2006 Octrooi

Print this page

IEPT20061222, HR, Saier v Dijkstra

Derde kan zich altijd op verleningsdossier beroepen - Octrooihouder kan zich alleen op verleningsdossier beroepen indien conclusie ook na bestudering octrooischrift onduidelijk is

 

IEPT20061214, Rb Haarlem, Sandisk v Inspecteur Belastingdienst Douane West
Octrooirecht - douanebeslag: Inspecteur aangemerjkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Sandsik belanghebbende nu zij in haar eigendomsrecht beperkt wordt

 

IEPT20061214, Hof Den Haag, Scimed v Medinol

Maatregel octrooi niet-inventief: gemiddelde vakman zal ook algemeen bekende technieken en naastgelegen catheters in zijn oordeel betrekken - Hoger beroep staat ook wijziging standpunt aan voortschrijdend (technisch) inzicht toe

 

IEPT20061212, Rb Den Haag, Tweede ABC

Geen tweede Aanvullend Beschermings-Certificaat voor zelfde octrooi mogelijk

 

IEPT20061204, Octrooicentrum, Nietigheidsadvies octrooihouder

Nietigheidsadvies kan slechts door derde niet door octrooihouder zelf worden aangevraagd

 

IEPT20061115, Rb Den Haag, Thermostaatkranen

Grensoverschrijdende octrooi-inbreuk 

 

IEPT20061108, RvSt, nieuwheidsrapport

Nieuwheidsrapport inzake octrooiaanvraag geen 'besluit'

 

IEPT20061027, Rb Den Haag, Lamphouder

Geen nieuwheidsschadelijke openbaarmaking geoctrooieerde vinding op tuinbouwbeurs - Voorgebruiksrecht aangenomen

 

IEPT20061025, Rb Den Haag, Teckru v Duyvis

Bewijsopdracht inzake openbare toegankelijkheid handleiding voor prioriteitsdatum. Geen partiële nietigheid conform Spiro/Flamco

 

IEPT20061025, Rb Den Haag, Bluewater v SBM
Ontbreken nieuwheid species anticipeert genus

 

IEPT20060929, HR, CFS Bakel v Stork Titan

Enkele verzwijgen tijdens oppositieprocedure dat elementen octrooiconclusie niet nieuw zijn niet onrechtmatig - Geen risico-aansprakelijkheid voor handhaving octrooi tijdens oppositie- of nietigheidsprocedure - Eerdere handhaving van achteraf nietigverklaard octrooi leidt niet 'per se' tot ongerechtvaardigde verrijking

 

IEPT20060921, Rb Den Haag, Bettacare v H3 Products

Nietigheidsverweer tast op artikel 2 EEX-Verordening gebaseerde grensoverschrijdende bevoegdheid voorzieningenrechter bij octrooiinbreuk na arrest GAT v LuK niet aan omdat door voorlopig oordeel niets definitiefs over geldigheid buitenlands octrooi wordt vastgesteld - Zware bewijslast voor nieuwheidsschadelijk openbaar voorgebruik

 

IEPT20060921, Hof Den Haag, Scharnierset

Geen octrooiinbreuk, ook niet bij wege van equivalentie, omdat het door het octrooi beoogde resultaat - een eenvoudig in te steken of weg te laten beveiligingsuitsteeksel - niet bereikt wordt

 

IEPT20060913, Rb Rotterdam, NIIOC
Dwaling inzake aanspraak op octrooi in diensbetrekking - Terugwerkende kracht van herroeping geen invloed op voordien gesloten overeenkomst, voor zover uitgevoerd. MOgelijke heeft DORC op grond van billijkheidsoverwegingen  aanspraak terugbetaling

 

IEPT20060913, Rb Den Haag, Ranbaxy v Warner-Lambert inzake ABC Atorvastatine
Octrooirecht - geen disclaimer: De (deskundige) derde die van het octrooi kennis neemt zal niet aannemen dat er sprake is van een disclaimer voor de R,Rvorm en dat ook niet in het octrooi, de beschrijving en de conclusies, lezen.

 

IEPT20060913, Rb Den Haag, Ranbaxy v Warner-Lambert
Nu meest nabije stand van de techniek, een pointer richting het calciumzout bevat, is de oplossing die conclusies 1 tot en met 3 van EP 281 bieden voor het probleem een farmaceutisch acceptabele zoutvorm voor het best werkzame transenantiomeer te vinden, zo voor de hand liggend dat het octrooi, als het aan de nieuwheideis zou voldoen, niet inventief

 

IEPT20060906, Rb Den Haag, Basko

Uit ondertekenen octrooiaanvraag kan geen afstand van recht worden afgeleid - Feitelijk takenpakket beslissend voor vraag of aard van dienstbetrekking doen van uitvindingen meebracht - Nederlandse rechter bevoegd inzake aanspraak op Europese octrooiaanvraag omdat eiser werkzaam was in Nederland (artikel 4 Protocol) 

 

IEPT20060829, Hof Den Bosch, Inbreng octrooi

Haagse rechter niet bij uitsluiting bevoegd bij geschil inzake inbreng of levering octrooi: Dat is geen kwestie die wordt beheerst door de Rijksoctrooiwet 1995, maar door het BW. Het enke-le feit dat [X.] ter uitvoering van die overeenkomst een octrooi heeft ingebracht in [Z.] maakt dat niet anders.

 

IEPT20060817, Hof Den Haag, Ceres v Ruvo

Partiële nietigheid octrooi - "product-by-process"-claim beschermt product hoe ook vervaardigd - Octrooihouder alleen aansprakelijk voor handhaven achteraf onjuist blijkende octrooipretentie indien dat aan hem kan worden toegerekend - Geen grensoverschrijdend verbod nu weersproken buitenlandse inbreuken niet onderbouwd zijn - Voor bepalen redelijke vergoeding opgave aantallen producten vereist, maar niet van winst - Schadestaat voor vaststellen redelijke vergoeding

 

IEPT20060809, Rb Den Haag, Sisvel v Sandisk

Op octrooi-inbreuk in Nederland gebaseerde bevoegdheid Nederlandse over buitenlandse gedaagde niet grensoverschrijdend - Evenmin grensoverschrijdende bevoegdheid in geval van nietigheidsverweer, te beoordelen na conclusie van antwoord 

 

IEPT20060808, Rb Den Haag, Visser v Heto

Octrooirecht: nietigheid wegens ongeoorloofd toegevoegde disclaimer - richtlijnconforme proceskostenveroordeling

 

IEPT20060714, Rb Den Haag, Inpakvel

Geen octrooi-inbreuk omdat geen uitvoering wordt gegeven aan uitvindingsgedachte octrooi - Enkele (betwiste) verklaring onvoldoende bewijs inbreukmakende handelingen

 

IEPT20060713, HvJEG, Roche v Primus

Bij inbreuk door verschillende gedaagden in meerdere landen op Europees octrooi is geen sprake van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens: geen risico van tegenstrijdige beslissingen art. 6(1) EEX-Verdrag - Voordelen van concentratie bij één rechter wegen niet op tegen gevaren - Afwijzing 'spin in het web'-doctrine

 

IEPT20060713, HvJEG, GAT v Luk

De exclusieve bevoegdheid van de rechter van het land van registratie van een octrooi inzake de geldigheid of registratie daarvan (art. 16(4) EEX-Verdrag) geldt ongeacht het procedurele kader (vordering of verweer) en in ieder stadium  van de procedure 

 

IEPT20060511, Hof Den Haag, Cordis v Schneider
Winst is netto winst, waarbij directe kosten (kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de desbetreffende activiteiten) en evenredig deel van vaste kosten (overhead, gebouwen en dergelijke) afgetrokken mogen worden - 'Huisaccountant' kan kwalificeren als 'onafhankelijk accountant'

 

IEPT20060322, Rb Den Haag, SKB v FAL
Geen inbreuk: Uit bekend anhydraat omgezet hemihydraat maakt geen inbreuk op later octrooi voor hemihydraat. Rceonventionele nietigheid niet ontvankelijk wegens ontbreken van advies conform artikel 76(1) ROW 1995

 

IEPT20060117, Hof Den Bosch, Beroepsfout inzake inbreng octrooi

Schade € 15.567,93 wegens niet instellen hoger beroep executiegeschil: het niet ingesteld zijn van het hoger beroep was voor de kort gedingrechter voldoende aanleiding om de vordering tot staking van de executie kansloos te achten (in ieder geval zolang de octrooien niet ingebracht waren).