Beschermde Oorsprongsbenaming - Geografische Aanduiding

Print this page

boek.png

 

Hof van Justitie EU

 

2018

IEPT20180607, HvJEU, Scotch Whisky Association

Voor vaststelling van “indirect commercieel gebruik” van een beschermde geografische aanduiding is vereist dat het litigieuze bestanddeel identiek of vergelijkbaar is aan deze aanduiding: volstaat niet als bestanddeel associatie met de geografische aanduiding oproept. Voor vaststelling van een “voorstelling” van een beschermde geografische aanduiding is vereist dat het artikel waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt, als referentiebeeld voor de geest zal komen bij het zien van de litigieuze benaming: hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met context en feit dat bestanddeel vergezeld gaat van vermelding van de werkelijke oorsprong van het product. Bij vaststelling “onjuiste of misleidende vermelding” hoeft eveneens geen rekening hoeft te worden gehouden met de context.

2017

IEPT20171220, HvJEU, Champagner Sorbet
Gebruik van beschermde oorsprongsbenaming als onderdeel van product dat niet in overeenstemming is met het bij die oorsprongsbenaming horende productdossier maar wel een ingrediënt bevat dat daarmee in overeenstemming is - zoals “Champagner Sorbet” voor ijs met 12% Champagne - op zichzelf niet onrechtmatig: nationale rechter dient aan de hand van de omstandigheden van het geval te beoordelen of onrechtmatig wordt geprofiteerd van de reputatie van die benaming, hiervan is sprake indien het levensmiddel niet als essentieel kenmerk een smaak heeft die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van dat ingrediënt. 

 

IEPT20171025, HvJEU, Europese Commissie v Raad van Europa
Besluit 8512/15 van de Raad houdende de machtiging van de Commissie om samen met lidstaten onderhandelingen te openen over een herziene Overeenkomst van Lissabon over oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen nietig wegens strijd met artikel 207(3) VWEU omdat het een exclusieve bevoegdheid van de Unie betreft.


IEPT20170706, HvJEU, Moreno Marin v Abadia Retuerta
Een merk als LA MILLA DE ORO - dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van een waar of dienst, erin bestaande dat die waar of dienst, met een hoge waarde en kwaliteit, in overvloed op dezelfde plaats wordt aangetroffen- kan niet worden aangemerkt als geografische herkomstaanduiding. Een geografische herkomstaanduiding dient vergezeld te gaan van een naam die een geografische plaats aanduidt, teneinde een fysieke plaats te identificeren.

 

2016

IEPT20160121, HvJEU, Viiniverla Oy
Voor beoordeling of de benaming “Verlados” een “voorstelling” is van de beschermde geografische aanduiding “Calvados” dient rechter rekening te houden (i) met fonetische en visuele gelijkenis benamingen en (ii) met gegevens die erop wijzen dat gelijkenis niet berust op toeval om (iii) na te gaan of bij Europese consument, bij het zien van de naam als referentiebeeld het product waarvoor de beschermde geografische aanduiding geldt voor de geest zal komen. Voor vaststelling of sprake is van ‘voorstelling’ van geografische aanduiding, dient nationale rechter uit te gaan van de waarneming van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Europese consument, niet slechts consumenten van de lidstaat. Ook als geen sprake is van verwarringsgevaar is “voorstelling” van benaming uit bijlage III bij verordening inzake geografische aanduidingen niet toegestaan.
 

2014

IEPT20140508, HvJEU, Salame Felino
Verordening inzake bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen verzet zich niet tegen aanvullende nationale beschermingsregeling, mits deze niet in strijd is met doelstellingen van verordening en vrije verkeer van goederen.

 

2013

IEPT20140213, HvJEU, Hongarije v Europese Commissie

Automatische inschrijving door Europese Commissie van reeds beschermde wijnnamen in E-Bacchusdatabase brengt geen dwingende rechtsgevolgen tot stand en is dus niet vatbaar voor beroep.

 

2011

IEPT20110714, HvJEU, BNIC

Nietigheid merk met beschermde geografische aanduiding [Cognac] ingeval van commercieel gebruik voor vergelijkbare producten, profiteren of misbruik. Terugwerkende kracht Verordening inzake bescherming geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken  jegens merkinschrijvingen.

 

2010

IEPT20101220, HvJEU, Bayerische Brauerbund v Bavaria

De datum van inwerkingtreding van de registratie van beschermde geografische aanduiding volgerns de vereenvoudigde procedure is de referentiedatum voor de toepassing van voormeld artikel 14, lid 1 van verordening 2081/92.

 

2009

IEPT20090908, HvJEG, Budvar v Ammersin

Vo 510/2006 inzake oorsprongsbenamingen heeft uitputtende werking: dat de bij verordening nr. 510/2006 ingevoerde communautaire beschermingsregeling uitputtende werking heeft zodat deze verordening zich verzet tegen toepassing van een beschermingsregeling waarin is voorzien in verdragen tussen twee lidstaten, zoals de betrokken bilaterale verdragen, volgens welke een benaming die overeenkomstig het recht van een lidstaat is erkend als oorsprongsbenaming, wordt beschermd in een andere lidstaat waar daadwerkelijk op deze bescherming aanspraak wordt gemaakt ofschoon voor deze oorsprongsbenaming geen aanvraag tot registratie op grond van deze verordening is ingediend.Bepaling of sprake is van eenvoudige en indirecte herkomstaanduiding naar recht van land van oorsprong.

 

IEPT20090702, HvJ EU, Bavaria cs v Bayerische Brauerbund

Geografische Aanduidingen Verordening 1347/2001 doet geen afbreuk aan reeds bestaande merken. Geldigheid Geografische Aanduidingen Verordening 1347/2001.

 

2008

IEPT20080226, HvJEG, Parmesan

"Parmesan" is gebruik van Beschermde Oorsprongs-Benaming "Parmigiano Reggiano". Niet aangetoond dat de benaming "Parmesan" is gebruik van Beschermde Oorsprongs-Benaming "Parmigiano Reggiano". Niet aangetoond dat de benaming "parmesan" een soortnaam is. Commissie heeft niet bewezen dat de Bondsrepubliek Duitsland, door formeel te weigeren op te treden tegen het gebruik op haar grondgebied van de benaming "parmesan" op het etiket van producten die niet voldoen aan de eisen van het productdossier van de BOB "Parmigiano Reggiano", de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens verordening nr. 2081/92.

 

1999 

IEPT19990403, HvJEG, Gorgonzola
het gebruik van een benaming als Cambozola kan als een voorstelling van de beschermde oorsprongs-benaming Gorgonzola worden aangemerkt en de vermelding van de werkelijke oorsprong van het product op de verpakking kan aan deze kwalificatie niet afdoen.

 

1998

IEPT19980609, HvJEG, Chiciak en Fol

Samengestelde oorsprongsbenaming biedt niet per se bescherming voor alle onderdelen daarvan.

 

Gerechtshoven

 

2014

IEPT20141216, Hof Den Haag, Quilate v Foralways
Relevante publiek zal aanduiding L’ARGENTINA als geografische aanduiding van land Argentinië opvatten. Woordmerk “L’ARGENTINA” mist elk onderscheidend vermogen: bestaat enkel uit geografische aanduiding. Beeldmerk wel geldig: combinatie van kroon, blauwe kleur en gebogen rangschikking van letters L’ARGENTINA heeft (enig) onderscheidend vermogen.

 

Rechtbanken

2010

IEPT20101008, Rb Den Haag, CIVC v Unilever
Inbreuk op beschermde oorsprongsbenaming Champagne niet betwist. Reclameverbod. Recall bevolen, inclusief  flessen “op schap”: dat van Unilever kan worden geëist dat zij de flessen Champagne shampoo terugroept bij haar afnemers. Indien Unilever direct na de sommatie door CIVC de levering van de flessen aan haar afnemers zou hebben gestaakt en de meer dan honderdduizend flessen zou hebben teruggeroepen bij de distributiecentra van haar afnemers, zou de door haar gecreëerde onrechtmatige toestand al weken geleden tot een einde zijn gekomen. Volledige proceskosten 1019h Rv bij beschermde oorsprongsbenamingen.