2014 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20141224, Rb Gelderland, SNS Bank v Krediet Verdriet
Publicatie gegevens medewerkers SNS Bank op website Bankenboeven onrechtmatig: verwijdering en gebod gegevens verwijderd te houden toegewezen. Verbod om (ex-)medewerkers SNS Bank te benaderen over geschil met SNS Bank.

IEPT20141223, Rb Limburg, Executie publicatievonnis

Staking executie vonnis 6 december 2010  met verbod tot doen negatieve uitlatingen over gedaagde toegewezen: inmiddels vanwege uitspraak Hof van Discipline duidelijk dat er nooit een normale verhouding raadsman-cliënt is geweest


IEPT20141223, Hof Amsterdam, Powned
Geen privacybescherming in hoedanigheid van bestuurder van Buma/Stemra. Bestuurder Buma/Stemra is publiek figuur: ruimere grenzen van toelaatbare kritiek op functioneren. Kwalificatie ‘corrupt’ niet onrechtmatig, gelet op voldoende steun in feiten, maatschappelijke taak van Powned, inherente overdrijving in uitzendingen van Powned en aard van misstand.

 

IEPT20141217, Rb Overijssel, OK Huis

Eiser heeft onvoldoende weersproken dat zijn uitdraai van de gewraakte website niet overeenkomt met letterlijke tekst van de website. Negatieve uitlatingen over OK Huis op weblog niet onrechtmatig jegens eiser: onvoldoende onderbouwd dat eiser met OK Huis kan worden vereenzelvigd. Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen over eiser feitelijk onjuist, intimideren, suggestief en/of grievend zijn.


IEPT20141217, Rb Midden-Nederland, Luchtverontreiniging Utrecht

Ernstige beschuldigingen en waardeoordelen over betrokkenheid bij luchtverontreiniging onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd. Reconventie: onvoldoende onderbouwd dat op de hoogte houden pers over procedures tussen partijen onrechtmatig is.

IEPT20141217, Rb Rotterdam, AD
Artikelen die [D] beschuldigen van pedofilie niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal, misstand aan de kaak gesteld en voldoende gelegenheid gegeven tot hoor en wederhoor.

IEPT20141216, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Of Engelse lasterrecht van voor 1 januari 2014 of na 1 januari 2014 van toepassing is op gewraakte publicaties kan in het midden blijven: leidt tot zelfde uitkomst. Onrechtmatige publicaties waarin Dahabshiil o.a. van steunen van terrorisme, (aanzetten tot) moord en strafbare feiten wordt beschuldigd: juistheid daarvan onvoldoende onderbouwd. Artikelen dienen geen publiek belang.

IEPT20141211, HvJEU, Rynes
Videobewakingssysteem dat openbare ruimte bestrijkt en hierdoor buiten privésfeer geraakt is geen activiteit die met uitsluitende persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht in de zin van artikel 3 (2) Gegevensbeschermingsrichtlijn.


IEPT20141209, Hof Amsterdam, Vechtscheiding

Verbod om mededelingen te doen aan derden over met gesloten deuren gevoerde echtscheidingsprocedure. Verbod om zonder toestemming ex-partner foto’s en/of filmmateriaal van kinderen van partijen aan te bieden/te plaatsen op (social) media.

 

IEPT20141209, Hof Amsterdam, TMG

Aanduiding [M] als verdachte van oplichting en melding dat tegen hem tientallen aangiftes zijn gedaan voldoende steun in feiten, ernstige misstand en zelf de publiciteit opgezocht.

IEPT20141116, Rb Amsterdam, SBS
Geen verbod uitzending Hart van Nederland over moord op echtpaar: SBS mag documentaire maken over geruchtmakend politieonderzoek. Geen wederhoor nodig: X en Y geen hoofdonderwerp documentaire. Afgifte verhoorbeelden door OM aan SBS niet onrechtmatig, gezien aard van de zaak en maatschappelijk belang. Gebruik beelden door SBS niet onrechtmatig: privacy verdachten beschermd, geen nieuwe feiten, beelden niet heftig emotioneel. Geen inbreuk portretrecht X en Y: beelden geblurred, waardoor geen sprake is van portret.

IEPT20141031, Hof Arnhem-Leeuwarden, Just Publishers v De Staat
Publicatie “Moordmakelaars” verboden voor 6 maanden: ernstige bemoeilijking en verstoring waarheidsvinding, bescherming eerlijk proces en vertrouwelijke documenten. Geen maatschappelijke misstand aan de kaak gesteld: slechts getuigenverklaringen opgenomen. Ondanks nieuwswaarde moet tijdelijke bescherming vertrouwelijke stukken zwaarder wegen wegens art. 6 EVRM recht op eerlijk proces.

IEPT20141021, Hof Amsterdam, TROS v Lako Kennels

Tussen 2004 en 2008 geen andere (aannemelijke) schadefactoren dan de onrechtmatige daden van Tros: schadevergoeding € 296.989. Hof komt naar aanleiding van deskundigenrapport Tros tot conclusie dat 2011 het laatste schadejaar is en dat schade na 2008 op € 31.120 moet worden begroot i.p.v. op € 208.590.

IEPT20141021, Rb Gelderland, De Zorgconsulent
Kwalificaties “fraude”, “frauduleuze praktijken” onrechtmatig en dienen te worden verwijderd: ernstige beschuldigingen die onvoldoende zijn onderbouwd. Naam website “De Zorgfraudulent” dient te worden gewijzigd.

IEPT20141021, Rb Gelderland, De Staat v Just Publishers
Gedaagden niet in verdediging geschaad door dagvaardingstermijn van minder dan 3 uur: niet aannemelijk dat publicatiedatum “Moordmakelaar” van 22 oktober al enige tijd bekend was in media en voorbereidingstijd inherent aan kort geding en advocaat heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Publicatie onrechtmatig: belang Staat op eerlijk proces weegt zwaarder dan belang op openbaren verklaringen kroongetuige en Verbod op publicatie boek niet disproportioneel, want niet in te zien op welke andere minder ingrijpende wijze de Staat het belang van waarheidsvinding op effectieve wijze zou kunnen waarborgen.


IEPT20141020, Rb Oost-Brabant, Omroep Brabant

Eiser niet ontvankelijk, want had Omroep Brabant i.p.v. Omroep Brabant B.V. moeten dagvaarden, toch inhoudelijke beoordeling vanwege toezegging Omroep Brabant om zich aan vonnis te houden. Direct in verband brengen van eiser met misbruik van Wob-verzoek(en) onrechtmatig, want juistheid gemotiveerd weersproken. Schade onvoldoende onderbouwd en geen spoedeisend belang.

IEPT20141015, Rb Amsterdam, De Telegraaf

Artikelen in Telegraaf, waarin eisers worden beschuldigd van (faillissements)fraude niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en belang Telegraaf om misstanden aan de kaak te stellen.

IEPT20141015, Rb Overijssel, Nathalie Weinreder

Verwijdering verwijzingen naar eiser van website en social media, waarop hij wordt verdacht van moord: buitengewoon ernstig en geen steun in feiten gezien feit dat [X] onherroepelijk is veroordeeld voor de moord.

IEPT20141008, Rb Amsterdam, Elias v Telegraaf

Artikel op Telegraaf.nl over een vermeende doodsbedreiging door Elias niet onrechtmatig: onjuistheden verbeterd, waardoor artikel thans feitelijk juist is. Gebruikte kop niet onrechtmatig, want genuanceerd door inhoud van het artikel.

IEPT20140926, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige publicatie
Uitingen van Stichting op verschillende websites die stellen dat eiser zijn kind zou hebben mishandeld en/of seksueel zou hebben misbruikt onrechtmatig: geen steun in feiten en grove inbreuk op persoonlijke levenssfeer van kind. Vorderingen ook jegens bestuursleden Stichting toegewezen: persoonlijk verwijtbaar.

IEPT20140923, Hof Den Haag, De Staat
Geen materieel belang meer bij beoordeling van inmiddels vernietigde beslissing inzake weigeren toestemming interview gedetineerde. Recht van vrije nieuwsgaring van appellante gaat niet zo ver dat gedetineerde gedwongen kan worden met haar te communiceren over (bij onherroepelijke beslissing) verboden onderwerpen of onder niet toegelaten omstandigheden.

IEPT20140922, Rb Limburg, Maastricht Dichtbij

Noemen naam eiseres in artikel op dichtbij.nl niet onrechtmatig: onvoldoende aannemelijk dat eiseres niet als bron van artikel heeft gefungeerd


IEPT20140922, Rb Amsterdam, Telegraaf

Artikel in Telegraaf, waarin is gesteld dat [X] kroongetuige is geweest bij creditcardfraudezaak niet onrechtmatig: voldoende steun in feiten. Wederhoor toegepast, maar advocaat van [X] niet gereageerd en reeds in Duitse media over betrokkenheid [X] bij creditcardfraude bericht.

IEPT20140918, Rb Amsterdam, Camilleri

Achttal artikelen op crimesite Camilleri onrechtmatig en moeten worden verwijderd vanwege gebrekkige feitelijke onderbouwing en wijze waarop (ernstige) verdenkingen zijn ingekleed. Verwijdering portretfoto’s eisers toegewezen en artikelen waarin eisers zijdelings voorkomen dienen te worden geanonimiseerd.

IEPT20140918, Rb Amsterdam, Google

Geen verwijdering persoonsgegevens eiser uit zoekresultaten: veroordeling misdrijf en negatieve publiciteit als gevolg daarvan in algemeen blijvend relevante informatie over persoon en niet onderbouwd waarom zoekresultaten irrelevant, buitensporig of onnodig diffamerend zijn en niet gebleken van zwaarwegende en gerechtvaardigde reden. Zoekterm met naam van eiser valt niet samen met persoon eiser: meer mensen kunnen zelfde naam hebben. Autocomplete-aanvulling “peter r de vries” bij intypen volledige naam eiser niet onrechtmatig: geen onthulling identiteit van eiser.


IEPT20140910, Rb Rotterdam, Burgemeester Schiedam
Bevestiging mededeling burgemeester Schiedam dat wachtgeld oud-burgemeester was stopgezet onrechtmatig, want onjuist. Causaal verband tussen bevestiging en schade: gemeente erkent dat bevestiging van mededeling heeft geleid tot schadelijk bericht in AD. Beroep op onbekendheid met onjuistheid mededeling faalt: geen onderzoek verricht.
 

IEPT20140910, Rb Amsterdam, AvroTros
Verwijdering dossier en beeldmateriaal op website opgelicht.nl afgewezen: voldoende steun in feitenmateriaal. Voldoende tegemoetgekomen aan privacy [X] door website te anonimiseren en gelaat [X] onherkenbaar te maken. Vordering toegewezen ten aanzien van mededeling dat [X] is heengezonden onder restricties: geen steun in feiten.

IEPT20140821, Rb Amsterdam, Media Markt v CCCP en KRO
Verbod op uitzenden van (heimelijke) opnamen gemaakt in vestigingen van Media Markt: voor CCCP in ieder geval achteraf kenbaar dat Media Markt hiertegen bezwaar maakt, nu bij ingang van winkel bord hangt waarop staat dat camera's niet zijn toegestaan. Eigendoms- of gebruiksrecht van Media Markt op haar winkels gaat in dit geval voor op vrijheid van meningsuiting.

 

IEPT20140820, Rb Rotterdam, Zaman Vandaag

Publicatie van 7 augustus 2013 op Zaman Vandaag, waarin eiser 2 werd beschuldigd van het runnen van een pornosite onrechtmatig: onjuist en geen wederhoor toegepast. Artikel van 9 augustus niet zelfstandig onrechtmatig: onjuistheid is herhaling c.q. citaat uit eerder artikel en niet te tendentieus. Dwangsommen verbeurd, want in papieren editie te laat gerectificeerd na vonnis voorzieningenrechter.


IEPT20140813, Rb Overijssel, Contactverbod
Gevorderde contact- en gebiedsverbod en verbod tot plaatsen van foto’s van eiseres op internet toegewezen: onweersproken dat sprake is van stelselmatig lastigvallen van eiseres door gedaagde.

IEPT20140805, Hof Amsterdam, Het Parool

Geen belang bij beroep, omdat dit geen verandering aan feitelijke situatie kan brengen. Ten overvloede: hof in tegenstelling tot voorzieningenrechter wel van oordeel dat Het Parool voldoende gelegenheid tot het geven van wederhoor had geboden.


IEPT20140725, Rb Midden-Nederland, Stichting BAN v KNVB
Kort geding biedt te beperkt kader voor oordeel of spreekkoren met “jood”/”joden” antisemitisch zijn en wat adequate maatregelen hiertegen zijn. Onbeheersbare veiligheidsrisico’s bij algeheel verbod op gebruik van woord “jood”, zo kort voor wedstrijd van 3 augustus 2014 en niet mogelijk om maatregelen op tijd openbaar te maken.

IEPT20140724, Rb Gelderland, Belastingdienst
Spoedeisend belang bij verwijdering beschuldigende uitlatingen jegens Belastingdienst, gezien aard beschuldigingen en feit dat die nog op website staan. Ernstige beschuldigingen op website onrechtmatig: staan andere wegen open dan digitale schandpaal

IEPT20140723, Rb Den Haag, NSA-gegevens
Mogelijkheid dat inlichtingendiensten informatie ontvangen die zijn vergaard op wijze waarop Nederlandse diensten gegevens niet mogen vergaren. Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten op zichzelf geoorloofd. Minder strenge eisen voor onderscheppen gegevens in bulk dan voor kennisnemen inhoud van communicatie. Nationale veiligheid weegt zwaarder dan mogelijkheid dat informatie op in NL verboden wijze is vergaard. Zwaarwegende belangen eisers kunnen op individuele basis worden gewaarborgd.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Belfabriek v MTTM

Onrechtmatige mededelingen Belfabriek over klantenwerving, financiële positie en mogelijke afsluiting van servicenummers van (klanten van) MTTM, omdat sprake is van stemmingsmakerij. Geen neutrale informatie over (verifieerbaar) juiste feiten. Onrechtmatigheid versterkt door twijfel te zaaien over betrouwbaarheid persbericht dat aankiesbaarheid servicenummers MTTM veilig was gesteld.

IEPT20140718, Rb Midden-Nederland, Zandpad Utrecht

Uitlating Utrechtse burgemeester over Zandpad “wat daar gebeurde tart elke omschrijving” niet onrechtmatig: eiseressen niet bij naam genoemd. Voldoende aannemelijk dat op Zandpad zodanig ernstige feiten hebben voorgedaan dat uitlating gerechtvaardigd is. Serieuze aanwijzingen dat ook medewerkers van eiseressen bij mensenhandel betrokken zijn geweest

 

IEPT20140715, Rb Oost-Brabant, Google

Geen dwangsommen verbeurd: vonnis niet conform de wet aan Google betekend, want moest plaatsvinden bij parket woonplaats gedaagde. Omdat Google geen woonplaats in Nederland heeft moest conform Haags Betekeningsverdrag 1965 ook betekening in VS plaatsvinden. Reconventie: geen belang bij verwijdering blogs op niet Nederlandse TLD’s, want in beginsel slechts bereikbaar in land desbetreffende TLD. Google moet binnen een maand reageren op verwijderingsverzoek.

IEPT20140630, Rb Amsterdam, Prinses Amalia v Sanoma
Publicatie van foto’s hockeyende prinses Amalia in Nieuwe Revu onrechtmatig: persoonlijke levenssfeer weegt in casu zwaarder dan vrijheid van meningsuiting. Mediacode geen regelgeving op grond waarvan onrechtmatigheid publicatie moet worden getoetst. € 1000 schadevergoeding.

IEPT20140715, Rb Gelderland, Cristal Cleaning
Geldige vaststellingsovereenkomst tussen partijen: onzeker of gedaagden daadwerkelijk vernietigbaarheid zullen gaan inroepen en niet kan op voorhand worden aangenomen dat beroepen op dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden zullen slagen. Gedaagden hebben verplichting tot onthouden van negatieve berichtgeving over Cristal Cleaning geschonden: ernstige beschuldigingen zonder voldoende bewijs van juistheid. Gedaagden dienen conform vaststellingsovereenkomst geheimhouding te betrachten jegens derden omtrent inhoud en totstandkoming ervan.

IEPT20140610, Hof Amsterdam, Hearst Magazines

Noemen van volledige naam in publicaties over betrokkenheid appellant bij faillissementsfraude onrechtmatig: onvoldoende noodzakelijk en geen redelijk belang gezien schade voor appellant. Geen enkele rechtvaardiging voor vermelden volledige naam appellante in tweede artikel Quote: onnodig en pesterig, gezien extra aandacht die op appellant wordt gevestigd en tot extra schade geleid.

 

IEPT20140606, Rb Limburg, Uitlatingen Arnhemse villamoord
Geen juridische basis voor verbod tot doen van ongunstige (maar rechtmatige) uitlatingen over eiseres en Arnhemse villamoord. Verbod op doen van onrechtmatige uitlatingen over eiseres en Arnhemse villamoord afgewezen: onvoldoende specifiek. Geen spoedeisend belang bij gevorderde voorschot op aan eiseres toekomende vergoeding van materiële en immateriële schade.

 

IEPT20140528, Rb Den Haag, Consumentenbond

Onrechtmatige publicatie jegens Eye Center niet ook onrechtmatig jegens enige aandeelhouder van Eye Center: dat rekening moest worden gehouden met mogelijkheid dat eventueel onrechtmatig karakter publicaties gevolgen zou kunnen hebben voor aandeelhouders van Eye Center levert onvoldoende grond om handelen Consumentenbond  ook als onrechtmatig jegens eiser aan te merken.


IEPT20140528, Rb Midden-Nederland, Tros
Uitzending Tros Opgelicht?!, waarin vader van betrokken “oplichter” in beeld is gebracht niet onrechtmatig: Tros heeft niet zelf contact gezocht met eiser en eiser is onherkenbaar in beeld gebracht. Tonen identiteitsbewijs of noemen achternaam niet in algemeenheid onrechtmatig jegens familie of naamgenoten, ook niet in casu. Gerechtvaardigd belang bij uitzending, gelet op ernst en omvang misstand en wijze waarop communicatie met X is verlopen.

IEPT20140527, Rb Amsterdam, Vereniging Tegen de Kwakzalverij
Artikel waarin kritische kanttekeningen geplaatst bij de betrokkenheid van [R] en een aantal van zijn familieleden bij een aantal goede doelen fondsen deels onrechtmatig wegens geen steun in feiten. Dat geen wederhoor is toegepast doet geen afbreuk aan rechtmatige passages: zwaarwegend belang om misstand aan de orde te brengen.

IEPT20140521, Rb Amsterdam, RTS

Nederlandse rechter bevoegd: website waarop beschuldigende uitzendingen staan toegankelijk in Nederland. Zwitsers recht van toepassing, gezien nauwere band met Zwitserland, in gelijke zin Nederlands recht uitgelegd. Uitlatingen waarin eiser wordt beschuldigd van uitbuiting beoefenaars massage methode en seksueel misbruik niet onrechtmatig: misstanden, beschuldigingen niet onaannemelijk, voldoende afstand genomen en wederhoor geboden. Voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht t.a.v. uitlatingen seksueel misbruik eiser.

IEPT20140521, Rb Amsterdam, Hearst Magazines
Uitlating dat eiseres vastgoedondernemer zou afpersen en uitlating waarin eiseres wordt aangeduid als “sekswerkstertje” onrechtmatig: geen steun in de feiten. Geen inbreuk op portretrecht door plaatsen foto’s eiseres: stond in publieke belangstelling. Inbreuk auteursrecht eiseres op naaktfoto: rechten t.a.v. reeds gemaakte inbreuken overgedragen door fotograaf, geen impliciete licentie, geen citaat. € 2500 immateriële schadevergoeding wegens onrechtmatige uitingen, € 500 schadevergoeding voor publicatie naaktfoto.
 

IEPT20140520, Hof Arnhem-Leeuwarden, BAS Personeelszaken

Controleren e-mail werknemer ook na einde dienstverband onrechtmatig: afgeven (geschoonde) laptop geeft geen vrijheid om over eventuele resterende bestanden te beschikken.


IEPT20140520, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Engels recht van toepassing in plaats van recht van Verenigd Koninkrijk: centrum van belangen ligt in Engeland. Hof beoordeelt deel van gewraakte publicaties aan de hand van na 1 januari 2014 geldende Engelse lasterrecht, wegens (toekomstige) inbreuken na die datum. Deel publicaties blijkt na ambtshalve onderzoek hof d.m.v. Google nog steeds op internet staan. Partijen moeten zich bij akte uitlaten over toepasselijkheid van na 1 januari 2014 geldende lasterrecht op de vorderingen en eventueel over de resultaten van het Google onderzoek van het hof.

IEPT20140520, Rb Amsterdam, Bureau Jeugdzorg v Heertje
Artikelen Heertje in Volkskrant en op rtlnieuws.nl, waarin kritiek wordt geuit op Bureau Jeugdzorg onrechtmatig: geen steun in de feiten, want cruciale informatie achterwege gelaten. Onvoldoende aannemelijk dat noodzakelijk was om namen medewerkers BJAA te noemen. Vergelijking met Tweede Wereldoorlog ongepast, onnodig kwetsend en grievend. Onvoldoende steun in de feiten dat handelen BJAA strafbaar zou zijn.

IEPT20140516, Rb Midden-Nederland, Project P
RTL mag verborgen camerabeelden “Project P” niet uitzenden: onevenredige inbreuk op persoonlijke levenssfeer leerlingen, omdat school een veilige niet-openbare ruimte is, waarbij leerlingen erop moeten kunnen vertrouwen dat geen beelden met verborgen camera worden gemaakt. Ook verbod ten aanzien van confrontatie leerlingen met verborgen camera beelden: gedwongen confrontatie en ondanks geblurde beelden en vervormde stemmen nog steeds herkenbaar.

IEPT20140514, Rb Midden-Nederland, DIM
Uitlatingen waarin DIM wordt beschuldigd van (financieel) wanbeleid zijn niet onrechtmatig: voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Scherpe en brede publicaties geoorloofd gezien ernstige misstanden.


IEPT20140508, Rb Midden-Nederland, Onrechtmatige uitlatingen op website
Uitlatingen op website over betrokkenheid eiser bij dood minderjarige dienen te worden verwijderd: geen steun in feiten. Vordering tot ontoegankelijk maken gehele website afgewezen: slechts deel website onrechtmatig.
 

IEPT20140415, Rb Midden-Nederland, AvroTros

Voorgenomen uitzending Tros Opgelicht niet onrechtmatig jegens eiser: toezegging dat eiser niet wordt aangemerkt als oplichter en dat naam niet te horen of te zien zal zijn, en eiser heeft medewerking verleend aan vraaggesprek met verslaggever van Tros Opgelicht. Bovendien heeft eiser zelf suggestie laten ontstaan en voortbestaan dat hij of zijn stichting onzorgvuldig is omgegaan met ingezamelde gelden.


IEPT20140513, HvJEU, Google Spain v AEPD
Verwerking van persoonsgegevens door exploitant van zoekmachine in zoekresultaten. Exploitant van zoekmachine is verantwoordelijke voor deze verwerking: stelt doel van en middelen voor de verwerking vast. Verwerking persoonsgegevens door zoekmachine wordt verricht in kader van activiteiten van vestiging van verantwoordelijke op grondgebied van lidstaat, wanneer vestiging is opgericht ten behoeve van promotie en verkoop van door zoekmachine aangeboden advertentieruimte. Exploitant zoekmachine kan onder bepaalde voorwaarden verplicht zijn om links naar door derden gepubliceerde webpagina’s met persoonsgegevens uit zoekresultaten te verwijderen, zelfs indien publicatie ervan op deze webpagina’s rechtmatig is. Recht om vergeten te worden, wanneer verwerking door zoekmachine thans onverenigbaar is met richtlijn, tenzij bijzondere redenen zich hiertegen verzetten.

 

IEPT20140501, Rb Gelderland, UWV v UWVreselijk

Beledigende en bedreigende beschuldigingen aan het adres van het UWV, haar medewerkers en haar raadslieden zijn onrechtmatig: onvoldoende steun in de feiten. Verbod wordt toegewezen jegens werknemers, maar afgewezen ten aanzien van ex-medewerkers van het UWV: gebrek aan belang, nu niet (meer) bij uitvoering beleid UWV betrokken zijn. Verwijdering van het materiaal, inclusief tweets (ook uit Google-cache) toegewezen: zoekresultaat Google laat beledigende en beschukdigende tweets zien.

IEPT20140424, Rb Midden-Nederland, RTL
Voorgenomen aflevering RTL “Ontvoerd” niet onrechtmatig: geen lichtvaardige verdachtmaking en voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Belang RTL bij uitzending weegt zwaarder dan (eventuele) inbreuk persoonlijke levenssfeer en/of portretrecht eiser: door het onherkenbaar maken van zijn gezicht hoogstens bij naaste kring herkenbaar.

IEPT20140422, Hof Amsterdam, Stichting Reclame Code

Kantonrechter i.s.m. art. 23 Rv anders geoordeeld dan door partijen gevorderd. (Publicatie van) beslissing RCC niet onrechtmatig jegens geïntimeerde: onvoldoende onderbouwd. Geen gebruik van mogelijkheid tot reageren gemaakt.


IEPT20140319, Rb Amsterdam, Het Parool
Niet vast komen te staan dat eiser onjuist is geciteerd: verklaring van eiser vindt onvoldoende steun in verklaring van getuige.

IEPT20140418, Rb Midden-Nederland, AvroTros
Voorgenomen uitzending Tros Opgelicht niet onrechtmatig tegen eiser, nu AvroTros heeft toegezegd gevreesde (nieuwe) beelden omtrent aanhouding van eiser niet te zullen tonen en eiser geen bezwaar heeft tegen uitzending van beeldmateriaal van eerdere uitzendingen, waarbij hij herkenbaar in beeld is gebracht.


IEPT20140417, Rb Noord-Holland, Gemeente Bloemendaal

Persbericht waarin eiser wordt beschuldigd afspraken niet na te komen niet onrechtmatig: voldoende steun in de feiten en niet onnodig grievend


IEPT20140417, Rb Amsterdam, Ryanair v KRO
Belang Ryanair bij voorlopig getuigenverhoor komen te vervallen na eerdere einduitspraak, waarin is geoordeeld dat de beweringen in Brandpunt Reporter voldoende steun vonden in het beschikbare (feiten)materiaal.

IEPT20140417, Rb Midden Nederland, RTL
Uitzending RTL Ontvoering niet onrechtmatig: eisers niet beschuldigd van ontvoering en onherkenbaar in beeld gebracht. Eiser zijn vrijwillig in Surinaamse media verschenen om zich over uitzending uit te laten, waardoor eisers in woonplaats bekend zijn en geen sprake is van privacy schending. Uitzending ook niet onrechtmatig jegens kind X, omdat zijn wettelijke vertegenwoordiger geen bezwaar maakt.

IEPT20140416, Rb Amsterdam, Ryanair v KRO
Uitzendingen Brandpunt Reporter over gebrekkige veiligheid bij Ryanair niet onrechtmatig: ernstige misstand, voldoende steun in de feiten, voldoende mogelijkheid tot weerwoord en voldoende zorgvuldigheid betracht bij de presentatie van de beschuldigingen.

IEPT20140416, Rb Oost-Brabant, Catharina Ziekenhuis
Verhulde beschuldigingen van strafbare feiten jegens ontslagen dermatologen onrechtmatig: ernstige beschuldigingen, geen steun in het feitenmateriaal, schadelijk voor uitoefening van beroep en in de privésfeer. Ook indien uitlatingen moeten worden gezien als waardeoordelen zijn ze onnodig grievend en onrechtmatig.

IEPT20140416, Rb Den Haag, De Staat

Geen toestemming interview Rwandese gedetineerde: in afwachting van oordeel van beklagcommisie/RSJ hierover.


IEPT20140415, Hof Den Haag, Pretiumonline
Voldoende (spoedeisend) belang bij beoordeling onrechtmatigheid alle websites waarop over Pretium werd geklaagd, ondanks dat deze na dagvaarding op een na offline waren gehaald: enkele toezegging zonder dwangsom onvoldoende. Ook als uitingen moeten worden gezien als waardeoordelen zijn grenzen van toelaatbare overschreden. Terecht geoordeeld dat website content in zijn geheel moest worden verwijderd: ontoelaatbare uitingen verweven met toelaatbare uitingen.

IEPT20140410, Rb Amsterdam, Hazazah Pictures
Gebruik van beelden van geweldsincident in documentaire, waarin eisers herkenbaar in beeld waren gebracht en later zijn geblurd onrechtmatig: zelfbeschikkingsrecht eisers prevaleert. Geen beroep op portretrecht: eisers in huidige versie documentaire niet herkenbaar in beeld gebracht, maar geblurd.

IEPT20140409, Rb Overijssel, Kluwer

Publicatie uit 2004 in Binnenlands Bestuur niet onrechtmatig jegens ex-gemeenteraadslid: bevat slechts (nieuws)feiten die niet onjuist/onnodig/nadelig voor X waren, die passend waren in context van publicatie en daarin aan kaak gestelde misstand (betrouwbaarheid van lokale politici) en die steun vonden in toen beschikbare feitenmateriaal. Dat publicatie thans nog op internet is te vinden in digitale archief van Binnenlands Bestuur maakt dit niet anders: naast primaire rol van publieke waakhond is secundaire functie van pers het verschaffen van een volledige en integere (online) archivering van nieuws.


IEPT20140408, Hof Den Bosch, Executiegeschil uitlatingen

Vermeende uitlatingen dat appellant een vuile lasteraar was niet gedaan in context van bij opgelegde verbod inzake mogelijke (dubbel)rol als kroongetuige.

IEPT20140408, HvJEU, DRI
Richtlijn 2006/24 is ongeldig: Uniewetgever heeft de door het evenredigheidsbeginsel gestelde grenzen overschreden die hij in het licht van de artikelen 7, 8 en 52, lid 1, van het Handvest in acht dient te nemen.

IEPT20140404, Rb Amsterdam, Stichting Stadgenoot

Onrechtmatige uitingen over betrokkenheid van Stadgenoot bij strafbare feiten en misleiding door Stadgenoot over asbest: geen steun in feiten. Verwijdering van namen van medewerkers van Stadgenoot en door haar ingeschakelde derden, voor zover zij in verband worden gebracht met strafbare feiten: geen steun in feiten.

IEPT20140404, Rb Amsterdam, Tros
Herkenbaar en met naam in beeld brengen van eiser is niet onrechtmatig. Uitzendverbod afgewezen: voldoende mogelijkheid tot wederhoor en steun in de feiten


IEPT20140401, Hof Amsterdam, Lijfsdwang na onrechtmatige uitlatingen
Uitlatingen waarin politieambtenaar wordt beschuldigd van verkrachting en geweld onrechtmatig: ernstige beschuldigingen, geen steun in de feiten en geen aangifte gedaan. Geïntimeerde had gestelde misstand op minder schadelijke wijze aan de orde kunnen stellen. Geïntimeerde veroordeeld tot lijfsdwang: verbod en bevelen niet nageleefd, dwangsommen ineffectief en redelijk belang appellanten bij onverkorte naleving. 
 

IEPT20140328, Rb Amsterdam, TMG
Artikelen in Telegraaf over lid bekende advocatenfamilie, waarin wordt gesteld dat eiser wordt verdacht van oplichting en tientallen aangiftes tegen hem zijn gedaan niet onrechtmatig: voldoende steun in de feiten. Eiser heeft zelf publiciteit opgezocht met zijn boek.

IEPT20140327, Rb Amsterdam, NDC Mediagroep

Rb Amsterdam bevoegd als plaats waar schade wordt geleden: artikel Leuuwarder Courant landelijk te raadplegen en eisers opereren in heel Nederland.Onrechtmatig artikel over eisers in gedrukte en digitale editie van Leeuwarder Courant: suggestie dat eisers hun rekeningen en personeel niet betalen vindt geen steun in beschikbare feitenmateriaal.


IEPT20140325, Hof Den Bosch, DCC v Forax
DCC niet in verdediging geschaad doordat bezwaar tegen eiswijziging is afgewezen: geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing en geen evidente schending van hoor en wederhoor. Forax heeft voldoende spoedeisend belang bij vordering tot afgifte van rapportages en data met betrekking tot de met GPS-trackers verkregen informatie, omdat concurrentie gevoelige informatie is verkregen. Forax heeft belang bij afgifte rapportages en data voor bepaling reikwijdte onrechtmatige daad van DCC, gevorderde bescheiden zijn voldoende bepaald. Onrechtmatige brieven gestuurd aan handelspartners van Forax, waarin wordt gesteld dat Forax inbreuk maakt op software tankkaart DCC: inbreuk staat nog niet vast.

IEPT20140317, Rb Rotterdam, AFM

Geen spoedeisend belang bij verwijdering van samenvatting en verwijzingen naar onterecht opgelegd boetebesluit van website AFM: reeds verwijderd en geen aanleiding om te veronderstellen dat AFM terug zal plaatsen op website.

 

IEPT20140314, Rb Amsterdam, De Boer v Trouw
Onrechtmatige publicaties in Trouw over Andries de Boer en zijn rol als belegger in aantal service-flatcomplexen: ernstige beschuldigingen, inhoudend dat De Boer zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en het tegen bodemprijzen ver onder de taxatiewaarde aankopen van serviceflats, vinden onvoldoende steun in feiten en Trouw tekortgeschoten in (tijdig en zorgvuldig) toepassen van wederhoor.

 

IEPT20140311, Hof Amsterdam, Friesland Vlees v Staat

Uitlatingen door minister in Buitenhof niet onrechtmatig jegens Friesland Vlees: mededelingen gingen over transport naar het slachthuis en niet gang van zaken in het slachthuis, naam en locatie Friesland Vlees niet genoemd. Voldoende steun in de feiten, geen (lichtvaardige) verdachtmakingen. Uitzending Tros Radar ook niet onrechtmatig: ruime steun in feitenmateriaal, voldoende gelegenheid gekregen om verdenkingen te weerspreken.


IEPT20140304, Rb Amsterdam, Jones Lang Lasalle v Propertynl
Geen verbod om aangeleverde infographic met (naar later bleek) foutieve huurdersnamen te publiceren: journalistieke vrijheid om toegestuurde informatie te gebruiken en niet gebleken dat publicatie afhankelijk is gesteld van goedkeuring door Jones Lang Lasalle. Ook geen publicatieverbod op grond van auteursrecht van Jones Lang Lasalle op infographic: gezien e-mailverkeer hoefde Propertynl niet te begrijpen dat toestemming tot publicatie van de infographic vervallen was.

IEPT20140226, Rb Amsterdam, Het Financieele Dagblad
Uitlatingen in Nieuwsuur en FD, waarin eiser en Bouwfonds in verband worden gebracht met mogelijke corruptie niet onrechtmatig: voldoende steun in feiten en niet feitelijk onjuist of onnodig grievend. Geen absoluut recht op wederhoor: enkele feit dat geen wederhoor heeft plaatsgevonden maakt rechtmatig bevonden uitlatingen niet onrechtmatig.

IEPT20140226, Rb Amsterdam, Museum Vastgoed v Het Financieele Dagblad
Spoedeisendheid niet door tijdsverloop verdampt: 2 maanden is te kort. Uitlatingen in boek ‘De val van SNS Reaal’ en in FD dat eisers omstreden waren en grote hoofdpijndossier van Bouwfonds vormden, niet onrechtmatig: voldoende steun in feiten en niet feitelijk onjuist, onnodig grievend of lichtvaardig. Geen absoluut recht op wederhoor: enkele feit dat geen wederhoor heeft plaatsgevonden maakt rechtmatig bevonden uitlatingen niet onrechtmatig.
 

IEPT20140220, Rb Den Haag, Digital Revolution en Maxperian v Samsung
Persbericht van Samsung over bescherming van consumenten- en fabrikantenbelangen niet misleidend.

 

IEPT20140214, Rb Oost-Brabant, Omroep Brabant
Publicaties over strafrechtelijk verleden van kandidaat-gemeenteraadslid niet onrechtmatig: publiek persoon moet meer dulden en voldoende op feiten gebaseerd. Publicaties over inhoud rapport van reclassering betreffende eiser wel onrechtmatig: er heeft nimmer een psychologisch onderzoek plaatsgevonden.

 

IEPT20140211, Rb Amsterdam, Cool Cat v AD
Onrechtmatig artikel waarin Cool Cat in verband wordt gebracht met kinderarbeid en instortende fabrieken onrechtmatig: geen steun in feiten (niet gebezigd door Minister) en geen gelegenheid tot weerwoord. Geen rectificatie in papieren editie AD: artikel is gedateerd en met nadere berichten is voldoende aan belangen van Cool Cat tegemoet gekomen; wel rectificatie op website van AD.

IEPT20140207, Rb Overijssel, Contactverbod

Contactverbod en verbod zich opnieuw onder naam van eiseres op internet te registreren bij verstek.

 

IEPT20140203, Rb Amsterdam, Belfabriek v MTTM

Korte tijd op Flickr-account zichtbare misleidende mededelingen over MTTM, geen overtreding verbod: experimenteel gebruik niet gericht op klantenwerving.

 
IEPT20140218, Hof Arnhem-Leeuwarden, FNV
Uitlatingen van FNV-bondsbestuurder over het doorsluizen van winst door aandeelhouders van geïntimeerde en het daardoor ontbreken van geld voor sociaal plan niet onrechtmatig.

 

IEPT20140128, Hof Amsterdam, Quotenet

Materiële en Immateriële schade door foutieve publicatie op Quotenet niet aannemelijk: verlies cliënten juristenpraktijk onvoldoende onderbouwd. Immateriële schade evenzeer onvoldoende onderbouwd: vaker negatief in het nieuws gekomen en eiser is niet van onbesproken gedrag.


IEPT20140128, Rb Amsterdam, Het Parool

Verplichting tot wederhoor, in geval van voorgenomen publicatie met groot aantal (expliciete c.q. impliciete) beschuldigingen. Gangbare reactietermijn van 24 uur voldoende voor eerste gedeelte van artikel in Het Parool: hoge actualiteitswaarde en eisers waren al aantal dagen bekend met concept-artikel. Reactietermijn van 24 uur voor tweede gedeelte van artikel niet reëel, gezien aantal en ernst van daarin genoemde beschuldigingen en ontbreken van actualiteitswaarde.

IEPT20140128, Hof Amsterdam, Uitlatingen Vastgoedfraude

Onvoldoende weersproken dat bij kort geding vonnis verboden artikel als gevolg van technische fout kon worden geraadpleegd. Geen dwangsommen verbeurd: geen publicatie door Y, maar slechts niet beoogd neveneffect van andere, volstrekt geoorloofde handeling (migratie website).

IEPT20140123, Rb Gelderland, Them There Koyas Koi Forum
Uitlatingen op forum en social media waarin [eiser] pedofiel wordt genoemd en wordt bedreigd met mishandeling onrechtmatig: uiterst kwetsend en bedreigend.

 

IEPT20140120, Gerecht Curaçao, KFO
Publicatie waarin president van Centrale Bank van Nederlandse Antillen wordt beschuldigd van corruptie en betrokkenheid bij financiële malversaties niet onrechtmatig: ernstige misstanden zonder verklaring.