2010 Publicatie - Privacy

Print this page

 

IEPT20101214, Hof Amsterdam, Ziggo v 123 Video

Belang Ziggo bij bescherming privacy abonnee prevaleert: proportionaliteit. De belangen van Ziggo bij het niet verstrekken van de NAW-gegevens dienen in dit geval te prevaleren. 123 Video heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in het onderhavige geval geen minder ingrijpende mogelijkheden bestonden de door haar benodigde gegevens van [M] te achterhalen.

 

IEPT20101130, Hof Amsterdam, Nieuw Amsterdam

Conclusie dat [Applellant] geld gestoken had in [R] gerechtvaardigd. Geen absolute plicht tot wederhoor: In dit geval heeft [M] zich gebaseerd op beschikbare bronnen met name op [Appellant]s eigen boek en hij heeft daaraan geen nieuwe of verrassende conclusies ten aanzien van [Appellant] toegevoegd. Daardoor kan niet worden staande gehouden dat hij gegevens bij [Appellant] diende te verifiëren alvorens deze te publiceren. Plaatsing portretten directeuren niet onrechtmatig tegenover Nieuw Amsterdam

 

IEPT20101105, Rb Den Bosch, Vereniging voor Latijnse Liturgie
Publicatie onrechtmatig verkregen brieven aan website eisers onrechtmatig. Het ge-bruik maken en openbaar maken van deze informatie zonder toestemming van de betrokke-ne(n) is in beginsel ontoelaatbaar. Afgifte onrechtmatig verkregen gegevens bevolen

 

IEPT20101027, Rb Middelburg, Belediging

Geen onrechtmatige belediging. De uitlatingen zijn alleen verspreid in de aanloop naar het carnavalsfeest en zijn later niet herhaald. Integendeel, door het bericht in BN/De Stem heeft een breed publiek kunnen lezen dat [gedaagde] zijn verontschuldigingen heeft aangeboden en aldus de advertentie van zijn mogelijk scherpe randjes heeft ontdaan.

 

IEPT20101001, HR, Deventer Moordzaak

Geen onjuiste toepassing maatstaven voor onrechtmatigheid publicatie. Het oordeel van het hof daarover is zo zeer met waarderingen van feitelijke aard verweven dat het in cassatie verder niet op juistheid kan worden onderzocht

 

IEPT20100930, Rb Arnhem, Wapperverbod

Onrechtmatig ”wapperen” inzake auteursrechtinbreuk software. Merkinbreuk domeinnaam “sucks”site. Onrechtmatige, negatieve aantijgingen.

 

IEPT20100714, Rb Amsterdam, X v GeenStijl

Inbreuk persoonlijke levenssfeer: X is midden in de nacht gefilmd zonder dat zij daar op bedacht hoefde te zijn. Zij is geen bekende persoonlijkheid en vervult geen publieke functie. Zij was ten tijde van het filmen duidelijk onder invloed van alcohol. Het filmpje is voor X gênant en beschamend is. GeenStijl heeft weliswaar het recht 'to shock, offend and disturb', maar daaraan zijn grenzen. Die grenzen zijn hier overschreden

 

IEPT20100708, Rb Amsterdam, RTL & Blue Circle

Toestemming tot uitzending gegeven. Zogeheten “quit-claim” niet absoluut: Er kunnen zich bijzondere, zwaarwegende omstandigheden voordoen die maken dat de programmamaker zich in redelijkheid niet mag beroepen op de door de deelnemer gegeven toestemming. In deze zaak doen zich echter geen dergelijke zwaarwegende omstandigheden voor

 

IEPT20100623, Rb Utrecht, Onrechtmatige persoonsdomeinnaam
Onrechtmatige registratie persoonsnaam als domeinnaam: Met [eiser] is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [gedaagde] onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door zonder voorafgaande toestemming daartoe van [eiser], van de domeinnaam die identiek is aan de naam waaronder [eiser] voor familie, vrienden en zijn beroepsgroep en patiëntenkring bekend is te registreren, dit druist in tegen de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een ander persoon of goed betaamt. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige inhoud website: zeer zware en diffamerende beschuldigingen

 

IEPT20100616, Rb Den Bosch, Advocatenkantoor

Onrechtmatige uitlatingen op internet: Ten eerste is de aard van de uitlatingen en de ernst van de voor eisers te verwachten gevolgen van belang. De uitlatingen bevatten bewoordingen over eisers die zeer negatief zijn. Ten tweede wordt de ernst van de misstanden welke de uitlatingen aan de kaak beogen te stellen meegewogen en de mate waarin de beschuldigingen ten tijde van de uitlatingen steun vonden in het toen beschikbare feiten materiaal. Tot slot wordt het gedrag van benadeelden meegewogen en de omstandigheid dat de uitlatingen op het internet zijn gedaan.

 

IEPT20100608, Rb Assen, Calidris

Lijfsdwang toegewezen: voldoende omstandigheden aanwezig geacht om dit vonnis uitvoerbaar te verklaren bij lijfsdwang, voor het geval het verbeuren van dwangsommen onvoldoende uitkomst aan Calidris zal bieden. Onrechtmatige verdachtmakingen en inbreukmakend gebruik beeldmerk in persbericht. Geen dreiging van handelsnaaminbreuk.

 

IEPT20100603 Rb Alkmaar, Verwijderen Cache

Eisers hadden separaat verzoek moeten doen aan Google om cache-bestanden te verwijderen: dat [eisers] wel de juiste eerste stap hebben gezet om aan hun verplichtingen uit het vonnis te voldoen door de verschillende beheerders van sites en zoekmachines (onder wie Google) aan te schrijven met het verzoek (de inhoud van) de artikelen te verwijderen, maar dat zij daarnaast nog een separaat verzoek hadden moeten doen aan Google om de bewuste URL's te verwijderen.

 

IEPT20100521, Hof Amsterdam, Undercover in Nederland
Gebruik verborgen camera in casu niet onrechtmatig. Uitzending toelaatbaar met vervorming stem. Uitzending beelden verborgen camera toelaatbaar: De bedoelde opnamen laten enerzijds zien hoe gemakkelijk een potentiële koper kan worden overtuigd door de mededelingen en aanprijzingen van een verkoopster, zoals hier [geïntimeerde], en anderzijds hoezeer misleidend deze mededelingen en aanprijzingen kunnen zijn waar deze volkomen afwijken van hetgeen uit de gesprekken tussen [geïntimeerde] en [R] naar voren komt. Het hof acht de zeggingskracht van deze opnamen dan ook groot en functioneel voor het aan de kaak stellen van de gesignaleerde misstand. Uitzending beelden confrontatie niet toelaatbaar: De wijze waarop [geïntimeerde] aan het slot van het programma wordt geconfronteerd met Stegeman en diens cameraploeg acht het hof een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [geïntimeerde].

 

IEPT20100514, Rb Amsterdam, Undercover in NL

Weerwoord in uitzending geboden. Verbod gebruik beelden verborgen camera: geen aanleiding om een uitzondering te maken op het uitgangspunt dat het openbaar maken van beelden of geluidsopnamen gemaakt met verborgen apparatuur in beginsel onrechtmatig is jegens de geportretteerde/spreker. Ook verbod openlijk gefilmde opnamen: niet noodzakelijk is om de door SBS c.s. gestelde misstanden aan de kaak te stellen. Anonimiseren maakt gedaagde niet onherkenbaar

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, ROOS v Eredivisie

Verstrekkingsplicht nieuwsflitsen cfr. Mediawet is toegangsregeling maar geeft geen gebruiksrecht. Persexceptie niet van toepassing: Integrale uitzendingen hebben hoofdzakelijk de bedoeling om kijkers te amuseren en te entertainen en kunnen dan ook niet worden aangemerkt als “nieuwsuitzendingen”. Geen beeldcitaat. Reportage-exceptie niet van toepassing.

 

IEPT20100427, Hof Den Haag, Livius v Fewmore

Geen spoedeisend belang bij overdracht merken. Onrechtmatige presentatie als rechthebbende; dat hoewel de mededeling op zichzelf niet onjuist is, Fewmore c.s. de belangen van Bwana en daarmee van Livius als aandeelhouder schendt door zichzelf ongeclausuleerd als rechthebbende te presenteren ten aanzien van het merk en daarmee vooruit te lopen op de definitieve beslechting van het geschil daaromtrent tussen partijen.

 

IEPT20100416, Rb Amsterdam, SBS II

Gebruik beelden verborgen camera verboden: Om de door gedaagden gestelde misstanden aan de kaak te stellen is het tonen van het beeldmateriaal en het laten horen van geluidsopnamen echter in beginsel niet nodig. Uitzending “ongebalkte” foto’s toegestaan: In aanmerking wordt genomen dat eiser er zelf voor heeft gekozen deze foto's naar zijn jeugdvriend te sturen. Daarmee heeft hij het risico genomen dat de foto's ook ter beschikking van derden - en gezien zijn achtergrond ook van de media - zouden komen. Nu de foto' s bovendien inmiddels bij het publiek bekend zijn en zich reeds in het publieke domein bevinden. geldt het verbod niet langer voor deze twee foto's.Verhoging dwangsom tot € 500.000: Inmiddels is gebleken dat er bij deze gedaagden niet zonder meer vanuit kan worden gegaan dat de veroordeling wordt nagekomen. Dat leidt ertoe dat een zware prikkel aan de veroordeling dient te worden verbonden.

 

IEPT20100414, Rb Amsterdam, Cruijff v Tirion c.s
Portretrecht geen absoluut recht: vrijheid van meningsuiting prevaleert. Geen redelijk belang Cruijff: gelet op het feit dat de foto' s in het kader van de vrije nieuwsgaring zijn gemaakt op momenten dat Cruijff als voetballer in de openbaarheid trad en Tirion Cruijff voorafgaand aan de publicatie een vergoeding heeft aangeboden, komt de rechtbank tot het oordeel dat de verzilverbare populariteit van Cruijff in het onderhavige geval het recht op vrijheid van meningsuiting niet opzij kan zetten. Merkenrecht: Geen herkomstverwarring. 

 

IEPT20100409, Rb Amsterdam, SBS

Verbod tot gebruik in kliniek gemaakte band-  en beeldopnamen en gebruik portret: Tegen de achtergrond van het hanteren van de verborgen camera in de besloten kliniek, die tevens de woon- en behandelomgeving is van [eiser]. SBS mag informatie gebruiken en eiser letterlijk citeren: SBS c.s. mag de uit de contacten tussen [eiser] en [persoon 3] verkregen informatie gebruiken, zij mag zelfs [eiser] letterlijk citeren en zijn brieven in beeld brengen.

 

IEPT20100408, Rb Amsterdam, De Dossiers Lakeman
“Grootheidswaan”, “grip op werkelijkheid verloren” en “autistische trekjes” toelaatbaar. In dat verband is van belang dat [eiser] een publieke figuur is, die tegen een stootje moet kunnen. Bovendien schuwt hij zelf in het publieke debat stevige bewoordingen over zijn opponenten niet. Rectificatie “bedrieger”. Percentage gewonnen zaken hoger dan 10%.

 

IEPT20100407, Rb Amsterdam, RTL

Zorgvuldige wijze van in beeld brengen bedrijf. Portretrecht Toestemming voor opname – geen dwang: Weliswaar is voorstelbaar dat [X] bang was dat indien hij niet zelf in beeld zou verschijnen met een toelichting op de gemaakte afspraken, de uitzending voor hem ongunstiger zou uitpakken, maar dit is onvoldoende om van dwang te spreken. 

 

IEPT20100323, Rb Amsterdam, Raps en Videoclip
Recht om met rust gelaten te worden slachtoffer delict. Eiseres heeft een zwaarwegend belang om met rust gelaten te worden en zolang de tbs-beschikkingstelling duurt niet met Awa geconfronteerd te worden na het door hem tegen haar gepleegde ernstige misdrijf. Eiseres heeft meerdere behandelingen aan haar verwondingen ondergaan en is tevens in behandeling (geweest) bij een psychiater. Zij is getraumatiseerd door het misdrijf en mijdt de publiciteit

 

IEPT20100319, Rb Amsterdam, Nina
Beschrijving kwesties A-Line en Newtron niet onrechtmatig: De conclusie met betrekking tot de kwesties A-Line en Newtron is dat de beschuldigingen voldoende steun kunnen vinden in het bronnenmateriaal . Beginsel van hoor en wederhoor niet absoluut. Geen redelijk belang bij niet publiceren foto op omslag. Schending persoonlijke levenssfeer dochter: Geen rectificatie, gelet op rechterlijk onrechtmatigheidsoordeel en toezegging om de passage in volgende drukken te schrappen.

 

IEPT20100224, Rb Amsterdam, TROS Opgelicht
Geen lichtvaardige verdachtmaking. Afbeelding woonhuis met bedrijfsnaam geen inbreuk privacy: Door ervoor te kiezen om zijn bedrijfsnaam zichtbaar op zijn woonhuis aan te brengen, heeft [V] er zelf voor gezorgd dat zijn woonhuis met zijn bedrijf in verband wordt gebracht. Geen schending portretrecht. Geen recht op wederhoor: Zoals door Tros terecht is aangevoerd is hoor en wederhoor geen afzonderlijk recht van [V], maar dient het te worden meegewogen bij de belangenafweging in verband met de vraag of het recht op vrijheid van meningsuiting bescherming behoeft.

 

IEPT20100223, Hof Amsterdam, Belediging op Hyves.
Beledigende beschuldiging van pedofilie. Overige: Lezers zullen bericht met korrel zout nemen. Het bericht in het weblog van [principaal geïntimeerde] begint met te verwijzen naar de behandeling van een rechtszaak waarbij zowel zij als [principaal appellant] op de één of andere wijze betrokken waren. Het bericht ademt de sfeer van een getergde [principaal geïntimeerde] die uit frustratie uithaalt naar ‘tegenstander’ [principaal appellant]. Het geeft ook blijk van een behoorlijke animositeit tussen [principaal geïntimeerde] en [principaal appellant].

 

IEPT20100218, Rb Dordrecht, BINT columns
Aantasting eer en goede naam in columns: De inhoud en toonzetting van de columns hebben daardoor de strekking “eens een dief, altijd een dief”, maar dit wordt niet door de feiten ondersteund.

 

IEPT20100128, Rb Amsterdam, Reliance v Cross Cultures
Juistheid van beschuldiging van piraterij niet aangetoond: Dat Adlabs ten tijde van het verschijnen van het artikel in de Indiase media werd beschuldigd van het bedrijfsmatig verhandelen van illegale kopieën, dan wel het doorsluizen daarvan naar Pakistan, is op dit moment dan ook niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20100120, Rb Rotterdam, Lasterlijke uitlatingen.
Geen verbod op lasterlijke uitlatingen in procedure. De rechtbank is van oordeel dat het in het algemeen onwenselijk is om advocaten  of partijen  op voorhand te verbieden in de context van juridische procedures bepaalde uitlatingen te doen, temeer indien die verboden uitlatingen in een vordering vaag zijn omschreven. Geen gebod tot betreuren: De rechtbank stelt voorop dat zij niemand kan verplichten om op straffe van een dwangsom publiekelijk te verklaren dat hij eerder gedane uitlatingen betreurt en onrechtmatig acht

 

IEPT20100119, Rb Amsterdam, OPTA

Geen ongeanonimiseerde publicatie boetebesluit hangende hoger beroep. Onherstelbare schade als het boetebesluit zou worden gepubliceerd met hun namen. Daarbij heeft de rechtbank laten meewegen dat een publicatie nú van het boetebesluit zonder de vermelding van de namen van eisers, de mogelijkheid onverlet laat dat het boetebesluit alsnog integraal en onverkort op de website van verweerder wordt gepubliceerd nadat dit rechtens onaantastbaar zal zijn geworden.

 

IEPT20100112, Hof Den Haag, Vara v Pretium
Gerechtvaardigde uitzendingen inzake Pretium. Geen nuancering inzake gegrondheid klachten vereist. Het was in brede kring bekend dat er veel klachten waren en het stond de Vara daarom vrij melding te maken van het bestaan van deze vele klachten en van de inhoud van de klachten, vooral van de veel voorkomende klacht dat consumenten meenden dat zij in het telefoongesprek door KPN benaderd waren, dat zij niet in de gaten hadden dat het ging om werving door Pretium voor een met haar af te sluiten overeenkomst en dat zij zich misleid voelden als vervolgens bleek dat Pretium zich op het standpunt stelde dat tijdens het telefoongesprek een overeenkomst met haar tot stand was gekomen.

 

IEPT20100112, Hof Den Haag, VARA v Pretium

Het staat Vara Magzine vrij om te publiceren over het bestaan en het grote aantal klachten over de telefonische werving door Pretium

 

IEPT20100107, Rb Rotterdam, Buma contracten
Openbaarmaking  BUMAo-vereenkomsten: Uit het advies van de afdeling Juridische Zaken en de ter zitting gegeven toelichting komt het beeld naar voren dat verweerders weigering met name is ingegeven door de intentie om schadeclaims te voorkomen. Om deze reden kan het bestreden besluit niet in stand blijven.

 

IEPT20100105, Rb Rotterdam, Miljoenhuizen.nl
Prijsgeschiedenis huis geen persoonsgegeven: Ten overvloede merkt de rechtbank evenwel op dat de op Miljoenhuizen.nl vermelde prijsgeschiedenis in beginsel niet kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven in de zin van de Wbp.Niet-ontvankelijkheid verzoek tot verwijdering persoonsgegevens