2007 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20071123, Rb Den Haag, Granuband v Granuflex
Wapperverbod ter zake van vervallenverklaard vonnis inzake modelrechtinbreuk - Rechtbank op grond van Gemeenschapsmerkenverordening onbevoegd ten opzicht van Hongaarse gedaagde en potentiële grensoverschrijdende inbreuk in Duitsland

 

IEPT20071122, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak - Oordeel Zelf
In samenhang met zijn eerdere expliciete uitlatingen, kan het pamflet "Oordeel Zelf!" worden aangemerkt als smaadschrift in de zin van artikel 261 Sr  

 

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Ostade Blade v Staat
huiszoeking en inbeslagneming bij journalist

 

IEPT20071122, EHRM, Voskuil v Nederland
Verschoningsrecht journalist: (...). the Court is struck by the lengths to which the Netherlands authorities were prepared to go to learn his or her identity. (...). The Court finds that the facts to be considered tip the balance of competing interests in favour of the interest of democratic society in securing a free press.

IEPT20071101, Rb Amsterdam, Willem-Alexander cs v Vereniging Martijn

Enkele tonen van foto op een website als die van gedaagde is ontoelaatbare inbreuk op persoonlijke levenssfeer kind - Gelet op bijzondere karakter site mag van beheerder worden verlangd dat hij voorzieningen treft om onrechtmatig gebruik te voorkomen - Geen schending auteursrecht door beheerder website

  

IEPT20071031, Hof Amsterdam, Peter R. de Vries v ontuchtpleger
Voorgenomen uitzending in beginsel toelaatbaar. De Vries cs schaden niet zozeer de gerechtvaardigde belangen van [X] dat dat in het licht van de gegeven omstandigheden onrechtmatig is. Verdere anonimiseren geboden.

 

IEPT20071030, Rb Rotterdam, Verspreiden opruiende tekst

Plaatsen van directe link op website is gelijk aan via internet verspreiden van opruiende teksten in de zin van artikel 132 Sr

 

IEPT20071025, Rb Amsterdam, Politieperskaart
Weigering Politieperskaart: geen journalist als hoofdberoep

 

IEPT20071023, Rb Amsterdam, NOS

Inbeslagname beeldmateriaal proportioneel nu gebleken dat er thans geen andere opsporingsmethode resteert dan het vorderen van het beeldmateriaal van de NOS

 

IEPT20071018, Rb Middelburg, Autobiografie

Niet onrechtmatige persoonlijke kwalificaties oud collega

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac

Onbetwiste grensoverschrijdende bevoegdheid rechtbank Den Haag ter zake van rechtmatigheid brieven over octrooiinbreuk - Conform lex loci delicti of marktaanknopingsregel bij ongeoorloofde mededinging is Pools en Chinees recht van toepassing - "Wapperen" met cotrooi naar Pools en Chinees recht niet onrechtmatig - Geen volledige proceskosten bij gebreke van verantwoording

 

IEPT20071004, Hof Amsterdam, Reisbureau Rita
Uitingsvrijheid: ook voor het Openbaar Ministerie moet voldoende duidelijk zijn geweest dat het vertonen van de poster bijdroeg aan een actueel publiek debat waarvan de heftigheid door de in dat debat aan de orde gestelde gebeurtenissen alleszins gerechtvaardigd werd en dat in het licht daarvan een strafvervolging van de betrokken verdachte wegens het (eventuele) smadelijke karakter van de uiting jegens de verantwoordelijke minister de toets van artikel 10 lid 2 EVRM niet zou kunnen doorstaan

 

IEPT20070830, Rb Den Haag, Beadring

Onrechtmatige sommatie inzake octrooi- en auteursrechtinbreuk - rectificatie bevolen 

 

IEPT20070815, Rb Den Haag, Eye Center v Consumentenbond

Geen representatief 'groot' consumentenonderzoek - Kwalificaties gebaseerd op onderzoek naar randvoorwaarden en eigen mening Consumentenbond - Rectificatie bevolen 

 

IEPT20070814, Rb Zwolle, Speurders 

Gevaar voor verwarring tussen Speurders van Telegraaf en 'mijnspeuder.nl' voor identieke diensten en gelet op seriemerken - Onrechtmatige publicaties gedaagde

 

IEPT20070807, Rb Alkmaar, Jaap.nl II

Gestelde onrechtmatigheid mailing verbleekt doordat sprake is van reactie op inbreuk rechten - Geen oproep tot boycot 

 

IEPT20070719, Rb Alkmaar, Pretium v HDC Media 

Strengere zorgvuldigheidsnorm bij publicatie door ombudsman dan door journalist - concept-artikel onvolledig en suggestief - verplichting tot wijziging concept-artikel

 

IEPT20070606, Rb Amsterdam, Meuldijk v Privé

Schending privacy woning door fotoreportage - Ten onrechte geen hoor en wederhoor toegepast - Bewering inzake GGD en kinderbescherming onvoldoende aannemelijk - Rectificatie fotoreportage effectief middel

 

IEPT20070628, Rb Amsterdam, Orthodontist v Volkskrant

Onrechtmatige publicatie - belang bij rectificatie

 

IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij

Systeem Postcodeloterij geen inbreuk op persoonlijke levenssfeer van niet-winnaars

 

IEPT20070606, RvSt, Algemene Zaken v NPS
Koningin geen bestuursorgaan - derhalve diende het verzoek evenmin naar de Koningin te worden doorgestuurd

 

IEPT20070531, Hof Amsterdam, Kwakzalverij

Kwalificatie 'kwakzalver' onrechtmatig, gelet op de betekenis conform Van Dale

 

IEPT20070524, Hof Amsterdam, Mosckowicz v Kelder

Kwalificatie 'mafiamaatje' onrechtmatig

 

IEPT20070516, Rb Amsterdam, Pretium v Ombudsman
Onduidelijkheden bij werving klanten ten onrechte gekwalificeerd als misleiding

 

IEPT20070516, Rb Amsterdam, ZIJonline

Publicatie over vermeend prostitutieverleden onrechtmatig

 

IEPT20070516, Rb Alkmaar, Staatsen v Gemeente Den Helder

Kwalificaties betreurenswaardig maar niet onrechtmatig - Geen immuniteit voor commissie

 

IEPT 20070508, Rb Den Haag, Pretium v Consumentenautoriteit
Zorvuldigheid toezichthouder - tijdens onderzoek niet de indruk wekken dat klachten gegrond zijn, tenzij dat evident is - onrechtmatig meewerken aan programma Kassa

 

IEPT20070426, Rb Amsterdam, Google Zoekresultaten

Google niet verantwoordelijk voor zoekresultaten - Zorgplicht Google ziet niet op bereikbaarheid van informatie waarvan zij niet weet of behoort te weten dat die onrechtmatig is - Geen verplichting Google links te verwijderen 

 

IEPT20070425, Rb Amsterdam, Deventer Moordzaak II

Onrechtmatige beschuldiging van moord - toekenning voorschot immateriële schadevergoeding

 

IEPT20070419, Rb Amsterdam, Breukhoven v Privé

Publicatie over vermeend verleden in prostitutie onrechtmatig - bevel zoekmachines te verzoeken publicatie te verwijderen

 

IEPT20070328, Rb Den Haag, MiraTes v Inspectie

Gedeeltelijk onrechtmatig persbericht Inspectie Gezondheidszorg - rectificatie bevolen

 

IEPT20070322, Hof Den Haag, Foto Huis

Gebruik foto huis in brochure geen schending eigendomsrecht of inbreuk op persoonlijke levensfeer

 

IEPT20070301, Rb Amsterdam, Een man tegen de Staat

Publicatie niet onrechtmatig tegen opsporingsambtenaar

 

IEPT20070223, Hoge Raad, Rectificatie

Bevel impliceerde naar zijn aard beperking tot het doen van mededelingen en het onthouden van commentaar waardoor rectificatie ontkracht wordt

 

IEPT20070215, Rb Dordrecht, Google cache vermelding

Bij onrechtmatige publicatie  mag uiterste inspanning worden verwacht om cache-vermelding bij Google ongedaan te maken

 

IEPT20070215, Rb Amsterdam, Moszkowowicz v Kelder

Geen onrechtmatige publicatie

 

IEPT20070209, Rb Groningen, UMCG v Onderzoeker

Geen ongegronde beschuldiging dat noemen van naam 115-jarige inbreuk privcay zou zijn

 

IEPT20070209, Rb Den Haag, Curatoren Landis v VEB

Onrechtmatige beschuldiging dat curatoren onderzoek tegenwerken - Verbod soortgelijke publicaties op grond van zelfde feiten - Voorschot schadevergoeding toegewezen

 

IEPT20070208, Rb Zutphen, Garagetest.nl

Geen onrechtmatige publicatie gelet op erkenning dat terugdraaien kilometers op waarheid berust

 

IEPT20070208, Hof Amsterdam, Endstra-tapes

Publicatie niet onrechtmatig tegenover erven nu niet aannemelijk is dat deze daardoor (meer) bedreigd worden

 

IEPT20070124, Rb Amsterdam, Stichting Genealogie v Tros

Geen lichtvaardige verdachtmakingen in uitzending - Schending privacy door met draaiende camera bij woning op te wachten - Hoor en wederhoor zou niet tot andere uitzending geleid hebben

 

IEPT20070111, Rb Middelburg, Foster Parents Plan

Onrechtmatige publicatie - Diskredieterende 'misbruikte kinderen Foster Parents Plan' - Handelsnaamwet toepasselijk bij stichtingen?