Slaafse nabootsing

Print this page

2017

 

IEPT20171219, Hof Amsterdam, Capri Sun v Riha

Vormmerk voor sta-zakje Capri Sun nietig op grond van techniekexceptie: de wezenlijke kenmerken van de vorm zijn inherent aan de generieke functie van de verpakking. Sta-zakje Riha geen onrechtmatige slaafse nabootsing: gelijke vorm te wijten aan kenmerken die noodzakelijk zijn om technische uitkomst te verkrijgen, wat overige aspecten betreft is voldoende afstand gehouden. 

 

IEPT20170915, Rb Den Haag, Toi-Toys v Tinnus

Wapperen met octrooiaanvraag tegen afnemer van Toi-Toys onrechtmatig. Model 0001 voor "Fluid distribution equipment" voorshands nietig op grond van techniekexceptie: positionering rietjes op koppelstuk, vorm en lengte rietjes, vormgeving waterballonnen en gebruik van elastiekjes technisch bepaald. Model 0003, 0006 en 0007 op gelijke gronden model 0001 voorshands nietig. Door Tinnus aangedragen alternatieve vorm (Easymaxx) ten op zichte van model 0001 doet niet aan ongeldigheid af: uiterlijke verschillen te verklaren zijn door technische verschillen en niet door vormgevingskeuzes. Waterbombs tonen voldoende onderscheid met overige ingeroepen modellen. Bunch O Balloons gelet op oordeel over modelrecht niet auteursrechtelijk beschermd. Geen slaafse nabootsing: Toi-Toys mag elementen Bunch O Balloons, die alle technisch bepaald zijn overnemen. Geen wapperverbod, wel rectificatie: serieuze dreiging van wapperen ontbreekt door tussen Tinnus en Zuru gesloten licentieovereenkomst.

​​​​​​​

IEPT20171213, Rb Den Haag, Kwantum v Vitra

Vitra kan in Nederland noch in België aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming DSW stoelen: Vitra kan geen beroep doen op het Unieverdrag aangezien artikel 1 lid 2 Unieverdrag op categorieën van rechtsbescherming ziet en niet op objecten  Geen beroep mogelijk op de Vriendschapsverdragen aangezien de Vriendschapsverdragen gebaseerd zijn op het Unieverdrag. Geen rechtstreeks werking Duurrichtlijn en geen beroep het Sony v Falcon arrest, omdat DSW in Nederland en België niet beschermd wordt als werk van kunst. Vitra kan geen beroep doen op de Berner Conventie artikel 2 lid 7 BC: concrete toets voor de regel (onderdeel A) dat “werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in een ander land van de Unie in beginsel slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend” DSW komt geen auteursrechtelijke bescherming toe uit hoofde van onderdeel A: vast staat dat DSW in het land van oorsprong – de VS – geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Abstracte toets voor de uitzondering (onderdeel B) dat indien in het land waar bescherming ingeroepen wordt geen modelrechtelijke bescherming bestaat het als werk van kunst beschermd dient te worden. DSW komt geen bescherming toe uit hoofde van onderdeel B van artikel 2 lid 7 BC omdat thans een bijzonder beschermingsregime voor modellen niet ontbreekt. Geen sprake van slaafse nabootsing: DSW had onvoldoende eigen gezicht op markt toen Kwantum in 2014 de Paris-stoel op de markt bracht. Beslagen opgeheven; Vitra gehouden schade Kwantum te vergoeden: grondslag ten laste gelegde beslagen vervallen.

 

IEPT20170913, Rb Noord-Nederland, Yoghurt Barn v EcoToko

EcoToko dient gebruik teken Loei Lekker op etalageruit nieuw te openen horecagelegenheid te staken wegens inbreuk op woordmerk Loei Lekker van Yoghurt Barn: inbreuk erkend en reële dreiging het teken zal worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten . Geen inbreuk op Yoghurt Barn-beeldmerk door gebruik term Yoghurt Farm: onderscheidende kracht beeldmerk uitsluitend bepaald door beeldelementen nu woordelementen in hoge mate beschrijvend zijn, geen overeenstemming met beeldelementen. Wel inbreuk op handelsnaam Yoghurt Barn door gebruik Yoghurt Farm: handelsnaam hoeft geen onderscheidend vermogen te hebben en Yoghurt Barn is geen generieke term, verwarringsgevaar door combinatie van Yoghurt met 'Farm,' dat in visueel, auditief en begripsmatig opzicht sterk lijkt op 'Barn’ en omstandigheid dat beide ondernemingen zich mede toeleggen op verkoop yoghurt, omstandigheid dat ondernemingen in andere delen van het land zijn gevestigd maakt dit niet anders. Auteursrechtinbreuk op bedrukking etalageruiten Yoghurt Barn: combinatie elementen bedrukking kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk, totaalindruk etalageruiten EcoToko stemt hier sterk mee overeen door overnemen van onder meer vlakindeling en bijna alle teksten. Beroep op slaafse nabootsing afgewezen: dit beroep heeft alleen kans van slagen indien geen sprake (meer) is van een IE-recht waar Yoghurt Farm zich op kan beroepen.

 

IEPT20170822, Hof Arnhem-Leeuwarden, Paper Dreams v So Low

‘Huldeschilden’ van Paper Dreams niet auteursrechtelijk beschermd: idee van blauw plaatsnaambord met feestelijke tekst gecombineerd met een daarboven geplaatst roodgerand verkeersbord een leeftijd in plaats van maximum snelheid al in tal van feestartikelen uitgewerkt, niet aannemelijk dat al deze artikelen aan ‘huldeschilden’ van Paper Dreams zijn ontleend en uitvoering in de vorm van een kartonnen ‘huldeschild’ is - hoewel nieuw en commercieel succesvol - een triviale keuze. Beroep op slaafse nabootsing van de ‘huldeschilden’ slaagt evenmin: het nodige gedaan om afstand te houden van het origineel, bovendien beperkte afwijkingsmogelijkheden wegens gewenste associatie met verkeersborden. Ook geen slaafse nabootsing van de overige producten van Paper Dreams: voldoende afgeweken van tekst, materiaal en uitvoering ‘desk signs’, onvoldoende aannemelijk dat dobbelstenen eigen plaats op de markt hadden.

 

IEPT20170530, Hof Amsterdam, Studio 100

Personages Kabouter Plop en Kwebbel komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking: uiterlijke verschijningsvorm van de personages afwijkend van de (indertijd) gebruikelijke verschijningsvorm door atypische elementen als de ringbaard en afwezigheid van een snor, de vorm van de muts, de lange neus met een rood puntje en het ronde metalen ‘ziekenfonds’ brilletje en met betrekking tot Kwebbel de twee blonde vlechten met strikken in combinatie met de karakteristieke contrasterende primaire kleuren van de kleding van beide kabouters. Personages Piet Piraat en Stien Struis niet auteursrechtelijk beschermd: niet ongebruikelijk dat piraten een kostuum dragen dat gebaseerd is op klassiek 17e-eeuws kapiteinsuniform, kleding Strien komt overeen met gebruikelijke wijze van portrettering jonge herbergierster uit zelfde periode. Personages uit Vrolijke Kabouters maken inbreuk op personages Kabouter Plop en Kwebbel: totaalindruk zodanig gelijkend dat deze als nabootsing moeten worden aangemerkt. Personages Pret Piraat en zijn vriendin zijn verwarringwekkende nabootsing van personages Piet Piraat: tezamen beschouwd vormt de niet gangbare combinatie van personages een zodanige gelijkenis dat gevaar voor verwarring bestaat zonder dat combinatie van elementen die gelijkenis bepalen voor het uitbeelden van een piraat en zijn vriendin nodig zijn.

 

IEPT20170519, HR, All Round v Simstars

Oordeel hof dat Mi Moneda-hangers geen eigen plaats op de markt hadden niet onbegrijpelijk. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen op zichzelf niet ertoe leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt: mate van populariteit of bekendheid en grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht, terwijl verbod op slaafse nabootsing geen bescherming tegen aantasting van de bekendheid van de naam of het merk beoogt te bieden. 

 

IEPT20170426, Rb Den Haag, OnTel v TEK en Tel Sell

Slaafse nabootsing plug-in verwarmingstoestel Handy Heater door TEK en Tel Sell: Handy Heater heeft eigen plaats op de markt en elektronische verwarmingstoestellen van TEK en Tel Sell zijn nodeloos verwarringwekkend. Auteursrechtinbreuk met betrekking tot gebruik van productfoto en stills uit een commercial. Vordering op grond van oneerlijke handelspraktijken afgewezen: onduidelijk of slaafs nabootsen consumentenproduct en de handel in dergelijk product te beschouwen is als oneerlijke handelspraktijk, geen belang bij vordering jegens TEK nu verderstrekkend verbod dan al is toegewezen niet mogelijk is, grensoverschrijdend gebod op grond van oneerlijke handelspraktijken kan naar voorlopig oordeel alleen betrekking hebben op verkoopbevordering en niet op verhandeling producten zelf.


IEPT20170412, Rb Amsterdam, IKEA
Geen slaafse nabootsing Ikea van Proplamp van eiseres: ontwerpers waren niet bekend met de Proplamp en media aandacht was in 2014 terwijl ontwerp Ikea lamp in 2013 was afgerond. Geen bewijsaanbod gedaan gericht op ontlening. Geen nodeloze verwarring.

 

IEPT20170310, Rb Den Haag, Pasoday v Hair Workxx

Ondanks half jaar tussen sommatiebrief en dagvaarding Pasoday toch spoedeisend belang: voldoende voortvarend gehandeld. Geen inbreuk op IE-rechten hair extensions: modelrechten hair extensions op naam van failliete vennootschap, bevestigingsdraad hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd want technisch bepaald en uiterlijk hair extensions te weinig onderscheidend voor beroep op slaafse nabootsing. Merken FLIP-IN en FLIP-IN-HAIR niet verworden tot soortnaam: Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij is optreden tegen derden die het merk gebruikten en Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij tekens als merk gebruikt. Logo Hair Workxx (hierna HW) maakt inbreuk op merken Pasoday: visueel, auditief en begripsmatig identiek aan merken Pasoday. Domeinnamen maken inbreuk op merken Pasoday: HW maakt middels de domeinnamen gebruik van de tekens Flip-In Hair en Flip-In voor identieke waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Geen auteursrecht slogan Pasoday: "Look good in the hair you wear" gangbare zin in het Engels. Ten aanzien van folders en instructiemateriaal maakt HW inbreuk op auteursrechten Pasoday: inbreuk voldoende bestreden. Mededeling dat HW leverancier Flip-In Hair is, onrechtmatig: suggereert ten onrechte dat HW rechthebbende is op de merken.

 

IEPT20170308, Rb Amsterdam, Otazu

Depot Benelux-woordmerken [merk 4] en [merk 2] niet te kwader trouw: bekendheid als persoon onder een bepaalde naam is geen gebruik van die naam voor waren of diensten, voldoende onderbouwd dat Timore (moedermaatschappij RO3) depot van teken “[merk 2]” ten behoeve en in het belang van RO3, de onderneming waarbij eiser op dat moment was betrokken, heeft verricht en depot teken “[merk 4]” door Otazu Licence verricht ten behoeve van RO3. Normaal gebruik Benelux-woordmerk [merk 1] aangetoond met overlegging foto’s en verklaring online sales manager. Benelux-woordmerk OTAZU (805435) vervallen verklaard: geen verzet tegen doorhaling. Benelux-woordmerk OTAZU (673316) alleen in stand gelaten voor shawls: voor overige niet tegen doorhaling verzet. Geen misbruik van recht door merken [merk 4], [merk 2], [merk 1] en OTAZU en domeinnamen te handhaven: merken rechtmatig verkregen. Eiser moet bewijzen dat werken waarop hij stelt auteursrecht te hebben en waarop inbreuk zou worden gemaakt zijn vervaardigd voordat hij in dienst trad bij RO3 of nadat het dienstverband werd verbroken. Geen belang bij gestelde inbreuk op foto’s. Onvoldoende onderbouwd dat eiser auteursrechthebbende sierraden is. Eiser geen auteursrechthebbende op logo Otazu: onvoldoende onderbouwd dat hij logo in 1992 heeft ontworpen, wel aangetoond dat logo in 2005 werd gebruikt en auteursrecht ligt krachtens artikel 7 Aw bij een van de vennootschappen waar eiser in dienst is getreden. Geen belang bij gestelde inbreuk portretrecht. Geen slaafse nabootsing: betreft in de kern bezwaar tegen kopiëren stijl eiser, waarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist die onvoldoende zijn gesteld. Deponeren naam eiser als merk niet onrechtmatig: eiser bij RO3 gaan werken, een doorstart van onderneming eiser, maar waar ondernemingsrisico bij [gedaagde sub 3] lag en niet onrechtmatig dat [gedaagde sub 3] om investeringen te waarborgen is overgegaan tot registreren merken. Reconventie: Verwarringsgevaar (associatie) tussen teken “[merk 5]”  van eiser en [merk 4]  en  [merk 2]: eerste woord stemt volledig overeen, waardoor publiek [merk 5] zou beschouwen als aan merken 4, 2 en 1 verbonden onderneming. Verwarringsgevaar (associatie) tussen logo waarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren en OTAZU Benelux-merken en [merk 2]: publiek zou denken dat er commerciële band tussen eiser en OTZ bestaat. Uitlatingen eiser over dat  [gedaagde sub 3]  en [gedaagde sub 4] tot de maffia horen en dat verkochte producten namaak zijn onrechtmatig: juistheid uitingen op geen enkele wijze onderbouwd.  

IEPT20170201, Rb Amsterdam, Pauw v Purdey
Pauw jasje auteursrechtelijk beschermd: verzameling van elementen levert persoonlijke stempel van de maker op. Purdey jasje maakt geen inbreuk op Pauw jasje: geen overeenstemmende totaalindruk door o.a. verschillen in mouwlengte, afwerking en lengte van de jasjes. Geen slaafse nabootsing: onvoldoende invulling aan duiding van het relevante publiek. Vaststellingsovereenkomst moet zo worden uitgelegd dat op Purdey verplichting rust om op geen enkele wijze gebruik te maken van Pauw producten/ontwerpen. Onvoldoende weerlegd dat Purdey jasje geïnspireerd is door het Pauw jasje. Purdey mag tegenbewijs leveren tegen voorshands oordeel Rb dat Purdey in strijd met vaststellingsovereenkomst heeft gehandeld. Proceskostenveroordeling ingetrokken kort geding op gelijke wijze als proceskostenveroordeling in conventie: reden van intrekken kort geding niet vast te stellen.

IEPT20170120, Rb Den Haag, Scentsible v Reckitt
Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. gestelde inbreuk op marketingmateriaal Scentsible: inbreuk reeds gestaakt en nieuwe (dreiging van) inbreuk onvoldoende aannemelijk. "V.I.Poo" maakt geen inbreuk op Uniewoordmerk "POO POURRI": gering onderscheidend vermogen nu element "POO" beschrijvend is voor poep en overeenstemming te gering om te leiden tot verwarringsgevaar, mede door andere locatie element "Poo" in merk en teken. Geen auteursrecht op productformat: elementen binnen format zijn onvoldoende uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Geen inbreuk op niet-ingeschreven-modelrecht: totaalindrukken verschillen. Beroep op slaafse nabootsing strandt: format komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. onrechtmatig profiteren inspanningen Scentsible. Geen misleidende handelspraktijken Reckitt: niet aannemelijk gemaakt dat Reckitt bij consument verwarring zaait met betrekking tot afkomst producten.

IEPT20170112, Rb Amsterdam, Spin Master v High5
Vzgr bevoegd te oordelen over inbreuk Gemeenschapsmodel op grond van artikel 90(1) GModV: zou ook bevoegd zijn kennis te nemen van vorderingen op grond van Beneluxmodel. Onderzoek naar nieuwheidsschadelijkheid Amerikaans design patent gaat reikwijdte kort geding te buiten. Model voor speelballetje niet puur ingegeven door technische verworvenheid: voldoende alternatieven mogelijk qua uiterlijk en vormgeving. Model niet definitief verwerkt in samengesteld voortbrengsel. Speelballetjes High5 inbreukmakend: overeenstemmende totaalindruk door o.a. “pluizige” indruk, “tentakeldichtheid” en wijze waarop de tentakels zijn gerangschikt. Opbergkoffertjes Spin Master auteursrechtelijk beschermd, maar geen inbreuk:  gelijkenissen zien met name op niet beschermde trekken als stijl en vormgeving, terwijl beschermde trekken afwijken. Geen slaafse nabootsing koffertjes: geen nodeloos verwarringsgevaar. Verzameling accessoires auteursrechtelijk beschermd als zelfstandig werk. Accessoires High5 maken inbreuk op de accessoires van Spin Master: één op één overgenomen.
 

2016

 

IEPT20161220, Hof Arnhem-Leeuwarden, Trebs v Food & Fun 
Hof moet in beginsel procedure over ontbinding samenwerkingsovereenkomst afwachten, tenzij nu al kan worden vastgesteld dat ook wanneer de overeenkomst niet wordt ontbonden Trebs zich niet op kwijtingsbeding kan beroepen. Bewijsaanbod Trebs inzake dat het de bedoeling van partijen was om elkaars pizzaoven na afloop van de overeenkomst te dulden toegelaten. Pizzarette neemt eigen plaats in op de markt: niet teniet gegaan door in samenwerkingsovereenkomst afgesproken exclusiviteit Trebs om Pizzarette te verkopen en niet teniet gegaan door ‘umfeld’ dat afwijkt van Pizzarette c.q. onrechtmatige slaafse nabootsingen betreft. Verwarringsgevaar tussen ongewijzigde PizzaGusto in vier- en zespersoonsuitvoering en Pizzarette: nagenoeg identieke kopie met identieke accessoires. Ook verwarringsgevaar met achtpersoons-uitvoering: wordt door betrokken afnemers als variatie op vier- en zespersoonsuitvoering gepercipieerd. Te weinig afstand genomen van Pizzarette door overnemen identiek streepjespatroon. Ook het nieuwe streepjespatroon neemt te weinig afstand van Pizzarette. Of sprake is van slaafse nabootsing in België, Duitsland en Frankrijk krachtens artikel 4(2) Rome II-Vo beoordeeld naar Nederlands recht. Geen slaafse nabootsing in voornoemde landen: eigen plaats op de markt Pizzarette onvoldoende onderbouwd. Beroep op Wet op de oneerlijke handelspraktijken mogelijk via correctie Langemeijer, maar in casu onvoldoende onderbouwd. Verkopen van een slaafse nabootsing is geen mededeling in de zin van artikel 6:194 BW (misleidende reclame). Strekking artikel 6:194 BW niet zo ruim dat mededeling aan één (potentiële) klant hier onder valt. Brief 8 mei 2013 is ongeoorloofde vergelijkende reclame en onrechtmatig: onjuiste suggestie gewekt dat de PizzaGusto in China illegaal is geproduceerd en slechter van kwaliteit is dan de Pizzarette. Geen bestuurdersaansprakelijkheid geïntimeerde2 voor brief 8 mei 2013: geen sprake van een ernstig verwijt.

IEPT20161130, Rb Zeeland-West-Brabant, PFB v CRT

Tussen partijen PFB en CRT is een distributieovereenkomst tot stand gekomen in 2008: blijkens e-mail 5 juni 2008 afspraken gemaakt over verkoop producten PFB door CRT in Europa, met uitzondering Engeland en Ierland en dat PFB op de hoogte zou worden gehouden van marketing en verkoop in Europa en gesproken over mogelijkheid tot exclusief distributeurschap na proefperiode. Geen schending postcontractuele verplichtingen door CRT: geen sprake van concurrentiebeding, geen mogelijkheid tot beroep op redelijkheid en billijkheid, nu tussen partijen geen rechtsverhouding meer bestaat na beëindiging distributieovereenkomst. Artikel uit vakblad Careality levert geen onrechtmatig handelen CRT jegens PFB op: Faco heeft bericht op eigen initiatief en zonder toestemming van CRT op haarklantenportaal geplaatst waardoor het bericht niet aan CRT is toe te rekenen. Geen ongeoorloofd vergelijkende reclame in advertorial in blad Careality ‘PFB Vanish wordt vervangen door Avoyd’: doelgroep begrijpt dat met woorden ‘wordt vervangen’ niet bedoeld is dat PFB-product geheel zou verdwijnen, niet gebleken dat overige mededelingen onjuist zouden zijn en door subjectieve karakter artikel enige overdrijving geoorloofd. Geen slaafse nabootsing verpakking PFB Vanish: voldoende afstand genomen. Onvoldoende gemotiveerd dat CRT op haar website ter ondersteuning van de verkoop van Avoyd marketingmateriaal heeft gebruikt van PFB: kort gebruik zelfde stock-foto als PFB niet onrechtmatig en zorgt niet voor merkbare verwarring en als voormalig distributeur van PFB Vanish mocht CRT oude voorraad verkopen met verwijzing naar PFB Vanish merk als promotionele ondersteuning.

IEPT20161123, Rb Noord-Holland, Diwar v 4Udesigned

Diwar maker van de stoel hoewel openbaargemaakt door zusterbedrijf. Diwar kan in Nederland beroep doen op bescherming van de stoel, ondanks betoog 4Udesigned dat de stoel in Italië de toets van oorspronkelijkheid niet kan doorstaan. Stoel Diwar is een auteursrechtelijk beschermd werk. Geen inbreuk op auteursrechten Diwar:  4Udesigned bij vormgeving van kuip, poten en bevestiging poten andere keuzes gemaakt. Geen slaafse nabootsing.

IEPT20160722, Rb Amsterdam, Label 88 v Fashion Parts
Uniemerk “LBLS / Labelsz” maakt geen inbreuk op oudere uniemerk “Label88” “sub a”: merken niet identiek. Geen inbreuk “sub b”: gelijkenis beperkt tot woord “Labels” nu LBLS niet overeenstemt met oudere merk. Hoewel onderdeel “Labelsz” wel overeenstemt is totaalindruk merken anders, waardoor geen sprake is van verwarringsgevaar. Eiseres op grond van ontwerptekeningen maker van  Moscow Shopper, Dublin Pocket, New York Pocket Bag, Beijng XL en Beijng NY bag. Eiseres geen maker van New NY bag en de Black Snake nu ontwerptekeningen ontbreken. Moscow Shopper en de Beijing XL niet auteursrechtelijk beschermd: op ontwerpdatum bestonden reeds overeenstemmende tassen. Dublin niet auteursrechtelijk beschermd: kenmerkende elementen en totaalindruk onvoldoende oorspronkelijk en technisch bepaalde elementen. New NY Pocket wel auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes gemaakt met combinatie van elementen. Fashion Parts maakt inbreuk op New NY Pocket: overeenstemmende totaalindruk. Geen slaafse nabootsing: tassen hebben geen eigen plaats op de markt. 

IEPT20160708, HR, Satelliet Meubelen v Robos Contract
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 RO)

IEPT20160629, Rb Den Haag, Slemaco v VHS
Octrooi voor “Lifting device and lifting element for use in a lifting device” van Slemaco niet nieuw : graafmachine-Rototilt-vorkenbord-combinatie wordt in door VHS overlegd YouTube-filmpje van voor prioriteitsdatum getoond. Hulpverzoeken waarin de conclusie wordt beperkt tot ‘verreikers’, falen: verreikers van merk Manitou zijn al 25 jaar op de markt en aanpassen van de Rototilt op de Manitou vereist geen inventieve denkarbeid. Geen long felt want: Door VHS overlegde Youtube-filmpjes van het gebruik van de “Rototilt” stammen van net voor de prioriteitsdatum, dus geen lang tijdsverband. De in hulpverzoek 2 toegevoegde kenmerken verlenen geen inventiviteit: omschrijving voor Manitou specifiek koppelmechanisme is een routinematige aanpassing. VHS maakt inbreuk op merkenrechten Slemaco: merk gebruikt voor niet van Slemaco afkomstige vorkenborden, VHS hield Marktplaatsadvertenties met verwijzing domeinnaam romastor.nl na afloop samenwerking in de lucht, ondanks gebrek voorraad en merk wordt gebruikt voor domeinnamen verwijzende naar website VHS waarop verreikers worden verhandeld, waarvoor de Romastor juist bedoeld is. Geen sprake van slaafse nabootsing door VHS van de ROMASTOR: zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat de niet-technische onderdelen voldoende zijn om van een onderscheidend vermogen te spreken.

IEPT20160503, Rb Zeeland-West-Brabant, De Rooy v My Lady
Klein lederwaren De Rooy (bestaande uit 15 artikelen) niet auteursrechtelijk beschermd: geen wezenlijke verschillen met door My Lady overgelegd Umfeld en niet aannemelijk gemaakt dat producten De Rooy eerder op markt waren dan Umfeld. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt toen My Lady haar producten op de markt bracht, overeenkomsten qua formaat en indeling grotendeels technisch bepaald en voldoende afstand genomen gelet op Umfeld en groot aantal verschillen. Onvoldoende aannemelijk dat My Lady profiteert van wanprestatie ex-werknemer De Rooy.

IEPT20160503, Rb Gelderland, Paper Dreams v So Low
Huldeschilden Paper Dreams van verkeersbord niet auteursrechtelijk beschermd: verkeersbord en plaatsnaambord niet oorspronkelijk, (gebruik van) teksten op borden niet oorspronkelijk of creatief en gebruik van verkeersbord en plaatsnaambord als huldeschild niet oorspronkelijk en creatief.  Bierviltjes/onderzetters Paper Dreams met verkeersbord niet auteursrechtelijk beschermd: Verkeersbord algemeen bekend en geen eigen creatieve keuzes gemaakt met teksten en afbeelding van bier/wijnglas. Ook als bierviltje wel auteursrechtelijk beschermd is geen inbreuk: bierviltje So Low ziet er heel anders uit dan dat van Paper Dreams. Desk signs niet auteursrechtelijk beschermd: combinatie niet-oorspronkelijk bordje met triviale tekst zorgt niet voor eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker. Ook als desk signs wel auteursrechtelijk beschermd zijn geen inbreuk: heel nadere totaalindruk door ander materiaal, afmetingen, kleuren en lettergrootte. Ik of jij dobbelstenen niet auteursrechtelijk beschermd: functioneel bepaalde vormgeving in combinatie met triviale teksten. Geen slaafse nabootsing huldeschilden, bierviltjes, desk signs of ik of jij dobbelstenen: op belangrijkste punten afgeweken en geen eigen plaats op de markt.


IEPT20160428, Rb Noord-Holland, Mokesys v VDH
Spoedeisend belang Mokesys: voldoende voortvarend gehandeld. Persoonlijke aansprakelijkheid [gedaagde4] onvoldoende onderbouwd. Uitsluitend Mokesys maker van Mokesys-tegels. Mokesys-tegels niet auteursrechtelijk beschermd: geen werkelijk alternatief beschikbaar en kleur van tegels is natuurlijke kleur van gebruikte (technisch bepaalde) materiaal. Ook de sleuf aan achterzijde en bolling aan voorzijde tegel technisch bepaald: sleuf nodig voor ophangen tegels en bolling voor versteviging en geen reële alternatieven. Geen slaafse nabootsing: vormgevingsalternatieven doen afbreuk aan deugdelijkheid of bruikbaarheid en gebruik andere kleur is toevoeging zinloos element, nu volgt uit technisch bepaalde keuze voor materiaal en bakproces. Onvoldoende onderbouwd dat [gedaagde4] vertrouwelijke informatie gebruikt of zorgvuldigheidsnorm schendt.

IEPT20160329, Hof Den Haag, Koz v Adinco
Geen grief gericht tegen oordeel vzgr dat kabelblok Formzeug op de markt was vóór registratie KOZ Gemeenschapsmodellen. Technische functie model. In KOZ modellen gebruikte overkapping die niet in Formzeug kabelblok aanwezig voorkomt technisch bepaald: genoemde alternatieven zijn niet meer dan toevoeging zinloos element of futiele afwijking in vormgeving. In modellen op overkapping aangebrachte aanhechting technisch bepaald: onvoldoende betwist dat aanhechting nodig is voor ondersteuning aan overkapping en genoemde alternatieven betreffen zinloze toevoegingen. Ook andere genoemde verschillen met kabelblok Formzeug technisch bepaald. KOZ-Uni niet auteursrechtelijk beschermd: bestaat deels uit technisch bepaalde elementen en deels uit elementen Formzeug-kabelblok. Geen slaafse nabootsing: KOZ kan anderen niet verbieden door KOZ gekozen technische oplossingen te gebruiken.

IEPT20160224, Rb Den Haag, Noosa v Desir

Dubbele armband, brede riem en smalle riem maken inbreuk op modelrechten en auteursrechten Noosa: geen verweer gevoerd. “Enkele armband” maakt inbreuk op G-model enkele armband: G-model geldig en geringe verschillen vallen in het niet bij grote overeenkomsten. Drukkers Desir maken geen inbreuk op BX-model: door Noosa geclaimde karakteristieke kenmerken niet af te leiden uit afbeeldingen van de modelinschrijving en andere algemene indruk, omdat afgebeeld dessin ook deel uitmaakt van model. Geen auteursrechtinbreuk: Noosa drukkers niet auteursrechtelijk beschermd door gebrek creatieve keuzes, ook niet bij selectie en combinatie elementen. Gecombineerde werken van de enkele armband met drie drukkers niet auteursrechtelijk beschermd: niet onderbouwd. Geen slaafse nabootsing afzonderlijke drukkers en enkele armband gecombineerd met drie drukkers: eigen plaats op de markt in 2011 onvoldoende onderbouwd. In reconventie geoordeeld dat CHUNK merk voor de waar “drukknoop” verworden is tot soortnaam. Depot Beneluxwoordmerk “CHUNK” door Desir te kwader trouw. Merkinbreuk “sub a” door gebruik CHUNK merken op website Desir voor sierraden. Gebruik termen “NOOSA” en “CHUNK” als adword niet inbreukmakend: voldoende duidelijk dat diensten van Desir afkomstig zijn en dat deze compatible zijn met Noosa-producten, geslaagd beroep op Gilette leer. Gebruik teken “Chunks” als metatag wel merkinbreuk doordat gebruik teken “Chunk” op website Desir inbreukmakend is.

IEPT20160113, Rb Gelderland, Desmi v Gieterij
Voor beantwoording vraag of sprake is van slaafse nabootsing en onrechtmatig handelen is nadere bewijslevering nodig. Onvoldoende gesteld voor toepassing artikel 39 lid 2 TRIPS: niet aangegeven welke specifieke informatie het betreft en geen redelijke maatregelen getroffen om deze informatie te beschermen.


2015

 

IEPT20151230, Rb Midden Nederland, Glaxo v Sandoz
Rechter bevoegd: EEX-VO prevaleert ook na van kracht worden van de EEX-VO 1215/2012 boven artikel 4.6 BVIE, Sandoz is gevestigd in Nederland en tussen de vorderingen bestaat een zo nauwe band dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling. Geen merkinbreuk: onvoldoende aannemelijk dat kleurmerk GSK onderscheidend vermogen heeft, en kleur paars kan in de handel dienen om bestemming van geneesmiddel aan te duiden, dan wel de dosering daarvan weer te geven. Geen inburgering: blijkt onvoldoende uit overgelegde marktonderzoeken. Geen slaafse nabootsing: producten zijn in andere kleuren, hebben afwijkende sticker en andere naam. Geen misleidende mededeling: gebruik kleur valt niet onder ‘mededeling’. Geen oneerlijke handelspraktijk: arts of apotheker die producten verstrekt geen ‘consument’ als bedoeld in 6:193b en c BW.

IEPT20151124, Hof Arnhem-Leeuwarden, All Round v Simstars
Mi Moneda-hangers hebben geen eigen plaats op de markt: onvoldoende onderbouwd dat hangers uit “Umfeld” slaafse nabootsingen zijn.  Indien hangers wel onderscheidend zijn onvoldoende sprake van verwarring met Nikki Lissoni-hanger.

IEPT20151103, Rb Gelderland, DG Rubber
Structuurmatten van DG Rubber ongeoorloofde slaafse nabootsing van structuurmatten van [naam]: zelfde totaalindruk. DG Rubber had andere weg in kunnen slaan door andere kleur of andere structuurvorm. [naam] had met structuurmatten eigen plaats in de markt verworven.

IEPT20151015, Rb Zeeland-West-Brabant, Quattro v Monline
Stalen frame, poedercoating, zwenkende/knikkende delen frame, verdikking en scharnierende delen Swivel Floor lamp niet auteursrechtelijk beschermd: geen oorspronkelijke keuzes hierin verwerkt. Wel auteursrechtelijke bescherming voor driepotige voet, druppels van grijs beton en vormgeving van scharnier: oorspronkelijk en bevatten persoonlijk stempel. Geen auteursrechtinbreuk: op punt van beschermde elementen zijn andere keuzes gemaakt, wat andere totaalindrukken met zich meebrengt. Geen slaafse nabootsing: geen verwarringsgevaar door verschillen in o.a. scharnier en voet. 

 

IEPT20150812, Rb Amsterdam, ABGS v Makro

Anders Hof Den Haag in Burgers v Basil (IEPT20140722) oordeelt voorzieningenrechter dat de Gemeenschapsmodellenverordening zich niet tegen slaafse nabootsingsvorderingen verzet.  Geen overdracht slaafse nabootsingsvordering van failliete onderneming aan ABGS: niet onderbouwd. Onduidelijk of ABGS zelf wielentas op de markt brengt. Indien er vanuit wordt gegaan dat ABGS wel een wielentas op de markt brengt geen sprake van slaafse nabootsing door gebrek aan onderscheidend Adventure Bags


IEPT20150803, Rb Oost-Brabant, Djemmie
Zowel afzonderlijke elementen als combinatie daarvan van oorbellen eiseres niet auteursrechtelijk beschermd: geen intellectuele schepping en slechts triviale keuzes gemaakt. Geen slaafse nabootsing door gebrek aan onderscheidend vermogen oorbellen eiseres.
 
IEPT20150722, Rb Noord-Holland, Van Hoff
Kaggels type 1 slaafse nabootsing van Outdooroven: eigen plaats op de markt en door overeenstemmende totaalindruk nodeloze verwarring veroorzaakt. Overige types Kaggels geen slaafse nabootsing: geen nodeloze verwarring. Outdooroven auteursrechtelijk beschermd en sprake van inbreuk: rechtbank maakt overwegingen uit kort geding (IEPT20140129) de hare.

IEPT20150722, Rb Midden-Nederland, The Crystal Music Company
Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen CMC onrechtmatig waren. Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANOS” nietig door verwarringsgevaar met ouder woordmerk  ‘LUCIDPIANO’. T moet gebruik tekens “LUCIDPIANOS” en “Lucid Piano’s” staken: nagenoeg identiek aan Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANO” en soortgelijke waren en diensten. Onvoldoende onderbouwd dat auteursrecht op logo CMC aan eiser toekomt: blijkt ook niet uit opdrachtrelatie. Vleugel T niet auteursrechtelijk beschermd: vormgeving niet resultaat van creatieve keuzes. Inbreuk op foto’s en renders door E onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: vleugel T heeft geen onderscheidend vermogen. Overdracht domeinnaam crystalpianos.com door inbreuk op handelsnaamrecht T: geen beroep op een opschortingsrecht. Geen inbreuk op handelsnaam “Lucid Pianos”: niet gebleken dat deze werd gebruikt vóór registratie domeinnaam lucidpianos.com. Geen schending databankrecht T: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een databank.

IEPT20150720, Rb Den Haag, Greencre8 v Kebol
No Water Flowers amaryllisbollen niet auteursrechtelijk beschermd: elementen grotendeels banaal, dan wel technisch en/of functioneel bepaald. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt gelet op grotendeels functioneel bepaalde en/of triviale karakter. (Toepasselijkheid daarlatend) Geen oneerlijke handelspraktijken: door verpakking duidelijk dat Kébol bollen van haar afkomstig zijn.

IEPT20150707, Hof Den Bosch, KMG
Dat bestreden vonnis geen termijn voor instellen hoofdzaak bevat betekent niet dat definitieve voorziening is gegeven. Eis in bodemprocedure tijdig ingesteld en belang KMG bij hoger beroep niet beperkt: dagvaarding binnen 1019i (2) Rv termijn uitgebracht. Niet aannemelijk dat Freak Out aan Frisbee en/of Ranger is ontleend: o.a. andere masten, kleurstelling en totaalindruk. Driedimensionale vormgevingselementen verlenen geen, althans onvoldoende persoonlijke stempel aan Freak Out. Totaalindruk Freak Out auteursrechtelijk beschermd door kleurstelling A-frame en “spiraal vormige” kleurstelling klepel/zwenkarm. Hang Over maakt inbreuk op Freak Out: o.a. overeenstemmende totaalindruk door gelijke kleurstelling en vorm mastconstructie. Geen slaafse nabootsing: onvoldoende betwist dat [D] schommelattractie niet zelf heeft nagemaakt of heeft laten namaken. Geen onrechtmatige daad: geen bijkomende omstandigheden.

IEPT20150522, Rb Oost Brabant, Semtex v United Brands

Geen auteursrechtinbreuk op “Floyd” shirt en girls jeans “Feline”: enkel sprake van elementen die afzonderlijk en in samenhang met elkaar niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Geen slaafse nabootsing waistlabels, Floyd shirt en jeans Feline: onvoldoende onderbouwd.


IEPT20150417, Rb Rotterdam, NGS v Gideon

Passages uit veiligheidsplan NGS niet auteursrechtelijk beschermd: bevatten voornamelijk technische feiten, waarvan omschrijving zakelijk en functioneel is. Combinatie van alle elementen van het veiligheidsplan wel auteursrechtelijk beschermd: persoonlijk stempel van de maker. Geen auteursrechtinbreuk door andere totaalindrukken. Ook geen inbreuk op afbeeldingen uit het plan van NGS: onvoldoende weersproken dat gemeente Rotterdam rechthebbende is. Geen sprake van slaafse nabootsing: totaalindrukken te verschillend en gelijkenissen functioneel noodzakelijk.

IEPT20150417, HR, Simba v Hasbro

Artikel 36 VWEU van toepassing op geharmoniseerde IE-rechten: harmonisatie betreft niet volledige nationaalrechtelijke regeling, waardoor er afzonderlijke verschillen bestaan die, in combinatie met territoriale begrenzing van de nationale rechten, toepasselijkheid van art. 36 VWEU rechtvaardigen en zelfs noodzakelijk maken voor adequate en doeltreffende bescherming van IE-rechten. Toetsingsmaatstaf slaafse nabootsing maakte door te laat ingestelde grief geen onderdeel uit van rechtsstrijd in hoger beroep. Richtlijn OHP niet van toepassing op oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen.


IEPT20150316, Rb Rotterdam, Tumble Trimmer
Beneluxwoordmerk “TUMBLE TRIMMER” heeft (enig) onderscheidend vermogen: geen voor de handliggende omschrijving van een knipmachine. Merkinbreuk: teken “tumble trimmer” in economisch verkeer gebruikt voor zelfde waren. Slaafse nabootsing: verwarringsgevaar tussen Tumble Trimmer en knipmachine gedaagde: vrijwel identiek en voldoende aannemelijk dat andere weg in had kunnen worden geslagen

IEPT20150220, Rb Den Haag, KOZ v Adinco 
Serieuze kans dat Gemeenschapsmodellen 2006 nietig worden verklaard: geen eigen karakter t.o.v. Gemeenschapsmodellen 2005. Ook serieuze kans dat Gemeenschapsmodellen 2005 nietig worden verklaard: geen eigen karakter t.o.v. kabelblok Formzeug. Gemeenschapsmodellen 2005 kunnen geen eigen karakter ontlenen aan technisch bepaalde overkapping. Geen auteursrechtinbreuk: technisch bepaalde keuzes. Geen slaafse nabootsing: Adinco heeft voldoende gedaan om verwarring te voorkomen en overnemen technisch bepaalde overkapping niet onrechtmatig.

IEPT20150216, Rb Amsterdam, Advalley v Kabaall
Alleen (digitale) afbeelding Deluxebox op www.deluxebox.com valt onder werkbegrip: eigen intellectuele schepping van de auteur. Geen auteursrechtinbreuk: auteursrechtelijk beschermde elementen niet of nauwelijks terug te vinden in Digitale Giftbox van Kabaall. Geen merkinbreuk, want geen overeenstemming: identiek bestanddeel “box” louter beschrijvend en van ondergeschikt belang. Geen slaafse nabootsing: werkwijze van eisers op zich niet beschermd en gelijkenissen in hoge mate technisch bepaald of functioneel noodzakelijk. Geen bijkomende omstandigheid die handelen Kabaall onrechtmatig maakt. Geen schending geheimhoudingsbeding: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150206, Rb Gelderland, Original Gourmet v Candy Dudes
Onvoldoende aannemelijk dat geen plaats meer is voor leerstuk van slaafse nabootsing. Display van Candy Dudes is nagenoeg identieke kopie van display Original Gourmet: niet technisch en functioneel bepaald. Geen verwarring bij publiek, bestaande uit kinderen en volwassenen: kopen lolly’s en geen lolly-displays en display nauwelijks waarneembaar, want is doorgaans volgestoken met lolly’s. Geen verwarring bij winkeliers die lolly’s verkopen: niet een publiek dat displays koopt, maar publiek dat lolly’s verkoopt en duidelijk van wie hij displays geleverd krijgt.


2014

 

IEPT20141224, Rb Midden-Nederland, Bakker v Mollen
Slaafse nabootsing van RBOX grijpers door Y-Grab 1 grijpers: RBOX onderscheidend, kenmerkende elementen overgenomen en nabootsing niet  noodzakelijk. Verwarringsgevaar: professionele wederverkopers en eindgebruikers zouden kunnen denken dat Y-Grab 1 alternatieve uitvoeringsvorm RBOX is. Reconventionele auteursrechtvordering niet-ontvankelijk: uitsluitend het petitum overlegd.

IEPT20141224, Rb Amsterdam, Capri Sun v Riha
Merkinschrijving van Capri Sun voldoende duidelijk: 3D-merk bestaande uit reflecterend zakje met rechthoekige vorm, taps toelopende bolling en lasnaden aan bovenkant en zijkanten.Vormmerk van Capri Sun nietig: (alle wezenlijke kenmerken van) vorm noodzakelijk voor bereiken van technische uitkomst.Geen slaafse nabootsing, nu Riha verplichting om verwarringsgevaar te voorkomen is nagekomen: andere totaalindruk door eigen merknaam prominent op sta-zakje te plaatsen. Geen onrechtmatige beslaglegging door Capri Sun: op moment van beslaglegging was merkrecht nog niet door Benelux-rechter nietig verklaard.

IEPT20141008, Rb Den Haag, Nickelson v Cool Cat
Winterjassen “KPom” en “Kpom Quilt” geen ongeoorloofde slaafse nabootsing van “Moena” en “Sylvie” jas: niet onnodig verwarringwekkend vanwege verschillen als andere vlakverdeling op de rug en toevoeging van bontballetjes aan capuchonkoordjes. Marktonderzoek Nickelson buiten beschouwing gelaten door gemotiveerde betwisting van betrouwbaarheid en representativiteit. Model “Krebel” onrechtmatige slaafse nabootsing van model “Selene”: ondanks aantal verschillen gelijke totaalindrukken.

IEPT20140929, Rb Midden-Nederland, De Staat v Darkness Reigns
Geen auteursrechtinbreuk op stripingpatronen van de Staat door aanbrengen striping op auto: geen overeenstemmende totaalindrukken door opvallende dubbele gele streep. Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk en striping op auto Darkness Reigns: andere totaalindrukken. Auto niet commercieel gebruikt, maar slechts op festivals en op vakantie. Geen onrechtmatige daad, want geen verwarringsgevaar.

IEPT20140909, Rb Amsterdam, Vandaag v Parkstad Plaza
Geen auteursrechtinbreuk op logo Vandaag: wezenlijk verschillende totaalindruk. Geen verwarringsgevaar tussen beeldmerk “VANDAAG” en teken “PARKSTAD PLAZA”: gelijkenis onvoldoende dominant ten opzichte van diverse verschillen. Door verschillen geen slaafse nabootsing en geen onrechtmatig voortborduren op uniek concept Vandaag.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Burgers v Basil
Basil Denton fietsmand beschermd door niet-ingeschreven gemeenschapsmodel: nieuw en eigen karakter. New Looxs Java maakt inbreuk op dit modelrecht: manden nagenoeg gelijk en Basil kan op grond van gezamenlijk recht op gemeenschapsmodel in rechte optreden. Geen auteursrechtinbreuk: gemaakte keuzes zozeer technisch en/of functioneel bepaald dat zowel afzonderlijke elementen als combinatie geen persoonlijk stempel van de maker opleveren. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing, want Basil Denton bezit geen onderscheidend vermogen. Ruimere bescherming Gemeenschapsmodel door slaafse nabootsing leidt tot ongunstige beïnvloeding interne markt.

IEPT20140708, Hof Arnhem-Leeuwarden, ACS v Terwa
Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing van halffabrikaten van trekhaken van ACS: onvoldoende onderbouwd dat vóór en ná verwerking tot complete trekhaak verwarringsgevaar bestaat. Geen auteursrechtinbreuk: trekhaken van fabrikant Bosal bestonden eerder dan het ontwerp van ACS en geringe afwijkingen van dit ontwerp zijn technisch bepaald. Ook geen bescherming door combinatie van onbeschermde elementen. Geen oneerlijke mededinging: onvoldoende concreet gesteld dat trekhaken op ongeoorloofde wijze op basis van (ontvreemde) tekeningen zijn vervaardigd.

IEPT20140604, Rb Gelderland, All Round v Simstars
Nikki Lissoni hangers geen slaafse nabootsing van Mi Moneda hangers: Mi Moneda hangers onvoldoende onderscheidend om eigen plaats op de markt in te nemen. Stelling dat "Umfeld" later op markt is gebracht en slaafse nabootsing is faalt: staat in rechte niet (onherroepelijk) vast. Dat in eerder arrest is geoordeeld dat Mi Moneda hangers wel onderscheidend zijn doet hier niet aan af: marktsituatie op moment van begin van gestelde inbreuk maatgevend, onderscheidend vermogen kan toe of afnemen. All Round krijgt kans om te bewijzen dat Simstars actieve rol heeft gespeeld bij verspreiden gewraakte Training Manual.

IEPT20140507, Rb Gelderland, Filmop v Exive
Modelinbreuk: voldoende bewezen dat Exive ten minste eenmaal in 2011 een werkwagen op Nederlandse markt heeft gebracht, die was voorzien van op modelrechten van Filmop inbreukmakende steelklem en zakdragerdeksel. Tevens slaafse nabootsing, voor zover Exive soortgelijke schoonmaak/werkwagens op de Nederlandse markt heeft verhandeld. Reconventie: verzoek van Exive tot wijziging grondslag eis afgewezen, nu Exive al eens eerder eis heeft gewijzigd en dit zou leiden tot onredelijke vertraging van geding.

IEPT20140506, Hof Den Haag, Artiestenverloning v Artiestenverloningen
Verwarringsgevaar met domein- of handelsnaam door gebruik louter beschrijvende domeinnaam “artiestenverloning(en)” niet onrechtmatig zonder bijkomende omstandigheden. Prae gebruikt de domeinnaam artiestenverloning.nl niet als handelsnaam. Onvoldoende onderbouwd dat Prae bewust bij handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen heeft aangehaakt.

IEPT20140417, Rb Gelderland, IMS v Rofra
Sacramento James bank en Edmonton bank zijn geen verwarringwekkende slaafse nabootsing van IMS-banken: andere totaalindrukken. Dante bank is één-op-één kopie van Westminster bank: zelfde totaalindruk. Dante had voor andere stof en afmeting kunnen kiezen. Indien al sprake kan zijn van oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen: geen ongeoorloofde slaafse nabootsing, dus geen oneerlijke handelspraktijk.

IEPT20140409, Rb Den Haag, Capri Sun v Van Doorne

Vormmerk voor sta-zakje noodzakelijk om technische uitkomst te krijgen: voldoet aan functie van een sta-zakje: houder zijn voor vruchtensappen. Geen slaafse nabootsing: door functionele elementen geen sprake van nodeloos nabootsen. 

 

IEPT20131209, Rb Gelderland, Desch v Blompot

Voldoende aannemelijk dat SABINA-bloempot eigen onderscheidende plaats op (kwekers-)markt inneemt. BPSAB-pot van gedaagde geen slaafse nabootsing van bloempot SABINA. Geen onrechtmatige concurrentie: niet gebleken dat gedaagde (stelselmatig) klanten van Desch benadert vanuit kennis die hij bij Desch heeft opgedaan of bedrijfsdebiet van Desch stelselmatig en duurzaam afbreekt. Overtreding door gedaagde van tussen partijen overeengekomen geheimhoudingsbeding onvol-doende onderbouwd.


2013

 

IEPT20131220, HR, MAG v Edco
Bekrachtiging oordeel Hof Amsterdam inzake slaafse nabootsing op grond van beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen. Vernietiging arrest Hof Amsterdam op de in tussenarrest (r.o. 5.2.7 van dat arrest) aangegeven gronden inzake bewijslast auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst in land van oorsprong.

IEPT20131211, Rb Gelderland, Filmop v Exive
Schoonmaakwagen ‘Reiniging Extra’ geen slaafse nabootsing van ‘Morgan’ en/of ‘Green-150’: hoewel er talloze punten van overeenstemming zijn, zal meer oplettende en professionele koperspubliek aandacht besteden aan onderlinge afwijkingen. Geldige modeldepots van Filmop ten aanzien van steelklem en zakhouder met deksel: vorm niet uitsluitend technisch bepaald, specifieke en enigszins kenmerkende vormgevingskeuzes. Bewijsopdracht aan Filmop dat Exive de ‘Mike’-schoonmaakwagen, voorzien van inbreukmakende steelklem en zakdragerdeksel, in Benelux heeft verkocht, geproduceerd, aangeboden en/of afgebeeld.

 

IEPT20131126, Hof Arnhem-Leeuwarden, Blackstone v Brainwave en Aqa
Auteursrechtelijk beschermde combinatie van 13 a 14 elementen; andere totaalindruk ondanks kleine verschillen. Geen slaafse nabootsing, geen eigen marktpositie AM32 en CKO 1 en geen verwarringsgevaar. 

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, H&M v G-Star
Internationale jurisdictie. Bevoegdheidregels EEX-Vo prevaleren boven BVIE: BVIE heeft te gelden als posterieur verdrag. Rb Dordrecht ex artikel 5(3) EEX-Vo niet-grensoverschrijdend bevoegd inzake auteursrechtelijke vorderingen en inzake en slaafse nabootsing tegen H&M AB. Iedere rechter lidstaat waar beweerde schade kan intreden niet-grensoverschrijdend bevoegd om kennis te nemen van merkenrechtelijke vorderingen met betrekking op (dreigende) inbreuk via internet (artikel 5(3) EEX-Vo). Nederlandse rechter bevoegd met betrekking tot merkenrechtelijke vorderingen tegen H&M B.V. (artikel 2 EEX-Vo).

 

IEPT20131119, Hof Den Bosch, Rockmed
Uitleg “slaafse nabootsing” in vaststellingsovereenkomst conform betekenis in jurisprudentie. Geen verwarringsgevaar wegens andere totaalindruk operatiestoelen bij publiek bestaande uit artsen en professionele inkopers.

 

IEPT20131031, Rb Amsterdam, Red Arrow v SBS en Talpa
Geen beroep Red Arrow op auteursrecht format, maar op onrechtmatige daad. Andere totaalindruk beide formats. Voldoende aannemelijk dat Talpa reeds enige tijd bezig was met het ontwikkelen van het format. Geen onrechtmatig handelen SBS na stuklopen onderhandelingen met andere producent in zee te gaan.

 

IEPT20131015, Rb Amsterdam, Netmerk v Snobber
Geen gebruik van “Netmerk(.nl)” als handelsnaam: slechts ter aanduiding/aankondiging van nog te ontwikkelen project zonder winstoogmerk.Registratie domeinnaam netmerk.nl niet te kwader trouw. Gebruik van “Netmerk(.nl)” niet onrechtmatig: geen concurrerende producten zodat vooralsnog geen sprake is van verwarringsgevaar. 

 

IEPT20131015, Hof Amsterdam, Ajax
Roodwit beeldmerken Ajax geldig: concrete grafische voorstelling van kleurcombinatie.Geen merkinbreuk: beschermingsomvang strekt niet tot ieder wit kledingstuk met aan voorzijde rode baan. Slaafse nabootsing. Artikel 2.19 BVIE sluit beroep op slaafse nabootsing officiële merchandisingproducten niet uit. Enkel aanhaken bij populariteit voetclub niet onrechtmatig: Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje (in kleinere letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) "official licensed products" wordt vermeld en dat het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten te koop aanbiedt is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

 

IEPT20131015, Hof Arnhem-Leeuwarden, Loendersloot v Prins
Ontwerp sloep niet auteursrechtelijk beschermd: alle onder 4.8 genoemde elementen, met uitzondering van de trapeziumvormige achterrand van de zitting, in meer of mindere mate in het vormgevingserfgoed kunnen worden aangewezen; geen vrije creatieve keuze combinatie. Geen slaafse nabootsing: Onderscheidend vermogen en eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130827, Hof Arnhem-Leeuwarden, KMG Asia v VdW International
Stelling dat nabootsing van overwegend technisch en functioneel bepaalde vormgeving nimmer onrechtmatig kan zijn ongegrond. Zeker onderscheidend vermogen in beginsel voldoende; aanmerkelijk onderscheidt vereist bij tal van gelijksoortige producten. Technisch en functionele elementen wegen mee bij beoordeling onderscheidend vermogen: eigen plaats in de markt door uiterlijke verschijningsvorm. Marktaandeel en herkenning herkomst niet relevant; relevante markt bestaat uit goed geïnformeerde kermisexploitanten. Verwarringsgevaar op grond van totale indruk aangenomen; nagenoeg exacte kopie, enkel thema anders.

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, Livesafe v McAfee
Woord-/beeldmerk LIVESAFE en teken “LiveSafe” (van McAfee) niet identiek: beeldbestanddelen van merk komen niet voor in teken.Merk LIVESAFE heeft van huis uit zo zwak onderscheidend vermogen dat mate van overeenstemming tussen tekens en soortgelijkheid waren niet tot verwarringsgevaar kan leiden. Geen onrechtmatige mededinging door creëren verwarringsgevaar met onderneming van Livesafe: geen concurrenten en McAfee gebruikt stelselmatig eigen handelsnaam in context met teken LiveSafe

 

IEPT20130528, Rb Amsterdam, Hema
Geen onnodig verwarringsgevaar sfeerlichthouders: Hema heeft nodige gedaan om gevaar dat beide producten onnodig met elkaar worden verward, te voorkomen

 

IEPT20130528, Rb Amsterdam, Tilda
Geen inbreuk auteursrecht: wezenlijk verschillende totaalindrukken rijstverpakkingen. Geen ruimte voor aanvullende slaafse nabootsingsbescherming voor stijl of stijlkenmerken

 

IEPT20130528, Hof Den Haag, All Round v Dutch Designz
Mi Moneda hangers hebben eigen gezicht op de markt vanwege relatief grote en brede sluiting. Slaafse nabootsing hangers: Bij alle hangers is op de rand een "versiering" aangebracht. Hoe die versiering er precies uitziet is naar het oordeel van het hof van ondergeschikt belang voor de bepaling van de totaalindruk. Geen slaafse nabootsingsbescherming inzake stijl of stijlkenmerken: duidelijk afgebakend, concreet product vereist.Geen slaafse nabootsing specifieke munten: geen eigen gezicht in de markt. Maatmens: al dan niet modebewuste vrouwen van 16 tot 40 jaar met gemiddeld aandachtsniveau.

 

IEPT20130521, Rb Den Haag, Hovicon v Bereila
Bereila-dispenser maakt geen inbreuk op Gemeenschapsmodel van Hovicon: dikke cilinder en dunne cilinder zijn niet opgenomen in één behuizing. Nu Bereila-dispenser buiten beschermingsomvang Gemeenschapsmodel valt, ook geen sprake van auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing; geen bijkomende omstandigheden

 

IEPT20130507, Hof Den Haag, Stolze v Willburg
Geen slaafse nabootsing transportband wegens ontbreken eigen positie in de markt industrieel (utiliteits)product betreft, waarvan het uiterlijk vrijwel volledig functioneel is bepaald (plus voldoende verschillende totaalindruk)

 

IEPT20130329, HR, Stijl
Nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing niet onrechtmatig: Auteursrecht beschermt niet tegen navolgen stijl. In aanvulling daarop geen ruimte voor aanvullende stijlbescherming op grond van slaafse nabootsing; eventueel onder bijkomende omstandigheden, maar daartoe is nodeloos verwarringwekkend nabootsen niet voldoende.

 

IEPT20130215, BenGH, MAG v Edco
Voorgebruikersrecht: artikel 14(1) BTMW is niet van toepassing op handelingen van degene die daartoe voor de inwerkingtreding van het 2002 Protocol per 1 december 2003 gerechtigd was vanwege het samenloopverbod van artikel 14(8) oud BTMW. Overgangsrecht artikel IV 2002 Protocol inzake artikel 14(1) BTMW ziet niet op handelingen in de zin van artikel 14(8) (oud) BTMW

 

IEPT20130212, Rb Oost-Nederland, Out of the Blue
Modelrecht nietig; slaafse nabootsing. Voor inbreukvraag dient modeldepot als uitgangspunt te worden genomen.Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat modeldepot van eiser nietig is: ronde schijfvorm en daarin verwerkte geul technisch en functioneel bepaald, gezien de overige (frisbee-)functies. Sprake van slaafse nabootsing: onderscheidende positie op de markt en nagenoeg gelijke uiterlijke vormgeving

 

IEPT20130204, Rb Amsterdam, Time v Audax
Geen auteursrecht Instyle op coverfotos. Combinatie van vormgevingselementen omslag te alledaags voor auteursrechtelijke bescherming. Geen slaafse nabootsing; steeds tijdverschil tussen covers en andere totaalindruk beide bladen.

 

IEPT20130129, Hof Den Bosch, Melano
Auteursrechtelijk persoonlijk stempel onvoldoende onderbouwd.Slaafse nabootsing door T onvoldoende onderbouwd: uitb niets blijkt dat T zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen

 

IEPT20130122, Hof Den Haag, Simba v Hasbro
My Little Pony in Nederland als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk beschermd. My Little Pony ook als werk van toegepaste kunst in de Verenigde Staten beschermd, zodat voldaan is aan reprociteitstoets van art. 2(7) Berner Conventie. Hasbro originair rechthebbende van My Little Pony uit hoofde van art 7 en/of 8 Aw (lex loci protectionis). Simba Pony II inbreukmakend op My Little Pony: dezelfde karakteristieke uiterlijke kenmerken. Simba Pony II ook onrechtmatig op grond van slaafse nabootsing: verwarringsgevaar

 

2012

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, Meubelco v Karintrad

Meubelcollecties Perla en Starla namaak van anterieure collecties. Ter zake van collecties Samira en Romina gedraagt Chinese fabrikant zich als rechtmatig aanbieder, wat niet te rijmen is met aanspraken Meubelco. Geen auteursrecht, ongeschreven modelrecht of slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Beslissing omtrent geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten aangehouden om abusievelijk verzuim tot reconventionele nietigheidsvordering te herstellen

 

IEPT20121205, Rb Roermond, Social Deal v Wowdeal

Lay-out website niet auteursrechtelijk beschermd; elementen gebruikt die ook worden aangetroffen op websites van soortgelijke ondernemingen. Geen slaafse nabootsing website: ontwerp zonder eigen plaats in de markt

 

IEPT20121123, Rb Arnhem, Blackstone v Brainwave en Aqa
Blackstone-schoen heeft onvoldoende eigen, oorspronkelijk karakter t.o.v Andre 1. Rb Arnhem onbevoegd inzake Gemeenschapsmodel. Geen slaafse nabootsing. Blackstone-schoen geen eigen, onderscheidende plaats op de markt.

 

IEPT20121121, Rb Groningen, Roessink v Score

Slaafse nabootsing t.a.v. ‘oude’ voetsteunen van Roessink, die in eerder kort geding (IEPT20100302) al dienovereenkomstig zijn aangemerkt. Geen slaafse nabootsing t.a.v. ‘nieuwe’ voetsteunen, die Roessink na het eerdere kort geding-arrest heeft ontwikkeld. Voldoende onderbouwd dat Roessink in gebreke is gebleven het eerdere kort geding-vonnis volledig na te komen.

 

IEPT20121121, Rb Den Bosch, JMK Heating
Geen auteursrecht op warmtewisselaars: constructie van zuiver technische aard, evenmin op technische tekeningen warmtewisselaars. Geen geschriftenbescherming vertrouwelijke tekeningen. Geen slaafse nabootsing: technisch bepaalde warmtewisselaars. Bedrijfsgeheimen: Geen schending geheimhoudingsplicht: (ontwerp van) warmtewisselaar niet geheim. Technische tekeningen kwalificeren wel bedrijfsgeheimen in de zin van het TRIPs-verdrag en gebruik daarvan door gedaagde kan mogelijk onrechtmatig zijn. Geen verbod op misbruik van tekeningen: enkel recht op schadevergoeding.

 

IEPT20121114, Rb Den Bosch, Maxfurn
Geen auteursrechtelijke bescherming stoelen; geen originele ontwerpen. Geen slaafse nabootsing; voldoende verschillen. Strikte uitleg vaststellingsovereenkomst: handel in stoelen is niet verboden. Toewijzing restantbedrag € 167.272 voor aandelen

 

IEPT20121017, Rb Rotterdam, Majestic v ATG
Geen dringende reden tot opzegging distributieovereenkomst zonder opzegtermijn wegens actieve verkoop in Benelux of slaafse nabootsing. Distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd is in beginsel opzegbaar; Redelijke opzegtermijn vereist vanwege onderlinge afhankelijkheid partijen distributieovereenkomst, tenzij sprake is van een dringende reden. Slaafse nabootsing handschoenen onvoldoende onderbouwd. Schorsing in afwachting oordeel Rb Den Haag inzake merkinbreuk

 

IEPT20120925, Hof Arnhem, Rubik v Beckx

Geen auteursrecht op “kale” Rubik’s Cube: kubusvorm als zodanig en concrete elementen zijn technisch functioneel bepaald, in verband met functie als driedimensionaallogicaspel. Auteursrecht Rubik’s Cube terzake vrije, creatieve keuze voor combinatie van zes gekleurde vlakken. Alleen (keychain) Magic Cube inbreukmakend. Geen slaafse nabootsing overige kubussen: met afwijkend uiterlijk voldoende gedaan om verwarring met Rubik’s Cube te voorkomen

 

IEPT20120914, Rb Arnhem, BK-Formteile v Sinfra

Geen slaafse nabootsing “hertengeweikoppeling”, gezien de verschillen, de specifieke markt en het beperkte aantal deskundige afnemers en aanbieders

 

IEPT20120905, Rb Amsterdam, Van Loo v Buis
Geen verjaring schadevordering; termijn vangt aan na bekend worden met schade. Delfts blauwe tekeningen boertjes en boerinnetjes en sleutelhangers niet oorspronkelijk. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken eigen plaats in de markt

 

IEPT20120809, Rb Den Haag, Wiegand v Logimedical

Slaafse nabootsing medicijnwagens: verwarrings-gevaar nu Logimedical onvoldoende afstand heeft gehouden en tot recent exclusief distributeur was van Wiegand en thans diens wagens nog aanbiedt. Geen inbreuk op merk Wiegand: Logimedical gerechtigd tot gebruik als verkoper Wiegand-producten en onvoldoende aannemelijk dat zij het merk gebruikt voor haar eigen medicijnwagens. Logimedical bevolen tot nakoming contractuele plicht: verwijderen verwijzingen naar relatie met Wiegand op haar website

 

IEPT20120621, Rb Amsterdam, Noosa v Intertoys

Afzonderlijke ‘chunks’ (drukknopen) niet auteursrechtelijk beschermd, riemen met ‘chunks’ wel: plaats en aantal drukkers, en vormgeving van geheel zijn creatieve keuzes. Inbreuk op auteursrecht op riemen met ‘chunks’ voldoende aannemelijk: zelfde totaalindruk. Geen auteursrecht op armbanden met ‘chunks’: nader onderzoek nodig. Noosa geen beroep op modelrecht t.a.v. ‘chunk’: inbreuk niet onderbouwd. Noosa niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing t.a.v. armbanden en ‘chunks’

 

IEPT20120605, Hof Leeuwarden, Nautavorm v Oei

Voetenplank niet auteursrechtelijk beschermd. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt

 

IEPT20120509, Rb Amsterdam, Moog v E2M
Inbreuk auteursrecht software en gebruik bedrijfsgeheimen onvoldoende onderbouwd: Enkel de stellingen dat E2M in een onrealistisch korte periode software heeft ontwikkeld en dat zij niet heeft willen meewerken aan een onafhankelijk onderzoek zijn daartoe onvoldoende. Superbus-project geen concurrerende activiteit: geen electromechanisch of hydromechanisch controlesysteem, maar aandrijfsysteem voor elektrische voertuigen. Geen slaafse nabootsing; overeenstemming vloeit voort uit technische en functionele aspecten

 

IEPT20120504, Rb Arnhem, Loendersloot v Prins

Ontwerp sloep niet auteursrechtelijk beschermd: dat ook de schikking en combinatie van de door Loendersloot gestelde kenmerkende elementen van de Libertysloepen onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. Geen slaafse nabootsing met op eigen kosten en voor eigen rekening gemaakte mallen

 

IEPT20120322, Rb Almelo, Smit v Samenwerkende Tandartsen

Geen gebruik “klikgebit"-domeinnamen als handelsnamen door partijen. “Klikgebit in een dag” is productnaam; concept dat ook door anderen wordt aangeboden

 

IEPT20120322, Rb Amsterdam, Barts v Ferro

Geen auteursrechtelijke bescherming sneeuwlaarzen: combinatie van beschikbare elementen. Geen slaafse nabootsing: Andere merknaam en geen eigen plaats op de markt

 

IEPT20120313, Hof Den Bosch, AllRound v Dutch Designz

Hangers auteursrechtelijk beschermd: Geen inbreuk: te zeer verschillende totaalindrukken. Slaafse nabootsing collectie.

 

IEPT20120228, Hof Den Bosch, Blond Amsterdam v Xenos

Slaafse nabootsing productlijn welke wordt bepaald door de combinaties van tekeningen, teksten en kleuren; geen negatieve reflexwerking auteursrecht. AUTEURSRECHT: Geen inbreuk; geen ontlening theedrinkende dames; Schulpenrand niet auteursrechtelijk beschermd; Inbreuk suikerklontje; verbod disproportioneel; Geen inbreukmakende koffiebonen; Slordig ingekleurd hartje geen auteursrechtelijk werk; Geen inbreukmakende aardbei en cupcake

 

IEPT20120222, Rb Utrecht, ACS v Terwa
Geen slaafse nabootsing: onderdelen afneembare trekhaak bepaald door deugdelijkheid en bruikbaarheid en totaalindruk niet nodeloos verwarringwekkend. Vorm trekhaak niet voldoende oorspronkelijk voor auteursrechtelijke bescherming. Wapperverbod inzake inbreuk auteursrecht en onrechtmatig handelen

 

IEPT20120215, Rb Amsterdam, Soopl v Hang On

Geen inbreuk auteursrecht of slaafse nabootsing kledingrekken; technisch bepaalde vormgeving.

 

IEPT20120131, Rb Breda, Rockmed
Geen slaafse nabootsing; geen verwarringsgevaar wegens wezenlijk andere totaalindruk operatiestoelen.

 

IEPT20120112, Rb Zwolle-Lelystad, Porscheforum

Onrechtmatig gebruik van grote gelijkenis vertonende domeinnaam hetporscheforum.nl

 

2011

 

IEPT20111227, Hof Arnhem, Lierenshop

Ongeoorloofd verwarringwekkend gebruik domeinnamen. Geen gebruik domeinnaam als handelsnaam: Het enkele doorlinken van een domeinnaam (lieren-shop) naar een andere website (L T) is naar het voorlopig oordeel van het hof niet voldoende om gebruik van die domeinnaam als handelsnaam aan te nemen.

 

IEPT20111227, Hof Den Bosch, Montis

BC alleen toepasselijk buiten land van oorsprong. Minimumbeschermingsduur BC van 25 jaar voor werk van toegepaste kunst: eindigend per 1 januari 2008. Geen door artikel 18 VWEU verboden discriminatie bij ongunstiger behandeling eigen onderdanen door een lid-staat. Land van oorsprong: eerste publicatie: dat Montis de Charly tijdens de genoemde beurs voor het eerst aan het publiek, waaronder de meubelverkopers, heeft aangeboden en dat potentiële afnemers de mogelijkheid hadden de Charly te bestellen en/of te kopen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20111221, Rb Den Bosch, Merko v Schippers

Eenzijdige non-concurrentie toezegging geen afdwingbare verbintenis; geen bijkomende omstandigheden. Geoorloofd in dienst nemen personeel concurrent. Geen bescherming tegen weglekken bedrijfsgeheimen – geen oneigenlijke voorsprong. SLAAFSE NABOOTSING. Uitgangspunt: namaken mag, tenzij ... Geen onderscheidend vermogen oormerken. Ontbreken wettelijke toelating oormerk niet onrechtmatig jegens concurrent

 

IEPT20111216, Rb Den Haag, Vopo v Hertog

Roosterreiniger geen auteursrechtelijk beschermd werk. Geen eigen gezicht Vopo-roosterreinigers op markt: Negeren feit dat Vopo de grootste leverancier is van rooster-/krooshekreinigers terwijl deze markt klein is

 

IEPT20111123, Rb Breda, VHS v VGM 
Geen auteursrechtelijke bescherming ManiRail: De tekeningen en modellen die ten behoeve van de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt, zijn gemaakt met het oog op de realisatie van een technisch effect ten aanzien van die “Manitou” verreiker. Geen Slaafse nabootsing. Onnodige verwarring niet gesteld; technische producten: Het behoort de concurrentie namelijk vrij te staan de desbetreffende techniek, die niet is geoctrooieerd, in volle omvang toe te passen en te leveren aan afnemers.

 

IEPT20111122, Hof Amsterdam, Dyson v Royal Appliance

Ontwerp Dyson auteursrechtelijk beschermd. Geen (zeer) ruime beschermingsomvang bij gebruiksvoorwerpen: Een gebruiksvoorwerp als het onderhavige heeft immers veel kenmerken die (hoe vernieuwend ook) door de gebruiksbestemming daarvan zijn bepaald; het moet derden in beginsel vrijstaan om dergelijke kenmerken (de zogenoemde objectieve trekken van het ontwerp), ook in combinatie, in eigen producten met een gelijksoortige functie te verwerken. Geen (sterk) overeenstemmende totaalindruk. Geen onrechtmatige nabootsing

 

IEPT20111115, Hof Den Bosch, Stijl

Ongeoorloofde nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing. Figuren geen personage-werken. Geen ‘eigen gebruik’ artikel 16 Aw bij vervaardiging met indirect commercieel oogmerk of openbaarmaking. Ongeloofwaardig dat niet [Y] maar [G] werken heeft vervaardigd; bewijsaanbod gepasseerd.

 

IEPT20111102, Rb Den Haag, Alcomij v KG Systems

Geen overeenstemmende totaalindrukken: Veronderstellenderwijs tot uitgangspunt nemend dat het hoekstuk van Alcomij auteursrechtelijk beschermd is, is naar voorlopig oordeel geen sprake van een voldoende overeenstemmende totaalindruk, gelet op de beschermde trekken en waarbij in acht is genomen dat de vormgevingsvrijheid voor de producten in kwestie in aanzienlijke mate door functionele vereisten wordt beperkt. De voorzieningenrechter constateert met KG Systems een aanzienlijk aantal in het oog springende verschillen. Geen ander oordeel op grond van modelrecht of slaafse nabootsing.

 

IEPT20111028, HR, MAG v Edco

Bewijslast auteursrechtelijke reciprociteitsteits art. 2(7) Berner Conventie rust op partij die auteursrechtelijke bescherming claimt. Bewijsoordeel in andere zaak ontheft Hof niet van zelfstandige beoordeling. Nietigheid merk kan als verweer worden ingeroepen, geen nietigheidsvordering vereist. Geen restrictieve toepassing artikel 14(8) BTMW. Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

 

IEPT20111026, Rb Zwolle Bi-Wear v Culinaire Makelaar

Bi-Wear collectie geen auteursrechtelijk werk; individuele beoordeling 22 kledingstukken. Beschermde ontwerpen: eigen invulling bekende vorm- en stijlelementen. Niet beschermde functionele ontwerpen. Inbreuk: dat de totaalindrukken van de kleding van Bi-Wear en van de kleding van De Culinaire Makelaar zo weinig van elkaar verschillen dat de kleding van De Culinaire Makelaar niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. SLAAFSE NABOOTSING: Eigen plaats in de markt onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20111025, Rb Den Haag, Lego v Banbao

Standaardisatiebehoefte aangenomen. Nodeloos verwarringsgevaar door het aanbieden van naam- en tekenloze bouwstenen die wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg gelijk zijn aan de bouwstenen van Lego. Evenzo ter zake van overige elementen. Stelselmatig nabootsen productlijn niet onrechtmatig. Auteursrechtinbreuk op Lego mini-figuur, aankleding en gezichtjes  en Duplo-figuur en verpakkingen.

 

IEPT20110823, Hof Arnhem, HCI

Vormgeving duurzaamheidsvloer technisch bepaald: Daarnaast wordt overwogen dat uit de (ook door) HCI gegeven toelichting moet worden opgemaakt dat de genoemde punten voor dit type vloer bepalend zijn voor het bereiken van het gewenste resultaat, te weten de vlotte afvoer van mest en urine naar de onder de vloer gelegen gierkelder en het reduceren van de ammoniakemissie vanuit die kelder naar de stal, waarin zich het vee bevindt. Het aanbrengen van wijzigingen op (een van) deze punten zou dan ook, zo begrijpt het hof, afbreuk doen aan de deugdelijkheid en effectiviteit van dit type vloer. Voldoende verschil om verwarringsgevaar te voorkomen.

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Crocs v Sieraden

Overeenstemming FROG’S met bekend merk CROCS. Non-discriminatie auteursrechtelijke bescherming voor werken met EU-land als land van oorsprong. Auteursrechtelijke bescherming markante basisvorm Aqua Clog, in afwijking van hetgeen – op basis van andere stellingen en stukken – aangenomen in de zaak Crocs / Makro-Capelli. Deels inbreuk, deel geen inbreuk op auteursrecht Aqua Clog. Samenloop: tevens slaafse nabootsing. Schoen 4.6 geen auteursrechtinbreuk, maar wel slaafse nabootsing. Geen inbreuk op modelrecht model Mary Jane

 

IEPT20110706, Rb Den Haag, Stolze v Willburg

Slaafse nabootsing: Geen onderscheidend vermogen Easy Max. Compatibiliteitseisen: Bij de beoordeling van de vraag of Willburg onrechtmatig jegens Stolze handelt met haar transportband dient immers tevens in aanmerking te worden genomen het naar het oordeel van de rechtbank gerechtvaardigd belang van Willburg om een transportband aan haar afnemers te kunnen leveren die kan worden gekoppeld aan de Easy Max transportband(en) die Willburg ten tijde van de samenwerking met Stolze aan hen heeft geleverd. Geen misbruik van procesrecht.

 

IEPT20110624, Rb Amsterdam, The All Blacks v Radio 538

TURN UP THE BASS mist onderscheidend vermogen als merk – geen herkomstaanduiding. Geen slaafse navolging TURN UP THE BEACH

 

IEPT20110614, Rb Amsterdam, Hema v Albert Heijn

Geen persoonlijk stempel etui: dat de voornaamste kenmerken van het etui, te weten de vorm, de rits, de vouw aan de zijkanten en het lipje geen oorspronkelijk karakter hebben en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen. De uitvoering van het Hema-etui in de zilveren leatherlook met de lichtgrijze rits en het lichtgrijze lipje draagt evenmin een persoonlijk stempel van de maker.  Geen slaafse nabootsing: Geen onderscheidende etui.

 

IEPT20110608, Rb Den Haag, Koro v Gebr. Kraaijeveld
Inbreuk octrooi: geen voorgebruik, geen opeising. Koro merkhouder; machinenamenmerken niet beschrijvend. Slaafse nabootsing topdrain en recycling dresser.

 

IEPT20110525, Rb Utrecht, Marlies Dekkers v Sapph

Auteursrechtelijke bescherming uitwerking stijl van bandje boven cup. beoordeling inbreuk op grond van totaalindruk. Inbreuk auteursrecht meerdere modellen, deels geen inbreuk auteursrecht. Geen slaafse nabootsing bij niet auteursrechtelijk beschermde modellen. Algemeen verbod inzake auteursrechtinbreuken. Proceskosten gematigd van € 165.000 naar € 50.000.

 

IEPT20110524, Rb Zutphen, Mitra v Ricci

Bewijs makerschap Fortuny theaterstoel. Inbreuk auteursrecht stoel. Geen verbodsvordering licentienemer. Inbreuk auteursrecht foto's webiste. Geen slaafse nabootsing in aanvulling op auteursrecht.

 

IEPT20110517, Hof Den Haag, I-Drain v ESS

Modelrecht: Afstemming met oordeel Invalidity Division BHIM, nu deze beslissing, voor zover hier van belang, moet worden gelijkgesteld met een vonnis van de bodemrechter. Geen klaarblijkelijke/kennelijke misslag. Nieuwe gebruiksfunctie rechtvaardigt niet direct zelfstandige modelbescherming. Afwijken van de Kinderkapperstoelleer geen onoverkomelijk bezwaar. Afwijzing inbreukvordering wegens nietigheid conform oordeel Invalidity Division. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken onderscheidend vermogen langwerpige douchegoten in 2009

 

IEPT20110503, Hof Arnhem, Culinaire Makelaar v Bi-Wear

Collectie als geheel geen werk. Deel ontwerpen koksbuizen auteursrechtelijk beschermd: De door de ontwerper gemaakte creatieve keuzes voor een raglanmouw, de opgestikte band op de mouw en de plaats daarvan en de stof aan de onderzijde van het armsgat geven de ontwerpen een eigen, oorspronkelijk karakter. Inbreuk aangenomen. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt.

 

IEPT20110420, Rb Den Haag, Mag Instrument v Volume Trading

Vormen Mini en Solitaire ingeburgerd als vormmerk: geen inbreuk op vormmerken wegens onvoldoende overeenstemming. Evenmin inbreuk auteursrecht, modelrecht, noch slaafse nabootsing. Herroeping tussenvonnis Mini: geen slaafse nabootsing wegens duidelijk afwijkende presentatie.

 

IEPT20110407, Rb Amsterdam, Dowell v Steco

Slaafse nabootsing: Eigen plaats Steco fietsvoordrager op Nederlandse markt. Vrijwel gelijke vormgeving kan leiden tot verwarring bij het publiek. Overgangsrecht voor artikel 14(8) BTMW alleen van toepassing op modellen van voor 1 december 2003

 

IEPT20110329, Rb Den Haag, Dekker v Bakker  
Apparaatgerichte leer: Geen modelrechtelijke of auteursrechtelijke bescherming aluminium kleurige liggers. Resterende uiterlijke kenmerken van het model, geen andere algemene indruk wekken dan klassieke planken tuinschermen die behoren tot het vormgevingserfgoed. Geen slaafse nabootsing: geen eigen gezicht in de markt. Mededeling in nieuwsbrief niet misleidend.

 

IEPT20110329, Hof Arnhem, Dyna Music System v Flauto Forte.
Bestuurder vennootschap niet vrij om concurrerende onderneming in het leven te roepen. Waar tussen partijen vaststaat dat Dyna bovenal was opgericht om de Dyna-fluitkop te exploiteren, brengen de artikelen 2:8 en 2:9 BW met zich dat het [geïntimeerde 1] als bestuurder van Dyna niet vrijstond een rechtstreeks met Dyna concurrerende onderneming in het leven te roepen, hetgeen hij heeft gedaan door zijn vinding in te brengen in Flauto Forte.Aansprakelijk voor schade tot twee jaar na ontslag bestuurder. Aandeelhouder mag wel concurreren met vennootschap. Uitgangspunt dat Flauto Forte rechtsgeldig octrooihouder is bij ontbreken opeising octrooi

 

IEPT20110329, Hof Amsterdam, Hedex v AIF

geen slaafse nabootsing: geen onderscheidend vermogen chino-broek: Het hof volgt Hedex niet in haar betoog dat de Traffic-broeken met de genoemde kenmerken een eigen plaats op de markt innemen en onderscheidend vermogen hebben

 

IEPT20110315, Hof Arnhem, Montis v Het Anker

Charly auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Charly (Chaplin), zoals hiervoor omschreven, zijn overgenomen in de Twist, Armada, Rio , Twiggy, Bingo en Kira. Bewijslast Het Anker inzake land van oorsprong: Het Anker zal daarom moeten bewijzen dat Nederland voor de Charly als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie moet worden aangemerkt. Slaafse nabootsing - Negatieve reflexwerking auteursrecht: dat  indien op de Charly en de Chaplin geen auteursrecht (meer) rust  de vorderingen van Montis evenmin op grond van slaafse nabootsing kunnen worden toegewezen.

 

IEPT20110223, Rb Breda, Goossens v Pronto

Modeldepot: niet nieuw: dat de modellen van de Quint dressoirs geruime tijd vóór de datum waarop zij werden gedeponeerd als model reeds bekend waren. Geen auteursrechtelijk beschermde ontwerpen. Geen slaafse nabootsing: Negatieve reflexwerking auteursrecht.

 

IEPT20110322, Hof den Bosch, Rucanor v Jascal

Vadim-schoen auteursrechtelijk beschermd: Dat voldoende oorspronkelijke elementen zijn aan te wijzen op grond waarvan - ook indachtig het basismodel - de Vadim-schoen als een nieuw oorspronkelijk werk dient te worden beschouwd en dus auteursrechtelijke bescherming toekomt. Geen inbreuk: verschillende totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: Vadim-schoen geen eigen plaats op de markt

 

IEPT20110209, Rb Utrecht, Interdam v Metaglas

Vormgeving Methermo profiel technisch bepaald, geen auteursrechtelijke bescherming; dat de vormgeving van Methermo en de tekeningen enkel zien op wat noodzakelijk is voor het verkrij-gen van een technisch effect (te weten de wijze waarop de delen van het kozijnprofiel zijn samenge-steld en de daarmee samenhangende te bereiken kleinste omvang van het kozijn), op grond waarvan geen sprake kan zijn van auteursrechtelijke be-scherming. Techniek/functionaliteit niet via slaafse nabootsing beschermbaar

 

IEPT20110209, Rb Den Haag, Brinkman v Besseling

Geen slaafse nabootsing, geen auteursrechtelijk beschermd werk: Onvoldoende onderscheidend vermogen technisch bepaalde vormgeving: Bij een hoofdzakelijk industrieel product als een kasdekreiniger is het onderscheidend vermogen – voor zover daarvan al kan worden uitgegaan – immers niet gelegen in de gekozen en gevonden technische oplossingen van technische problemen.

 

IEPT20110125, Hof Den Bosch, Zijlstra v Klotz

Verschillende totaalindruk: slotsom dat het dressoir van Klotz een duidelijk andere totaal-indruk maakt dan dat van Zijlstra, zulks niettegenstaande de overeenkomsten. Geen directe of indirecte verwarring aangetoond.

 

IEPT20110120, Rb Roermond, Mi Moneda v Dutch Jewelz

Geen auteursrechtelijke bescherming: Geen creatieve keuzes – technische noodzaak. Oneerlijke handelspraktijken: niet van toepassing bij business-to-business relaties. Slaafse nabootsing door Verwarringwekkende exacte kopieën: De verwisselbare munten en schijven die Mi Moneda van Dutch Jewelz c.s. heeft meegenomen en ter zitting heeft getoond, zijn exact hetzelfde als die van Mi Moneda, zowel qua kleur als qua afbeelding. Daardoor is de kans op verwarring bij de consument naar het oordeel van de voorzieningenrechter erg groot.

 

2010

 

IEPT20101223, Rb Amsterdam, Thoeris v Hema

Geen inbreuk auteursrecht Family Survival Planner: andere totaalindruk. Inbreuk geschriftenbescherming lijstje met belangrijke telefoonnummers: Het lijstje kan beschouwd worden als een geschrift als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 1 Auteurswet. Derhalve rust op het lijstje auteursrecht. Hema heeft het lijstje in haar familiekalender qua volgorde en benamingen bijna letterlijk overgenomen. Geen slaafse nabootsing; geen verwarringsgevaar

 

IEPT20101209, Rb Amsterdam, Oncology News International

Geen slaafse nabootsing: X niet “rechthebbende” op eerste product. dat X voorshands alleen, en dan ook nog indirect via DelOrme Group dan wel Van Zuiden die ook geen partij zijn in deze procedure, mogelijk rechten kan doen gelden op ONI II. Voorafgaande aan de uitgifte van ONI II in juni 2010 waren echter reeds ONI en Oncologie Up-to-date uitgegeven, zodat ONI II daarmee niet als eerste product in die soort op de markt is gebracht.

 

IEPT20101112, Rb Amsterdam, Dyson v Royal Appliance
Dysonstofzuiger auteursrechtelijk beschermd. dat de karakteristieke vormgeving, bestaande uit het samenstel van de verschillende elementen maakt dat de Dysonstofzuigers kunnen worden aangemerkt als een werk met een eigen en oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. VS8 geen inbreuk op Dysonstofzuiger: gelijkenissen te gering om van een auteursrech-tinbreuk op de gehele stofzuiger van Dyson te kunnen spreken. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20101012, Hof Den Haag, KSI

Nodeloos verwarringwekkend gebruik typenummers: Het gebruik van de nummers 40, 45, 50 en 80 is naar het oordeel van het hof nodeloos verwarring-wekkend. Artikel 8 Aw niet beperkt tot opdracht: Weliswaar is artikel 8 vooral in de auteurswet opgenomen om te bewerkstelligen dat ook ingeval sprake is van een opdracht buiten een arbeidsrelatie tussen de rechtspersoon en de feitelijke maker om [...] het auteurs-recht toe te laten komen aan de instelling of rechtspersoon, maar dat impliceert nog niet dat de bepaling toepassing mist indien ook een echte opdrachtgever - opdrachtnemer relatie ontbreekt.

 

IEPT20100929, Rb Arnhem, Rolf Benz v Zijlstra
Inbreuk modelrecht en auteursrecht: dat het hier niet zozeer gaat om de totaalindruk als zodanig, noch om de stijl, maar om de overeenstemmende kenmerkende aspecten daarvan. Geen slaafse nabootsing: Zijstra niet de fabrikant of opdrachtgever, maar enkel verkoper en richt zich op ander marktsegment

 

IEPT20100928, Hof Arnhem, Deltex v Jade

Geen inbreuk auteurs- of merkenrecht. Geen slaafse nabootsing: gelijkenis in afzonderlijke elementen en in totaalindruk neemt echter niet weg dat de kussens zodanige verschil vertonen dat het hof voorshands van oordeel is dat van een reëel verwarringsgevaar geen sprake is. 

 

IEPT20100924, Rb Groningen, Esschert v S&S
Geen auteursrechtelijk beschermd ontwerp: De kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven vloeien in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld. Afwijzing slaafse nabootsing wegens onvoldoende marktinformatie

 

IEPT20100916, Rb Alkmaar, Haba v PAT
Geen “eigen gezicht” Haba CEE-stekkerbox: Nu de vormgeving van de reguliere stekkerboxen vooral functioneel bepaald lijkt te zijn en de vormgeving van de CEE-stekkerbox van Haba zich niet onderscheidt van de op die markt gebruikelijke vormgeving, behoudens ten aanzien van het formaat van de stekkerbox, is onvoldoende komen vast te staan dat de CEE-stekkerbox van Haba een zodanig eigen gezicht heeft dat gevaar voor verwarring door het op de markt brengen van een daarop gelijkende CEE-stekkerbox spoedig kan worden aangenomen.

 

IEPT20100825, Rb Den Bosch, Stijl

Geen verveelvoudiging voor eigen oefening, studie of gebruik: De werken waren in ieder geval op 27 november 2007 zichtbaar aanwezig in een gedeelte van het atelier van [Y] dat toegankelijk was voor in zijn werk geïnteresseerde belangstellenden, ook al zou dat gedeelte niet openbaar maar slechts na afspraak toegankelijk zijn. Stijlelementen niet auteursrechtelijk beschermd. Slaafse stijlnabootsing niet aangevoerd.

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, BMW & Rolls Royce v ABC

Geen overeenstemming met Grille merk en geen inbreuk modelrecht Rolls Royce Phantom. Geen slaafse nabootsing Rolls Royce Phantom: dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben

 

IEPT20100701, Rb Breda, Rucanor v Jascal Sports
Geen auteursrecht op variatie op basismodel schoen: De door Rucanor Europe in de Vance-schoen toegepaste variaties in de kleurstelling en het schaakbordmotief aan de zijkant vormen naar het oordeel van de voorzieningenrechter een banale variant op in het (schoenen)modebeeld algemeen gangbare elementen. Geen slaafse nabootsing: oorzaak gelijkenis is het feit dat elk van deze schoenen niet meer is dan een variant van een bestaand Chinees basismodel.

 

IEPT20100628, Rb Groningen, Donorkind Amsterdam v Donorkind Groningen
Stichting rechthebbende op resultaat werkzaamheden vrijwilliger: De in het kader van die werkzaamheden tot stand gekomen werken, zoals de website en de databestanden, zijn daarmee naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter eigendom van de Donorkind Amsterdam. Onrechtmatige daad: Verwarringwekkende gelijkenis domeinnamen Donorkind Amsterdam en Donorkind Groningen

 

IEPT20100609, Rb Den Haag, VF v Masita
Napapijri v Nordal: Geen inbreuk (i) op merkrechten logo's, badge's en gestileerde vlaggen, (ii) op auteursrechten badges, folders en kleding, (iii) op modelrechten kleding en ook geen slaafse nabootsing, bij gebreke van bijkomende omstandigheden

 

IEPT20100603, Rb Alkmaar, Jess Meubeldesign

Geen slaafse nabootsing: geen  gevaar voor verwarring verschillende stoelmodellen.

 

IEPT20100526, Rb Den Haag, VR Construct v Jurenco
Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken verwarringsgevaar.

 

IEPT20100519, Rb Amsterdam, SEVV v AY Illuminate
Wickerwork lamp auteursrechtelijk beschermd. Aannemelijk dat Van Vliet rechthebbende is. Inbreuk aangenomen: Door de aanwezigheid van deze voorshands auteursrechtelijk beschermde kenmerken is er grote mate van overeenstemming tussen het tweedimensionale ontwerp van de Wickerwork lampen met de driedimensionale Bamboo lampen van Ay Illuminate c.s., waardoor de totaalindruk tussen deze lampen nagenoeg gelijk is. Slaafse nabootsing aangenomen

 

IEPT20100419, Rb Zwolle, QCS v Ewepo
EW Relaxin inbreuk op Relaxin: ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie. Geen slaafse nabootsing producten. Onvoldoende aannemelijk dat schoonmaakmiddelen zijn nagebootst. Slaafse nabootsing productnamen: Gezien de omstandigheid dat Ewepo tevens dealer is van de producten van QCS en zij haar (vervangende) huismerkproducten levert aan eindgebruikers die zij voorheen voorzag van QCS-producten zullen gelijkenissen in de namen van deze producten relatief snel voor verwarring kunnen zorgen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de huismerkproducten.

 

IEPT20100414, Rb Assen, MAX
Geen werk: de belangrijkste kenmerken van de uiterlijke vormgeving van de Re-Bar-Tier van Max zijn bepaald door technische eisen. De gekozen vormgeving is onmiskenbaar gericht op het bereiken van een bepaald functioneel resultaat. Geen slaafse nabootsing: Geen eigen plaats op markt en geen verwarringsgevaar: erschillen, in de vorm van de grijpers en in het model, het kleurgebruik en de vorm van de bestickering, belettering en benaming

 

IEPT20100331, Rb Amsterdam, Gay Chatsites
Auteursrecht: geen verschillende totaal indruk gaychat.nl: onweersproken gesteld dat de lay-out van gay-chat.nl en alle andere chat-websites is gebaseerd op de zogenaamde (onbeschermde) "border lay-out". Slaafse nabootsing: Geen onderscheidend vermogen: Niet gebleken is dat gaychat.nl voldoende onderscheidend vermogen heeft en een eigen plaats in de markt inneemt zodat het beroep van Gay Group op slaafse nabootsing reeds om die reden wordt verworpen.

 

IEPT20100330, Rb Rotterdam, Hasbro v Simba
Auteursrecht afgewezen omdat Amerikaans auteursrecht Hasbro niet voldoende aannemelijk is.  De Verenigde Staten van Amerika zijn het land van oorsprong van My Little Pony. Slaafse nabootsing aangenomen: Bij voormeld oordeel is meegewogen dat Simba andere keuzes had kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van haar pony's. Ter zitting zijn verscheidene speelpony's/paarden ge-toond waarbij geen gevaar voor verwarring te duchten valt, zonder dat naar het zich liet aanzien aan de deugdelijkheid, en bruikbaarheid van het product als speelgoed voor (voornamelijk) kleine meisjes, afbreuk is gedaan.

 

IEPT20100302, Hof Arnhem, Voetsteun
Geen auteursrecht: technisch bepaalde vorm. De vorm van de Basic 952 is in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke invulling van de maker. Melden dat producten van appellant verkocht worden niet onrechtmatig. Slaafse nabootsing Onderscheidend uiterlijk. Identieke totaalindruk. Verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door naamsvermelding

 

IEPT20100204, Rb Amsterdam, Tevea v Besselink
Geen slaafse nabootsing: geen verwarringwekkende gelijkenis. Door de afgeplatte kanten van de lampenkap van de Motion Eye (naast de plat gemaakte voor- en achterkant), de plastic rand in het buitenste van het lichtpunt van de Motion Eye en de dichte standaard van die lamp is de totaalindruk anders dan de volledig bolvormige lampenkap (op de platgemaakte voor- en achterkant na) van de Moving Colours met geheel open lichtpunt en open standaard.

 

IEPT20100129, Rb Amsterdam, Bomecon v Van Gerwen
Slaafse nabootsing: nodeloze, sprekende gelijkenis. Als belangrijkste punt heeft Bomecon naar voren gebracht dat het bij de afwijkingen niet gaat om essentiële punten, maar om details, en dat de totaalindruk van beide producten exact hetzelfde is. Bomecon kan hierin worden gevolgd. Ook met de door Van Gerwen aangebrachte wijzigingen lijkt het product van Van Gerwen sprekend op dat van Bomecon.

 

IEPT20100127, Rb Den Haag, Bocci v Ni Hao.

Geen inbreuk: andere algemene indruk ten opzichte van ingeschreven model: Het ingeschreven model wordt in niet onbelangrijke mate gekenmerkt door een stippel patroon, dat niet herkenbaar is in de lamp van Ni Hao model. Andersom wordt de lamp van Ni Hao gekenmerkt door zijn uitvoering in massief glas. Die uitvoering draagt in hoge mate bij aan de algemene indruk die deze lamp wekt. Geen slaafse nabootsing

 

2009

 

IEPT20091230, Rb Breda, Blond Amsterdam v Xenos

Geen inbreuk auteursrecht: enkel stijlverwantschap. Nu ieder ter zitting en in de producties getoond product van Blond Amsterdam is voorzien van een dessin dat volledig, althans in belangrijke mate, afwijkt van het dessin van een ander product, kan slechts worden vastgesteld dat de op de diverse dessins getoonde afbeeldingen zijn ontworpen in (min of meer) dezelfde stijl. Geen slaafse nabootsing: negatieve reflexwerking auteurswet. Geen bijkomende omstandigheden.

 

IEPT20091204, Rb Almelo, Jade v Deltex
Geen auteursrechtelijk werk en geen geldig vormmerk; wel slaafse nabootsing: Er is sprake van onnodige nabootsing door Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar.

 

IEPT20091120, HR, Lego v Mega Brands
Standaardisatie en slaafse nabootsing - Geen nodeloos verwarringsgevaar: Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product. Andere overwegingen voor aankoop hoeven niet af te doen aan de rechtvaardiging van de nabootsing, zowel met het oog op de compatibiliteit als de uitwisselbaarheid. Kleur  en plaats van naamsvermelding kennelijk voldoende verschillend om nodeloos gevaar voor verwarring te voorkomen

 

IEPT20091113, Rb Utrecht, Attema v OBO Bettermann

Door compatibiliteitseisen gerechtvaardigde nabootsing: dat bij een aanmerkelijk deel van het publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het reeds bestaande plattebuissysteem, en voorts dat de OBO Bettermann verweten nabootsing van de afwerking en maatvoering juist die compatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk maakt. Geen verwarringsgevaar merk P25 en teken O25

 

IEPT20091022, Hof Amsterdam, 20 oktober 2009, PP Impex en Edco v MAG

vormmerken missen onderscheidend vermogen en geen inburgering vormmerken mogelijk. Geen auteursrecht op model in Nederland bij gebreke van bewijs inzake concrete auteursrechtelijke bescherming in de Verenigde Staten. Geen slaafse nabootsing mogelijk wegens artikel 14(8) BTMW.

 

IEPT20091020, Hof Arnhem, Kymco v Rozendaal
Geen slaafse nabootsing: Prijsgegeven eigen plaats in de markt. Het ontbreken van een eigen plaats in de markt maakt dat deze Kymco-scooters het onderscheidend vermogen missen dat hen vatbaar zou maken voor verwarringwekkende nabootsing. Lage eisen voor onderscheidend vermogen: Het betrekkelijk geringe uiterlijk verschil tussen de Kymco-scooters en andere op de markt zijnde scooters behoeft naar het oordeel van het hof dan ook niet aan het aannemen van voldoende onderscheidend vermogen en daarmee van verwarringsgevaar in de weg te staan.

 

IEPT20090915, Rb Den Haag, Debonair v Procter & Gamble
Geen verwarringsgevaar.

 

IEPT20090716, Rb Amsterdam, Thuisbezorgd.nl v Just-Eat
Onrechtmatig gebruik domeinnamen: publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst onder handelsnamen haarlemthuisbezorgd.nl, utrecht-thuisbezorgd.nl, bredathuisbezorgd.nl en sushi-thuisbezorgd.nl. Doorlinken geen gebruik als handelsnaam

 

IEPT20090708, Rb Leeuwarden, Powerplustools Int. V Powerplustools Benelux
Geen ongeoorloofde concurrentie: Voor toewijzing van een algemeen verbod tot het ontplooien van concurrerende activiteiten is bij gebreke van een non-concurrentiebeding geen aanleiding. Van slaafse nabootsing geen sprake zijn nu er geen sprake is van een exclusief voor PPT International geproduceerd product. Proceskosten gematigd van € 35.363,35 naar € 6.000

 

IEPT20090617, Rb Alkmaar, Kranen

Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer wegens ontbreken actief optreden naar klant. Tekeningen en berekingen geen bedrijfsgeheim: nu onweersproken is gelaten dat deze tekeningen per email aan de klant werden toegezonden en ter inzage bij de betreffende werf of in het betreffende schip werden gelegd. Tekeningen en berekeningen niet auteursrechtelijk beschermd en missen het voor slaafse nabootsing vereiste onderscheidend  

 

IEPT20090612, Rb Den Haag, VF v Masita

Geen onrechtmatige nabootsing Napapijri-concept: Hoewel niet is uitgesloten dat de nabootsing van verschillende elementen uit het NAPAPIJRI concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op rechten van VF en niet onrechtmatig zijn jegens VF, in samenhang beschouwd onrechtmatig zijn jegens VF, is daarvan in dit geval geen sprake. Geen actie ter zake van niet-ingeschreven merkaanvrage. Geen inbreuk auteursrechten op kleding, badge en folder.

 

IEPT20090522, Rb Amsterdam, Woonruimte bemiddelaars

Geen inbreuk auteursrecht website: Al met al zijn de verschillen zodanig dat niet kan worden gezegd dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Geen slaafse nabootsing wegens ontbnreken verwarringwekkende gelijkenis

 

IEPT20090508, Rb Assen, Oilily v Adventure bags
Inbreuk auteursrecht en slaafse nabootsing. Eerder ontwerp van Oilily en ontlening daaraan aannemelijk. Overdracht en licentie auteursrechten voldoende gebleken

 

IEPT20090428, Hof Leeuwarden, Het Fietscafe v Trapbar

Uitvoering fietscafé niet auteursrechtelijk beschermd: De uitvoering is in ieder geval deels in hoge mate technisch bepaald. Het had daarom op de weg van de VOF gelegen haar vordering toe te spitsen op die aspecten van de vormgeving van (een specifieke uitvoering van) het fietscafé die als te beschermen auteursrechtelijke trekken daarvan zijn aan te merken. Geen slaafse nabootsing.

 

IEPT20090422, Rb Den Haag, De Bever v Van der Graaf

Geen verwarringwekkende overeenstemming tussen woordmerk en teken: Overeenstemmend bestanddeel Blue leidt niet verwarring nu dit woord beschrijvend is en daarmee weinig onderscheidend. Geen verwarringwekkende nabootsing producten: De producten hebben een geheel verschillende benaming: Blue Wonder tegenover Rio Fantastic Blue. De verwarring ontstaat ook niet door het ruime gebruik van de kleur blauw. Vloeibare schoonmaakmiddelen worden veelal in allerlei kleuren geleverd, waarbij de kleur blauw dominant is.

 

IEPT20090417, Rb Den Haag, New-It v Libra

Geen bescherming tegen nabootsing merk zonder beroep op merkinschrijving. Geen ouder gebruik als handelsnaam: De enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister of de registratie van de domeinnaam i-pas.nl creëert geen handelsnaamrecht als de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt.

 

IEPT20090403, Rb Amsterdam, Reebok v Dolcis en Ferro

Slaafse nabootsing Reebok Freestyle Hi Snowflake. Geen auteursrechtelijke bescherming: Reebok heeft voorshands onvoldoen-de tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen

 

IEPT20090403, Rb Amsterdam, Reebok v Bristol en Ferro

Slaafse nabootsing Reebok Freestyle Hi Square. Geen verwarringwekkende nabootsing overige modellen. Geen auteursrechtelijke bescherming: Reebok heeft voorshands onvoldoende tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen

 

IEPT20090402, Rb Amsterdam, VSH Fittings v Bonfix

Vorm bepaald door technische en functionele eisen en productietechniek. De vormgeving van de knelfitting wordt dan ook niet ingegeven door esthetische keuzes, maar is uitsluitend het resultaat van het zoeken naar een technisch goed werkzaam en efficiënt (op grote schaal en tegen zo gering mogelijke kosten) produceerbaar product.

 

IEPT20090326, Rb Alkmaar, Tierlantijn v KS

Slaafse nabootsing: Niet aannemelijk dat onmogelijk was andere lamp op de markt te brengen. Lampen auteursrechtelijk beschermd, maar niet voldoende zekerheid  dat eiser auteursrechthebbende is

 

IEPT20090325, Rb Groningen, VDW International v Bosman - Coin Pusher

Fun City niet auteursrechtelijk beschermd. Geen slaafse nabootsing: Genoemd gat en genoemde overbodige sleufvormen echter op het geheel van deze machines een dermate onbetekenend détail, dat dááraan niet sancties als door eiseressen gewenst kunnen worden verbonden.

 

IEPT20090318, Rb Den Haag, Crocs v Makro en Cappelli

Geen inbreuk auteursrecht omdat auteursrechtelijk beschermde trekken onvoldoende terugkomen. De 'look and feel' van de Crocs modellen wordt in belangrijke mate bepaald door de uitvoering in flexibele kunststof en de uit één stuk bestaande hoofdstructuur. Naar het oordeel van de rechtbank hangt dit in hoge mate samen met keuzes die zijn gemaakt op het vlak van stijl en techniek. Evenmin inbreuk modelrecht, noch slaafse nabootsing.

 

2008

 

IEPT20081223, Rb Amsterdam, IZZ v Agis

Onvoldoende afstand van concurrent: overmatig profiteren van de inspanningen die IZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven. Geen merkinbreuk.

 

IEPT20081210, Rb Amsterdam, Polmex v Metro cs

Geen auteursrechtelijk beschermd werk. Onvoldoende bewtist dat het uiterlijk van de Country van Polmex het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken onderscheidend vermogen

 

IEPT20081201, Rb Den Haag, Brinkman v Besseling

Staking executie vonnis Rb Amsterdam: Gerede kans dat vonnis Rb. Amsterdam zal worden vernietigd: aannemelijk dat indien  voorzieningenrechter zij wetenschap zou hebben gehad van voorgebruik van de V-vorm in het vonnis van 20 december 2007 tot een ander beslissing zou zijn gekomen. Daar komt bij dat bij een hoofdzakelijk industrieel product als een kasdekreiniger het onderscheidend vermogen als het dat al heeft niet gelegen is in de gekozen en gevonden technische oplossingen van technische problemen. 

 

IEPT20081124, Rb Haarlem, Batavus v Blomson

Geen inbreuk auteursrecht: Batavus Personal Bike Delivery nauwelijks auteursrechtelijk beschermd werk: Blomson heeft bij de Montego Mover voldoende afstand heeft genomen van de Personal Bike Delivery, gelet op mode, trend of stijl op het gebied van fietsen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20081113, Rb Amsterdam, Hansen v Blokker

Stijlverwantschap maar geen inbreuk op auteursrecht vlinderstoel. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20081029, Rb Den Bosch, Fonofloor v OCAM

Geen inbreuk auteursrechten brochures en algemene voorwaarden. Geen overeenstemming Fonofloor en Redufloor. Geen slaafse nabootsing noch stelselmatig afbreken bedrijfsdebiet.

 

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Red Wing Shoe v SPM cs

Slaafse nabootsing Red Wing Engineer laars.

 

IEPT20081008, Rb Haarlem, Extrugroup v Estee Beheer cs

Overtreding concurrentiebeding: [A] in persoon gebonden aan concurrentibeding in overeenkomst die hij namens onderneming tekende. 1 overtreding aangenomen - bewijsopdracht ter zake van overige gestelde overtredingen. Nederlands auteursrecht toepasselijk. Diemix machine niet auteursrechtelijk beschermd. Geschriftenbescherming voor handboeken. Geen slaafse nabootsing of onrechtmatig profiteren wanprestatie.

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading

Slaafse nabootsing combinatie vormgeving, verpakking en naam Mini Maglite. Merkenrecht: Mag kan nader bewijs leveren van inburgering van vorm Mini van de Maglite als identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen auteursrechtelijke bescherming: de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en de Mini Maglite wordt niet beschermd door het Amerikaanse auteursrecht

 

IEPT20081009, Rb Amsterdam, NIVRA c.s. v SWA c.s.

RA en AA bekende merken. gebruik van AAA onrechtmatig.

  

IEPT20080905, Rb Zutphen, Big Shadow

Big Shadow Lamp auteursrechtelijk beschermd. Tevens sprake van slaafse nabootsing. Toewijzing nevenvorderingen, met uitzondering van voorschot op schadevergoeding

 

IEPT20080821, Hof Den Haag, Goedewaagen Gouda v Bols

Slaafse nabootsing serie KLM-huisjes

 

IEPT20080730, Rb Utrecht, Bakkerij 't Stoepje v De Broodpiraat

Prominent gebruik van de kleur geel onrechtmatig. Geen merkinbreuk wegens zwak onderscheidend vermogen gedeponeerd merk. Verzenden SPAM SMS-berichten onrechtmatig tegenover ontvangers-franchisenemers, niet ten opzichte van franchisegever. Wegens misbruik van indentiteitsverschil is B.V. door vereenzelviging partij bij vaststellingsovereenkomst met Cooperatie

 

IEPT20080723, Rb Middelburg, Horeca Sfeerlampen
Inbreuk auteursrecht. Slaafse navolging artikelnummers

 

IEPT20080617, Rb Den Bosch, Fat Boy v Sitting Bull

Fatboy geen oorspronkelijk werk: Schetstekening Fatboy is overgetrokken van foto van Airbag. Een en ander was onbekend bij eerder vonnis van deze rechtbank
Geen inbreuk op eventueel auteursrecht Airbag door Fatboy of Sitting Bull Sitzsack. Geen slaafse nabootsing want de Fatboy heeft geen onderscheidend vermogen op zitzakkenmarkt

  

IEPT20080528, Rb Utrecht, Kymco v Luuko
Slaafse nabootsing erkend. Toewijzing (neven)vorderingen, inclusief rectificatie op website en voorschot schadevergoeding

 

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

Ex parte verbod op grond van model- en merkenrecht, niet op grond van octrooirecht of slaafse nabootsing. Het op de grondslag slaafse nabootsing gebaseerde verzoek nog dat deze rechtsgrond niet wordt vermeld in artikel 1019 Rv. als recht waarop titel 15 van toepassing is.

 

IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex

Geen auteursrechtelijke ontlening - geen slaafse nabootsing

 

IEPT20080124, Rb Den Haag, DK Home v De Jong
Auteursrecht op schalen aangenomen - geen inbreuk - geen slaafse nabootsing

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Freesapparaat
Modelrecht en slaafse nabootsing: Vormgeving sleufslijpmachine vrijwel uitsluitend technisch bepaald - constructeur geen modelrechtelijk ontwerper

 

2007

 

IEPT20071221, Rb Utrecht, Riviera Maison v Hoogendam
Onduidelijk wie auteursrechtelijke maker c.q. modelrechetlijke ontwerper is - Geen slaafse nabootsing distributeur bij gebreke van ontlening

 

IEPT20071220, Rb Amsterdam, Besseling v Brinkman
Slaafse nabootsing: Onderscheidend vermogen en niet volledig functioneel bepaalde vorm kasdekreiniger - Verwarringwekkende nabootsing 

 

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin
Verval auteursrecht bij gebreke modelrechtelijke instandhoudingsverklaring.Berner Conventie beschermt geen Nederlanders. Geen slaafse nabootsing bij gebreke verwarringsgevaar. Kosten IE-deskundige niet vergoed nu advocaat specialistentarief hanteert

 

IEPT20071123, Rb Arnhem, Life Safety v Smeba Brandbeveiliging
Life Hammer geen oorspronkelijk werk - geen merkinbreuk Life Hammer wegens visuele verschillen - Slaafse nabootsing door één-op-één kopie

 

IEPT20071109, Rb Utrecht, Trekhaak
Trekhaak niet auteursrechtelijk beschermd (functioneel bepaald) - geen slaafse nabootsing bij ontbreken onderscheidend vermogen - rectificatie bevolen

 

IEPT20071018, Rb Alkmaar, Eierdozen
Onderscheidend vermogen woordmerk "Mega Active" voor scharreleieren betwijfeld - Slaafse nabootsing verpakking

 

IEPT20070918, Rb Zwolle, Gezondheidskussen

Slaafse nabootsing : Geen onderscheidend vermogen en geen verwarringsgevaar - Ontbreken vormmerk-depot niet van belang

 

IEPT20070907, Rb Haarlem, Canei v Galilei

Geen overeenstemming woord- en beeldmerken voor wijn - Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken bijkomende omstandigheden

 

IEPT20070830, Hof Den Haag, Nuova Fima v Badotherm

Geen gelijkenis tussen merk MGS en teken BDT - Slaafse nabootsing: onderscheidend vermogen drukmeter?

 

IEPT20070822, Rb Breda, Wokpan

Overeenstemmende elementen zijn technisch bepaald en auteursrechtelijk niet beschermd - Geen slaafse nabootsing door andere totaalindruk

 

IEPT20070712, Hof Den Haag, Horeca-sfeerlampen

Geen belang bij verbod slaafs enabootsing lampen omdat vordering al o.g.v. auteursrecht wordt toegewezen - Slaafse nabootsing artikelnummers

 

IEPT20070706, Rb Utrecht, Brass & Boom v Zarex

Geen slaafse nabootsing nu vazen verschillen vertonen

 

IEPT20070628, Rb Zwolle, KPN v 1850

niet opzettelijk niet-aankiesbaar zijn 1850-nummer niet onrechtmatig - Doorverwijzen naar eigen infonummer KPN onrechtmatig - Vorderingen afgewezen omdat ze te verstrekkend of feitelijk niet uitvoerbaar zijn

 

IEPT20070628, Rb Den Haag, Caravanmovers

Geen inbreuk modelrecht vanwege andere totaalindruk en gelet op technische bepaalde elementen en vormgevingserfgoed - Om zelfde reden geen inbreuk auteursrecht, noch slaafse nabootsing

 

IEPT20070627, Rb Den Haag, Starform v Time Out

Samenloop modelrecht en slaafse nabootsing - Geen grensoverschrijdende verboden en nevenvorderingen

 

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Emkapak

Slaafse nabootsing: geen eigen positie verpakking op de markt

 

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Mega Brands v Lego

Geen slaafse nabootsing - behoefte publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid ziet ook op afmetingen en overige vormaspecten

 

IEPT20070606, Rb Den Bosch, Fatboy

Slaafse nabootsing zitzak-in-kussenvorm

 

IEPT20070606, Rb Zutphen, Kymco v Rozendaal

Slaafse nabootsing: scooters missen onderscheidend vermogen

 

IEPT20070427, Rb Utrecht, Kunststof Profielen

Slaafse nabootsing omvat niet verkoop van nagebootste producten - onder omstandigheden wel onrechtmatig - geen onderscheidend vermogen

 

IEPT20070427, Rb Den Bosch, Love Seat

Geen slaafse nabootsing nu geen sprake is van onderscheidende vormgeving stoel

 

IEPT20070419, Rb Arnhem, Accessa v Fuwang

Auteursrecht sieraden - gedeeltelijk inbreuk - negatieve reflexwerking auteursrecht voor slaafse nabootsing: bijkomende omstandigheden vereist

 

IEPT20070407, Rb Arnhem, Bouwdroger

Geen slaafse nabootsing nu publiek niet koopt op uiterlijke kenmerken

 

IEPT20070314, Rb Amsterdam, Fotostrip

ontbreken van voor nabootsingsbescherming vereist onderscheidend vermogen 

 

IEPT20070313, Hof Den Bosch, Kruiwagens

Voornamelijk door technische eisen bepaalde vormgeving kruiwagen geen auteursrechtelijk werk - geen slaafse nabootsing door gebruik merk Fort

 

IEPT20070312, Rb Arnhem, Metafoor v Buro Beeld

onderscheidend vermogen en nodeloos verwarringwekkend nabootsen in kort geding onduidelijk

 

IEPT20070227, Rb Den Haag, Bekisting

Geen auteursrechtelijke bescherming technisch bepaald ontwerp betonbekisting (geen schroeven en moeren auteursrecht) - Geen bescherming tegen slaafse navolging

 

IEPT20070213, Rb Zutphen, Maas en Waal

Geen ongeoorloofd aanhaken door 'De Weekenkrant Maas & Waal' aan 'Tussen Maas & Waal' - Geen verwarringwekkende gelijkenis opmaak kranten

 

IEPT20070109, Hof Arnhem, Baby Wrapper

Verschillen prominent - geen inbreuk auteursrecht en geen slaafse nabootsing

 

2006

 

IEPT20061213, Rb Den Haag, Videojet v Clever
Inktflessen: geen inbreuk auteursrecht etiketten. Geen slaafse nabootsing: toegestaan identieke productnamen, codes en omschrijvingen te gebruiken

 

IEPT20061115, Rb Den Haag, Thermostaatkranen

Slaafse nabootsing kranen

 

IEPT20061017, Hof Arnhem, Holtkamper v Gerjak

Auteursrecht op tenten - Geen inbreuk en geen slaafse nabootsing

 

IEPT20060919, Hof Arnhem, Bender v Palma cs
Vorm glazen worden wat vormgeving en materiaal betreft in beginsel voor een belangrijk deel bepaald door hun functionele karakter, en berusten in zoverre op objectieve vereisten van technische en praktische aard. Geen auteursrecht - geen slaafse nabootsing

 

IEPT20060831, Hof Den Haag, Schoonheidssalon

Geen inbreuk omdat auteursrechtelijk beschermde trekken vorm waarin nagel-, haar- en make-up studio zijn samen-gebracht tot één geheel niet terug te vinden zijn - Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20060209, Hof Amsterdam, Promoclip v Markclip
Slaafse nabootsing: Vorm bepaald door deugdelijkheid en bruikbaarheid

 

2005

 

IEPT20050428, Rb Arnhem, Unilever v Albert Heijn
Geen systematische nabootsing - 2 producten inbreukmakend - 11 producten niet-inbreukmakend geoordeeld in kort geding

 

2004

 

IEPT20040909, Hof Amsterdam, Simba v Hasbro FurReal Kitten
Slaafse nabootsing FurReal Kitten

 

IEPT20040402, HR, Jydsk v Doréma

Onderscheidend vermogen niet gebruikt ter zake van auteursrecht, maar slaafse nabootsing .[...] heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de voortenten en -luifels van Jydsk c.s. op de relevante markt wat vormgeving betreft geen eigen plaats innemen en daarmee zijn oordeel dat zij onderscheidend vermogen missen

 

2002

 

IEPT20020411, Hof Amsterdam, Vitra v Architects
Toepasselijk IPR-auteursrecht naar ten tijde van inbreuk geldende recht - Eames Lounge Chair in VS niet auteursrechtelijk beschermd en daarom evenmin in Nederland - Slaafse nabootsing en merkinbreuk - geen grensoverschrijdend bevel

 

1999

 

IEPT19991223, Hof Amsterdam, Lima v Lego

Slaafse nabootsing model van voor 1975 - verdergaande afwijkingen redelijkerwijs mogelijk

 

1996

 

IEPT19961115, HR, Rummikub II

Slaafse nabootsing: Toerekenbaarheid onrechtmatig handelen: geen verschoonbare rechtsdwaling buitenlandse partij. Vooropstellingen inzake wijze van schadeberekening, motivering en schatting schade. Vergissing Hof leidt mogelijk tot andere schadebegroting dan Dfl 750.000

 

1991

 

IEPT19910607, HR, Rummikub

Slaafse nabootsing: Rummikub heeft bekendheid in Nederland en eigen plaats op de markt ingenomen; beoordeling verwarringsgevaar

 

IEPT19910531, HR, Borsumij v Stenman (Raamuitzetter)
Geen beperking tijdsduur slaafse nabootsingsbescherming model van voor 1975

 

1989

 

IEPT19891201, HR, Monte v Kwikform (Steigeronderdelen)
Slaafse nabootsing steigeronderdelen daterend van voor 1975

 

1982

 

IEPT19820302, HvJEG, IDG v Beele
Slaafse nabootsing: Verbod op produkt dat zonder noodzaak vrijwel identiek product dat nodeloos verwarring wekt is niet in strijd met vrij verkeer voor zover dat dient ter bescherming van de consumenten en ter bevor-dering van de eerlijkheid van de handelstransacties

 

1979

 

IEPT19790306, Hof Arnhem, Bruna v Rolf
Geen auteursrechtelijke stijlbescherming. Slaafse stijlnabootsing: dat door deze nodeloos vergaande stijlnavolging verwarring bij het publiek te duchten valt, daar dientengevolge de door appellanten aangewezen af-beeldingen van Rolf terstond associaties oproepen met het werk van Bruna en door het publiek allicht voor werk van Bruna zullen worden versleten.

 

1970

 

IEPT19700612, Hoge Raad, Tomado-kleerhanger

Nabootsing die tegemoet komt aan wensen van afnemers t.a.v. uiterlijk of eigenschappen - incl. standaardisatie - niet onrechtmatig

 

1968

 

IEPT19680315, HR, Plastic Stapelschalen
dat de klacht niet tot cassatie kan leiden, omdat het Hof bij zijn beoordeling of de plastic schalen van Schumm met betrekking tot de vorm een eigen plaats innemen, slechts met de overgelegde plastic schalen behoefde rekening te houden, en niet met schalen van ander materiaal; dat de mogelijkheid om een andere vormgeving te kie-zen zonder daarmede aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van zijn produkt afbreuk te doen, tevens de verplichting medebrengt zulks te doen

 

1965

 

IEPT19651112, HR, Cascade

Nabootsing niet onrechtmatig door gebruik door Blanken van door Atlas voor fabricage-opdracht verstrekte tekeningen, ook indien Blanken wist dat het tekeningen van Cascade waren  

 

1960

 

IEPT19600108, HR, Scrabble
Slaafse nabootsing: redelijkerwijs voorkomen verwarringsgevaar. Brancheopvatting niet beslissend.

 

1956

 

IEPT19561221, HR, Drukasbak
Slaafse nabootsing: onderscheidend vermogen vereist

 

IEPT19530626, HR, Hyster Karry Krane

Nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring
sticht.

 

1943

 

IEPT19430305, HR, Nivea v Hamea
Onrechtmatig nabootsen verpakking vereist verwarringsgevaar of bijzondere omstandigheid