2009 Octrooi

Print this page

IEPT20091223, Rb Den Haag, Medinol v Abbott

Geen inbreuk wegens ontbreken van tweede ‘meanderpatroon’: Kenmerk (v) van conclusie 1 van EP 902 vereist dat er i) tweede meanderpatro-nen aanwezig zijn die ii) zich in een tweede richting uitstrekken, die verschilt van de eerste richting. De rechtbank is van oordeel dat niet gezegd kan worden dat het ‘tweede meanderpatroon’ in de stent designs van Abbotts Vision en Xience zich uitstrekt in een tweede richting, die verschilt van de eerste richting.

 

IEPT20091222, Rb Den Haag, e-Traction Europe v NOB
Rechthebbende octrooi en tenaamstelling: Nu ingevolge de APA de ‘ownership’ met betrekking tot de octrooien bij e-Traction Europe is gebleven, komt Freerider niet de bevoegdheid toe zonder medewerking van e-Traction Europe daarin wijzigingen aan te brengen. Hoewel een wijziging in de tenaamstelling geen overdracht van eigendom impliceert, heeft Freerider ingevolge de APA ook niet de bevoegdheid zonder medewerking van e-Traction Europe een andere “applicant” – dat wil zeggen: rechthebbende – te doen vermelden. Onderzoeksplicht gemachtigde inzake bevoegdheid tot wijziging tenaamstelling opdrachtgever

 

IEPT20091216, Rb Den Haag, Sharp v Samsung
Inbreuk aangenomen: Samsung Benelux heeft de door Sharp gestelde inbreuk slechts betwist door zich te beroepen op de on-geldigheid van de conclusies 1, 2 en 8 t/m 12. Dat verweer slaagt ten dele, te weten voor zover de inbreukvorderingen zijn gebaseerd op de conclusies 1 en 2 van EP 582. Conclusies 8-12 geldig. Conclusie 8 van EP 582 wordt niet geanticipeerd door US 26 en de conclusies 8 tot en met 12 zijn inventief te achten.

 

IEPT20091209, Rb Den Haag, High Point v KPN
Incident tot ex artikel 834a Rv: overleggen stukken in octrooiprocedure versneld regime: Pleidooi in incident tezamen met pleidooi in hoofdzaak. De VRO procedure is in het leven geroepen om de octrooihouder dan wel de partij die octrooiinbreuk wordt verweten een procedure te bieden waarin met behoud van processuele waarborgen op aanvaardbare en voorzienbare termijn een bodembeslissing kan worden verkregen. Schorsing of aanhouding van de procedure zou dit procesregime aanmerkelijk verstoren

 

IEPT20091209, Rb Den Haag, Intervet v Merial
Geen inventiviteit EP 760 en EP 617 wegens “op het spoor zetten”door Nayar en nawerkbare publicatie van isolatie. Geen inventiviteit EP 955: De rechtbank stelt voorop dat uit de openbaarmaking van het octrooi als geheel duidelijk naar voren komt dat het octrooi ziet op de verrassende ontdekking dat (opengebroken) insectencellen de immunogeniteit verhogen. Dit wordt in de nieuwe redactie van conclusie 1 niet anders.

 

IEPT20091208, Hof Den Haag, Diamed v Sanquin
Afwijzing tussentijds beroep in cassatie: gelet op de inhoud van het tussenarrest waarbij een deskundigenbericht in het vooruitzicht wordt gesteld, een tussentijds cassatieberoep thans weinig zinvol is en de procedure slechts zal vertragen. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het open stellen van tussentijds cassatieberoep tegen een nog niet gewezen, eerstvolgend tussenarrest is het verzoek evenmin voor toewijzing vatbaar

 

IEPT20091208, Hof Den Haag, Van Beelen v Otter
Kosten octrooigemachtigde vallen niet onder proceskosten: [...] kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid, dat ingeval van verplichte procesvertegenwoordiging niet alleen de kosten van de advocaat maar ook de kosten van de octrooigemachtigde vallen aan te merken als kosten als bedoeld in de artikelen 237 e.v. Rv waarin de in het ongelijk gestelde partij zal kunnen worden verwezen. Richtlijnconforme interpretatie proceskostenveroordeling niet in strijd met rechtszekerheid

 

IEPT20091202, Rb Den Haag, Street Surfing v Alcom
Inventiviteit: Zonder een additionele inventieve denkstap, zou de vakman geen reden hebben te veronderstellen dat het aanbrengen van een tweede richtingszwenkwiel zou leiden tot elkaar versterkende voortstuwingen van beide wielen, iets wat voor rekening van de uitvinder van EP 541 komt en niet zonder meer uit de stand van de techniek kon worden afgeleid. Handhaving door niet-ingeschreven licentienemer: Ook een niet-ingeschreven licentie kan aan een derde worden tegengeworpen indien ten opzichte van die derde op een andere wijze van die licentie is gebleken.

 

IEPT20091125, Rb Den Haag, VHK v Stork
Nietigheid wegens gebrek aan nieuwheid: dat alle deelkenmerken van conclusie 1 van EP 655 reeds in DE 196 zijn geopenbaard, zodat deze conclusie nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. Beschermingsomvang begrip ‘sandwichstructuur’: Gelet op hetgeen kenbaar is uit figuren 1 en 2, in combinatie met de beschrijving, en in aanmerking genomen de betekenis van 'sandwich' naar algemeen spraakgebruik (in overdrachtelijke zin), zou naar het oordeel van de rechtbank de gemiddelde vakman aan de term 'sandwichstructuur' zoals gebruikt in conclusie 1 van EP 655 de betekenis toekennen van 'twee lagen met iets ertussen'

 

IEPT20091125, Rb Den Haag, Hauni v Spikker
Mogelijke rechtsverwerking octrooi-inbreuk: Aan het hiervoor genoemde samenstel van feiten heeft in dat veronderstelde geval Spikker het vertrouwen kunnen ontlenen dat zij met haar schrapers gevrijwaard zou zijn van octrooirechtelijke aanspraken zijdens Hauni. Niet moet worden vergeten dat zij vervolgens ook daadwerkelijk 9 jaar ongemoeid is gelaten door Hauni. Dat tijdsverloop in combinatie met de aldus als erkenning van de afwezigheid van octrooirechtelijke aanspraken op te vatten feiten levert rechtsverwerking op.

 

IEPT20091124, Hof Den Haag, Rockwool v Isover
Aansprakelijkheid voor handhaving nietig octrooi: Of van aansprakelijkheid van de octrooihouder(s) sprake is, hangt af van de omstandigheden van het geval.Hof neemt voorshands aan dat er met betrekking tot de substraat plantpot met gegroefde bodem  in de periode juni-oktober 1984 geen geheimhoudingsplicht was bedongen en dat [...] ervan op de hoogte waren althans moesten beseffen dat er een gerede kans was dat het octrooi/de octrooien wegens openbaar voorgebruik aan nietigverklaring/vernietiging bloot stond(en). Mochten [vG] en De Ruijter/Rockwool c.s. in hun tegenbewijslevering [...] niet slagen, dan zijn zij (althans een of meer van hen) in beginsel aansprakelijk voor de schade.

 

IEPT20091120, Rb Den Haag, Rijtuig
Geoctrooieerde niet nieuw - openbaar toegankelijk: dat het gemodificeerde Baas-rijtuig in ieder geval op 30 mei 2004 te zien was bij een voor het publiek toegankelijk evenement zodat het deel uitmaakt van de stand van de techniek. Uitvindingshoogte: gemotoriseerde voertuigen relevante stand van de techniek. Rectificatie.

 

IEPT20091118, Rb Den Haag, ABK en Transcare v Snoeks

Aansprakelijkheid voor handhaving octrooi: periode waarover Snoeks aansprakelijk kan worden gehouden voor de gederfde winst van ABK en Transcare ten gevolge van de handhaving door Snoeks van haar octrooirechten loopt van datum beslaglegging tot datum vonnis in bodemprocedure. Geen oorzakelijk verband handhaving octrooi en schade bestaande uit niet geselecteerd zijn als “preferred supplier”. Winstderving niet deugdelijk onderbouwd.

 

IEPT20091104, Rb Den Haag, AHP Manufacturing v Octrooicentrum
Onterechte weigering Aanvullend Beschermings-Certificaat: Vo. 1610/96, aldus moet worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat een ABC wordt verleend aan de houder van een basisoctrooi voor een product waarvoor op het moment van indiening van de aanvraag voor het certificaat reeds één of meer certificaten zijn verleend aan één of meer houders van één of meer andere basisoctrooihouders.

 

IEPT20091104, Rb Den Haag, Stallergenes v Octrooicentrum
Geen Aanvullend Beschermings-Certificaat bij ontbreken handelsvergunning: Dit betekent dat niet kan worden gezegd dat de mogelijkheid de in het octrooi gedane investeringen terug te verdienen is vertraagd door een procedure voor het verkrijgen van een handelsvergunning. Eerdere handelsvergunning voor product timotheegrasextract: In het register van het CBG wordt alleen timotheegrasextract genoemd als werkzame stof van Alutard. Dit bevestigt dat in de handelsvergunning aluminiumhydroxide niet tot de werkzame stoffen is gerekend.

 

IEPT20091028, Rb Den Haag, Schlumberger v EMGS
Verzoek tot hervatting na schorsing afgewezen: Dat EMGS het tussenvonnis als een overwinning zou vieren niet afdoende gesubtantieerd. Geen sprake van zodanig gewijzigde omstandigheden als door Schlumberger aangevoerd - waarbij nu in het midden kan blijven of dit een grond kan zijn voor het terugkomen op de schorsingsbeslissing in het tussenvonnis - dat nu reeds tot voortzetting en hernieuwd pleidooi behoort te worden overgegaan.

 

IEPT20091006, Hof Den Haag, Zilka v Ruegg
Geen equivalentie-inbreuk: Wezenlijk andere wijze waarop zelfde resultaat bereikt wordt (function-way-result-test). Ook kan dit verschil (in de 'insubstantial difference'-test) niet worden aangemerkt als een verschil dat de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid als equivalent zal aanmerken, nu daarvoor aan Rüegg een eigen octrooi is verleend.

 

IEPT20091005, Rb Den Haag, Mundipharma v Mediq Farma
Ex parte verbod octrooi-inbreuk:  De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat OPG verschillende door Ratiopharm en/of Sandoz in het verkeer gebrachte oxycodonformuleringen, in het verzoekschrift en hierna aangeduid als Generieke Producten, in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op conclusie 1 in samenhang met conclusies 6 en 9 van het aan Mundipharma toebehorende Europese octrooi EP 1 258 246.

 

IEPT20090930, Rb Den Haag, Mundipharma v Cimex cs
Beschermingsomvang EP 730: inbreuk Generieke producten. Schorsing hoofdzaak in afwachting van oppositie: minst genomen in enige mate onzeker of en zo ja met welke conclusies de verlenende instantie in München EP 730 uiteindelijk in stand zal laten. Gedeeltelijke nietigheid EP 246: Mundipharma zal in de gelegenheid gesteld worden zich bij akte uit te laten over de vorm waarin, met inachtneming van dit vonnis, in het bijzonder voornoemde rechtsoverwegingen, EP 246 in stand kan worden gehouden

 

IEPT20090925, Rb Den Haag, Sanofi v Ratiopharm
Beperkte uitleg conclusie gelet op verleningsdossier: De conclusie is dan ook eerder dat Sanofi eenvoudig heeft verzuimd gescheiden toedieningsvormen te claimen. […]. Langs de weg van uitleg kan een en ander echter onmogelijk worden ingelezen. Sanofi probeert het octrooi te begrijpen op een wijze die in de literatuur bekend staat als het angorakat syndroom. 


IEPT20090923, Rb Den Haag, Vanderlande v Van Riet
Octrooi-inbreuk EP 303: directe ondersteuning sloffen: De delen ondersteunen de sloffen dus in ieder geval indirect en niet valt in te zien waarom de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 303 beperkt zou zijn tot een vorm van directe ondersteuning. Geen inbreuk EP 824 omdat glijschoenen niet verend zijn in de zin van octrooi – andere functie.

 

IEPT20090923, Rb Den Haag, Actavis v Octrooicentrum
Geen bezwaar tegen ABC-verleningsbesluit mogelijk door derden: De bepaling van artikel 18 van de Verordening wordt beperkt door artikel 19, tweede lid, dat ‘oppositie’ tegen een besluit tot verlening van een certificaat expliciet uitsluit. Zou artikel 18 van de Verordening zo moeten worden gelezen dat de mogelijkheid van een bezwaar behalve voor de rechthebbende ook voor een derde belanghebbende openstaat, dan zou artikel 19, tweede lid van de Verordening zinledig zijn.

 

IEPT20090922, Hof Den Haag, Diamed v Sanquin

Geen inbreuk: Het hof is voorshands van oordeel dat, indien wordt uitgegaan van de veronderstelling dat Cellbind werkt volgens het affiniteitsprincipe zoals door Sanquin c.s. wordt gesteld, er geen sprake is van directe inbreuk op het octrooi EP 0.194.212 B2, noch letterlijk, noch op equivalente wijze. Deskundigenbericht.

 

IEPT20090916, Rb Den Haag, Audilux en Philips
Verzwaarde stelplicht opeising octrooi: Naar het oordeel van de rechtbank heeft X niet voldaan aan zijn in de onderhavige procedures aan te nemen verzwaarde stelplicht met betrekking tot zijn stelling dat hij de aan de octrooi(aanvrag)en ten grondslag liggende uitvinding van een in-ear hoortoestel zou hebben gedaan.


IEPT20090918, Rb Den Haag, Caterware v Sabert
Ontbreken inventiviteit - gerede kans op vernietiging: De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het gebruik van roestvrij staal voor het metalliseren van plastic bestek een voor de hand liggende keuze was. De stelling van Caterware dat nergens in de stand van de techniek is geopenbaard of een aanwijzing is te vinden om een roestvrijstalen coating toe te passen specifiek op bestek maakt nog niet dat daarmee inventiviteit van die oplossing is gegeven.

 

IEPT20090909, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo
Onrechtmatige toe-eigening octrooibescherming: Nu Vetus en Cuckoo met buitensluiting van Inno Nautic verder zijn gegaan (althans trachten te gaan) met het op de markt brengen van een flexibele pop-up vuilwatertank voor schepen (en zich daar oc-trooibescherming voor toe-eigenen), waarbij onvoldoende steekhoudend is weersproken dat zij daarbij (deels) gebruik maken van hen onder de respectieve geheimhoudingsclausules door Inno Nautic ter beschikking gestelde know how, handelen zij in strijd met hun geheimhoudingsverbintenissen jegens Inno Nautic.

 

IEPT20090908, Rb Den Haag, GSK v Pharmachemie
Aanvullend Beschermingscertificaat: de omschrijving van de werkzame stof van het geneesmiddel in de handelsvergunning is bepalend voor de vraag wat als product in de zin van de Verordening moet worden beschouwd.Uitvindingshoogte door niet voor de hand liggende keuze: Uitgaande van het feit dat de gemiddelde vakman op basis van desciclovir of daaraan verwante derivaten zou zoeken naar een oplossing die verbeterde orale biobeschikbaarheid van aciclovir zou verschaffen, is de keuze om onderzoek te doen naar de geschiktheid van valaciclovir naar voorlopig oordeel op de prioriteitsdatum geen voor de hand liggende

 

IEPT20090903, HvJEG, AHP v BIE
Meerdere ABC’s voor een product mogelijk waarvoor reeds één of meer ABC’s zijn verleend aan één of meer houders van één of meer andere basisoctrooien

 

IEPT20090902, Rb Haarlem, HMET v PPI
Paulianeuze overdracht octrooien (art. 3:45 BW): Overdracht op 8 februari 2006 van niet op de Benelux betrekking hebbende octrooirechten en octrooiaanvragen voor EUR 1, overgedragen aan SSB, en daaropvolgende overdracht op 19 mei 2006 voor EUR 1.294.000, overgedragen aan PPI UK. Onrechtmatige beëindiging distributieovereenkomst. Schade $5,2 miljoen.

 

IEPT20090819, RvSt, Yeda Research
Bij biologisch geneesmiddel productomschrijving in handelsvergunning bepalend voor Aanvullend Beschermings-Certificaat: De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat deze zaak, waarin het om een biologisch geneesmid-del gaat, wezenlijk verschilt van de situatie die is beoordeeld in het Farmitalia-arrest en dat het OC-NL derhalve geen aanleiding behoorde te zien om bij de productomschrijving in het aan Yeda ver-leende certificaat af te wijken van de omschrijving van de werkzame stof in de handelsvergunning.

IEPT20090724, Rb Den Haag, GSK v Pharmachemie
Ex parte verbod ABC-bescherming geweigerd: In dit verband is van belang dat GSK Pharmachemie niet eerst heeft gesommeerd de gestelde inbreuk te staken, maar direct om een ex parte bevel heeft verzocht. Aldus heeft GSK Pharmachemie de gelegenheid ontnomen om de gestelde inbreuk vrijwillig te staken, dan wel om toe te lichten waarom in de visie van Pharmachemie geen sprake is van inbreuk.

 

IEPT20090722, Rb Den Haag, Agfa v Xingraphics en Atece
Nadere bewijslevering indirecte octrooi-inbreuk niet toegestaan: Toelating van Agfa tot nadere bewijslevering verdraagt zich niet met de in een procedure in het versnelde regime te stellen eisen van een goede procesorde nu Agfa heeft Xingraphics en Atece aldus onnodig in een ongunstiger bewijspositie gebracht dan wanneer zij beschikbaar bewijsmateriaal terstond in de procedure zou hebben ingebracht.

 

IEPT20090715, Rb Den Haag, Kubus v MBrands
Gebrek aan nieuwheid: onduidelijkheid over koppelingsuitsparing , die niet specifiek wordt gedefinieerd, komt voor risico van de octrooihoudster. DE 757 openbaart een koppelingsmechanisme volgens het octrooi: er bestaat een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat conclusie 1 het octrooi van Kubus nietig is wegens gebrek aan nieuwheid.

 

IEPT20090715, Rb Den Haag, HTS v Bébécar
Partiële nietigheid: Niet in geschil dat Spiro/Flamco-leer nog van toepassing is op Nederlandse octrooien. Conclusie 1 is een niet inventieve combinatie van stand van de techniek (D3 en D2). Conclusie 9 bevat inventieve maatregel: de vakman die de hoogteverstelling van de hoofdsteun en het rugsteundeel van D3 met elkaar wil koppelen, zal er niet toe worden gebracht af te zien van hoogteverstelling door middel van een knop aan de zijkant van de stoel zoals in D2 geopenbaard en in plaats daarvan te kiezen voor het aanbrengen van een handgreep in de hoofdsteun.

 

IEPT20090708, Rb Den Haag, Novartis v Actavis

Geen voorlopige inbreukverbod hangende hoger beroep na vernietiging octrooi. Niet toepassen problem and solution approach door rechtbank in eerder vonnis geen kennelijke misslag. Problem and solution approach is slechts een hulpmiddel bij de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding

 

IEPT20090626, OCN, Systemate
Eerder door het EOB op een overeenkomstige aanvrage ingesteld overeenkomstig onderzoek: Eerdere aanvrage betreft nagenoeg gelijke conclusies met zelfde beschermingsomvang
 

IEPT20090624, Rb Den Haag, Sisvel v Antalis en Aero
Oproeping in vrijwaring in octrooizaak toegestaan: Antalis heeft het bestaan van een rechtsverhouding met een derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen voldoende gemotiveerd en concreet gesteld.

 

IEPT20090617, Rb Den Haag, SBM v Bluewater

Beoordeling geldigheid octrooi: Volledige toetsing door rechtbank na eerder oordeel Technische Kamer van Beroep van Europees Octrooibureau: Niet inventief: inzicht dat de plurality of risers van D1 het gebruik van een bovenlager veroorlooft dat kleiner is dan de diameter van de omtreklijn van de onderste einden van de risers ligt zonder inventieve arbeid volledig binnen het bereik van de vakman met algemene vakkennis

 

IEPT20090617, RvSt, Octrooicentrum v Systemate

Brief is besluit:Brief bevat oordeel van OCN dat de aanvraag niet aan de vereisten voldoet, waardoor een betalingsverplichting is ontstaan voor het verrichten van een nieuwheidsonderzoek, teneinde een octrooi voor twintig jaar te verkrijgen. Daarmee is die beslissing op enig rechtsgevolg gericht en die brief een besluit, als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 

 

IEPT20090610, Rb Den Haag, Novartis v Friederichs

Inbreuk octrooi: aangevoerde nieuwe verweren niet relevant voor inbreukvraag. Conclusie bepalend voor beschermingsomvang: De beschermingomvang van conclusie 1 van EP 258 mag dus niet met voorbijgaan aan de tekst van die conclusie en de beschrijving worden bepaald aan de hand van hetgeen de uitvinder volgens hemzelf of in de ogen van de vakman heeft willen of zou hebben willen beschermen.

 

IEPT20090527, RvSt, Yeda v Aventis en Octrooicentrum

Geen Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC): De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat, ook indien een product via indirecte inbreuk naar nationaal recht door een basisoctrooi zou kunnen worden beschermd, het OCNL aan Aventis geen certificaat voor cetuximab hoefde af te geven, nu artikel 73, eerste lid, van de Row haar niet in alle gevallen bescherming biedt tegen het aanbieden of leveren van dat product.

 

IEPT20090526, Rb Den Haag, High Point v KPN en Ericsson

UMTS-standaard niet inbreukmakend: niet in te zien dat in de UMTS – standaard sprake is van Kenmerk G, zoals begrepen door de gemiddelde vakman.  Spoedeisend belang. Zaak niet te complex voor kort geding. Betwiste en niet gespecificeerde proceskosten van € 123.502 conform liquidatietarief gesteld op € 816.

 

IEPT20090526, Rb Den Haag, Boehringer v Purac

Ontbreken uitvindingshoogte: Het warmtedissipatieprobleem waarvan bekend is dat het inherent is aan de bekende bulkpolymerization techniek is door Long opgelost op precies dezelfde wijze als voorgesteld in het Octrooi. Vakman voor opschaling laboratoriumwerkwijze: Veelal zal worden gewerkt in een team waarbij de gezamenlijke deskundigheid ligt op het algemene gebied van opschaling van productieprocessen en niet op een zo specifiek gebied als de ontwikkeling van biopolymeren door bulkpolymerization.

 

IEPT20090513, Rb Den Haag, Ratiopharm v Sepracor

EP 828 nietig wegens gebrek aan uitvindingshoogte: Aangenomen moet worden dat het op de prioriteitsdatum voor de vakman voor de hand lag om, uitgaande van de medische toepassing van racemisch cetirizine als antihistamine, te onderzoeken of en in hoeverre ook het enantiomeer levocetirizine medisch toepasbaar is als antihistamine

 

IEPT20090429, Rb Den Haag, UMCU

EOV protocol prevaleert boven EEX-Vo. Aanhouding Nederlandse procedure totdat in Belgische procedure over bevoegdheid is beslist: Aangezien de vorderingen het eerst aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank Antwerpen, de bevoegdheid van die rechtbank is betwist en thans een beroepsprocedure bij het Hof van beroep te Antwerpen aanhangig is, houdt de rechtbank de beslissing in het incident aan, totdat de rechterlijke instantie in België over zijn bevoegdheid heeft beslist.

 

IEPT20090408, Rb Den Haag, Tiefenbacher cs v Lundbeck

Conclusies niet inventief: de gemiddelde vakman zou op grond van zijn algemene vakkennis inzien dat hij door middel van een SN2-reactie het zonder inventieve denkarbeid verkregen optisch zuivere diol zou kunnen omzetten in optisch zuiver citalopram. Ter zitting is uit het getoonde driedimensionale model van het diol (dat in de Engelse procedure tijdens de zitting om procedurele redenen niet mocht worden getoond, zo is de rechtbank onweersproken verteld ter zitting door Tiefenbacher c.s.) genoegzaam gebleken dat de voor een Walden-inversie noodzakelijke configuratie bij het diol juist gemakkelijk kan worden bereikt.
 

IEPT20090407, Hof Den Bosch, Onrechtmatig beroep op vernietigd octrooi
Onrechtmatig beroep op octrooi: Wanneer [X.] een dergelijke melding doet terwijl zij weet of moet beseffen dat een serieuze kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in de reeds lopende oppositieprocedure (en terwijl dat octrooi van Nederland reeds is vernietigd), handelt zij dan in ieder geval onrechtmatig jegens die derde. Schadebepaling door deskundige.

 

IEPT20090330, Rb Den Haag, Ezendam v Lommers

Inbreuk octrooi: snijinrichting omvat iedere in het woord 'cut' begrepen vorm van korter maken van takken, inclusief hakken. Snijplaat aan te merken als 'snijkooi' in de zin van het octrooi. Inventiviteit aangenomen mede vanweg tijdsverloop van 49 jaar. Grensoverschrijdende voorlopige voorziening ondanks nietigheidsverweer. Spoedeisend belang bij recall inbreukmakende inrichtingen.  

 

IEPT20090325, Rb Den Haag, Bragel v Blokker

Geldigheid octrooi: Het octrooi openbaart aldus een inventieve combinatie van maatregelen welke niet enkel is een optelsom van oplossingen van deelproblemen, maar een geheel nieuwe benadering waarbij de afzonderlijk te plaatsen borstvormen van siliconenmateriaal eerder op dan onder de borsten worden geplaatst, op hun plaats gehouden door een herbruikbare kleeflaag en waarbij de gewenste vorm wordt bereikt door de borstvormen nadien aan elkaar te verbinden met een connector.

 

IEPT20090318, Rb Den Haag, Selo & Freshsupport v PFM

Combinatie-uitvinding mist uitvindingshoogte omdat de combinatie geen synergetsich effect oplevert. Geen aansprakelijkheid voor handhaven nietig octrooi: Vast staat immers dat PFM juist naar aanleiding van de door Selo c.s. genoemde stand van de techniek haar Octrooi heeft beperkt. De rechtbank heeft geen reden om aan te nemen dat PFM ook nadien diende te beseffen dat er gerede kans was dat het Octrooi vernietigd zou worden. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid in reconventie niet hetzelfde rechtsfeit.


IEPT20090311, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic

Beschermingsomvang octrooi: Te letterlijke uitleg doet geen recht aan het uitgangspunt dat de conclusie moet worden begrepen in het licht van de beschrijving teneinde de beschermingsomvang vast te kunnen stellen. Geen equivalentie: een andere 'way' in de function-way-result test c.q. geen 'insubtantial difference'. Behandeling rechtsverwerking en arbitrageprocedure met gesloten deuren. Geen toegang tot in bewijsbeslag genomen materiaal gegeven het non-inbreuk oordeel, ook niet voor buitenlandse procedures

 

IEPT20090311, Rb Den Haag, Den Toom v Kick

Geen aanhouding wegens oppositie: Fictieve stand van de techniek onder Rijksoctrooi-wet ruimer dan onder Europees Octrooiverdrag. Octrooi nietig. Geen wapperverbod, wel rectificatie. Geen auteursrecht op ribbelpatronen

 

IEPT20090306, HR, Scimed v Medinol

Partiële nietigheid octrooi: Spiro/Flamco-arrest niet langer geldend recht onder het sinds 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Onduidelijk waarom eenheid van uitvinding betrokken is bij oordeel over partiële nietigheid octrooi. Belang bij cassatie na tussentijdse beperking met terugwerkende kracht van Europees octrooi door EOB. OOrdeel over behoefte aan deskundige voorlichting aan feitenrechter voorbehouden

 

IEPT20090306, HR, Schneider v Cordis 

Uitleg conclusie octrooi: Het hof heeft terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt.Hof heeft conclusie niet herschreven of beperkt. Geen inbreuk door equivalentie: Geen onjuiste rechtsopvatting dat een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevengeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder extreme gebruikscondities wordt voorkomen geen inbreuk door equivalentie vormt.  

 

IEPT20090304, Rb Den Haag, Alza v Ratiopharm

Uitleg octrooi: Weginterpreteren kenmerk verdraagt zich niet met de rechtszekerheid waarop derden aanspraak kunnen maken. Er is geen reden waarom de vakman zou moeten begrijpen dat conclusie 1 ook ziet op oververzadigde pleisters, waarbij het risico van kristallisatie bestaat. Bewijs inbreuk niet geleverd

 

IEPT20090303, Rb Den Haag, Novartis v Friederichs

Procesrechtelijke verwikkelingen Octrooi-zaak: Rb Haarlem onbevoegd inzake ex parte verbod octrooiinbreuk. Groot gewicht toegekend aan vonnis in de zaak Novartis v J&J. Nadere zitting bepaald voor behandeling van laat aangevoerd verweer. Verbod bij wege van tussentijdse voorlopige voorziening

 

IEPT20090223, Rb Haarlem, Friederichs v Novartis

Rb Den Haag exclusief bevoegdheid inzake ex parte verbod in octrooizaken

 

IEPT20090218, Rb Den Haag, GCT v Exim

Tussenvonnis: grondslag vorderingen (inbreuk octrooirecht of dis-tributieovereenkomst) en toepasselijk recht nog onduidelijk. Toegang tot administratie onder bewijsbeslag door middel van accountantsrapportage. Niet-ontvankelijkheid jegens (indirect) bestuurder

 

IEPT20090211, Rb Den Haag, Novartis v J&J

Nietigheidsbezwaren afgewezen. Onduidelijke formulering conclusie geen nietigheidsgrond. Nawerkbaarheid: Geen "trial and error" octrooi vergt geen onredelijke inspanning (undue burden) van de vakman, inclusief herstel van fout in formule. Voor een geslaagd beroep op partiële voorrang volstaat dat het prioriteitsdocument "elementen van" het octrooi openbaart. Inventiviteit: Meest nabije stand van de techniek (Chang) bevat geen enkele "pointer" in de richting van het zoeken naar een oplossing in een balans tussen zuurstoftransmissibiliteit en ionenpermeabiliteit.

 

IEPT20090211, Rb Den Haag, Leo Pharma v Sandoz

Octrooi-inbreuk aangenomen: niet voldoende aannemelijk is geworden dat de door Sandoz gehanteerde werkwijze voor de bereiding van zalf in overeenstemming is met de stand van de techniek. Inventiviteit: niet valt in te zien dat de gemiddelde vakman op basis van de drie genoemde publicaties zou hebben kunnen voorspellen dat calcipotriol in monohydraat kristallijne vorm zou voorkomen en wat de eigenschappen van die kristallijne vorm dan zouden zijn. Enkele registratie geneesmidddel geen inbreuk

 

IEPT20090127, Hof Den Haag, SMT v Angiotech

Inventiviteit onvoorspelbaarheid of gekozen verbinding beoogde werking heeft. De keuze van taxol als alternatief voor rapamycine ligt voor de gemiddelde vakman niet voor de hand: in de stand der techniek zijn aanwijzingen ("pointers") te vinden die zowel voor als tegen de keuze van taxol pleiten; Gebruik taxol bij vervaardiging stent is toepassing op gebied van de nijverheid (i.p.v. het aanbrengen van een taxol stent in het lichaam van de patiënt)

 

IEPT20090128, Rb Den Haag, Fort Vale v Pelican

Conclusie 20 niet nieuw ten opzichte van US 2,227,767. Wijziging van eis door beroep op in Amerikaanse octrooiverleningsprocedure opgekomen 'prior art' toegestaan. Nieuwe, onafhankelijke conclusies in strijd met goede procesorde.