2016 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20161227, Hof Den Haag, Pretium v AvroTros
Uitzending Radar over uitvoering schriftelijkheidsvereiste door Pretium niet onrechtmatig: aankaarten van misstand draagt bij aan debat van algemeen maatschappelijk belang, voldoende steun in feitenmateriaal en zienswijze Pretium voor een groot deel letterlijk geciteerd en getoond in de uitzending. Getoonde telemarketingsgesprek en besproken klachten over ongewild omzetten naar Pretium van consumenten vinden voldoende steun in feitenmateriaal.


IEPT20161223, HR, Ryanair v KRO

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO). 


IEPT20161221, HvJEU, Tele2 Sverige
Nationale regeling die voorziet in algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van abonnees en geregistreerde gebruikers betreffende alle elektronischecommunicatiemiddelen ter bestrijding van criminaliteit in strijd met e-privacyrichtlijn. Nationale regeling die toegang bevoegde nationale autoriteiten tot bewaarde gegevens regelt zonder te bepalen dat toegang alleen wordt verleend ter bestrijding ernstige criminaliteit, dat de toegang aan en voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit is onderworpen, en dat de betrokken gegevens op het grondgebied van de Unie moeten worden bewaard in strijd met e-privacyrichtlijn.

IEPT20161221, Rb Amsterdam, Undercover in Nederland
Uitzending Undercover in Nederland over vermeende belastingontduiking door chirurg niet onrechtmatig: uit de beelden blijkt genoegzaam dat geen BTW wordt gerekend bij cash betaling, handelen chirurg kan op zijn minst als sjoemelen worden gekwalificeerd, van journalisten kan niet worden gevergd dat zij voor een beschuldiging harde bewijzen hebben, belastingontduiking door medisch specialist kan als ernstige misstand worden aangemerkt, schade vooral het gevolg van handelen eiser, gebruik verborgen camera gerechtvaardigd.

IEPT20161129, Hof Amsterdam, Hearst Magazines
Artikel in tijdschrift Quote over geïntimeerde niet onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een “hetze” en voldoende steun in het feitenmateriaal. Geen inbreuk op portretrecht (artikel 20 Aw) geïntimeerde: bewerkte foto van verdrietige geïntimeerde als illustratie aan te merken, doorslaggevend dat niet is aangevoerd dat en waarom plaatsen bewerkte foto eer en goede naam geïntimeerde aantast en niet onderbouwd dat foto ten onrechte in catalogus Hollandse Hoogte is opgenomen.

IEPT20161129, Rb Amsterdam, Uitlatingen jegens wethouder
Facebookpost waarin gedaagde, de wethouder van de Gemeente ‘corrupt’ en ‘leugenachtig’ noemt onrechtmatig. Gedaagde kan de corruptie niet met bewijzen staven. De term ‘leugenachtig’ is op zichzelf niet onrechtmatig, maar in de Facebookpost zijn de termen ‘corrupt’ en ‘leugenachtig’ onverbrekelijk met elkaar verbonden. Geen verbod om wethouden “De Jos van Rey van [Gemeente]” te noemen: Gedaagde heeft dit niet in zijn Facebookpost genoemd, de wethouder moet tegen een stootje kunnen en Jos van Rey kan, gezien zijn eigen visie, nog niet één op één met een corrupt persoon gelijk gesteld worden. Geen rectificatie gedaagde: gedaagde heeft het bericht al verwijderd en een rectificatie zou mogelijk meer verwarring dan duidelijkheid scheppen.


IEPT20161129, Rb Midden-Nederland, AvroTros
Uitzending ‘Opgelicht?!’ over schuldhulpverlener niet onrechtmatig: informatie waarop AvroTros uitzending baseert niet slechts afkomstig van één wraakzuchtige ex-werkneemster, niet weersproken dat R. van speciaal voor cliënten geopende bankrekeningen dubieuze betalingen heeft gedaan en hoor en wederhoor geboden.

IEPT20161125, Rb Midden-Nederland, HII
Zinsneden “manipulatie”, “bedrog”, “gestolen”, “fraude” en “piramidespel” op website gedaagden onrechtmatig jegens eisers: onvoldoende steun in feitenmateriaal en schaden reputatie eisers. Inbreuk op beeldmerk eiser: nagenoeg identiek op website gedaagden afgebeeld.

IEPT20161125, HR, Pretium v Vara
Cassatiemiddel faalt: op grond van art. 81 lid 1 RO behoeft dit geen motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling.

IEPT20161122, Rb Den Haag, De Staat

Tussen OM en documentairemakers gesloten mediacontract geeft OM niet de bevoegdheid om uitzending van met hun medewerking gemaakte beeld- en geluidopnamen te verbieden: mediacontract geeft OM de bevoegdheid om uitzending van bepaalde beeld- en geluidsopnamen tegen te houden maar niet om medewerking aan de documentaire in zijn geheel te staken zonder toetsing van de individuele opnamen. Belang nabestaanden slachtoffers onvoldoende om uitzending van de beelden in zijn geheel te verbieden.

IEPT20161121, Rb Amsterdam, Wageningen University v Trouw
Uitlating journalist Trouw dat wetenschappelijk onderzoek WUR naar Nederlands statiegeldsysteem door bedrijfsleven is gestuurd niet onrechtmatig: voldoende feitelijke onderbouwing met document waarin voorlopige conclusie van het onderzoek kort na sluiting onderzoeksopdracht al is opgenomen. Trouw heeft voldaan aan hoor en wederhoor: WUR heeft van uitnodiging tot leveren commentaar geen gebruik gemaakt.


IEPT20161114, Rb Limburg, MGL
Publicatie artikel over advocaat die van het tableau is geschrapt niet onrechtmatig: informatie al openbaar, betreft informatie over beroepsuitoefening eiser en niet zijn privéleven, publiek heeft belang over beslissing hof van discipline te worden geïnformeerd en vermelding naam eiser voorkomt verwarring over persoon op wie beslissing hof van discipline betrekking heeft.


IEPT20161110, Rb Amsterdam, E-Medvertise v CCCP
Aflevering Rambam over online doktersdienst maakt minimale inbreuk op persoonlijke levenssfeer betrokkenen waardoor onvoldoende aanleiding is voor een zeer vergaande maatregel als het verbieden van deel uitzending. Vraag of andere middelen beschikbaar waren om relevante informatie te vergaren niet behandeld in dit geding: inbreuk te gering om preventief ingrijpen te rechtvaardigen.

IEPT20161026, Rb Rotterdam, Internetzaaddonor
Verstrekken informatie over spermadonor met Asperger-syndroom aan wensmoeder en journalist AD niet onrechtmatig: gezien bijzondere omstandigheden is het begrijpelijk dat gedaagde tot conclusie kwam dat handelswijze eiser jegens wensmoeders onbehoorlijk was en eiser had wensmoeders van te voren moeten informeren over feit dat hij gediagnosticeerd was met Asperger-syndroom. Geen grond voor publicatie/verspreidingsverbod.
 

IEPT20161026, Rb Midden-Nederland, Freya Holding v RTL
Uitzending RTL Nieuws over zelfverrijking bestuurders Freya deels suggestief maar niet onrechtmatig. Uitzending over misstanden bij Woonfoyers  niet onrechtmatig: publiek belang bij uitzending, beschuldigingen niet door RTL Nieuws maar door een oud-werknemer geuit en hoor en wederhoor geboden. Uitzending over opstappen bestuurders als gevolg van rommelen met zorgbudgetten van kwetsbare jongeren onrechtmatig: oorzakelijk verband niet gebleken en geen hoor en wederhoor toegepast. 

IEPT20161024, Rb Limburg, Vodafone
Vordering tot afgifte NAW-gegevens Vodafone abonnee via wiens internetaansluiting Facebookgroepen zijn beheerd met daarop berichten over Eiser en diens webwinkel toegewezen: voldoende aannemelijk dat de door de beheerder(s) geplaatste berichten onrechtmatig en schadelijk zijn, Eiser heeft reëel belang bij verkrijging NAW-gegevens, voldoende aannemelijk gemaakt dat geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om gegevens te achterhalen en afweging van betrokken belangen valt uit in voordeel eiser.

IEPT20161019, Rb Amsterdam, Het Parool
Belang Het Parool bij uitingsvrijheid weegt zwaarder dan het belang van eiser bij het beschermen van zijn eer en goede naam: eiser onvoldoende onderbouwd dat het artikel van 14 juni 2010 in fysieke krant onrechtmatig is, Het Parool heeft voldoende duidelijk gemaakt dat het webartikel van 14 juni 2010 speculaties betrof en geen vaststaande feiten, niet kan worden geoordeeld geen hoor en wederhoor heeft toegepast, foto dichtgetimmerd raam geen onrechtmatige inbreuk persoonlijke levenssfeer eiser, onvoldoende onderbouwd dat de feitelijk juiste omschrijving van de met kogels doorzeefde ramen de eer en goede naam van eiser aantasten.


IEPT20161017, Rb Gelderland, Haartransplantatie
Uitlatingen over eisers op website gedaagde sub 1 over mislukte haartransplantatie onrechtmatig: toelaatbare grens overschreden door zich niet enkel over zakelijke informatie uit te laten maar ook persoonlijk in negatieve zin over eisers te spreken, uitlatingen vinden onvoldoende steun in feiten. Sprake van laster. Vorderingen worden toegewezen: verwijdering website en verbod op vergelijkbare uitingen.

IEPT20161006, Rb Amsterdam, Vlinderscrime
Bij de beoordeling van dit geschil dient het toetsingskader voor een journalist worden toegepast. Belangen gedaagde bij publicatie van de beschuldigingen over strafbare feiten wegen zwaarder dan belangen eisers: voldoende aannemelijk dat eisers in het criminele circuit actief zijn; voor de op website geplaatste beschuldigingen bestaat enige grond; gedaagde maakt voldoende duidelijk dat bij berichtgeving over eisers baseert op anonieme bronnen en geruchten; gedaagde in voldoende mate voldaan aan de mogelijkheid tot geven weerwoord. Vorderingen tot verwijdering van de berichten op de website waarin eisers worden beschuldigd van strafbare feiten, de vordering tot rectificatie en verbod op toekomstige publicatie over eisers, afgewezen Publicatie van foto’s van eisers en van de volledige namen van eisers is een disproportionele inbreuk op persoonlijke levenssfeer van eiseres.

IEPT20161006, Rb Gelderland, De Staat
Publicatieverbod vertrouwelijke stukken uit strafrechtelijk onderzoeken verlengd: voldoende concrete dreiging dat gedaagde vertrouwelijke stukken gaat publiceren. Staat heeft belang bij verlenging publicatieverbod: algemeen belang om vertrouwelijke informatie strafzaken zo veel  mogelijk uit openbaarheid te krijgen. Verlenging tot eerste dat van requisitoir van OM.

IEPT20160914, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Publicatie paginabrede foto eiser die spreekt met Marechaussee met tekst ”Is Schiphol nog veilig?” onrechtmatig: inbreuk op persoonlijke levenssfeer eiser weegt zwaarder dan belangen De Volkskrant bij persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Voorschot op immateriële schadevergoeding van € 1.500 toegewezen. Eiser heeft onvoldoende belang bij rectificatie. Gebod iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van foto te staken en opgave afgewezen: niet te voorzien op welke wijze en in welke context foto in toekomst door De Volkskrant of derde wordt gepubliceerd.


IEPT20160913, Hof Amsterdam, Publicatie
Publicatie naam overleden man van geïntimeerde in boek [X] over vechtscheiding verboden: persoonlijke levenssfeer van kind geïntimeerde weegt zwaarder dan belang [X] bij vermelden naam van overleden man.

IEPT20160907, Rb Noord-Nederland, Profiel
Het recht van gedaagden om citaten te publiceren strekkende dat de vader van eiser als verzetsstrijder betrokken is geweest bij het verraad van meerdere andere leden van het verzet, prevaleert boven het recht van de verzetsstrijder van bescherming van de eer en goede naam: de citaten zijn niet geformuleerd als verdenkingen. Ondanks dat er controverse rond Zijlema hangt, mochten de citaten wel op de bevindingen van het rapport Zijlema worden gebaseerd. Het feit dat niet op een wetenschappelijke wijze naar het bronnenmateriaal wordt verwezen, is niet bepalend voor de mate waarin de citaten steun vinden in de feiten.  De geschiedschrijving van het Scholtenhuis betreft voorts een publiek belang.

IEPT20160831, Rb Amsterdam, Onno Hoes v PowNed
Maken opnamen van gesprek eiser en gedaagde 2 met verborgen opnameapparatuur niet onrechtmatig: noordzakelijk en proportioneel. Uitzenden beelden wel onrechtmatig: geen (ernstige) misstand, ontmoeting reeds op blog beschreven en geen commentaar aan eiser gevraagd, bewerking beelden door Pownews aan te merken als misleiding.

IEPT20160824, Rb Amsterdam, NPL
Onvoldoende gebleken dat NPL haar verplichtingen niet is nagekomen. Gestelde zorgvuldigheidsnorm waaraan Miljoenenjacht zou moeten voldoen is te hoog.


IEPT20160816, Hof Amsterdam, PowNed
Journalist PowNed te goeder trouw gehandeld door niet kenbaar te maken dat zij journalist was, gezien onmogelijkheid om gesprekken te voeren met asielzoekers en hiervan beeld- en geluidopnames te maken. Fragment 2, waarin geïntimeerde over homoseksualiteit spreekt niet onrechtmatig: geen onjuiste indruk, ontlokking van bepaalde uitspraken en geen onderwerp van zeer intieme aard. Fragment 3, waarin geïntimeerde over zijn testikels spreekt wel onrechtmatig: slechts tot doel uitzending met grap af te sluiten, waardoor niet te goeder trouw is gehandeld. Onrechtmatigheid fragment 1 over voorzieningen asielzoekerscentra onvoldoende aannemelijk. Heruitzendingen fragment 3 onrechtmatig, heruitzendingen overige fragmenten niet. Heruitzending fragment 1 en 2 na vonnis Vzgr (IEPT20151215) niet onrechtmatig: geen verbod in dictum. Immateriële schadevergoeding van € 2.500. Geen rectificatie: Powned heeft in uitzending 17 december uitvoerig aandacht aan vonnis Vzgr besteed, geruime tijd verstreken sinds uitzending en geïntimeerde heeft verhaal kunnen doen bij verschillende media. 

IEPT20160811, Rb Amsterdam, Gemeente Den Haag v GS Media
Rectificatie afgewezen, commentaar bij filmpje op GeenStijl/Dumpert dat filmende vrouw “bestuursadviseur van Van Aartsen” is niet onrechtmatig: dat filmende vrouw niet bestuursadviseur Van Aartsen is onvoldoende, commentaar GeenStijl heeft satirisch karakter en spottende toon geeft globaal weer wat feitelijk in filmpje te zien is. Gemeente Den Haag heeft weerwoord via persbericht gegeven hetgeen GeenStijl heeft geretweet en namen bestuursadviseurs uit reacties op filmpje verwijderd.


IEPT20160729, Gerecht Aruba, 24Ora
Berichtgeving website 24Ora over penningmeester van bestuur politieke partij die greep uit partijkas deed niet onrechtmatig: geen schending hoor en wederhoor en niet aannemelijk gemaakt dat artikel feitelijk onjuist is. 24Ora hoeft bron artikel niet bekend te maken: niet aangegeven op welke grond inbreuk op bronbescherming moet worden gemaakt.

IEPT20160726, Hof Den Haag, Google
Artikel met foto appellant op webblogdienst Google niet onrechtmatig jegens appellant: maatschappelijk belang, steun in feiten materiaal, bevat informatie die ook door anderen is gepubliceerd. Beroep op auteursrecht en portretrecht faalt: eiser geen maker en foto afgebalkt.

IEPT20160720, Rb Amsterdam, Tinkebell v Omroep Brabant

Uitzending telefoongesprek tussen Simonse (Tinkebell) en verslaggever Omroep Brabant over uitzetting Feda Amiri onrechtmatig: door zinnen Simonse te monteren wordt indruk gewekt dat twijfels Tinkebell over Amiri stelliger waren dan dat ze feitelijk waren en wordt context van onderzoek naar waarheid verhaal Amiri weggenomen. Simonse auteursrechthebbende op beelden gemaakt in Afganistan.Auteursrechtinbreuk door beelden gemaakt door Tinkebell uit te zenden zonder toestemming: € 1.412 gelet op tarieven regionale omroepen en NOS.

IEPT20160720, Rb Amsterdam, Halfords 2.0 v SRM
Geen merkinbreuk “sub d” door plaatsing beeldmerk Halfords 2.0 op advertentie onder “not”: betrof het achterblijven van Halfords bij online marketing en sloot aan bij reputatie beeldmerk in kader van online marketing bij publiek en lezers FD. Geen merkinbreuk "sub c": SRM gebruikt het beeldmerk van Halfords 2.0 niet voor haar waren of diensten. Advertentie niet onrechtmatig: mededeling in advertentie is juist en gestelde schade onvoldoende onderbouwd.

IEPT20160705, Rb Noord-Holland, Instagram
Afgifte NAW-gegevens Instagram account toegewezen: openbaarmaken foto's en video's met naam minderjarige onrechtmatig en belangen minderjarige om niet "vogelvrij" te zijn wegen zwaarder dan privacy accounthouder.

IEPT20160615, Rb Midden-Nederland, Osseveldhave v FNV 

Uitingen FNV dat [H] medewerkers in verkeerde salarisschaal inschaalt onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal en verklaringen (ex-)medewerkers kunnen uitingen niet ondersteunen, nu datum indiensttreding niet is vermeld. Twee verklaringen onvoldoende ondersteuning voor uitlatingen die suggereren dat “op grote schaal” op verkeerde salarisschaal wordt ingeschaald. Uitingen over doorgroeimogelijkheden onrechtmatig: verklaringen (ex-)medewerkers vermelden geen datum indiensttreding. Uiting dat medewerkers fysieke klachten hebben door “verouderde krakkemikkige” kassastoelen onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal.

IEPT20160606, Rb Amsterdam, Militariabeurs

Artikelen [A] over militariabeurs niet onrechtmatig: wekken niet de indruk dat [A] / zijn beurs sympathiseert met neonazistisch gedachtengoed, enige steun in feitenmateriaal, gedaan in niet zeer gezaghebbende media met beperkt publiek. Publicatie portretfoto [A] bij artikelen over militariabeurs onrechtmatig: privacybelang [A] weegt zwaarder en niet te rijmen met stelling [A] dat hij niet actie voert tegen de persoon [A], maar tegen de beurs.

IEPT20160603, HR, Dahabshiil
Cassatie verworpen. Toepasselijk recht bij internet-publicatie: ‘Het land waar de schade zich voordoet’ (art. 4 lid 1 Vo Rome II jo art. 10:159 BW) is correct uitgelegd als ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen’ (art. 5 aanhef en onder 3, EEX-Vo). Het staat de rechter vrij Vo Rome II uit te leggen met behulp van het begrippenstelsel van EEX-Vo. Toepasselijk recht is het recht van het land waar het centrum van de belangen van benadeelde slachtoffer – Dahabshiil – ligt Engels recht van toepassing.


IEPT20160513, Rb Amsterdam, Ex Voorzitter YPFDJ v Volkskrant
Onvoldoende gesteld voor aansprakelijkheid hoofdredacteur en journalisten Volkskrant. Geen onrechtmatige uitlatingen over ex-voorzitter jeugdafdeling enige politieke partij in Eritrea. Voldoende gelegenheid voor hoor en wederhoor.

IEPT20160511, Rb, Den Haag, Facebook
Vordering tot verstrekken NAW-gegevens toegewezen: voldaan aan voorwaarden Lycos/Pessers. Toegewezen vordering ziet enkel op de overhandiging van gegevens waarover Facebook beschikt. Vordering tot verwijdering persoonsgegevens waaronder zijn (voor-)naam en de URL naar het krantenartikel van 5 oktober 2004, te verwijderen van Facebookgroep 3 afgewezen. Onrechtmatigheid uitingen kan slechts worden vastgesteld in een procedure. tussen […] en de beheerders.

IEPT20160429, HR, TMG
Publicatie. Cassatie tegen IEPT20141209, waarin is geoordeeld dat de aanduiding van [M] als verdachte van oplichting en de melding dat tegen hem tientallen aangiftes zijn gedaan niet onrechtmatig was. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81(1) RO.

IEPT20160429, HR, Tros v Lako Kennels
Publicatie. Cassatie tegen IEPT20141021 en IEPT20130910, waarin Tros wegens onrechtmatige publicatie is veroordeeld om een schadevergoeding van in totaal € 328.109 te betalen aan Lako Kennels. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81(1) RO.

IEPT20160415, Rb Amsterdam, SBS
Uitzending Undercover in Nederland over afpersing met naaktfoto’s niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en voldoende maatregelen om herkenbaarheid [X] zoveel mogelijk tegen te gaan. Gebruik verborgen camera toegestaan: wijze waarop [X] heeft gehandeld en zijn ontmaskering niet mogelijk zonder verborgen camera. Geen inbreuk portretrecht [X] door onherkenbaar maken van zijn gezicht.

IEPT20160414, Rb Overijssel, RTV Oost

Artikelen over optreden eiseres als voorzitter van de Stadsbank niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal. Artikelen over dat eiseres positie als wethouder inzette voor privéperikelen niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal en misstand die publicatie rechtvaardigde. Voldoende mogelijkheid tot wederhoor: persverklaringen eiseres geciteerd en reactie eiseres verwerkt. Gepubliceerd houden artikelen niet onrechtmatig: belang samenleving bij archivering niet-onrechtmatige artikelen gaat boven gestelde hinder daarvan voor eiseres.

IEPT20160413, Rb Midden-Nederland, Tripublishing v AVROTROS

Gevorderd afschrift onderzoekgegevens AVROTROS maakt inbreuk op artikel 10 EVRM: betreft journalistiek onderzoeks- en bronmateriaal, afgifte onderzoeksgegevens kan chilling effect geven op uitoefening persvrijheid AVROTROS. Inbreuk bij wet voorzien door artikel 843a Rv: afgifte moet worden beoordeeld met inachtneming waarborgen artikel 10 EVRM. Afschrift onderzoekgegevens afgewezen: geen bewijsnood eisers.

IEPT20160413, Rb Amsterdam, Terumo v AVROTROS
Uitzendingen EenVandaag waarin wordt gesteld dat injectienaalden, stents en hartkatheters van Terumo onveilig zijn onrechtmatig: geen eigen onderzoek gedaan, conclusies niet uit beweringen klokkenluiders af te leiden en  uit rapporten IGZ, RIVM en FAGG blijkt dat geen sprake is van gevaar voor gezondheid. Geen beroep op persvrijheid: geen eigen onderzoek gedaan en geen acute misstand, want AVROTROS heeft aantal maanden laten verstrijken tot de eerste uitzending, waardoor zij meer onderzoek had moeten doen. AVROTROS had Inspectie Gezondheidszorg kunnen informeren, waardoor zij onderzoek had kunnen doen. AVROTROS had zich beter door Terumo kunnen laten inlichten. Journalisten AVROTROS hoofdelijk aansprakelijk door belangrijke rol bij inhoud uitzendingen en uitingen hierover. Geen verwijdering van alle uitlatingen, wel moet AVROTROS informatie tonen omtrent onrechtmatigheid van de uitzendingen. AVROTROS krijgt gelegenheid zich bij akte uit te laten over op welke wijze zij hieraan uitvoering kan geven

IEPT20160406, Rb Den Haag, De Staat

Staat mag verspreiding foto’s gemaakt in detentiecentrum niet beperken: strijd met artikel 7 Grondwet. Beroep op artikel 10 EVRM leidt niet tot andere uitkomst: geen beperking bij wet voorzien en niet noodzakelijk in democratische samenleving.


IEPT20160329, Rb Rotterdam, Advocaat v Google

Verzoeker ontvankelijk jegens Google Inc. dat verantwoordelijk is voor Google Search en gebruik maakt van zich in Nederland bevindende middelen. Verzoeker niet-ontvankelijk jegens Google Netherlands: niet betrokken bij Google Search. Verzoek tot verwijdering URL’s over veroordeling verzoeker (een advocaat) is voor wapenbezit niet beperkt tot enkel google.nl: automatisch doorsturen naar lokale versie Google Search afhankelijk van instellingen gebruiker. Google moet verwijzing naar weblinks die voorkomen uit zoekopdracht naar naam verzoeker verwijderen uit zoekresultaten: sprake van verwerking strafrechtelijke gegevens dat in beginsel verboden is krachtens artikel 16 Wbp en geen sprake van uitzonderingsgrond artikel 22 Wbp. Ook belangenafweging zou in voordeel verzoeker uitvallen: maatschappelijke status van [verzoeker] niet zodanig relevant dat publiek belang zwaarder weegt dan belang [verzoeker]: veroordeling in [land] verjaard.


IEPT20160323, Rb Den Haag, De Gekooide Recherche
Noemen naam [A] in “De Gekooide Recherche” geen onrechtmatige inbreuk op zijn eer en goede naam: [A] is publiek persoon, niet gebleken dat verschijnen boek enige publiciteit over [A] heeft gegenereerd, passages over [A] vinden steun in beschikbare feitenmateriaal, in bijzonder in strafvonnis uit 2009 en niet waarschijnlijk dat misstanden op andere manier aan de kaak hadden kunnen worden gesteld. Geen onrechtmatig gebruik gelekte politiegegevens. Geen onrechtmatig gebruik van wetenschap uit hoofde voormalig ambt als politierechercheur. Geen diskwalificerende en tendieuze termen gebruikt: onvoldoende onderbouwd. Geen gebruik gemaakt van binnen de reikwijdte van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

IEPT20160322, Rb Amsterdam, RTL
Geen verbod op uitzending beelden Idolskandidaat. Misleiding en/of bedrog onvoldoende aannemelijk. Geen sprake van onrechtmatig handelen Blue Circle en RTL. Beroep op redelijkheid en billijkheid slaagt niet.

IEPT20160311, Rb Rotterdam, AD
Uitingen in column AD Amersfoortse Courant over Sytze van der V niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en eiser zoekt zelf publiciteit op, waardoor van hem grotere tolerantie mag worden verwacht


IEPT20160311, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Publicatie tweet eiser in artikel Volkskrant over Eritrese intimidatie niet onrechtmatig: gezien context van andere tweets en gedragingen van eiser kan tweet als Eritrese intimidatie worden aangemerkt en er worden geen directe beschuldigingen jegens eiser geuit.

IEPT20160311, Rb Noord-Holland, Dopper
Uitlatingen die stellen dat Dopper fles plagiaat is onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal en kunnen ernstige gevolgen hebben. Uitlatingen dat ontwerpwedstrijd Dopper vooropgezet plan was met reeds bekende winnaar onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal.

IEPT20160308, Hof Den Haag, Stichting RED v Rabobank
Publicatie namen medewerkers Rabobank in boek ‘De Verpanding’ niet onrechtmatig: medewerkers niet beschuldigd van diefstal, misleiding of intimidatie en hooguit beperkte hinder in uitoefening van hun werk. Steun in beschikbare feitenmateriaal. Namen medewerkers niet nodeloos genoemd: boek geschreven volgens ‘fly-on-the-wall’ principe, waarbij noemen namen functie vervult.

IEPT20160307, Rb Noord-Holland, Lead v Promptus
Uitlatingen in e-mail van Promptus aan klanten zijn onrechtmatig: Promptus heeft suggestie gewekt dat [eiser2] onrechtmatig handelt, terwijl tegendeel uit vaststellingsovereenkomst blijkt. Onrechtmatige daad kan Promptus worden aangerekend Promptus had haar klanten kunnen informeren zonder LEAD en eiser 2 in een kwaad daglicht te stellen. Vorderingen gebaseerd op Facebook-bericht worden afgewezen. Het Facebook-bericht is door de directeur van Promptus op persoonlijke titel geplaatst.

IEPT20160304, Rb Amsterdam, Plasmavisie v SSPOMN

Artikel over al dan niet in scène gezette overval elektronicawinkel  niet onrechtmatig: kop van een artikel mag ongenuanceerder en kernachtiger zijn dan het artikel zelf, voldoende steun in feitenmateriaal en Rtv Utrecht is met aanpassingen voldoende aan belangen Plasmavisie tegemoet gekomen. Gebrek aan hoor en wederhoor maakt artikel niet onrechtmatig: hoor en wederhoor is niet zonder meer voorwaarde voor publicatie.

IEPT20160229, Rb Amsterdam, Google
Google moet evident onrechtmatige recensies over kinderdagverblijf verwijderen en NAW-gegevens verstrekken van de schrijvers van de recensies.

IEPT20160225, Rb Rotterdam, Publicatie Boek
Publicatie boek onrechtmatig: doordat [gedaagde] eenvoudig als auteur worden geïdentificeerd is duidelijk dat [eiser 1] de in het boek genoemde echtgenoot van [gedaagde] is. Doel gedaagde (het informeren van professionals in de hulpverlening) rechtvaardigt niet publicatie onder eigen naam gedaagde. Boek vindt onvoldoende steun in feitenmateriaal, terwijl misdragingen [eiser 1]  als feiten worden gepresenteerd. Voorschot op immateriële schadevergoeding toegewezen: € 1.000.


IEPT20160224, Rb Amsterdam, Integriteit Eritrese tolken

Uitlating directeur IND dat Eritrese tolken banden met Eritrese regime hebben onrechtmatig: onvoldoende steun in feiten. Rectificatie afgewezen: zou bijna 5 maanden na publicatie van het interview meer verwarring zaaien dan rechtzetten. Geen verbod uitlating dat eisers zijn weggestuurd bij IND omdat zij banden zouden hebben met Eritrese regime: uitlating niet tijdens interview gedaan en bij controleren concepttekst klaarblijkelijk aan aandacht ontsnapt.


IEPT20160224, Rb Den Haag, Pretium v Olsthoorn
Onvoldoende onderbouwd dat Olsthoorn bij onderzoek naar verband tussen Pretium en Delphi niet is opgetreden als journalist. Geen sprake van belaging: onvoldoende onderbouwd. Olsthoorn heeft zorgvuldig gehandeld in zijn onderzoek: telkens beleefde en voorkomende benaderingswijze gekozen, mocht gesprekspartners ondervragen om aannames te verifiëren, geen schending goede naam en persoonlijke levenssfeer Pretium en voldoende ruimte voor gesprekspartners om de aannames Olsthoorn te weerspreken en eigen verhaal te doen.

 

IEPT20160216, Rb Overijssel, Primato

Uitlating Primato niet onrechtmatig: woordkeuze niet diffamerend, bevat algemene uitgangspunten en er is niet ingegaan op de individuele situatie van X. X niet met naam en toenaam genoemd, waardoor berichtgeving als neutraal is aan te merken.

 

IEPT20160210, Rb Amsterdam, Uitlatingen in Radioprogramma
Uitlatingen hoogleraar in radio-uitzending BNR Nieuwsradio dat Eritrese tolken in Nederland gelieerd zijn aan dictatoriale regime Eritrea niet onrechtmatig: uitlatingen vallen niet direct te herleiden tot de eiser, sprake van misstand, uitlatingen vinden voldoende steun in feitenmateriaal.  

 

IEPT20160127, Rb Midden-Nederland, Mood for Magazines

Publicatie niet onrechtmatig: niet gebracht als waargebeurd verhaal, niet negatief opgesteld, afwezig zijn wederhoor niet onrechtmatig en herkenning brengt evenmin onrechtmatigheid met zich mee.


IEPT20160127, Rb Midden-Nederland, Ziggo
Vordering tot afgifte persoonsgegevens afgewezen: daarom in het midden gelaten of toetsingskader Lycos/Pessers van toepassing is. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat gestelde onrechtmatige reviews op internet door klant van Ziggo zijn gedaan. Onvoldoende gesteld dat er een reële kans op plaatsing nieuwe reviews bestaat.

IEPT20160119, Rb Midden-Nederland, Avrotros
Uitzending Opgelicht?! waarin [eiseres] wordt beschuldigd van oplichting niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal en misstand door verhalen en aangiftes diverse (rechts)personen en voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden, waar [eiseres] niet op in is gegaan.


IEPT20160118, Rb Amsterdam, Publicatie
Behandeling achter gesloten deuren afgewezen in verband met groot belang van openbaarheid van rechtspraak. Publicatie naam overleden man van [eiseres] in boek [gedaagde] over vechtscheiding verboden: privacy van het kind van [eiseres] en [man] weegt zwaarder dan belang [gedaagde] bij het vermelden van de naam [man].


IEPT20160107, Rb Midden-Nederland, Kanjertraining

Geen toekomstig verbod voor artikelen op website [gedaagde] over o.a. gesteld plagiaat door Kanjertraining:  niet vast komen te staan dat artikel van [X] na 2014 nog op website [gedaagde] heeft gestaan en [gedaagde] geeft zijn mening over vermeende misstanden op genuanceerde wijze weer.