2015 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20151229, Hof Den Haag, De Staat
Staat mag verspreiding foto’s gemaakt in detentiecentrum niet beperken: in strijd met artikel 7(1) Grondwet. Artikel 10 EVRM leidt niet tot andere uitkomst: geen beperking bij wet voorzien.


IEPT20151229, Rb Overijssel, Noordkaap
Uitzending niet onrechtmatig: ernstige misstand, vindt steun in feitenmateriaal, eiser voldoende geänonimiseerd en het is uitgesloten dat de kwestie zonder de aandacht van gedaagde niet in de publiciteit zou zijn gekomen.


IEPT20151218, Hoge Raad, Hearst Magazines
Klacht dat hof onvoldoende aansluiting zocht bij door EHRM gehanteerde criteria faalt: EHRM heeft geen andere criteria gebruikt en oordelen gebaseerd op motiveringsgebreken, dan wel op het onevenredig zware karakter van opgelegde sancties.


IEPT20151217, Rb Rotterdam, Review Advocaat
Onvoldoende onderbouwd en aannemelijk dat review mede namens eiser is geplaatst. Review niet onrechtmatig: geeft slechts mening van schrijver weer, en niet is gebleken dat de inhoud van de review evident onjuist is.


IEPT20151215, Rb Rotterdam, Beledigingen op Facebook
VOF was vrij om eiser de toegang tot café te ontzeggen: zijn immers eigenaar van het café. Uitingen onrechtmatig: geen noodzaak tot publicatie, deels ongefundeerd, onbetamelijk en bovendien schadelijk.


IEPT20151215, Rb Amsterdam, Powned
Uitzending Studio PowNed over uitlatingen Syrische vluchteling onrechtmatig: hoefde er niet op bedacht te zijn dat beelden op landelijke televisie zouden worden uitgezonden. Geen maatschappelijke misstand. Beelden “uit zijn verband gerukt”. PowNed moet Google en Yahoo aanschrijven om fragmenten te verwijderen. Geen belang bij rectificatie, nu beelden reeds van PowNed-website, YouTube en Facebook-pagina zijn verwijderd. Geen rechtmatig belang bij afgifte kopieën van beelden die niet in uitzending zijn getoond. Voorschot tot schadevergoeding van € 2500 toegewezen.


IEPT20151209, Rb Limburg, Onrechtmatige Publicatie
Uitingen onrechtmatig: suggereren betrokkenheid bij zeer ernstig delict, maar vinden geen steun in feitenmateriaal en eisers belang weegt zwaarder dan dat van gedaagde.


IEPT20151201, Hof Amsterdam, JS Utrecht
Uitingen in artikel JS Utrecht waarin o.a. wordt gesteld dat appellant huisjesmelker is en huurders intimideerde niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal.


IEPT20151125, Rb Limburg, Smartvital v Gezondheid Aan Huis
Misleidend dat Orkestra goedkoper is dan LTO3. Geen objectieve prijsvergelijking: Gelet op de hoeveelheid bij beide producten genoemde werkzame stof L-Theanine waarvan zowel Orkestra als LT03 l 00 milligram per capsule bevat en het aantal capsules per potje is L T03 objectief gezien goedkoper dan Orkestra. Misleidend dat (enkel) Orkestra een vegetarische capsule bevat. nu deze mededeling ten onrechte de suggestie wekt dat alleen Orkestra een vegetarische capsule bevat, terwijl Smartvital B.V. onweersproken heeft gesteld dat L T03 eveneens een vegetarische capsule heeft. Niet aannemelijk gemaakt dat mededeling dat de werkzame stof Omega-3 uit Marine Phytoplankton veel beter wordt opgenomen dan de "'normale visolie omega-3•• of krillolie misleidend is. Misleidende mededeling over leveringsproblemen Smartvital. Ongeoorloofd gebruik tekens “LTO3”en “LTO+” als adwords onvoldoende onderbouwd.


IEPT20151126, Rb Amsterdam, Karaktermoord curator
Ongefundeerde ernstige (poging tot) karaktermoord op curator zonder enige vorm van serieuze onderzoeksjournalistiek.


IEPT20151123, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Uitlatingen over dat eiser onzorgvuldig integriteitsonderzoek heeft uitgevoerd niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal. Aandacht besteed aan maatschappelijk debat staat en eiser is public figure.


IEPT20151111, Rb Overijssel, Provincie Overijssel
Geen onrechtmatig handelen provincie: persberichten en interviews geven geen onjuist beeld van tussen partijen bestaand geschil over afvoer van slib/fijnzand. Mededelingen vonden steun in beschikbare feitenmateriaal, waarbij rekening is gehouden met het belang van de provincie Overijssel om verantwoording af te leggen over haar handhavend optreden. Niet vast komen te staan dat medewerker van provincie Overijssel een verkeerde voorstelling van zaken wilde geven. [eiseressen] zijn niet gedwongen tegen hoge kosten slib/fijnzand te storten. Geen causaal verband tussen niet doorgaan verkoop bedrijf en uitlatingen provincie Overijssel.


IEPT20151110, Hof Amsterdam, Nederlandse Loodsencorporatie
Bescherming vertrouwelijke informatie: Na opzegging opdracht tot maken jubileumboek: bevel tot geheimhouding interviews met en foto’s van Loodsen en de teksten en informatie uit het dossier/rapport “Koopmans”, met uitzondering van informatie die aantoonbaar uit andere bronnen bekend is.

IEPT20151103, Hof Den Bosch, Kruisvereniging v Kruiswerk
Kruiswerk niet onrechtmatig jegens Kruisvereniging gehandeld door brieven te sturen naar leden die van beide verenigingen lid waren en hen proberen te bewegen lid enkel lid te worden van Kruiswerk:  ontvangers brief waren al lid van Kruiswerk en slechts 2 brieven gestuurd. Vrijheid van meningsuiting van Kruiswerk prevaleert boven recht op eerbiediging eer en goede naam Kruisvereniging: uitlatingen in de brieven van 13 november en 3 december 2014 feitelijk juist en niet onnodig grievend, uitlating in brief van 13 november 2014, dat Kruiswerk door de rechter volledig in het gelijk gesteld is, niet feitelijk onjuist en Kruisvereniging onvoldoende onderbouwd dat de uitlatingen van Kruiswerk voor haar ernstige gevolgen hebben gehad. Kruiswerk niet onrechtmatig gehandeld. 

IEPT20151027, Hof Den Bosch, Tijned
27 uitlatingen waarin appellant van o.a. fraude, bedreiging en criminaliteit is verdacht onrechtmatig: appellant ondervindt daadwerkelijke hinder en geen steun in feitenmateriaal. Uitlatingen die niet onrechtmatig zijn kunnen wel in strijd zijn met vaststellingsovereenkomst. Schending vaststellingsovereenkomst door doen van 28 negatieve uitlatingen: € 28.000.


IEPT20151022, Rb Amsterdam, Woman Capital
Executieverkoop database toegestaan: alleen organisaties die in zelfde branche opereren mogen bod uitbrengen waardoor privacy van personen in databank voldoende is gewaarborgd. 


IEPT20151021, Gerecht Aruba, Rectificatie
Uitlatingen onrechtmatig: niet onderbouwd met feiten, berusten op gissingen, foute conclusies en eigen waarneming, en zijn gericht aan politicus van wie niet gevergd kan worden dat hij de beschuldigingen van Y moet redresseren.


IEPT20151016, Rb Amsterdam, Optieclub v AFM
Ondanks dat AFM als autoriteit op gebied van Wft-gerelateerde zaken wordt beschouwd, brengt niet vermelden inhoud vonnis waaruit blijkt dat de rechter het standpunt van AFM heeft verworpen geen onrechtmatigheid met zich mee.


IEPT20151016, Rb Den Haag, Ambachtzorg
Onvoldoende onderbouwd dat gedaagden zich in de toekomst op onrechtmatige wijze zullen uiten jegens Ambachtzorg. Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen van gedaagden sub 1, 2 en 3 onrechtmatig zijn jegens Ambachtzorg.  


IEPT20151016, Rb Amsterdam, Hearst Magazines
Rectificatie toegewezen voor plaatsen artikel waarin cocaïneverslaving van [eiseres] wordt gesuggereerd. Voorschot op schadevergoeding in kort geding van € 5000,-


IEPT20151014, Rb Den Haag, Zwanendriften
Geen verbod aan gedaagde om contact op te nemen met eisers: onvoldoende aannemelijk dat zij eisers stalkt. Door gedaagde geplaatste berichten over zwanendriften en mishandeling vinden voldoende steun in feitenmateriaal en zijn derhalve toelaatbaar. Uitlatingen omtrent aangiftes van mishandeling niet onrechtmatig jegens eisers: zien slechts op gedaagde zelf en over ongenoegen omgang aangiftes. Uitlatingen over bedreiging en verwijzing naar publicaties rondom eiser niet onrechtmatig: zij is vrij om haar angst uit te drukken, intrekken jachtvergunning is niet onmogelijk en geen beschuldiging van bedreiging met wapens door eisers. Vergelijking zwanendriften met leeuwenjacht en mishandeling lammeren niet onrechtmatig: vindt voldoende steun in feitenmateriaal. Vrijheid van meningsuiting prevaleert in dit geval boven belang eisers: bedreigingen aan adres eisers laat dit onverlet door aannemelijkheid feiten.


IEPT20151009, HR, Friesland Vlees v Staat
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)


IEPT20151006, HvJEU, Schrems v Data Protection Commissioner
Bestaan van een beschikking van de Commissie dat een derde land waarborgen voor een passend niveau van bescherming van doorgegeven persoonsgegevens biedt, staat niet in de weg aan onderzoek door nationale toezichthouder of dat derde land waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. Beschikking van de Commissie dat de VS een passend beschermingsniveau van doorgegeven persoonsgegevens waarborgen (Safe Harbor) ongeldig.


IEPT20151006, Hof Den Bosch, Google
Geen dwangsommen verbeurd door Google, nu vonnis op  zijn vroegst op 21 augustus 2014 correct aan Google is betekend en Google voor 21 augustus aan vonnis heeft voldaan. Google moet inhoud “blog 27” ontoegankelijk maken voor “.nl” extensie. Belang bij verwijdering/ontoegankelijk maken inhoud blogs onder andere TLD’s onvoldoende aannemelijk. [W] heeft onvoldoende belang bij verstrekking persoonsgegevens van overige blogs. [W] heeft onvoldoende belang bij verplichting Google om binnen 1 maand op verwijderingsverzoek te reageren.


IEPT20151002, Rb Midden-Nederland, Publicatie
Deel van uitlatingen op website gedaagde, waarin [eiser sub 1] o.a. van nazipraktijken wordt beschuldigd onrechtmatig, ander deel uitlatingen niet. Uitlatingen over [eiseres sub 2] en plaatsen van haar foto onrechtmatig: uitsluitend gedaan omdat zij met [eiser sub 1] is getrouwd. Foto’s [eiser sub 1] bij berichten over vermeende misstanden in het onderwijs  niet onrechtmatig. Publicatieverbod beperkt toegewezen.


IEPT20150920, Rb Amsterdam, KRO-NCRV
[eiser 2]  heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij handelingsonbekwaam was bij sluiten overeenkomst met Crossmedia voor gebruik heimelijk opgenomen camerabeelden Volkert van der G.. KRO-NCRV mag beeldmateriaal gebruiken in uitzending Brandpunt Reporter: blijvende belangstelling samenleving, beelden relevant voor boodschap over of Van der G. zich aan voorwaarden invrijheidstelling houdt. Voldoende feitenmateriaal beschikbaar voor uitlating dat Van der G. zich niet aan voorwaarden houdt. Eerbiediging privéleven [eiser 2] voldoende gewaarborgd doordat hij onherkenbaar in beeld is gebracht.


IEPT20150916, Rb Den Haag, AD
Artikel in AD “6 jaar cel voor opdracht huurmoord escortbaas” niet onrechtmatig: geen onjuistheden en/of incorrecte conclusies. Noemen van voornaam eiser met eerste letter achternaam niet onrechtmatig: privacy eiser niet geschonden, nu voornaam eiser door tv-uitzending en publicaties al publiekelijk bekend was.

IEPT20150916, Rb Den Haag, Google
Behandeling kort geding niet achter gesloten deuren: vonnissen dienen in openbaar te worden uitgesproken, en dit vonnis wordt zoals gebruikelijk geanonimiseerd. Google BV ten onrechte betrokken in procedure: volgt uit vonnis voorzieningenrechter Amsterdam en arrest HvJEU. Geen aansprakelijkheid Google Inc. op grond van art. 6:196c lid 4 BW: niet in te zien dat artikel op blog Google onmiskenbaar onrechtmatig karakter heeft. Foto bij artikel zou onrechtmatig kunnen zijn jegens de rechthebbende van de foto en is dat niet ten opzichte van eiser. 


IEPT20150909, Rb Midden-Nederland, FNV v Plus
FNV heeft rectificatie ontkracht en afbreuk gedaan aan doel van veroordeling (IEPT20150429) door tussenkopje toe te voegen en voorgeschreven ondertekening niet op te nemen. Dat [L] niet direct na plaatsing rectificatie op gebreken heeft gewezen doet niet af aan verbeurde dwangsom: duidelijk welke acties FNV moest ondernemen en sprake van een zelfstandige verplichting. Geen bewust stilzitten om dwangsom zo hoog mogelijk te maken.


IEPT20150908, Hof Den Bosch, Executie publicatievonnis
Nieuw gebleken feiten brengen mee dat gewraakte uitlatingen niet onder het verbod uit het eerdere vonnis vallen.

IEPT20150903, Rb Limburg, T&S 
Artikel op website Travelpro.nl waarin eiser wordt beschuldigd van fraude niet onrechtmatig: geen feitelijke onjuistheden.


IEPT20150902, Rb Zeeland-West-Brabant, Wegener
Wijziging van eis na comparitie en vonnisbepaling in strijd met goede procesorde: geen feiten en omstandigheden gebleken welke voorafgaand aan de comparitie nog niet bekend waren. Artikel in BN/DeStem waarin oud-directeur van een Steve Jobs school van een ‘opvliegend karakter’ en ‘frauduleuze administratie’ wordt beschuldigd niet onrechtmatig: vindt steun in klachten ouders. Voldoende gelegenheid voor hoor en wederhoor.

IEPT20150825, Rb Den Haag, AI v MGP

Rectificatieplicht MGP ten aanzien van onjuiste mededelingen dat iFloat van AI inbreuk maakt op haar IE-rechten. Rectificatie toegewezen: op grond van vaststellingsovereenkomst gedane rectificatie voor tweeërlei uitleg vatbaar. Geen buitengerechtelijke vernietiging van overeengekomen beëindiging van distributieovereenkomst: geen bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling nu AI juridisch advies had moeten inwinnen. Verbod aan Nederlandse leveranciers om aan AI te leveren in strijd met redelijkheid en billijkheid.

IEPT20150814, Rb Amsterdam, NRC
Geen rectificatie op voorpagina NRC van artikel waarin eiser ten onrechte in verband wordt gebracht met advocaat [K]: door rectificatie op opiniepagina NRC Handelsblad en aanpassing online artikel (schadelijke) gevolgen reeds beperkt.

IEPT20150812, Rb Amsterdam, Onno Hoes v Powned
Geen belang meer bij vordering tot verwijdering beelden uitzending over Onno Hoes van door Powned beheerde websites: reeds toegezegd. Voorlopig oordeel dat uitzending heimelijk opgenomen beelden van eiser onrechtmatig is: geen ernstige misstand en deels gemanipuleerde beelden. Op grond van artikel 843a Rv kan geen afgifte van originele audio en audiovisuele opnamen worden gevorderd. Wel afgifte kopieën van de opnamen: gerechtvaardigd belang om opnamen op verdere manipulaties te controleren

IEPT20150812, Rb Midden-Nederland, Peter R. de Vries
Uitzending programma waarin eiser herkenbaar in beeld wordt gebracht en wordt beschuldigd van opdracht tot moord niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal en ernstige misstand. Geen afgifte ruwe materiaal: rechtmatig belang onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150811, Hof Den Haag, Rectificatie na ontslag
Geen rectificatie van mededeling dat appellant op staande voet is ontslagen: onrechtmatig handelen werkgever onvoldoende aannemelijk en geen belang nu drie jaar is verstreken

IEPT20150805, Rb, Den Haag, Pretium v Avrotros
Uitzending Radar waarin onder meer een telemarketinggesprek werd afgespeeld niet onrechtmatig jegens Pretium: het onderhavige telemarketinggesprek is authentiek, uit jurisprudentie blijkt dat het gesprek geen incident betreft. Niet onrechtmatig dat gesprek geen verband houdt met onderwerp van uitzending (schriftelijkheidsvereiste). Ten aanzien van het tonen klachten van consumenten was wederhoor niet geboden: uit jurisprudentie volgt dat het Avrotros vrij staat om over deze consumentenklachten te berichten. Avrotros niet onrechtmatig gehandeld door Pretium in de uitzending geen gelegenheid te bieden tot wederhoor: tonen van citaten van antwoorden op vragen volstaat.

IEPT20150803, Rb Den Haag, Ventoux3 v SSH
SSH heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij de eerste voorgebruiker was van het merk Ventoux3, wat maakt dat de ex-parte beschikking dient te worden herzien. Rectificatie SSH: gedane uitlatingen niet voldoende met feiten onderbouwd en daarmee onrechtmatig.


IEPT20150722, Rb Midden-Nederland, The Crystal Music Company
Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen CMC onrechtmatig waren. Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANOS” nietig door verwarringsgevaar met ouder woordmerk  ‘LUCIDPIANO’. T moet gebruik tekens “LUCIDPIANOS” en “Lucid Piano’s” staken: nagenoeg identiek aan Beneluxwoordmerk “LUCIDPIANO” en soortgelijke waren en diensten. Onvoldoende onderbouwd dat auteursrecht op logo CMC aan eiser toekomt: blijkt ook niet uit opdrachtrelatie. Vleugel T niet auteursrechtelijk beschermd: vormgeving niet resultaat van creatieve keuzes. Inbreuk op foto’s en renders door E onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: vleugel T heeft geen onderscheidend vermogen. Overdracht domeinnaam crystalpianos.com door inbreuk op handelsnaamrecht T: geen beroep op een opschortingsrecht. Geen inbreuk op handelsnaam “Lucid Pianos”: niet gebleken dat deze werd gebruikt vóór registratie domeinnaam lucidpianos.com. Geen schending databankrecht T: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een databank

IEPT20150716, Rb Amsterdam, SBS
Verzoek om te bepalen dat SBS aansprakelijk is voor psychische schade door uitzending Undercover in Nederland leent zich voor deelgeschil. Opnames van [verzoeker] met verborgen camera onrechtmatig: herkenbaar voor o.a. werkgever in beeld gebracht, onvoldoende steun in feiten. SBS aansprakelijk voor psychische schade die [verzoeker] door uitzending heeft geleden.

IEPT20150715, Rb Noord-Nederland, Proximedia v VisualMedia
Negatief artikel over Proximedia niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal en artikel niet ten behoeve eigen gewin Visualmedia geplaatst.

IEPT20150715, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Artikel Volkskrant waarin docent dansschool wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal. Eiser is public figure en hoor en wederhoor geboden. Ernstige inbreuk op reputatie en privacy niet voldoende om publicatieverbod vooraf te wettigen.

IEPT20150714, Hof Den Bosch, Louche advocaat
Cartoon waarin geïntimeerde “louche advocaat” wordt genoemd niet onrechtmatig: voldoende verband tussen spottende waardeoordeel en feitenmateriaal. Geïntimeerde moet zich als publiek persoon meer laten welgevallen dan de gemiddelde persoon en schuwt zelf ferme bewoordingen niet.

IEPT20150714, Hof Amsterdam, Ryanair v KRO 
Uitzendingen Brandpunt Reporter over gebrekkige veiligheid bij Ryanair niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal. KRO mocht gebruik maken van anonieme verklaringen: belang piloten om anoniem te verklaren. Voldoende gelegenheid voor hoor en wederhoor.

IEPT20150710, Rb Midden-Nederland, RTL
Herhaling van uitzending “Op de vlucht” over [G], die een kind bij zijn stiefdochter heeft verwekt, niet onrechtmatig: ernstige misstand, uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden vormt nieuw en vermeldenswaardig feit dat in oorspronkelijke uitzending van 2014 niet is opgenomen, voldoende steun in feitenmateriaal en [G] niet herkenbaar in beeld gebracht.

IEPT20150707, Rb Gelderland, Wegener
Geen spoedeisend belang bij vordering tot rectificatie van artikel over betrokkenheid [X] bij Hofstadgroep: al in eerdere publicaties genoemd, die op waarheid berusten, waartegen geen actie is ondernomen en waarin [X] met volledige naam is genoemd. Ruim 8 maanden verstreken tussen publicatie van het artikel en uitbrengen dagvaarding.

IEPT20150707, Rb Rotterdam, Just Publishers
Publicatie naam eiseres in boek “Rotterdamse Penoze” niet onrechtmatig: niet onderbouwd waarom publicaties waaraan zij zelf heeft meegewerkt niet traumatisch zijn, maar de onderhavige publicatie wel. Feiten in boek gedaagde over eiseres niet onjuist en voegen niets toe aan informatie uit eerdere publicaties. Niet aannemelijk dat vermelding volledige naam in boek schadelijk is voor maatschappelijke leven eiseres: eenvoudige zoektocht op internet levert al volledige naam eiseres op.

IEPT20150630, Rb Midden-Nederland, Gevangenisstraf smaadschriften
10 maanden gevangenisstraf voor publiceren smaadschriften op website en twitter

IEPT20150630, Hof Arnhem-Leeuwarden, NTR
Uitzending waarin geïntimeerde loverboy wordt genoemd onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. “Blurren” foto van geïntimeerde in uitzending heeft zijn gezicht niet volledig onherkenbaar gemaakt. Tonen foto geïntimeerde niet (strikt) noodzakelijk voor aan de orde stellen misstand. Verwijzing naar schadestaatprocedure: voldoende aannemelijk dat geïntimeerde schade heeft geleden door uitzending. 

IEPT20150625, Rb Amsterdam, Facebook wraakporno
Vorderingen jegens Facebook Nederland ontvankelijk: onvoldoende onderbouwd dat gevraagde gegevens niet toegankelijk zijn voor Facebook Nederland. Rechtsplicht provider tot verstrekken NAW-gegevens wanneer gegevens dader onrechtmatige daad alleen door tussenkomst provider beschikbaar zijn. Facebook heeft bij naleven rechtsplicht onvoldoende zorgvuldigheid in acht genomen. Facebook moet alles in werking stellen om na te gaan of de gegevens toch niet nog ergens traceerbaar zijn.

IEPT20150623, Hof Amsterdam, Het Parool
Artikelen Parool waarin eiser (een advocaat) van witwassen wordt beschuldigd niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal. Bewijsaanbod appellant niet ter zake dienend: gaat om over welk feitenmateriaal Parool ten tijde van gewraakte publicatie kon beschikken. Geen schending beginsel hoor en wederhoor. Gebruikte bewoordingen niet onnodig grievend door steun in feitenmateriaal c.q. omdat sprake is van citaat van een derde. Appellant is publiek figuur. Geen schending artikel 8 EVRM: belang Parool bij publicatie weegt zwaarder dan belangen appellant.

IEPT20150616, Hof Amsterdam, Telegraaf
Passages in artikelen in Telegraaf, waarin eisers worden beschuldigd van (faillissements)fraude niet onrechtmatig: juistheid feiten niet bestreden en feiten hoeven niet onomstotelijk vast te staan. Gebrek aan hoor en wederhoor onvoldoende onderbouwd. Uiting dat AFM oordeelde dat Partrust piramidefonds was niet onrechtmatig: Telegraaf mocht in beginsel afgaan op juistheid persberichten ANP en onvoldoende onderbouwd dat dat AFM slechts van oordeel was dat sprake was van een vermoeden van een strafbaar feit. Artikel geïntimeerde sub 2 niet onrechtmatig: Telegraaf mocht woorden rechter-commissaris interpreteren op wijze dat zij dat in het artikel heeft gedaan.

IEPT20150602, Rb Noord-Nederland, Cameras op woonwagen
Geen verwijdering camera’s gedaagde: onvoldoende aannemelijk dat camera’s het erf van eiseres (stelselmatig) kunnen observeren

IEPT20150520, Rb Rotterdam, Raad voor de Kinderbescherming 
Verwijdering van alle openbaarmakingen van heimelijke video-opname van gesprek met Raad voor Kinderbescherming toegewezen: vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor.

IEPT20150519, Rb Den Haag, Publicatie
Rectificatie afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat gedaagden onrechtmatige mededelingen over eiser hebben gedaan

IEPT20150513, Rb Rotterdam, Belcentrale v Pretium I
Bellen van klanten Belcentrale door Pretium over slamming door Belcentrale niet onrechtmatig: ongemak klanten gaat Belcentrale in beginsel niet aan. Nu aannemelijk is dat Belcentrale zich bezondigt aan slamming zijn negatieve uitlatingen Pretium hierover niet onrechtmatig. Pretium mag proberen klanten Belcentrale te bewegen om enquête Belcentrale met vraag die luidt dat de klant heeft ingestemd met diens overstap naar Belcentrale niet in te vullen: niet uit te sluiten dat deze formulieren (mede) bedoeld zijn als bewijsmiddel Belcentrale dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd.

IEPT20150512, Rb Midden-Nederland, Trajectcontrolesysteem
Trajectcontrole heeft wettelijke basis in Politiewet en is niet in strijd met artikel 8 EVRM en artikel 10 Grondwet

IEPT20150506, Gerecht Aruba, Publicatie over politica
Geen spoedeisend belang door ruim twee maanden nadat duidelijk moest zijn dat vrijwillige rectificatie zou uitblijven procedure te starten. Ten overvloede: de vraag of publicaties onrechtmatig zijn gezien steun in feitenmateriaal en gebrek aan hoor en wederhoor niet onrechtmatig

IEPT20150501, HR, Uitlatingen vastgoedfraude
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20150429, Rb Midden-Nederland, Plus v FNV
Uitlatingen op FNV.nl over overtreding regels inzake urenregistratie onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. Uitlatingen over overtreding regels inzake tewerkstelling 15-jarigen onrechtmatig: slechts in één geval overtreding, meer dan een half jaar voor publicatie van persbericht heeft plaatsgevonden. Suggestieve, strafrechtelijk getinte bewoordingen gebruikt en onvoldoende onderzoek gedaan.

IEPT20150428, Hof Amsterdam, CCCP en KRO v Media Markt
Geen uitzendverbod van (heimelijke)opnames gemaakt in Media Markt: uitzendverbod enkel op grond van eigendomsrecht c.q. gebruiksrecht Mediamarkt zou leiden tot preventieve censuur. Geen dreigende reputatieschade Mediamarkt of haar bezoekers. Geen inbreuk op portretrecht medewerkers en bezoekers Mediamarkt: onherkenbaar in beeld gebracht.

IEPT20150422, Rb Noord-Nederland, Divitel v Kabel Noord
Uitlatingen over Divitel in Telecompaper en in jaarrekening 2012 niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en niet onnodig grievend.

IEPT20150421, Hof Amsterdam, Vara v Pretium
Vara heeft ten aanzien van zaak [G] niet grenzen van hetgeen betamelijk is overschreden in uitzending Kassa: voldoende steun in feiten. Rechtbank heeft toereikende weergave gegeven van in uitzending Kassa besproken misstanden en terecht geoordeeld dat Vara ten aanzien van de overige behandelde klachten niet onrechtmatig heeft gehandeld, gezien de verklaringen die in de uitzending zijn afgelegd door gedupeerden. Voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden, waarvan ook gebruik is gemaakt.

IEPT20150421, Rb Overijssel, Slager
Vanwege vermelding adres op website en inschrijving in handelsregister voldoende aangetoond dat Slager website Racesport.nl beheert. € 1.312,50 voor inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrecht door driemaal plaatsen foto van eiser op Racesport.nl: 3x gangbare tarief van eiser + 25% verhoging voor inbreuk persoonlijkheidsrechten. Schadevergoeding van € 250 en rectificatie voor negatief artikel over eiser op Racesport.nl.

IEPT20150417, Rb Amsterdam, SBS
Uitzending “Gestalkt” over stalking door [S]  niet onrechtmatig: geen sprake van een portret, omdat gezicht [S] geblurred is in de uitzending. Gebruik verborgen camera gerechtvaardigd: voldoende aannemelijk dat materiaal niet zonder verborgen camera te verkrijgen was. Voldoende steun in het voor de uitzending beschikbare feitenmateriaal. Hoor- en wederhoor geboden, waarvan [S] gebruik heeft gemaakt.

IEPT20150410, Rb Den Haag, Rabobank v Stichting RED
Rabobank ontvankelijk: Rabobank kan als werkgever procedure aanhangig maken om voor belangen (oud) werknemers op te komen. Publicatie namen medewerkers Rabobank in boek “De Verpanding” onrechtmatig: negatieve context, raakt medewerkers in persoonlijke levenssfeer, geen belang bij noemen namen.

IEPT20150409, Gerecht Sint Maarten, Publicatie
Belang eisers zwaarder dan dat van gedaagden: betreft lichtvaardige verdachtmakingen en gedaagde is niet voornemens te stoppen met het uiten van deze beschuldigingen.

IEPT20150408, Rb Den Haag, Erotisch feest
Uitlatingen in nieuwsbrief over erotisch feest niet onrechtmatig: gestelde bedreiging en zwartmaken onvoldoende aannemelijk gemaakt en bij deel uitlatingen geen causaliteit tussen uitlating en gestelde schade. Onrechtmatigheid overige uitlatingen onvoldoende onderbouwd.

IEPT20150331, Hof Amsterdam, Google
Geen verwijdering persoonsgegevens uit zoekresultaten: appellant veroordeeld voor ernstig misdrijf, waardoor publiek groot belang heeft bij informatie omtrent zijn vervolging en veroordeling. Resultaten bevatten slechts voornaam en eerste letter achternaam appellant: eventueel verband dient voor rekening appellant te komen. Zoekresultaten naar boek met volledige naam appellant leiden niet ertoe dat publiek zonder meer verband legt met misdrijven eiser: boek is mix tussen feit en fictie. Niet aannemelijk dat Google resultaten handmatig heeft gemanipuleerd. Geen opzettelijke beschadiging appellant door autocomplete-aanvulling “peter r de vries” bij intypen volledige naam appellant: automatisch gegenereerd n.a.v. aantal zoekopdrachten.

IEPT20150327, Rb Rotterdam, Zondag v AD
Artikelen in AD waarin Zondag wordt beschuldigd van aanbestedingsfraude onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. Ten onrechte geen hoor en wederhoor toegepast.

IEPT20150326, Rb Limburg, Omroepbedrijf Limburg
Niet aannemelijk dat dat twee filmpjes bij publiek indruk wekken dat eisers in verband met drugslaboratorium kunnen worden gebracht. Derde filmpje wel onrechtmatig: in beeld brengen van en inzoomen op bedrijf en huis van eisers wekt suggestie dat eiser betrokken is bij drugslaboratorium.

IEPT20150326, Hof Arnhem-Leeuwarden, Achmea
Voldoende aannemelijk dat appellant degene is geweest die onrechtmatige uitlatingen op weblogs en in tweets heeft geplaatst. Verbod tot doen van vergelijkbare uitingen in de toekomst voldoende bepaald: duidelijk voor appellant om welke uitingen jegens Achmea het gaat. Lijfsdwang tegen appellant: voldoende aannemelijk dat dwangsommen niet afdoende zijn voor appellant om zich aan opgelegde verbod te houden.

IEPT20150323, Rb Noord-Holland, Gemeente Alkmaar
Artikelen over cultuurbeleid Gemeente Alkmaar waarin wethouder, Gemeente Alkmaar en een lokale partij van nazi praktijken worden beschuldigd geen strafbare belediging

IEPT20150320, Rb Amsterdam, SBS
Uitingen in uitzending Undercover in Nederland over uitbuiten van jonge meisjes in filmproducties ernstige misstand, voldoende steun in feitenmateriaal. Noemen van naam film eisers in de uitzending onrechtmatig: suggestie dat film geen reële filmproductie is maakt succesvolle exploitatie van de film voorgoed onmogelijk. Niet (tijdig) toepassen hoor en wederhoor maakt uitzending niet onrechtmatig, nu eisers daar geen gebruik van hebben gemaakt.

IEPT20150311, Rb Amsterdam, Erdee 
Publicatie artikel I op refdag.nl over conflict tussen eisers en enkele boeren niet onrechtmatig: verwijzing naar artikel IV, waarin beschuldigingen jegens eiser zijn ingetrokken. Artikel I op digibron.nl wel onrechtmatig, voor zover geen verwijzing naar artikel IV is opgenomen. Onvoldoende onderbouwd waarom artikelen II en III onrechtmatig zijn. Erdee moet Google verzoeken om verwijzingen naar artikel I uit Google zoekresultaten te halen: artikel I in belangrijke mate negatief over eisers, zoekresultaten vermelden alleen kop met negatieve connotatie en niet verwijzing naar artikel IV en hebben betrekking op ver verleden.

IEPT20150311, Rb Midden-Nederland, Avrotros
Geen onrechtmatige uitlatingen over de rechtsgeldigheid van bemiddelingsovereenkomsten: ter zitting erkend dat gestelde onrechtmatige uitlatingen van Avrotros niet gedaan zijn.

IEPT20150311, Rb Den Haag, Privacy First v De Staat
Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens onmiskenbaar onverbindend: inbreuk op Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie niet strikt noodzakelijk

IEPT20150310, Hof Den Bosch, Omroep Brabant
Berichtgeving over vondst wapenarsenaal onrechtmatig: uit berichtgeving is af te leiden dat de wapenvondst is gedaan in woning appellante, hetgeen onjuist is. Relevant dat Omroep Brabant volgens Raad voor de Journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld. Niet in te zien waarom Omroep Brabant de door haar genoemde feiten niet behoorlijk had kunnen checken. Omroep Brabant moet rectificatie plaatsen op haar website.

IEPT20150303, Rb Midden-Nederland, Avrotros
Uitzending TROS Opgelicht?! over klachten m.b.t. werkwijze bedrijf eisers niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en gebruik gemaakt van gelegenheid tot wederhoor

IEPT20150225, Rb Amsterdam, Oogappel v Gemeente Amsterdam
Verschil tussen “intrekken” en niet (langer) verlenen subsidie dermate subtiel dat uitlating dat subsidie is ingetrokken niet onrechtmatig is. Uitlatingen burgemeester dat Oogappel anti-integratief gedachtengoed zou verspreiden niet onrechtmatig: gebaseerd op AIVD ambtsbericht dat niet is ontkracht door Oogappel.

IEPT20150220, Rb Rotterdam, Halal Correct v Halal Bewust
Artikel waarin wordt gesteld dat Halal Correct zich richt op financieel gewin en daardoor minder betrouwbaar is dan Halal Bewust onrechtmatig, misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame: onvoldoende onderbouwd. Merkinbreukverbod toegewezen: Halal Bewust trekt met gebruik merk van Halal Correct in publicaties ongerechtigd voordeel uit reputatie van het merk en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen daarvan.

IEPT20150217, Hof Den Bosch, Executiegeschil publicatie 
Geen overtreding verbod vonnis van 6 december 2012 tijdens bespreking van 15 januari 2013: onvoldoende aannemelijk dat appellant geïntimeerde van oplichting en/of paulianeus handelen heeft beticht. Verbod wel overtreden in gesprek op 8 januari 2013.

IEPT20150217, Hof Den Bosch, Publicatie op internet
Appellant krijg gelegenheid te bewijzen dat hij niet (mede)verantwoordelijk is voor uitingen op website 1 en 2. Geïntimeerde krijgt gelegenheid te bewijzen dat appellant (mede)verantwoordelijk is voor uitingen op website 9. Uitingen waarin o.a. (de suggestie van) betrokkenheid bij beschietingen, bedreigingen, vernielingen, oplichting en fraude wordt gewekt tasten eer en goede naam geïntimeerde in ernstige mate aan. Deel van uitingen vindt voldoende steun in feitenmateriaal en deel van uitingen vindt niet voldoende steun in feitenmateriaal: mogelijkheid tot nadere  bewijslevering indien vast komt te staan dat appellant (mede)verantwoordelijk was voor publicatie. Contactverbod wegens sturen brieven naar schoonvader geïntimeerde en schoolteam van school van kinderen van geïntimeerde.

IEPT20150212, Rb Amsterdam, Google
Geen verwijdering URL’s naar artikelen over geschil eiser met aannemer uit Google zoekresultaten: informatie in essentie juist en relevant voor zoekopdracht naar naam eiser. Zaak niet vergelijkbaar met Google Spain arrest, waar het ging om zoekresultaat dat leidde naar publicatie van 16 jaar eerder. Geen zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor verwijdering URL’s: dat eiser het onprettig vindt om met “container-kwestie” te worden geconfronteerd onvoldoende.

IEPT20150210, Rb Amsterdam, SVH 2.0 v CIHEX
Uitlatingen van CIHEX dat haar diploma de kandidaat het recht geeft op inschrijving in het Register SVH Verklaring Sociale Hygiëne onrechtmatig, want onjuist. Uitlating dat CIHEX-diploma aan wettelijke vereisten Drank- en Horecawet voldoet niet onrechtmatig: bevat geen onjuiste mededelingen m.b.t. SVH 2.0.

IEPT20150205, Rb Amsterdam, Avrotros
Noemen naam eiser en tonen van diens foto in programma en website Opgelicht?! in verband met faillissementsfraude onrechtmatig: onvoldoende steun in feiten materiaal en geen wederhoor plaatsgevonden.

IEPT20150129, Rb Den Haag, De Staat 
Dat eiser gemaakte foto’s en videobeelden in penitentiaire inrichting slechts eenmalig mag gebruiken niet in strijd met vrijheid van nieuwsgaring. Controlebevoegdheid van de Staat en geheimhoudingsclausule uit concept-overeenkomst met eiser niet in strijd met artikel 10 EVRM.

IEPT20150120, Hof Amsterdam, AvroTros
Bedreigende uitingen gedaagde tegen AvroTros en diens medewerkers onrechtmatig. AvroTros heeft belang bij verbod met algemene strekking: gewraakte gedragingen zijn van wisselende aard en inhoud.

IEPT20150120, Hof Amsterdam, Paradijs voor pedos
Artikel op oneworld.nl, waarin appellant wordt verdacht van seksueel misbruik niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal. Artikelen op villamedia.nl, waarin appellant is beschuldigd van bedreiging niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal. Voldoende gelegenheid tot wederhoor.

IEPT20150116, Rb Midden-Nederland, Karl Noten v KRO-NCRV
Geen grond voor verbod uitzending “De Monitor” over Karl Noten, gelet op onderwerp, inhoud programma en onderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg naar Noten.

IEPT20150108, Rb Amsterdam, Atlas
Boek “Iedereen kan schilderen” niet onrechtmatig jegens vader auteur: Hans Kostons is romanfiguur en kan niet één op één met eiser worden vereenzelvigd. Boek ook niet onrechtmatig door interview waarin gedaagde stelt dat Hans Kostons op eiser lijkt: vermeld dat genoemde gebeurtenissen deels fictie zijn

IEPT20150107, HR, Camerabeelden, FC Utrecht - FC Twente
Tonen camerabeelden van verdachte van geweldspleging op internet niet onrechtmatig: niet in strijd met beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.