2013 Publicatie - Privacy

Print this page

 

IEPT20131223 Rb Limburg, Heksenberg v Gemeente Heerlen
Niet kan worden vastgesteld dat gedaagde de gewraakte uitlating heeft gedaan. rectificatie afgewezen.

 

IEPT20131220, HR, Persoonsdomeinnaam
Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering.

 

IEPT20131220, Rb Overijssel, De Terebint
Geen onrechtmatige uitlatingen van ex-werknemer over De Terebint in “De Vijfde Dag”: ernstige misstanden, geen lichtvaardig verhaal, geen beledigende woordkeuze, De Terebint heeft geen gebruik gemaakt van mogelijkheid tot weerwoord. Uitlatingen vonden steun in zevental verklaringen. Schadevergoeding uit hoofde van overtreding geheimhoudingsbeding uit arbeidsovereenkomst afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat uitlatingen zien op arbeidsperiode.

 

IEPT20131206, Rb Limburg, Service Médical v MGL
Geen publicatieverbod inzake gestelde onregelmatigheden bij subsidieaanvragen Service Médical: op grond van cijfers van Service Médical kan worden geconcludeerd dat vertekend beeld van de omvang en aard van de activiteiten is gegeven. Aan MGL kan in verband met de uitingsvrijheid niet worden verboden dit als misleiding te kwalificeren, niettegenstaande het feit dat ook andere, minder vergaande kwalificaties en vele nuanceringen mogelijk zijn.

 

IEPT20131204, Rb Amsterdam, Undercover in Nederland
Uitzending over spermadonor Asperger-syndroom met gebruik verborgen camera niet onrechtmatig: voldoende steun in de feiten, publiek (vrouwen die internet gebruiken om sperma te vinden) moet worden geïnformeerd. Eiser is niet herkenbaar in beeld gebracht: zijn stem is vervormd en zijn naam wordt niet genoemd. 

 

IEPT20131203, Rb Midden-Nederland, Tros
Tros mag al dan niet heimelijke (camera)beelden eiseres vertonen in programma “Tros Opgelicht?!”: voldoende feitelijke onderbouwing, voldoende gelegenheid eiser om te reageren (vooraf en nadien). Belangenafweging in voordeel van Tros in verband met de strekking van programma en inhoud van item over eiseres.
 

IEPT20131129, Rb Amsterdam, Partij van de Arbeid
Geen onrechtmatige uitlatingen over Europarlementariër Judith Merkies door partijvoorzitter Spekman van de PvdA: de handelwijze van Merkies, die als politica een dikkere huid moet hebben dan een 'gewone' burger en tevens meer dan een 'gewone' burger in de gelegenheid is in het openbaar een weerwoord te laten klinken, mag worden bekritiseerd. De partijvoorzitter heeft daarbij geen grenzen overtreden: hij heeft geen onnodig grievende bewoordingen gebruikt en/of beschuldigingen geuit die geen steun vinden in de feiten.

 

IEPT20131122, Rb Zeeland-West-Brabant, Baanbrekers
Sprake van stelselmatig beledigen, beschuldigen en bedreigen van eisers via omvangrijke mededelingen.Afdoende feitelijke onderbouwing van juistheid uitlatingen ontbreekt.Contactverbod en publicatieverbod: geen lijfsdwang wegens reële prikkel tot nakoming door dwangsommen.

 

IEPT20131120, Rb Amsterdam, Pretium v Vara

Deels onrechtmatige uitzending van Kassa over Pretium: ten aanzien van één van de behandelde klachten heeft Vara de grenzen van hetgeen betamelijk is overschreden. Vara heeft namelijk willens en wetens het risico aanvaard dat zij ten onrechte aan Pretium een ernstig en sterk diffamerend verwijt heeft gemaakt. Verwijdering van (betreffende gedeelte van) uitzending uit media en uitzending van rectificatie bevolen. 

 

IEPT20131119, Rb Rotterdam, NRC Media
Onvoldoende aannemelijk dat vermelding in artikel dat [eiser] ‘als burgemeester moest aftreden nadat gebleken was dat hij zijn positie inzette om privéproblemen (…) uit de wereld te helpen’ onrechtmatig is.

 

IEPT20131115, Rb Amsterdam, De Bezige Bij
Ook fictief verhaal romanschrijver kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Nergens staat dat moeder van eiser de aborteuse is en niet vaststaan dat lezers dit zullen denken.

 

IEPT20131113, Rb Midden-Nederland, De Roestige Spijker
Voorlopig getuigenverhoor toegestaan: wens om aandacht te krijgen voor gestelde misstanden nog geen misbruik van bevoegdheid.

 

IEPT20131113, Rb Amsterdam, Telegraaf
Artikel in Telegraaf over fotostudio ook onrechtmatig jegens dochter en echtgenote van fotograaf, die beide een eenmanszaak dreven in dezelfde fotostudio. Vergoeding van materiële schade, niet van immateriële schade wegens vrees of angst.

 

IEPT20131112, Rb Midden-Nederland, Tros Opgelicht
Bloemlezing oplichtingspraktijken rechtvaardigt uitzending oude en nieuwe beelden, waaronder herkenbaar in beeld brengen eiseres.Gebruik verborgen camera in casu gerechtvaardigd.

 

IEPT20131106, Rb Amsterdam, Zwarte schaap
Uitlatingen “eiser was drugsverslaafd” en “hij is het zwarte schaap van de familie” niet onrechtmatig: feitelijke basis en vermelding in eerdere publicaties, eiser is public figure.

 

IEPT20131029, Hof Amsterdam, Beter Wonen
Spoedeisend belang ondanks verwijderen artikelen vanwege mogelijkheid van herplaatsen.Geen onrechtmatige uitlatingen over beleid en integriteit van bestuur van Beter Wonen: geen namen genoemd en geen onnodig diffamerende terminologie gehanteerd.Uitlatingen hebben voldoende steun in o.a. onderzoeksrapporten. Inkleding verdenking redelijk beperkt van aard gebleven.

 

IEPT20131018, Rb Amsterdam, Nederlandse Loodsencorporatie
Nederlandse Loodsencorporatie bevoegd jubileumboek niet uit te geven en zeggenschap over op te nemen teksten. Algemeen verbod schrijven boek in strijd met vrijheid van meningsuiting.

 

IEPT20131004, HR, Het Parool
Uitgangspunt is dat eerbiediging persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan vrijheid van meningsuiting. Geen onjuiste rechtsopvatting dat publicatie herkenbaar portret niet werd gerechtvaardigd door medewerking aan documentaire over zijn persoon en rapclip.

 

IEPT20131002, Rb Overijsel, Pretium v Wegener
"Oproep: wat zijn uw ervaringen met Pretium?" onrechtmatig wegens negatieve lading. Wegener heeft haar journalistieke zorgvuldigheids- en onderzoeksplicht geschonden en Pretium bij voorbaat in kwaad daglicht gesteld. Geen rectificatie.

 

 

IEPT20130912, Rb Den Haag, Lijfsdwang

Verboden en geboden uitvoerbaar bij lijfsdwang verklaard, gezien grote belang van eiseres om niet meer veelvuldig te worden benaderd door gedaagde en om niet bloot te worden gesteld aan verdachtmakingen van fraude: dwangmiddel van dwangsommen onvoldoende prikkel gebleken, aangezien er geen verhaalsmogelijkheden zijn


IEPT20130910, Hof Amsterdam, TROS v Lako Kennels
[geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] niet-ontvankelijk: bodemvonnis jegens [geïntimeerde 1] uitgesproken. Ook als negatieve kwalificaties Tros achterwege zouden zijn gelaten sprake van onrechtmatigheid: geen wederhoor en geen context gegeven
 

IEPT20130906, Rb Overijssel, Pretium v Wegener
Geen recht op NAWT-gegevens klagers: Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hoeft Wegener de signalen/klachten, voorzien van NAWT-gegevens, niet te delen met Pretium. Pretium verzoekt niet alleen om de signalen/de klachten zelf, maar ook om NAWT-gegevens van de klagers, de bronnen van de journalist van Wegener. Pretium wil de klachten kunnen verifiëren. Journalistieke bronbescherming is één van de fundamentele voorwaarden voor persvrijheid.

 

IEPT20130827, Rb Zeeland-West-Brabant, Forax v DCC
Onrechtmatige beschuldigingen van inbreuk op IE-rechten en oneerlijke concurrentie door DCC. Onrechtmatig plaatsen van trackers onder auto’s van medewerkers van Forax.

 

IEPT20130821, Rb Oost-Brabant, Bing

Beschuldiging van strafbare feiten aan adres advies- en onderzoeksbureau Bing onrechtmatig: beschuldigingen vinden geen steun in feitenmateriaal. Door gedaagden in reconventie geëiste intrekking van rapport Bing  afgewezen: onvoldoende blijk van onrechtmatigheid rapport. Vermogensschade als gevolg van beschuldigingen onvoldoende aannemelijk gemaakt.  Wel immateriële schadevergoeding van € 1500 toegewezen.

 

IEPT20130808, Rb Noord-Holland, ASA
Misleidende publicatie dat ASA en JK hun klachten 100% hebben ingetrokken”, in samenhang met de tekst dat "HISWA advocaat bakzeil haalt". Onrechtmatige suggestie dat sprake is van handel in gestolen accu’s

 

IEPT20130805, Rb Midden-Nederland, Novo v NOS
Geen uitzendverbod bewakingscamerabeelden zorginstelling i.v.m. overlijden

 

IEPT20130723, Hof Den Haag, Zumba Fitness
Alleen gehoudenheid tot verwijdering van door derden op sociale media geplaatste berichten na op de hoogte zijn c.q. verzoek

 

IEPT20130723, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Recht van Verenigd Koninkrijk van toepassing op wereldwijde publicatie als recht van het land waar het land waar het centrum van de belangen van Dahabshiil ligt

 

IEPT20130710, Rb Amsterdam, Memon v Tros
Rechtmatige uitzending TROS Radar: aan de kaak stellen misstand door onmeetbaarheid celstress-effecten op mensen en het voorhouden van dure niet-werkende producten.

 

IEPT20130705, Rb Amsterdam, TMG
Gebruik domeinnaam “pedograaf.nl” voor weergave inhoud telegraaf-website onrechtmatig wegens diffamerend karakter. Geen inbreukmakende nieuwe openbaarmaking: (de)pedograaf.nl bereikt geen ander publiek dan telegraaf.nl en heeft geen winstoogmerk. Beslissende invloed en zeggenschap K op gebruik websites onder aan derde toebehorende domeinnaam voldoende aannemelijk.

 

IEPT20130703, Rb Den Haag, Vertrouwelijkheid Schikkingsovereenkomst
Schending vertrouwelijkheid schikkingsovereenkomst niet voldoende aannemelijk.

 

IEPT20130703, Rb Amsterdam, Billenmeisje
Aannemelijk dat is afgesproken dat fotograaf foto’s, ook indien gelaat niet te herkennen is, niet onder toestemming van gefotografeerde mag openbaren. Toestemming tot openbaar maken foto verleend en daarmee is fot aan privésfeer onttrokken; plaatsing in boek, op website en expositie toelaatbaar.

 

IEPT20130703, Rb Noord-Nederland, Stichting Omrop Fryslan
Tekst bericht Omroep Fryslan deels feitelijk onjuist en in combinatie met kop – dat bedreigingen in scene zijn gezet -wordt meer gesuggereerd dan op grond van interviews gerechtvaardigd was. Websitehouder [X] volledig verantwoordelijk voor postings op waldnet.nl. Aan [M] kleeft beeld dat hij fantaseert en toezeggingen niet nakomt. Alleen ronduit diffamerende en bedreigende berichten, die verder gaan dan meediscussiëren, dienen verwijderd te worden.

 

IEPT201300628, Rb Midden-Nederland, Alp Lift v Bocker
Depot te kwader trouw en algemene bekendheid ALPLIFT-merken ten tijde van depot niet aannemelijk; vijf jaarstermijn ruimschoots verstreken. Verwarringsgevaar wegens grote mate van overeenstemming Alp Lift en Alp Lift. Misleidende mailing: feitelijk onjuiste mededeling dat alleen voormalig distributeur Böcker met AlpLift in Nederland actief is

 

IEPT20130606, Rb Overijssel, Pedofielennetwerk.nl
Verstekvonnis inzake vermelding naam van eiser en verwijzing naar betrokken uitzending van Undercover in Nederland op website pedofielennetwerknoordholland.nl

 

IEPT20130515, Rb Amsterdam, Ryanair v KRO
Geen afgifte ruw beeldmateriaal interviews. Geen vermoeden dat context uitspraken in ander daglicht stelt; Geen inbreuk op bronbescherming journalist wegens ontbreken algemeen of publiek belang. Belang Ryanair bij imagobescherming is geen publiek belang

 

IEPT20130503, Rb Amsterdam, Tros Opgelicht
Geen onrechtmatige uitzending Tros Opgelicht over klachten over opleidingsbureau van eiser. Tros heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een groot aantal klachten over de werkwijze van [vennootschap 1] heeft ontvangen. [eiser] heeft bovendien niet aannemelijk kunnen maken dat de kritiek op zijn handelwijze uit de lucht gegrepen is.

IEPT20130501, Rb Amsterdam, Het Parool
Geen onjuist citaat: voldoende gemotiveerd weersproken. Zaak aangehouden voor getuigenverhoor. 
 

IEPT20130416, Rb Oost-Nederland, Gemeente Haaksbergen
Gemanipuleerde foto met suggestief seksueel karakter – in combinatie met titel ‘meesteres in handhaving’ – inbreuk op persoonlijke levenssfeer. Satrisch artikel niet onrechtmatig

 

IEPT20130411, Rb Amsterdam, Rambam
Onrechtmatigheid uitzending “Rambam” op voorhand onvoldoende aannemelijk: onvoldoende aannemelijk dat eisers van oplichting worden beschuldigd in de uitzending en gezien de wijze waarop eisers zich presenteren op het internet en gezien de inhoud van hun boodschap staat het een journalistiek medium vrij om hun geloofwaardigheid aan de orde te stellen

 

IEPT20120405, Rb Amsterdam, Tros Vermist
Herkenbaar in beeld brengen moeder-kinderontvoerder niet van belang voor maatschappelijke discussie over kinderontvoering; gebruik stemgeluid wel toegestaan. Portret in uitzending gemist versie programma van 23 maart 2012 hoeft niet te worden aangepast, tenzij portret gebruikt wordt voor nieuw programma. Verwijderen portret en naam van website Tros Vermist

 

IEPT20130402, Hof Amsterdam, PAL
Geen onrechtmatige berichten op internetfora van Vara Kassa en PAL over mogelijke oplichting door appellant. Gezien de genoemde feiten en omstandigheden was het vermoeden van PAL gerechtvaardigd, vond de geuite beschuldiging voldoende steun in het feitenmateriaal, was er sprake van een mogelijk ernstige misstand en heeft PAL vooraf voldoende onderzoek ingesteld

 

IEPT20130324, Rb Midden-Nederland, Eiser v NOS
Nieuwsitem over het wetsvoorstel ‘herziening ten nadele’ in het NOS-journaal niet onrechtmatig: In deze zaak komt het evenwel niet aan op het oordeel of de eventuele uitlatingen van de familie van [A] jegens eiser onrechtmatig zijn, maar of het eventuele nieuwsitem van gedaagden jegens hem onrechtmatig is. Bij de uitvoering van de onder 4.2. bedoelde toets dient daarom onderscheid gemaakt te worden tussen de nabestaanden als degenen die de gewraakte uitlating doen enerzijds en NOS/[gedaagde sub 2], die de uitlating niet zelf doen maar die aan de familie daartoe een podium bieden anderzijds.

 

IEPT20130318, Rb Amsterdam, OMC v Tros
Uitzending niet onrechtmatig, ondanks constatering dat Radar ten aanzien van de eerste brief aan de patiënt onjuiste informatie heeft verstrekt. Niet kan gezegd worden dat Radar zich had moeten onthouden van de suggestie dat OMC in feite bevolkingsonderzoek verricht zonder de daarvoor benodigde vergunning en de suggestie dat voor OMC niet de zorgverlening centraal staat, maar commercieel gewin. Het beschikbare feitenmateriaal biedt voldoende grondslag voor twijfels over de werkwijze van OMC en Radar heeft zich dan ook aan de zijde van de critici mogen scharen.

 

IEPT20130314, Rb Midden-Nederland, Het Zesde Zintuig
Onrechtmatigheid uitzending op voorhand onvoldoende aannemelijk: Ook in het geval de uitlatingen van de nabestaanden van Eline als onrechtmatig gekwalificeerd zouden kunnen worden, betekent dit niet automatisch dat het uitzenden van een dergelijke uitspraak door RTL onrechtmatig jegens eiser is.
 

IEPT20130308, Rb Amsterdam, De Volkskrant
vrijheid van meningsuiting van de Volkskrant hier zwaarder weegt dan het belang van [eiseres] bij bescherming van haar persoonlijke levenssfeer en het belang dat haar schuilnaam niet wordt onthuld vanwege het hieraan mogelijk verbonden gevaar. Mogelijke onbetrouwbaarheid van claim dat boek verslag is vierenhalf jaar werkzaamheid als prostituee een zaak van algemeen belang vanwege functie eiseres bij Gemeente

 

IEPT20130305, Hof Amsterdam, Pretium v De Volkskrant
Geen schending hoor en wederhoor: afstand door Pretium. Door afsnijden nadere informatie geen gerechtvaardigd verwijt Pretium inzake feitelijke onjuistheden c.q. schending onderzoeksplicht Volkskrant. Kop “Aanhoudende klachtenstroom” gerechtvaardigd; Kop mag ongenuanceerd zijn; Geen evident ongegronde klachten. Onjuiste weergave Radar-uitzending onvoldoende voor voorlopige voorziening in aanvulling op rectificatie Volkskrant
 

IEPT20130225, Rb Amsterdam, EO
Geoorloofde aantasting privacy in reportage over ernstige misstand betreffende beweerde valse aangiftes tegen ex-partner: De privacy-aantasting van eiseres en haar kinderen wordt voorshands echter niet dermate ingrijpend geacht dat op grond hiervan de vorderingen van eiseres zouden moeten worden toegewezen. Bij dit oordeel is van belang dat de EO met haar reportage op journalistiek zorgvuldige wijze een ernstige misstand aan de kaak beoogt te stellen.

 

IEPT20130215, Rb Midden-Nederland, Universiteit Utrecht
Spoedeisend belang: geen sprake van verstrijken van geruime tijd alvorens instellen van vorderingen. Domeinnaamhouder niet automatisch ook contentbeheerder: gedaagde als (auteur en) contentbeheerder slechts aansprakelijk voor artikel van 11 april 2012.Geen onrechtmatige uitingen m.b.t. beschuldigingen van fraude, liegen of verwijten van gelijke strekking. Reconventie: onvoldoende aangetoond dat Universiteit Utrecht zich op onrechtmatige wijze heeft uitgelaten over gedaagde en/of in strijd met zijn portretrecht heeft gehandeld.

 

IEPT20130208, Rb Amsterdam, Noordkaap
Gerechtvaardigd gebruik verborgen camera: aan de kaak stellen misstanden acquisitiefraude. Geen herkenbaar ‘postuur-portret’

IEPT20130129, Hof Den Haag, Consumentenbond v Matrix
Vereiste van spoedeisend belang bij hoger beroep geldt slechts voor eiser in kort geding, niet voor gedaagde.

Artikel over pensioengeld in Geldgids van Consumentenbond niet onrechtmatig jegens Matrix: gevolgde procedure was zorgvuldig (gelegenheid tot weerwoord) en voldoende steun in feiten. 

IEPT20130118, Rb Amsterdam, Promogroup v NOS
Kwalificatie ‘brievenbusfirma’ vindt, in het licht van bredere betekenis, steun in feitenmateriaal. Geen ernstige beschuldiging: gaat om belastingontwijking binnen grenzen van wet- en regelgeving, en niet om belastingfraude. Geen volmacht Promogroup inzake aantasting ‘eer en goede naam’ van de Stones.

 

IEPT20130115, Rb Zeeland-West-Brabant, RSD
Geen lichtvaardige verdachtmakingen van verduistering door bestuurder; verdenkingen kracht heeft bijgezet door aangifte te doen bij de politie

 

IEPT20130115, Rb Oost-Nederland, Bedrijfsreclame Nederland
Onrechtmatige, niet-onderbouwde beschuldiging van oplichterstruc. Rectificatie