2013 Octrooi

Print this page

IEPT20131231, Hof Den Haag, Bayer v Sandoz
Beschermingsomvang octrooi en bewuste keuzes octrooihouder: Indien gemiddelde vakman zal aannemen dat octrooihouder bewust voor een specifieke variant van een niet essentieel kenmerk heeft gekozen vergt de rechtszekerheid dat de beschermingsomvang van het octrooi daartoe beperkt blijft. Geen inbreuk EP 791: bewuste keuze voor variant rutheniumzout. Geen inbreuk EP 840: bewuste keuze voor pTSA, rechtszekerheid noopt tot restrictieve uitleg EP 840.

 

IEPT20131231, Hof Den Haag, Apple v Samsung
Inbreuk op foto-management-octrooi aangenomen. Hof dient arrest in kortgeding af te stemmen op reeds gewezen bodemvonnis en op oordeel van nietigheidsafdeling van OHIM. Tussenarrest in kortgeding: Partijen kunnen zich uitlaten over grensoverschrijdende bevoegdheid kortgeding rechter inzake ingeroepen octrooirecht en eventuele prejudiciële vragen aan HvJEU. Apple kan reageren op door Samsung gestelde staking van verkoop van Galaxy Ace Plus en haar bereidheid een onthoudingsverklaring te tekenen. Nieuw verweer Samsung over afwijzen vorderingen jegens drie gedaagden omdat ze geen voorbehouden handelingen verrichten te laat gevoerd.

 

IEPT20131223, Rb Den Haag, Novartis v Algoven
Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat octrooi voor “rivastigminepleisters” zal worden herroepen c.q. vernietigd wegens toegevoegde materie.

 

IEPT20131223, Rb Den Haag, B. Braun v Safemedic en Troge
Serieuze kans dat octrooi voor “beveiligd IV katheter” nietig zal worden verklaard wegens toegevoegde materie: conclusies, beschrijving en tekeningen van oorspronkelijke aanvrage wijzen op naaldbescherming bestaande uit één stuk. Ook na reparatie van octrooi door toevoeging van kenmerk “unitary”, valt Tro-Vensite niet onder beschermingsomvang: naaldbescherming hiervan bestaat uit tenminste twee losse componenten. Geen wapperverbod: B. Braun hoefde niet te weten dat serieuze kans bestond dat octrooi onderuit zou gaan, ondanks nietigheid zusteroctrooi vanwege toegevoegde materie.

 

IEPT20131219, Rb Den Haag, Unilever v P&G
Octrooi-inbreuk Ariel Pods: enigszins convexe vorm valt binnen conclusie, die “a generally rectangular or square base wall of the body portion” vereist en niet als eis stelt dat deze basiswand plat of vrijwel plat moet zijn. Iets toevoegen aan kenmerk dat aanwezig is, doet aan inbreuk niet af. Nederlandse rechter bevoegd inzake inbreuk op Nederlands octrooi jegens P&G-vennootschappen op grond van artikel 2 en artikel 5(3) EEX-Vo. Arbitraal beding sluit kort geding procedure niet uit. Geen spoedeisend belang inzake Ariel Tabs: onvoldoende voortvarend opgetreden na marktintroductie in Nederland in 2011 of 2012. Recall onder professionele afnemers.


IEPT20131212, HvJEU, Eli Lilly v HGS

ABC in beginsel mogelijk indien werkzame stof onder een functionele formule valt die is vermeld in de conclusies van het octrooi en evenwel op voorwaarde dat op basis van dergelijke conclusies, uitgelegd met name in het licht van de beschrijving van de uitvinding zoals vereist in artikel 69 EOV en het protocol inzake de uitleg ervan, kan worden geconcludeerd dat deze conclusies impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hadden op de betrokken werkzame stof, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat.
 

IEPT20131212, HvJEU, Actavis v Sanofi
Geen nieuw ABC mogelijk in het geval dat houder van een van kracht zijnd basisoctrooi een geneesmiddel in de handel brengt dat (1) een als zodanig door zijn basisoctrooi beschermde werkzame stof bevat en (2) een andere, als zodanig door dit octrooi niet beschermde werkzame stof.

 

IEPT20131212, HvJEU, Georgetown University v Octrooicentrum Nederland
Een octrooi dat meerdere onderscheiden producten beschermd kan in beginsel meerdere ABC’s verkrijgen. ABC mogelijk voor één van de werkzame stoffen uit een basisoctrooi, wanneer voor de samenstelling van de werkzame stoffen al een ABC is verkregen.

 

IEPT20131211, Rb Den Haag, Mylan v Janssen
Octrooi niet inventief: Uit tabel 6 van Ganzer zou de vakman leren dat de combinatie van ben-u-ron en tramal succesvol kan worden aangewend bij de bestrijding van pijn als gevolg van gevorderde tumoren. Aannemelijk dat hij deze aanwijzing ter harte zou nemen in de redelijke verwachting een bruikbaar alternatief te vinden voor de samenstelling van voorbeeld 23 van US 589 en zo zou komen tot de maatregelen van conclusie 1. Dat alternatief vergt aldus geen inventieve arbeid. Geen volledige proceskosten zuivere nietigheidsactie: geen voldoende concrete dreiging van handhaving octrooi af te leiden.

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, PPG v Rhodia
Werkwijzeconclusies niet over hele breedte nawerkbaar (artikel 83 EOV) en derhalve nietig. Productconclusies niet nieuw c.q. niet inventief.

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, Nedap

Geen inbreuk: onvoldoende onderbouwd dat Nedap security tags “shield assembly” bevatten. Nederlandse rechter bevoegd, ook ten aanzien van vorderingen inzake gesteld onrechtmatig wapperen: artikel 22(4) EEX-Vo staat daar niet aan in de weg.Geen sprake van onrechtmatig wapperen door X: niet evident dat (Nederlandse deel van) octrooi geen stand zou houden.

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever
Geen sprake van (dreigende) octrooi-inbreuk: Unilever heeft met betreffende onderzoek binnen sublicentie inzake Hamers-octrooien gehandeld, nu verpakte voedingsproducten met VHH’s met geneeskrachtige werking onder licentie vallen. Incident: geen inzage in informatie betreffende door Unilever verrichte/gesponsorde onderzoek dat binnen licentie valt. Unilever wordt in gelegenheid gesteld verbeterde specificatie van proceskosten in te dienen.


IEPT20131114, HvJEU, GSK v Patent Office
Octrooirecht. ABC. Adjuvans – die therapeutische werking antigen versterkt – is geen “werkzame stof” en een samenstelling van een werkzame stof met een adjuvans is geen “samenstelling van werkzame stoffen”. 


IEPT20131114, HvJEU, Astrazeneca v Patent Office
Door Zwitserse autoriteiten afgegeven en automatisch in Liechtenstein erkende vergunning voor geneesmiddel, is eerste vergunning artikel 13 Verordening ABC Geneesmiddelen wanneer deze eerder is afgegeven dan de vergunningen voor het in de handel brengen die zijn afgegeven door het EMA of door autoriteiten van EU lidstaten
 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Sanofi v Amylin
Nietigheidsvordering ontvankelijk nu Amlyn ten tijde van dagvaarden als octrooihouder in het octrooiregister stond vermeld.Nawerkbaarheid gebruiksconclusie: enkele feit dat één verbinding niet werkt, leidt niet tot niet nawerkbaarheid: mogelijk dat de gemiddelde vakman een substantieel aantal andere geclaimde verbindingen tot zijn beschikking heeft die het effect wel vertonen. Niet inventieve productconclusie: gemiddelde vakman zou zijn uitgekomen op gebruik van een buffer met pH in de range van 3,5 tot 5,0. Swiss-type formulering toegestaan in hulpverzoek betreffende voor 31 december 2007 verleende octrooi. Toekenning van hulpverzoek betekent immers een gedeeltelijke nietigverklaring en niet een nieuwe verlening. Geen toegevoegde materie: redelijke uitleg van kenmerk waardoor conclusie niet inherent tegenstrijdig is.

 

IEPT20131106, Rb Den Haag, Remu v Knoop
€ 35.272: volledige proceskostenvergoeding nietigheidsactie wegens samenhang met inbreukactie.

 

IEPT20131017, HvJEU, Sumitomo v Patent und Markenamt
Geen aanvullend beschermingscertificaat mogelijk voor gewasbeschermingsmiddel waarvoor een nood-handelsvergunning is afgegeven; geen functionele gelijkwaardigheid verleningscriteria handelsvergunning en nood-handelsvergunning. Aanvraag voor aanvullend beschermingscertificaat kan niet worden aangevraagd voordat handelsvergunning is verleend.

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Mylan v Yeda & Teva
Nietigverklaring afgewezen omdat het octrooi nawerkbaar, nieuw en inventief is en geen toegevoegde materie bevat. Proceskosten € 879.000. Nawerkbaarheid: voldoende duidelijk voor gemiddelde vakman wat “gemiddeld molecuulgewicht” en wat “fractie” is. Veronderstelling dat kenmerk “75%” uitgelegd wordt als “exact 75%” niet zinvol. Bij de beoordeling van toegevoegde materie moet gekeken naar de gehele inhoud van de aanvrage. Bewijslast ontbreken nieuwheid rust eisende partij. Dat het octrooischrift voldoende plausibel maakt dat toepassing van het geclaimde copolymeer-1 tot minder bijwerkingen leidt. 

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Teva v Sanofi
Ontbreken inventiviteit. Bij gebrek aan een reden (zoals een onverwacht, verbeterd effect, […]), is een keuze van één alternatief dat naar verwachting werkzaamheid behoudt uit vele (…) willekeurig en aldus niet inventief te achten. Het objectieve technische probleem: "voorzien in een alternatieve angiotensine-II-blokkerende stof voor DuP 753".Latere onderzoeksgegevens tellen niet mee voor inventiviteit indien het geclaimde effect niet reeds aannemelijk is gemaakt in de oorspronkelijke aanvrage.

 

IEPT20130930, Rb Midden-Nederland, Gemis aan octrooi
Vordering bij bestuursrechter niet-ontvankelijk: Rechtsvordering gegrond op artikel 12(6) Row (billijke vergoeding wegens gemis aan octrooi) NWO-medewerker dient in casu aangemerkt te worden als rechtsvordering met betrekking tot arbeidsovereenkomst (zie artikel 83(2) Row), zodat rechtsvordering bij burgerlijke rechter aangebracht dient te worden.

 

IEPT20130927, HR, Boston Scientific v OrbusNeich
Proceskosten: lagere eigen kosten op zichzelf onvoldoende om gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken. Beslissing om zesde deel proceskosten aan verweer provisionele vordering toe te kennen onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd: Hof had dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest; toerekening dient recht te doen aan omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak. Geen grond voor veroordeling tot terugbetaling; proceskostenvordering nog niet afgedaan.

 

IEPT20130918, Rb Den Haag, Fluoron v DORC
Nederlandse rechter bevoegd, ook t.a.v. grensoverschrijdende provisionele vorderingen: reële band met Nederland.
Geen inbreuk op octrooi voor “Farbstofflösung”: onduidelijkheid in octrooi m.b.t. relevante temperatuur voor dichtheid van samenstelling komt voor risico van octrooihouder.

 

IEPT20130917, Rb Den Haag, JetSet v Verwater
Gerede kans dat octrooi op “mobiel snijsysteem voor met abrasieve vloeistof onder hoge druk snijden van staalplaat” in bodemprocedure nietig zal worden geacht, wegens gebrek aan inventiviteit.


IEPT20130913, HR, GBT v Ajinomoto
Niet onbegrijpelijk oordeel Hof dat L-lysine geen ‘biologisch materiaal’ of als ‘een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat’ in de zin van de Biotechnologierichtlijn is. Vaststelling meest nabije stand van de techniek in verregaande mate feitelijk van aard en slechts in beperkte mate vatbaar is voor toetsing in cassatie.
 

IEPT20130911, Rb Den Haag, FMC v Ascom
Geen octrooi-inbreuk door hydrocyclonen van FMC: ontbreken technische maatregel voor afbuiging van stroming en geen mogelijkheid tot behouden van pre-separation van mengsel. Geen misbruik van recht door Ascom vanwege op laat moment intrekken van kortgedingprocedure.

 

IEPT20130910, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spectranetics
Overdracht octrooien niet aangenomen: een reële en daadwerkelijk uitgevoerde transactie in plaats van een schijntransactie onvoldoende gebleken; recht van de Bahamas of de Staat Virgina van toepassing.Rechtsverwerking beroep op overdracht wegens misleiding betreffende partijen.

 

IEPT20130827, Hof Den Haag, Teva v Sanofi
De regel is “(maximaal) één ABC per basisoctrooi”; niet (maximaal) één ABC per product per basisoctrooi.Regel niet onverenigbaar met artikel 3 ABC-Vo wanneer “product” beperkt wordt uitgelegd als de uitgevonden basisstof.

 

IEPT20130815, Rb Den Haag, Astrazeneca v Sandoz
Verschillend inzicht in inventiviteitsoordeel, andere oordelen buitenlandse rechters en mogelijkheid van ander oordeel Hof in hoger beroep, onvoldoende om kennelijke misslag in vonnis aan te nemen

 

IEPT20130802, Rb Den Haag, VG Colours v Jovaplant
Geen inbreuk op octrooien van VG Colours: bij werkwijze van Jovaplant wordt geen kleurvloeistof maar kleurstof in poedervorm gebruikt en gebruikte apparaat is niet te kwalificeren als een pipet noch injectienaald zoals in octrooien. Geen equivalentie: inbrengen van kleurstof in poedervorm gebeurt op duidelijk andere wijze (en met duidelijk andere gereedschappen) dan aangeduid in octrooien. Hierbij speelt mee dat naar voorlopig oordeel octrooien maar weinig vernieuwing hebben gebracht en mitsdoen beperkte beschermingsomvang hebben.

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, Rijkswaterstaat v Doebros
conclusie 1 niet nieuw: alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in van overheidsorgaan afkomstig memorandum van 10 mei 1999 inzake brandveiligheidseisen

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, HPS v Geddeg
Proceskosten ex artikel 1019h Rv: nietigheidsactie hangt samen met dreigende handhaving door beslaglegging, ingetrokken kort geding en ingesteld hoger beroep tussenvonnis

 

IEPT20130725, Rb Den Haag, Nimco v Macintosh
Geen inbreuk: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een steunlaag die bestaat uit tenminste twee verschillende soorten vezels, waarbij ten minste één vezel is vervaardigd uit een elastische stof, zoals conclusie 1 vereist.Gerede kans op nietigheid octrooi: Alle kenmerken van conclusie 1 zijn naar voorlopig oordeel terug te vinden in dit document.

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Astellas v Synthon
Conform eerder vonnis rechtbank Gelderland inbreuk EP 045 niet voldoende aannemelijk: (i) geen geleringsindex van ten minste 70% en (ii) Carbopol 71G NF is geen additief in de zin van EP 045.
 

IEPT20130723, Hof Den Haag, Ferring v Allergan 
Incidentele bezwaren tegen eiswijziging: Afstand van vorderen van een aandeel in octrooi blijkt niet uit bestreden vonnis; tijdige vermeerdering van eis. Uit vonnis blijkt niet van erkenning van nieuwheid, tijdige aanvoering nieuwe nietigheidsgronden. Incident niet geschikt voor het verkrijgen van oordeel over materieel geschilpunt, zoals op het punt van inbreuk op octrooi

 

IEPT20130718, HvJEU, Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO
Farmaceutisch werkwijze-octrooi moet niet worden geacht om vanaf inwerkingtredingsdatum TRIPs op grond van artikel 27 en artikel 70 TRIPs tevens farmaceutisch product te beschermen. Artikel 27 van de Trips-overeenkomst valt onder gemeenschappelijke handelspolitiek.

 

IEPT20130710, Rb Den Haag, Rovi v Ziggo
Nietigheid octrooi wegens toegevoegde materie; 3-stappen-toets conform Guidelines: Het weglaten van kenmerken uit conclusie 1 van EP 417 leidt tot een uitbreiding van het onderwerp van het octrooi zonder dat daarvoor een basis is aan te wijzen in de oorspronkelijke aanvrage

 

IEPT20130709, Rb Den Haag, Orbus v Boston Scientific
Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat octrooi zal worden vernietigd in bodemprocedure of herroepen in hoger beroep oppositieprocedure: niet in oppositieprocedure naar voren gebrachte passage leert dat stent met minder drie verbindingselementen kan worden uitgevoerd en locatie verbindingselementen vgoor de gemiddelde vakman voor de hand liggend. Afwachten oppositieprocedure doet niet af aan spoedeisend belang

 

IEPT20130625, Hof Den Haag, Rovi v Ziggo
‘verdere informatie’ betreft niet-octrooieerbare presentatie van gegeven ‘als zodanig’. Niet inventief: inventiviteitsbeoordeling enkel aan de hand van de wel-technische maatregelen

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Kalida v Nexco Pharma
Incidentele conclusie tot internationale onbevoegd verklaring inzake verklaring voor recht van niet-inbreuk octrooi-, Gemeenschapsmerken, Benelux merken en auteursrechten tegen Amerikaanse gedaagden afgewezen.

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Glenmark v Wellcome
Inventiviteit verbetering therapietrouw en behandelingseffectiviteit ontbreekt: pointer in meest nabije stand van techniek en uitvoering gebruikelijke doseringsbereikstudies leiden tot geclaimde gewichtsverhouding

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Apple v Samsung
Proceskosten nietigheid octrooi € 92.334,97: handhavingsrichtlijn van toepassing als nietigheid samenhangt met dreigende inbreukactie.

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Sandoz v Bayer
Geen ontoelaatbare toegevoegde materie door weglating niet-essentieel kenmerk. Inventiviteit aangenomen: geen pointers in stand van de techniek. In reconventie gevorderde verbod op inbreuk, opgave, recall en schadevergoeding dan wel winstafdracht toegewezen, nu Sandoz de gestelde inbreuk slechts heeft betwist met stelling dat octrooi van Bayer nietig is

 

IEPT20130607, HR, Lundbeck v Tiefenbacher cs
Op zichzelf bekende stof, die pas door nieuwe en inventieve werkwijze verkregen kan worden, kan inventief en octrooieerbaar zijn. Hof ten onrechte niet vastgesteld dat verwijzing naar rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres] en kon daarom de stelling van eiseres niet afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan. Bewijslast nietigheid octrooi rust op degene die nietigheid inroept, ook inzake bewijs dat bereidingswijze stof onbekend is. Rechter niet gehouden “problem-solution-approach” te gebruiken voor beoordelen inventiviteit. Nieuw octrooi relevant voor oordeel dat sprake is van een andere stof met eigen therapeutische werking in de zin van ABC-Verordening.

 

IEPT20130605, Rb Den Haag, Enpros v Smart Seal
Conclusies 1 en 31 van octrooi voor drankhouder als onbestreden nietig wegens gebrek aan nieuwheid. Hulpverzoeken blijven buiten beschouwing, nu daarin opgenomen disclaimer onduidelijk en dus ontoelaatbaar is. Conclusie 1 tevens nietig wegens ongeoorloofde uitbreiding van materie door weglaten van maatregelen.

IEPT20130528, Hof Den Haag, Taste of Nature v Cresco
Hof in kort geding stemt oordeel over geldigheid en octrooieerbaarheid van octrooi ToN af op bodemuitspraak, zodat bestreden vonnis niet in stand kan blijven. Afweging over openbaar voorgebruik en inbreuk door Cresco wijkt wel af van bodemoordeel, vanwege afwijkende bewijsregimes in bodemzaak en in kort geding. Openbaar voorgebruik door ToN onvoldoende aannemelijk gemaakt door Cresco. Inbreukverbod en opgave: ToN op grond van aanvullend en onweersproken bewijsmateriaal aannemelijk gemaakt dat sprake is van inbreuk

 

IEPT20130508, Rb Den Haag, FX Prevent v Wagner
Toepassen aspiratieve brandherkenning om gevoeligheid twee-staps-systeem voor de hand liggend. Niet toepassen probleem-oplossing-methode niet onderbouwd; uitvinding niet gelegen in onderkenning probleem in meest nabije stand van de techniek. Bij probleem-oplossing-methode uit te gaan van meest nabije stand van de techniek. Toepassen aspiratieve brandherkenning om gevoeligheid twee-staps-systeem voor de hand liggend. Beperking verdediging tot hulpverzoek betekent dat nietigheid in verleende vorm als onbestreden vaststaat.

 

IEPT20130508, Rb Den Haag, Cresco v Taste of Nature
Octrooi op plant valt niet onder uitzondering voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor voortbrenging van planten of dieren. Bij wege van product-by-process claim geclaimde plant betreft een voortbrengsel en geen werkwijze c.q. veredelingsmethode. Geclaimde plant geen ontdekking maar uitvinding. Bewijsopdracht Cresco inzake nieuwheidsschadelijk openbaar voorgebruik door levering aan derden

 

IEPT20130507, Hof Den Haag, Beckers v JMQ
Verplichting tot verlenging overeenkomst zolang procedé “technisch uniek” is, ongeacht geldigheid octrooi. Deskundigenbericht over vraag of de door Beckers sinds juni 2008 toegepaste werkwijze afwijkt van het JMQ-procedé

 

IEPT20130501, Rb Den Haag, Total Systems v Potveer
Criterium verbeuren dwangsommen vaststellingsovereenkomst conform criterium voor verbeuren dwangsommen vonnis. Verbeuren dwangsommen onvoldoende aannemelijk

 

IEPT20130424, Rb Den Haag, ESS v Blücher
Octrooi voor “triangular drainage” inventief: geclaimde vorm van afvoerput maakt constructie en betegeling van douchevloer makkelijker. Inbreuk door Blücher afvoerputten. Japans gebruiksmodel niet nieuwheidsschadelijk: openbaart geen zelfstandige afvoerput voor tegelvloer.

 

IEPT20130423, Hof Den Haag, APE v PTC
Grensoverschrijdende bevoegdheid tegen Nederlandse gedaagde conform Yellow Pages v Yell-arrest Hof Den Haag. Meest voor de hand uitleg conclusie 1, gelet op tekst en tekeningen, zonder contra-indicaties in de beschrijving, geïndiceerd vanuit het oogpunt van de redelijke rechtszekerheid van derden

 

IEPT20130422, Rb Amsterdam, Nokia v ST
ST is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar en mag tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoons niet aan andere afnemers leveren. Een vordering tot recall van reeds aan HTC geleverde microfoons wordt afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht.

 

IEPT20130417, Rb Den Haag, GSK v Mylan
Octrooi van GSK op “combinatie van atovaquon met proguanil” (antimalariamiddel) nietig, wegens gebrek aan inventiviteit: op grond van door Hutchinson gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en behoefte aan nieuwe antimalariamiddelen bestond zodanige positieve pointer dat gemiddelde vakman nader onderzoek zou hebben verricht naar deze combinatie

 

IEPT20130416, HvJEU, Spanje v Europese Raad
Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming rechtsgeldig

 

IEPT20130409, Hof Den Haag, Sandoz v Leo Pharma
Ontbreken inventiviteit: aansporing tot eenvoudige, routinematige proeven; bonuseffect maakt dit niet anders. Gemiddelde vakman bestaat uit team op vakgebied vitamine D-derivaten: formuleringsdeskundige en analytisch farmaceutisch chemicus. Aansprakelijkheid Sandoz voor executie vonnis; schadestaat, proceskosten € 140.000 eerste aanleg plus € 277.921 hoger beroep.

 

IEPT20130405, Rb Den Haag, Xingraphics v Agfa
Uitleg “alle genoemde FIT-platen” in arrest Hof Den Haag: beperkt tot indirecte inbreuk in Nederland. Opheffing conservatoir beslag afgewezen

 

IEPT20130402, Hof Den Haag, Boston Scientific v OrbusNeich
Combinatie (maatregel b) niet inventief: vakman die op basis van algemene vakkennis voordeel van verbetering van Enger-aanvrage met coaxiale opstelling begrijpt weet ook op basis van die vakkennis dat die combinatie voor de hand liggend is. Oplossing knak-risico (maatregel c) niet inventief. Combinatie van maatregelen niet inventief; geen functionele wisselwerking of synergie

 

IEPT20130320, Rb Den Haag, Ajinomoto v Global
Natuurlijke of toevallige mutaties niet nieuwheidsschadelijk voor gericht veroorzaakte mutatie ldc-gen. Inventief: gemiddelde vakman geen redelijk idee over mate van homologie maar moeten gokken. Inbreuk: gerichte deletie in het ldc-gen van wildtype E.coli aannemelijk. Inbreuk door rechtstreeks verkregen voortbrengsel werkwijzeconclusie gericht op productie aminozuur, geen gensequentie

 

IEPT20130226, Hof Den Haag, Danisco v Novozymes
Volledige proceskosten (€ 201.841) mogelijk voor nietigheidsverweer tegen (dreigend) octrooi-inbreuk conform Bericpa v Plastinnova HvJEU. Verenigbaarheid beperking terugwerkende kracht herroeping Europees octrooi in artikel 50(2) Row met artikel 68 EOV in het midden gelaten

 

IEPT20130221, Rb Den Haag, APM v Koseq
Deelgenoot kan mede-uitvinders niet dwingen tot indienen (gezamenlijk) internationale aanvrage.
Inhoudelijke bespreking octrooiaanvrage achter gesloten deuren.

 

IEPT20130201, Rb Oost-Nederland, Astellas v Synthon
Inzage in bewijsbeslag ondanks serieuze twijfel over inbreuk: (a) geen ingrijpende maatregel, nu Synthon niet dat en waarom informatie vertrouwelijk in ook in voldoende mate heeft gepareerd om van een redelijk vermoeden van inbreuk uit te gaan.(b) Redelijk belang Astellas bij inzage voor inzicht in betrokkenheid partijen bij verrichten voorbehouden handelingen

 

IEPT20130129, Hof Den Haag, Agfa v Xingraphics
Geen toegevoegde materie: in beschrijving oorspronkelijke aanvrage vermeld. Geldig ingeroepen voorrangsdatum. Inbreuk: FIT-platen voldoen aan kenmerk van oplosbaarheid door een verandering anders dan een chemische verandering

 

IEPT20130124, Rb Den Haag, Bayer v Sandoz
Geen inbreuk op de door Bayer geoctrooieerde werkwijzen tot verkrijging van drospirenon: geen sprake van equivalente maatregelen inzake oxidatie en waterafsplitsing. Bayer heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de oxidatie en de waterafsplitsing op in wezen dezelfde wijze plaatsvindt als in de door Bayer geoctrooieerde werkwijzen ter verkrijging van drospirenon 

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Remu v Knoop
Bruyas meest nabije stand van de techniek. Bruyas bevat pointer naar door middel van hydraulisch cilinders uitschuifbaar rupsonderstel. Niet inventief: oplossing van het octrooi voor gemiddelde vakman zonder meer te bereiken door combinatie met Haest of Althaus. Partijen mogen zich uitlaten over impact Bericap-arrest inzake volledige proceskosten betreffende nietigheid