2011 Publicatie - Privacy

Print this page

 

IEPT20111221, Rb Rotterdam, NRC
Onrechtmatige feitelijk onjuiste publicatie. Gelet op o.m. rectificatie geen andere schade dan advocatenkosten (€ 1.000)

 

IEPT20111221, Rb Den Haag, PostNL v de Staat

Geen inbreuk databankenrecht; postcodegegevens Staat afkomstig van gemeenten. Norm art 3:4 Aw gelijk aan maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm voor overheid. Wettelijke taak tot verstrekken postcodes als BAG-gegevens. Verstrekken postcodegegevens onderdeel publieke taak: marginale kosten. Niet-inbreukmakende postcodegegevens zijn overheidsinformatie. Toerekenbare tekortkoming Staat in nakoming Kaderconvenant door verstrekken voor commercieel gebruik

 

IEPT20111220, Hof Amsterdam, Basismedia

Kwalificaties ’pornobaron’ en ’koning van de online porno’ niet onrechtmatig: speelt een belangrijke rol dat het hier om een persoon gaat die, door zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer en deel te nemen aan de verkiezingen, de publieke/politieke arena heeft betreden en – [...] - niet uitsluit dat hij daarin zal (willen) terugkeren.

 

IEPT20111216, HR, Pretium v VARA Magazine

Cassatiebroep verworpen

 

IEPT20111214, Rb Den Bosch, NWB

Geen spoedeisend belang: Enkel financiële schade die voortbestaan niet in gevaar brengt geen spoedeisend belang; niet aannemelijk gemaakt dat het toestaan van hergebruik van het NWB voor haar onmiddellijk tot onomkeerbare gevolgen zal leiden. Geen schorsing besluit tot onvoorwaardelijk hergebruik Nationaal Wegenbestand: Informatie neergelegd in NWB verkregen in het kader van publieke taak. Verweerder heeft het NWB ook openbaar gemaakt. Niet valt dan ook in te zien dat verweerder niet bevoegd is hergebruik van het NWB toe te staan.

 

IEPT20111201, Rb Amsterdam, IDTV - De Heineken Ontvoering

Disclaimer. Mengeling van feiten en fictie; geen sprake van één waarheid. Artistieke vrijheid (i) Gebruik vuurwapen bij ontvoering, (ii) schieten op of dreigen met vuurwapen naar taxi en (iii) Fictieve verhaallijn: suggestie mishandeling vriendin.

 

IEPT20111124, Rb Amsterdam, Platter & Dikker

Uitgever niet mede-verantwoordelijk voor uitlatingen in ‘De wereld draait door’. Recht op uitingsvrijheid geeft doorslag; schadelijke gevolgen onvoldoende aannemelijk.

 

IEPT20111123, Rb Amsterdam, Telegraaf

Foto’s auteursrechtelijk beschermd. Toestemming vereist bij publicatie van in opdracht gemaakte foto. Onrechtmatige publicatie van op website gepubliceerde foto: bescherming privéleven

 

IEPT20111115, Hof Den Haag, Holland Casino

De voor een preventief publicatieverbod vereiste mate van zekerheid dat het geheimhoudingsbeding overtreden dreigt te overtreden niet aangenomen. Rechtstreekse werking artikel 10 EVRM bij staats-bedrijf. Geen exhibitie: gewichtige reden.

 

IEPT20111026, Rb Den Bosch, Rihend

Antenneverbod in strijd met vrijheid van nieuwsgaring: [...] dat de door Rihend aangevoerde belangen ter rechtvaardiging van het antenneverbod in het Parkreglement onvoldoende zwaarwegend zijn om een beperking van de vrijheid van nieuwsgaring als gewaarborgd door artikel 10 EVRM te kunnen rechtvaardigen.

 

IEPT20111025, HvJEU, eDate Advertising en MGN

Bij aantasting persoonlijkheidsrechten door internet publicatie gerecht van (a) plaats van vestiging uitgever of (b) centrum van belangen gelaedeerde volledig bevoegd inzake volledige schade. Gerecht van plaats van toegang tot internet publicatie enkel bevoegd voor schade veroorzaakt op grondgebied lidstaat. Dienstverlening informatiemaatschappij: waarborg dat verlener niet wordt onderworpen aan strengere eisen dan in staat van vestiging.

 

IEPT20111025, Rb Rotterdam, Holland Casino

Geen exhibitie, geen inzage manuscript: Geen belang aangezien bewijs geleverd wordt door publicatie – voorkomen publicatie geen belang ex art. 843a Rv. Hoewel artikel 10 EVRM toetsing vooraf niet zonder meer uitsluit blijkt uit de jurisprudentie dat daarvoor slechts zeer beperkt ruimte bestaat. De achterliggende gedachte is dat het “chilling effect” moet worden voorkomen; de wetenschap dat een tekst tevoren zal worden bekeken leidt tot een maatschappelijk ongewenst geachte terughoudendheid bij de schrijver.

 

IEPT20111025, Rb Breda, Intercombi

Onrechtmatige site ontevreden klant; ontbreken algemeen belang. Overdracht site als schadevergoeding in natura.

 

IEPT20111021, Rb Amsterdam, IDTV – De Heineken Ontvoering

Vrijheid van artistieke expressie vooropgesteld. Grens niet overschreden: Belang van een bij een historische gebeurtenis betrokken persoon  om niet met fictieve elementen in verband te worden gebracht niet overschreden. Mogelijkheid tot herstel achteraf van eventueel onrechtmatige, nadelige gevolgen. Geen voorafgaand verbod of voorinzage. Geen portret van eiser.

 

IEPT20111018, Rb Amsterdam, Undercover in Nederland

Verzwijgen syndroom van asperger door zaaddonor ernstige misstand. Privacy eiser voldoende gewaarborgd: Bij het gesprek is [eiser] zittend aan een tafeltje en koffiedrinkend in beeld gebracht, waarbij het gewipete gezicht en de vervormde stem ervoor zorgen dat zijn privacy voldoende is gewaarborgd

 

IEPT20111013, Rb Zutphen, Transavia v Euclaim

Publicatie onjuiste informatie probleemvluchten niet onrechtmatig nu Transavia geen informatie verschaft. Misleidende reclame niet van toepassing omdat partijen geen concurrenten zijn.

 

IEPT20110929, Rb Almelo, Tema

Verklaring partijdeskundige niet onrechtmatig: partijen zijn het erover eens dat [X] in de branche bekend staat als een deskundige en zeer ervaren persoon. De voorzieningenrechter volgt Tema niet in haar stelling dat uit het memorandum volgt dat het niet anders kan dan dat Tema/[X] gegevens van Ventilex heeft meegenomen.

 

IEPT20110915, Rb Amsterdam, Duizend Jaar Kruiden v Synnray

Grievende of beledigende betekenis Chinees woord “Nima” niet voldoende duidelijk: Gezien de te tegenstrijdige vertalingen/verklaringen kan op voorhand niet worden gezegd dat de betekenis van het woord nima dermate grievend of beledigend zou zijn, dat dit de uitlatingen van [gedaagde 1] onrechtmatig zou maken. Derhalve kunnen ook op deze grond de vorderingen jegens [gedaagde 1] niet worden toegewezen.

 

IEPT20110914, Rb Den Bosch, China Commodities v Van Spaendonck

Inbreuk modelrecht. Nietigheid modelrecht niet overtuigend: Natuurlijk is het zo dat Van Spaendonck zijn inspiratie voor de tri-tennis wand heeft ontleend aan de TennisPartner, doch dat is iets anders dan het kopiëren van een bestaand ontwerp of het slechts verfraaien en/of verbeteren op technische punten. De totaalindruk van beide tenniswanden is totaal anders. [...]. dat China Commodities inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van Van Spaendonck door een identieke oefenwand op de markt te brengen. Geen onrechtmatige publiciteit

 

IEPT20110901, Rb Haarlem, Ministerpresidentrutte.nl

Registratie domeinnaam ministerpresidentrutte.nl misbruik van bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam. Onrechtmatig doorlinken naar klokkenluideronline.nl: Het enkele feit dat [A] de bezoekers van ministerpresidentrutte.nl doorgeleidt naar klokkenluideronline.nl brengt het risico met zich dat de ministerpresident en de Staat worden geassocieerd met de verdachtmakingen op die website. De wijze waarop [A] gebruik maakt van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl is daarom te kwalificeren als strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid

 

IEPT20110831, Rb Den Bosch, Onjuiste informatie

€ 250 schadevergoeding wegens onjuiste informatieverstrekking aan journalist RTL Nieuws

 

IEPT20110817, Rb Amsterdam, P v SBS
Geen onrechtmatige publicatie: niet onnodig grievende uitlatingen over gepretendeerd dochter van Michael Jackson, temeer nu [P] hierover zelf de openbaarheid heeft gezocht door middel van haar website.

 

IEPT20110810, Rb Amsterdam, X v GeenStijl

€ 10.000 immateriële schadevergoeding. Causaal verband immateriële schade en onrechtmatige publicaties voldoende waarschijnlijk. De rechtbank is van oordeel dat de immateriële schade gelet op het onrechtmatig handelen van GeenStijl en de aard van de schade aan GeenStijl kan worden toegerekend.

 

IEPT20110810, Rb Amsterdam, Weblog op zwart
Voorlopige voorziening afgewezen: geen belang nu weblog op zwart is gezet: De rechtbank stelt voorop dat de publicaties waarvan [eiseres] stelt dat deze onrechtmatig zijn niet meer te vinden zijn op de weblog van [gedaagde], nu deze weblog door Sanoma op ‘zwart’ is gezet. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] de betreffende publicaties nadien anderszins heeft geopenbaard.

 

IEPT20110803, Rb Breda, Israpunt
Weigering informatieverstrekking identiteit voor rechtsmaatregelen onrechtmatig: Eisers hebben recht en belang bij snelle civielrechtelijke maatrege-len ter kering van het (verdere) nadeel dat zij (dreigen te) ondervinden door deze of soortgelijke publicaties. Niet gesteld of aannemelijk is geworden dat andere wegen voor eisers open staan die meer voor de hand liggen. Onder deze omstandigheden is de weigering van de curator onzorgvuldig in het maat-schappelijk verkeer en daardoor onrechtmatig jegens eisers.

 

IEPT20110802, Hof Amsterdam, Telegraaf v Pretium

Rectificatie ter disctretie rechter – als regel conform oorspronkelijke publicatie. Rectificatie op homepage gedurende week disproportioneel; halve week volstaat. Geen beperking rectificaties op websites tot een week, maar wel tot een jaar. Geen aanspraak op plaatsing logo of reclame

 

IEPT20110720, Rechtbank Amsterdam, Spoorloos
€ 500 schadevergoeding wegens aantasting eer en goede naam: de oproep in het programma impliceert dat [E] de vader is

 

IEPT20110713, Rb Amsterdam, Lakeman v Prometheus

Onrechtmatige aantasting eer en goede naam. Uitgegaan van onjuistheid uitlating “ dat hij minder dan 10% van zijn civiele zaken heeft gewonnen”.  Onrechtmatig handelen uitgever: onvoldoende kritisch en zorgvuldig. Rectificatie met inlegvel of uit handel halen

 

IEPT20110629, Rb Amsterdam, Lako Kennels v TROS

€ 505.579 schadevergoeding wegens onrechtmatige uitzending: Hetgeen in de tussenvonnissen en in onderhavig vonnis is overwogen en geoordeeld, leidt ertoe dat Tros zal worden veroordeeld tot betaling aan Lako Kennels c.s. van EUR 505.579.

 

IEPT20110627, Rb Maastricht, Liegende Juristen

Onrechtmatig negatief waardeoordeel: Het antwoord op de vraag of dit openbaar maken van een negatief waardeoordeel onrechtmatig is, is niet afhankelijk van een oordeel over de juistheid van de eraan ten grondslag gelegde feiten. Het gaat om "klein leed". Onder deze omstandigheden, bijkomende  intentie en verwachting van H om V schade te berokkenen, is de website onrechtmatig te achten.

 

IEPT20110624, Rb Amsterdam, Pretium v Telegraaf 

Uitgebreide rectificatieverplichtingen voor Krant, Website, Mobi, Facebook en Twitter. Geen plaatsing Pretiumlogo in rectificatie. Vordering tot wijziging "alle" links niet toewijsbaar. verwijderen reacties bezoekers op sites en Twitter. Verzoek tot verwijdering uit Cache-archieven Google, Yahoo en Bing.

 

IEPT20110616, Rb Amsterdam, Boszhard v VARA

Onrechtmatige publicatie: vergelijking met Mladic onnodig grievend. het belang van Boszhard om hiervan verschoond te blijven in dit geval zwaarder weegt dan het aan de vrijheid van meningsuiting ontleende recht van de VARA om satirisch commentaar te geven op gedragingen van bekende Nederlanders. Ook als column onnodig grievend. Niet onrechtmatig jegens TROS als werkgever.

 

IEPT20110615, Rb Utrecht, Persoonsdomeinnaam

Staking executie : domeinnaam is mogelijk niet hetzelfde als website. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat [H] c.s. voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de begrippen website en domeinnaam, zowel feitelijk als juridisch, een andere betekenis toekomen. Nu het dictum van het vonnis van 23 juni 2010 (zie 2.5) spreekt over de website [K].nl, is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter-in tegenstelling tot hetgeen [K] stelt- (voor [H] c.s.) ruimte voor redelijke twijfel of daarmee (ook) de domeinnaam [K].nl is bedoeld.

 

IEPT20110531, Hof Den Haag, VW&B

Oneerlijke handelspraktijken: Artikel 6:193a BW beschermt alleen consument. Artikel 6:193a BW kan niet als grondslag voor de vorderingen van VW&B dienen omdat dat artikel uitsluitend is gericht op bescherming van de consument. Geen reclame; geen mededelingen over eigen diensten. Publicatie; Niet aannemelijk dat informatie onjuiste of misleidend is

 

IEPT20110525, Rb Arnhem, Boreaal v ThiemeMeulenhoff

Geen anonieme maar herleidbare reclame voor de methode Schrift. Geen oneerlijke handelspraktijk want geen verkoopbevorderende communicatie. Onrechtmatige publicatie. Onjuiste, badinerende en kleinerende publicatie over methode Novoskript zonder noodzaak.

 

IEPT20110520, Rb Amsterdam, Basismedia
Pornobaron vindt onvoldoende steun in feiten: Voorshands heeft [eiser] terecht aangevoerd dat niet pornografie maar telecommunicatie de rode draad vormt in zijn carrière. Basismedia zal voorshands niet worden gevolgd in haar verweer dat de termen gekscherend,  spottend en over the top zijn bedoeld; daarvoor zijn de termen te beschadigend van aard; voorshands is ook niet aannemelijk dat het gemiddelde publiek de termen als zodanig zal opvatten;

IEPT20110513, Rb Arnhem, Orbus v Krajska Zdravotni

Niet vlekkeloze wetenschappelijke publicatie niet onrechtmatig. Het is mede met het oog op een goede werking van het wetenschappelijk discours dat groot belang gehecht moet worden aan de mogelijkheid van ongecontroleerde publicatie van onderzoeksresultaten. Nederlands recht van toepssing en Nederlandse rechter bevoegd ter zake van in Nederland geleden of te duchten schade.

 

IEPT20110513, Hof Den Haag, A.C.A.B.

Vrijspraak van belediging ambtenaar in functie: Naar 's hofs oordeel is in de onderhavige straf-zaak niet aannemelijk geworden dat het ten tijde van het tenlastegelegde in Nederland als een feit van algemene bekendheid had te gelden dat de letter-combinatie "ACAB" de afkorting vormt van de woorden "All Cops Are Bastards".

 

IEPT20110504, Rb Breda, DJ Tiesto

Publiek domein “Sarabande” van Händel. “Swival” van eiser geen auteursrechtelijk be-schermd werk: het betref-fende onderdeel van 8 maten uit “Swiwal” is geen “werk” in de zin van artikel 1 Aw. PUBLICATIE: Geen willens en wetens beschadigen

 

IEPT20110504, Rb Amsterdam, Noordkaap

Geen portret: niet herkenbaar voor het grote publiek.Herkenbaarheid aan [A] zelf te wijten: [A] heeft zelf op zijn voor derden toegankelijke Hyvespagina de dag na de uitzending geschreven dat hij het onderwerp was van de uitzending. Gerechtvaardige publicatie: aan de kaak stellen misstanden binnen circuit alternatieve hulpverlening

 

IEPT20110504, Rb Den Haag, Plesner v Louis Vuitton

Vrijheid van meningsuiting weegt in casu zwaarder dan belang modelrecht. Naar voorlopig oordeel dient in de onderhavige omstandigheden het belang van Plesner bij het vrij (kunnen blijven) uiten van haar (artistieke) mening via het werk “Simple Living” zwaarder te wegen dan het belang van Louis Vuitton bij het ongestoord genot van haar eigendom. Van belang dat het gebruik door Plesner voorshands is aan te merken als functioneel en proportioneel en dat het niet een louter commercieel doel dient. Naar voorlopig oordeel is aannemelijk dat de intentie van Plesner met “Simple Living” niet is (of was) om in commerciële zin mee te liften op de bekendheid van Louis Vuitton. Terugwerkende kracht herziening ex parte bevel.

 

IEPT20110414, Rb Almelo, Stedelijk Lyceum Enschede

Inbreuk auteursrecht door publicatie processtukken. Geen onrechtmatige uitlatingen: De gedane uitlatingen zijn niet van een dermate verregaande aard dat verwacht moet worden dat eisers hierdoor (ernstige) hinder dan wel schade zullen ondervinden. Onderscheidend vermogen samenvoeging beschrijvende afkortingen GMR HSL: Hoewel aan de (beschrijvende) afkortingen GMR en HSL afzonderlijk nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt  zoals [gedaagde] terecht stelt , is dit voor de samenvoeging van beide afkortingen niet zonder meer aan te nemen.

 

IEPT20110413, Rb Amsterdam, Steffex v [W c.s.] - bureaustoel
Geen bewijs makerschap [W]: dat het bewijs dat [W]  de maker is van de 2031 niet is geleverd. Hij kan zich daarom niet tegenover derden op het auteursrecht beroepen. Onrechtmatige sommatie: Onrechtmatig tegen beter weten in gepretendeerde rechten trachten geldend te maken.

 

IEPT20110412, Hof Amsterdam, Raps en videoclip

Onvoldoende belang hoger beroep: Het door A aldus gemotiveerde belang komt erop neer dat hij in zijn rechtsverhouding tot D geen belang heeft bij de onderhavige procedure maar dat hij met behulp van die procedure zijn rechtsverhouding ten opzichte van derden, de Staat c.s., hoopt te kunnen verbeteren. Dat belang is evenwel niet aan te merken als een voldoende belang (in de zin van artikel 3:303 BW) bij de onderhavige appelprocedure

 

IEPT20110408, HR, Pretium v Tros

Gebruik verborgen camera – Leidraad Raad van de Journalistiek niet van doorslaggevende betekenis: Dat naar journalistieke maatstaven het gebruik van verborgen opnameapparatuur in beginsel niet toelaatbaar is en dat de journalist hiervan alleen kan afwijken als hem geen andere weg openstaat om een ernstige misstand aan het licht te brengen of een zaak van maatschappelijk belang scherper te belichten, mits de werkwijze geen onevenredige inbreuk maakt op de privacy en de veiligheid van betrokkenen, is in het kader van de genoemde, door de rechter te verrichten afweging geen rechtens aan te leggen criterium maar een omstandigheid die weliswaar in de regel gewicht in de schaal zal leggen maar niet doorslaggevend behoeft te zijn.

 

IEPT20110406, Rb Amsterdam, De Telegraaf

Redelijk socialisatie belang veroordeeld moordenaar: verbod gebruik portret. Bevel tot gebruik initialen voor achternaam, niet voor voornaam

 

IEPT20110331, Rb Den Haag, Dekker v Bakker 
Apparaatgerichte leer: Geen modelrechtelijke of auteursrechtelijke bescherming aluminium kleurige liggers. Resterende uiterlijke kenmerken van het model, geen andere algemene indruk wekken dan klassieke planken tuinschermen die behoren tot het vormgevingserfgoed. Geen slaafse nabootsing: geen eigen gezicht in de markt. Mededeling in nieuwsbrief niet misleidend.

 

IEPT20110308, Hof Amsterdam, SBS

Uitzending beelden niet noodzakelijk voor maatschappelijke discussie: niet valt in te zien dat uitzending van de litigieuze beeld en geluidsopnamen in enig opzicht noodzakelijk is voor de door Endemol en SBS genoemde maatschappelijke discussie.Portretrecht: het maatschappelijk belang om door middel van uitzending van de met de verborgen apparatuur verkregen beeld en geluidsopnamen van de precieze details van de moorden op de hoogte te worden gesteld, onvoldoende opwegen tegen het belang van [Geïntimeerde] niet herkenbaar in zijn leefomgeving te zien en te horen te zijn.

 

IEPT20110225, Rb Den Haag, Tros v Pretium

Executiegeschil: Kennelijke juridische misslag: Afgifte journalistiek bronnenmateriaal. Achterwege blijven zichtbare toetsing aan tweede lid artikel 10 EVRM is kennelijke juridische misslag

 

IEPT20110203, Rb Amsterdam, Telegraaf

Onrechtmatige satirische column: Onbetrouwbare internetbron: Het is een feit van algemene bekendheid dat op het internet veel als waar wordt gepubliceerd, terwijl het onwaar is. Een ieder, en zeker een publicist, dient zich daarvan bewust te zijn en behoedzaam om te gaan met de verspreiding van berichten die hun oorsprong vinden op het internet, indien die verspreiding nadelig kan zijn voor derden. Privacy partner publiek persoon.

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Pretium v Tros

Afgifte beelden verborgen camera en vrije nieuwsgaring; bronbescherming niet aan de orde. Rechtmatig belang Pretium onderzoek context uitgezonden uitlatingen: dat kan worden onderzocht of de voor haar belastende uitlatingen in het callcenter die onderdeel uitmaken van de uitgezonden compilatie uitgelokt zijn door de infiltrant/reporter, in welke context de in de uitzending getoonde uitlatingen en handelingen in het callcenter zijn gedaan en in hoeverre er sprake is van manipulatie of onjuiste weergave van de feitelijke gebeurtenissen in het callcenter. Gebod lasterlijke of onrechtmatige berichten niet te plaatsen te onbepaald. Algemeen gebod aan Tros tot het handhaven gedragsregels niet toewijsbaar,.

 

IEPT20110117, Rb Breda, De Oordopjesmoord

Schade voor aantasting eer en goede naam onvoldoende onderbouwd: De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beweringen in voormelde brief en e-mail aantasting van de eer en goede naam van [eiser] meebrengen. Het gaat kort gezegd om vele gedragingen bestaande uit strafbare feiten. Geen publicatieverbod bij onbekendheid inhoud publicatie. Geen toetsing voorafgaand aan publicatie. Geen inbreuk persoonlijke levenssfeer: dat uit de stellingen en overgelegde producties niet is gebleken dat [gedaagde] eenzijdig stelselmatig contact heeft gezocht met [eisers] In een bepaalde periode is er over en weer contact geweest tussen partijen. Schade auteursrechtinbreuk onvoldoende onderbouwd. Verbod publicatie foto: inbreuk auteursrecht.