2008 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20081223, Rb Amsterdam, De Telegraaf v Partrust

Negatieve artikelen niet onrechtmatig. Hoewel duidelijk is dat De Telegraaf en [gedaagde 2] het niet hebben begrepen op Partrust, is de teneur van de berichtgeving al met al niet zodanig dat deze als onrechtmatig moet worden aangemerkt. De enkele omstandigheid dat Partrust niet in alle gevallen (tijdig) om weerwoord is gevraagd, maakt die artikelen niet alsnog onrechtmatig.

 

IEPT20081218, Rb Breda, TROS Opgelicht

Geen ongerechtvaardigd vermoeden van malafide praktijken: Reeds het enkele feit van kennelijk meerdere zakelijke initiatieven met deze gevolgen en het (opnieuw) betrokken zijn in een centrale rol bij een volgend initiatief -de uitgifte van het recent gelanceerde tijdschrift- rechtvaardigt het vermoeden van de redactie en daarom recherche naar een en ander.

 

IEPT20081216, HvJEG, Huber v Duitsland
Verwerking persoonsgegevens buitenlanders: (i) toelaatbaar indien het uitsluitend gegevens betreft die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de wetgeving en die uitvoering daardoor efficiënter kan verlopen; (ii) Niet toelaatbaar is een systeem speciaal voor buitenlandse Unie-burgers met als doel criminaliteitsbestrijding

 

IEPT20081216, HvJEG, Veroporssi

Verwerking persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden: indien zij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën tot doel hebben, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben

 

IEPT20081212, Rb Zutphen, Wegener v SVBT

Geen feitelijk onjuiste berichtgeving SVBT over beeindiging samenwerking VVV's en Wegener inzake uitgave "Recreatiekrant deVeluwe.nl"

  

IEPT20081210, Rb Utrecht, Wikipedia

Wikimedia heeft geen zeggenschap over inhoud van Nederlandse versie en beschikt niet over de gegevens van de auteur van het gewraakte artikel

 

IEPT20081202, Rb Amsterdam, Revu 

Onjuiste verdachtmaking: onder meer omdat op de voorpagina van de editie van Revu is vermeld dat eiser sub 1 verdacht wordt van het aannemen van smeergeld en dat niet juist is. Behandeling achter gesloten deuren

 

IEPT20081126, Rb Amsterdam, X v Audax

Aantasting goede naam veroordeeld moordenaar - onrechtmatige publicatie portret: Vorderingen afgewezen nu vaststaat dat Audax in onderling overleg met X een rectificatie heeft geplaatst en Audax reeds een bedrag van EUR 4.000,- heeft betaald ter vergoeding van vermeende schade als gevolg van eventuele onrechtmatigheid en dit bedrag niet wordt teruggevorderd door Audax.

 

IEPT20081124, Rb Utrecht, Postyno v Fieldvision

Bescherming eer en goede naam: In genoemde omstandigheden dient het recht van Postyno B.V. c.s. op bescherming van eer en goede naam en de persoonlijke levenssfeer te prevaleren boven het recht op vrije meningsuiting.

 

IEPT20081021, Hof Den Haag, Consumentenbond

Publicaties Consumentenbond hebben groot gezag: de kern van dit geschil betreft de vraag of de beperkte doelstelling van het onderzoek, de wijze van uitvoering van het onderzoek en de resultaten daarvan, de beoordelingscriteria voldoende duidelijk naar voren komen in de publicaties. Publicaties Consumentenbond onrechtmatig jegens Eye Center: onderzoeksopzet onvoldoende duidelijk gemaakt, geen helder onderscheid tussen verschillende doelstellingen en discrepantie tussen in de inleiding genoemde randvoorwaarden en datgene waaraan daadwerkelijk getoetst is, het indelen van Eye Center in de categorie ‘slecht’ is onvoldoende zorgvuldig geweest, andere redenen waarop Eye Center als slecht aangemerkt moet worden blijken niet uit artikel en Eye Center wordt als enige kliniek in de tekst van het artikel genoemd en beschreven als slecht op basis van een onderzoek dat onduidelijk en onvolledig is weergegeven.

 

IEPT20081119, Rb Den Haag, Ooit Tongeren

Onnodig grievende en onevenredig schadelijke uitlatingen: De publieke suggestie van absolute onveiligheid met de onvermijdelijke doden en ongelukken tot gevolg gaat te ver, is te ongenuanceerd en is niet te rijmen met de ook door het echtpaar [X] als exploitanten blijkbaar desondanks toch geaccepteerde openstelling van Ooit Tongeren voor het publiek vanaf 15 juni 2007.

 

IEPT20081111, Rb Den Haag, X v Consumentenautoriteit

Geen inzage onderzoeksrapport in handhavingsfase. Call scripts, voicelogs en standaardbrieven zijn bedrijfsvertrouwelijke gegevens

 

IEPT20081110, Rb Den Bosch, Essence v De Stelling

Geen onrechtmatige publicaties: Vijf artikelen niet nodeloos grievend of beledigend. Juistheid niet zozeer van belang, nu het om het uitdragen en onderbouwen van een waardeoordeel in het kader van een publiek debat en dus om een mening gaat. Auteursrecht op dagvaarding niet voldoende onderbouwd.

 

IEPT20081028, Rb Den Haag, Capres v Smarttip

Geen inbreuk octrooi - wapperverbod en rectificatie

 

IEPT20081009, Rb Amsterdam, Gmail 

Verplichting voor Google om identiteitsgegevens Gmail-accounthouder te verstrekken 

 

IEPT20081007, Rb Rotterdam, OPTA - Boete Spamverbod
€ 75.000 boete voor overtreder spamverbod

 

IEPT20080930, Rb Amsterdam, Pretium v TROS

Geen uitstel uitzending. Geen afgifte beelden verborgen camera

 

IEPT20080922, Rb Amsterdam, Pretium v TROS

Gebruik verborgen camera onder omstandigheden rechtmatig. Ruimhartig ruimte weerwoord gerechtvaardigd

 

IEPT20080916, Hof Den Haag, Pretium v De Telegraaf

Onrechtmatige publicatie inzake telefonische colportage Pretium. Geen onjuiste voorstelling door Pretium telefonisten. Geen misstand: De omstandigheid dat deze telefonische werving in al dan niet brede kring als onplezierig wordt ervaren, betekent niet dat deze onrechtmatig is. Geen hoor en wederhoor toegepast

 

IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen

Uitlating 'walgelijk en misselijkmakend' in Shownieuws niet onrechtmatig.  

 

IEPT20080911, Rb Den Haag, VIOB v Van Ophem

Ladderklem: geen inbreuk auteursrecht op vormgeving of op tekeningen of foto's. Geen onrechtmatige mededelingen over doorontwikkeling. rectificatie bevolen 

 

IEPT20080902, Hof Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Krantenartikel onrechtmatig jegens ambtenaren stadsdeel

 

IEPT20080827, Rb Groningen, Coin Pusher

Uitlatingenverbod en verbod tot beslaglegging. Onrechtmatige publicatie: rectificatie bevolen in het Nederlands, Frans en Engels. Nu niet is gebleken dat de 'Fun City'-coin pusher van VdW/EAB auteursrechtelijk wordt beschermd heeft VdW/EAB door hiervan in de publicaties wél melding te maken en aan te geven dat daarop door het op de markt brengen van Chinese kopieën inbreuk wordt gemaakt en het duidelijk is dat de publicaties zien op de 'Treasure Island'-machines van KMO Asia, jegens KMO Asia onrechtmatig gehandeld.

 

IEPT20080807, Hof Amsterdam, Guillermo v Fallaux

Column: Aan een opiniërende tekst behoeven niet dezelfde (hoge) eisen behoeven te worden gesteld als aan onderzoeksjournalistiek.Publicatie niet onnodig grievend.

 

IEPT20080807, Rb Amsterdam, Opsporing Verzocht

Voorgenomen uitzending niet onrechtmatig

 

IEPT20080801, Rb Amsterdam, Vastgoedhandelaar v Het Parool

Aanduiding 'Israëlische maffia' niet onrechtmatig

 

IEPT20080718, Rb Arnhem, NXP v Radboud Universiteit

Publicatie artikel over kraakbaarheid NXP chip toegestaan. Auteursrecht: Eigen oorspronkelijk karakter algoritme onvoldoende aannemelijk. Geschrift niet beschermd want juist niet bestemd voor openbaarmaking

 

IEPT20080711, HR, De Telegraaf v De Staat

Bronbescherming journalist niet absoluut: De bescherming van journalistieke bronnen vindt zijn begrenzing in onder meer de bescherming van de nationale veiligheid en de noodzaak om de verspreiding van vertrouwelijke informatie te verhinderen, zoals weergegeven in art. 10 lid 2 EVRM. De rechter die gesteld wordt voor de vraag of gewichtige redenen geheimhouding met betrekking tot bepaalde stukken (of gedeelten daarvan) of bepaalde inlichtingen rechtvaardigen, zal die vraag in het algemeen niet kunnen beantwoorden zonder kennis te nemen van die stukken.

 

IEPT20080626, Hof Amsterdam, ZIJonline
Onrechtmatige publicatie: beweerd prostitutieverleden niet van belang

 

IEPT20080623, Rb Den Haag, Friesland Vlees v Staat

Onzorgvuldige uitlating Minister: De voorzieningenrechter volgt het betoog dat de niet-ingewijde toehoorder/het grote publiek hoogstwaarschijnlijk zal begrijpen dat het slachthuis te Leeuwarden betrokken is bij de misstanden die de klokkenluider heeft gesignaleerd bij de aanvoer en de slacht van zieke en of gebrekkige runderen die niet verwerkt zouden mogen worden omdat de voedselveiligheid daarmee in het geding komt. Geen aanleiding (meer) voor rectificatie nu de minister vervolgens bij meerdere gelegen uitdrukkelijk anders heeft uitgelaten

 

IEPT20080611, Rb Amsterdam, TROS Opgelicht

Beschuldiging vindt steun in feitenmateriaal. Medewerking verleend aan uitzending

 

IEPT20080605, CBB, Verzoekster v OPTA
Anonimiseren gepubliceerde besluiten inzake spam-verbod

 

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Moordenaar van Pim Fortuyn v De Telegraaf
Onrechtmatige lichtvaardige verdachtmaking

 

IEPT20080602, Rb Amsterdam, Column in weekblad Havana

Geen belediging in column

 

IEPT20080602, Rb Zwolle, CNV v Aldi

Geen merkreputatieschade door slogan CNV "HET ALDI-PRINCIPE HOGE WERKDRUK LAGE BEZETTING". Ongenuanceerde stellingname van CNV dat 90% werknemers klaagde over hoge werkdruk als misleidend en dus onrechtmatig is te kwalificeren

 

IEPT20080527, Rb Amsterdam, Verzoekers v OPTA
Geen anonimisering boetebesluiten ondernemingen. Geen strijd met onschuldpresumptie

 

IEPT20080522, Rb Alkmaar, Svenska Skum v InnoVfoam
Oneerlijke concurrentie: met de woorden "de voormalige Svenska Skum organisatie" wordt de suggestie gewekt dat Svenska Skum niet meer bestaat. Inbreuk op auteursrechten datasheets Svenska Skum.

 

IEPT20080515, Rb Amsterdam, De Roy van Zuydewijn v Parool
Geen onderbouwing met feiten van op publiek debat gebaseerde mening in column vereist. Redactie in mindere mate verantwoordelijk voor inhoud column

 

IEPT20080514, Rb Haarlem, Staat v A-Group en IS Interned Services
Provider kon in redelijkheid twijfelen aan juistheid brief Staatssecretaris

 

IEPT20080429, Rb Amsterdam, Plastisch Chirurg v EO
Beschuldiging van oplichting en zelf uitgelokte rel onrechtmatig. € 15.000 voorschot immateriële schadevergoeding

 

IEPT20080424, Rb Breda, Thoroughbred Software

Beeindiging softwaredistributie wegens inbreukmakende verveelvoudiging software en misleidene mailing

 

IEPT20080407, Rb Den Haag, Nederlandse Islamitische Federatie v Wilders
Ook grievende of choquerende uitlatingen beschermd door vrijheid van meningsuiting. Termen 'barbaar' en 'fascisme' niet onrechtmatig:  voor een parlementariër geldt dat hij in het openbaar debat ook buiten de Tweede Kamer, zo nodig met scherpte, zijn standpunt naar voren moet kunnen brengen. Niet kan worden gezegd dat gedaagde met de door hem gekozen bewoordingen, ofschoon provocerend, oproept tot haat of geweld tegen moslims.

 

IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende
Fictieve rede Balkenende niet onrechtmatig: Het artikel is overduidelijk een verzinsel dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelt en uitlokt.Voor zover het hier een kritische bejegening van de heer Balkenende betreft, geldt dat hij zich dit als minister-president en leider van het CDA zal moeten laten welgevallen.

 

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend
Privacy publiek figuur: het bevredigen van de nieuwsgierigheid van delen van de bevolking weegt niet zwaarder dan het recht op bescherming van de privacy waar ook publieke figuren onmiskenbaar recht op hebben.

 

IEPT20080325, HR, De Telegraaf v De Staat
Strafrechtelijk beslag: de inbeslaggenomen documenten bevatten staatsgeheime gegevens, dat strekt tot voorkoming van ernstige strafbare feiten, terwijl die gegevens van belang zijn in verband met de bescherming van de democratische rechtsorde en die bij openbaarmaking de nationale veiligheid en de veiligheid van derden op het spel kunnen zetten. Eeen onderzoek aan de documenten is weliswaar mogelijk, maar niet noodzakelijk om de identiteit van het lek bij de AIVD te achterhalen, aangezien dit aan de hand van de aan de AIVD inmiddels be-kende inhoud van deze documenten reeds mogelijk is.

 

IEPT20080319, Rb Den Haag, Fisher Farma v Z-Index
Vereisten voor opname in Z-Index: Zou Z-Index voorafgaande afgifte van een PD Notice gaan verlangen voordat een betreffend geneesmiddel in de G-standaard kan worden opgenomen, dan is dat naar voorlopig oordeel in deze omstandigheden onrechtmatig te achten jegens Fisher Farma

 

IEPT20080318, Rb Middelburg, Inbeslagname beeldmateriaal Omroep Zeeland
Opvordering beeldmateriaal disproportioneel

 

IEPT20080207, Rb Amsterdam, IRDA v NORMA &SENA
Onrechtmatige en onjuiste berichtgeving door Norma en SENA over IRDA 

 

IEPT20080124, Rb Amsterdam, RTL Boulevard
De uitlating 'Oplichting' en 'dingen achterover drukken' onrechtmatig. "Onder de tram" satirisch van aard en als zodanig door publiek begrepen, zodat deze niet zodanig kwetsend of grievend is dat eiser daardoor in zijn goede naam of eer is aangetast. Rectificatie afgewezen als niet doeltreffend middel

 

IEPT20080118, HR, Oorlogsverleden

In open brief worden vraagtekens gesteld bij kwallifactie 'verzetsdaad'. Open brief op één lijn te stellen met perspublicatie en column. Ook een waardeoordeel behoeft feitelijke basis en kan onrechtmatig zijn. Klemmende redenen voor publicatie mede vanwege het door [eiser] in "Het Uur van de Wolf" publiekelijk geschetste beeld van zijn motief om [betrokkene 1] te doden en van zijn invrijheidstelling in 1946

 

IEPT20080118, HR, Leefbaar Delft
Rectificatie beschuldiging van corruptie wethouder: Cassatieberoep verworpen over toegewezen vordering tot rectificatie van een door politieke partij geplaatste advertentie met beschuldiging over vermeende corruptie van voormalig wethouder.

 

IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder

Onrechtmatige uiting: opmerking "iedereen krijgt nog geld van die man" in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is, is onrechtmatig. De mededeling "ik dacht dat dit een baas van de Siciliaanse maffia was" en de opmerking "een stuk tuig van de richel" zijn als subjectieve waardeoordelen niet onrechtmatig. Rectificatie op TV afgewezen, wel rectificatie op website Kelder toegewezen