Oneerlijke concurrentie

Print this page

2018

IEPT20180130, Rechtbank Den Haag, HKM

Geen sprake van onrechtmatige concurrentie van De Scheveninger jegens De Scheveningsche Courant: onvoldoende onderbouwd dat voormalig bestuurder Scheveningsche Courant adverteerders heeft bewogen over te stappen, onvoldoende onderbouwd dat hij medewerkers heeft bewogen over te stappen. Geen sprake van slaafse nabootsing: geen nodeloze verwarring nu verschillen tussen kranten in één oogopslag overduidelijk zijn, bovendien niet aannemelijk dat Scheveningsche Courant eigen gezicht op de markt heeft.

 

2017

 

IEPT20171220, Rb Amsterdam, Medisecurecards v SEM

Overeenkomst door SEM rechtsgeldig opgezegd: beroep van SEM op ernstige tekortkoming als op dwaling wordt gevolgd. SEM handelt in strijd met de tussen SEM en Medisecurecards overeengekomen geheimhoudingsverplichting: aard geheimhoudingsverplichting brengt met zich mee dat het moet blijven bestaan na ontbinding van de overeenkomst en Med-ID kaart van SEM is volledige kopie van de Kaart van Medisecurecards. Identiteitsverschil tussen gedaagde rechtspersonen SEM en Hallo Dokter leidt tot onrechtmatige daad: uit vergaande verwevenheid met SEM kan worden afgeleid dat Hallo Dokter is opgericht om concurrentiebeding te omzeilen. 

 

IEPT20171124, Rb Rotterdam, FZB v VZO

Relatie- en concurrentiebeding vernietigd. Onbillijke benadeling de zin van artikel 7:653 lid 3 sub b BW: concurrentie- en relatiebeding [gedaagde 2] met een looptijd van drie jaar en geen geografische beperking is buitenproportioneel, onredelijk om [gedaagde 2] na het einde van de arbeidsovereenkomst te vragen het voortbestaan van de zakelijke relaties met opdrachtgevers te bevorderen, beding dat [gedaagde 3] in nieuwe functie relatie FZB met opdrachtgever niet in de weg mag staan is buitenproportioneel gelet op functie en duur van het dienstverband. Geen onrechtmatige werknemersconcurrentie: niet aannemelijk dat stelselmatig klanten FZB zijn benaderd of is geprobeerd ze over te halen over te stappen en geen stelselmatige en substantiële afbraak bedrijfsdebiet. Geen schending geheimhoudingsbeding door gedaagden: FZB heeft niet concreet gemaakt en onderbouwd dat gedaagden met derden geheime informatie hebben gedeeld. Gevorderde afgifte onvoldoende bepaald: onvoldoende concreet van welke documenten en bescheiden FZB een afschrift wenst.

 

IEPT20171120, Rb Gelderland, Knoop

Knoop voldoende belang bij verbod ex-werkneemster om relaties Knoop te benaderen: gerede vrees voor overtreding relatiebeding doordat gedaagde relatielijst naar zichzelf heeft gestuurd bij einde dienstverband. Gedaagde dient strikte geheimhouding in acht te nemen inzake alle concurrentiegevoelige informatie van Knoop: gedaagde heeft zich in de afgelopen periode niet aan het geheimhoudingsbeding jegens Knoop gehouden. Inbreuk auteursrecht Happy House: ex-werkneemster heeft in huidige functie de auteursrechtelijk beschermde foto’s gekopieerd en verzonden aan derden. Ex-werkneemster moet inbreuk makende producten en samples teruggeven: partijen zijn contractueel overeengekomen dat bij beëindiging dienstverband alle bedrijfseigendommen teruggegeven moeten worden.

 

IEPT20171023, Rb Rotterdam, Budo Gouweleeuw

Geen onrechtmatige concurrentie bij oprichten judoschool Team Gouwe Sports: geen sprake van non-concurrentiebeding zodat het ex-medewerker in beginsel vrij staat voormalig werkgever Budo Gouweleeuw te beconcurreren, onvoldoende onderbouwd dat wijze van concurreren onrechtmatig is. Handelsnaamwet niet van toepassing: onvoldoende onderbouwd dat vereniging Budo Gouweleeuw handelt als onderneming. Geen onrechtmatig verwarring: onvoldoende gebleken dat naam, website en logo van Team Gouwe Sports onrechtmatige gelijkenis vertonen met die van Budo Gouweleeuw.

 

IEPT20170706, Rb Noord-Holland, Royaal Vastgoed

Concurrentie- en relatiebeding in tijdelijk contract werknemer 2 geldig: zwaarwegende bedrijfsbelangen en voldoende specifiek ingegaan op kennis die werknemer zal vergaren en expliciet gewezen op klantcontact in relatiebeding. Noodzakelijkheid in concrete geval voldoende onderbouwd: in aanraking met vertrouwelijke informatie gekomen en bezit kennis van werkwijzen en knowhow Royaal Vastgoed. Werknemer 1 en 2 door concurrentie- en relatiebeding niet in onbillijke mate benadeeld: vormden hart van organisatie, kunnen kennis direct toepassen en kans aanwezig dat zij zakelijke mogelijkheden voor zichzelf hebben bewaard. Werknemer 1 en 2 moeten ook alle informatie en documenten m.b.t. de percelen grond die zij wilden aanschaffen c.q. hebben aangeschaft aan Royaal Vastgoed verstrekken. 

 

IEPT20170207, Hof Arnhem-Leeuwarden, Shaw

Appellant aansprakelijk voor schade Shaw: appellant heeft zijn positie als bestuurder van Shaw gebruikt om in belang van SMC te handelen. Bestuurdersaansprakelijkheid appellant: ernstig verwijt door stelselmatig eigen belangen en die van SMC te laten prevaleren boven die van Shaw, terwijl hij als bestuurder van Shaw juist in belang van Shaw moest handelen. SMC heeft product Almex SureGrip op website aangeboden als ware het haar eigen product en product ontdaan van originele labels en voorzien van SMC labels. Handelen van [H] (werknemer Shaw) aan SMC toe te rekenen: louter in belang van SMC gehandeld en was ten tijde van het handelen bestuurder van SMC.


IEPT20170120, Rb Den Haag, Scentsible v Reckitt
Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. gestelde inbreuk op marketingmateriaal Scentsible: inbreuk reeds gestaakt en nieuwe (dreiging van) inbreuk onvoldoende aannemelijk. "V.I.Poo" maakt geen inbreuk op Uniewoordmerk "POO POURRI": gering onderscheidend vermogen nu element "POO" beschrijvend is voor poep en overeenstemming te gering om te leiden tot verwarringsgevaar, mede door andere locatie element "Poo" in merk en teken. Geen auteursrecht op productformat: elementen binnen format zijn onvoldoende uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Geen inbreuk op niet-ingeschreven-modelrecht: totaalindrukken verschillen. Beroep op slaafse nabootsing strandt: format komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. onrechtmatig profiteren inspanningen Scentsible. Geen misleidende handelspraktijken Reckitt: niet aannemelijk gemaakt dat Reckitt bij consument verwarring zaait met betrekking tot afkomst producten.

 

2016

 

IEPT20161125, Rb Rotterdam, Schutter
Concurrentiebeding in stand gebleven: geen nieuwe, aansluitende arbeidsovereenkomst gesloten zonder concurrentiebeding, concurrentiebeding geen geldigheid verloren door omzetting arbeidsovereenkomst naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Arbeidsverhouding gedaagde ingrijpend gewijzigd. Concurrentiebeding is aanmerkelijk zwaarder gaan drukken: voldoende aangetoond dat gedaagde, meer dan indien geen functiewijziging tot operationeel directeur had plaatsgevonden, door handhaving van het concurrentiebeding belemmerd wordt in het vinden van een gelijkwaardige functie. Concurrentiebeding geldig gebleven voor zover het ziet op werkzaamheden gedaagde als expediteur: dat deel is niet aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. € 15.000 boete wegens schending resterend concurrentiebeding voor werkzaamheden bij BCI Rotterdam tussen 1 en 30 juni 2016. Geen matiging boete € 15.000: 3 werknemers overgestapt naar bedrijf gedaagde en substantiële schade Schutter door overstappen klanten naar dit bedrijf.


IEPT20161108, Hof Arnhem-Leeuwarden, USG 
Concurrentiebeding terecht per 1 december 2016 geschorst: wezenlijk belang geïntimeerde bij overstap naar Olympia voldoende aannemelijk, Olympia geen grote en overwegend directe concurrent van USG, geïntimeerde houdt zich aan geheimhoudingsbeding en relatiebeding, kennis die niet onder geheimhoudings/relatiebeding valt raakt niet bedrijfsdebiet USG, niet aannemelijk dat geïntimeerde op de hoogte is van alle relevante aspecten van strategie USG en in recent verleden is concurrentiebeding bij vertrek zeven collega’s geïntimeerde gematigd.

IEPT20161011, Rb Overijssel, Cardselect
Geen onrechtmatige concurrentie door [X] die in dienst bij Trendzz is getreden: stelselmatig en substantieel benaderen klanten Cardselect niet aannemelijk: stelselmatig en substantieel benaderen klanten Cardselect niet aannemelijk.

IEPT20161004, Hof Den Bosch, Axians v Rockstars
Concurrentiebeding geldig: koop aandelen Axians door Vinci Energies maakt van Axians geen nieuwe werkgever, zodat geen sprake is van (stilzwijgende) voortzetting arbeidsverhouding met rechtsopvolger werkgever. [geïntimeerde] schendt concurrentiebeding door indiensttreding bij Rockstars: onvoldoende onderbouwd dat Rockstars geen concurrent is van Axians. Axians heeft zwaarwegend belang bij handhaving concurrentiebeding o.a. vanwege investeringen in [geïntimeerde]. [geïntimeerde]  kan Axians met zijn opgedane kennis rechtstreeks concurrentie aandoen.

IEPT20160913, Rb Overijssel, Cardselect
Geen onrechtmatige concurrentie door [X] die in dienst bij Trendzz is getreden: stelselmatig en substantieel benaderen klanten Cardselect niet aannemelijk.


IEPT20160809, Hof Den Bosch, Handel in hekwerken
Schorsing concurrentiebeding vanaf 1 maart 2015 bekrachtigd: geïntimeerde kon positie verbeteren door indiensttreding bij [X], niet concreet aangegeven welke kennis geïntimeerde zou bezitten die bedrijfsbelangen zou schaden en sprake van relatiebeding.

IEPT20160726, Rb Noord-Holland, Molenaar
Inbreuk op concurrentiebeding: oud-werknemers Molenaar bij Ster Welzijn in dienst, doch in feite werkzaam voor in concurrentiebeding genoemde concurrent Zwaluw. Inbreuk is verwijtbaar: werknemers hadden in het geweer moeten komen als zij zo ontevreden waren geweest over de wijzigingen in hun arbeidsvoorwaarden. Boetes toegewezen: boetes op grond van het in het contract opgenomen boetebeding worden toegewezen.

IEPT20160712, Hof Den Haag, SQL Integrator
Concurrentiebeding geschorst: [O] onredelijk beperkt in zijn mogelijkheden om in zijn levensonderhoud te voorzien als hij niet als Hippo CMS Developer zou mogen werken. SQL heeft zwaarwegend belang bij handhaving relatiebeding: Bedrijfsmodel eist dat zij klant- en leveranciersrelaties beschermt. Relatiebeding beperkt tot klanten, leveranciers en ketenpartners waarvoor [O] 11 maanden voor einde dienstverband bij SQL heeft gewerkt: [O] was via tussenpersonen gedetacheerd en heeft geen specifieke kennis en bedrijfsgeheimen van SQL opgedaan.

IEPT20160711, Rb Amsterdam, Concurrentiebeding Modebedrijf
Concurrentiebeding wordt geschorst: onvoldoende gemotiveerd dat eiser over bijzondere specifieke bedrijfsmatige kennis beschikt die niet met het relatie-en geheimshoudingsbeding wordt beschermd.


IEPT20160622, Rb Overijssel, FBD 
Spoedeisend belang:  eisers kunnen door concurrentiebeding niet meer in hun levensonderhoud voorzien. Concurrentiebedingen geschorst. FBD heeft geen belang bij concurrentiebedingen eisers: geen sprake van te beschermen door FBD overgedragen know how. Door FBD onvoldoende onderbouwd dat sprake is van franchising.

IEPT20160615, Rb Midden-Nederland, PDR Calculator
Concurrentiebeding ziet naast werkzaamheden als schadehersteller/uitdeuker niet ook op werkzaamheden m.b.t. PDR-calculator. Onvoldoende aannemelijk dat IE-rechten PDR-calculator onder IE-beding in arbeids- en beëindigingsovereenkomst vallen. Reconventie: Inbreuk op handelsnaam PDR-Calculator door domeinnamen pdrcalculator.nl en pdrcalculator.com onvoldoende aannemelijk.

IEPT20160615, Rb Gelderland, Douglas
Concurrentiebeding ziet parfumerie en op verkoop parfum. Geen producten verkocht in strijd met concurrentiebeding: producten abusievelijk op websites terechtgekomen en niet verkocht. Of [gedaagden] met bedrijf concurrentiebeding overtreedt komt neer op uitleg (uitzondering op) concurrentiebeding. Douglas krijgt gelegenheid te bewijzen dat bedrijfsvoering van gedaagden is verschoven van schoonheidssalon naar parfumerie voor inbreuk concurrentiebeding.

IEPT20160614, Hof Arnhem-Leeuwarden, MCZ
Concurrentiebeding behelst een verbod voor geïntimeerde om werkzaam te zijn in het verzorgingsgebied van MCZ en een verbod tot het overlappen van verzorgingsgebieden. Concurrentiebeding behelst geen relatiebeding . Naar het oordeel van het hof is er sprake van een substantiële overlapping van de verzorgingsgebieden en handelt geïntimeerde in strijd met concurrentiebeding. De verboden door MCZ aan naleving verbonden zijn niet toewijsbaar. De verboden zijn voor geïntimeerde beperkender dan uit het concurrentiebeding voortvloeit. Geïntimeerde heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens MCZ: dat patiënten met geïntimeerde mee zijn overgegaan levert op zich zelf nog geen onrechtmatige concurrentie op. Schorsen concurrentiebeding niet toewijsbaar: concurrentiebeding voldoende bepaald.


IEPT20160503, Rb Zeeland-West-Brabant, De Rooy v My Lady
Klein lederwaren De Rooy (bestaande uit 15 artikelen) niet auteursrechtelijk beschermd: geen wezenlijke verschillen met door My Lady overgelegd Umfeld en niet aannemelijk gemaakt dat producten De Rooy eerder op markt waren dan Umfeld. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt toen My Lady haar producten op de markt bracht, overeenkomsten qua formaat en indeling grotendeels technisch bepaald en voldoende afstand genomen gelet op Umfeld en groot aantal verschillen. Onvoldoende aannemelijk dat My Lady profiteert van wanprestatie ex-werknemer De Rooy.

IEPT20160202, Hof Den Haag, DCC v Forax
Niet uit te sluiten dat bewerkingsrecht in Auteursrechtrichtlijn is geharmoniseerd. Inbreuk op (bron)codeniveau software niet bewijsbaar wegens niet overleggen broncode DC-Customized Software. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd als voorbereidend materiaal. In Forax-specificaties overgenomen fragmenten uit DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd: louter feitelijke informatieverstrekking waarin zakelijke, voor de hand liggende terminologie wordt gehanteerd. Forax-software geen bewerking van DC-Functional Design 14.1. Onvoldoende aannemelijk dat DC SA rechthebbende was op S-know how door inbrengen in DC SA. Gebruik door Forax van A-Know how vóór sluiten overeenkomst 10 februari 2011 niet onrechtmatig, omdat DC SA toen geen rechthebbende of gebruiker was. Gebruik A-Know how na overeenkomst ook niet onrechtmatig: DCC Exploitatie heeft onvoldoende maatregelen genomen om informatie geheim te houden (artikel 39 TRIPS).

IEPT20160201, Rb Oost-Brabant, Nestinox
Belang Nestinox weegt minder zwaar dan het belang van Eiser bij indiensttreding bij Ven Fasteners. Geen schorsing, maar beperking van het concurrentiebeding, zodat eiser bij Ven Fasteners in dienst kan treden.


IEPT20160125, Rb Rotterdam, Matrix Connection v Matrix Reconnected
Oprichting Matrix Reconnected door ex-werknemers Matrix Connection onrechtmatig: [persoon2] van Matrix Connection niet bevoegd om toestemming voor nieuwe onderneming te geven. Geen gerechtvaardigd vertrouwen op bevoegdheid [persoon2]: [gedaagde3] en [gedaagde2] wisten dat [persoon1] en [persoon2] beide vennoot zijn van de vennootschap en waren bekend met de ruzie tussen de vennoten. Vorderingen toch afgewezen: ter zitting aan de orde gekomen dat Matrix Connection is gesloten en toewijzing mogelijk zal zorgen dat geen van beide winkels nog actief zal (kunnen) zijn.

 

2015

 

IEPT20151222, Hof Arnhem-Leeuwarden, Ventilex v Tema Process
Oneerlijke concurrentie. Oud-werknemer mag bij voormalig werkgever opgedane kennis, kunde en ervaring gebruiken, maar niet bedrijfsgeheimen voormalig werkgever gebruiken. Bedrijfsgeheim. Oud-werknemer en nieuwe werkgever mag geen oneerlijke concurrentie aandoen door onrechtmatig gebruik informatie, zoals kennis en gegevens omtrent klanten opgedaan bij de oude werkgever, waardoor stelselmatig en substantieel duurzaam debiet van de oude werkgever wordt afgebroken c.q. stelselmatig benaderen klantenbestand oud-werkgever. Onrechtmatig handelen oud-werknemers toe te rekenen aan nieuwe werkgever.

Onrechtmatig handelen oud-werknemers Ventilex:

              Onrechtmatig toe-eigenen en meenemen van klantenlijst op USB-stick na op non-actiefstelling

              Onrechtmatig doen legen van de mailbox als het inloggen op het netwerk nadat hem de toegang daartoe was ontzegd.

              Onrechtmatig opvragen en verwerven van lijst van afnemers met de bedoeling de afnemers te benaderen voor de levering, door Tema Process, van reserve-onderdelen..

              Onrechtmatig heimelijk, via persoonlijke e-mailadressen, doorzenden van via een mol verkregen interne bedrijfsinformatie, zeker nu [geïntimeerde 2] nog in dienst was én hij door Ventilex dringend was verzocht om geen contact te onderhouden met [geïntimeerde 1] en te meer omdat [geïntimeerde 2] zich, zoals uit het citaat blijkt, zeer wel bewust was dat dit doorzenden niet door de beugel kon.

              Onrechtmatig heimelijk, via privé e-mailadressen, doorzenden van interne bedrijfsinformatie onrechtmatig, zeker nadat door Ventilex dringend was verzocht om geen contact te onderhouden en […] zich, zeer wel bewust waren dat er geen informatie van Ventilex op het netwerk van Tema terecht mocht komen.

              Onrechtmatig gebruik in vrije tijd tijdens dienstverband gemaakt programma dat gedurende vele jaren door Ventilex is gebruikt en door diverse andere Ventilex-werknemers is uitgebreid en aangepast.  Het gaat hier immers om bedrijfs-knowhow, waarin ervaring van Ventilex is vervat.

              Onrechtmatig meenemen van bestanden van het netwerk van Ventilex, kort voor het einde van het dienstverband. Kan geen andere bedoeling hebben gehad dan om deze ten voordele van Tema Process te gaan gebruiken.

Onrechtmatig handelen Tema Process

              Onrechtmatig zakelijk handelen [geïntimeerde 1] als oud-werknemer en vervolgens mede-oprichter, mede-bestuurder en voor 25% mede-aandeelhouder tvan Tema Process oe te rekenen aan Tema Process.

              Het onrechtmatig handelen van de andere (ex-)werknemers, waar [geïntimeerde 1] bij betrokken, althans op de hoogte was en vervolgens als medebestuurder van Tema Process en leidinggevende van deze werknemers niet heeft belemmerd. [geïntimeerde 1] was de centrale figuur (“de spin in het web”), en hij is degene die het initiatief heeft genomen om Tema Process op te richten, wat de aanleiding is geweest voor de onrechtmatige handelingen, ook van de andere (ex-)werknemers., aan [geintimeerde 1] toe te rekenen en eveneens aan Tema Process toe te rekenen.

              Systematisch benaderen klanten en substantieel aantasten bedrijfsdebiet onvoldoende onderbouwd.
 

IEPT20150826, Rb Rotterdam, Financial Lease Nederland v OrangeAutoLease

Schending concurrentiebeding: nieuw opgerichte onderneming 'OrangeAutoLease' biedt diensten op hetzelfde terrein aan als Financial Lease. Onrechtmatig gehandeld door X door Y in dienst te nemen: hierdoor was voorzienbaar dat bestaande klanten van Financial Lease opdrachten zouden verstrekken aan Orangelease met schade ten gevolg. Geen inbreuk handelsnaamrecht: 'OrangeAutoLease' wijkt in voldoende mate af van 'Financial Lease' en groot aantal andere handelsnamen in gebruik met de woorden 'financial lease', waardoor geen verwarring te duchten is. Geen auteursrechtinbreuk: in kort geding niet met voldoende zekerheid vast te stellen of websites Financial Lease en de mailings voldoende oorspronkelijk zijn.
 

IEPT20150826, Rb Rotterdam, NVZ v Videma
Videma heeft economische machtspositie door marktaandeel van 85%. Vorderingen omtrent onbillijkheid tarieven, misbruik van machtspositie, schadevergoedingen en dwaling aangehouden in afwachting van het advies van de Geschillencommissie Auteursrechten. Vorderingen omtrent Cbo-keurmerkcriteria afgewezen: onvoldoende belang van NVZ c.s. en Cbo-keurmerk is vorm van zelfregulering en heeft niet als doel rechten aan gebruikers te verlenen. Vaststelling tarieven 2013 en 2014 door Videma zonder overleg niet onrechtmatig: niet te wijten aan gestelde onwil Videma. Geen sprake van bedrog of verstrekking onjuiste en/of incomplete informatie door Videma: niet voldoende onderbouwd door NVZ. Geen sprake van misleiding door Videma: onvoldoende belang NVZ bij vordering.

IEPT20150623, Rb Overijssel, Stol v Stol Nederland

Geen ongeoorloofde concurrentie door voormalig agent: staat hem vrij op dezelfde markt te opereren, concurrerend product aan te bieden en oude klanten hiervoor te benaderen. Het staat een gewezen agent vrij om op dezelfde markt dan zijn voormalig principaal te opereren. Het is slechts dan onrechtmatig wanneer de grens van het onbetamelijke wordt overschreden, maar daarvan is onvoldoende gebleken. Het is geoorloofd dat een agent na afloop van de agentuurovereenkomst aan zijn klanten een concurrerend product aanbiedt en de agent mag ook zijn oude klanten en de klanten met wie hij voor Stol zaken heeft gedaan benaderen. Dit volgt uit de vrijheid om te concurreren. Zijn positie als voormalig vertegenwoordiger van Stol maakt dit in beginsel niet anders. Na afloop van de agentuurovereenkomst staat mededinging vrij.
 

IEPT20150623, Rb Overijssel, Stol v Stol Nederland
Handelsnaaminbreuk: oudere rechten op handelsnamen ‘Stol’, ‘Stol Nederland’ en ‘Stol Grossraumbestuhlungen’ liggen bij principaal Stol en niet bij voormalig agent. Inbreuk: domeinnaam stol-nederland.com als handelsnaam gebruikt. Geen ongeoorloofde concurrentie door voormalig agent: staat hem vrij op dezelfde markt te opereren, concurrerend product aan te bieden en oude klanten hiervoor te benaderen.

IEPT20150507, Rb Midden-Nederland, Good Bears v SLB

Handelsnaam “Goodbearshop” maakt inbreuk op handelsnaam “Good Bears”: zelfde waren/diensten en publiek en verwarring heeft zich reeds voorgedaan. Geen oneerlijke concurrentie door [L] tijdens zijn bestuursfunctie bij de Stichting. Wel oneerlijke concurrentie na beëindigen bestuursfunctie door domeinnamen toe te eigenen en ervoor te zorgen dat website goodbears.nl voor langere tijd onbereikbaar was. Merkenrechtelijke vorderingen afgewezen: niet gebleken dat de Stichting als licentiehouder toestemming heeft voor procedure  

 

2014

 

IEPT20141125, Hof Den Haag, NWB

Beoordeling onrechtmatigheid vrijgeven Nationaal Wegenbestand (NWB) door Staat begrensd door formele rechtskracht besluiten 2 november 2011. In stand houden NWB niet onrechtmatig: Staat vrij om hulpmiddelen te ontwikkelen die meer functionaliteiten hebben dan strikt noodzakelijk voor uitoefening wettelijke taak. Ter beschikking stellen NWB aan lagere overheden niet onrechtmatig: Voldaan aan Aanwijzingen inzake verrichten marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst en onvoldoende onderbouwd dat Staat in redelijkheid niet kon menen dat zijn handelen evenredig was. Niet optreden tegen mogelijk inbreukmakend gebruik door AND niet onrechtmatig jegens Andes. Geen misbruik van machtspositie: in stand houden NWB onlosmakelijk verbonden met publieke taak Staat.

IEPT20141027, Rb Noord-Holland, TS-Shops v Sportbadge
Geen handelsnaaminbreuk: handelsnamen ‘TS-Shops’ en ‘Loomfun’ niet gebruikt ter aanduiding van onderneming in handelsverkeer, maar slechts ter aanduiding van producten van Sportbadge. Misleidende handelspraktijk van Sportbadge: door vermelding van (handels)namen ‘Loomfun’ en ‘TS-Shops’ in haar advertenties wordt verwarring gewekt t.a.v. handelsnamen van concurrent.

IEPT20140917, Rb Den Haag, Veap v Snoeks
Schade wegens handhaving herroepen octrooi: € 163.519 (€ 110.338 gederfde winst, € 53.181 deskundigenkosten). Winstderving voldoende onderbouwd voor PVT-bedrijfswagens, maar niet voor overige bedrijfswagens.


IEPT20140916, Hof Amsterdam, Red Arrow v SBS
Na stukgelopen onderhandelingen over TV-format "Marriage at First Sight" aankondigen programma met soortgelijke elementen uit te gaan zenden niet onrechtmatig: in feite is slechts het thema – een realityprogramma over mensen die hun partnerkeuze aan experts overlaten – gelijk en er bestaan wezenlijke verschillen tussen de programma’s. Ook worden (internationaal) meer programma’s met dit thema uitgezonden. Door de verschillen en feit dat Talpa al geruime tijd format ontwikkelde, is programma SBS niet op ontoelaatbare wijze ontleend aan format Red Arrow. Dat meteen na mislukken onderhandelingen eigen programma is aangekondigd om Red Arrow en SBS voor te zijn niet onrechtmatig: geen geheimhoudingsverplichting en wederzijds vertrouwen van totstandkoming overeenkomst.

IEPT20140916, Hof Arnhem-Leeuwarden, Zoontjens Beton v Livingroof
Verwarringsgevaar tussen woordmerk “DNS” en beeldmerk “ONS”: grote visuele en begripsmatige overeenstemming en gebruikt voor nagenoeg dezelfde producten. Geen onrechtmatige concurrentie: geen systematisch ondergraven van het bedrijfsdebiet van Zoontjens. Schade door auteursrechtinbreuk onvoldoende onderbouwd voor verwijzing naar schadestaatprocedure.

IEPT20140911, HvJEU, Papasavvas v OFDE
Diensten van informatiemaatschappij omvat ook online-informatiediensten waarbij dienstverlener niet wordt vergoed door afnemer, maar door inkomsten uit op website gepubliceerde reclame. E-commerce richtlijn verzet zich niet tegen toepassing van nationale regeling voor civiele aansprakelijkheid voor smaad op in die lidstaat bevindende dienstverleners. Aansprakelijkheidsbeperkingen voor tussenpersonen niet van toepassing op persbedrijf met website waarop elektronische versie van krant wordt gepubliceerd: weet welke informatie wordt gepubliceerd en heeft daarover controle. Aansprakelijkheidsbeperkingen voor tussenpersonen kunnen van toepassing zijn op gedingen tussen particulieren over civiele aansprakelijkheid voor smaad. Geen rechtstreeks beroep op aansprakelijkheidsbeperkingen in richtlijn; wel beroep op in nationaal recht geïmplementeerde bepalingen of richtlijnconforme uitleg van nationale recht.


IEPT20140910, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige concurrentie
Verbod aan ex-werknemer om klanten van eiser te benaderen voor 1 jaar: onrechtmatig klanten van eiser benaderd met bij eiser opgedane gegevens. Gebod om zich te onthouden van minachtende en kleinerende mededelingen over eiser. Geheimhoudingsbeding geldig, ondanks nieuwe salarisafspraken: boete gematigd tot € 250 wegens onvoldoende onderbouwen van schade.

IEPT20140819, Hof Amsterdam, NSE v Brein
Sprake van auteursrechtelijk relevante werken en nieuw publiek. Opslag van bestanden op servers van NSE vormt geen onderdeel van in artikel 13a Aw bedoeld technisch procedé: dient om bestanden gedurende retentietijd van 400 dagen beschikbaar te houden voor abonnees. Doorgifte van berichten aan andere Usenet providers valt onder bescherming van artikel 6:196c lid 1 BW (mere conduit). Opslag van berichten op servers is te kwalificeren als hostingdienst in zin van artikel 6:196c lid 4 BW, mits sprake is van efficiënte NTD-procedure. Bevel tot invoeren van dergelijke NTD-procedure.

 

IEPT20140806, Rb Noord-Holland, Lead Machine v LeadPro
Onvoldoende gesteld en onderbouwd dat sprake is van onrechtmatige concurrentie: gelet op ontbreken van afspraken en ruime beoordelingscriterium van Holland Nautic/Decca-arrest is handelswijze van LeadPro niet zonder meer als onrechtmatig aan te merken. Proceskosten conform liquidatietarief begroot, ondanks verkapt beroep op auteursrechtelijke bescherming.


IEPT20140723, Rb Den Haag, DCC v Forax
Customized software en wijze beschrijving functionaliteit in specificaties daarvan auteursrechtelijk beschermd: niet/onvoldoende onderbouwd bestreden. Geen inbreuk op software DCC, want geen broncode overlegd, waardoor software niet kan worden vergeleken met software/specificaties van Forax. Geen inbreuk op specificaties DCC, omdat blijkt uit deskundigenrapporten dat totaalindrukken niet overeenkomen. Onvoldoende dat enkele bezit of gebruik van bedrijfsinformatie door ex-werknemers/opdrachtnemers van DCC, die later bij Forax zijn gaan werken, onrechtmatig is jegens DCC.

IEPT20140716, Rb Midden-Nederland, Internetnotarissen v Intervivos

Geringe bescherming handelsnaam “Verklaringvanerfrecht.nl”, gezien beschrijvend karakter. Geen verwarringsgevaar met verklaring-erfrecht.nl en verklaringvanerfrechtservice.nl, door koppelteken tussen “verklaring” en “erfrecht”, dan wel de toevoeging “service, waardoor handelsnamen voldoende afwijken en onvoldoende aannemelijk dat handelsnaam Verklaringvanerfrecht.nl zeer grote bekendheid heeft verworven. Geen onrechtmatig aanhaken, onrechtmatig gebruik als Adword en onrechtmatig doorlinken.

IEPT20140708, Hof Arnhem-Leeuwarden, ACS v Terwa
Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing van halffabrikaten van trekhaken van ACS: onvoldoende onderbouwd dat vóór en ná verwerking tot complete trekhaak verwarringsgevaar bestaat. Geen auteursrechtinbreuk: trekhaken van fabrikant Bosal bestonden eerder dan het ontwerp van ACS en geringe afwijkingen van dit ontwerp zijn technisch bepaald. Ook geen bescherming door combinatie van onbeschermde elementen. Geen oneerlijke mededinging: onvoldoende concreet gesteld dat trekhaken op ongeoorloofde wijze op basis van (ontvreemde) tekeningen zijn vervaardigd.

IEPT20140520, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Voorgestelde vragen van [Houtverwerkingsindustrie] BV aan deskundige niet overgenomen door hof: Vragen zijn niet relevant, onvoldoende concreet of komen in door het hof voorgestelde vragen genoegzaam aan de orde.

IEPT20140506, Hof Den Haag, Artiestenverloning v Artiestenverloningen
Verwarringsgevaar met domein- of handelsnaam door gebruik louter beschrijvende domeinnaam “artiestenverloning(en)” niet onrechtmatig zonder bijkomende omstandigheden. Prae gebruikt de domeinnaam artiestenverloning.nl niet als handelsnaam. Onvoldoende onderbouwd dat Prae bewust bij handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen heeft aangehaakt.

IEPT20140311, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Gebruik maken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens concurrent die via een werknemer van die concurrent zijn verkregen om opdrachten weg te kapen is onrechtmatig. Deskundigenonderzoek in boekhouding om vast te stellen of gedaagde gebruik heeft gemaakt van door medewerker eiser verstrekte bedrijfsgevoelige informatie.


IEPT20140224, Rb Den Haag, SDC Verifier v Femto Engineering
Onvoldoende aannemelijk dat SDC Verifier door inbrengen eenmanszaak of overdracht auteursrecht op de software heeft verkregen. Geen onrechtmatige handelen jegens SDC Verifier, omdat zij als aandeelhouder van Engineering B.V. niet met Femto Engineering concurreert. Ten overvloede: Femto Engineering is op grond van werkgeversauteursrecht naar Nederlands en Oekraïens recht deelgenoot in gemeenschappelijk auteursrecht geworden. 1019h proceskosten wegens vooruitgeschoven inbreukverweer: € 33.927,06.

 

IEPT20140117, Rb Noord-Nederland, Nevenwerkzaamheden
Artikel 6 van beëindigingsovereenkomst tussen partijen vernietigbaar wegens dwaling. Verbod op gebruik van en bevel tot overdracht van (concurrerende) domeinnamen die gedaagde tijdens dienstverband heeft geregistreerd. Onvoldoende onderbouwd dat sprake is van onrechtmatige concurrentie (na einde van dienstverband).

 

2013

 

IEPT20131218, Rb Amsterdam, Cozzmoss v De Nieuwe Krant
DNK is geen neutrale dienstverlener van informatiemaatschappij: controle over algoritme om artikelen te selecteren. € 9.888,08 schadevergoeding; 25% verhoging wegens verlies van exclusiviteit en vermindering van exploitatiemogelijkheden.

 

IEPT20131023, Rb Noord-Nederland, Beheer Hondensport Fryslân
Onrechtmatig registreren handelsnaam stichting en (tijdelijk) onbereikbaar maken website stichting. Opdracht tot registratie domeinnaam op naam van stichting onvoldoende onderbouwd. € 2.555 schadevergoeding voor bouwen nieuwe website.  

 

IEPT20131015, Rb Amsterdam, Netmerk v Snobber
Geen gebruik van “Netmerk(.nl)” als handelsnaam: slechts ter aanduiding/aankondiging van nog te ontwikkelen project zonder winstoogmerk.Registratie domeinnaam netmerk.nl niet te kwader trouw. Gebruik van “Netmerk(.nl)” niet onrechtmatig: geen concurrerende producten zodat vooralsnog geen sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20130827, Rb Zeeland-West-Brabant, Forax v DCC
Onrechtmatige beschuldigingen van inbreuk op IE-rechten en oneerlijke concurrentie door DCC. Onrechtmatig plaatsen van trackers onder auto’s van medewerkers van Forax

 

IEPT20130725, Rb Oost-Brabant, Eurosafe v Ensafe
Geen depot te kwader trouw Eurosafe: voor-voorgebruik aannemelijk. Geen verwarringwekkende overeenstemming Eurosafe Solutions- en Ensafe-merken. Onvoldoende gebleken dat Eurosafe Solutions bekend merk c.q. marktleider zou zijn. Handhaving concurrentiebedingen door kantonrechten onwaarschijnlijk

 

IEPT20130531, Rb Overijssel, Dealerstation v Dealerdirect
Geen inbreuk op besteautobod.nl: domeinnaam beste-autoaanbod niet als handelsnaam gebruikt, slechts als doorlink naar website van Dealerdirect. Geen onrechtmatig profiteren van andermans onderscheidingsmiddel: (in)direct verwarrings-gevaar onaannemelijk

 

IEPT20130508, Rb Amsterdam, Cleonice v Digikeur
Geen visuele overeenstemming en louter beschrijvende woorden: verschillende totaalindrukken Webshop Keurmerk en Digikeur Webshop. Onvoldoende onderbouwd dat gebruik collectief merk Digikeur in strijd met reglement toegelaten of gedoogd wordt. Geen gebruik domeinnaam digikeur.nl/webshop-keurmerk als handelsnaam. Verwarringwekkende en misleidende mailing Digikeur over beheer “het Webshop Keurmerk”. In ernst twijfel of gebruik “Webshop keurmerk” in broncode overtreding bevel is

 

IEPT20130508, Rb Oost-Brabant, Ingenia
Handelen in strijd met concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsplicht onvoldoende onderbouwd. Geen rechtmatig belang bij inzage inbeslaggenomen documenten en digitale bestanden onder ex-bestuurder: niet gesteld dat gedaagde in strijd met concurrentiebeding werkzaam is als bestuurder. Twee genoemde voorbeelden onvoldoende grondslag voor stelselmatig benaderen relaties in strijd met relatiebeding. Onvoldoende aanwijzingen dat gedaagde know how van Ingenia openbaar heeft gemaakt in strijd met geheimhoudingsplicht

 

IEPT20130327, Rb Rotterdam, Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur wegens in het leven roepen van een rechtstreeks met de vennootschap concurrerende onderneming en gebruik maken van bedrijfsdebiet van de vennootschap
 

IEPT20130319, Hof Leeuwarden, Verzekeringsportefeuille
Portefeuillerecht betreft relatie tussenpersoon en verzekeraar, niet relatie met verzekerde.Stelselmatig benaderen klanten concurrent op zichzelf niet onrechtmatig

 

IEPT20130227, Rb Oost-Nederland, TSB
Bewijsopdracht dat (doorgehaald) concurrentiebeding overeengekomen is. Maatstaf ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer: stelselmatig en substantieel afbreken bedrijfsdebiet voormalig werkgever. Overstap een klant onvoldoende voor stelselmatig en substantieel afbreken bedrijfsdebiet.

 

IEPT20130222, Rb Zeeland-West Brabant, Kever-Club v Beautiful Budel
Organisatie internationaal Keverweekend is onderneming. Gebruik “Beautiful Budel” als handelsnaam voor keverweekend onvoldoende gebleken. Auteursrecht op webpagina’s onvoldoende onderbouwd. Verwarringsgevaar door gebruik website geneutraliseerd door pop-up-vensters

 

IEPT20130320, Rb Oost-Nederland, European Royalty Operations v Stichting Dierenfonds
Enkel profiteren bedrijfsdebiet niet onrechtmatig; gebruik oneerlijke middelen onvoldoende onderbouwd. Onweersproken overtreden non-concurrentiebeding gedaagde sub 2

 

IEPT20130205, Hof Arnhem-Leeuwarden, Hei Bike v Accell
Geen depot te kwader trouw merk HAIBAIKE voor fietsen door Accell wegens bekendheid met oudere handelsnaam HEI-BIKE voor handel in fietsen. Gebruik jonger merk HAIBAIKE voor fietsen onrechtmatig tegen oudere handelsnaam HEI-BIKE voor handel in fietsen

 

IEPT20130123, Rb Rotterdam, Bedrijfsinformatie in Dropbox
Maatstaf ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer: stelselmatig en substantieel afbreken bedrijfsdebiet voormalig werkgever gebruikmakend van vertrouwelijke informatie en goodwill die hij bij diezelfde werkgever heeft verkregen. Opzetten concurrerende onderneming tijdens dienstverband voldoende aannemelijk. Verbod op starten onderneming voor 1 juni 2013; geen verbod op onderhouden contacten in transportbranche 

 

2012
 

IEPT20121218, Hof Arnhem, Flexxolutions
Geen ongeoorloofde concurrentie door ex-werknemers: Onvoldoende aannemelijk dat Flexxolutions beschikte over digitale informatie over appellante of daarvan gebruik heeft gemaakt. Onvoldoende aannemelijk dat substantieel duurzaam bedrijfsdebiet door ex-werknemers is afgebroken. Geen inbreuk auteursrecht: geen overeenstemmende totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: Onvoldoende aannemelijk dat producten eigen plaats op de markt innemen

 

IEPT20121129, Hof Amsterdam, SenseTek v FireSense
Onrechtmatig op slinkse wijze overnemen van distributierelatie. Schending geheimhoudingsbeding door kopiëren en beschikbaar stellen inhoud harde schijf. Verkrijgen bedrijfsgegevens in strijd met goed werknemerschap

 

IEPT20121115, Rb Alkmaar, Saint-Gobain Adfors v Graham & Brown

Gebruik Oeko-tex certificering voor andere producten dan van eiseres is onrechtmatig. Aanschrijven professionele afnemers toegewezen.

 

IEPT20121114, Rb Amsterdam, FireSense v SenseTek
Verbod voor duur van 2 jaar om onrechtmatig voordeel te neutraliseren. Onrechtmatig stelselmatig afbreken bedrijfsdebiet ex-werkgever. Onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen. Onrechtmatig profiteren van wanprestatie

 

IEPT20121114, Rb Dordrecht, Artiestenverloningen v Artiestenverloning

Gebruik door Prae van domeinnaam artiestenverloning.nl als handelsnaam niet voldoende onderbouwd. Gebruik daarvan als domeinnaam door Prae wel onrechtmatig jegens AV, gezien grote mate van verwarringsgevaar met handelsnaam en emailadres.Reconventie: onrechtmatig blokkerend registreren door AV  van op handelsnaam van Prae gelijkende (praeartiestenverloning-)domeinnamen met als enkel doel Prae deze mogelijkheid te ontnemen
 

IEPT20121010, Rb Leeuwarden, Lennoc v ProBe

Door vaststellingsovereenkomst geen beroep meer op geheimhoudings- en non-concurrentiebeding arbeidsovereenkomst. Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer: geen stelselmatige en substantieel afbreuk aan duurzaam bedrijfsdebiet. Geen inbreuk auteursrechten: Claimbrieven niet auteursrechtelijk beschermd – weinig oorspronkelijk. Geen inbreuk op auteursrecht op bijlage bij claimbrieven – geen ontlening aangetoond. Inbreukmakende ontlening SAP-Killer applicatie niet voldoende onderbouwd. Geen inbreuk geschriftenbescherming claimbrief: gelijkenis onvermijdelijk vanwege opname rechten van passagiers

 

IEPT20121009, Hof Leeuwarden, Scheidingskantoor v Scheidingsplanner

Inroepbaar merkrecht hangende beroep tegen voorlopige beslissing weigering merk. Gerede kans dat Scheidingsplanner geen geldig merk is: geen onderscheidend vermogen. Enkele gebruik teken scheidingsplanner niet inbreukmakend op beeldmerken. Geen onrechtmatig handelen door welbewust aanleunen door  gebruik “scheidingsplanner” als trefwoord bij Google.

 

IEPT20121004, Rb Amsterdam, Bambini v Aquaris

Geen inbreuk op zeer beschrijvende handelsnamen “Torture Museum” of “Medieval Torture Museum” door “Museum of Medieval Torture Instruments”. Geen inbreuk op beeldmerken door gebruik van overeenstemmende, beschrijvende teksten. Geen onrechtmatige concurrentie; geen kopieeren formule:

 

IEPT20120829, Rb Arnhem, Zoontjens Beton v Livingroof

Geen verwarringsgevaar woordmerk DNS en ONS-beeldmerk. Verklaring kan worden beschouwd als voor overdracht auteursrecht benodigde akte. Geen ongeoorloofde concurrentie door aanbieden vrijwel identiek daknivelleringssysteem

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Prescan v Privatescan

Onrechtmatig aanhaken aan optreden Prescan in TV-programma door gebruik Adwords.Onrechtmatig gebruik “TM"-teken. “Look and feel” website niet auteursrechtelijk beschermd, concrete tekst en beeldelementen wel. Vrijhoudingsbehoefte: algemeen belang dat geen tekens worden ingeschreven die niet in staat zijn de wezenlijke functie van een merk (namelijk het waarborgen van de oorsprong) te vervullen. PRESCAN bestaat uitsluitend uit tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de dienst “preventief medisch onderzoek” van klasse 44, niet ter zake van andere diensten in klasse 35 en 42. Inburgering PRESCAN in Benelux voor “preventief medisch onderzoek” onvoldoende gesteld en onderbouwd. Geen verwarringsgevaar merk PRESCAN en teken “privatescan”. Geen verwarringsgevaar handelsnamen Prescan en Privatescan. Privatescan op grond van vaststellingsovereenkomst gehouden gebruik prescan als adword te staken

 

IEPT20120821, Rb Den Haag, Merkhouders v AltusHost

ISP als tussenpersoon gehouden hosting van inbreukmakende websites waarop namaak-producten worden aangeboden, te staken: websites op Benelux gericht; Altushost tussenpersoon in de zin van artikel 2.22(6) BVIE

 

IEPT20120815, Rb Utrecht, BI DE v Teva

Onrechtmatige betrokkenheid bij inbreuk Portugese octrooien als houdster van de vergunning om het generieke geneesmiddel in Europa, meer in het bijzonder in Portugal, in het verkeer te brengen. Voorzieningenrechter bevoegd inzake onrechtmatige betrokkenheid bij grensoverschrijdende octrooi-inbreuk ondanks nietigheidsverweer vanwege autonome draagwijdte artikel 31 EEX-Vo. Rb Utrecht bevoegd inzake onrechtmatig handelen in plaats van octrooiinbreuk. Nevirapine valt onder beschermingsomvang Portugees octrooi 919.

 

IEPT20120724, Hof Den Haag, Pfizer v UVIT - VGZ

Couvertprocedure is geen octrooi-inbreuk door zorgverzekeraar. Evenmin uitlokken of aanzetten tot octrooi-inbreuk. Aanbod van leveranciers tot toekomstige verhandeling van beschermd geneesmiddel leidt wel tot octrooi-inbreuk. Evenmin sprake van profiteren door UVIT-VGZ van octrooi-inbreuk, nu niet aannemelijk is dat tijdens looptijd ABC aanbiedingen tot levering zijn gedaan.

 

IEPT20120719, Rb Almelo, Flexxolutions

Geen ongeoorloofde concurrentie: Niet gebleken dat gedaagden zich schuldig maken aan ongeoorloofde ex-werknemersconcurrentie door gebruik know how of goodwill

 

IEPT20120620, Rb Arnhem, logopediepraktijk

Duurzame ontwrichting maatschap: in strijd met redelijkheid en billijkheid dat één van de maten met feitelijke uitsluiting van de andere maat de praktijk voortzet

 

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

Onrechtmatige betrokkenheid bij oprichten concurrent door verstrekken bedrijfsgeheimen. Vertrouwelijkheid gegevens blijkt uit beveiligingsmaatregelen. Databankenrecht: Spin-off theorie te absoluut uitgangspunt. Substantiële investering van € 1,1 miljoen. Producent databank is degene die risico draagt. Auteursrecht aangenomen op offertes, ontwerptekeningen, werkaantekeningen, gespreksverslagen, gebruikshandleidingen. Materiële werkgever is fictief maker ex artikel 7 Aw.

 

IEPT20120509, Rb Amsterdam, Moog v E2M
Inbreuk auteursrecht software en gebruik bedrijfsgeheimen onvoldoende onderbouwd: Enkel de stellingen dat E2M in een onrealistisch korte periode software heeft ontwikkeld en dat zij niet heeft willen meewerken aan een onafhankelijk onderzoek zijn daartoe onvoldoende. Superbus-project geen concurrerende activiteit: geen electromechanisch of hydromechanisch controlesysteem, maar aandrijfsysteem voor elektrische voertuigen. Geen slaafse nabootsing; overeenstemming vloeit voort uit technische en functionele aspecten

 

IEPT20120501, Rb Amsterdam, Premium Solutions v Buurt & Co

Geen overeenstemmende totaalindruk tussen woorden ‘miec’ en ‘wallet’ met 'MiecWallet'-beeldmerk. Onrechtmatig gebruik woorden ‘miec+wallet’ als (meta)tag voor publicatie vonnis inzake merkinbreuk met ander product door dezelfde concurrent

 

IEPT20120320, Hof Amsterdam, Boek9 v Delex

Auteursrecht op door hoofdredacteur geschreven berichten voor Boek9 tijdens dienstverband bij KMVS berust na overdracht bij Delex. Databankenrecht Delex voldoende aannemelijk. Letterlijk/klakkeloos kopiëren door Delex/IE-Forum van berichten op Boek9 na beëindiging samenwerking voldoende aannemelijk; geen nieuwsexceptie

 

IEPT20120112, Rb Zwolle-Lelystad, Porscheforum

Onrechtmatig gebruik van grote gelijkenis vertonende domeinnaam hetporscheforum.nl 

 

2011

  

IEPT20111227, Hof Arnhem, Lierenshop

Ongeoorloofd verwarringwekkend gebruik domeinnamen. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam: Het enkele doorlinken van een domeinnaam (lieren-shop) naar een andere website (L T) is naar het voorlopig oordeel van het hof niet voldoende om gebruik van die domeinnaam als handelsnaam aan te nemen.

 

IEPT20111221, Rb Den Bosch, Merko v Schippers

Eenzijdige non-concurrentie toezegging geen afdwingbare verbintenis; geen bijkomende omstandigheden. Geoorloofd in dienst nemen personeel concurrent. Geen bescherming tegen weglekken bedrijfsgeheimen – geen oneigenlijke voorsprong. SLAAFSE NABOOTSING. Uitgangspunt: namaken mag, tenzij ... Geen onderscheidend vermogen oormerken. Ontbreken wettelijke toelating oormerk niet onrechtmatig jegens concurrent

 

IEPT20111221, Rb Den Haag, PostNL v de Staat

Geen inbreuk databankenrecht; postcodegegevens Staat afkomstig van gemeenten. Norm art 3:4 Aw gelijk aan maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm voor overheid. Wettelijke taak tot verstrekken postcodes als BAG-gegevens. Verstrekken postcodegegevens onderdeel publieke taak: marginale kosten. Niet-inbreukmakende postcodegegevens zijn overheidsinformatie. Toerekenbare tekortkoming Staat in nakoming Kaderconvenant door verstrekken voor commercieel gebruik

 

IEPT20111214, Rb Den Bosch, NWB

Geen spoedeisend belang: Enkel financiële schade die voortbestaan niet in gevaar brengt geen spoedeisend belang; niet aannemelijk gemaakt dat het toestaan van hergebruik van het NWB voor haar onmiddellijk tot onomkeerbare gevolgen zal leiden. Geen schorsing besluit tot onvoorwaardelijk hergebruik Nationaal Wegenbestand: Informatie neergelegd in NWB verkregen in het kader van publieke taak. Verweerder heeft het NWB ook openbaar gemaakt. Niet valt dan ook in te zien dat verweerder niet bevoegd is hergebruik van het NWB toe te staan.

 

IEPT20111122, Hof Amsterdam, VEVAM v NL Film & TV

Geen ongeoorloofde uitlokking of bevordering wanprestatie: Niet gezegd kan worden dat het NL Film & TV in zijn algemeenheid niet vrij zou staan slechts met die regisseurs te contracteren, die bereid en in staat zijn meerbedoelde rechten aan haar over te dragen. Exclusieve bevoegdheid Hof Den Haag inzake onredelijk bezwarende algemene voorwaarden

 

IEPT20111108, Hof Den Bosch, UNIE KBO v KBO Brabant

Geen gebod inzake verwarring; verwarring aan beide partijen te verwijten. een verbod op ledenwerving. Geen statutaire regeling inzake concurrentie na uittreden. Rekening houden met gerechtvaardigde belangen uitgetreden ex-lid. Onvoldoende concrete feiten en omstandigheden voor onrechtmatig handelen.

 

IEPT20111102, Rb Amsterdam, Huurteam

[A] rechthebbende Huurteam-website als maker en domeinnaam: Hoofdregel van auteursrecht is dat wie de (in dit geval) website maakt, de rechten heeft. Partijen zijn het erover eens dat de website huurteam.com door [A] is gemaakt, dus hij heeft daarop in beginsel de rechten. Dat [A] daarvoor facturen heeft verstuurd naar het Huurteam, welke facturen door het Huurteam zijn betaald, doet hier (op grond van het au-teursrecht) niet aan af. Geen onrechtmatige exploitatie Huurteam-website door [A]

 

IEPT20111102, Rb Den Haag, Real Networks

Openbaarmaking is voor publiek toegankelijk maken of distributie onder publiek. Geen openbaarmaking: programma al voor publiek toegankelijk op website en niet pas door link toegankelijk geworden. Geen distributiehandeling: feitelijk werd niet gedownload van een server van [X] maar van een server van Freenet.  [X] geen tussenpersoon – artikel 26d Aw. Geen onrechtmatig structureel doelbewust faciliteren van inbreuk makend downloaden software

 

IEPT20111012, Rb Den Haag, Livius v Fewmore

Onrechtmatig niet ter beschikking stellen content website, ook niet nadat zulks bij vonnis van 25 juni 2008 aan Fewmore was bevolen. Schadestaat inzake causaal verband en schade door niet ter beschikking stellen content website.

 

IEPT20110927, Rb Amsterdam, SKO v GfK

Bevel tot nakoming exclusiviteitsbeding door Intomart en haar directeur. Elektronisch kijkersonderzoek door met Intomart verbonden GfK-ondernemingen niet onrechtmatig: Niet gezegd kan worden dat Panel Services en GfK SE het belang om bij de door Panel Services aangeboden diensten gebruik te kunnen maken van moderne technologie, ondergeschikt moeten maken aan het belang van SKO dat er geen tweede elektro-nische meting van kijkcijfers door een onderdeel van de GfK groep komt in Nederland. Er is geen rechtsregel of ongeschreven norm die daartoe verplicht.

 

IEPT20110901, Rb Amsterdam, DeLex v Boek9

Delex rechthebbende op website en sponsorgelden Boek9. Delex rechthebbende op databank archief Boek9: geen spin off van dagelijkse berichtgeving. Vernietiging gekopieerde databank Boek9. Auteursrecht op berichten bij individuele maker: geen werkgeversauteursrecht en geen openbaarmaking als afkomstig van Delex. Verbod overnemen elkaars berichten: geen nieuwsberichtenexceptie.

 

IEPT20110818, Rb Amsterdam, Heineken v Olm

Navullen met Olmbier van Heinekenfusten die eigendom zijn van Heineken merkinbreuk: Met het opnieuw vullen met Olmbier van Heinekenfusten – waarin het merk Heineken is gestanst – pleegt Olm merkinbreuk, ongeacht beantwoording  van de vraag hoe Olm het bier vervolgens (als Olmbier of als ware het Heinekenbier) aan de man brengt. Navullen door Olm van kelderbierinstallaties Heinekencafés onrechtmatig

 

IEPT20110810, Rb Utrecht, Clearwater v Eco2Clean & Fink Tee

Schending exlusieve afnameverplichting Eco2Clean. Geen onrechtmatig profiteren wanprestatie Fink Tee: [...] niet gebleken is dat Fink Tee Hamm van die verplichting op grond van de overeenkomst tussen Clearwater en Eco2Clean op de hoogte was. Geen ongeoorloofde concurrentie Fink Tee: Daargelaten of daarvan sprake is, is het enkele overtreden van voorschriften door Fink Tee Hamm niet onrechtmatig jegens Clearwater.

 

IEPT20110803, Rb Haarlem, Adhestick

Benaderen afnemers door gewezen agent onrechtmatig: Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het benaderen van afnemers van de door Adhestick geproduceerde (JOE’S) NO FLATSproducten met als doel die afnemers aan zichzelf te binden dat in ieder geval niet, evenmin als het (blijven) aanbieden van bij Adhestick betrokken producten onder dezelfde naam als waaronder Adhestick die producten op de markt brengt ten behoeve van de ‘doorstart’ van een eigen bedrijf (vgl. Hof Den Haag 25 mei 2007, LJN: BA6780).Merkdepot te kwader trouw door agent.

 

IEPT20110706, Rb Zwolle, Garagebedrijf
Afbreken duurzaam bedrijfsdebiet met behulp van vertrouwelijke informatie niet aannemelijk gemaakt

 

IEPT20110629, Rb Arnhem, Ronde van Nederland

Onrechtmatig gebruik maken infrastructuur en goodwill Ronde van Nederland door Eneco: Zij heeft vervolgens bij het organiseren van de Benelux Tour 2009 gebruik gemaakt van de met name door de stichting in de loop der jaren opge-bouwde infrastructuur van de Ronde van Neder-land, bestaande uit relaties en contacten van de stichting, alsmede de door de stichting opgebouwde kennis, waarbij moet worden aangenomen dat deze infrastructuur ook een bepaalde waarde vertegen-woordigt. Eneco heeft voor (het gebruik van) deze infrastructuur geen enkele vergoeding aan de stich-ting/ICSO willen betalen. Geen exclusief recht op Protour licenties.

 

IEPT20110629, Rb Amsterdam, Ajax

Rood-wit merken Ajax nietig: De inschrijving is in beide gevallen niet duur-zaam, want het depot kan verkleuren, terwijl de aanduidingen 'wit' en 'rood' te algemeen zijn. Ongeoorloofde navolging Ajax merchandise-artikelen: In het onderhavige geval zijn er echter de nodige bijkomende omstandigheden die maken dat de wijze waarop L dit doet, onrechtmatig jegens Ajax is te oordelen.

 

IEPT20110615, Rb Amsterdam, Mediavacature v Mediavacatures

Mediavacatures.nl inbreukmakende handelsnaam op mediavature.nl. Enkel gebruik domeinnaam mediavacatures.nl met handelsnaam M/V Jobs niet onrechtmatig: Deze domeinnaam wordt, aldus gedaagden, thans enkel "in de lucht gehouden" voor het doorlinken van geïnteresseerde internetbezoekers naar de website van gedaagden waar zij vanaf 11 mei 2011 onder de handelsnaam M/V Jobs actief zijn.  Twitteraccount@mediavacatures niet onrechtmatig:

 

IEPT20110607, Rb Amsterdam, Cleonice v Digikeur

Onrechtmatig gebruik “het Webshop Keurmerk”: wijze waarop Digikeur klanten heeft benaderd is misleidend. Digikeur creëert in haar berichten onduidelijkheid over aard en herkomst van het door haar aangeboden keurmerk voor webshops, haakt daarmee aan bij de bekendheid die het keurmerk van SWK gezien het aantal aangesloten winkels heeft verkregen en probeert daarvan profijt te trekken. Geen inbreuk beeldmerk: onvoldoende overeenstemming. Geen inbreuk beeldmerk door woordelement Webshop Keurmerk. Status voorlopig geweigerd merk.

 

IEPT20110530, Rb Den Haag, Informa v Multi Tasking

Inbreuk door installatie software in strijd met distributieovereenkomst: onaannemelijk dat het hier louter demoversies of uiteindelijk niet afgenomen licenties zou betreffen. Daarmee is voorshands in beginsel auteursrechtinbreuk door Multi Tasking aannemelijk, nu dit in strijd is met de bepalingen van de Distributieovereenkomst en zodoende zonder toestemming van Informa c.s. is geschied. Matiging non-concurrentiebeding naar Belgisch recht

 

IEPT20110517, Hof Den Haag, Architectenweb v SDU
Juistheid mededeling “90% bereik” niet aannemelijk. Steekproef niet voldoende representatief: dat zowel de grootte als de kwaliteit van gebruikte steekproef naar de gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen onvoldoende is om de mededeling in de brochure op te kunnen baseren. Misleiding omtrent crossmediaal bereik. Geen onrechtmatig gebruik domeinnaam “bereikarchitecten.nl”

 

IEPT20110415, GHvJNA, Blue Flames v D Gas King

Onrechtmatig uitlokken wanprestatie exclusieve afvulverplichting gascilinders - merkinbreuk: Actief werven onder klanten Blue Flames en Sol en adverteren wetende dat degene die zo’n gascilinder aanbiedt wanprestatie jegens Blue Flames respectievelijk Sol pleegt.

 

IEPT20110412, Hof Amsterdam, DNS v Gall & Gall

Introductie Gall & Gall cadeaubon toegestaan: Het betoog van DNS dat het Gall & Gall in het kader van haar relatie met DNS niet vrijstaat om de afname van slijtersbonnen te verminderen, althans niet zonder daarbij een redelijke opzegtermijn in acht te nemen, valt niet te rijmen met het bepaalde in de algemene voorwaarden

 

IEPT20110401, Rb Groningen, Hotelkamerveiling v Hotelveiling

Ouder gebruik handelsnaam onvoldoende onderbouwd. Beschrijvende handelsnaam: dat de in geding zijnde handelsnamen louter uit beschrijven-de elementen bestaan. Niet aannemelijk is geworden dat de handelsnaam van eiseres hetzij door langdu-rig gebruik is ingeburgerd hetzij van een grote ori-ginaliteit getuigt, waardoor deze handelsnaam een (grote) onderscheidingskracht heeft verworven. Geen ongeoorloofde concurrentie.Geen bijzondere omstandigheden.

 

IEPT20110324, Rb Amsterdam, Wegener v De Telegraaf

“Dichtbij” mist onderscheidend vermogen als merk. Geen verwarringsgevaar. Geen handelsnaam wegens ontbreken handelsonderneming: Het begrip handelsonderneming kan worden gedefinieerd als een min of meer blijvend georganiseerd verband dat naar buiten optreedt en het oogmerk heeft materieel voordeel te behalen. Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Geen slaafse navolging:
De feiten zijn onvoldoende eenduidig

 

IEPT20110322, Rb Den Haag, Premier League & UFA v Myp2p Onrechtmatig: structureel faciliteren van auteurs-rechtinbreuk door derden. Geen mededeling aan het publiek; geen doorgifte van signaal door MyP2P. Toepasselijk recht: marktregel. Gelijkheidsvermoeden vreemd recht.

 

IEPT20110315, Hof Den Bosch, Van Crombruggen v Grand Foodcompany 

Leveren aan klanten en relaties toegestaan

 

IEPT20110308, Rb Arnhem, Crypsys v EN

Overtreding relatiebeding door contact via LinkedIn - € 20.000 boete. Geen overtreding toezegging respectering relatiebeding door werkgever. Geen onrechtmatig profiteren van wanprestatie door werkgever.

 

IEPT20110211, Rb Almelo, Brava
Inbreukmakende afbeeldingen bedrijfspand: De voorzieningenrechter stelt daarentegen vast dat Brava wel afbeeldingen van het bedrijfspand op haar website had geplaatst. Onrechtmatig profiteren reputatie: dat gelet op de tekst die Brava onder de afbeeldingen heeft geplaatst, Brava in strijd met de werkelijkheid heeft willen suggereren dat zij voor het ontwerp en realisatie van het bedrijfspand verantwoordelijk is. Daarmee profiteert zij van het werk en de reputatie van [eiseres] en dat is onrechtmatignrechtmatig profiteren reputatie.

 

IEPT20110128, Rb Alkmaar, WWZ v MDZ 

Incorrecte vergelijking A- en B-merken. Misleidende medelinging inzake continuiteit. Misleiende medeling inzake verzekeringen. Onrechtmatige rolwisseling van participant naar concurrent. Privé-aansprakelijkheid bestuurder: Gelet op zijn opstelling ter zitting is niet overdreven te stellen dat hij feitelijk de vennootschap is.

 

2010

 

IEPT20101223, BenGH, Engels v Daewoo

Geen bescherming voor vervallen merk tegen enkel verwarringwekkend gebruik: de houder van een vervallen of niet-ingeschreven merk, kan geen bescherming verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken. Gebruik merk als onderdeel van verwarringwekkende gedragingen: De betrokken bepalingen staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een vervallen of niet-ingeschreven merk de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1º, Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen.

 

IEPT20101209, Rb Maastricht, Fotostudio

Ongeoorloofde concurrentie door verwarringwekkende mededelingen op website waardoor klanten die bewust voor Fotostudio A.B. willen kiezen in de waan worden gebracht dat zij bij Fotostudio Valkenburg aan het goede adres zijn.

 

IEPT20101117, Rb Den Haag, Digid v de Staat

Geen gebruik DigiD als handelsnaam voor onderneming: Het DigiD-systeem van de Staat is niet gericht op het behalen van materieel voordeel. Geen gebruik DigiD als merk: geen gebruik om afzet te vinden in economisch verkeer. Geen sprake van bijkomende omstandigheden naast (gevaar voor) verwarring.

 

IEPT20101115, Hof Den Haag, FTD v Eyeworks
Stelselmatig faciliteren inbreuk auteursrecht door uploaden is onrechtmatig. Artikel 16c: downloaden geen inbreuk: Drie-stappen-toets; richtlijnconforme niet mogelijk; downloaden uit illegale bron naar Nederlands toegestaan.

 

IEPT20100921, Hof Amsterdam, Geëxpireerde domeinnaam
Onrechtmatig bezet houden domeinnaam? doordat de domeinnaam was vrijgevallen (en op rechtmatige wijze door [geïntimeerde] is gere-gistreerd, is het enkele feit dat [appellant A sub 1] thans niet kan beschikken over die domeinnaam, echter onvoldoende om thans onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] te kunnen aannemen. Wel merkt het hof volledigheidshalve op dat verlenging van de registratie van de domeinnaam na 13 november 2010 door [geïntimeerde] mogelijkerwijs wel onrechtmatig zal zijn. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam. Onrechtmatig verwarringwekkend doorlinken.

 

IEPT20100820, Rb Dordrecht, Vandoclean v Empteezy
Handhavingsrecht concurrentiebeding werknemer komt toe aan werkgever en curator, maar niet aan overnemer faillissementsboedel. Bijkomende omstandigheden vereist voor onrechtmatigheid concurrentie door ex-werknemers.

 

IEPT20100730, Rb Den Bosch, Keijsers Interior Projects
Onrechtmatige concurrentie werknemer tegenover overnemer activa van gefailleerde werkgever op grond van samenstel van omstandigheden.

 

IEPT20100729, Rb Arnhem, Royaan
Uitleg concurrentiebeding: Bedoeling partijen inzake ”gelijksoortige ondernemingen” onvoldoende komen vast te staan. Onvoldoende aannemlijk dat in strijd met concurrentiebeding is gehandeld. Overtreding geheimhoudingsbeding door bijna letterlijk overnemen teksten. Ongeoorloofde concurrentie onvoldoende komen vast te staan: Met een beroep op een geheimhoudingsbeding kan Royaan ook niet in redelijkheid van [gedaagde1] vergen dat hij zijn hoofd leegmaakt van vakkennis die hij nu juist nodig heeft voor zijn nieuwe bedrijf.

 

IEPT20100705, Rb Den Haag, Kroon Kozijn v Elbas

Merkrecht: geen overeenstemmende tekens. De verschillen acht de voorzieningenrechter van groter gewicht dan de overeenkomsten. Geen ongeoorloofde concurrentie: Kroon c.s. kan zich niet verzetten tegen het gebruik door Elbas van een logo van haar leverancier.

 

IEPT20100603, Rb Alkmaar, Jess Meubeldesign

Geen slaafse nabootsing: geen  gevaar voor verwarring verschillende stoelmodellen. Geen ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer/aandeelhouder: Van onrechtmatige concurrentie is pas sprake  indien de ex-werknemer zich schuldig maakt aan het stelselmatig bewerken en bedienen van de klantenkring van de voormalige werkgever met de bedoeling hen te bewegen de relatie met de voormalige werkgever te verbreken. Door eiseressen is volstrekt onvoldoende gesteld om aan te nemen dat daarvan sprake is

 

IEPT20100531, Rb Den Haag, Gedetineerdencommissie v Gedeco
Verwarringwekkende domeinnaam: Eisers heeft aannemelijk gemaakt dat gedaagde de domeinnaam gedeconederland.nl gebruikt voor het trekken van bezoekers naar haar eigen, met die van eiseres, concurrerende website. Eiseres voerde haar domeinnaam gedeco.nl aanzienlijk eerder dan gedaagde. Daarnaast wijken de domeinnamen onderling slechts weinig van elkaar af. Beide domeinnamen worden gedomineerd door het woord(deel) gedeco. Dit woord staat voor “gedetineerdencommissie”.

 

IEPT20100526, Rb Den Haag, Estivant v Labyrinth

Geen onrechtmatig aanbieden dienst: heeft Estivant echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Labyrinth haar aanbod tot levering van de accommodaties niet gestand zal kunnen doen. De enkele stelling van Estivant dat zij een exclusief recht op het aanbieden van de accommodaties bezit, kan niet aan Labyrinth worden tegengeworpen.

 

IEPT20100512, Rb Amsterdam, Me Worldwide v MultiCopy
Geen onderscheidend vermogen woordmerk “The Communication Company”. Geen verwarringsgevaar beeldmerken. Geen verwarrinsgevaar handelsnamen The Comminication Company en MultiCopy/The Communication Company. Geen bijkomende omstandigheden voor ongeoorloofde concurrentie

 

IEPT20100309, Hof Den Haag, Taartenwinkel v GefeliciTAART
Geen gebruik domeinnaam taartwinkel.nl als handelsnaam, wel onrechtmatig gebruik verwarringwekkende domeinnaam taartwinkel.nl: in aanmerking nemende dat Taartenwinkel.nl, gelet op het aanzienlijke marktaandeel dat zij zich heeft weten te verwerven, bij het relevante publiek een zekere bekendheid heeft verworven. De domeinnaam taartwinkel.nl vertoont zoveel gelijkenis met de handelsnaam (en domeinnaam) Taartenwinkel.nl, dat de kans dat consument, op zoek naar het bedrijf van Taartenwinkel.nl, taartwinkel.nl intypt, aanzienlijk is.

 

IEPT20100302, Hof Arnhem, Voetsteun
Geen auteursrecht: technisch bepaalde vorm. De vorm van de Basic 952 is in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke invulling van de maker. Melden dat producten van appellant verkocht worden niet onrechtmatig

 

IEPT20100226, Rb Arnhem, Vredo - zodenbemester
Geldige en overtreden non-concurrentiebedingen. Ongeoorloofde concurrentie ex-werknemers:  voldoende aannemelijk dat door [gedaagde1] en [gedaagde2] het duurzame bedrijfsdebiet van Vredo stelselmatig en substantieel wordt afgebroken. Ongeoorloofd profiteren van wanprestatie: dat [gedaagde3] welbewust heeft geprofiteerd van het onrechtmatig handelen van [gedaagde1] en [gedaagde2]. Daarmee heeft [gedaagde3] eveneens onrechtmatig gehandeld jegens Vredo.

 

IEPT20100225, Rb Haarlem, Elcee-Haly v Deco World
Afbeelding molen met eigen, oorspronkelijk karakter. Makerschap/rechten van Elcee-Haly onvoldoende aannemelijk. Monster getoond op de souvenirbeurs in Utrecht in januari 2004, en derhalve vóórdat [P] de afbeelding voor Elcee-Haly zou hebben ontworpen. Verkoop doosjes met specifiek merkteken niet aangetoond

 

IEPT20100216, Hof Den Haag, Oost-Europa Zending v Osteuropa Mission

Onrechtmatig gebruik adressenbestand: Het hof is van oordeel dat OEM (Schweiz) voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het adressenbestand haar toebehoort. Dreiging merkinbreuk

 

IEPT20100211, Rb Arnhem, Educatiepartner Doetinchem
Onrechtmatig verwarringwekkend gebruik domeinnamen voor genereren traffic. De verwarring bestaat hierin dat iemand die geinteresseerd is in een opleiding van ED op het gebied van design en styling via een van de domeinnamen van [gedaagden] kan belanden op de website van [gedaagden]. Deze verwarring is nodeloos omdat [gedaagden] geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van een concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit, zoals hiervoor reeds is overwogen, enkel met het doel om ‘traffic’ te generen naar haar eigen website [naam site].nl. Geen feitelijk gebruik ingeschreven handelsnamen en domeinnamen als handeslnamen

 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P
Onrechtmatig faciliteren verspreiden Scandinavische sportcompetities: Geen auteursrechtelijke openbaarmaking door MyP2P. C More rechthebbende als omroeporganisatie, auteursrechten op commentaren en voor- en nabeschouwingen. Vastlegging sportwedstrijd is een filmwerk. Toepasselijk recht rechthebbende.

 

IEPT20100108, HR, Alfa Romeo
Bewust profiteren van wanprestatie door dealers kan onrechtmatig zijn. Bovendien kan de hiervoor onder (a) tot en met (c) omschreven - oneerlijke - concurrentie tegenover de distributeur onrechtmatig zijn indien het distributiestelsel wordt ondermijnd, bijvoorbeeld doordat andere aan het stelsel gebonden handelaren zich eveneens aan hun verplichtingen gaan onttrekken of hun gebondenheid aan het stelsel beëindigen, dan wel derden om die reden niet tot het stelsel willen toetreden.

 

2009

 

IEPT20091210, Rb Amsterdam, Dale don Dale XXL
Naam voor feest geen handelsnaam: aannemelijk dat Dale don Dale XXL de naam is waaronder de bedoelde feesten worden georganiseerd, maar niet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Eerste gebruik naam onduidelijk

 

IEPT20091126, Rb Haarlem, Albert Heijn
Geen onrechtmatig gebruik concept rubriek “bord op schoot” in Allerhande: gezien het feit dat Albert Heijn al in mei 2008 over het gehele concept beschikte dat zij uiteindelijk voor publicatie in AllerHande van januari 2009 heeft gebruikt, valt niet in te zien dat de uitvoering van die publicaties tegenover [eiser] onrechtmatig is.

 

IEPT20091120, HR, Euro-Tyre v Eurotyre

Onvoldoende gemotiveerde weerlegging bewijsmiddelen inzake kwade trouw. Bescherming oudere handelsnaam tegen jonger merk op grond van ongeoorloofde concurrentie: Het hof heeft hetzij miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt, hetzij zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd

 

IEPT20091009, Rb Den Haag, Wemgola v Four G

Bedrijfsconcept geen oorspronkelijk werk. Actief benaderen relaties niet voldoende aannemelijk

 

IEPT20090826, Rb Utrecht, Brein v Mininova
Structureel faciliteren, bevorderen en profiteren van inbreuken is onrechtmatig. De grote mate van betrokkenheid van Mininova bij de inhoud van hetgeen op haar platform is en wordt opgeslagen, betekent dat die zorgplicht zich uitstrekt tot een verplichting om effectieve maatregelen te nemen om de aanwezigheid van torrents die verwijzen naar bestanden met auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen. "Notice-and-Take-Down”- procedure van Mininova niet voldoende effectief

 

IEPT20090717, Rb Alkmaar, Kranen
Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer wegens ontbreken actief optreden naar klant. Tekeningen en berekingen geen bedrijfsgeheim: nu onweersproken is gelaten dat deze tekeningen per email aan de klant werden toegezonden en ter inzage bij de betreffende werf of in het betreffende schip werden gelegd. Tekeningen en berekeningen niet auteursrechtelijk beschermd en missen het voor slaafse nabootsing vereiste onderscheidend

 

IEPT20090716, Rb Amsterdam, Thuisbezorgd.nl v Just-Eat
Onrechtmatig gebruik domeinnamen: publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst onder handelsnamen haarlemthuisbezorgd.nl, utrecht-thuisbezorgd.nl, bredathuisbezorgd.nl en sushi-thuisbezorgd.nl. Doorlinken geen gebruik als handelsnaam

 

IEPT20090708, Rb Leeuwarden, Powerplustools Int. V Powerplustools Benelux
Geen ongeoorloofde concurrentie: Voor toewijzing van een algemeen verbod tot het ontplooien van concurrerende activiteiten is bij gebreke van een non-concurrentiebeding geen aanleiding. Van slaafse nabootsing geen sprake zijn nu er geen sprake is van een exclusief voor PPT International geproduceerd product. Proceskosten gematigd van € 35.363,35 naar € 6.000

 

IEPT20090701, Rb Amsterdam, MR&P v Kamgar

Woordmerk Macrepair onvoldoende onderscheidend: De combinatie van de beschrijvende delen mac en repair wekt geen indruk die ver genoeg verwijderd is van de som der delen. Geen ongeoorloofde concurrentie: Geen bijzondere omstandigheden: De wijze van gebruik van de metadata, in combinatie met het telkens naar elkaar verwijzen van de websites van Kamgar, is niet als zodanig aan te merken

 

IEPT20090625, Rb Amsterdam, Implant v Supracom
Onrechtmatige toeeigening merk en domeinnaam door distributeur. Ouder handelsnaam gebruik niet voldoende aannemelijk, evenmin als depot merkdepot te kwader trouw

 

IEPT20090515, Rb Groningen, Powerplustools Benelux v Powerplustools Int

Wederzijds onrechtmatig handelen: Welke partij als eerste (opnieuw) onrechtmatig handelde, laat zich niet eenvoudig vaststellen. Dat PPT Benelux haar onrechtmatige handelingen dient te staken, is evident. Voorshands dient ook te worden geoordeeld dat het PPT International niet vrijstond om op 17 maart 2009 de overeenkomst op te zeggen; aldus bezien dient PPT International de leveranties op de oude voet te hervatten.

 

IEPT20090513, Rb Leeuwarden, Clubwear v Clubswear

Verwarringwekkende domeinnamen clubwear.nl en clubswear.nl: Het enkele gebruik van de domeinnaam clubswear.nl is niet voldoende om onrechtmatigheid te kunnen aannemen. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [eiseres] in dat verband terecht gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar. Geen bevel tot overdracht domeinnaam

 

IEPT20090423, HvJEG, TVB-VAB v Total Belgium en Galatea v Sanoma

Algemeen en preventief verbod op joint promotions niet toegestaan: de richtlijn verzet tegen een nationale regeling zoals die aan de orde in de hoofdgedingen, die, behoudens bepaalde uitzonderingen, elk gezamenlijk aanbod van een verkoper aan een consument verbiedt, ongeacht de specifieke omstandigheden van het concrete geval. Volledige harmonisatie door richtlijn

 

IEPT20090409, Rb Den Haag, Bax

Onrechtmatig gebruik verwarringwekkende domeinnamen: X gebruikte de domeinnamen voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. Geen actie mogelijk op grond van niet ingeschreven maar enkel gedeponeerd merk. Doorlinkende 'verwijsdomeinnamen' niet gebruikt als handelsnaam.

 

IEPT20090325, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij

Geschriftenbescherming gegevensverzameling en onrechtmatig overnemen productfoto's: Productfoto's en productbeschrijvingen niet auteursrechtelijk beschermd. Rangschikking gegevensverzameling enigzins oorspronkelijk, maar geen inbreuk. Website is databank, maar niet beschermd wegens ontbreken substantiële investering: een investering in een webwinkel valt niet onder de doelomschrijving van de richtlijn.  

 

IEPT20090318, Rb Den Haag, Selo & Freshsupport v PFM

Combinatie-uitvinding mist uitvindingshoogte omdat de combinatie geen synergetsich effect oplevert. Geen aansprakelijkheid voor handhaven nietig octrooi: Vast staat immers dat PFM juist naar aanleiding van de door Selo c.s. genoemde stand van de techniek haar Octrooi heeft beperkt. De rechtbank heeft geen reden om aan te nemen dat PFM ook nadien diende te beseffen dat er gerede kans was dat het Octrooi vernietigd zou worden. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid in reconventie niet hetzelfde rechtsfeit.

 

IEPT20090312, Rb Amsterdam, Safe T Sleep v Tom's

Sleepwrap auteursrechtelijk beschermd werk. Geen inbreuk wegens andere totaalindruk. Geen slaafse nabootsing, geen ongeoorloofde concurrentie ex-distributeur en gebruik geheime know how niet aannemelijk. Onrechtmatige suggestie van onveiligheid product: geen rectificatie

 

IEPT20090306, Rb Maastricht, Fotostudio A.B.

Inbreuk handelsnaam en ongeoorloofde concurrentie met koper Fotostudio: het feit dat [gedaagden] ondanks de overgedragen goodwill in strijd met het vonnis van 7 november 2008 een fotostudio beginnen met een handelsnaam en een domeinnaam die slechts in zéér geringe mate afwijken van de handelsnaam en domeinnaam van Fotostudio A.B. waardoor verwarring is ontstaan bij het publiek. Bewijsvermoeden auteursrechthebbende art 4. Aw door naamsvermelding fotograaf

 

IEPT20090305, Rb Amsterdam, RED v SBS

Hardrock band RED versus RED Popstars: Geen merkdepot te kwader trouw door SBS. Red heeft geen beschermde handelsnaam - geen sprake van een onderneming. Geen ongeoorloofde mededining: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van de benaming RED! door gedaagden afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van eisers geen gevaar voor verwarring: Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is niet waarschijnlijk

 

IEPT20090217, Hof Amsterdam, MSD v Pharmachemie

Geen ongeoorloofde mededinging door overtreding voorschriften inzake geneesmiddelenregistraties. Die voorschriften strekken niet bescherming van schade concurrent. Geen correctie Langemeijer. Relevant dat Pharmachemie geen inbreuk heeft gemaakt op de wettelijke regelingen die wél strekken ter bescherming van de concurrentiebelangen van MSD Relevant dat in dezelfde periode ook een derde een generieke variant aanbood

 

2008

 

IEPT20081219, HR, Euro 2000

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering: Onrechtmatige doorbreking gesloten verkoopsysteem in verband met openbare orde en veiligheid 

 

IEPT20081212, Rb Arnhem, Carspotter v Huisspotter

Inbreuk handelsnamen en slaafse navolging sms-diensten: Geen merkinbreuk. Inbreuk op auteursrechten op TV-commercials. Gevaar voor verwarring handelsnamen, inclusief domeinnamen. Slaafse en misleidende nabootsing sms-diensten Carspotter.

 

IEPT20081118, Hof Den Haag, Paralegal v Het Juridisch Loket

Onderneming handelsnaamwet: het oogmerk om materieel voordeel te behalen moet bij de onderneming zelf aanwezig zijn. Ongeoorloofde concurrentie: gevaar voor verwarring in aanmerking genomen dat de handels- en domeinnaam van Paralegal juridischloket.info -  slechts in geringe mate afwijkt van de naam van Het Juridisch Loket en dat Paralegal en HJL zich beide bezighouden met het geven van juridisch advies

 

IEPT20081112, Rb Amsterdam, ANP v Novum

Ongeoorloofde concurrentie: Ongeoorloofd profiteren van inspanningen van ander bedrijf door technische beschermingsmaatregelen te omzeilen. Onrechtmatig handelen redacteuren toe te rekenen aan werkgever, Novum BV. Handelen Novum BV toe te rekenen aan Novum NV, die op de hoogte is geweest van het op onrechtmatige wijze vervaardigen van nieuwsberichten door Novum BV en desondanks die berichten aan derden heeft aangeboden.

 

IEPT20081105, Rb Middelburg, Dacotherm v Topvorm

Bedrijfsgeheimen: Algemeen verbod gebruik bedrijfsgegevens toewijsbaar enkel vanwege voormalige vertrouwenspositie gedaagden.  € 197.766 aan boetes verbeurd wegens overtreding arbeidsovereenkomst. Voor het overige geen ongeoorloofde concurrentie.

 

IEPT20081030, Rb Zwolle, Kachelplaats.nl

Typosquatting?  Geen gebruik domeinnaam kachelplaat.nl als handelsnaam: Niet is gebleken dat [gedaagde] de naam Kachelplaat.nl anders gebruikt dan als naam voor het bedoelde internetdomein.  Onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aannemelijk te achten dat [gedaagde] geen kachelplaten verkoopt waardoor de registratie en het gebruik van de domeinnaam Kachelplaat.nl als typosquatting dient te worden aangemerkt.

 

IEPT20081029, Rb Den Bosch, Fonofloor v OCAM

Geen slaafse nabootsing noch stelselmatig afbreken bedrijfsdebiet.

 

IEPT20081028, Rb Zwolle, LD v Gemeente Zwolle

Aanbesteding: geen aanzetten tot inbreuk auteurs- en merkrechten. Onvoldoende aannemelijk dat Gemeente Zwolle andere inschrijvers "aanzet" tot het gebruik van de term "ABC-meting", en aldus inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van L&D en evenmin is aannemelijk geworden dat de aanbesteding degene aan wie de opdracht zal worden gegund dwingt inbreuk te maken op auteursrechten van L&D

 

IEPT20081008, Rb Haarlem, Extrugroup v Estee Beheer cs

Overtreding concurrentiebeding: [A] in persoon gebonden aan concurrentibeding in overeenkomst die hij namens onderneming tekende. 1 overtreding aangenomen - bewijsopdracht ter zake van overige gestelde overtredingen. Nederlands auteursrecht toepasselijk. Diemix machine niet auteursrechtelijk beschermd. Geschriftenbescherming voor handboeken. Geen slaafse nabootsing of onrechtmatig profiteren wanprestatie.

 

IEPT20081001, Rb Almelo, Fit for Free v Olympic Gym

Geen auteursrecht op reclameconcept - Geen onrechtmatige plaatsing reclameborden

 

IEPT20080825, Rb Zwolle, BliZzz
Ongeoorloofde concurrentie ondanks afwezigheid concurrentiebeding: door het stelselmatig benaderen van klanten van BliZzz, met gebruikmaking van de informatie die hij in het kader van de distributieovereenkomst had verkregen.

 

IEPT20080806, Rb Amsterdam, Steffex v [W c.s.] - bureaustoel

Bewijsopdracht inzake nieuwheidsschadelijk voorgebruik model en inzake auteursrechtelijk makerschap. Ongeoorloofd sommeren afnemers, indien geen model- en auteursrechthebbende

 

IEPT20080730, Rb Utrecht, Bakkerij 't Stoepje v De Broodpiraat

Verzenden SPAM SMS-berichten onrechtmatig tegenover ontvangers-franchisenemers, niet ten opzichte van franchisegever. Wegens misbruik van indentiteitsverschil is B.V. door vereenzelviging partij bij vaststellingsovereenkomst met Cooperatie

 

IEPT20080613, HR, Ladbrokes v De Lotto
Prejudiciele vragen aan HvJEG, waaronder: Voldoet een op kanalisatie van de speellust gericht, restrictief nationaal kansspelbeleid dat daadwerkelijk eraan bijdraagt dat de met de betrokken nationale rege-ling nagestreefde doelstellingen, te weten de beteugeling van gokverslaving en het tegengaan van fraude, worden bereikt doordat dankzij het gereguleerde aanbod van kansspelen het gokken van (veel) beperkter omvang blijft dan zonder het nationale stelsel van regulering het geval zou zijn aan het Europese recht?

 

IEPT20080611, Rb Leeuwarden, IFE-Tebel v Tecair
Auteursrechten tekeningen niet gespecificeer. Relatie met voorgeschiedenis overgenomen bedrijfsactiviteiten duidelijk. Vervanging handelsnaam bij revisie toegestaan, evenals gebruik van zelfde artikelnummers vanwege verwerving rechten uit overeenkomst

 

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam
Oneerlijke concurrentie: met de woorden "de voormalige Svenska Skum organisatie" wordt de suggestie gewekt dat Svenska Skum niet meer bestaat. Inbreuk op auteursrechten datasheets Svenska Skum.

 

IEPT20080425, Rb Utrecht, Apotheek De Batau v huisarts
Samenwerkingsovereenkomst voorschrijvende huiarts en apotheek in strijd met Geneesmiddelenwet, maar niet onrechtmatig tegenover andere apotheek omdat Geneesmiddelenwet niet strekt tot in het geding zijnde belangen van apotheek

 

IEPT20080415, Hof Den Bosch, Yonex v Belgro

Geen inbreuk merkrecht: Domeinnaam yonexbadminton.nl is gerechtvaardigde wegwijzer naar Yonex-assortiment op website Belgro. Geen onrechtmatige registratie domeinnaam. 

 

IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King
Geoorloofd aanhaken: aanbieden door Range King van magneetkaarten  voor betalingssysteem van Ampy niet onrechtmatig. Niet komen vast te staan dat magneetkaarten auteursrechtelijk beschermde software of instructies bevatten 

 

IEPT20080213, Rb Utrecht, Verzekeraars v PGGM

Verkoop PGGM-naam door Pensioenfonds aan dochter-ondernemingen voor commerciële verzekeringsproducten geen oneerlijke concurrentie - Geen op eenrlijke wijze verkregen voordeel nu een marktconforme prijs voor de goodwill, verbonden aan die naam aan het Pensioenfonds is betaald - Geen overtreding artikel 5 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 - Geen misleidende handelsnaam (art 5b Hnw)

 

IEPT20080128, Rb Den Haag, Computervredebreuk ANP

Computervredebreuk door rechtspersoon. Gelet op het streven van om een concurrent te worden van de monopolist ANP en dat sprake was van een beperkt aantal journalisten met over het algemeen weinig ervaring op het terrein van nieuwsgaring, lag het op de weg van Novum Nieuws om ervoor zorg te dragen dat de werknemers instructies zouden krijgen omtrent de wijze van nieuwsgaring en de wijze van omgaan met concurrent het ANP.

 

IEPT20080124, Hof Den Haag, NEM v Eneco

Relativiteit Correctie Langemeijer; Door klantenwerving in strijd met wettelijke bepalingen een voordeelspositie verkregen, waardoor Eneco schade ondervindt

 

IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen
Geen onrechtmatig profiteren van wanprestatie door Alf Romeo-dealers 

 

IEPT20080110, Rb Maastricht, Sanofi-aventis v Pharmachemie
Geneesmiddelenwetgeving strekt enkel tot bescherming volksgezondheid en niet ter bescherming van een (monopolie) positie op de markt voor geneesmiddelen. Correctie Langemeijer: Onrechtmatigheid mogelijk op grond van andere concrete omstandigheden, maar enkele omzetderving is daarvoor onvoldoende

 

2007

 

IEPT20071210, Rb Den Haag, Impliva v Senz Umbrellas
Onrechtmatige daad: Geen wapperverbod: geen inbreuk op octrooirecht, wel inbreuk op modelrecht en auteursrecht aangenomen

 

IEPT20071031, Rb Almelo, Jansen & Tilanus
Geen onrechtmatige toe-eigening goodwill vervallen merk 

 

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF
Televisiespel: telewinkelen of televisiereclame

 

IEPT20070920, Rb Amsterdam, World of Experience v Rompa

Onder omstandigheden is denkbaar dat het een oud-medewerker niet vrij staat daarbij gebruik te maken van de specifieke kennis die is opgedaan in het bedrijf van de concurrent

 

IEPT20070920, Rb Den Haag, Carbaglu

Geen spoedeisend belang vanwege éénmalige merkinbreukmakende verstrekking in 2006 - Eigen bereiding geneesmiddel door apotheker geen oneerlijke concurrentie voor pharmaceutische industrie

 

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé

SJM is geen overheidsinstelling en heeft geen exclusieve positie in verslaafdenzorg - Geen onrechtmatige kruissubsidiëring door licentie naam en exclusief doorverwijzen

 

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Greenleaf

Merkdepot te kwader trouw: Verstrijken 5-jaars termijn verhindert niet actie ex artikel 6:162 BW - Op grond van beëindiging samenwerking gehouden tot overdracht merk

 

IEPT20070723, Rb Breda, Yonex v Belgro

Domeinnaam yonexbadminton.nl geen merkinbreuk nu deze gebruikt wordt door wederverkoper voor van Yonex afkomstige producten - registratie domeinnaam niet onrechtmatig 

 

IEPT20070628, Rb Zwolle, KPN v 1850

niet opzettelijk niet-aankiesbaar zijn 1850-nummer niet onrechtmatig - Doorverwijzen naar eigen infonummerKPN onrechtmatig

 

IEPT20070525, Hof Den Haag, Daxxa

Onrechtmatige concurrentie los van concurrentie-beding: onrechtmatig handelde door met gebruikmaking van de kennis die hij gelet op zijn werkzaamheden voor Daxxa had over haar klantenkring, prijsstelling en werknemers, deze klanten en werknemers actief te benaderen voor zijn eigen onderneming.

 

IEPT20070524, Hof Den Haag, Pretium v KPN

Slamming onrechtmatig tegenover CPS-aanbieder - afsluiting wegens wanbetaling geen slamming - deactivering zonder wilsuiting vanwege aangaan 'BelBudget-abonnement' wel slamming

 

IEPT20070516, Rb Roermond, Anti Vandaal Coating

Onrechtmatige publicatie over produktaanbod concurrent en eigen projecten door referentielijst op website - negatieve reflexwerking merkenrechtelijk systeem depot te kwader trouw

 

IEPT20070426, Rb Arnhem, Prevner

Misleidende vergelijkende reclame koortslippencreme

 

IEPT20070402, Rb Haarlem, Bizz Travel v Bizztrip

Gering onderscheidend vermogen Bizz Travel - geen inbreuk merk- of handelsnaamrechten - geen slaafse nabootsing

 

IEPT20070328, Rb Haarlem, MSD v Pharmachemie

Overtreding Wet op de Geneesmiddelenvoorziening niet onrechtmatig tegenover concurrent

 

IEPT20070131, Rb Zwolle, TTW

Bij gebreke concurrentiebeding mag ex-werknemer in concurrentie met ex-werkgever treden en zakelijke relaties met diens klanten aangaan 

 

IEPT20070126, HR, Van de Ven Neunen v Sleegers cs

Enkel profiteren wanprestatie niet onrechtmatig, bijkomende omstandigheden vereist, evenzo ter zake van verbintenis uit de wet. Onrechtmatigheid door behoren te weten dat in strijd met wettelijk verplichting werd gehandeld.

 

2006

 

IEPT20061207, Rb Zutphen, Motorhandschoenen

Ex-werknemer mag niet met vertrouwelijke kennis en gegevens stelselmatig bedrijfsdebiet ex-werkgever afbreken

 

IEPT20061018, Rb Zutphen, Arplas Welding v AWKL Techniek

Niet aan geheimhouding- of concurrentiebeding gebonden werknemer mag kennis en ervaring te beschikking stellen, maar geen tekeningen vorige werkgever - Onrechtmatig   profiteren van onrechtmatig handelen oud-werknemer

 

IEPT20061017, Hof Arnhem, Ladbrokes v De Lotto
Gelegenheid geven tot deelnemen kansspel in Nederland. Ongeoorloofde concurrentie wegens ongeoorloofde voorsprong door overtreding Wet op de Kansspelen

 

IEPT20060913, Rb Breda, NAC-logo

Wanprestatie NAC door verlenen merklicentie aan Bavaria - Geen onrechtmatig profiteren wanprestatie Bavaria omdat Bavaria niet met exclusieve licentie bekend was

 

IEPT20060929, HR, CFS Bakel v Stork Titan

Enkele verzwijgen tijdens oppositieprocedure dat elementen octrooiconclusie niet nieuw zijn niet onrechtmatig - Geen risico-aansprakelijkheid voor handhaving octrooi tijdens oppositie- of nietigheidsprocedure - Eerdere handhaving van achteraf nietigverklaard octrooi leidt niet 'per se' tot ongerechtvaardigde verrijking

 

IEPT20060921, Hof Amsterdam, Pharmachemie v MSD

Overtreding Wet op de Geneesmiddelen en Besluit Registratie Geneesmiddelen niet onrechtmatig tegenover concurrent nu die voorschriften dienen ter bescherming van de volksgezondheid en niet van een concurrent - In strijd met richtlijn niet wederzijdse erkenningsprocedure gevolgd voor registratie

 

IEPT20060704, Hof Arnhem, NVM v Zoekallehuizen

Op grote schaal raadplegen websites en aanleggen hyperlinks niet onrechtmatig - Advies opnemen copyright-notice heeft ongeoorloofde strekking mededinging te beperken - Databankenrecht: susbtantiële investeringen in database die niet nodig waren voor website niet aannemelijk - Omzeilen technische voorzieningen die alleen op ZAH gericht zijn valt niet onder artikel 5 Dbw - Geoorloofd auteursrechtelijk citeren en verkleining foto's geen aantasting werk

 

IEPT20060324, HR, Pharmacia v Cosmétique
Geneesmiddel - toedieningscriterium: Los van vraag of een reële inwerking is aangekondigd,tevens van belang of de producten een reële inwerking op de organische functies hebben en met het oog daarop kunnen worden toegediend. Onrechtmatige daad - relativiteitsvereiste: Wet op de Geneesmiddelenwetgeving strekt slechts tot bescherming volksgezondheid en niet tot bescherming tegen schade wegens oneerlijke concurrentie.

 

2005

 

IEPT20050218, HR, Ladbrokes v De Lotto
Wet op de Kansspelen: gelegenheid geven in Nederland door mede op potentiele deelnemers in Nederland gerichte website. Overtreding Wok tevens onrechhtmatig jegens De Lotto wegens verschaffen ongeoorloofde voorsprong - Beperken toegang website voor Nederlandse IP-adressen geen disproportionele maatregel

 

2004 

 

IEPT20041014, Hof Amsterdam, Kruidvat v Lancôme cs
Belang bij bevel nu niet uitgesloten is dat Kruidvat van buiten EER afkomstige producten verkoopt - Geen omkering bewijslast; - ligt op de weg van Lancôme c.s. om aan Kruidvat gegevens die voor bewijs van belang zijn te verschaffen - decoderen in strijd met ompak-jurisprudentie en auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten - Profiteren van wanprestatie onrechtmatig vanwege bijkomende omstandigheid van decoderen

 

IEPT20040721, Rb Den Haag, Nationale Vacaturebank

Gelet op XS4ALL-arrest exclusieve eigendom op klantenbestand Nationale Vacaturebank aanvaardt - CVBank heeft in strijd met Telecommunicatiewet e-mails (SPAM) verstuurd en daarmee ook onrechtmatig te-genover NVB gehandeld

 

IEPT20040312, HR, XS4ALL v AB.FAB

XS4ALL heeft exclusieve rechten heeft op haar computercapaciteit, haar transmissiecapaciteit en haar klantenbestand (haar computersysteem) - Inbreuk daarop onrechtmatig en aanbod betaling vergoeding rechtvaardigt inbreuk niet - Spoedeisend belang bij stelselmatige inbreuk die voortdurende schade veroorzaakt - Artikel 11.7 Telecommunicatiewet niet van toepassing op electronische reclame (SPAM)

 

2003

 

IEPT20030321, HR, Brandstofleidingnet

Artikel 3:4(2) Awb: in redelijkheid niet kunnen menen dat evenredigheid tussen nadelige gevolgen en het met handelen nagestreefde doel bestaat. Vaststelling machtspositie: alternatieven

 

1999

 

IEPT19990218, Hof Amsterdam, Security Print v Amsterdam
Oneerlijke concurrentie door gemeente in geval van concrete voordelen die private ondernemers ontberen 

 

1991

 

IEPT19911101, HR, Cacharel v Geparo
Enkel frequent en stelselmatig profiteren wanprestatie niet onrechtmatig

 

IEPT19910502, Hof Amsterdam, Ten Electronics v Esselte (FilmNet)
Ongeoorloofd profiteren van abonnee televisiesysteem door verkoop decoders 

 

1974

 

IEPT19740308, HR, Artiestenbemiddeling

Overheidsorgaan mag diensten aanbieden buiten wettelijke taakomschrijving: dat geen rechtsregel de Staat in het algemeen verbiedt, door middel van zijn organen diensten te verlenen die niet vallen binnen de wettelijke taakomschrijving van die organen, ook als deze zich als overheidsorgaan aan het publiek presenteren en als zij met die dienstverlening aan het vrije rechtsverkeer deelnemen;

 

1970

 

IEPT19700116, HR, Ja Zuster, Nee Zuster
Portret: overeenstemmende gelaatstrekken vereist. Enkel profiteren van door eisers opgebouwde populariteit voor figuren Zuster Klivia, Gerrit en Opa niet onrechtmatig

 

1955

 

IEPT19551209, HR, Boogaard v Vesta
Onrechtmatig stelselmatig afhandig maken van duurzaam verbonden cliëntele door ex-werknemer