2012 Publicatie - Privacy

Print this page

 

IEPT20121218, Hof Amsterdam, Noordkaap

Kwalificatie als hulpverlener die zijn macht misbruikt niet onrechtmatig. Aanduiding [A] als hulpverlener gerechtvaardigd, omdat [A] zich als hulpverlener afficheert.

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, Pretium v Vara

Staat Vara vrij mening over procedeerlust van Pretium wereldkundig te maken; ook zonder voorafgaand informeren Pretium. Andere beoordeling tv-programma en artikel in Kassa Magazine. Vara mag ook berichten over klachten waarvan gegrondheid niet vast staat

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, Onrechtmatige uitlatingen OM

Onrechtmatige ongefundeerde uitingen tijdens strafzitting door OM over mogelijk criminele activiteiten door adviesbureau van ex-rechercheur

 

IEPT20121206, Rb Breda, Broodfokker
Onrechtmatige ongefundeerde uitlatingen: het begrip ‘broodfokker’ is naar algemeen aanvaarde maatstaven een negatief begrip en bij het uiten van dergelijke beschuldigingen dienen hoge eisen te worden gesteld aan de feitelijke onderbouwing; enkel vermoedens

 

IEPT20121206, Rb Amsterdam, Orange v KRO

Geen verbod voorgenomen uitzending “KRO Reporter”; KRO heeft gesteld dat zij niet dan wel zeer beperkt in zal gaan op de inhoud van de door haar gevonden informatie

 

IEPT20121206, Rb Breda, Uitingen makelaar

Onrechtmatige ongefundeerde uitingen inzake oplichting en paulianeus handelen: de beperking “in mijn visie” is een uiterst lichte relativering die niet of nauwelijks afbreuk doet aan de ernst van het verwijt.

 

IEPT20121206, Rb Amsterdam, Quote v Bouwhuis

Geen dwangsommen verbeurd doordat artikel na 3 jaar enige tijd opvraagbaar was wegens technische fout; geen schade Bouwhuis

 

IEPT20121204, Rb Amsterdam, Onrechtmatige uitingen sociale media
Herhaling van eerder onrechtmatig geoordeelde teksten op sociale media: verbod om gedurende de periode van één jaar beheerder/gebruiker van een sociaal mediaprofiel te zijn.

 

IEPT20121130, HR, Pretium v VARA
Cassatieberoep verworpen tegen Vara Kassa-uitzending zonder nadere motivering

 

IEPT20121129, Rb Breda, Dahabshiil v ASOJ
Grote terughoudendheid beoordeling fundamentele vormen van meningsuiting inzake Somalië in kort geding. Groot deel geen spoedeisend belang: publicaties uit 2009-2011

 

IEPT20121129, Rb Dordrecht, Trouwfoto’s

Onrechtmatige uitingen in verband trouwfoto’s: enkele doel van de website is om belastende berichten over eisers te plaatsen

 

IEPT20121121, Rb Den Haag, Pretiumonline

Onrechtmatige ongefundeerde uitingen op klaagsites: geen steun in de feiten (o.a. voicelog met telemarketeer en onbenutte opt-out mogelijkheid). gelet op de aard van de gedane uitingen is voorshands volstrekt duidelijk dat de uitingen zijn gedaan met geen ander doel dan op Pretium c.s. druk uit te oefenen het contract met mevrouw Y senior ongedaan te maken. Verwijdering van gehele content van websites, inclusief metatags en keywords; rectificatie; overdracht domeinnamen

 

IEPT20121115, Rb Amsterdam, POWLITIE
Geen onrechtmatig gebruik overvaltechniek: onherkenbaar in beeld gebracht en ernstige misstand (oplichting)

 

Rb Rotterdam, 12 november 2012, Opsporing verzocht
Rechtmatige publicatie foto verdachte geweldadige overval: Tonen van observatiefoto's van de verdachte gewelddadige overval bij "Opsporing verzocht" in casu rechtmatig op grond van de Wet politiegegevens

 

IEPT20121107, Rb Amsterdam, RTL

Geen onrechtmatige uitzending jegens nabestaande  of inbreuk op portretrecht overleden persoon: niet ongepast om een overleden persoon onderwerp te maken van een entertainend televisieprogramma; geen schending van privacy nu noch naam noch beeltenis van vader van overleden persoon in uitzending voorkomt

 

IEPT20121102, HR, Onrechtmatige Persoonsdomeinnaam

Cassatie afgewezen: Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

 

IEPT20121031, Rb Den Haag, HWS v Vewin

Schadestaat: Geen causaal verband beëindiging overeenkomst door Albert Heijn op 15 april 2003 en brief Vewin 16 april 2003. Geen causaal verband beëindiging door Albert Heijn en artikel Volkskrant geen doorslaggevende reden. Schadevordering afgewezen

 

IEPT20121024, Rb Amsterdam, Powned

Kwalificatie ‘corrupt’ niet onrechtmatig: voldoende steun in feiten en vrijheid van meningsuiting brengt met zich het een persorgaan in zekere mate vrij staat te overdrijven en/of te provoceren. Geen privacybescherming in hoedanigheid van bestuurslid van Buma/Stemra

 

IEPT20121023, Rb Amsterdam, Biografie Gerard Reve

Geen vernietigbare toestemming – gerechtvaardigd vertrouwen. Schenden voorwaarden toestemming onvoldoende aannemelijk. Ontvankelijkheid – voldoende nieuwe feiten en omstandigheden

 

IEPT20121011, Rb Den Bosch, De Bosche Pyromaan

€ 1.000 vergoeding immateriële schade. Ernstige ongefundeerde beschuldigingen van Omroep Brabant onrechtmatig; Enkele beschikbaarstelling van beelden, waarop eiser te zien is, aan Omroep Brabant niet onrechtmatig

 

IEPT20121009, Hof Amsterdam, Onrechtmatige Persoonsdomeinnaam

Onrechtmatige persoonsdomeinnaam en inhoud website 

 

IEPT20121005, HR, SBS

Beroep in cassatie afgewezen; juiste maatstaf hof: Bij een botsing tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, moet het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten in het concrete geval zwaarder weegt, worden gevonden door een afweging van alle terzake dienende omstandigheden van het geval. Daarbij komt aan de positie van de pers bijzondere betekenis toe gelet op enerzijds de taak van de pers om informatie en ideeën van publiek belang te verspreiden en om zijn vitale rol van publieke waakhond te spelen, en anderzijds gelet op het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen. Bij genoemde afweging geldt niet als uitgangspunt dat voorrang toekomt aan het door art. 7 Gw en art. 10 EVRM gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting.

 

IEPT20120920, Rb Amsterdam, Santanera v Tros

Eerder vonnis, waarin uitlatingen van Tros m.b.t. BioStabil rechtmatig zijn bevonden, heeft bindende kracht; deze uitlatingen kunnen niet opnieuw in kort geding worden beoordeeld

 

IEPT20120918, Hof Arnhem, Persoonsdomeinnaam

Onrechtmatige ongefundeerde beschuldigingen arts, waarbij meespeelt dat de persoonsnaam in domeinnaam voorkomt. Registreren van domeinnamen en lanceren desbetreffende websites tevens onrechtmatig, nu deze enkel tot doel hebben de onrechtmatige uitingen onder een groot publiek bekend te maken

 

IEPT20120918, Rb Amsterdam, Tros Opgelicht

Geen onrechtmatige uitzending: Enkele feit dat familie in programma Opgelicht ?! voorkomt betekent niet zonder meer dat zij oplichters zijn. De naam van het programma omvat immers ook een vraagteken en zoals hierna aan de orde komt, heeft de familie uitgebreid haar weerwoord kunnen doen

 

IEPT20120914, Rb Groningen, Universiteitsblad Groningen

Belang bij compleet archief en archivering artikel dat geen feitelijke onjuistheden bevat: het belang van eiseres bij bescherming van haar eer en goede naam niet opweegt tegen het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van de integrale archivering daarvan.

 

IEPT20120913, Rb Den Haag, Clazing

Onrechtmatige niet-onderbouwde beschuldigingen inzake halal slachten

 

IEPT20120903, Rb Den Haag, Premier Gezocht

Verzwijgen strafblad rechtvaardigt vertrouwensbreuk en staken onderhandelingen over deelname aan programma. X ontvankelijk in vordering tegen VPRO.

 

IEPT20120827, Rb Amsterdam, Anti-Wilders Hyvespagina

Vrijspraak: beheerder anti-Wilders Hyvespagina geen mededader of medeplichtig aan bedreigingen Wilders (dubbele opzet ontbreekt)

 

IEPT20120822, Rb Den Haag, Videobeelden wethouder

Schade van € 29.751 (20%) wegens mislopen functie en enige tijd geen baan kunnen vinden ex-wethouder te vergoeden door gedaagde; eigen schuld van eiser 80%. Geen additionele schade door achterhouden of vernietigen bandopnames

 

IEPT20120810, Rb Rotterdam, SVH v STER

Naam “Vestingdagen Hellevoetsluis” geen handelsnaam. Gebruik van naam en domeinnaam Vestingdagen Hellevoetsluis niet onrechtmatig: aanduiding van specifieke locatie van evenement en kan niet door een partij worden geclaimd. Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen van SHV m.b.t. Vestingdagen Hellevoetsluis en STER feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn

 

IEPT20120802, Rb Haarlem, Foute Advocaten

Onrechtmatige negatieve uitingen zonder onderbouwing of wederhoor. verbod tot oprichten van nieuwe website met soortgelijke domeinnaam of inhoud.

 

IEPT20120719, Rb Den Bosch, De Bosche Pyromaan

Bewijsopdracht eiser om aannemelijk te maken dat hij op de betreffende camerabeelden te zien is

 

IEPT20120718, Rb Amsterdam, Bruidsmodezaak v Tros

Geen onrechtmatige uitzending naar aanleiding van klachten over bruidsmodezaak, ook niet vanwege verstrekkende gevolgen

 

IEPT20120717, Rb Zwolle-Lelystad, Autohopper v Puur!fct

Autohopper gerechtigd door Puur!fact ontworpen communicatieconcept te laten uitwerken; Logo naar zijn aard geen product voor eenmalig gebruik. Aangenomen dat in afwijking van algemene voorwaarden een veelvuldiger gebruik is overeengekomen. Wapperverbod: mededelingen aan franchisenemers Autohopper onrechtmatig

 

IEPT20120717, Rb Den Haag, BASF v Leolac

Wapperverbod: Oppervlakkige kennisneming onvoldoende om vermoeden van inbreuk op te baseren; inbreuk niet aannemelijk. Maatstaf (on)rechtmatigheid sommatiebrieven afnemers: in beginsel rechtmatigheid, tenzij niet te goeder trouw c.q. tegen beter weten in.

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Pretium v Tros

Geen onrechtmatige publicaties. Gebruik verborgen camera gerechtvaardigd. Voldoende steun in feitenmateriaal dat er veel klachten over Pretium waren: media-aandacht en hoeveelheid klachten. Gegrondheid klachten niet zonder meer relevant

 

IEPT20120703, HR, A.C.A.B.

Belediging: enkele omstandigheid of het een feit van algemene bekendheid is dat de lettercombinatie A.C.A.B. afkorting is van “All Cops Are Bastards” niet doorslaggevend

IEPT20120702, Rb Zwolle-Lelystad, Contact en Straatverbod
Verbod op uitlatingen die ertoe strekken eiser neer te zetten als pedofiel of hoerenloper. Contactverbod en straatverbod toegewezen.
 

IEPT20120618, Rb Amsterdam, Peter R. de Vries

Geen dwangsommen verbeurd: noemen van tweede voornaam in strijd met verbod berust op vergissing

 

IEPT20120615, Rb Amsterdam, Cyberstalking

Internetpublicatie: Amerikaans recht toepasselijk omdat eiser-benadeelde daar woonachtig en werkzaam is. Cyberstalking naar Amerikaans recht; terecht afgegeven restraining orders. Toewijzing punitieve schadevergoeding op grond van Amerikaans recht niet strijdig met Nederlandse openbare orde.

 

IEPT20120614, Rb Amsterdam, Filmotech v NPO

Vrijheid van meningsuiting niet in het gedrang door al dan niet ontsluiten speelfilms: dat niet valt in te zien hoe het recht op vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt, wanneer eiseres deze mogelijkheid tot ontsluiting van speelfilms, als gevolg van het besluit van verweerder, niet zal krijgen.

 

IEPT20120613, Rb Amsterdam, Stichting Reclame Code

Beslissing Reclame Code Commissie (RCC) geen rechtspraak, arbitrage of bindend advies, maar een rechtens niet afdwingbare mening. Vrijheid van meningsuiting RCC: vrij om oordeel te vormen over klachten en deze kenbaar te maken. Onvoldoende aannemelijk dat klachtprocedure en wijze van publicatie RCC in strijd is met maatschappelijke zorgvuldigheid

 

IEPT20120612, Rb Amsterdam, Endemol

Privacy van X in voldoende mate beschermd; kans dat X herkend kan worden gering. Gebonden aan quitclaim: onvoorwaardelijke toestemming en afstand van IE-recht

 

IEPT20120529, Rb Den Haag, Consumentenbond v Matrix

Dwangsom verbeurd; niet opvolgen instructies door Aldipress komt voor rekening en risico van Consumentbond. Halvering dwangsom tot € 25.000 omdat overtreding slechts 2.100 exemplaren van oplage van 65.000 exemplaren betreft

 

IEPT20120524, Rb Amsterdam, Pretium v De Volkskrant

Geen onrechtmatige publicatie: Volkskrant niet tot nader wederhoor gehouden, omdat Pretium contact afkapt; geen  gehoudenheid artikel vooraf voor te leggen. Volkskrant mag uitgaan van juistheid arrest. Eén van de functies van de pers is de boodschappersfunctie, waarbij de pers uitlatingen van derden weergeeft.

 

IEPT20120522, HR, Bedreiging Wilders

Onbegrijpelijk dat enkele beoordeling van de tekst van de rap onvoldoende is voor bewezenverklaring bedreiging

 

IEPT20120522, Hof Amsterdam, Peter R. de Vries
Opnamen met verborgen camera geen auteursrechtelijk werk: geen persoonlijke noot; louter technisch noodzakelijke handelingen. Opnamen geen zaak; onrechtmatig gebruik van gegevens waarover [X] en [Y] feitelijke en exclusieve heerschappij hadden. Geen onrechtmatige publicatie: ernstige misstand inzake huurmoord. Anonimiseren [X] en [Y]

 

IEPT20120501, Hof Den Bosch, Total v Medium
Onrechtmatige uitingen inzake malafide praktijken. Uitingen over vermeende banden van eisers met de sexindustrie niet onrechtmatigKennelijk nauwe(re) band met Nederland; Nederlands recht van toepassing. Nederlandse rechter bevoegd wegens woonplaats gedaagde. Van oordeel over relatieve bevoegdheid is geen hoger beroep mogelijk

 

IEPT20120501, Rb Amsterdam, Premium Solutions v Buurt & Co

Geen overeenstemmende totaalindruk tussen woorden ‘miec’ en ‘wallet’ met 'MiecWallet'-beeldmerk. Onrechtmatig gebruik woorden ‘miec+wallet’ als (meta)tag voor publicatie vonnis inzake merkinbreuk met ander product door dezelfde concurrent

 

IEPT20120419, Rb Den Haag, eBenefits v VGB

Brief aan derden-beslagenen tijdens terecht nog niet opgeheven beslag niet onrechtmatig

 

IEPT20120414, Rb Amsterdam, Peter R. de Vries

Heimelijke opnames vereisen geen creatieve keuzes; geen auteursrechtelijk beschermd werk. Kopiëren van beeldmateriaal van USB-stick is schending van eigendomsrecht. Een journalist mag in beginsel geen gestolen informatie gebruiken en het algemeen belang rechtvaardigt dat in dit geval ook niet. De door Eiser II gemaakte camerabeelden mogen niet worden vertoond, tenzij deze daartoe alsnog toestemming geeft.

 

IEPT20120410, Hof Arnhem, Transavia v EUClaim

Geen verwijtbare vermelding categorie-1 vluchten of misleiding omdat Transavia juiste informatie niet verstrekt. Evenmin verwijtbare vermelding categorie-2 vluchten. Geen vermelding vluchten met evident buitengewone omstandigheden. Geen misleiding door vermelding vluchten waarvan nog niet vaststaat dat geen sprake is van buitengewone omstandigheden

 

IEPT20120328, Rb Den Haag, Matrix v Consumentbond

Artikel onvoldoende zorgvuldig, duidelijk en neutraal opgesteld: onjuist uitgangpunt dat vermogen bedoeld was voor pensioenvoorziening; Nu het artikel als uitgangspunt neemt dat Matrix met pensioengeld is gaan beleggen in futures en deskundigen vanuit dat uitgangspunt daaraan conclusies hebben verbonden, berusten delen van de tekst op onjuiste en onvolledige informatie

 

IEPT20120324, Rb Amsterdam, Powned

Ongerechtvaardigde herkenbare afbeelding scooterdief: Met het informeren van het publiek over de preventie en bestraffing van scooterdiefstal is een maatschappelijk belang gediend, maar Powned miskent naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat aan die doelstelling van het programma ook kan worden voldaan zonder dat [eiser] herkenbaar in beeld wordt gebracht.

 

IEPT20120321, Rb Amsterdam, Het Parool

Rode draad ‘slechte betalingsmoraal’ gesteund door feiten. Publiek figuur en hoor en wederhoor

 

IEPT20120321, Rb Utrecht, Alles in perspectief
Onrechtmatige publicatie verdenking PKK-sympathieën

 

IEPT20120319, Rb Maastricht, In Gods naam

Diverse aanpassingen bevolen voor volgende druk.Eiser ten onrechte in verband gebracht met kunstroof. Geen redelijk belang bij verwijdering historische foto.

 

IEPT20120307, Rb Amsterdam, Hachette

Vermelding volledige naam verdachte grootschalige faillissementsfraude in publicaties niet onrechtmatig

 

IEPT20120306, Rb Amsterdam, Klokkenluideronline

Verstekvonnis: bevel om de urls alsook de inhoud van alle publicaties, artikelen en uitlatingen over [het advocatenkantoor] (etc.) van de website klokkenluideronline [...]te (doen) verwijderen [op straffe van dwangsom] en machtigt eisers op grond van artikel 3:299 BW om deze handelingen zelf te verrichten, indien gedaagden ondanks executie van de dwangsom dit bevel niet ten uitvoer leggen

 

IEPT20120222, Rb Utrecht, ACS v Terwa
Geen slaafse nabootsing: onderdelen afneembare trekhaak bepaald door deugdelijkheid en bruikbaarheid en totaalindruk niet nodeloos verwarringwekkend. Vorm trekhaak niet voldoende oorspronkelijk voor auteursrechtelijke bescherming. Wapperverbod inzake inbreuk auteursrecht en onrechtmatig handelen

 

IEPT20120217, Hof Leeuwarden, A.C.A.B.

Geen belediging: vrijspraak: het enkele feit dat verdachte een jas droeg met daarop een kleine batch bevestigd met de afkorting A.C.A.B. onvoldoende om het vereiste opzet op belediging aan te nemen

 

IEPT20120216, Rb Amsterdam, Google

Geen persoonsgegevens op Google Maps en Google Streetview. Naam van rechtspersoon waarin naam natuurlijk persoon is verwerkt is geen persoonsgegeven. Geen schending privacy natuurlijke persoon door publicatie naam en adres stichting

 

IEPT20120215, Rb Leeuwarden, Veilinghuis Ald Fryslân

Schaden goede naam Ald Fryslan: Lichtvaardige beschuldiging van verkopen niet authentieke werken

 

IEPT20120209, Rb Zwolle-Lelystad, Afgifte camerabeelden

Geen schending privacy verdachte door camera-beelden winkel.

 

IPPT20120207, ECHR, Von Hannover v Germany

Characterisation of Prince Rainier’s illness as an event of contemporary society not unreasonable.

 

IPPT20120207, ECHR, Axel Springer v Germany

Balancing interest in publishing the information about arrest for cocaine possesion against TV actor's right to respect for his private life; under the circumstances no need to preserve anonymity TV actor; no bad faith publisher. Content, form and consequences of the impugned articles do constitute a ground for banning them.

 

IEPT20120203, Hof Amsterdam, NTR

Toestemming als regel bindend.Geen onaanvaardbare aantasting reputatie. Uitingsvrijheid prevaleert boven bescherming privé leven. Onaannemelijk dat vetorecht is overeengekomen.

 

IEPT20120127, Rb Amsterdam, NTR

Verbod uitzending op voorwaarde dat binnen 2 weken bodemprocedure wordt gestart: onderzoek of toezegging vetorecht is gedaan

 

IEPT20120124, Hof Den Bosch, Facet Europe.

Verantwoordelijkheid domeinnaamhouder voor website zoon. Bevel te verzoeken tot verwijderen en verwijderd houden domeinnaam. Nederlands recht van toepassing – overgangsrecht: Conform Rome II-Verordening na 11 januari 2009; Conform Wet Conflictenrecht Onrechtmatige daad voor 11 januari 2009

 

IEPT20120105, Rb Amsterdam, Nanada 

Aantasting eer en goede naam: Al met al moet worden geconcludeerd dat op dit moment geen van de door [gedaagde] gedane uitin-gen steun vindt in het thans beschikbare feitenmateriaal. Daarnaast is aannemelijk dat de uitingen schadelijk zijn voor Nanada. Door [gedaagde] wordt immers een beeld geschetst van een malafide bedrijf, waarbinnen praktijken worden gehanteerd die niet door de beugel kunnen en zelfs strafbaar zijn.

 

IEPT20120103, Hof Amsterdam, Cruijff v Tirion c.s.
Geen bescherming privé leven bij foto’s van publiekelijk toegankelijke voetbalwedstrijden. Geen zelfbeschikkingsrecht als algemeen uitgangspunt. Enkel redelijk financieel belang: Dit neemt niet weg dat indien, zoals in het geval van [appellant sub 1], sprake is van verzilverbare populariteit en de foto’s worden geopenbaard in het kader van een geheel, of in overwegende mate aan de betrokken geportretteerde gewijde publicatie het redelijk belang van deze laatste zich er tegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden.