1019(h) Rv - Proceskosten

Print this page

2018

 

IEPT20180119, HR, DCC v Forax

Geen onjuiste rechtsopvatting dat nog geen sprake is van ‘voorbereidend materiaal’ in de zin van artikel 1 Softwarerichtlijn indien nog een programmeerslag met creatieve stappen nodig is om van het materiaal een computerprogramma te maken. Hof mocht gelet op rapporten deskundigen oordelen dat nog geen sprake was van voorbereidend materiaal dat tot een reproductie van het computerprogramma of dat programma zelf kon leiden en dat stellingen dat dit wel zo was onvoldoende waren onderbouwd: uit stellingen DC c.s. niet af te leiden in hoeverre de functionele specificaties concrete oplossingen bieden voor genoemde programmeervraagstukken. Hof heeft kern verwijten inzake onrechtmatige daad onder oog gezien en hoefde niet op elke stelling uitdrukkelijk in te gaan. Hof moest voor het tot een correctie op de artikel 1019h Rv proceskostenveroordeling overging eerst vaststellen of het totaal van de door Forax opgevoerde kosten juist was.

 

IEPT20180110, Rb Gelderland, FSN v Accon

Onvoldoende gebleken dat software waarop vermeende inbreuk wordt gemaakt auteursrechtelijk beschermd is: onduidelijk op welke concrete uitdrukkingswijze auteursrecht wordt geclaimd, voor zover wordt verwezen naar broncode had deze in het geding gebracht moeten worden. Eisers ex art 1019h Rv veroordeeld in proceskosten van drie maal het maximale indicatietarief voor een complexe IE-zaak (3 x € 40.000 = €  120.000): tot twee keer toe akte van grondslag- en eiswijziging genomen waardoor zaak in wezen drie verschillende procedures omvat, twee incidenten, procedure onnodig gecompliceerd gemaakt.

 

2017

 

IEPT20171219, Hof Den Haag, Ethiopian Meadows

Met getuigenverklaringen en erkenning Ethiopian Meadows voldoende bewezen dat tijdens audit juni 2014 planten van Cherry Brandy en Inka op locatie Holetta aanwezig waren en er Polar Star planten hebben gestaan. Appellant heeft bewezen dat op locatie Holetta 75.000 planten per hectare staan. Op locatie Holetta stonden 91.570 Cherry Brandy planten, 352.745 Inka planten en 180.840 Polar Star planten. Ethiopian Meadows moet € 42.595 (Cherry Brandy) + € 129,207,40 (Inka) + € 3.360 (Polar Star) = € 175.162,40 aan royalty’s betalen. Voor locatie Wolisso is Ethiopian Meadows € 127.500 aan royalty’s verschuldigd gelet op 2 hectare á 75.000 planten per hectare. Proceskostenveroordeling eerste aanleg in stand gehouden, terwijl vonnis voor het overige wordt vernietigd: kosten nodeloos veroorzaakt nu appellant in hoger beroep eis dusdanig heeft gewijzigd dat vorderingen niet op grondslag eerste aanleg kunnen worden toegewezen.

 

IEPT20171219, Hof Den Haag, Tata Steel v ArcelorMittal

Rb terecht zich onbevoegd verklaard m.b.t. verklaringen voor recht die zien op niet-Nederlandse delen EP 044: valt onder werkingssfeer artikel 7 sub 2 Brussel I bis Vo en plaats waar onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden niet in Nederland. Nederlandse rechter wel bevoegd inzake overige vorderingen: voldoende aanknopingspunten met Nederland, nu mag worden aangenomen dat ArcelorMittal Tata Steel zal betichten van inbreuk op EP 044 NL. Uitvindingsgedachte: het aanbrengen van de bekleding voordat de thermische behandeling voor het verkrijgen van de gewenste sterkte plaatsvindt, niet de in de conclusies vermelde samenstelling van het staal. Ondergrens van 0,0005 wt % uit EP 044 alleen gekozen om aan te sluiten bij gebruikelijke standaard en niet om beschermingsomvang octrooi te beperken. Staalplaat met 0,00044 wt % en 0,00006 wt % chroom of mangaan vormt inbreukmakend equivalent van staalplaat met 0,0005 wt % boorgehalte: gelijkwaardig element, uitvindingsgedachte niet gelegen in toepassing boor of in octrooi opgenomen gewichtspercentages, vervanging realiseert uitvindingsgedachte, geen strijd met rechtszekerheid. Rb heeft ten onrechte proceskostenveroordeling gehalveerd vanwege feit dat ArcelorMittal 2x zoveel uren heeft gemaakt als Tata Steel: aantal uren dat verliezende partij aan zaak heeft besteed geen goede maatstaf voor bepaling redelijkheid en evenredigheid uren wederpartij zeker niet als wederpartij is geconfronteerd met weinig concrete en daarom lastig te bestrijden vorderingen.

 

IEPT20171215, Rb Oost-Brabant, Zimmer Rohde v Artex

Zimmer + Rohde veroordeeld in de artikel 1019h Rv proceskosten € 6.618: geen belang bij het aanhangig maken van executie kort geding, omdat het vonnis van 3 januari 2014 (IEPT20140403) waar onderhavig verbodsvordering op ziet na 26 januari 2017 niet langer ten uitvoer kan worden gelegd.

 

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Goeiemode

Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde ex art. 1019h veroordeeld in volledige proceskosten (€ 7.184,63): proceskostenoverzicht is bij exploot betekend en daarmee aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar gemaakt.

 

IEPT20171122, Rb Den Haag, Lindberg

Gedaagde heeft inbreuk erkend en bij CvA aan alle vorderingen behalve aan schadevergoeding en proceskostenbetaling voldaan. Schadevergoeding van € 2.000 (€ 500 per bril) toegewezen: vordering niet betwist. Proceskosten Lindberg tot 29 maart 2017 (roldatum CvA) begroot op helft van indicatietarief eenvoudige zaak (€ 4.000): gedaagde heeft inbreuk kort na dagvaarding erkend en aangegeven aan vorderingen, behalve proceskosten te voldoen, waar Lindberg niet op inging en recall ingesteld vóór het nemen van de CvA. Kosten na 29 maart begroot volgens liquidatietarief, toen procedure nog uitsluitend zag op bepalen hoogte proceskosten: zaak kan vanaf dat moment niet meer als procedure tot handhaving IE-rechten ex artikel 1019h Rv worden aangemerkt. Kosten na 29 maart gecompenseerd: door weigering Lindberg om op redelijke regeling gedaagde in te gaan is gedaagde geconfronteerd met hogere kosten die niet gemaakt hadden hoeven worden. Beslagkosten (€ 5.6314,14) toegewezen: inbreukmakende producten aangetroffen, advocaatkosten reeds in toegewezen bedrag van € 4000 verdisconteerd en bedrag verder niet bestreden.

 

IEPT20171116, Rb Den Haag, Diesel v CK

‘Coin pocket strip’ van Calvin Klein (CK-strip) niet gelijk aan of overeenstemmend met ‘coin pocket strip’-beeldmerk van Diesel: onderscheidend vermogen beeldmerk - indien geldig - beperkt nu coin pocket gebruikelijke plaats is voor decoratie/merkteken, onderscheidend vermogen met name gelegen in diagonale richting label en - in mindere mate - in contrasterende kleur en lage plaatsing label, diagonale richting en lage plaatsing ontbreken bij CK-strip. Op vergelijkebare gronden is ook van auteursrechtinbreuk geen sprake nu totaalindrukken voldoende verschillend zijn: hooguit beperkte beschermingsomvang, meest onderscheidende trek – de diagonale richting – is niet overgenomen en bovendien is ontlening onvoldoende onderbouwd nu niet onaannemelijk is dat CK-strip doorontwikkeling betreft van haar oude strip. Proceskosten Calvin Klein aan de hand van maximum indicatietarief voor complex kort geding vastgesteld op € 25.000 in plaats van gevorderd bedrag van € 93.000: kort geding niet dermate complex dat hogere vergoeding gerechtvaardigd is.

 

IEPT20171114, Hof Den Haag, Ruby Decor v Basic Holdings

Ruby heeft “voldoende belang” ex artikel 3:303 BW om risico te vermijden dat zij een dwangsom uit hoofde van Vonnis I zal verbeuren en kosten zal maken in verband met ontwikkeling, productie en marketing van een nieuw product dat volgens Basic Holdings onder in Vonnis I (IEPT20160504) opgelegd verbod valt. Partijen staan op grond van betekening Vonnis I in door artikel 6:2 beheerste rechtsverhouding als schuldenaar en schuldeiser: op hen rust daarom verplichting zich te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Ruby mocht Basic Holdings de redelijke vraag voorleggen of alternatieve constructieve maatregelen uit Varianten 1-3 onder reikwijdte verbod vallen Vonnis I: waarbij op haar de verplichting rustte voor een goede beoordeling benodigde informatie te verstrekken. Basic Holdings mocht gelet op beperkt aantal, zeer abstracte tekeningen, Ruby laten weten dat zij pas bij een concreet product de vraag kon beantwoorden. Dat sprake is van concrete, reële dreiging van executiemaatregelen door Basic Holdings niet aannemelijk. Basic Holdings veroordeeld in te voorkomen proceskosten van Ruby, nu zij na ontvangen prototype Variant 3, pas ter zitting heeft toegezegd geen dwangsommen te innen t.a.v. Varianten 1-3, terwijl dat eerder kon en moest.

 

IEPT20171114, Rb Den Haag, Ruby Decor v Basic Holdings

Basic Holdings heeft voldoende spoedeisend belang: onvoldoende tijdsverloop voor stilzitten. Onthoudingsverklaringen nemen spoedeisend belang niet weg: gelden slechts tot eerste bodemvonnis, dat niet over de inbreukvraag hoeft te beslissen, alleen recall voor Nederland toegezegd, opgave roept vragen op, inbreuk wordt betwist. Sfeerhaarden 16- en 17-series maken inbreuk op EP 941. Ventilator in sfeerhaarden van de 16-/17-series creëert luchtstroom die zich door de kopruimte uitstrekt (kenmerk F1/F2 van octrooi). Of sprake is van één of meer openingen maakt geen verschil voor uitvindingsgedachte van het octrooi. Damp in 16-/17-serie verlaat de dampuitlaatpoort bij verlaten doorzichtige buis, die zich bevindt onder vuurbed (kenmerk F3 van octrooi): vakman zal uit beschrijving begrijpen dat dampuitlaatpoort eindigt bij ingang dampverdeelcomponent. Proceskostenveroordeling gematigd van € 175.000 naar € 75.000: begrote kosten buitensporig, zelfs als ze inderdaad in rekening zijn gebracht, kosten bedroegen in eerdere procedures tussen partijen gemiddeld € 68.724

 

IEPT20171108, Rb Den Haag, Bacardi v Pure Handling

Zekerheidstelling door statutair in Liechtenstein gevestigd Bacardi Limited toegewezen: uitzondering art. 224 (2) sub b Rv niet van toepassing; geen (mede) woonplaats in Zwitserland aangenomen. Uit Hummel v Nike arrest (IEPT20170518) volgt niet dat (neven)vestigingsplaats – dat aanknopingspunt voor bevoegdheid kan zijn - tevens is aan te merken als woonplaats in de zin van EVEX-verdrag of artikel 224 Rv. Geen verhaal in Nederland (art. 224 (2) sub c): toezegging Bacardi Nederland dat zij kosten Bacardi Limited zal voldoen ontoereikend. Bedrag voor zekerheidsstelling op € 30.000 vastgesteld: gelet op mogelijke complexiteit zaak en de indicatietarieven.

 

IEPT20171108, Rb Amsterdam, Bsur v Daimler

Rechtbank verklaart zich in incident onbevoegd om kennis te nemen van hoofdzaak over vermeende auteursrechtinbreuk: Landgericht Stuttgart heeft vastgesteld dat forumkeuze voor haar rechtbank rechtsgeldig is en zich exclusief bevoegd verklaard kennis te nemen van het geschil. Proceskosten aan de hand van indicatietarieven voor incidenten in IE-bodemzaken begroot op € 1.000 in plaats van gevorderd bedrag van € 30.000: gaat om eenvoudig incident.

 

IEPT20171004, Rb Rotterdam, Track v Vijverberg

Schadevergoeding van € 25.825 per jaar wegens gebruik van inbreukmakende software voor bijhouden ziekteverzuim bestaande uit forfaitair bedrag aan gederfde licentievergoeding van € 15.825 en surplus van € 10.000. Surplus niet onredelijk wegens groei van aantal dossiers in bewuste periode en met name onbetwiste verdubbeling van werknemers Vijverberg. 1019h Rv proceskostenveroordeling gematigd van 176.231,86 naar € 150.000: door Track niet gereageerd op verweer dat werken met 7 advocaten/medewerkers waarschijnlijk voor dubbele kosten heeft gezorgd. Verzoek om kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren wegens dreigend faillissement faalt: deze stelling is niet onderbouwd.

 

IEPT20170926, Hof Den Bosch, HelloNatural v Sweet Salt

Ontslag van instantie geïntimeerde 1 en geïntimeerde 2 in principaal hoger beroep met veroordeling van appelante in de proceskosten. Proceskosten geïntimeerde 1 en 2 gezamenlijk en overeenkomstig liquidatietarief begroot: vordering jegens geïntimeerde 2 niet alleen gericht op IE maar ook op daarvan losstaand onrechtmatig handelen, beiden vertegenwoordigd door dezelfde advocaat die namens hen beiden één MvA heeft genomen en de door geïntimeerde 2 in het kader van 1019h Rv gevorderde proceskosten in het licht van uitdrukkelijke en gemotiveerde betwisting onvoldoende duidelijk.

 

IEPT20170906, Rb Den Haag, VG Colours

Geen bestuurdersaansprakelijkheid (indirect) bestuurder HE Licenties door kort geding te starten wetend dat HE Licenties onvoldoende middelen zou hebben om bij verlies procedure proceskosten te voldoen: geen algemene regel dat eisende partij voldoende gelden beschikbaar dient te hebben ter dekking eventuele kostenveroordeling, dat is niet anders in IE-zaken, nu de plicht om voldoende middelen beschikbaar te hebben alvorens een procedure te starten op gespannen voet staat met de Handhavingsrichtlijn. Geen vereenzelviging [B.V. I] en HE Licenties: geen uitzonderlijke omstandigheden gesteld en die zijn ook anderszins niet gebleken.

 

IEPT20170822, Rb Den Haag, Sabon v Orion

Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken Sabon bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Ambtshalve toepassing van indicatietarief voor eenvoudig kort geding in plaats van gevorderde € 15.228,24: sprake van eenvoudige zaak nu het gaat om een onbestreden inbreuk en onvoldoende aannemelijk dat eiseres als buitenlandse vennootschap substantieel meer kosten heeft moeten maken.

 

IEPT20170816, Rb Zeeland-West-Brabant, Livreria

Vordering tot erkenning en tenuitvoerlegging van door Moldavische rechter gewezen verstekvonnis afgewezen nu niet is voldaan aan in jurisprudentie ontwikkelde voorwaarden voor toepassing art. 431 lid 2 Rv: niet voldaan aan eisen behoorlijke gerechtelijk procedure nu vonnis pas is betekend nadat het onherroepelijk was geworden en bovendien is gewijzigd zonder dat gedaagde daarvan op de hoogte is gesteld, verstekvonnis vermeldt bovendien niet dat het uitvoerbaar bij voorraad is en het alsnog toegestane hoger beroep is nog aanhangig. Eiser veroordeeld in proceskosten ex art. 1019h Rv: Quasi-exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissing in het kader van een procedure tot handhaving van een IE-recht valt onder bereik art. 1019h Rv, proceskosten gelet op geringe financiële belang en beperkte complexiteit ingeschat op € 6.000,-.

 

IEPT20170801, Hof Den Haag, BRRLS

Terecht geoordeeld dat rechtsgrond en belang bij door gestelde licentienemer gevorderd inbreukverbod ontbrak: bestaan licentieovereenkomst gelet op betwisting onvoldoende onderbouwd, licentiehouder bovendien niet bevoegd om verbodsactie in te stellen en gestelde inbreuk vond bovendien plaats vóór sluiten gestelde licentieovereenkomst. Vonnis rechtbank vernietigd voor zover appellant is veroordeeld in € 13.451 aan proceskosten: indicatietarief van € 8.000 euro toegepast nu sprake is van een eenvoudige bodemzaak.

 

IEPT20170628, Rb Den Haag, Naftis v Symex

Naftis veroordeeld in proceskosten ex artikel 1019h Rv na intrekken kort geding over inbreuk op Uniemerk en gebruik teken op beurs ten gunste van starten bodemprocedure: Symex heeft binnen veertiendagentermijn medegedeeld dat zij vergoeding van haar kosten vordert, argument dat zittingsdatum te laat was om verbod te kunnen bewerkstelligen voor beurs verworpen nu vorderingen allereerst waren gericht op verkrijgen algemeen inbreukverbod en datum zitting al langer vast stond.

 

IEPT20170621, Rb Den Haag, Hygro v Futurecare

Inbreuk op octrooi EP 154 voor ‘adjustable reflector device’ voor Adjust-A-Wings lamparmaturen: niet gereageerd op weerlegging nietigheidsargumenten, inbreuk niet betwist. Inbreuk op Uniewoordmerken ADJUST A WINGS en SUPER SPREADER: stelling dat merken niet beschrijvend zijn niet meer weersproken, inbreuk niet betwist. Geen auteursrecht op vormgeving Adjust-A-Wings: onvoldoende onderbouwd dat vormgeving niet uitsluitend technisch bepaald is. Geen auteursrecht op verpakking Adjust-A-Wings: creatieve keuzes onvoldoende onderbouwd. Wel auteursrechtinbreuk op gebruiksaanwijzing: ontegenzeggelijk creatieve keuzes gemaakt, gebruik kopie niet betwist. Geen volledige proceskostenveroordeling toegewezen: proceskosten bij onttrekking advocaat slechts ex art. 1019h Rv begroot indien vast staat dat kostenspecificatie aan wederpartij kenbaar is gemaakt,  geen ontvangstbewijs specificaties overgelegd.

 

IEPT20170530, Hof Amsterdam, Businesscompleet v The Valley

In kort geding ex artikel 1019h Rv toegewezen proceskosten naar beneden bijgesteld van € 51.556,20 naar € 31.909: omstandigheid dat gerechtskosten achteraf deels kunnen worden verhaald bij verzekeraar niet relevant voor toepassing artikel 1019h Rv, indicatietarieven staan niet aan toewijzing afwijkend bedrag in de weg, korte voorbereidingstijd, deskundigenbericht en eisvermeerdering bieden echter geen grond voor afwijking van indicatietarief, onvoldoende onderbouwd dat het gaat om technisch complexe kwestie, houden tweede zitting geeft wel aanleiding voor afwijking van indicatietarief van 50% naar boven, ook deskundigenkosten toewijsbaar nu deze niet onredelijk hoog zijn.

 

IEPT20170411, Hof Amsterdam, Reckitt v Poo Pourri

Geen spoedeisend belang bij vernietiging vonnis voorzieningenrechter met betrekking tot reeds verstrekte inzage. Ten overvloede wordt geoordeeld dat voorzieningenrechter de inzage terecht heeft toegewezen: art. 843a Rv lid 4 vereist niet dat alle andere bewijsmogelijkheden zijn uitgeput of ontbreken. Poo Pourri heeft geen belang bij inzage in andere dan reeds verstrekte stukken: niet behoorlijk onderbouwd welke onbeslagen stukken onder Reckitt berusten bij inzage waarvan Poo Pourri rechtmatig belang zou hebben. Grieven tegen beloop proceskostenveroordeling en toepassing indicatietarief falen: weliswaar geen eenvoudig kort geding maar gelaagdheid is gebruikelijk voor inzageverschil na bewijsbeslag.

 

IEPT20170317, Rb Midden-Nederland, Dutch Design v Sensa Vloeren
Licentiehouder Dutch Design komt geen verbodsrecht toe op grond van Benelux-beeldmerk Senso Gietvloeren: geen volmacht merkhouder. Dutch Design komt wel verbodsrecht toe op grond van door haar gevoerde handelsnaam Senso Vloeren: voldoende aannemelijk dat Sensa Vloeren handelsnamen voert die slechts in geringe mate afwijken van oudere handelsnaam Senso Vloeren waardoor verwarringsgevaar bestaat. Liquidatietarieven toegepast nu Dutch Design haar proceskostenspecificatie voor het eerst ter zitting kenbaar heeft gemaakt: specificatie buiten beschouwing gelaten nu Sensa Vloeren zich hier niet naar behoren tegen heeft kunnen verweren.

 

IEPT20170309, Rb Den Haag, Putkast v CBM
Eiser veroordeeld in proceskosten na intrekken kort geding over octrooi-inbreuk: aanhangigheid kort geding niet vervallen nu CBM tijdig vergoeding van haar proceskosten heeft gevorderd en eiser aangemerkt als in het ongelijke gestelde partij nu nietigheid octrooi niet is bestreden

 

IEPT20170309, Rb Den Haag, Loterijverlies.nl v Staatsloterijschadeclaim.nl

Loterijverlies.nl veroordeeld in proceskosten ex art. 1019h Rv na daags voor zitting intrekken kort geding over gebruik ‘LOTERIJVERLIES’ als Adword: vergoeding proceskosten gevorderd vóór verstrijken veertiendagentermijn, aannemelijk dat vóór uitbrengen dagvaarding doorgevoerde aanpassing (Adword-) advertentie  aanleiding gaf voor intrekken kort geding en niet gereageerd op onderhandelingspogingen.

 

IEPT20170203, Rb Amsterdam, Pixfund
Auteursrechtinbreuk door vier foto’s eiser onder meer op website glmrr.com te plaatsen. Beroep op citaatrecht faalt: foto’s geen ondergeschikt onderdeel van de publicatie. Schadevergoeding van € 1.000 (€ 250 per foto) volgens tarievenlijst Stichting Foto Anoniem: onvoldoende onderbouwd dat gebruikelijke vergoeding eiser € 500 per foto betreft. Geen opslag voor ontbreken toestemming en gebrek naamsvermelding. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: toegewezen schadevergoeding fractie van gevorderde schadevergoeding, niet ingegaan op in minnelijk traject door Pixfund aangeboden bedrag dat hoger is dan toegewezen schadevergoeding en schade heeft beperkte omvang.

IEPT20170201, Rb Zeeland-West-Brabant, Auteursrecht Disclaimer
Aan eiser komt auteursrecht op de disclaimer toe: de gebruikte woorden en opmaak van disclaimer is het gevolg van creatieve keuzes en eiser wordt als auteur vermeld. Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: gedaagde heeft niet voldaan aan de voorwaarden die eiser stelt voor gebruik disclaimer. Vordering handhavingskosten teruggebracht naar 148,56: eiser heeft onvoldoende aangetoond dat gedaagde de correspondentie van voor 26 januari 2016 heeft ontvangen. Halvering proceskosten: partijen beide deels in ongelijk gesteld, gebruiksvoorwaarden hadden duidelijker gecommuniceerd moeten worden en gedaagde is geen mogelijkheid geboden de disclaimer kosteloos te verwijderen.

 

2016

 

IEPT20161213, Hof Den Bosch, Roy Donders
Artikel 1019h Rv van toepassing op onderhavige procedure: Donders mocht handelen appellante opvatten als (mede) tegen hemzelf gerichte rechtsmaatregelen tot handhaving van merken ROY DONDERS of concrete dreiging daarvan.

IEPT20161130, Rb Den Haag, Bacardi

Bacardi niet bevoegd m.b.t. gestelde inbreuk wegens leveringen aan niet in NL gevestigde partijen. Bacardi bevoegd jegens Shannon Brands m.b.t. levering aan Van Caem in Leiden. Bacardi niet bevoegd jegens aantal gedaagden: niet voorzienbaar dat zij samen met Kamstra Export voor NL rechter zouden worden gedaagd. Bacardi niet bevoegd jegens Corrig: gevestigd in Ierland en geen handelingen of schade plaatsgevonden in arrondissement Den Haag. Bacardi niet bevoegd jegens Hellwege: Rb Den Haag niet bevoegd gesteld inbreukmakende verkoop in Duitsland te onderzoeken. Bacardi bevoegd jegens Kritzky: ten aanzien van inbreuk Uniemerk op grond van artikel 97(5) UmeV en ten aanzien van inbreuk Beneluxmerk wegens verknochtheid met gestelde inbreuk op Uniemerk. Bacardi moet zekerheid stellen voor € 40.000 jegens Buitenlandse vennootschappen: niet gebleken dat Bacardi aan de hand van artikel 60 EVEX-verdrag in Zwitserland is gevestigd. te verwachten dat maximale bedrag volgens IE-indicatietarieven niet toereikend zal blijken. Bacardi moet zekerheid stellen jegens [B], [C] en [D] voor € 20.000: sluit aan bij IE-indicatietarieven. Vooralsnog aanhouding zaak i.v.m. vragen hof Arnhem-Leeuwarden aan Hoge Raad: deels beantwoord door Hoge Raad in IEPT20161118 en IEPT20151113, waarover buitenlandse vennootschappen zich kunnen uitlaten.

 

IEPT20161130, Rb Den Haag, Calvin Klein

Calvin Klein heeft belang bij vorderingen jegens verkoper namaakondergoed ondanks erkenning inbreuk en toezegging verkoop te staken: geen onthoudingsverklaring met boetebeding getekend. Schadevergoeding vastgesteld op door gedaagde gestelde winst van € 68,94.  Proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv van € 4.916,67 niet gematigd: niet in strijd met redelijkheid en billijkheid.

IEPT20161116, Rb Gelderland, FSN v Accon

Proceskostenveroordeling ingetrokken incident conform liquidatietarief: te ver verwijderd verband met IE-recht voor veroordeling ex artikel 1019h Rv. Eiswijziging vooralsnog toegestaan: FSN c.s.  preciseren enkel stellingen en grondslagen.


IEPT20160919, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Soob Management

Proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv (€ 8.280,70) toegewezen: kostenspecificatie bij dagvaarding en aanvullende kostenspecificatie door openbare betekening door middel van publicatie in Staatscourant (art. 54(3) Rv) voldoende kenbaar gemaakt aan gedaagde.

IEPT20160831, Rb Midden-Nederland, Bandajamas v De Bondt

Gevorderde kosten De Bondt hoger dan indicatietarief IE-zaken. Onvoldoende onderbouwd dat de indicatietarief overstijgende kosten redelijk en evenredig zijn. Gevorderde reiskosten wel voldoende onderbouwd.

 

IEPT20160831, Rb Midden-Nederland, Gennrich

Proceskosten begroot op € 3.372,56.  


IEPT20160816, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi
Geen spoedeisend belang bij de door Van Caem gevorderde maatregelen tot staking of voorkoming van executie van het vonnis wegens ontbreken reële dreiging dwangsommen door Bacardi.


IEPT20160728, HvJEU, United Video Properties v Telenet

Nationale regeling waarin rechter bij proceskostenveroordeling rekening kan houden met specifieke kenmerken van de zaak en waarin systeem van forfaitaire tarieven geldt toegestaan, indien kosten die verliezende partij moet dragen redelijk zijn. Regeling moet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van redelijke kosten van in gelijk gestelde partij door verliezende partij worden gedragen. Regeling waarbij kosten technisch raadgever slechts bij fout verliezende partij worden vergoed niet toegestaan, voor zover die kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met IE-rechtelijke vordering.


IEPT20160713, Rb Gelderland, Torenstad

Onrechtmatig handelen Torenstad en Ieder1 door op markt brengen Verzilverd Wonen onvoldoende onderbouwd. Geen 1019h Rv proceskostenveroordeling: geen handhaving IE-rechten ex artikel 1019 Rv.


IEPT20160603, HR, Wieland v GIA

Bepalingen inzake aanhangig zijn van procedure (artt. 125-127 en 249-250 Rv) niet van toepassing op eerste instantie kort geding, wel in hoger beroep. Bij intrekking kort geding, heeft gedaagde tot veertien dagen na oorspronkelijke zittingsdatum om toekenning van proceskosten, al dan niet conform artikel 1019h Rv, te  vorderen. Eiser is griffierecht verschuldigd als zaak niet is ingetrokken voordat zaak is uitgeroepen, gedaagde als zij is verschenen na uitroepen zaak. Artikel 9.1 Procesreglement kort gedingen, waarin bepaald wordt dat intrekking kort geding mogelijk is zonder proceskostenveroordeling, is onverbindend. Overgangsregime: Tot 3 september 2016 mogelijk om alsnog kostenveroordelingen in afzonderlijke – reeds aanhangige of aanhangig gemaakte – procedure te vorderen voor ingetrokken kort geding.

IEPT20160406, Hof Den Haag, TSS v Recom
Eisvermeerdering in hoger beroep toegestaan: geen strijd met twee-conclusie-regel nu Recom niet aan bodemvonnis heeft voldaan. Nederlandse voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van ingetrokken vordering tot opheffing douanebeslag: betreft een voorlopige of bezwarende maatregel ex artikel 31 EVEX-verdrag 2007. Niet relevant dat vordering inmiddels is ingetrokken  nu bevoegdheid in beginsel moet worden beoordeeld op het moment waarop de procedure in eerste aanleg aanhangig is gemaakt. Nederlandse voorzieningenrechter niet bevoegd t.a.v. vordering tot verwijdering RECOM merken van zonnepanelen: zodanige onomkeerbare aantasting van de zonnepanelen dat geen sprake is van voorlopige of bezwarende maatregel. Nederlandse voorzieningenrechter niet bevoegd t.a.v. geldvordering: onvoldoende zeker of vereiste garantie voor terugbetaling bestaat. In het kader van proceskostenveroordeling relevant of Kingstone belang had bij ingetrokken vordering tot opheffing douanebeslag en of deze terecht is afgewezen. Door afstemming op bodemvonnis IEPT20151125 gaat hof ervan uit dat Kingstone belang had bij vordering en dat deze toewijsbaar was. Proceskostenveroordeling hoger beroep volgens indicatietarieven vastgesteld op € 15.000 en kosten eerste aanleg gematigd tot € 25.000: gevorderde proceskosten niet redelijk en evenredig.

IEPT20160309, Rb Gelderland, ERA v Houvast

Niet onderbouwd dat ook slagzinnen onder de te beschermen IE-rechten van ERA vallen. Handelsnaamgebruik “ERA” door Houvast na einde franchiseovereenkomst onvoldoende onderbouwd. Merkinbreuk door ERA merken na einde franchiseovereenkomst te blijven gebruiken t/m oktober 2014. Inbreukverbod voor de toekomst, ondanks dat thans geen gebruik van ERA merken lijkt te worden gemaakt: gelet op moeizame houding Houvast in periode na beëindiging franchiseovereenkomst en omdat Houvast geen bezwaar tegen verbod heeft. Schadevergoeding van € 1.250 per maand aan gederfde licentievergoeding voor periode van 9 maanden: € 11.250. 1019h Rv proceskostenveroordeling afgewezen: proceskosten niet begroot en onderbouwd door ERA en ERA mag deze niet alsnog begroten en specificeren: had zij binnen zelfde termijn die geldt voor indienen laatste producties moeten doen.

IEPT20160202, Hof Den Haag, Janssen v Mylan
Probleemstelling EP 709: alternatief vinden voor pijnbestrijdingsbehandeling uitgaande van prior art Ganzer. EP 709 niet inventief: vakman zou bij oplossing probleemstelling uitkomen op combinatiepreparaat van tramadol en acetaminofen in gewichtsverhouding die valt binnen het in conclusie 1 geclaimde bereik. Ook overige conclusies niet inventief. Nietigverklaring ABC 300152 bekrachtigd door niet-inventiviteit EP 709. Proceskosten volgens liquidatietarief: geen handhaving IE-rechten en door Mylan gestelde dreiging van handhaving onvoldoende concreet voor vooruitgeschoven inbreukverweer. 


IEPT20160129, HR, Proceskosten
Proceskosten kunnen alleen in procedure waarin zij zijn gemaakt worden teruggevorderd
 

IEPT20160128, Rb Den Haag, FunXtion International v Health Center

Gebruik teken ‘Funxtion’ maakt inbreuk op Funxtion merken: identiek en gebruikt voor dezelfde diensten. Ook inbreuk door gebruik teken ‘Outdoor Funxtion’: verwarringsgevaar door sterke mate van overeenstemming en gebruik voor zelfde diensten. Auteursrechtinbreuk: FunXtion is auteursrechthebbende en logo’s en foto’s zijn zonder toestemming gebruikt. Proceskosten van € 6000 toegewezen op grond van Indicatietarieven: daadwerkelijk hogere kosten rechtvaardigt geen hoger bedrag.

 

2015

 

IEPT20151222, Hof Den Haag, Gladiolen
Onvoldoende onderbouwd dat I-materiaal dat door Naktuinbouw is onderzocht is vermengd bij [bewaarder] B.V.. Onvoldoende onderbouwd dat door  Naktuinbouw gebruikt referentiemateriaal niet deugdelijk is: bevinding Naktuinbouw dat I-materiaal het ras AMSTERDAM betrof moet daarom als juist worden beschouwd. In 2010-Schikking opgenomen regel dat morfologisch onderzoek moet plaatsvinden in strijd met redelijkheid en billijkheid aangezien hoog bedrag betaald moet worden voor onderzoek dat geen zin meer heeft. Door appellant gemaakte artikel 1019h Rv kosten voor bewaring en onderzoek Naktuinbouw voldoen aan redelijkheid- en billijkheidstoets. Rb heeft € 14.672,32 te veel proceskostenveroordeling toegewezen: had indicatietarieven van €25.000 moeten toepassen.


IEPT20151216, Rb Den Haag, Converse v Carmika
Proceskosten voor voorbereiden en bijwonen van een zitting niet toegewezen aangezien het hier in deze verstekzaak niet van is gekomen.  

IEPT20151208, Hof Den Haag, Ventraco v VWS
Bij begroting proceskosten moeten kosten in incident buiten beschouwing worden gelaten: hier is in een eerder arrest al over beslist.

IEPT20151201, Hof Amsterdam, Stichting Eco Communicatie
Belanghebbende bij verval merkrecht: (rechtspersonen) die zeker (zelfstandig vermogens)belang hebben bij vordering tot vervallenverklaring. Onvoldoende onderbouwd dat Stichting Eco Communicatie en/of Ventoux (vermogensrechtelijk) belang hebben bij verval “ECO LABEL” merk. Beschermen anonieme cliënt tegen reconventionele vorderingen m.b.t. mogelijke inbreuk geen belang dat bescherming verdient. 1019h Rv proceskosten (€ 10.000) nu door wijze procederen geen mogelijkheid tot instellen reconventionele vordering bestond.

IEPT20151117, Hof Arnhem-Leeuwarden, Orionwoningen
Geen auteursrechtinbreuk op Orionwoningen: totaalindrukken verschillend en punt van overeenstemming te klein om inbreuk aan te nemen. Door ontbreken vereiste mate van overeenstemming geen ontlening. Geschil niet ‘eenvoudig’ en kosten voldoende gespecificeerd, waardoor toegewezen € 15.000 niet als onredelijk en onevenredig kan worden beschouwd.

IEPT20151113, HR, AIB v Novisem
Toewijzing proceskosten in cassatie voor een bedrag van € 31.966, inclusief ‘succes fee’ van € 4.200. Bedrag is lager dan de gespecificeerde kosten, die uitkomen op € 33.524, zodat geen sprake is van vergoeding van meer dan de gemaakte kosten of meer dan de redelijke en evenredige kosten.

IEPT20150922, Hof Den Haag, SDC Verifier v Femto Engineering
Geen volledige proceskostenvergoeding: procedure niet ziet op de inbreuk of schending van een intellectueel eigendomsrecht.

IEPT20150923, Rb Den Haag, Piloxing v Californian
Geen zekerheidsstelling vereist voor in VS gevestigde Piloxing door beroep op Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart

 

IEPT20150915, Rb Overijssel, Foto inbreker
Schadevergoeding van € 540 voor plaatsen foto op twee websites: aansluiting gezocht bij art. 27 Aw. Volledige vergoeding van proceskosten aangezien eiser heeft geprobeerd de proceskosten te beperken.

IEPT20150902, Rb Den Haag, Kamstra v Jack Daniels
Geen overeenkomst tot stand gekomen op 4 april 2007: twee essentiële elementen moesten nog concreet worden gemaakt (inhoud inbreukverbod en contractuele boete). Geen verplichting om verder te onderhandelen: geen sprake van gerechtvaardigd vertrouwen dat overeenkomst tot stand zou komen. Geen volledige proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv: niet nakoming van inbreukverbod, maar nakoming van verplichting tot finale kwijting gevorderd.
 

IEPT20100908, Rb Den Haag, NPU v Moooi-collectie
Geen inbreuk auteursrecht productfoto’s vanwege bestaan handelsrelatie en ontbreken voorbehoud inzake gebruik. Vordering volledige proceskostenvergoeding op grond van eisvermeerdering toegestaan, tenzij er sprake is van misbruik goede procesorde: uitzondering hier niet van toepassing.

IEPT20150902, Rb Den Haag, Street One
Gebruik domeinnaam streetone.nl aan te merken als ‘gebruik merknaam Street One’ als bedoeld in geëindigde franchiseovereenkomst en sprake van gebruik ter onderscheiding van waren. Domeinnaam streetone.nl stemt in grote mate overeen met Gemeenschapswoord/beeldmerk STREET ONE en sprake van soortgelijke waren. [X] dient in ieder geval sinds beëindiging franchiseovereenkomsten gebruik van de domeinnaam streetone.nl te staken. Geen sprake van uitputting merkrecht: onvoldoende onderbouwd op welke grond de domeinnaam hem toe zou komen. Ook zou Street One gegrond reden hebben om zich tegen gebruik van haar woordmerk te verzetten (artikel 13(2) GMeV). Geen afgifte vaststellingsovereenkomst op grond van art. 843a Rv: geen rechtmatig belang. Artikel 1019h Rv van toepassing: zaak gaat over het verweer tegen handhavend optreden door merkhouder Street One. Onvoldoende gemotiveerd waarom de gevorderde proceskosten redelijk zouden zijn: aansluiting Indicatietarieven in IE-zaken.

IEPT20150825, Hof Den Haag, Ascom v FMC

Uitleg EP 297: cruciaal dat voorscheiding gehandhaafd blijft tot in scheidingsruimte. FMC-Variant II voldoet niet aan laatste kenmerk van EP 297 en valt daarmee niet onder de (equivalente) beschermingsomvang EP 297. Proceskosten FMC in ingetrokken kort geding niet redelijk en evenredig: gematigd van € 180.024 naar € 70.000.

IEPT20150716, HvJEU, Diageo v Simiramida
Dat in lidstaat gegeven beslissing in strijd is met Unierecht, rechtvaardigt niet weigering beslissing te erkennen op grond van strijdigheid met openbare orde aangezochte lidstaat, indien onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending van een rechtsregel van essentieel belang vormt. Onjuiste toepassing artikel 5(3) Merkenrichtlijn is geen kennelijke schending van een  rechtsregel van essentieel belang. Rechter moet bij onderzoek naar kennelijke schending openbare orde er rekening mee houden of rechtsmiddelen lidstaat van herkomst zijn uitgeput. Handhavingsrichtlijn van toepassing op proceskosten gemaakt in geding over erkenning beslissing uit andere lidstaat, waarin is vastgesteld dat beslag ter voorkoming inbreuk op IE-rechten onrechtmatig is.

IEPT20150710, Rb Den Haag, Wieland v GIA

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over of na intrekking van kortgeding door de eisende partij de regeling afstand van instantie van toepassing is, al dan niet in verbinding met artikel 1019h Rv.


IEPT20150708, Rb Midden-Nederland, America Star Books

ASB kan in beginsel aanspraak maken op vergoeding 1019h Rv proceskosten na intrekking kort geding door gedaagden. Geen proceskostenveroordeling: geen werkzaamheden ter voorbereiding gedingstukken en ter instructie van de zaak verricht.

IEPT20150612, HR, Rabobank

De regeling van de art. 237-240 Rv derogeert aan art. 6:96 lid 2 BW en het uitgangspunt dat pleger onrechtmatige daad verplicht is de schade die de ander lijdt, volledig te vergoeden.


IEPT20150610, Rb Den Haag, Cresco v ToN
Aanvullende proceskosten volledig toegewezen: voldoende gespecificeerd

IEPT20150603, Rb Zeeland-West-Brabant, Roy Donders

Depot Beneluxwoordmerken “ROY DONDERS” te kwader trouw: Donders is voorgebruiker, “ROY DONDERS” is de eigen naam van Donders en ten tijde van het depot was Donders reeds een bekende Nederlander. Verwijzing naar schadestaatprocedure ten aanzien van geleden schade. Proceskosten begroot volgens liquidatietarief: nietigheidsactie toegewezen, inbreuk afgewezen en nietigheidsactie niet aan te merken als handhaving IE-rechten.

IEPT20150527, Rb Noord-Holland, Van Loo Produkties v Kunstkado
Inbreukverbod toegewezen: eenzijdig opgestelde onthoudingsverklaring brengt niet mee dat verdere inbreuken zijn voorkomen. € 3.250 schadevergoeding voor gebruik van twee foto’s op magneten en openbaarmaken van twee foto’s op website, bestaande uit gederfde licentie-vergoedingen, 25% toeslag wegens ontbreken naamsvermelding en 100% toeslag wegens ‘regeling achteraf’. Matiging proceskosten tot € 1.250: geen omvangrijke zaak met relatief gering financieel belang, geen opzettelijke of grootschalige inbreuk en procesvoering grotendeels in eigen hand.

IEPT20150526, Rb Den Haag, Disney v Kidooz

Verstekvonnis inzake inbreuk op auteursrecht en merkenrecht van Disney: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. 1019h Rv proceskostenveroordeling van € 7.303,65: proceskostenspecificaties via advocaat van gedaagde aan gedaagde kenbaar gemaakt.

IEPT20150422, Rb Den Haag, Synthon v Teva

Redelijke uitleg artikel 237 en 1019h Rv brengt mee dat Teva kosten procedure m.b.t. definitief door EOB herroepen EP 703 dient te dragen, ondanks dat Synthon vorderingen heeft ingetrokken: als in ongelijk gestelde partij te beschouwen. EP 528 en EP 924 voor productieproces voor “glatirameer acetaat” niet inventief voor voorkomen metaalion-verontreiniging in HBr/azijnzuur-mengsel: vakman zou geen metalen apparatuur zal gebruiken, waardoor rode verkleuring wordt voorkomen. Octrooien ook niet inventief voor voorkomen broom-verontreiniging: vakman waarvan vermijden verontreinigingen in geneesmiddel gebruikelijk streven is, zou routinematig op broomverontreiniging zijn uitgekomen. Vakman zou bij tegengaan van ongewenste broomverontreiniging het vrije broom in het HBr/azijn-mengsel verminderen. 


IEPT20150415, Rb Den Haag, Fikszo v Stokke

Artikel 1019h Rv van toepassing op onderhavige procedure: schadestaatprocedure moet als zelfstandige procedure worden aangemerkt en niet als voortzetting van inbreukprocedure. Toepassing artikel 1019h Rv niet in strijd met rechtszekerheid: Fikszo heeft de schadestaatprocedure zelf aangebracht, terwijl artikel 1019h Rv al in werking was getreden. Proceskosten voldoende gespecificeerd: akte met juiste kostenspecificatie wordt toegelaten.

IEPT20150327, Rb Amsterdam, Emday

Inbreuk op auteursrecht op foto van Emday. Schadevergoeding van € 312 volgens door Stichting FotoAnoniem gehanteerde tarieven wegens gebruik foto van klein formaat op website en in brochure. Billijkheid verzet zich tegen 1019h Rv proceskostenveroordeling Emday: toegewezen schadevergoeding is fractie van gevorderde en schade heeft beperkte omvang.

IEPT20150324, Hof Den Haag, Wanglong v Rhodia

Dagvaarding in hoger beroep niet nietig: eis Rhodia voldoende duidelijk omschreven. Proceskostenveroordeling uit IEPT20141121 alsnog uitvoerbaar bij voorraad verklaard: Wanglong loopt serieus verhaalsrisico als zij proceskosten niet op korte termijn kan executeren.

 

IEPT20150317, Hof Den Haag, Doebros v Rijkswaterstaat
Proceskosten: Onvoldoende onderbouwd dat octrooinietigheidsprocedure moet worden aangemerkt als niet-inbreukverweer.

 

IEPT20150213, HR, Bulldog v Red Bull
Verwijzingshof moet beroep op geldige reden beoordelen aan de hand van arrest HvJEU (IEPT20140206). “Reis- en verblijfskosten” vallen onder artikel 1019h Rv. Niet in te zien waarom naast 126 uur aan gespecialiseerde cassatieadvocaten 213 uur door correspondenten aan cassatieprocedure is besteed: opgevoerde proceskosten verminderd met 100 uur à € 240, verhoogd met 5% kantoorkosten.

IEPT20150121, Rb Noord-Nederland, Anbero v Royal Curtains
Bevelschrift ex artikel 250(4) Rv voor 1019h Rv proceskosten die zijn gemaakt voordat intrekking kort geding had plaatsgevonden: € 3300,14. Dat kosten enkel voor schikkingsonderhandelingen zijn gemaakt geen grond voor matiging.

 

2014

 

IEPT20141231, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever
Rechtbank mocht Unilever gelegenheid bieden proceskosten nader te specificeren. Comparitie gelast om te onderzoeken of partijen overeenstemming over redelijkheid en evenredigheid proceskosten kunnen bereiken. Onvoldoende reden proceskosten Unilever af te wijzen omdat zij aanvankelijk bij vergissing niet waren opgegeven of niet waren gespecificeerd. Proceskostenveroordeling bij deelvonnis toegewezen voor zover niet bestreden: € 94.686,17.

IEPT20141209, Rb Amsterdam, EverywhereIM
Eiser is auteursrechthebbende op broncodes van apps: naar eigen inzicht en eigen ontwerp tot stand gebracht. Auteursrechtinbreuk doorEverywhereIM door apps te laten updaten door derden: verweer niet nader onderbouwd en geen sprake van overdracht van auteursrechten. Geen kostenveroordeling ex art. 1019h Rv: eiser heeft nagelaten te specificeren welk deel van kosten betrekking heeft op IE-rechten.

IEPT20141125, Hof Den Haag, Containerbox v City Box
Beslissingen uit hoofde van art. 250 Rv, waaronder ook beslissing waarin verzochte bevelschrift wordt geweigerd, zijn vatbaar voor beroep. Analoge toepassing van art. 249 en 250 Rv (afstand doen van instantie) op kort gedingprocedure, nu aard van kort geding zich niet hiertegen verzet. Procesreglement kort gedingen is geen wettelijke regeling die toepasselijkheid van art. 249 en 250 Rv in weg staat.1019h Rv proceskostenvergoeding bij afstand van instantie in IE-zaak: eisende partij die afstand doet van instantie is te beschouwen als in ongelijk gestelde partij. 1019h Rv niet van toepassing op onderhavige procedure: geen betrekking op ‘handhaving van IE-recht’.

IEPT20141118, Hof Den Haag, Astellas v Synthon

Geen spoedeisend belang bij informatie omtrent identiteit producenten: verjaringstermijn voor schadevergoeding vangt pas aan nadat identiteit bekend is geworden en aangenomen  dat dit naar buitenlands recht ook het geval is. Spoedeisend belang bij proceskostenveroordeling – aanhouding tot afloop bodemprocedure.


IEPT20141112, Rb Den Haag, Ronist v POS4
Herstelvonnis vanwege kennelijke fout inzake proceskostenveroordeling: € 4140,25 in plaats van € 1966.

IEPT20141029, Rb Amsterdam, Actuate v Delta Lloyd
Vanwege professionele partijen uitleg licentieovereenkomst volgens letterlijke tekst: licentie voor gebruik op één computersysteem. Richtlijnconforme uitleg artikel 45j Aw: ziet ook op compatibel maken software met software andere leveranciers. Verveelvoudigingen door Delta Lloyd niet onrechtmatig: noodzakelijk voor compatibel maken met nieuw besturingssysteem. Hoewel in licentie “WIN” is genoemd mag software ook met ander besturingssysteem worden gebruikt: geen expliciete beperking in licentie opgenomen. 1019h Rv Proceskosten Delta Lloyd conventie begroot op hoogte proceskosten Actuate: onvoldoende onderbouwd waarom haar kosten aanzienlijk hoger zijn dan kosten Actuate. Actuate mocht geen key met beperkte duur verstrekken: geen aanknopingspunten in licentie en uit praktijk tot dan toe af te leiden dat voor duur 12 maanden is overeengekomen. Geen schadevergoeding Delta Lloyd i.v.m. ontwikkelkosten nieuwe software: al begonnen met ontwikkeling vóór ingebrekestelling.


IEPT20141028, Hof Den Haag, VG Colours v Jovaplant

1019h Rv proceskostenveroordeling kosten art. 84 ROW adviesprocedures: gelijkgesteld met nietigheidsprocedure ingesteld ter afwering van inbreukvorderingen, € 17.592,11. Geen 1019h Rv proceskostenveroordeling voor Memorie van Antwoord: niet redelijk, want nog geen memorie van grieven genomen en onzeker of die zou worden genomen gelet op adviesprocedure.

 

IEPT20141017, HR, Rubik v Beckx

Herstelarrest vanwege misslag proceskostenveroordeling: € 5.998,79 in plaats van € 17.996,38.

IEPT20141014, Hof Den Bosch, Votech v Chronos

Geen spoedeisend belang vereist voor beoordeling proceskostenveroordeling eerste aanleg in hoger beroep. Proceskosten terecht gecompenseerd: Chronos niet “in het ongelijk gestelde partij”, vanwege intrekken vorderingen wegens gebrek aan belang.

 

IEPT20141007, Hof Amsterdam, Creditline
Geen aanwijzingen dat appellante is tekortgeschoten in actueel houden van databank of dreigt dat te zullen doen. Proceskostenveroordeling terecht gegrond op artikel 237 Rv: rechter is bij vordering, gebaseerd op meerdere grondslagen, vrij in keuze van grondslag waarop hij vordering toewijst en dus niet gebonden aan bepaalde voorkeur van eiser (ook niet als die voorkeur is ingegeven door bepaalde in artikel 1019h Rv).

IEPT20140904, Rb Den Haag, Videma v New Jadida

Verstekvonnis inzake auteursrechtinbreuk door vertoning van televisieprogramma’s: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. € 2.189,07 1019h Rv proceskosten toewijsbaar: niet aannemelijk dat opgave van overige kosten op adres van New Jadida is aangekomen.

 

IEPT20140827, Rb Den Haag, Bacardi v Seva

Onvoldoende spoedeisend belang bij provisionele vordering tot staking merkinbreuk: voortdurend karakter merkinbreuk onvoldoende onderbouwd. Of sprake is van merkinbreuk afhankelijk van beantwoording prejudiciële vragen hof Den Haag. Geen onrechtmatige daad: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft gehad. Exhibitie afgewezen: vordering ziet op bevel tot informatieverstrekking. Bacardi moet zekerheid stellen voor bedrag van € 25.000: geen artikel 224 (2) Rv uitzondering van toepassing en aansluiting bij indicatietarieven IE-zaken.

IEPT20140827, Rb Den Haag, Ajinomoto v GBT
Dagvaarding is uitgebracht vóór inwerkingtreding artikel 1019h Rv, maar door richtlijnconforme uitleg artikel 237 en 239 Rv geanticipeerd op 1019h. Proceskosten voldoende gespecificeerd: voldoende dat per factuur urenspecificaties zijn gegeven en uurtarief uit productie 74 af te leiden. Proceskosten niet onredelijk en onevenredig: onvoldoende gemotiveerd. Handhavingsrichtlijn van toepassing op nietigheidsprocedure: hangt samen met in conventie voorliggende handhavingsacties. Nederlandse deel EP 712 vernietigd voor zover verleend voor meer dan is vervat in hoofdverzoek van tussenvonnis van 22 augustus 2007. Proceskostenveroordeling: € 1.005.724,08.

IEPT20140506, Hof Den Haag, Innoweb v Wegener
Op grond van antwoord op prejudiciële vragen door HvJEU maakt Innoweb inbreuk op databank Wegener. Verbod niet strijdig met informatievrijheid en handhaving geen misbruik van machtspositie, gelet op oordeel HvJEU. Innoweb heeft onvoldoende gesteld dat Wegener afstand heeft gedaan van recht om volledige proceskosten te vorderen. 1019h Rv proceskosten voldoende gespecificeerd: € 199.980,18. 
 

IEPT20140410, HvJEU, ACI v Thuiskopie

Strikte uitleg uitzonderingen verzet zich tegen verplichting voor auteursrechthebbenden om rechtsschendingen te gedogen waarmee vervaardiging van privékopieën gepaard kan gaan. Nationale wettelijke regeling die geen onderscheid maakt tussen privékopieën uit geoorloofde en uit ongeoorloofde bronnen in strijd met doelstellingen van Auteursrechtrichtlijn. Dergelijke regeling is geen correcte toepassing van thuiskopie-exceptie, ongeacht feit dat er geen technische voorzieningen bestaan om ongeoorloofde privékopieën te bestrijden. Vergoedingsstelsel op grond van dergelijke regeling biedt geen rechtvaardig evenwicht aan belangen van auteurs en van gebruikers van beschermd materiaal: indirecte bestraffing van gebruikers. Handhavingsrichtlijn niet van toepassing op procedure inzake billijke compensatie.

IEPT20140409, Rb Den Haag, Novicol
€ 25.000 zekerheidsstelling voor proceskosten Chinese vennootschap ex artikel 224(1) Rv: geld op derdenrekening van advocaat onvoldoende als voor verhaal in Nederland beschikbaar vermogens-bestanddeel.

 

IEPT20140305, Rb Den Haag, Julius Samann v Onestop
Niet geslaagd in leveren tegenbewijs dat in Griekenland aangetroffen luchtverfrissers door Onestop op markt zijn gebracht. Gevorderde schadevergoeding en winstafdracht, nader op te maken bij staat, toegewezen. Gevorderde 1019h Rv-proceskosten van €10.981 redelijk en evenredig: dat opgegeven kosten niet in verhouding zouden staan tot door Onestop genoten winst of door Julius Sämann geleden schade of dat sprake zou zijn van beweerdelijk geringe omvang van inbreuk is niet zonder meer aanleiding deze af te wijzen of te matigen.

IEPT20140225, Hof Den Bosch, Novisem v AIB
Geen exclusieve bevoegdheid Rb Den Haag ex artikel 78 ZPW bij (zelfstandig ingestelde) exhibitievordering in kwekersrechtzaak. Spoedeisend belang bij gevorderde exhibitie. Exhibitie ex artikel 1019a jo. 843a Rv afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van (dreigende) inbreuk op kwekersrecht: geen verhandeling in Nederland of invoer in of uitvoer vanuit Nederland. Enkele toesturen van prijslijst (vanuit Nederland) of opwekken van interesse (in gesprek in Nederland) is geen aanbieden in Nederland. Matiging 1019h Rv-proceskosten op grond van Indicatietarieven in IE-zaken in eerste aanleg toegestaan, nu Novisem niet op alle punten in gelijk is gesteld.

 

IEPT20140204, Rb Den Haag, PJs v Energxchange
Verstekvonnis inzake inbreuk Gemeenschapsmerken PJS en PARAJUMPERS: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor. € 30.164 1019h proceskosten bij verstekvonnis toewijsbaar, indien tijdig opgegeven en gespecificeerd en kenbaar gemaakt aan niet-verschenen gedaagde(n). 

 

IEPT20140123, Rb Oost-Brabant, Chronos v Votech
Opheffing bewijsbeslagen afgewezen: Votech ondervindt geen hinder in bedrijfsvoering, terwijl Chronos in kader van bewijspositie belang heeft bij beschikbaar blijven van kopieën bescheiden. Compensatie proceskosten in conventie, nu vorderingen van Chronos als gevolg van intrekking niet inhoudelijk zijn beoordeeld en geen van partijen in ongelijk is gesteld. Tweede vordering opheffing beslag in kort geding niet strijdig met goede procesorde.


IEPT20140117, HR, Spirits v FKP
Herstelarrest vanwege misslag proceskostenveroordeling: € 87.412 aan volledige proceskosten op basis van art. 1019h Rv in plaats van liquidatietarief.

 

IEPT20140117, Rb Gelderland, Piet Hein Eek
Matiging 1019h Rv proceskosten tot € 4.684, nu deel van gevorderde wordt afgewezen en [X] zich reeds voor zitting bereid had verklaard aan thans toegewezen vorderingen te voldoen.

 

2013

 

IEPT20131220, HR, Winters v Red Bull

In opdracht afvullen van met (inbreukmakende) tekens voorziene en voor export bestemde blikjes geen merkgebruik: deze vaststaande feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van [A] en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. Art. 14 Handhavingsrichtlijn strekt zich mede uit over prejudiciële procedure, gevoerd in kader van geding waarop artikel van toepassing is: ook hetgeen onder (b) is aangevoerd, faalt. Er is geen grond aan te nemen dat de werking van art. 14 Handhavingsrichtlijn zich niet mede zou uitstrekken tot een prejudiciële procedure, gevoerd in het kader van een geding waarop het voorschrift van toepassing is. Proceskosten niet toereikend gespecificeerd: de kosten zijn niet anders gespecificeerd dan met een opgave van het totale aantal uren dat de onderscheiden advocaten in cassatie en in de prejudiciële procedure aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder nadere specificatie van de door hen afzonderlijk verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven.

 

IEPT20131217, Hof Den Haag, Agfa v Xingraphics en Atece
Incident: geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van proceskostenveroordeling in eerste aanleg, nu dit vonnis vernietigd zal worden gelet op oordeel van hof in bodemprocedure

 

IEPT20131204, Rb Den Haag, Ablynx v Unilever
Unilever wordt in gelegenheid gesteld verbeterde specificatie van proceskosten in te dienen. 

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, FX Prevent v Wagner
Geen afstand van recht: vordering volledige proceskosten alsnog in hoger beroep kostenveroordeling in te stellen. Enkele omstandigheid dat eigen kosten lager zijn is onvoldoende om proceskosten wederpartij niet redelijk en evenwichtig te achten.


IEPT20131126, Hof Den Haag, STR v Harechair

Niet redelijk en evenredig om – naast de opslag voor kantoorkosten – een uur honorarium in rekening te brengen voor wekelijks raadplegen roljournaal.
 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Rooijakkers
Kwekersrecht - schadestaat: Causaal verband tussen inbreuk en niet toepassen business model onvoldoende aannemelijk. Gesteld potentieel succes als ‘doorbraakras’ valt niet te rijmen met verkoopaantallen na wegvallen inbreuk. Onbestreden schadeberekening PWC: geen schade [X] wegens inkomstenderving. Imagoschade wegens inbreuk en procedures onvoldoende onderbouwd. Veroordeling Rooijakkers in buitengerechtelijke kosten (€ 17.799) en passende vergoeding (artikel 95 GKwV) van € 1.817. Veroordeling [X] in proceskosten conform 1019h Rv: € 66.640.

 

IEPT20131106, Rb Den Haag, Remu v Knoop
€ 35.272: volledige proceskostenvergoeding nietigheidsactie wegens samenhang met inbreukactie.

 

IEPT20131018, Rb Rotterdam, Van Loo v Fortuna
€1250 schadevergoeding voor foto op website:gebaseerd op algemene leveringsvoorwaarden van Fotografenfederatie: gederfde licentie-vergoeding van € 500 en toeslag van € 750 wegens opsporingskosten, waardevermindering van het auteursrecht, gederfde winst, te verwachten prijsbederf en het ontbreken van de naamsvermelding. € 1.000 proceskosten: geen gecompliceerde zaak en geen sprake van opzettelijke of grootschalige inbreuk.

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Mylan v Yeda & Teva
Nietigverklaring afgewezen omdat het octrooi nawerkbaar, nieuw en inventief is en geen toegevoegde materie bevat. Proceskosten € 879.000.

 

IEPT20130927, HR, Boston Scientific v OrbusNeich
Proceskosten: lagere eigen kosten op zichzelf onvoldoende om gevorderde kosten als onredelijk of onevenredig aan te merken. Beslissing om zesde deel proceskosten aan verweer provisionele vordering toe te kennen onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd: Hof had dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest; toerekening dient recht te doen aan omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak. Geen grond voor veroordeling tot terugbetaling; proceskostenvordering nog niet afgedaan.

 

IEPT20130913, Rb Zeeland-West-Brabant, ACS v Terwa
Opheffing conservatoir beslag.Onrechtmatigheid mededelingen over motief prijsstelling onvoldoende onderbouwd. Conservatoir beslag voor toekomstige proceskostenveroordeling niet mogelijk t.a.v. Nederlandse eiser.

 

IEPT20130910, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina
Auteursrechtinbreuk: er is sprake van distributie in Nederland, nu direct mailing van Dimensione is verzonden aan een groot aantal bedrijven in Nederland en hierin expliciet wordt vergeleken met Nederlandse prijzen. Bovendien kan bij bestelling op website Nederland worden aangevinkt als land van levering. Merkinbreuk: merken Le Corbusier en Rietveld worden niet uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt. Misleidende reclame omtrent namaak en geoorloofdheid. Schade inzake gemiste verkopen begroot op grond van 3:1 verhouding. Proceskosten aan de hand van indicatietarief begroot.

 

IEPT20130904, Rb Zeeland-West-Brabant, Converse Sporttrading
Omkering bewijslast uitputting omdat Sporttrading er op mocht vertrouwen dat schoenen van schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER. Onvolledig aanvoeren bekende feiten door Converse heeft mogelijk consequenties voor proceskosten.Onzorgvuldige onderbouwing door Converse van gestelde counterfeit: wisselende verklaringen eigen deskundige over dezelfde schoenen. Verzuim Converse om verkregen verklaring in het geding te brengen. Onvolledig informeren rechtbank door Converse of gestelde verhandeling na 2009.

 

IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Modelrecht: Geïnformeerde gebruiker: de consument of handelaar die geïnteresseerd is in flatscreen televisies in het duurste segment (waartoe zowel de BeoVision 10 als de Reference ID behoren). Hij kent de diverse modellen uit het vormgevingserfgoed. Inhoud van registratie als geheel bepaalt voor de geïnformeerde gebruiker de algemene indruk en beschermingsomvang modelrecht; inclusief in beginsel zij- en achterkant. Beoordeling inbreuk en feitelijke uitvoering model: daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast mag in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen. Geen inbreuk: andere algemene indruk: in de Reference ID ontbreken de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. Geen inbreuk auteursrecht conform modelrechtelijke bevindingen. Proceskosten voor twee instanties: € 246.967.

 

IEPT20130809, Rb Den Haag, Nimco v Macintosh
Herstelvonnis inzake proceskosten: kennelijke fout inzake vermeerderde proceskosten: wijziging "€ 23.872,50" in "€ 66.946,33"

 

IEPT20130731, Rb Rotterdam, Bredero v Drijfzand
Gerechtvaardigde opschorting betaling opvoeringsvergoeding toneelstukken bij gebreke van duidelijkheid over incassobevoegdheid Bredero onder verschuldigdheid van rente. Compensatie nodeloos proceskosten; nodeloos veroorzaakte proceskosten

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, MBI v Shimano
€ 200.000 zekerheidsstelling voor proceskosten Koreaanse vennootschap ex artikel 224(1) Rv; Nederlands octrooi onvoldoende als voor verhaal in Nederland beschikbaar vermogensobject

 

IEPT20130731, Rb Den Haag, HPS v Geddeg
Proceskosten ex artikel 1019h Rv: nietigheidsactie hangt samen met dreigende handhaving door beslaglegging, ingetrokken kort geding en ingesteld hoger beroep tussenvonnis

 

IEPT20130710, Rb Den Haag, Kuchenmeister v Lotte
Verval Koala merk wegens ontbreken normaal gebruik: enkele vermelding op website sinds 2010 en aantreffen in Nederland in 2008 onvoldoende voor reële commerciële exploitatie gericht op verkrijgen of behouden afzet in Benelux. Volledige proceskosten vervalvordering wegens dreiging handhaving in reconventie.

 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Apple v Samsung
Proceskosten nietigheid octrooi € 92.334,97: handhavingsrichtlijn van toepassing als nietigheid samenhangt met dreigende inbreukactie

 

IEPT20130531, HR, Hauck v Stokke
Herstelarrest inzake proceskostenveroordeling: overeengekomen 1019h Rv proceskosten in principale beroep: € 35.000

 

IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
De afstand tussen het model en vormgevingserfgoed maatgevend voor beschermingsomvang. Ontbreken van eigen karakter van model moet gebaseerd worden op verschillen met alle anticiperende modellen, niet slechts op één specifiek anticiperend model. Geen recht op vergoeding proceskosten in kader van een met principale beroep samenhangende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, als HR niet aan beoordeling daarvan toekomt

 

IEPT20130528, Hof Amsterdam, Rots-Vast v Rots idb Vastgoed
Verweer tegen proceskosten kan ook pas in hoger beroep. Eenvoudige procedure: volledige proceskosten eerste instantie gematigd conform indicatietarief: € 6.000. Compensatie van kosten in hoger beroep.

 

IEPT20130425, Rb Oost-Brabant, Van Loo v F-Actif

Toerekenbare inbreuk fotoauteursrecht door publicatie op website. Evenmin volgt uit haar stellingname dat anderszins sprake is van misbruik van recht door Van Loo. Schade € 1.500; proceskosten € € 1.534

 

IEPT20130328, Rb Amsterdam, 28 maart 2013, Steenfabrieken
Schade € 316 wegens inbreuk fotoauteursrecht; salaris gemachtigde € 726

 

IEPT20130226, Hof Den Haag, Danisco v Novozymes
Volledige proceskosten (€ 201.841) mogelijk voor nietigheidsverweer tegen (dreigend) octrooi-inbreuk conform Bericpa v Plastinnova HvJEU. Verenigbaarheid beperking terugwerkende kracht herroeping Europees octrooi in artikel 50(2) Row met artikel 68 EOV in het midden gelaten

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Remu v Knoop
Bruyas meest nabije stand van de techniek. Bruyas bevat pointer naar door middel van hydraulisch cilinders uitschuifbaar rupsonderstel. Niet inventief: oplossing van het octrooi voor gemiddelde vakman zonder meer te bereiken door combinatie met Haest of Althaus. Partijen mogen zich uitlaten over impact Bericap-arrest inzake volledige proceskosten betreffende nietigheid

 

IEPT20130102, Rb Den Haag, Dasoptical v Govinda
Inbreukmakende DVD’s. Volmacht licentienemer om op eigen naam auteursrechten te handhaven en recht bedongen om schade als licentienemer te vorderen. Lex loci protectionis bepaalt wie originair auteursrechthebbende op film is. Geen volledige proceskosten wegens ontbreken opgave en gevorderd bedrag; liquidatietarief toegepast.

 

2012

  

IEPT20121218, Hof Arnhem, Cozzmoss
€ 8.303,14 schadevergoeding op basis van gebruikelijke licentievergoeding a factor 1,25 plus administratiekosten vaststelling inbreuk € 1.128,50. € 15.381 proceskosten. Auteursrechtelijk beschermde nieuwsflitsen vanwege woordkeus en zinsopbouw; stelplicht verweerder.

 

IEPT20121214, HR, Realchemie v Bayer

Cassatieberoep verworpen. Arrest HvJEU leert (i) dat EEX-Verordening van toepassing op erkenning en tenuitvoerlegging boetebeslissing, en (ii) dat Handhavingsrichtlijn van toepassing op exequaturprocedure

 

IEPT20121128, Rb Den Haag, Apple v Samsung

Partijen mogen zich nog uitlaten over consequentie Bericap v Plastinnova voor volledige proceskosten in nietigheid in reconventie.

 

IEPT20121115, Rb Amsterdam, Flos
Arco lamp auteursrechtelijk beschermd. Overdracht auteursrecht bij akte aan Flos. Inbreukmakende totaalindruk: nagenoeg identieke lamp. € 3.000 proceskosten: relatief kleine inbreuk en afwijzing van deel van vorderingen

 

IEPT20121115, HvJEU, Bericap v Plastinnova

Handhavingsrichtlijn, Verdrag van Parijs en TRIPs niet van toepassing op nietigheidsprocedure – betreft geen handhaving of inbreuk. Geen rechtsgangen om inbreuk op een bestaand intellectueel-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen

 

IEPT20121114, Rb Utrecht, ACS v Terwa

€ 27.045 proceskosten, bestaande uit helft kosten voor auteursrechtelijke grondslag; helft conform liquidatietarief en uitsplitsing naar periodes

 

IEPT20121108, Rb Breda, Beckers v JMQ

Schorsing tenuitvoerlegging vonnis van rechtbank Den Haag van 22 augustus 2012 wegens verhaalsrisico JMQ in geval van vernietiging in hoger beroep. Achterwege blijven proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv is geen juridische misslag, omdat rechtbank stellingen omtrent octrooi-inbreuk van ondergeschikte betekenis heeft geoordeeld

 

IEPT20121019, Rb Groningen, Proceskosten

Geen volledige proceskostenveroordeling: beslagrekest bevat geen inhoudelijke discussie over auteursrechten

 

IEPT20121003, Rb Haarlem, Asbest Partners Brabant v Zon Uitzendorganisatie

Proceskostenveroordeling door niet tijdig te berichten over wijziging handelsnaam Asbest Partners Nederland

 

IEPT20121002, Rb Den Haag, Pink Ribbon

Ex parte verbod gebruik Pink Ribbon merk voor sieraden

 

IEPT20121002, Hof Den Haag, Multilease

volledige proceskostenvergoeding in niet-IE-zaak: misbruik van procesrecht: wetenschap van onjuistheid feiten of omstandigheden of kansloze stellingen.

 

IEPT20120821, Hof Den Haag, Primus v Roche

Octrooi-inbreuk door Roche op basis van proefnemingen van Tompkins, die in overeenstemming met het octrooi zijn gedaan. Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Roche Nederland en Roche Diagnostic, nu onbestreden is dat Duitse deel van octrooi geldig is. Proceskosten volgens liquidatietarief bepaald: art. 1019h Rv niet van toepassing, nu appeldagvaarding uitgebracht is op 1 okt 1997 en dus voor inwerkingtreding van Handhavingsrichtlijn

 

IEPT20120718, Rb Den Haag, Thane v Robba

Compensatie proceskosten gelet op bereidheid onthoudingsverklaring. Nu in deze procedure de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is komen vast te staan en Thane juist op de punten, die partijen voorafgaand aan de procedure verdeeld hielden, in het ongelijk wordt gesteld of zij zelf haar vordering heeft ingetrokken, bestaat reden, zoals Robba bepleit, voor compensatie van de proceskosten.

 

IEPT20120712, Rb Den Bosch, Actief v Actiefff de Kempen

Rectificatiebeschikking: alsnog geoordeeld over proceskostenveroordeling: € 1.000

 

IEPT20120622, HR, Knooble v Staat & NNI

NEN-norm geen algemeen verbindend voorschrift; niet afkomstig van de openbare macht in de zin van artikel 11 Aw. Volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv bij verweer ter handhaving IE-rechten

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Allergan v Ferring

Rechtbank bevoegd inzake internationale opeising octrooi op grond van artikel 2 EEX-Vo.Gedeeltelijke opeising geoctrooieerde materie (splitsing) afgewezen: Een dergelijke gedeeltelijke opeising is echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zouden zijn. Proceskosten € 543.454 onvoldoende gespecificeerd; liquidatietarief.

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, NPO v De Telegraaf

Toevoegen ‘oorspronkelijkheidstoets’ aan art. 10(3) Aw op gespannen voet met verbod op contra legem uitleg. Geen citaatrecht inzake tijdstip uitzending en programmanaam. Programmagegevens separaat beschermd door Mediawet. Proceskosten conform indicatietarief (in plaats van € 206.259)

 

IEPT20120413, HR, Happy Point v JB

Beroep in cassatie afgewezen; gezien art. 81 RO, geen nadere motivering. De onderdelen 1 t/m 3 [...] gaan over 's hofs uitleg van de veroordeling tot een 'door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave', waaronder het hof in casu een verklaring van een accountantadministratieconsulent begrepen heeft geacht. Onderdeel 4 [...] gaat over 's hofs uitleg van de veroordeling tot afgifte van litigieuze opblaaspoppen. Onderdeel 5 gaat over de kostenveroordeling: volgens dat onderdeel heeft het hof ten onrechte art. 1019h Rv. toegepast.

 

IEPT20120411, Rb Utrecht, Dijkstra v Coconut Capital

€ 510 schadevergoeding voor 2 jaar gebruik foto op website. € 2.661 Proceskosten: onevenwichtig maar Coconut zelf oorzaak dat kosten zijn opgelopen

 

IEPT20120315, Rb Leeuwarden, Januskachels
Dwangsommen verbeurd door gebruik JANUS, JACOBUS en J PLUS. Volledige proceskosten bij executiegeschil inzake overtreding inbreukverbod

 

IEPT20120313, Hof Den Haag, Prae v Artiestenverloningen

Veroordeling in niet gevorderde volledige proceskosten bij handelsnaam-zaak juridische misslag

 

IEPT20120307, Rb Den Haag, Dasoptical v KMI

Geen zekerheidstelling voor proceskosten in Nederland ingeschreven partij

 

IEPT20120307, Rb Breda, Dreamgirl v Benstout
Geen zekerheidstelling voor proceskosten door Amerikaanse partij

 

IEPT20120229, Rb Utrecht, Miec Marketing v Buurt & Co

Geen geringe overtreding: niet per vergissing niet vermelden van 1 overeenkomst. Geen volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv bij executiegeschil inzake opgave

 

IEPT20120229, Rb Den Haag, Bacardi

Bacardi verplicht zekerheid te stellen voor een bedrag van € 25.000 aan proceskosten

 

IEPT20120118, Rb Den Haag, Key To Metals v Stahlschlüssel

KEY TO STEEL beschrijvend voor informatie over staal: dat het merk KEY TO STEEL beschrijvend is in de zin van artikel 2.28 lid 1, sub c BVIE voor de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder dit merk worden aangeboden omdat het de kenmerken onderwerp, inhoud, (gebruiks)doel, bestemming van de waren en diensten beschrijft. Inburgering onvoldoende onderbouwd. Concurrent belanghebbende bij nietigheid of verval merkenrecht. Proceskosten artikel 1019h Rv ook bij geldigheidskwestie merken

 

IEPT20120117, Hof Den Haag, Hoogendonk v Dutch Spiral

Proceskosten: Ambtshalve toetsing toepasselijkheid artikel 1019h Rv. Deze bepaling is van toepassing bij een verzoek ex artikel 843a Rv. ter verkrijging van informatie m.b.t. auteursrechtinbreuk.

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, DSS v JEB

Geen rekening en verantwoording ter zake van inbreuk op vernietigd octrooi. Proceskosten € 205.903

 

2011

 

IEPT20111130, Rb Den Haag, VR Construct v Jurenco

€ 53.801 proceskosten octrooiprocedure:  Deze bezwaren leiden niet tot afwijking van de door Jurenco opgegeven kosten. Advisering door een octrooigemachtigde in een procedure als de on-derhavige is redelijk te achten. Die advisering hoeft uiteraard niet noodzakelijk te leiden tot een rapport dat als zodanig in de procedure wordt overgelegd, maar kan op andere wijze bijdragen aan het door Jurenco in deze procedure naar voren gebrachte standpunt

 

IEPT20111117, Rb Amsterdam, Rhodia v VAT Logistics

Opheffing bewijsbeslag voor inbreuk op buitenlandse octrooien: Proceskosten: € 195.615.

 

IEPT20111108, Hof Amsterdam, Pervorm v Pervormics

Geen proceskosten ex artikel 1019h Rv bij minnelijke regeling voor inleidende dagvaarding

 

IEPT20111018, HvJEU, Realchemie v Bayer

begrip „burgerlijke en handelszaken” omvat betaling geldboete tot nakoming rechterlijke beslissing. Kosten exequaturprocedure vallen onder proceskosten handhavingsrichtlijn

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Crocs

Overeenstemmende totaalindruk onvoldoende onderbouwd met overgelegd fotomateriaal. Volledige proceskosten art 1019h Rv omvatten kosten wrakingsprocedure.

 

IEPT20110830, Hof Den Haag, WMF v Vacu Products

Incidentele vordering in hoger beroep tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad proceskostenveroordeling toegewezen

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic

€ 6.529 proceskosten voor octrooihouder vervallen octrooi: proceskosten als gevolg van het handelen van Inno Nautic als mede-ocrooihouder nodeloos gemaakt

 

IEPT20110726, Hof Den Bosch, Search v Aquatest

Proceskosten ten onrechte gecompenseerd: hof is van oordeel dat in deze zaak sprake is geweest van een flagrante auteursrechtinbreuk zodat Search terecht haar hoofdvorderingen in eerste aanleg heeft ingesteld. Toewijzing van de hoofdvorderingen van Search leidt er naar het oordeel van het hof toe dat Aquatest in eerste aanleg beschouwd dient te worden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Spoedeisend belang bij opgave om inbreuken te voorkomen. Geen spoedeisend belang bij schadebegroting.

 

IEPT20110706, Rb Breda, Van Hasselt v CDA

Schadevergoeding: € 450 licentievergoeding en immateriële schade.
€ 2.489 proceskosten redelijk en billijk.

 

IEPT20110622, Rb Den Haag, Thuiskopie

Veroordelingen voor totaal  € 845.000 aan thuiskopievergoedingen. Geen bewijs inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Geen volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv n bij incasso thuiskopievergoeding: omdat de handhavingsrichtlijn niet van toepassing is op procedures zoals de onderhavige zaak, die uitsluitend gaan over de inning van thuiskopievergoedingen.

 

IEPT20110525, Rb Utrecht, Marlies Dekkers v Sapph

Auteursrechtelijke bescherming uitwerking stijl van bandje boven cup. beoordeling inbreuk op grond van totaalindruk. Inbreuk auteursrecht meerdere modellen, deels geen inbreuk auteursrecht. Geen slaafse nabootsing bij niet auteursrechtelijk beschermde modellen. Algemeen verbod inzake auteursrechtinbreuken. Proceskosten gematigd van € 165.000 naar € 50.000.

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, Thuiskopie

Geen volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv n bij incasso thuiskopievergoeding: omdat de handhavingsrichtlijn niet van toepassing is op procedures zoals de onderhavige zaak, die uitsluitend gaan over de inning van thuiskopievergoedingen.

 

IEPT20110222, Hof Den Haag, Burger v de Stichting
Nadere specificatie van in dagvaarding gevorderde proceskosten art. 1019h Rv is geen eisvermeerdering; bij verstek geen betekening vereist. € 6.628 aan proceskosten voldoende gespecificeerd; volledige proceskosten ten onrechte afgewezen

 

IEPT20110222, Hof Arnhem, Mejawa v Haspel

proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv: het feit dat de [...] heeft gegrond op het ontbreken van spoedeisend belang ten tijde van het verzoeken van het ex parte bevel en de gelegde beslagen, niet af aan het feit dat de onderhavige procedure zijn oorzaak vindt in een door Haspel gestelde auteursrechtinbreuk;

 

IEPT20110223, Rb Den Haag, Interface v Desso

Octrooihouder veroordeeld in € 87.083 proceskosten inbreukzaak na eisvermindering. De stelling van Interface dat de billijkheid zich verzet tegen een veroordeling van haar in de proceskosten in de inbreukprocedure omdat de door Desso en Desso Group gemaakte kosten voorkomen hadden kunnen worden als Desso en Desso Group eerder openheid van zaken hadden gegeven over het openbaar voorgebruik door Masland, wordt verworpen. Octrooihouder veroordeeld in € 18.187 proceskosten nietigheidszaak na afstand van octrooi.

 

2010

 

IEPT20101229, Rb Den Haag, Thuiskopie

Geen bewijs vervoer dragers naar Duitsland: Betaling van € 35.294,09. Onnodige kosten beslag voorafgaand aan overleg: Stichting de Thuiskopie heeft onnodig kosten gemaakt door direct beslag te leggen in plaats van in overleg te treden. De uren van de raadsvrouwe die aan de beslaglegging zijn besteed dienen daarom voor rekening van Stichting de Thuiskopie te blijven. Dit is een bedrag van € 1.250.

 

IEPT20101214, Hof Amsterdam, De Projectenfabriek

Proceskosten handelsnaamzaak € 15.289,43: verwijst De Projectenfabriek B.V. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van X op de voet van art. 1019h Rv begroot op € 15.289,43 inclusief btw en 6% kantoorkosten

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Cepia v Sigma
Verstekvonnis:  Vorderingen wegens inbreuk auteurs-, model- en merkenrecht toegewezen. Proceskosten € 13.392: Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan

 

IEPT20101116, Rb Amsterdam, New Motion v The New Motion
Proceskosten beperkt van € 22.080,59 tot € 6.000.

 

IEPT20101116, Hof Den Haag, Dramers v Henkel
 Proceskosten: € 30.259 redelijk voor eerste instantie

 

IEPT20101115, Hof Den Haag, FTD v Eyeworks
Stelselmatig faciliteren inbreuk auteursrecht door uploaden is onrechtmatig. Artikel 16c: downloaden geen inbreuk: Drie-stappen-toets; richtlijnconforme niet mogelijk; downloaden uit illegale bron naar Nederlands toegestaan. Geen volledige proceskosten: Artikel 1019e Rv niet van toepassing op stimuleren inbreuk

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic

Vermeerdering van proceskosten bij verstek: betekening aan gedaagde vereist: De eiswijziging met betrekking tot de proceskostenveroordeling dient, nu die ziet op een verhoging van de aanvankelijk gevorderde kosten, beschouwd te worden als vermeerdering van eis, die met betrekking tot de wijziging van de grondslag van eis als een eisverandering, en zijn in het onderhavige geval, waar de gedaagde niet in het geding is verschenen, uitgesloten, tenzij de verandering of vermeerdering op de voorgeschreven wijze, met inachtneming van artikel 130 lid 3 Rv, aan gedaagde kenbaar is gemaakt.

 

IEPT20101019, Hof Den Haag, Sandoz v Merck

Toewijzing uitvoerbaarverklaring bij voorraad proceskosten: Daar het gaat om een veroordeling tot betaling van proceskosten, mag worden aangenomen dat Sandoz, nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken, het vereiste belang heeft bij de door haar verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Geen nieuwe feiten en omstandigheden vereist bij ontbreken uitdrukkelijke beslissing

 

IEPT20101001, Rb Amsterdam, Verborgen Camera
Proceskosten: SBS c.s. heeft bewust het risico genomen dat [X] zich op het standpunt zou stellen dat zij een redelijk belang heeft om zich tegen (verdere) uitzending van haar portret te verzetten en een advocaat zou inschakelen om haar ongenoegen over die opname en uitzending kenbaar te maken. Het is in beginsel dan ook redelijk dat de kosten die de werkwijze van SBS c.s. voor [X] tot gevolg heeft, voor zover het Nederlands procesrecht in zaken die niet betrekking hebben op industriële eigendom dat mogelijk maakt, worden gedragen door SBS c.s.

 

IEPT20100921, Hof Den Bosch, Bik v Techcomlight
Geen volledige proceskosten art 1019h Rv – gering aandeel merkinbreuk in het geschil.

 

IEPT20100818, Rb Amsterdam, Van Dillewijn v Horti Print
Proceskosten bij verstek: Eiseressen vorderen een proceskostenveroordeling met inachtneming van artikel 1019h Rv. Nu zij evenwel hebben nagelaten een gedetailleerde opgave te doen van de gemaakte proceskosten en ter zake ook geen bedrag hebben gevorderd, zal de recht-bank de proceskosten begroten aan de hand van bet gebruikelijke liquidatietarief in standaardzaken.

 

IEPT20100813, Rb Den Haag, Burger v Ideëel Verzekeringen
Proceskosten bij verstek: De proceskosten kunnen jegens een niet in het geding verschenen gedaagde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) worden toegewezen indien die kosten zijn gespecificeerd in de dagvaarding of nadien aan de niet verschenen gedaagde zijn kenbaar gemaakt bij afzonderlijk exploot overeenkomstig artikel 130 lid 3 Rv.

 

IEPT20100728, Rb Utrecht, Ryanair v PR Aviation
Niet voldoen aan substantiëringsplicht heeft consequentie proceskosten

 

IEPT20100713, Hof Den Haag, Bergemann

Ontbreken uitvinderswerkzaamheid: dat de gemiddelde vakman de koeling van de as door middel van een gecontroleerde luchtstroom, gegenereerd met behulp van een (van een klep voorziene) opening aan het uiteinde van de as-afvoer, welke luchtstroom vervolgens in tegengestelde richting over de as-afvoer loopt en, opgewarmd door de stralingswarmte van de hete as en de verbranding van onverbrand materiaal, wordt teruggebracht in de ketel (elementen g1 tot en met g4) uit de stand van de techniek kon af1eiden. Verleningsdossier onderdeel van de stand van de techniek. Nietigheidsactie n.a.v. dreigende inbreukactie valt onder de geschillen als bedoeld in artikel 1019Rv.

 

IEPT20100427, Hof Den Haag, 1-800-Flowers v Zockoll

Verval 1800flowers wegens ontbreken normaal gebruik in Benelux. Website 18000flower niet op Benelux gericht. 1800flowers geen algemeen bekend merk: Van algemene bekendheid is sprake als de grote meerderheid van het relevante publiek het merk (dat niet door depot of gebruik beschermd hoeft te zijn) kent. Hetgeen appellante heeft aangevoerd is onvoldoende om algemene bekendheid in (een van de landen van) de Benelux aan te nemen. Proceskosten conform liquidatietarief

 

IEPT20100330, Hof Den Haag, Four Seasons Hotels

Artikel 1019h Rv van toepassing bij nietigverklaring die samenhangt met concrete inbreukactie: In die gevallen hangt de nietigheidsac-tie samen met een concrete inbreukactie en kan de nietigheidsactie naar het oordeel van het hof (in concreto) gezien worden als een procedure die noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. Artikel 1019h Rv niet van toepassing bij oppositie die niet samenhangt met concrete inbreukactie.

 

IEPT20100226, HR, 26 februari 2010, Jaap.nl
Redelijke proceskosten artikel 1019h Rv: Nu de door Plazacasa op de voet van art. 1019h gevorderde en gespecificeerde kosten niet door de Stichting waren betwist, ook niet wat betreft de redelijkheid en evenredigheid als bedoeld in die bepaling, stond het het hof niet vrij deze kosten op voormelde grond niet toewijsbaar te achten

 

IEPT20100119, Rb Den Haag, TNT v Logispring
Volledige proceskosten bij vordering tot vervallenverklaring: artikel l0l9h Rv van toepassing op bodemprocedure, waarin door LMSC een vordering tot vervallen verklaring van de merken van TNT is ingesteld. Deze vordering is immers ingesteld in reactie op de handhaving onder meer door het versturen van een sommatiebrief door TNT van haar merkrechten. Bij afstand van instantie is de eiser als in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Matiging proceskosten wegens eerder kort geding

 

2009

 

IEPT20091208, Hof Den Haag, Van Beelen v Otter
Kosten octrooigemachtigde vallen niet onder proceskosten: [...] kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid, dat ingeval van verplichte procesvertegenwoordiging niet alleen de kosten van de advocaat maar ook de kosten van de octrooigemachtigde vallen aan te merken als kosten als bedoeld in de artikelen 237 e.v. Rv waarin de in het ongelijk gestelde partij zal kunnen worden verwezen. Richtlijnconforme interpretatie proceskostenveroordeling niet in strijd met rechtszekerheid

 

IEPT20091028, Rb Zutphen, Tulipa Vaas
Compensatie proceskosten: De procedure is gevoerd, terwijl al ruim voor het uitbrengen van de dagvaarding het grootste deel van het verschuldigde bedrag door [gedaagde] aan [eiseres] is betaald.

 

IEPT20091021, Rb Den Haag, MSR v Aredal

Volledige proceskosten bij vordering tot vervallenverklaring merk wegens niet gebruik: Volgens vaste lagere rechtspraak is een volledige en evenredige proceskostenveroordeling in geval van het enkel aan de orde zijn van een geldigheidskwestie van een intellectueel eigendomsrecht als hier, op zijn plaats.

 

IEPT20091016, HR, Realchemie v Bayer
Prejudiciële vragen: Valt erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing tot betaling van ördnungsgeld" van Duitse rechter onder begrip "burgerlijke en handelszaken" van EEX-Verordening. Zijn volledige proceskosten van de Handhavingsrichtlijn ook van toepassing op exequaturprocedure met betrekking tot buitenlands vonnis over een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht; (ii) een beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een inbreukverbod ; (iii) kostenbeslissingen die voortbouwen op de onder (i) en (ii) genoemde beslissingen?

 

IEPT20091110, Hof Leeuwarden, Coin Pusher
Proceskostenveroordeling bekrachtigd: De beslissingen van de voorzieningenrechter die ten grondslag hebben gelegen aan de proceskostenveroordeling zijn geen onderwerp van het debat in hoger beroep. Dit betekent dat in hoger beroep ervan dient te worden uitgegaan dat die beslissingen ten principale de beslissing van de voorzieningenrechter inzake de proceskosten kunnen dragen.

 

IEPT20091008, Rb Groningen, Witte duiven 
Geen vergoeding buitengerechtelijke kosten: Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het criterium of het maken van die kosten redelijkerwijs verantwoord was. [...]. dat men aan de wederpartij duidelijk maakt wat men van haar verlangt en haar in de gelegenheid stelt daaraan te voldoen voordat men kosten gaat maken.

 

IEPT20090930, Rb Den Haag, Kamal
Niet-ontvankelijk wegens niet stellen zekerheid proceskosten van € 12.000. Afwijzing volledige proceskosten wegens onvoldoende onderbouwing

 

IEPT20090916, Rb Den Haag, Thuiskopie v SDC
Geliquideerde proceskosten bij verstek: De proceskosten kunnen jegens een niet in het geding verschenen gedaagde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv worden toegewezen indien die kosten zijn gespecificeerd in de dagvaarding of nadien bij afzonderlijk exploot aan de niet-verschenen gedaagde zijn bekendgemaakt.

 

IEPT20090904, Rb Den Haag, Formula One Licensing
Proceskosten conform liquidatietarief bij niet verschenen gedaagde: Aangezien FOL de werkelijk gemaakte proceskosten niet bij dagvaarding heeft gespecificeerd en gesteld noch gebleken is dat een specificatie bij exploot aan [Y] is bekendgemaakt, zullen de kosten overeenkomstig het reguliere liquidatietarief worden vastgesteld.

 

IEPT20090902, Rb Dordrecht, Deckers v La Cheapa - UGG
Proceskosten gematigd tot € 11.699 (=2/3): La Cheapa was al gestopt met inbreuk maken voordat de dagvaarding werd uitgebracht. Dit roept de vraag op of (het voortzetten van) deze procedure wel nodig was. Deckers heeft geen feiten naar voren gebracht waaruit blijkt dat zij zich daadwerkelijk heeft ingespannen om deze zaak buiten rechte te regelen. Tijdens de comparitie is daar ook geen helderheid over verkregen.


IEPT20090811, Rb Den Bosch, Güfa v Sauna Tibet

Proceskosten gematigd van € 15.510 naar € 4.500: Güfa heeft recht op een volledige proceskostenvergoeding. De daarvoor gevorderde € 15.570,25 zijn evenwel buitensporig. Sauna Tibet heeft niet betwist dat zij tot het Güfa repertoire behorende films vertoont, terwijl zij daarvoor geen toestemming heeft gekregen van Güfa.

 

IEPT20090805, Rb Den Bosch, Lonneke
Geen volledige proceskosten bij vordering tot verval van merkinschrijving. De procedure - die strekt tot verval van de inschrijving van een ouder merk van gedaagde met het oog op een door eiseres gewenste inschrijving van haar eigen jonger merk - kan niet worden aangemerkt als een procedure die strikt genomen strekt tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

 

IEPT20090708, Rb Leeuwarden, Powerplustools Int. V Powerplustools Benelux
Geen ongeoorloofde concurrentie: Voor toewijzing van een algemeen verbod tot het ontplooien van concurrerende activiteiten is bij gebreke van een non-concurrentiebeding geen aanleiding. Van slaafse nabootsing geen sprake zijn nu er geen sprake is van een exclusief voor PPT International geproduceerd product. Proceskosten gematigd van € 35.363,35 naar € 6.000

 

IEPT20090519, Hof Den Haag, VDV

Proceskosten artikel 1019h Rv: Toepasselijk in executiegeschil. Tussenvonnis proceskosten – tijdig appel: Anders dan [geïntimeerde] betoogt, is VDV wel tijdig in hoger beroep gekomen wat betreft de beslissing tot vergoeding van haar –[geïntimeerde] – proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Immers, daarover heeft de voorzieningenrechter eerst in het dictum van het vonnis van 8 april 2008 een beslissing genomen. Dat met betrekking tot die kosten in het vonnis van 25 maart 2008 al een eindbeslissing in de overwegingen is opgenomen doet in dit verband niet terzake

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Carmo v Reich

Geen inbreuk model- of auteursrecht: vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie komen niet voor bescherming in aanmerking. De niet uit de registratie blijkende kenmerken mogen geen rol spelen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Tijdige specificatie proceskosten - 1019h Rv: de onderbouwing en specificatie van kosten, voor zover bekend, moet uiterlijk op de elfde werkdag voor het pleidooi worden ingediend.

 

IEPT20090212, Rb Amsterdam, Cassina v Baraka
Inbreuk auteursrecht aangenomen: Baraka heeft haar betwisting dat sprake is van een auteursrechtinbreuk op het LC2 meubelstuk van Le Corbusier evenwel onvoldoende toegelicht. Geen voorschot schadevergoeding. Matiging proceskosten van € 5.987 naar € 4.000.

 

IEPT20090121, Rb Zwolle, Kosten spuitgietmatrijs

Volledige proceskostenveroordeling in civiele procedure:  Op voorhand kansloze procedure, die een reactie is op de civie: lrechtelijke handhaving van rechten van intellectuele eigendom (octrooirechten).

 

2008 

 

IEPT20081217, Rb Den Haag, Henkel v Dramers
Proceskosten € 30.259,85: Nietigheid merkinschrijving. Zaak in conventie aangemerkt als een niet-eenvoudige zaak- kosten € 20.259,85. In reconventie conform indicatietarief € 10.000.

 

IEPT20081112, Rb Utrecht, Thuisbezorgd v thuisbezorgen.nl

Proceskosten: Nadere toelichting vereist, nu gevorderde kosten hoger zijn dan indicatietarief. Proceskostenveroordeling eerder kort geding onherroepelijk.

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala

 Proceskosten gematigd op grond van Indicatietarief IE-zaken.

 

IEPT20081015, Rb Den Haag, Ligman Lighting

Verstekvonnis: overdracht domeinnnaam doordat vonnis in de plaats treedt van wilsverklaring. Proceskosten € 20.000.

 

IEPT20081015, Rb Den Haag, Voortent

Model nieuw en eigen karakter, ondanks technisch bepaalde elementen. Artikel 1019h Rv biedt geen grondslag voor het vorderen van handhavingskosten sec, los van een vordering tot handhaving van IE-rechten

 

IEPT20081002, Rb Dordrecht, Comtech Telecom v Com.Tech. Automatisering
Handelsnaamzaak: dading ter zitting - proceskosten

 

IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex

Inbreuk auteursrecht op stofdessin. Proceskosten sterk gematigd 

 

IEPT20080903, Rb Groningen, Fraas v Storteboom (Olympia)

Inbreuk exportmerk: relevant publiek is is niet het Griekse, maar het Benelux-publiek. Toewijzing nevenvorderingen, mede omdat inbreuk als te kwader trouw wordt aangemerkt. Tpepassing liquidatietarief, in plaats van Indicatietarief IE-zaken, vanwege ontbreken onderbouwing proceskosten

 

IEPT20080815, Rb Arnhem, Otto Simon v Nedac Sorbo

Proceskosten teruggebracht naar IE-indicatietarief 

 

IEPT20080730, Rb Den Haag, Container Centralen v Schalkoort
Geen zekerheid proceskosten onder Haags Rechtsvorderingsverdrag 

 

IEPT20080723, Rb Den Haag, Crocs v Makro
Geen zekerheid voor proceskosten Amerikaanse gedaagde

 

IEPT20080716, Rb Den Haag, Sierra Entertainment v Davilex Games

Geen zekerheidsstelling proceskosten Amerikaanse eiser: Op grond van artikel V van het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika juncto artikel 5 van het daarbij behorende Protocol

 

IEPT20080703, Hof Amsterdam, Leaseweb v Brein

Billijkheid verzet zich tegen volledige proceskosten-veroordeling nu Leaseweb geen duidelijk eigen belang heeft bij de beoordeling van en de keuze tussen de belangen van Brein en Everlasting, en zij ook zorgvuldigheid heeft te betrachten jegens Everlasting en het hier gaat om een nog niet duidelijk uitgekristalliseerde materie. 

 

IEPT20080626, Rb Amsterdam, Milford-collectie

Proceskosten gematigd

 

IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing

Zekerheid voor proceskosten niet in strijd Berner Conventie. Verplichting tot zekerheidsstelling doet niet af aan gelijke bescherming voor buitenlandse auteur als voor Nederlandse auteurs en is niet in strijd met formaliteitenverbod. € 30.600 zekerheid voor proceskosten en schadevergoeding

 

IEPT20080530, HR, Endstra-tapes

Volledige proceskosten dienen te worden gevorderd en gespecificeerd

 

IEPT20080522, Rb Rotterdam, DJ Quintin v Quintino
Herstelvonnis voor kennelijke fout in proceskosten.

 

IEPT20080421, Rb Den Bosch, MF Beheer v My Global Factory
Beroep op dwaling vaststellingsovereenkomst faalt. Geen proceskosten conform artikel 1019h Rv

 

IEPT20080416, Rb Den Bosch, Loods 5
Proceskosten: Strijd met goede procesorde door eis zodanig te wijzigen dat de nieuwe vordering niet langer zijn grondslag vindt in het intellectuele eigendomsrecht, hetwelk slechts is ingediend om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding.

 

IEPT20080325, Rb Middelburg, Frodo-dressoir
Bewijs overtreding verbod. Ook proceskosten executiegeschil vallen onder artikel 1019h Rv

 

IEPT20080213, Rb Den Haag, MSD v Generieken
Octrooi nietig: Dosering van 70 mg  éénwekelijks niet inventief. Beoordeling van inventiviteit volgens de problem and solution approach.  Op grond van zijn algemene vakkennis was de vakman  bekend met het total dose effect (...) van alendronaat. Ten opzichte van de standaard 10 mg per dag medicatie was derhalve de vakman bekend dat de wekelijkse total dose 70 mg was. Proceskosten € 505.000

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party
Portretrecht geen IE-recht art. 1019 Rv

 

IEPT20080116, Rb Den Haag, Wobben v Vestas
Nietigheid octrooi: delen niet nieuw wegens presentatie op conferentie en artikel en sprake van toegevoegde materie - rechtsmacht ter zake van Nederlands deel continentaal plat - proceskosten € 175.000

 

IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen

matiging proceskosten voor met dubbele bijstand en overdracht van dossier gemoeide kosten 

 

IEPT20080108, Rb Den Haag, Norma v SONT en Staat

Proceskosten gevoegde partij betaalbaar ex artikel 1019h Rv

 

2007

 

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin
Verval auteursrecht bij gebreke modelrechtelijke instandhoudingsverklaring.Berner Conventie beschermt geen Nederlanders. Geen slaafse nabootsing bij gebreke verwarringsgevaar. Kosten IE-deskundigeniet vergoed nu advocaat specialistentarief hanteert

 

IEPT20071122, Rb Arnhem, Levende Boeken
Inbreuk auteursrecht en naburige rechten - toewijzing nevenvorderingen, inclusief rectificatie - proceskosten gematigd van euro 46.764 naar euro 10.000

 

IEPT20071025, Hof Amsterdam, Dicom v IAG
Garantstelling - spoedeisend belang bij betaling vanwege precaire financiele situatie van IAG - artikel 1019h Rv niet van toepassing

 

IEPT20071012, Rb Zwolle, Kwadraat v Kwadraat
Soortgelijkheid aanleggen van elektrische installaties en bouwkundige activiteiten - overeenstemming kenmerkend bestanddeel - Ongespecificeerde proceskosten afgewezen  

 

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease

Handelsnaamzaak: proceskosten € 64.354

 

IEPT20071016, Rb Den Haag, Enza v Vilmorin
Octrooizaak - Proceskosten € 109.616

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac

Geen volledige proceskosten bij gebreke van verantwoording

 

IEPT20071002, Rb Den Haag, Velopa v GTV

Geen modelinbreuk - Inbreuk auteursrecht - Nevenvorderingen afgewezen - Proceskosten gematigd

 

IEPT20070912, Rb Den Haag, Der-Tec v Bege

Geen grond voor vergoeding op merkrecht inbreukmakende domeinnaam - Dwangsom op overdracht vanwege eerdere weigeringen daaraan mee te werken - Geen matiging proceskosten - Gemiddeld kort geding als regel tussen € 15.000 tot € 25.000 aan proceskosten

 

IEPT20070907, Rb Den Haag, Danziger v Biological Industries

Matiging proceskosten van € 95.000 naar € 65.000

 

IEPT20070822, Rb Breda, Wokpan

€ 30.000 proceskosten (excl. vertaalkosten voor client)  

 

IEPT20070816, Rb Amsterdam, Flodder 3

Artikel 1019h Rv inzake proceskosten ook van toepassing bij geschil over auteursrechtlicentie

 

IEPT20070806, Rb Den Bosch, Verenigd Koninkrijk v Total Backup

41.000 euro extreem hoge proceskosten 

 

IEPT20070713, Rb Den Haag, Applera v Stratagene

Proceskosten € 133.000 (incl. bewijsbeslag niet weersproken inbreuk) 

 

IEPT20070710, Rb Zutphen, Waxx kappers v Maxx Kappers

Proceskosten conform liquidatietarief nu geen sprake is van grootschalige inbreuk c.q. piraterij

 

IEPT20070621, Rb Amsterdam, Brein v Leaseweb

Proceskosten voor ISP op grond van billijkheid beperkt

 

IEPT20070621, Rb Den Haag, Prodect v Smulders

Matiging proceskosten van van 199.000 Euro tot  62.000 Euro

 

IEPT20070621, Hof Den Haag, Frodo-dressoir

Auteursrechtelijk beschermd ontwerp: uitgevreesde blokjes en daardoor ontstane lijnenspel - Voor tegenbewijs ontlening in kort geding geen plaats - Winstafdracht alleen bij inbreuk te kwader trouw - Volledige proceskosten cfr. 1019h Rv bij na 29 april 2006 aanhangig gemaakte procedures.

 

IEPT20070608, Rb Utrecht, Wannahaves

Proceskosten: billijkheid leidt in case bij inbreuk te goeder trouw tot 1/3 van de kosten

 

IEPT20070604, Rb Den Haag, Pintail v Gemini

Bevelschrift tot betaling proceskosten eiser bij afstand van instantie in octrooizaak

 

IEPT20070427, Rb Utrecht, Kunststof Profielen

Handhavingsrichtlijn mist toepassing omdat slaafse nabootsing geen IE-recht is

 

IEPT20070427, Rb Den Bosch, Love Seat

Vormgeving 'love seat' niet auteursrechtelijk beschermd - geen slaafse nabootsing nu geen sprake is van onderscheidende vormgeving stoel - Proceskosten gematigd o.g.v. billijkheid

 

IEPT20070419, Hof Amsterdam, Amsterdam Business School

Geen inbreuk onder Handelsnaamwet omdat UvA naam niet als naam voor onderneming maar voor dienst gebruikt - richtlijnconforme proceskosten ook in verzoekschriftenprocedure

 

IEPT20070411, Rb Amsterdam, Nike

Zekerheid voor proceskosten buitenlandse eiser

 

IEPT20070321, Rb Leeuwarden, Hood

Belang bij verbod vanwege aangekondigde merkinbreuk - helft volledige proceskosten toegerekend aan IE-aspecten

 

2006

 

IEPT20061222, Rb Den Haag, Fleurop Interflora

Geen volledige procekosten vanwege passeren raadsman

 

IEPT20061017, Rb Den Haag, Howe v Casala

Proceskosten gematigd van 32.000 naar 15.000 Euro

 

IEPT20060808, Rb Den Haag, Visser v Heto

Octrooirecht: nietigheid wegens ongeoorloofd toegevoegde disclaimer - richtlijnconforme proceskostenveroordeling