2017 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20171227, Rb Den Haag, Yildiz

Tweet met vraag of Nederlandse vertaling van ingrediënten Turkse soep waarin is opgenomen dat soep varkensvet of derivaten bevat correct is niet onrechtmatig: niet feitelijk onjuist, enkel publiek geïnformeerd over of vertaling Nederlandse tekst op verpakking wel juist was, [A] stond in zijn recht om via social media kwestie bij Ülker (dochtermaatschappij Yildiz) en een daarbij betrokken persoon onder de aandacht te brengen, nadat hij na klachten over het etiket contact opnam met (een distributeur van) Yildiz en dat niets opleverde, [A] niet gehandeld met (uitsluitende) doel om Yildiz c.s. zoveel mogelijk schade aan te richten, Yildiz heeft zelf onjuiste Nederlandse tekst op etiketten geplaatst.

 

IEPT20171227, Rb Gelderland, Endemol

Endemol mocht uit stilzwijgen advocaat niet afleiden dat eiser geen bezwaar had om herkenbaar in beeld te komen in tv-programma "Misdaadverslaggever". Vertoning gezicht eiser onrechtmatig: weliswaar sprake van ernstige, goed gefundeerde en gedocumenteerde verdenking jegens eiser betreffende uitlokking huurmoord en sprake van belichting grote misstand, maar eiser was geen publiek figuur en misstand kon ook zonder tonen gezicht eiser voldoende indringend en overtuigend aan de kaak worden gesteld. Immateriële schadevergoeding van € 3.000 toegewezen.

 

IEPT20171220, Raad van State, Scripties Studentonderzoekers

Korpschef politie mocht Wob-verzoek inzake openbaarmaking gegevens studentonderzoekers naar etnisch profileren weigeren wegens eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Openbaarmaking masterscripties mocht echter niet op grond van auteursrecht worden geweigerd: Wob is blijkens wetsgeschiedenis beperking op het auteursrecht.

 

IEPT20171219, Hof Arnhem-Leeuwarden, Avrotros

Vonnis voorzieningenrechter deels bekrachtigd. Recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer geïntimeerde prevaleert boven het recht op vrije meningsuiting van Avrotros: onjuiste mededeling verslaggeefster aan begin uitzending geeft wekt indruk dat geïntimeerde de burenruzie heeft veroorzaakt wat geen steun in feiten vindt. Vonnis voorzieningenrechter deels  vernietigd. De verwijdering van de gehele uitzending is echter niet noodzakelijk en niet proportioneel: aan het belang van geïntimeerde kan worden voldaan door de betreffende mededeling te verwijderen.

 

IEPT20171219, Hof Amsterdam MN v Zoom in

Directeur Zoom.in heeft zich niet onrechtmatig uitgelaten jegens MN in Quote artikel: onvoldoende aannemelijk dat de uitlating specifiek betrekking had op MN.

 

IEPT20171215, Rb Amsterdam, Noordkaap

Uitzending ‘Stegeman op de bres’ over vermeende oplichter Peter van O mag plaatsvinden, mits van O onherkenbaar in beeld wordt gebracht: de dreiging die uitgaat van het recente handelen van van O is niet zodanig dat het publiek voor hem moet worden gewaarschuwd op zo’n manier dat zijn gezicht in beeld komt en zijn volledige naam genoemd wordt.

 

IEPT20171212, Hof Amsterdam, Uitlatingen in Radioprogramma

Uitlatingen dat de oud-voorzitter van YPFDJ de spil is van de inlichtingendienst van Eritrea niet onrechtmatig: beweringen voldoende feitelijk onderbouwd, aard van het medium legt minder genuanceerde uitlatingen in de hand, appellant onvoldoende aannemelijk gemaakt dat uitlatingen schadelijke gevolgen voor hem hebben, het kan de hoogleraar niet verweten worden zij geen hoor en wederhoor heeft toegepast, maar BNR.

 

IEPT20171207, Rb Noord-Nederland, EASP

Publicatie op horses.nl waarin EASP wordt beticht van het frauderen met paardenpaspoorten onrechtmatig: ernstige beschuldigingen, niet aannemelijk dat rol van EASP meer inhield dan wettelijk verplicht afgeven blanco paspoort, waarbij zij mocht vertrouwen op aangeleverde gegevens. Dat sprake is van een column doet hier niet aan af: suggestie dat eiser deksel op beerput houdt misleidend en onnodig grievend.

 

IEPT20171205, Hof Den Haag, AD

Hof bekrachtigt vonnis kantonrechter Rotterdam. Uitlatingen column AD niet onrechtmatig: column snijdt onderwerp aan wat voor onrust in de gemeente heeft gezorgd, betreft een actueel maatschappelijk relevant onderwerp (de vestiging van een veroordeelde pedoseksueel) en uitlatingen hadden niet tot doel appellant te kwetsen. Appellant moet zich in meerdere mate beledigingen laten welgevallen: appellant zocht zelf de media op en trad in de openbaarheid door provocerende berichten op zijn weblog.

 

IEPT20171122, Hof Arnhem-Leeuwarden, Gevangenisstraf smaadschriften

6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor publiceren laster, smaadschriften en eenvoudige belediging op website en twitter: sprake van schending redelijke termijn waarbinnen deze strafzaak in hoger beroep zou moeten zijn afgedaan. Gezien aard en ernst van de feiten, de stelselmatigheid van handelen van verdachte en lange periode waarin strafbare feiten plaatsvonden is de gevangenisstraf onvoorwaardelijk.

 

IEPT20171121, Rb Amsterdam, Voormalig directeur Buma Stemra

Buma/Stemra hoeft artikelen die mede op basis van haar persbericht en uitlatingen zijn geschreven niet te (laten) rectificeren: begrijpelijk en gerechtvaardigd dat Buma/Stemra persbericht met samenvatting van rapport over boekhouding naar buiten heeft gebracht, samenvatting strookt met inhoud rapport, publicatie naam voormalig directeur en gebruik termen ‘fraude’ en ‘frauduleus’ komen voor rekening journalist, voormalig directeur bovendien tot op zekere hoogte aan te merken als ‘public figure’ die meer dan gemiddelde publiciteit te dulden heeft.

 

IEPT20171110, HR, Google

Casastieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

 

IEPT20171108, Rb Den Haag, VOR

Politieke partij uit Rijswijk handelt onrechtmatig door in publicaties te melden dat Feel Good Radio misbruik maakt van subsidiegeld: gemaakte verwijten hebben onvoldoende feitelijke grondslag.

 

IEPT20171101, Rb Amsterdam, De Telegraaf

Artikel in Telegraaf over doodsbedreigingen van eiser aan advocaat niet onrechtmatig: artikel vindt voldoende steun in de feiten. Twitterberichten waarin de redacteur eiser een watje en rijp voor de sloop noemt eveneens niet onrechtmatig: berichten zijn persoonlijk en vallen binnen grenzen uitingsvrijheid. Geen onrechtmatige hetze van redacteur jegens eiser: publicaties volgen op eigen acties van eiser waardoor er aanleiding is voor publicatie. 

 

IEPT20171026, Rb Amsterdam, Buma Stemra v CvTA

CvTA mag advies en persbericht over financiën Buma Stemra publiceren nadat om hun zienswijze is gevraagd: advies vanaf dat moment zorgvuldig tot stand gekomen, CvTA wel veroordeeld in proceskosten nu in eerste instantie ten onrechte niet om zienswijze is gevraagd en Buma Stemra hierdoor bezwaar heeft moeten instellen.

 

IEPT20171025, Rb Midden-Nederland, Negatieve Berichten op Facebook

Negatieve review en berichten over (doorgestart) bedrijf en eigenaar op Facebookpagina van bedrijf door klant niet onrechtmatig: op de Facebookpagina wordt uitgenodigd om mening te geven, die ook negatief kan zijn, uitlatingen op feiten gebaseerd en niet onbetamelijk verwoord en [gedaagde] mocht in licht van omstandigheden anderen waarschuwen voor  werkzaamheden [eiseres sub 1].

 

IEPT20171018, Rb Amsterdam, Het Kinderdagverblijf

Gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld door plaatsen valse recensies over kinderdagverblijf: onrechtmatig handelen erkend. Gedaagde dient materiële schade gelegen in loonkosten bestuurders te vergoeden: deze schade hem kan worden toegerekend als gevolg van zijn onrechtmatige daad. Bestaan immateriële schade onvoldoende onderbouwd. Omstandigheid dat buitengerechtelijke kosten reeds door rechtsverzekeraar zijn vergoed, staat niet aan vorderen vergoeding daarvan in de weg: gaat om voorschot dat dient te worden terugbetaald indien de verzekerde de kosten later van iemand anders vergoed krijgt, partijen gaan er klaarblijkelijk vanuit dat voorschot ‘moet’ worden verhaald op gedaagde. Vergoeding kosten kort geding tegen Google toegewezen: noodzakelijk om identiteit gebruiker te verkrijgen en valse recensies te laten verwijderen. Kosten procedure tegen Ziggo/T-Mobile niet vergoed: lag bij starten procedure reeds in de rede dat gedaagde schuldig was aan plaatsen recensies, die bovendien al waren verwijderd.

 

IEPT20171011, Rb Amsterdam, Sijthof

Provisionele voorziening tot o.a. publicatieverbod hoofdstuk 6 en aantal passages uit boek gedaagde afgewezen: nader onderzoek naar feitelijke grondslag aantijgingen vereist dat in de hoofdzaak zal moeten plaatsvinden.

 

IEPT20171009, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Uitzending EenVandaag van Avrotros over terroriserende buurman schendt eer en goede naam eiser: in de uitzending zijn feitelijke onjuistheden vermeld, is geen enkele kritische vraag gesteld en is bewust afgezien van hoor en wederhoor. Gehele item dient van website gehaald te worden: beroep op archieffunctie van Avrotros verzet zich niet tegen toewijzing nu overgrote deel uitzending onrechtmatig is.

 

IEPT20170928, Rb Noord-Holland, Artikelen Moeder Vaatstra

Geen dwangsommen verbeurd i.v.m. rectificatie op website eiser: gedaagde heeft nagelaten eiser tijdig en expliciet te waarschuwen. € 500.000 aan dwangsommen verbeurd voor nog op Facebook zichtbare openingszinnen van artikel dat had moeten worden verwijderd: nog zichtbare zinnen kunnen worden geïnterpreteerd als van gedaagde afkomstig en door haar als aanstootgevend worden ervaren, eiser had Facebookposts eenvoudig kunnen verwijderen.

 

IEPT20170927, Rb Midden-Nederland, BNN-VARA

Onvoldoende aannemelijk dat in voorgenomen Zembla-uitzending zodanig lichtvaardige verdachtmakingen over Kazachse zakenman worden geuit dat deze onrechtmatig is hem: beschuldiging van witwassen komt gelet op opsporingsbericht, diverse artikelen en informatie uit gerechtelijke procedures niet uit de lucht vallen, bovendien wordt aangegeven dat beschuldiging vanuit Kazachse overheid politiek gekleurd kan zijn, is eiser een publiek figuur en heeft  voldoende gelegenheid gekregen om te reageren.

 

IEPT20170926, Rb Amsterdam, Fremantlemedia

Uitlatingen misdaadverslaggever waarin hij publicist ´kierewiet´ noemt, niet onrechtmatig: eiser is publiek persoon, uiting betrof een waardeoordeel en een weerwoord tegen een waardeoordeel was niet zinvol geweest.

 

IEPT20170926, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Persgroep

Publicatie artikel over Nederlandse man van Turkse afkomst die in Turkije is aangehouden in verband met sympathieën voor de Gülenbeweging niet onrechtmatig: geen aannemelijk verband tussen al tijden bestaande dreiging en perspublicaties, aanhangers Erdogan waren reeds bekend met situatie [geïntimeerde].

 

IEPT20170915, Rb Noord-Nederland, SBS

SBS dient aflevering van ‘Stegeman op de Bres’ te verwijderen en te rectificeren: aflevering bevat opnames van eiser die heimelijk en zonder toestemming zijn gemaakt en gebruikt, voorlopig kan niet worden geconcludeerd dat sprake was van een misstand - in de zin dat eiser bedragen van zijn ouders zou hebben gestolen – die gebruik rechtvaardigt, voldoende aannemelijk dat uitzending schadelijke gevolgen heeft voor eiser nu deze ondanks ‘blurren’ op eenvoudige wijze tot hem te herleiden is.

 

IEPT20170906, Rb Rotterdam, Punch Out Battles

Vermoeden van overdracht aan filmproducent ex artikel 45d Auteurswet niet van toepassing op bijdrage rapper aan rapbattle: rapteksten niet vervaardigd met het oog op registratie en publicatie filmwerk en derhalve niet te beschouwen als een ‘daartoe bestemde bijdrage’. Battlerapper wordt wel geacht afstand te hebben gedaan van het recht zich op grond van portretrecht te verzetten tegen publicatie van de beelden: toestemming voor maken opnames staat voldoende vast, uit gedrag van rapper moet worden afgeleid dat hij bovendien heeft ingestemd met publicatie en feit dat de rapper inmiddels niet meer achter zijn teksten staat kan daar niet aan af doen. Ook beroep op Wet bescherming Persoonsgegevens slaagt om deze redenen niet: uit gedrag rapper blijkt expliciet dat hij toestemming heeft verleend voor verwerking gegevens.

 

IEPT20170817, Rb Midden-Nederland, BNN-VARA

Geen verbod op uitzenden van beelden gemaakt in pand eisers in aflevering #BOOS: eventuele onrechtmatigheid van opname rechtvaardigt niet per definitie een uitzendverbod, niet aannemelijk dat uitzending zal leiden tot onherstelbare schade bij eisers, gezichten medewerkers geblurd, niet gesteld dat herkenbaarheid eiser tot reputatieschade zal leiden en de gebeurtenissen zijn  bovendien al in de openbaarheid gekomen.

 

IEPT20170815, Hof Amsterdam, De Volkskrant

Stelling Volkskrant dat voorzieningenrechter bij beoordeling paginabrede foto op voorpagina waarop geïntimideerde wordt gecontroleerd door Marechaussee met daarbij de kop “Is Schiphol nog veilig”, ten onrechte de context niet heeft meegewogen niet gevolgd: foto en kop worden als eerste waargenomen, geïntimideerde duidelijk herkenbaar op foto die zonder zijn medeweten of toestemming is gemaakt, door Volkskrant genoemde context van etnisch profileren komt in het artikel niet terug. Omstandigheid dat geïntimeerde zelf zijn naam aan de foto heeft verbonden en publiciteit heeft gezocht doet niet af aan onrechtmatigheid publicatie. Geen sprake van “chilling effect”: niet aannemelijk dat media en fotografen zich door het vonnis en dit arrest in de toekomst bij het publiceren en maken van foto’s meer geremd zullen voelen.

 

IEPT20170807, Rb Noord Holland, Artikelen over moeder Vaatstra

Contactverbod toegewezen. Publicatie artikelen met o.a. delen uit dagboek moeder Vaatstra onrechtmatig: auteursrechtinbreuk, leedtoevoeging dat niet bijdraagt aan maatschappelijk debat. Gevorderde rectificaties van artikelen en dat eiseres gechanteerd zou zijn toegewezen. Publicatieverbod m.b.t. uiting dat eiseres door familie gechanteerd wordt toegewezen: geen misstand en beschuldigingen vonden geen steun in feitenmateriaal. Gedaagde moet bij iedere uiting waarin hij woorden van eisers of Vaatstra gebruikt die niet letterlijk uit verifieerbare bron zijn overgenomen melden dat inhoud artikel aan eigen fantasie gedaagde is ontsproten.

 

IEPT20170804, Rb Noord-Nederland, De Notenboom

Uitlatingen zanglerares over muziekschool niet onrechtmatig: uitlatingen betreffen mening op persoonlijke sociale media pagina’s waarbij geen sprake is van  ongefundeerde verdachtmakingen of beledigingen.

 

IEPT20170802, Rb Midden-Nederland, RTL

Herhalen uitzending ‘Op de vlucht’ niet onrechtmatig: eiser veroordeeld voor plegen ernstige zedendelicten, belangenafweging kan op enig moment doorslaan naar kant van eiser, maar dat is bij enkele herhaling niet het geval, uitzending vindt voldoende steun in feitenmateriaal, gezicht geblokt, tatoeages en ring onherkenbaar gemaakt en achternaam niet genoemd, onvoldoende gemotiveerd gesteld dat bedreigingen aan adres eiser een specifiek gevolg zijn van de (herhaalde) uitzending en aan uitzending toegevoegde epiloog betrof korte en neutrale weergave van hoger beroep.

 

IEPT20170711, Rb Midden-Nederland, Media036 v ADW
Ontbonden en in liquidatie verkerende omroepdienst Media036 heeft voldoende belang bij gevorderde rectificatie: rectificatie gericht op beperken negatieve gevolgen hetgeen past binnen doelstelling vereffening. Rectificatie afgewezen nu het artikel niet onrechtmatig wordt beschouwd: aan de kaak stellen van besteding publieke middelen door omroepdienst dient algemeen belang en duidelijk dat het grotendeels gaat om mening van een ex-presentator waarvoor ADW voldoende steun heeft gevonden in de feiten.

 

IEPT20170731, Rb Den Haag, CGN v NRC

Artikel NRC ‘Rabo stopt met Noorse broeders’ niet onrechtmatig: artikel vindt voldoende steun in feitenmateriaal. Het verwijzen van NRC naar beschuldigingen in eerdere publicaties van NRC niet onrechtmatig: geen spoedeisend belang, over rechtmatigheid beschuldiging wordt in bodemprocedure geoordeeld en de onrechtmatigheid van de verwijzing naar deze beschuldigingen kan niet los van de juistheid van de beschuldiging worden beoordeeld. NRC voldaan aan wederhoor: overgenomen passage betreft de kern van reactie CGN.


IEPT20170711, Rb Amsterdam, MN v Zoom in
Uitlatingen directeur Zoom.in in Quote artikel over geschil tussen Zoom.in en MN hoeven niet te worden gerectificeerd: na ontkenning is niet duidelijk of gewraakte uitlatingen daadwerkelijk in die bewoordingen zijn gedaan, uitlatingen maken bovendien deel uit van een fel debat tussen beide partijen.

IEPT20170627, Hof Den Haag, De Gekooide Recherche
Geen schending ambtsgeheim m.b.t. passages in boek “De Gekooide Recherche” over appellant: gebruik gemaakt van openbare bronnen. Producties die bij pleidooi in geding zijn gebracht buiten beschouwing gelaten wegens strijd met goede procesorde en twee-conclusies-regel. Afweging recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer appellant tegen vrijheid van meningsuiting [P] valt in nadeel uit van appellant: sprake van maatschappelijk debat, tonen naam appellant en portret appellant dient algemeen belang, in boek genoemde feiten reeds openbaar uit andere publicaties, steun in feitenmateriaal en toonzetting gerechtvaardigd door doel en inhoud van het boek. Ook als geen gebruik had mogen worden gemaakt van informatie uit boek “De Club van Dollars” is publicatie niet onrechtmatig, nu wijze van verkrijging informatie één van de relevante factoren is voor rechtmatigheid publicatie en sprake is van steun in feitenmateriaal. Beroep op Wbp faalt: aantal artikelen niet van toepassing op gegevensverwerking voor uitsluitend journalistieke doeleinden, voor andere artikelen valt belangenafweging in nadeel appellant uit. Geen beroep op Google Spain arrest (IEPT20140513): ziet op specifieke gegevensverwerking in een zoekmachine.

IEPT20170621, Rb Rotterdam, Dier en Recht
Artikel op website Dier & Recht over dat fokkers van Golden Retrievers er niet alles aan doen om erfelijke aandoeningen te voorkomen, niet onrechtmatig. Artikel wel ongefundeerd maar niet gesteld of gebleken dat identiteit fokkers uit dit artikel te achterhalen valt en ernst verwachte gevolgen is klein. Dat het artikel niet is geplaatst op een voor het publiek gemakkelijk en toegankelijke website wordt in aanmerking genomen: het publiek moet de stichting kennen en op de website op zoek gaan naar dit artikel. Rechtbank gaat ervan uit dat artikel wordt aangepast nu Dier & Recht er belang bij heeft haar achterban volledig te informeren.

IEPT20170620, Hof Arnhem-Leeuwarden, Bing

Verklaringen van onderzoeksbureau BING over ophef rond totstandkoming rapport gelet op context niet onrechtmatig: verklaringen geplaatst naar aanleiding van recente publicaties, niet bedoeld als zakelijke weergave, uitlatingen op moment van publicatie niet onjuist.

 

IEPT20170607, Rb Noord-Holland, Brein v Eweka
Eweka moet identificerende gegevens Usenetuploader verstrekken: "Badfan69"  heeft onrechtmatig gehandeld jegens bij BREIN aangesloten rechthebbenden door op grote schaal inbreukmakende content op Usenet te uploaden, BREIN heeft reëel belang bij verkrijgen identificerende gegevens en geen minder ingrijpende om aan gegevens te komen. Vordering BREIN gebaseerd op maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht, waardoor Eweka zelf belangenafweging op grond van arrest Lycos/Pessers had moeten maken en gegevens terstond aan Brein had moeten verstrekken.

 

IEPT20170607, Rb Amsterdam, Het Parool

Uitlatingen Het Parool over link vastgoedhandelaren met criminaliteit niet onrechtmatig: zaak van publiek belang uitlatingen mede gaan om verkoop voormalige politiebureaus, uitlatingen geven weer wat tussen partijen reeds vaststaat, geen schending persoonlijke levenssfeer nu artikelen zien op zakelijk bestaan eisers.

 

IEPT20170524, Rb Midden-Nederland, Google

Verwijderingsverzoek van verzoekster die opdrachten heeft uitgevoerd voor Universiteit waar haar echtgenoot decaan was voldoet niet aan vereisten art. 36 Wbp: niet gebleken dat het zoekresultaten onjuist, irrelevant of bovenmatig zijn.

 

IEPT20170523, Hof Den Haag, Google v Advocaat

Google verwerkt blijkens HvJEU Costeja (IEPT20140513) bijzondere (stafrechtelijke) persoonsgegevens door pagina’s over veroordeling advocaat in zoekresultaten op te nemen. Verbod op verwerken bijzondere persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp niet absoluut: blijkens HvJEU Satamedia (IEPT20081216) kan journalistieke exceptie verbod doorbreken, ook Google kan zich hierop beroepen.  URL’s dienen wel te worden verwijderd uit zoekresultaten: privacybelang natuurlijk persoon prevaleert in de regel boven belang gebruikers bij toegang tot informatie en economisch belang Google, veroordeling zag niet op ernstige vorm van verboden wapenbezit, advocaat speelt rol van ondergeschikte betekenis in openbare leven, geen relatie tussen veroordeling en werkzaamheden.

 

IEPT20170517, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Avrotros heeft onvoldoende gedaan om suggestie dat eiser is betrokken bij jihadisme tegen te gaan bij tonen beelden videoclip met daarin twee Syriëgangers in nieuwsitem EenVandaag: weliswaar getracht die suggestie te vermijden door juist de gezichten van de Syriëgangers te blurren maar de suggestie is naar verwachting bij niet te verwaarlozen groep toch gewekt. Gevorderde rectificatie wordt echter afgewezen: onduidelijk wat rectificatie nog kan betekenen na eerdere rectificatie door Avrotros en daarmee strokende publiciteit die eiser zelf heeft gezocht.


IEPT20170508, Rb Den Haag, Fort Oranje v De Staat
Minister Asscher hoeft uitlatingen over camping Fort Oranje niet te rectificeren: merendeel uitlatingen ziet niet op eisers zelf maar op misstanden op de camping, de uitlating die wel op eisers ziet, vindt voldoende steun in de feiten en is daarmee niet onrechtmatig.


IEPT20170501, Rb Midden-Nederland, AvroTros

Uitzending Tros Opgelicht?! over “de schurk van [woonplaats]” die ondernemingen zou oprichten en failliet laat gaan niet onrechtmatig: steun in feitenmateriaal. Niet in te zien waarom inkijk in persoonlijke leven eiser van belang zou zijn voor aan de kaak stellen zakelijke werkwijze eiser, maar maakt uitzending overall niet onrechtmatig.

 

IEPT20170426, Rb Amsterdam, XS News v Abavia

Hostingprovider Abavia moet gegevens van uploaders ongeautoriseerde content verstrekken aan tussenpersoon XS News: doelbeschermingsbeginsel niet van toepassing nu het gaat om bescherming van de rechten van derden,  onrechtmatige daad biedt voldoende concrete wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 15 e-privacy richtlijn, XS News heeft eigen belang bij toewijzing vordering nu hiermee gerechtelijke procedure tegen Brein kan worden ontlopen en voldoende aannemelijk dat de uploaders op grote schaal auteursrecht en naburige rechten hebben geschonden.

 

IEPT20170425, Hof Amsterdam, Dopper

Hof bekrachtigt op één onderdeel na vonnis van voorzieningenrechter (IEPT20160311). Uitingen [X] op twitter over auteursrechtinbreuk en plagiaat door Dopper, onrechtmatig: [X] maakt bij zijn uitingen niet kenbaar aan zijn publiek wat zijn zakelijke positie is. Voorzieningenrechter mocht auteursrechtinbreuk beoordelen: onderzocht dient te worden of beschuldigingen steun vinden in al het feitenmateriaal. Geen sprake van auteursrechtinbreuk of plagiaat: totaalindrukken komen niet overeen. Noemen van @dopper of #dopper in tweets geen wederhoor: dat Dopper mogelijkheid heeft publiekelijk te reageren, maakt niet dat [X] ongefundeerde uitingen kan twitteren om vervolgens te gaan wachten op een reactie. Voorzieningenrechter mocht selectie in tweets maken: juist de stelselmatigheid van de beschuldigingen speelde een rol bij de beoordeling van de vorderingen. Verbod omtrent uitingen over ontwerpwedstrijd en gunning van productie blijft in stand. Zinsnede ‘waarin zonder verwijzing naar een vaststelling in rechte’ in dictum wordt geschrapt: te beperkt en niet noodzakelijk.

 

IEPT20170425, Hof Amsterdam, Biolatte v Winclove

Nederlandse rechter bevoegd tot kennisneming vorderingen Winclove: schade doet zich in Nederland voor. Teksten website Winclove niet onrechtmatig jegens appellant: Winclove loochent de verdiensten van het onderzoek van appellant niet omdat onweersproken is gesteld dat appellant niet de uitvinder van probiotica is en het is niet aannemelijk dat doelgroep van Winclove - gespecialiseerde beroepsgenoten - door de teksten wordt misleid. Uitlatingen website Biolatte waarop zij doet voorkomen dat product Ecologic van Winclove door haar is ontwikkeld en op NL markt is gebracht wel onrechtmatig jegens Winclove: Winclove onweersproken gesteld dat Ecologic door haar doorontwikkeld is en Winclove sinds 1989 BNL merkhouder van ECOLOGIC. E-mails van Biolatte naar contacten Winclove waarin zij in scherpere bewoordingen doet voorkomen dat Ecologic producten door haar ontwikkeld zijn eveneens onrechtmatig: uitlatingen berusten niet op juistheid en hebben schadelijk karakter.

 

IEPT20170421, Rb Noord-Holland, BNN-VARA

Uitzending Kassa over geschil tussen eiser en consument over installatie luxe badkamer niet onrechtmatig: voldaan aan hoor en wederhoor, geen medewerkers eiser in beeld. Teleurstelling over badkamer en reactie eiser aan te merken als misstand die de samenleving raakt. Niet aannemelijk dat uitzending tot faillissement eiser zal leiden.


IEPT20170419, Rb Amsterdam, Het Parool

Artikel in Parool over dat de overheid eiser als stroman van [naam 1] ziet en daarom zijn vergunningen voor zijn gokhallen ontneemt niet onrechtmatig: eiser publiek figuur door strafzaak en zelf opzoeken media-aandacht en artikel en zinsnede vinden voldoende steun in feitenmateriaal.

 

IEPT20170419, Rb Amsterdam, Google

Eiser kan op grond van art. 7 en 8 Handvest grondrechten EU in beginsel verlangen dat op hem betrekking hebbende informatie niet wordt getoond bij zoekopdracht op diens naam: inmenging grondrechten slechts wegens bijzondere redenen gerechtvaardigd door belang dat publiek heeft bij toegang tot de informatie. Vordering tot verwijdering nieuwsartikel uit zoekresultaten bij zoekopdracht op volledige naam Eiser toegewezen: onvoldoende grond om Eiser aan te merken als ‘public figure’, onvoldoende duidelijk waarom publiek belang heeft bij toegang tot artikel bij zoeken op volledige naam Eiser.


IEPT20170407, Rb Gelderland, Internetnotarissen v de Stichtingen

Mededeling in brieven aan notarissen  die van diensten van de Stichtingen gebruik maken dat publicatieplicht op www.veilingnotaris.nl stopt niet misleidend of onjuist. Mededeling dat vanuit overheid oproep is gedaan om te streven naar één landelijke veilingwebsite niet onjuist of misleidend, gelet op overgelegde brief van voormalige minister van Veiligheid en Justitie. Gebruik van nieuwe website www.openbareverkoop.nl niet strijdig met artikel 516 Rv: zelfs als deze website onvoldoende landelijke bekendheid geniet is de brief van de Stichtingen niet onrechtmatig jegens Internetnotarissen en geen bijkomende omstandigheden die dit anders maken.
 

IEPT20170406, Rb Amsterdam, TMG v Loterijverlies
Mogelijke beïnvloeding berichtgeving Telegraaf over handelswijze Staatsloterij is kwestie van algemeen belang. Reeks twitterberichten valt binnen grenzen uitingsvrijheid Loterijverlies: geen sprake van directe dreigementen en/of laster. 
Uitingen in informatiebrief wel onrechtmatig: vermelding telefoonnummer Telegraaf-journalist in combinatie oproep hem negatief te benaderen is ontoelaatbare inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer.

IEPT20170331, HR, Rabobank v Stichting Red
Werkgever kan vordering instellen ter bescherming van werknemers, ook zonder lastgeving of volmacht. Onvoldoende gemotiveerd dat door hof in aanmerking genomen verteltechniek het noemen van de namen van de medewerkers in het boek ‘De Verpanding’ kan rechtvaardigen: er had ook met (deels) geanonimiseerde of gefingeerde namen kunnen worden volstaan. Dat boek algemeen belang dient is geen toereikende motivering, nu niet is vastgesteld dat dit belang ook bij noemen namen (oud-)medewerkers is betrokken. Ook de omstandigheid dat geen ernstige gevolgen voor de (oud)medewerkers waren te verwachten vormt geen ontoereikende motivering.


IEPT20170328, Rb Amsterdam, De Volkskrant

Recensie waarin eiser onder andere “gekkie” en “koning van dit gekkenhuis” wordt genoemd niet onrechtmatig: boek waarin eiser wordt besproken geeft voldoende aanleiding voor deze waardeoordelen, eiser heeft zich in eerdere publicaties in sterke bewoordingen geuit, eiser is publiek figuur en eiser kan zich niet beroepen op reputatieverlies omdat dit reputatieverlies nu gevolg is van het eigen handelen.

 

IEPT20170324, Rb Den Haag, Dynamiet v BKR
Uitlatingen BKR in Radar over verwijderen BKR registraties niet onrechtmatig: niet aannemelijk dat BKR met deel uitingen specifiek Dynamiet heeft willen treffen, voor ander deel uitingen kon BKR op goede gronden stellen dat Dynamiet door haar gestelde hoeveelheid verwijderingen uit CKI niet aannemelijk heeft gemaakt en voor het overige is BKR met aanpassing op 6 maart 2017 van haar reactie in hoofdlijnen aan bezwaren Dynamiet tegemoet gekomen.

 

IEPT20170315, Rb Midden-Nederland, Mountainshield Management v Probeleggen

Serie tweets van indirect bestuurders niet toegerekend aan Probeleggen: eiser Mountainshield Management wordt niet genoemd en tweets zijn verstuurd op persoonlijke titel.

IEPT20170315, Rb Amsterdam, SBS

Uitzending “Gestalkt” van SBS niet onrechtmatig: het onderwerp 'stalken' betreft een maatschappelijk probleem en deel uitzending vindt voldoende steun in feitenmateriaal. Uitspraak dat eiser contactverbod ‘compleet aan zijn laars lapt’ wel erg stellig, maar programmamakers hebben daarin meer vrijheid, privacy eiser voldoende gewaarborgd en hoor en wederhoor toegepast.


IEPT20170224, HR, Google

Grondrechten natuurlijk persoon (recht op eerbiediging privéleven en recht op bescherming van persoonsgegevens) wegen in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang internetgebruikers. Onjuiste rechtsopvatting Hof Amsterdam door niets vast te stellen omtrent belang publiek om informatie over veroordeling Eiser te krijgen bij het zoeken op diens volledige naam, rol Eiser in het openbare leven en feit dat diens veroordeling niet onherroepelijk is.

 

IEPT20170221, Hof Den Haag, Consumentenbond

Onrechtmatige publicatie jegens Eye Center niet ook onrechtmatig jegens enige aandeelhouder van Eye Center: de enkele omstandigheid dat een vordering van een derde door de Publicaties van de Consumentenbond waardeloos is geworden, brengt nog niet nog niet met zich brengt dat laatstgenoemde onrechtmatig tegenover die derde heeft gehandeld en appellant heeft niet gesteld dat de Consumentenbond daadwerkelijk wist of behoorde te weten dat hij borgsteller voor ECE was.

 

IEPT20170221, Rb Amsterdam, De Bezige Bij en BNN-Vara
De publicatie van een verhaal in een boek over een taxichauffeur met Gilles de la Tourette en het item over dit boek waarin het verhaal wordt besproken in De Wereld Draait Door, niet onrechtmatig. Er lijkt geen sprake van ernstige schendingen van de privacy van de taxichauffeur. BNN-Vara had voorafgaand aan de uitzending van DWDD geen aanwijzingen dat de taxichauffeur niet had ingestemd met publicatie. De foto die getoond is in de uitzending betreft een normale foto: niet valt in te zien welk redelijk belang de taxichauffeur heeft om zich daartegen te verzetten.

IEPT20170207, Hof Amsterdam, Erdee
Artikel in Reformatorisch Dagblad over conflict tussen geïntimeerde en enkele boeren niet onrechtmatig: de geuite beschuldigingen vinden genoeg steun in het feiten materiaal, geïntimeerde en zijn vader gelden binnen de lezerskring van het Reformatorisch Dagblad als public figures en Erdee heeft voldoende wederhoor geboden. Vonnis rechtbank - voor zover Erdee werd bevolen de exploitant van zoekmachine te verzoeken het artikel onvindbaar te maken - vernietigd: voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van artikel 9 richtlijn 95/46/EG is Erdee niet verantwoordelijk.

IEPT20170202, Rb Amsterdam, Mijn Gevecht
Boek “Mijn gevecht” hoeft niet uit de handel te worden gehaald: beschuldigingen aan adres eiser vinden voldoende steun in feitenmateriaal, journalistiek onderzoek voldoende zorgvuldig uitgevoerd en sprake van hoor en wederhoor.


IEPT20170201, Rb Rotterdam, AD
Publicatie foto eiser in AD waarin hij in hufterfuik was aangehouden en zijn gezicht was geblurred betreft identificeerbare gegevens in de zin van de Wbp. Eiser hoeft niet aan te tonen dat hij daadwerkelijk is herkend. Publicatie niet onrechtmatig: beroep AD op artikel 3 (verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden) en 8f Wbp slaagt.

IEPT20170124, Rb Overijssel, Google

Geen aanleiding verzoek tot verwijdering URL’s te beperken tot Nederlandse versie Google Search: niet uitgesloten dat internetgebruiker in Nederland gebruik kan maken van andere dan Nederlandse versie Google Search. URL1 aan te merken als strafrechtelijke persoonsgegevens waarvan verwerking in strijd is met artikel 16 Wbp. URL3 en URL4 die verschijnen in de vorm van thumbnails (foto’s/afbeeldingen) ook te beschouwen als zoekresultaat. URL2, URL3 en URL4 hebben betrekking tot bijzondere persoonsgegevens: uit foto, afbeelding of video is ras betrokkene af te leiden. Geen rechtvaardigingsgrond ex artikel 23(1)  sub b Wbp m.b.t. verwerking persoonsgegevens URL1: geen uitdrukkelijke intentie verzoeker dat bericht op Facebookpagina openbaar mocht worden gemaakt. Wel rechtvaardigingsgrond voor verwerking persoonsgegevens URL2, URL3 en URL4: intentie gegevens openbaar te maken blijkt uitdrukkelijk uit gedragingen verzoeker.

IEPT20170119, Rb Overijssel, LOOP v NRC
Publicatie artikel NRC over banden bracheorganisatie podologen met Noorse Broeders niet onrechtmatig. Uit feitenmateriaal blijkt dat eiser 4 over bestuurszaken van LOOP met leden van de Noorse broeders heeft gesproken, dat leden van de Noorse broeders gratis werken voor LOOP waarnaar het vermeende salaris naar de Noorse broeders gaat, dat eiser 4 zich voor het leven heeft benoemd als voorzitter en hiervoor een vergoeding krijgt, dat eiser 4 en zijn broer als verdachten in een strafzaak zijn aangemerkt en dat de aangesloten podologe declaratiesoftware opgelegd zouden krijgen en dat eiser 4 en de Noorse broeders hierbij geldelijk gewin zouden hebben. Artikel draag bij aan het publieke debat. NRC heeft in voldoende mate hoor en wederhoor toegepast en voldoende zorgvuldigheid betracht.

IEPT20170112, Rb Den Haag, Google
Rechtbank Den Haag bevoegd: zaak voldoende met Nederlandse rechtssfeer verbonden door o.a. strafzaak in Nederland, berichten Nederlandse media en zoekresultaten die mogelijk voortkomen uit zoekopdrachten Nederlandse Google search. Verwijdering 5 URL’s afgewezen: niet vast komen te staan dat URL’s betrekking hebben op zoekopdrachten uitsluitend op naam verzoeker die vallen onder Wbp. Verwijdering drie overige URL’s afgewezen: betreffen geen verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens ex artikel 16 Wbp. Beroep op Google Spain arrest (IEPT20140513) faalt: onvoldoende aangetoond dat weergave URL’s onjuist, irrelevant of bovenmatig is en dat privacybelang verweerder zwaarder weegt dan publiek belang van vindbaarheid webpagina’s en belang Google om webpagina’s vindbaar te blijven houden.

 

IEPT20170112, Rb Den Haag, Blijf Groep v FFF

Plaatsen links naar artikelen over vermeende misstanden in Blijf Groep huizen op de site van Femmes For Freedom (FFF) niet onrechtmatig: FFF niet verantwoordelijk voor wat derden over de misstanden hebben geschreven en artikelen dateren van vóór het door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) verrichte onderzoek en zien dus op periode dat slechts over meldingen (ex-)bewoonsters kon worden beschikt. Reactie FFF op het onderzoeksrapport BING niet onrechtmatig: FFF mag zich in maatschappelijk debat kritisch uitlaten over deugdelijkheid en uitkomsten rapport, gebrek aan feitelijke onderbouwing onderzoeksresultaten staat thans niet vast. Reactie FFF op misstanden Blijf Groep niet onrechtmatig: duidelijk aangegeven dat zij zich slechts baseerde op verklaringen (ex-)bewoonsters, omdat BING-onderzoek nog niet afgerond was.