2009 Publicatie - Privacy

Print this page

 

IEPT20091202, Rb Amsterdam, Rhea v Watersport
Geen auteursrecht op motorsloep: geen auteursrechtelijk beschermde aspecten van de [A] motorsloep heeft genoemd die een of meer van de vier in beslag genomen mallen 10.35 (de hemelmal, de ankerbakmal, de piekkastmal (oud model) en de fundatiemal) betreffen. Onrechtmatige publicatie: dat Rhea onrechtmatig heeft gehandeld door op deze wijze inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van [A] Watersport en [C] en daarmee op hun eer en goede naam. De gevorderde verklaring voor recht dat de op de website van Rhea geplaatste publicatie onrechtmatig is jegens [A] Watersport zal derhalve worden toegewezen.

 

IEPT20091126, Rb Haarlem, Albert Heijn
Geen onrechtmatig gebruik concept rubriek “bord op schoot” in Allerhande: gezien het feit dat Albert Heijn al in mei 2008 over het gehele concept beschikte dat zij uiteindelijk voor publicatie in AllerHande van januari 2009 heeft gebruikt, valt niet in te zien dat de uitvoering van die publicaties tegenover [eiser] onrechtmatig is.

 

IEPT20091123, Hof Amsterdam, Strafzaak groepsbelediging
Beledigende uitspraken voor respectievelijk homoseksuelen, negroïde personen, allochtone vrouwen en Joodse mensen. De door de raadsman genoemde political speech is niet aannemelijk geworden. De verdachte uitte zijn teksten bovendien niet als politicus of journalist maar als privé-internetdeelnemer onder synoniem.

 

IEPT20091118, Rb Amsterdam, Friesland Vlees v Staat
Uitzending Tros Radar over misstanden bij transport van vee niet onrechtmatig jegens Friesland Vlees: voldoende steun in de feiten, gelegenheid om weerwoord te geven. Uitlatingen Minister in Buitenhof onrechtmatig jegens Friesland Vlees: niet genuanceerd, terwijl aan uitlatingen Minister groot gewicht wordt toegekend. Geen causaal verband tussen uitlatingen Minister en gestelde schade (wegvallen van Friesland Beef als klant van Friesland Vlees).

 

IEPT20091118, Rb Utrecht, UMG v VVP
Uitingsverbod voor advocaat: Ongefundeerde aantijging van beleggingsfraude en niet-nakomen verplichtingen: Gedaagden hebben geen enkele concrete informatie verschaft op basis waarvan ge-concludeerd kan worden dat UMG fraudeert dan wel haar verplichtingen niet nakomt, nóch dat daarvoor gevreesd moet worden. onrechtmatig gebruik merk- en handelsnaam UMG als reclame in Adwords

 

IEPT20091117, Hof Leeuwarden, Fairstar v Hanzevast
Nodeloos grievende opmerkingen t.a.v. bij geschillen betrokken “buitenstaanders”: Er kan ook met een meer objectieve beschrijving van het geschil worden volstaan. Een onheuse opmerking wordt ook niet minder grievend door de toevoeging "we have reasons to believe", temeer indien zoals in dit geval die "reasons" in het geheel niet worden onderbouwd. Rectificatie op website: Met name teneinde anonieme groep obligatiehouders te bereiken, acht het hof plaatsing op de website een doelmatige methode

 

IEPT20091106, Rb Den Bosch, Boek Herculesramp
Geringe, gerechtvaardigde schending persoonlijke levenssfeer:  De verklaringen die zij hebben afgelegd, hebben ook enkel betrekking op de gang van zaken bij de Herculesramp en gaan in het geheel niet over hun privé-leven.

 

IEPT20091029, Rb Amsterdam, 123video v Ziggo
Gehoudenheid verstrekking nawgegevens door aanbieder van webdiensten: Ten eerste moet daarvoor voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van onrechtmatig handelen, of een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit een overeenkomst, van de desbetreffende gebruiker en ten tweede dient buiten redelijke twijfel te zijn dat degene van wie de gevraagde persoonlijke gegevens ter beschikking dienen te worden gesteld ook daadwerkelijk degene is die zich aan dit handelen schuldig zou hebben gemaakt.

 

IEPT20091028, Rb Den Haag, A v CvB Rijksuniversiteit Groningen
Journalistieke exceptie Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing; De rechtbank is allereerst van oordeel dat, gelet op het feit dat eiser zijn medewerking heeft verleend aan een artikel van het HOP, in het onderhavige geschil deze zogenoemde "journalistieke exceptie" van artikel 3, van de Wbp, van toepassing is. Het opnemen van de persoonsgegevens van eiser in het betreffende artikel diende uitsluitend journalistieke doeleinden en dit werkt door in de publicatie in het online archief van de UK Groningen.

 

IEPT20091015, Rb Almelo, Hyves-profiel
Plaatsing foto’s zoon op niet afgeschermde website inbreuk privacy: dat de man door het plaatsen van foto’s op een niet afgeschermd gedeelte van het internet inbreuk maakt op de (ook door voormeld Verdrag beschermde) privacy van [Naam zoon]. Anders is het met het plaatsen van foto’s door de man op het slechts voor zijn “vrienden” toegankelijke gedeelte van zijn Hyves-profiel.

 

IEPT20091012, Rb Maastricht, Orkestbanden
Gebruik orkestbanden schending contractuele verplichting en inbreuk op recht van fonogrammenproducent en auteursrecht. Enkele negatieve of onjuiste uitlating nog niet onrechtmatig.

 

IEPT20090924, Rb Amsterdam, Tros Opgelicht
Oplichting en fraude: Nu Tros c.s. verwijten maakt en onderbouwt met nadere feiten en omstandigheden had het op de weg van [C] gelegen om aannemelijk te maken dat deze verwijten onterecht zijn, bijvoorbeeld door aannemelijk te maken dat het ontstaan van deze schulden hem niet toe te rekenen valt en dat hij naar vermogen heeft getracht te voorkomen dat anderen benadeeld zouden worden. [C] heeft dit echter nagelaten.

 

IEPT20090922, Hof Amsterdam, TROS Opgelicht
Bewijslast bij kwalificatie ‘oplichter’ en ‘pathologische leugenaar’: Van degene die beschuldigingen jegens een bepaalde persoon openbaart of verspreidt moet de nodige zorg worden verlangd ten aanzien van het verifiëren van de geloofwaardigheid van de feiten. Deze eis gaat evenwel niet zó ver dat aan die zorgvuldigheidseis alleen kan zijn voldaan ingeval de feiten naar de wettelijke regels van bewijsrecht als vaststaand kunnen worden beschouwd.Geen schending portretrecht

 

IEPT20090915, Hof Arnhem, Vipsnet v Loyalty
Rechtsgeldige opzegging licentie: onrechtmatige mailing

  

IEPT20090911, Rb Amsterdam, Beschamend filmpje
Redelijk belang geportreteerde: De inhoud van het filmpje is, zo heeft Geenstijl zelf ook erkend, voor [eiser] genant en beschamend. Bovendien werd in het filmpje, door het inzoomen op bepaalde beelden en het herhalen van teksten, de spot met [eiser] gedreven. Aannemelijk is dat de plaatsing van het filmpje op de websites van Geenstijl een enorme impact op het privéleven van [eiser] heeft gehad en nog heeft. Openbaarmaking door GeenStijl: Doordat Geenstijl het filmpje op haar website heeft geplaatst, is sprake van een zelfstandige openbaarmaking. Er is geen sprake van louter technische doorgifte van informatie.

 

IEPT20090910, Rb Amsterdam, Proximedia v Tros Radar
Inhoud berichten op Forum niet onrechtmatig: De Tros heeft terecht aangevoerd dat Proximedia door het hanteren van de hiervoor geschetste verkoopmethoden en contracten zelf het risico heeft genomen onderwerp van discussie te worden. Daarbij kon Proximedia, in het huidige tijdsgewricht, verwachten dat deelnemers aan die discussie ook hun mening zouden ventileren op internetsites. Gebruik van zware termen in context van de discussie niet als onrechtmatig aangemerkt

IEPT20090828, Rb Amsterdam, Willem-Alexander v AP

Schending persoonlijke levenssfeer door publicatie 4 foto’s: Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij het publiceren van deze vier foto’s weegt zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting. Privacybescherming tijdens privé-optreden in publieke ruimte: Alleen indien een privé-foto een nieuwsfeit behelst en/of bijdraagt aan een publiek debat over een onderwerp dat van maatschappelijk belang is, mag die privé-foto ook zonder toestemming van eisers worden gepubliceerd

 

IEPT20090723, Rb Amsterdam, Miljonair Fair
Geen afgifte bandopnamen: in kort geding niet vast komen te staan dat [gedaagde] of de beveiligingsbedrijven die voor haar op de Miljonair Fair 2007 en/of 2008 hebben gewerkt over de door [eiseres] bedoelde bandopname beschikken, zodat de vordering tot afgifte dient te worden afgewezen.


IEPT20090723, Rb Amsterdam, Telegraaf v De Staat
Geen gerechtvaardigde telefoontaps journalisten en hoofdredacteur: Onvoldoende aannemelijk dat aan de vérstrekkende eisen voor het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de AIVD jegens [de journalist] en [de hoofdredacteur], die geen rechtstreeks contact hebben gehad met het lek binnen de AIVD. Evenzeer ten aanzien van [de journaliste] die meerdere keren (telefonisch) contact gehad met de AIVD-medewerkster en haar partner.

 

IEPT20090721, Hof Den Haag, Tros v Pretium
Onderzoeksmethode met verborgen camera toelaatbaar. Geen onrechtmatige stigmatisering en geen onrechtmatige manipulatie beeldmateriaal. Voldoende gelegenheid voor weerwoord. Cursus zet aan tot onbetamelijke telemarketinggesprekken.

 

IEPT20090717, Rb Amsterdam, Verlinde & Hoes v BNN

Onrechtmatige opname met verborgen afluisterapparatuur: Het opnemen en uitzenden van geluidsfragmenten die met verborgen afluisterapparatuur zijn opgenomen zonder toestemming van de betrokkene kan slechts toelaatbaar worden geacht indien hierdoor een ernstige misstand aan de kaak wordt gesteld en die misstand op geen enkele andere manier aan de kaak had kunnen worden gesteld.

 

IEPT20090703, Rb Utrecht, Kleinkindonbereikbaar
Onrechtmatige publicatie persoonsgegevens kinderen en kleinkinderen: De persoonsgegevens van de kleinkinderen en hun ouders zijn niet met hun toestemming verwerkt en gepubliceerd, terwijl een noodzaak om die gegevens te publiceren zich hier niet voordoet. De kleinkinderen en hun ouders zijn, erger nog, geheel onwetend van de informatie over hen, die op de website is geplaatst. Het invoeren van de gegevens door de grootouders dient derhalve voor rekening en risico van [gedaagde] te blijven.

 

IEPT20090702, Rb Amsterdam, Trendylaarzen v 2dehands.nl

Staking executie vonnis: Hetgeen is conventie en reconventie is overwogen rechtvaardigt het door gedaagden gevorderde verbod op de verdere executie van het vonnis van 12 maart 2009. eschuldiging van oplichting gerechtvaardigd. Gezien de feiten zoals deze thans zijn komen vast te staan dan wel aannemelijk geworden, is de conclusie dat de moderators hiertoe te snel zijn overgegaan niet langer gerechtvaardigd

 

IEPT20090625, Rb Amsterdam, GIN Schade v Beleggers GIN
Geen reclameuiting – geen commerciële instelling: De enkele omstandigheid dat Beleggers GIN, evenals GIN Schade, voor het bereiken van haar doelstellingen gebruik maakt van (rechts)personen die met hun handelen wel een commercieel oogmerk hebben is onvoldoende om Beleggers GIN als een commerciële instelling aan te merken. Geen feitelijk onjuiste mededelingen.

 

IEPT20090618, Rb Amsterdam, Poot-Van der Windt v SWP

Publicatieverbod van het (al dan niet gewijzigde) manuscript zonder voorafgaande inzage door Poot-Van der Windt is niet toewijsbaar

 

IEPT20090616, HR, Reisbureau Rita

Geen smaad: Begrijpelijk oordeel dat "arrestatie-deportatie-crematie" in combinatie met “reisbureau” geen sterke associatie met jodenvervolging in Tweede Wereldoorlog oproepen

 

IEPT20090609, Rb Den Bosch, Fotomodel

Overdracht: Bevel tot overdracht merkregistraties en domein-namen. Verbod tot het doen van onrechtmatige uitlatingen. [X] vreest voor haar reputatie doordat volgens haar moeder meerdere malen zou hebben gedreigd "naar de Privé" te stappen als [X] "niet op haar tellen paste".

 

IEPT20090526, Rb Den Bosch, Databalance

Rectificatie inzake QSL-verkopen: Dat betekent dat zolang [Databalance cs] geen overeenkomst met Trader's hebben, zij inderdaad niet gerechtigd zijn om enig onderdeel van de QSL-software te verkopen. Zolang ook behoren zij zich te onthouden van het doen van mededelingen in de markt die anders suggereren, zoals de brief van 12 maart 2009 onmiskenbaar doet.

 

IEPT20090515, HR, Kwakzalverij
Hof onvoldoende ingegaan op kern van de bezwaren van de Vereniging: Die bezwaren richtten zich blijkens de gedingstukken niet alleen op de aanprijzing en toepassing van OMG voor de behandeling van nek-, schouder- en rugklachten, maar ook en vooral tegen de aanprijzing en toepassing daarvan bij klachten van onder meer internistische aard en zelfs bij psychiatrische ziektebeelden als autisme, schizofrenie en manischdepressieve psychosen.

 

IEPT20090513, Rb Amsterdam, Zwartepoorte v Schoonderwoerd

Verantwoordelijk voor Google zoekresultaat: veroordeelt Schoonderwoerd om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de inrichting van de website [...] zodanig aan te passen en aangepast te houden, dat niet langer via deze website, door middel van de zoekmachine van Google, een zoekresultaat wordt weergegeven waarin de onjuiste indruk wordt gewekt dat Zwartepoorte failliet is. 

 

IEPT20090509, Hof Den Haag, Smaad

Strafbare aantasting van de eer en goede naam slachtoffer: De verdachte heeft tezamen met haar mededader(s) het slachtoffer onterecht en welbewust beschuldigd van het voeren van een erotische chat met een minderjarige.

 

IEPT20090507, HvJEG, Rotterdam v Rijkeboer

Bewaringstermijn informatie over opvragen persoonsgegevens: regeling waarbij informatie over de ontvangers en de inhoud van de verstrekte gegevens slechts één jaar wordt bewaard en de toegang tot die informatie dienovereenkomstig wordt beperkt, terwijl de basisgegevens veel langer worden bewaard, vormt geen juist evenwicht

 

IEPT20090424, Rb Groningen, Hanzevast v Fairstar

Onrechtmatige beschrijving procedure in prospectus: Ten onrechte wordt in prospectus gesuggereerd dat gelegd beslag een gezamenlijk opzetje met frauduleus handelende derde zou zijn. rectificatie bevolen

 

IEPT20090421, Hof Den Haag, Vitens v Holland Water Filtration Zero-water

Onrechtmatige negatieve kwalificaties Vewin. Schadestaatprocedure bevolen. Brochure HWS geen misleidende, vergelijkende reclame. HWS geeft daarmee een behoorlijk en niet onjuist beeld van de wetenschappelijke discussies en twijfels omtrent de mogelijke effecten voor de volksgezondheid van deze stoffen in het leidingwater.

 

IEPT20090409, Rb Leeuwarden, Privé-filmpje op You Tube

180 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor publiceren naaktfilmpje: Het is niet overdreven om te vrezen dat het slachtoffer nooit meer uit het virtuele moeras zal komen waarin zij zich door toedoen van verdachte bevindt. Schrijnend daarbij is te horen dat verdachte zegt dit allemaal in een melige bui te hebben gedaan. Belediging en strafbare inbreuk op auteursrecht en portretrecht

 

IEPT20090407, Hof Amsterdam, Deventer Moordzaak

Onrechtmatige ernstige verdachtmakingen, ook indien voldoende steun in feitenmateriaal zou bestaan. Daar komt bij dat degeen die de onderhavige uitlatingen deed, De Hond, publieke bekendheid geniet en een landelijke reputatie (van betrouwbaarheid) heeft, zodat aannemelijk althans geenszins denkbeeldig is dat door derden aan zijn uitlatingen in beginsel meer waarde zal worden toegekend dan aan uitlatingen van een willekeurig (onbekend) ander persoon.

 

IEPT20090331, EHRM, Sanoma v Nederland
Geen journalistiek privilege: handover of journalistic materials proportionate given the nature and seriousness of the crimes: ramming wall with a shovel: the actions of the police and the public prosecutors were characterised by a regrettable lack of moderation (paragraph 16 above). Even so, in the very particular circumstances of the case, the Court finds that the reasons advanced for the interference complained of were “relevant” and “sufficient” and “proportionate to the legitimate aims pursued”.

 

IEPT20090327, Rb Haarlem, Norgine v Ratiopharm - Macrogol

Twijfel over vraag of Macrogol geneesmiddel is: Huidige stand van de rechtspraak is dat er thans teveel twijfels bestaan om de vraag of macrogol naar werking een geneesmiddel is bevestigend te beantwoorden. Hierover zal mogelijk meer duidelijkheid ontstaan na het door Norgine aangevraagde deskundigenbericht. Geen onrechtmatige mailing: Verwarring bij apothekers niet aannemelijk.

 

IEPT20090325, Rb Utrecht, Karel Appel Stichting Oeuvre catalogus

Oeuvre-catalogus maakt inbreuk op auteursrecht. Geen citaatrecht wegens commercieel doel. Geen toelaatbare verveelvoudiging door afbeelding in sterk verkleinde vorm. Verkoopexecptioe niet van toepassing. Uitingsvrijheid niet in het geding: Hoewel het onder omstandigheden mogelijk moet worden geacht dat het algemeen maatschappelijk belang zo zwaar moet wegen dat het auteursrecht daarvoor moet wijken, is daarvan in het onderhavige geval geen sprake. Geen misbruik van recht.

 

IEPT20090324, Rb Rotterdam, Stopkindersex

Publiceren persoonsgegevens en foto's veroordeelde pedofielen in zijn algemeenheid onrechtmatig: Gedaagde verantwoordelijk voor plaatsing op stopkindersex.com. Verantwoordelijkheid voor Amerikaanse sites niet voldoende aannemelijk. Vrijheid van meningsuiting geen rechtvaardiging.

 

IEPT20090312, Rb Amsterdam, Trendylaarzen v 2dehands.nl

Volledig verantwoordelijke  websitehouder: 2dehands.nl heeft door middel van de moderators de zeggenschap over de inhoud van de website en kan bepalen wat daarop wel of niet wordt gepubliceerd. Juistheid uitlatingen niet aannemelijk gemaakt. In zijn algemeenheid kan van een exploitant van een website waarop een forum wordt geëxploiteerd niet worden gevergd dat zij alle uitlatingen daarop aan een voorafgaande controle onderwerpt.

 

IEPT20090310, EHRM, Times Newspapers v United Kingdom

Internet Publication Rule: Requirement to publish qualification to an article contained in an Internet archive does not constitute a disproportionate interference with the freedom of expression

 

IEPT20090212, Rb Amsterdam, Trendylaarzen v TTY

Geen sprake van oplichting onnodige beschadiging van goede naam. Vastgesteld wordt dat de klachten over Trendy-laarzen voornamelijk gaan over lange levertijden en slechte bereikbaarheid. Ter zitting is van de zijde van TTY erkend dat dit geen ernstige verwijten betreffen en niet kan worden aangemerkt als oplichting. Vorderingen afgewezen omdat niet gedaagde maar 2dehands.nl de exploitant van website is.

 

IEPT20090310, HR, Belediging religie

Strafbare belediging aanhangers godsdienst: Strafbaar is enkel het zich nodeloos krenkend uitlaten over een groep mensen omdat deze een bepaalde godsdienst aanhangt. De enkele omstandigheid dat grievende uitlatingen over een godsdienst ook de aanhangers van die godsdienst krenken, is niet voldoende om die uitlatingen te kunnen gelijkstellen met uitlatingen over die aanhangers.

 

IEPT20090226, Rb Amsterdam, Wijs & Van Oostveen

Inbreuk merkrecht door depot 'gedupeerden van'-merk. Geregistreerd houden domeinnaam en gebruik in Adwords is gebruik merk. Publicatie persoonlijke frustratie niet onrechtmatig

 

IEPT20090225, Rb Den Haag, Van de Leur

Website inbreuk op persoonlijke levenssfeer: Daartoe is van doorslaggevend belang dat met de website, mede gelet op de domeinnaam, ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat deze van eiseres afkomstig is, althans dat eiseres aan deze website haar medewerking heeft verleend. Betaling van € 1.355 toegewezen. Voorschot schadevergoeding van € 61.886 afgewezen.

 

IEPT20090218, Rb Zutphen, Zonweringspecialist

Recht op handelsnaam (v/h [naam]): ook als [B] niet meer actief gebruik zou maken van (onderdelen van) de handelsnaam Zonweringspecialist [naam], komt hem een beroep toe op de bescherming van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Overdracht handelsnaam [naam] aan [B] voldoende aannemelijk. Verbod tot zwart maken bij leveranciers en klanten. Voeging toegestaan.

 

IEPT20090213, Rb Den Haag, Pretium v Tros

Publicatie inzake agressieve telefonische wervingsmethode: Goede gronden dat consumenten zich overrompeld, overvallen en misleid voelen door de wijze waarop zij door Pretium worden benaderd. Niet aannemelijk dat Pretium zich met name op kwetsbare consumenten, ouderen in het bijzonder richt.

 

IEPT20090203, Rb Breda, Nuenense arts

Onrechtmatige publicatie boek: aangevochten uitlatingen in het boek en op de website op geen enkele wijze met bewijs onderbouwd. Portretrecht: Geen redelijk belang eiser als nabestaande vanwege respectloos gedrag ten opzicht van geportretteerde. Geen redelijk belang minderjarige zoon, die niet meer van foto zal worden herkend.

 

IEPT20090127, Hof Leeuwarden, Negatieve uitlatingen

Belang bij verbod negatieve uitlatingen: het feit dat [appellante] zich ook voor de gewraakte publicatie bij herhaling negatief over [M] heeft uitgelaten is een extra argument  om de belangenafweging in het voordeel van [M] te doen uitvallen

 

IEPT20090126, Rb Amsterdam, Up2Date v Tros

Gerechtvaardigd belang TROS Radar bij uitzending met klachten die ook al in 2006 aan de orde waren: De omstandigheid dat de klachten nog steeds bestaan, roept de vraag op of zoals destijds door de medewerkers van Up2Date is toegezegd - voldoende is gedaan om de dienstverlening te verbeteren

 

IEPT20090121, Ktr Amsterdam, Maroc-nl

Forumbeheerder niet aansprakelijk voor inbreuk auteurs-/portretrecht: controle vooraf niet vereist, maar van een forumbeheerder mag wel een alerte houding worden verwacht in het tegengaan van dit soort plaatsingen op zijn forum.

 

IEPT20090115, EHRM, Reklos en Davourlis v Griekenland

Violation of right to respect for private life by picture taken in hospital: The key issue in the present case is not the nature, harmless or otherwise, of the applicants' son's representation on the offending photographs, but the fact that the photographer kept them without the applicants' consent. The baby's image was thus re-tained in the hands of the photographer in an identifiable form with the possibility of subsequent use against the wishes of the person concerned and/or his parents

 

IEPT20090115, Rb Amsterdam, Partrust v Bartels Advocaten
Onrechtmatige campagne: Wanneer wordt gekeken naar het geheel van de berichtgeving, dan is sprake van een gerichte tegen Partrust gevoerde campagne waarmee de grenzen van de maatschappelijke betamelijkheid zijn overschreden, door het beeld naar voren te brengen dat Partrust haar verplichtingen niet nakomt of zal nakomen hetgeen niet vaststaat en angst over de beleggingen in Partrust in te boezemen. € 25.000 voorschot schadevergoeding.