT19901109, HR, Dupont v Globe

Uitleg conclusie: vaststellen wezen onder gebruik beschrijving. Of uitvinder zelf aan uitvoeringsvariant heeft geacht niet beslissend. Zekerheid voor derden: een dubbel breisel als dat van Dupont lag niet zozeer voor de hand dat van de aanvrager, zo hij voor zulk een breisel bescher-ming wenste, mocht worden verlangd de bewoor-dingen van het octrooi ook daarop toe te snijden. Schadevergoeding of winstafdracht: Veroordeling tot schadevergoeding dan wel – naar keuze –winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande geoorloofd

 

1989

 

IEPT19891010, Rb Den Haag, Hassle v Medicopharma
Inbreukmakend aanbieden: Aanbieden  voor levering na verstrijken van de duur van het octrooi maakt inbreuk

 

IEPT19890711, Rb Den Haag, H.M.C. v Insituform
In het midden gelaten of Octrooiraad onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie is.Betwijfeld of regeling dwanglicentie wegens afhankelijkheid strijdig is artikel 1 van het Eerste Protocol behorend bij het EVRM

 

IEPT19890127, HR, Meyn v Stork

Bij beschermingsomvang octrooi komt het aan op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat - Voor beperking beschermingsomvang door beperking in omschrijving vereist dat derde mag aannemen dat afstand van deel beschermingsomvang  bedoeld werd

 

1988

 

IEPT19880513, Hoge Raad, Du Pont v Enka
Nietigverklaring onder Rijksoctrooiwet 1910 geen terugwerkende kracht. Werking nietigverklaring onmiddellijk vanaf datum dat te zijner tijd kracht van gewijsde heeft

 

1985

 

IEPT19850709, HvJEG, Pharmon
Octrooihouder kan invoer van in andere lid-staat onder dwanglicentie vervaardigde produkten verhinderen

 

1983 

 

IEPT19830610, HR, Pfizer v Pharmon (doxycycline)

octrooihouder is (enkel) gerechtigd zich te verzetten tegen import van produkten die 'rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van die werkwijzen' in het buitenland.

 

1981

 

IEPT19810714, HvJEG, Merck v Stephar
Vrij verkeer: Octrooihouder die geneesmiddel in een octrooivrije lid-staat verkoopt kan zich niet met octrooi tegen invoer verzetten

 

1974

 

IEPT19741031, HvJEG, Centrafarm v Sterling Drug

Uitoefening octrooirecht bij in andere Lid-Staat door of met toestemming merkhouder in het verkeer gebrachte produkt onverenigbaar met vrij verkeer van goederen 

 

1968

 

IEPT19680229, HvJEG, Parke Davis

Nederlandse octrooihouder kan zich tegen invoer uit Italië, waar geen octrooibescherming mogelijk was, verzetten.

 

1964

 

IEPT19640501, HR, Probel v Parke Davis
Octrooirecht: In het verkeer brengen in Nederland door verzenden naar in Nederland gevestigde afnemers. Feitelijke terbeschikkingstelling beslissend, ongeacht eigendomsoverdracht of voor wiens rekening en  risico vervoer plaatsvond.

 

1962

 

IEPT19620406, HR, Drefvelin v Wientjes

Geen onrechtmatig waarschuwingsexploit: dat mitsdien voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploit niet voldoende is, dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch daarvoor — anders dan het Hof heeft geoordeeld — tevens vereist is, dat aan den octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt; Dreiging onrechtmatig handelen: dat […] din ieder geval ter afwending van het nadeel dat Wientjes zou lijden indien Drefvelin zijn pretentie zou handhaven, het uitbrengen van verdere exploiten als onrechtma-tig zou mogen verbieden en de intrekking van reeds uitgebrachte exploiten zou mogen gelasten;

 

1950

 

IEPT19501215, HR, Staat v Philips
Inschrijving overdrachtsakte niet vereist voor derdenwerking ten opzichte van derde die op andere wijze bekend is met overdracht

 

1941

 

IEPT19410606, HR, Philips v Gaco
Rechtmatig in het verkeer gebracht: al wat in het verkeer is gebracht zonder dat daarbij inbreuk is gemaakt op de in het eerste lid vastgestelde rechten van den octrooihouder.

 

1930

 

IEPT19300620, HR, Tasseron v Philips
Beschermingsomvang octrooi: dat het aankomt op dat, waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat